MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 552/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 552         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

739. - Hotărâre privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic al unui sector de drum din judetul Sibiu, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 1

 

740. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara"

 

751. - Hotărâre privind măsurile de reorganizare a directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numărului de posturi

 

759. - Hotărâre privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

528. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 

973/4.592. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist

 

2.258. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic al unui sector de drum din judetul Sibiu, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 1

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea sectorului de drum national DN 1, km 282+800 - km 285+500, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în domeniul public al orasului Avrig si în administrarea Consiliului Local al Orasului Avrig, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea în categoria functională a drumurilor de interes local.

Art. 2. - Se aprobă modificarea traseului drumului national DN 1, pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investitie „Eliminare puncte periculoase pe DN 1, km 282+500 - km 285+500 si pasaj denivelat la km 283+140 la Avrig", potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 739.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum national care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în domeniul public al orasului Avrig si în administrarea Consiliului Local al Orasului Avrig, judetul Sibiu, si care se declasează din categoria functională a drumurilor de interes national si se încadrează în categoria functională a drumurilor de interes local

 

Nr. crt.

Indicativul si pozitiile kilometrice ale sectorului de drum

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungime totală

(km)

Indicativ nou

Nr. M.F.P

1

DN 1

km 282+800 - km 285+500

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Domeniul public al orasului Avrig, judetul Sibiu, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Avrig

L = 2,7

Strada

12143

(partial)


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui drum national care îsi modifică traseul

 

Nr. crt.

Indicativul si traseul initial al drumului

Pozitia kilometrică initială

Lungimea traseului initial

Traseul nou al drumului

Pozitia kilometrică traseu nou

Lungime traseu nou

Nr. M.F.P

origine

destinatie

origine

destinatie

1

DN 1 Bucuresti- Brasov- Avrig-Cluj- frontieră Ungaria

007+050

642+327

571,629 km

DN 1 Bucuresti-Brasov- Avrig-Cluj- frontieră Ungaria

007+050

642+327

571,629 km

12143

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara", expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 489 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia de contributie a Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor din România (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 740.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind măsurile de reorganizare a directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numărului de posturi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor institutii publice aflate în subordinea acestuia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ca urmare a comasării prin absorbtie si a preluării activitătii Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti, care se desfiintează, precum si a preluării activitătii de dezvoltare rurală de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti se reorganizează ca directii pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, finantate integral de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti este de 1.255.

(2) Numărul maxim de posturi pentru fiecare directie pentru agricultură judeteană si a municipiului Bucuresti se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(3) Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 3. - (1) Personalul directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti este format din personalul fostelor directii pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cel preluat de la Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti.

(2) Preluarea personalului de la Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti la directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti, organizate conform prevederilor prezentei hotărâri, se va face în limita numărului de posturi aprobat.

(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii din cadrul directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului executiv, cu respectarea termenelor si a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de functii.

Art. 4. - Patrimoniul Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti se preia de către directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza bilantului contabil de închidere al institutiilor care predau, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti sunt responsabile cu implementarea la nivel judetean a strategiei si a Programului de guvernare în domeniile agriculturii si productiei alimentare, îmbunătătirilor funciare, precum si în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea si managementul durabil al solurilor si al resurselor genetice vegetale si animale.

(2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti exercită functia de autoritate competentă la nivel judetean prin care Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale asigură implementarea, monitorizarea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.

(3) Directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti asigură colectarea, prelucrarea si raportarea datelor statistice si operative din domeniul de activitate, în conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare în domeniu.

(4) Directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti realizează inspectiile tehnice din domeniul de activitate, în conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare în domeniu.

(5) Atributiile specifice directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) În subordinea directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti functionează oficii de studii pedologice si agrochimice.

(2) Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene se organizează si functionează ca institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti, având denumirea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Coordonarea tehnică a oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene se asigură de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, iar cea stiintifică, de Institutul de Cercetări Pedologice si Agrochimice.

(4) Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene sunt institutii publice finantate din venituri proprii.

