MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 547/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 547         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

748. - Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 

774. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor referitoare la metodele de prelevare si analiză pentru controlul oficial al furajelor

 

177. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010

 

1.082. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI Sl ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

8/48. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 si art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 si suma totală alocată acestor ajutoare de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 425.047 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anii 2010 si 2011.

Art. 3. - Modul de plată a ajutoarelor de stat care se acordă beneficiarilor cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinatie se stabileste astfel:

a) semestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 1 si 4 din anexă;

b) trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 2 si 3 din anexă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 748.

 

ANEXĂ

 

AJUTOARELE DE STAT

care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 si suma totală alocată acestor ajutoare de stat

 

Nr. crt.

Specificare

Denumirea ajutorului de stat

Suma totală alocată

- mii lei -

Din care:

2010

2011

1.

Activităti de dezvoltare rurală - realizarea angajamentelor referitoare la agromediu si bunăstarea animalelor [art. 4 lit. s) pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010]

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor

62.485

0

62.485

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

62.474

0

62.474

2.

Ajutoare pentru sectorul cresterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010]

în sectorul cresterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale

2.668

1.334

1.334

3.

Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitătii sub formă de rambursare

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

275.420

60.420

215.000

4.

Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010]

Plata primelor de asigurare

22.000

0

22.000

TOTAL:

 

425.047

61.754

363.293


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. a) si r), al art. 34 si al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului si Pădurilor este de 747, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."

2. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) În structura Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita numărului de posturi aprobat, functionează Autoritatea pentru Inundatii si Managementul Apelor, unitate fără personalitate juridică, care are în componentă Directia managementul riscului la inundatii, Directia amenajarea bazinelor hidrografice si Directia managementul resurselor de apă.

(2) Autoritatea pentru Inundatii si Managementul Apelor este condusă de un director general, care este numit prin ordin al ministrului mediului si pădurilor, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Atributiile principale ale Autoritătii pentru Inundatii si Managementul Apelor sunt:

a) coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind managementul riscului la inundatii;

b) întocmirea proiectelor de acte normative în vederea transpunerii directivelor europene în domeniul apei si coordonarea implementării acestora;

c) coordonarea elaborării planurilor bazinale de prevenire, protectie