(5) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, se alocă fonduri pentru finantarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice si agrochimice si sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură, precum si participării la organismele internationale de specialitate.


Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unităti agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 751.

 

ANEXĂ

 

LISTA

oficiilor de studii pedologice si agrochimice

 

1. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Alba

2. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Arad

3. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Arges

4. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bacău

5. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bihor

6. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Botosani

7. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Brasov

8. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Brăila

9. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Buzău

10. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Călărasi

11. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Cluj

12. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta

13. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dâmbovita

14. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Dolj

15. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Galati

16. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bucuresti

17. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Gorj

18. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Harghita

19. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Hunedoara

20. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Ialomita

21. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice lasi

22. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Maramures

23. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Mehedinti

24. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Mures

25. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Neamt

26. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Olt

27. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Prahova

28. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Satu Mare

29. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Sălaj

30. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Sibiu

31. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Suceava

32. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Teleorman

33. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Timis

34. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Tulcea

35. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Vaslui

36. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Vâlcea

37. Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Vrancea


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul juridic de acordare de plăti anuale suplimentare exploatatiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din productia vegetală si animalieră, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. (a) (ii) - îmbunătătirea calitătii produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului în ceea ce priveste ajutorul, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Art. 2. - Ajutorul specific se acordă sub formă de plăti anuale suplimentare exploatatiilor din productia vegetală si animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, se află în perioada de trecere de la agricultura conventională la agricultura ecologică - perioadă numită în continuare conversie - în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 si ale art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologică, etichetarea si controlul, care detin un contract încheiat cu un organism de inspectie si certificare si se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani.

Art. 3. - (1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică si care se află sub contract cu un organism de inspectie si certificare aprobat în România, denumiti în continuare beneficiari.

(2) Beneficiarii din productia vegetală trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă în folosintă suprafete agricole de cel putin 0,30 ha;

b) să fie înregistrati, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

c) să încheie un contract cu un organism de inspectie si certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

d) să detină un certificat de conformitate/master certificat/ certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspectie si certificare cu care a încheiat contractul;

e) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

(3) Beneficiarii din productia animalieră pentru speciile: păsări, bovine si ovine/caprine trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie înregistrati, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

b) să aibă încheiat un contract cu un organism de inspectie si certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

c) să detină un certificat de conformitate/master certificat/ certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspectie si certificare cu care a încheiat contractul;

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

(4) Beneficiarii din apicultură trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie înregistrati, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

b) să aibă încheiat un contract cu un organism de inspectie si certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

c) să detină un certificat de conformitate/master certificat/ certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspectie si certificare cu care a încheiat contractul;

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

Art. 4. - (1) Valoarea ajutorului specific, în cuantum total de 3.098.000 euro, va fi calculată la un curs euro - leu ce este stabilit de Banca Central Europeană la ultima cotatie a lunii septembrie si care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Plafoanele alocate anual pentru productia vegetală în conversie si productia animalieră în conversie pe specii, în functie de dimensiunea exploatatiei, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Cuantumul plătii anuale suplimentare pe exploatatie se calculează de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafoanelor alocate prevăzute în anexă la numărul de beneficiari eligibili, pentru fiecare dimensiune a exploatatiei din productia vegetală si animalieră, în limita plătii anuale suplimentare maxime/ exploatatie.

(4) În situatia în care, având în vedere plafoanele maxime alocate pe fiecare categorie, beneficiarii dintr-o anumită categorie, atât din productia vegetală, cât si din productia animalieră si apicultură, nu utilizează în totalitate plafonul alocat anual pe această categorie, diferenta se redistribuie la celelalte categorii.

Art. 5. - (1) Beneficiarii prevăzuti la art. 3 completează si depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură pe raza teritorială unde se află exploatatia, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;

d) copie de pe fisa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

f) copie de pe certificatul de conformitate/master certificatul/ certificatul de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspectie si certificare, în care să se mentioneze: statutul exploatatiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numărul de animale, numărul de familii de albine;

g) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspectie si certificare, care să ateste următoarele:

(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiintare a contractului încheiat între beneficiar si organismul de inspectie si certificare; (ii) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

h) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se mentină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific si să aplice în exploatatiile sale regulile si principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

i) certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale, emise de directiile generale ale finantelor publice si de primăriile de pe raza cărora îsi au sediul social beneficiarii de ajutor specific.

(2) Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păsuni permanente (păsuni si fânete) si nu detin animale crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păsune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale ecologice pentru utilizarea păsunii respective. În acest sens beneficiarul depune si o copie de pe fisa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul.

(3) Beneficiarii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetală, fie numai pentru una dintre speciile din productia animalieră sau numai pentru o exploatatie din apicultură.

(4) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma „conform cu originalul", vor fi semnate si stampilate.

(5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligatia să se autorizeze si să depună

copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului până la data de 15 octombrie 2010.

Art. 6. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură elaborează modelul cererii, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarului si/sau exploatatiei, suprafata în conversie anul 1, anul 2, anul 3, numărul de animale din speciile păsări, bovine, ovine/caprine, numărul de familii de albine pentru care se solicită ajutorul specific, coordonatele bancare, angajamente si declaratii, precum si instructiuni de completare.

Art. 7. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură pune la dispozitia beneficiarilor, prin centrele locale/judetene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică, se aprobă si se centralizează la centrele judetene, conform procedurilor interne.

Art. 8. - (1) Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a fiecărui an.

(2) Beneficiarii solicită organismelor de inspectie si certificare eliberarea, până la data de 15 august a fiecărui an, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.

Art. 9. - Ajutorul specific prevăzut la art. 1 se acordă anual, începând cu anul 2010, si reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 10. - Plătile pentru ajutorul specific prevăzut la art. 1 se efectuează începând cu data de 1 decembrie a fiecărui an, până la sfârsitul trimestrului I al anului următor.

Art. 11. - (1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor si a conditiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la cunostinta beneficiarilor prin afisare la sediile Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si pe site-ul oficial al institutiei.

(2) În vederea respectării îndeplinirii tuturor conditiilor de eligibilitate, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură poate solicita beneficiarilor documente justificative suplimentare.

Art. 12. - (1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură efectuează un control la fata locului la minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific.

(2) Controlul la fata locului se efectuează până la data de 15 octombrie a fiecărui an, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(3) După fiecare control efectuat la fata locului se întocmeste un raport de control, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(4) În cazul în care între data depunerii cererii si data de 15 octombrie a aceluiasi an au intervenit modificări ale informatiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data aparitiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, anexând documentele justificative.

Art. 13. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite, până la data de 15 iulie a fiecărui an sau ori de câte ori este nevoie, Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură Lista beneficiarilor care nu au respectat angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h) si au iesit din sistemul de agricultură ecologică.

(2) În urma comunicării primite de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a nerespectării angajamentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h), conform legislatiei în vigoare.


Art. 14. - (1) Reducerile si excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică situatiilor prevăzute la art. 67 si 73 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului, iar pentru cazurile de fortă majoră se aplică prevederile art. 75 din acelasi regulament.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 759.

 

ANEXA

 

PLAFONUL ANUAL ALOCAT SPRIJINULUI SPECIFIC

 

I. Productie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păsuni permanente (păsuni si fânete)în conversie

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Numărul exploatatiilor*

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafonul alocat anual (euro)

1

0,30-5 ha

309

1.500

463.500

2

5,1-20 ha

203

2.300

466.900

3

21-50 ha

88

2.900

255.200

4

51-100 ha

100

3.400

340.000

5

peste 100 ha

223

3.800

847.400

Total

923

X

2.373.000

 

* Estimat.

 

II. Cresterea animalelor în conversie

 

1. Păsări

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafonul alocat anual (euro)

1

sub 500 de capete

1.500

9.000

2

peste 500 de capete

3.000

12.000

Total

X

21.000

 

2. Bovine

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafonul alocat anual (euro)

1

sub 20 de capete

800

440.000

2

peste 20 de capete

2.000

30.000

Total

X

470.000

 

3. Ovine/Caprine

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafonul alocat anual (euro)

1

sub 20 de capete

500

6.500

2

între 21-100 de capete

1.500

25.500

3

peste 100 de capete

3.500

35.000

Total

X

67.000


4. Apicultură

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafonul alocat anual (euro)

1

1-50 de familii

750

60.000

2

51-100 de familii

850

59.500

3

peste 101 familii

950

47.500

Total

X

167.000

 

III. Plafonul total alocat pentru plătile anuale suplimentare

 

Sectoarele pentru care se acordă sprijin

Plafonul alocat anual (euro)

Productia vegetală

2.373.000

Productia animalieră

725.000

Total

3.098.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 581 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate

Imobiliară nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 528.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 973 din 28 iunie 2010

MINISTERUL EDUCATIEI, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 4.592 din 28 iulie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare din cadrul Ministerului Sănătătii nr. Cs.A. 6.805/2010,

având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul sănătătii si ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă cuantumul taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Plata taxei se face în lei, în contul IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sănătătii, adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod: 010024, anual, în două transe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.

(3) Neplata taxei în conditiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.

Art. 2. - (1) Din sumele încasate potrivit art. 1 alin. (2), Ministerul Sănătătii virează 50% institutiilor de învătământ superior implicate în pregătire, în termen de 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii.

(2) Ministerul Sănătătii transmite, în termen de 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii, institutiilor prevăzute la alin. (1) tabelele nominale distincte cu persoanele care au achitat taxa, precum si cu cele care nu au achitat-o, în vederea aplicării sanctiunii prevăzute la art. 1 alin. (3).

Art. 3. - Directia generală resurse umane si certificare, directiile de sănătate publică, ministerele cu retea sanitară proprie si institutiile de învătământ superior implicate în pregătire vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătătii nr. 715/2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului

Daniel Petru Funeriu

ANEXĂ

 

Cuantumul taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obtinerii celei de-a doua specialităti de către posesorii certificatului de specialist

 

A doua specialitate

Cuantumul taxei (în lei)

1

2

Alergologie si imunologie clinică

6.450

Anatomie patologică

8.600

Anestezie si terapie intensivă

6.450

Boli infectioase

6.450

Cardiologie

6.450

Chirurgie cardiovasculară

8.600

Chirurgie dento-alveolară

8.600

Chirurgie generală

8.600

Chirurgie orală si maxilo-facială

8.600

Chirurgie pediatrică

8.600

Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

8.600

Chirurgie toracică

8.600

Chirurgie vasculară

8.600

Dermatovenerologie

6.450

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

6.450

Endocrinologie

6.450

Endodontie

8.600

Epidemiologie

8.600

Expertiza medicală a capacitătii de muncă

6.450

Farmacie clinică

6.450

Farmacologie clinică

6.450

Gastroenterologie

6.450

Genetică medicală

6.450

Geriatrie si gerontologie

6.450

Hematologie

6.450

Igienă

8.600

Laborator farmaceutic

6.450

Medicină de familie

6.450

Medicină de laborator

8.600

Medicină de urgentă

6.450

Medicină internă

6.450

Medicină legală

8.600

Medicina muncii

6.450

Medicină nucleară

8.600

Medicină sportivă

6.450

Nefrologie

6.450

Neonatologie

6.450

Neurochirurgie

8.600

Neurologie

6.450

Neurologie pediatrică

6.450

Obstetrică-ginecologie

8.600

Oftalmologie

8.600

Oncologie medicală

6.450

Ortodontie si ortopedie dento-facială

8.600

Ortopedie si traumatologie

8.600

Otorinolaringologie

8.600

Paradontologie

8.600

Pediatrie

6.450

Pneumologie

6.450

Protetică dentară

8.600

Psihiatrie

6.450

Psihiatrie pediatrică

6.450

Radiologie-imagistică medicală

8.600

Radioterapie

6.450

Recuperare, medicină fizică si balneologie

6.450

Reumatologie

6.450

Sănătate publică si management

8.600

Urologie

8.600


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (11) si (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.

(2) Lista contribuabililor declarati inactivi se afisează la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se publică pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la sectiunea Informatii publice - Informatii privind agentii economici.

(3) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data afisării, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse în listă."

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

4. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

5. La anexa nr. 3, sintagma „103 «Declaratie privind accizele»" se elimină.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 2.258.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 819/2008)

 

PROCEDURĂ

privind declararea contribuabililor inactivi

 

A. Prevederi generale

1. În evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, parte componentă a Registrului contribuabililor, sunt înscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităti fără personalitate juridică, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

- nu au depus nicio declaratie pe parcursul unui semestru calendaristic;

- nu li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).

2. Prin exceptie de la prevederile pct. 1, nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati în stare de insolventă sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.

3. În sensul prezentei proceduri, prin declaratii se înteleg formularele:

- 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat";


- 102 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale";

- 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată";

- 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată";

- 390 VIES „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri";

- 394 „Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national".

4. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.

5. Lista contribuabililor declarati inactivi se afisează la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se publică pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, ia sectiunea Informatii publice - Informatii privind agentii economici. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data afisării, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. Contribuabilii declarati inactivi se reactivează dacă îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

- li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare;

- si-au îndeplinit toate obligatiile declarative.

7. Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face cu data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati.

8. Lista contribuabililor reactivati se afisează la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se publică pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, ia sectiunea Informatii publice - Informatii privind agentii economici. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati intră în vigoare în termen de 15 zile de la data afisării, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

9. Nu se înscriu în lista contribuabililor declarati inactivi acei contribuabili care, urmare notificărilor transmise de organul fiscal, depun declaratii fiscale conform pct. 3, până la data aprobării listei contribuabililor declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

10. Prezenta procedură nu se aplică persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum si contribuabililor care au fost declarati inactivi, potrivit conditiilor privind declararea contribuabililor inactivi de către organele de inspectie fiscală/organele de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si din unitătile sale subordonate.

11. Prezenta procedură se aplică de către compartimentele cu atributii în domeniul gestionării Registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale din cadrul organelor fiscale competente, denumite în continuare compartimente de specialitate.

12. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul.

13. Transmiterea listelor prevăzute de prezenta procedură între nivelele ierarhice implicate se face numai în format electronic.

B. Procedura privind înscrierea contribuabililor în evidenta contribuabililor inactivi

1. Lunar, organul fiscal competent întocmeste lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative, emite si transmite notificări acestei categorii de contribuabili, conform procedurilor de administrare în vigoare.

2. Semestrial, în termen de 15 zile de la data transmiterii notificărilor pentru termenele de declarare 25 ianuarie, respectiv 25 iulie, organul fiscal competent întocmeste lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificărilor primite.

3. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:

a) se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaratie fiscală, dintre cele prevăzute la lit. A pct. 3, dacă nu li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent, regimul derogatoriu;

b) nu se selectează contribuabilii aflati în stare de insolventă sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, conform legii;

c) nu se selectează sediile secundare ale contribuabililor, care au numai obligatii de declarare a impozitului pe venitul din salarii.

4. Lista prevăzută la pct. 2 contine, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal;

d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

5. În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, listele cuprinzând contribuabilii care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi se transmit Directiei generale de tehnologia informatiei.

6. În termen de 5 zile de la primirea listelor cuprinzând contribuabilii care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generală de tehnologia informatiei întocmeste lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, consolidată la nivelul întregii tări, si o transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, în vederea elaborării proiectului de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea acestei liste.

7. Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi se publică pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică.

8. La data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet, Directia generală de tehnologia informatiei transmite organelor fiscale competente lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, înscrisi în evidentele lor fiscale.

9. În termen de maximum 5 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet organul fiscal competent transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenta sa de administrare, câte o notificare privind includerea în lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, precum si conditiile care trebuie îndeplinite pentru evitarea acestui fapt.

10. În termen de 3 zile de la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet, potrivit pct. 7, organele fiscale competente transmit Directiei generale de tehnologia informatiei lista finală a contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.

11. Pentru întocmirea listei finale prevăzute la pct. 10, organul fiscal competent verifică în evidentele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, dacă sunt îndeplinite, în continuare, conditiile pentru a fi declarat inactiv.

12. Listele finale cuprinzând contribuabilii care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi vor fi însotite de o adresă de înaintare, semnată de directorul executiv, care va cuprinde, pentru fiecare organ fiscal competent din cadrul directiei generale, numărul de contribuabili cuprinsi în listă, precum si numele, prenumele, functia si semnătura tuturor persoanelor responsabile pentru întocmirea listelor.

13. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, lista finală prevăzută la pct. 12 se semnează de directorul general.

14. După primirea listei finale a contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor asigură parcurgerea etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală a ordinului aprobat.

15. Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor informează Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, pentru a aduce la cunostinta publică data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, prin afisare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si prin comunicate de presă.

C. Procedura privind scoaterea contribuabililor din evidenta contribuabililor declarati inactivi

1. În prima zi a fiecărei luni, organul fiscal competent întocmeste, pentru luna precedentă, lista contribuabililor declarati inactivi care îndeplinesc conditiile pentru reactivare, prevăzute la lit. A pct. 6.

2. Pentru întocmirea listei contribuabililor declarati inactivi care îndeplinesc conditiile pentru reactivare, pentru fiecare contribuabil înscris în lista contribuabililor declarati inactivi se verifică dacă sunt îndeplinite conditiile de reactivare.

3. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat care cuprinde, pentru fiecare contribuabil, în afara datelor de identificare ale acestuia, motivatia propunerii de reactivare. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

4. După aprobarea referatului cu propunerea de reactivare, organul fiscal competent întocmeste lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, care contine următoarele informatii:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal;

d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

5. Lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi reactivati se transmite Directiei generale de tehnologia informatiei până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni si va fi însotită de o adresă de înaintare, semnată de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numărul de contribuabili cuprinsi în listă.

6. Directia generală de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, în vederea parcurgerii etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati si de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală a ordinului aprobat.

7. Ordinul intră în vigoare în termen de 15 zile de la data afisării, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

8. La data reactivării unui contribuabil se reactivează toate sediile secundare care apartin respectivului contribuabil.

D. Publicarea evidentei contribuabililor declarati inactivi pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1. Se constituie, ca sectiune în cadrul Registrului contribuabililor, evidenta contribuabililor inactivi, cu următoarea structură:

- denumirea contribuabilului;

- codul de identificare fiscală;

- domiciliul fiscal;

- situatia curentă a contribuabilului, care cuprinde, după caz:

- data declarării ca inactiv (zz/ll/aa) si data anulării codului de TVA (zz/ll/aa), precum si ordinul prin care a fost declarat inactiv;

- data reactivării ca urmare a îndeplinirii conditiilor de reactivare (zz/ll/aa) si data reînregistrării în scopuri de TVA, precum si ordinul prin care a fost reactivat;

- data încetării activitătii/radierii;

- mentiunea că nu figurează în lista contribuabililor declarati inactivi;

- situatia anterioară a contribuabilului (istoricul), care cuprinde, după caz:

- perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa până la zz/ll/aa). Pentru fiecare perioadă de inactivitate se vor mentiona data anulării codului de TVA, data reînregistrării în scopuri de TVA si ordinul prin care a fost declarat inactiv sau a fost reactivat, după caz;

- mentiunea că nu figurează în perioadele anterioare în lista contribuabililor declarati inactivi.

2. În cazul contribuabililor care au sedii secundare, în evidentă se înscriu si sediile secundare înregistrate fiscal.

3. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se actualizează în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a fiecărui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru:

a) aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi;

b) aprobarea listei contribuabililor reactivati;

c) eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.

4. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se actualizează cu contribuabilii radiati, înscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/încetării activitătii. Contribuabilii radiati se mentin în evidenta contribuabililor declarati inactivi 5 ani de la data radierii.

5. Evidenta contribuabililor declarati inactivi astfel întocmită se publică pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2008)

 

A. Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale

1. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se scot din evidenta contribuabililor inactivi, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz.

2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare materială, a fost înscris în lista contribuabililor declarati inactivi, poate solicita eliminarea din listă, prin depunerea la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.

3. După primirea cererii, organul fiscal competent verifică în evidentele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal.

4. Dacă între datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscală există neconcordante privitoare la conditiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal competent solicită prezenta contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situatiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

4.1. Notificarea se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4.2. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situatiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se respinge.

4.3. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeste o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.

4.4. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunică, în scris, contribuabilului.

4.5. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-4.

5. Dacă organul fiscal competent constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate întocmeste un referat, care contine în mod obligatoriu:

- datele de identificare ale contribuabilului (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscală);

- numărul si data ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

- dacă propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi este făcută din oficiu de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul si data cererii);

- descrierea situatiei care a condus la înscrierea contribuabilului în evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materială;

- propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materială.

6. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate si de către conducătorul organului fiscal.

7. Referatul vizat de către conducătorul organului fiscal si, după caz, cererea contribuabilului se înaintează spre aprobare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice coordonatoare.

8. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de către directorul general.

9. Pe baza referatelor aprobate se întocmesc listele cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.

10. Listele si propunerea de eliminare din lista contribuabililor inactivi, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit în format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generală de administrare a marilor contribuabili către Directia generală de tehnologia informatiei si vor fi însotite de o adresă de înaintare, semnată de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numărul de contribuabili cuprinsi în listă.

11. Procedura prevăzută la pct. 5-10 se desfăsoară în maximum 3 zile lucrătoare.

12. Zilnic, Directia generală de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor eliminati din lista contribuabililor inactivi, în vederea parcurgerii etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din listă a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală a ordinului aprobat.

13. Ordinul intră în vigoare în termen de 15 zile de la data afisării, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

14. Regimul stabilit pentru contribuabil la îndreptarea erorii materiale referitoare la înscrierea în lista contribuabililor inactivi, prevăzut la pct. 10, se aplică în mod corespunzător sediilor secundare înfiintate de contribuabilul respectiv.

15. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se elimină din listă si îsi păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada de la data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală prin care au fost declarati inactivi si până la data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor inactivi.

16. În cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si eliminati din listă, se anulează si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se mentine data înregistrării în scopuri de TVA initială, contribuabilul păstrându-si această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală prin care au fost declarati inactivi si data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor inactivi.

17.1. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, organul fiscal constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate întocmeste o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.

17.2. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunică, în scris, contribuabilului.


18. Documentatia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor inactivi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

B. Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati

1. Contribuabilii care au fost declarati inactivi si care îsi încetează activitatea se elimină automat din lista contribuabililor inactivi.

2. În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care îsi încetează activitatea, denumiti în continuare contribuabili radiati, sunt:

a) comerciantii radiati din registrul comertului;

b) ceilalti contribuabili, cu exceptia comerciantilor, care la încetarea conditiilor care au generat înregistrarea fiscală au depus certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

3. În prima zi a fiecărei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeste un referat, care contine în mod obligatoriu:

- datele de identificare ale contribuabililor radiati (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscală);

- numărul si data documentului care atestă radierea;

- numărul si data ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală prin care respectivii contribuabili au fost declarati inactivi;

- propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati.

4. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate si de către conducătorul organului fiscal.

5. Referatul vizat de către conducătorul organului fiscal se înaintează spre aprobare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice coordonatoare.

6. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de către directorul general.

7. Pe baza referatului aprobat se întocmeste lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi care au fost radiati din Registrul contribuabililor.

8. Listele, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit în format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generală de administrare a marilor contribuabili către Directia generală de tehnologia informatiei si vor fi însotite de o adresă de înaintare, semnată de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numărul de contribuabili cuprinsi în listă.

9. Procedura prevăzută la pct. 3-8 se desfăsoară în maximum 5 zile lucrătoare.

10. În prima zi de la primirea listelor prevăzute la pct. 8, Directia generală de tehnologia informatiei elimină contribuabilii înscrisi în aceste liste din lista contribuabililor declarati inactivi.

11. Directia generală de tehnologia informatiei transmite Directiei proceduri pentru administrarea veniturilor, spre informare, numărul contribuabililor radiati, eliminati din lista contribuabililor declarati inactivi.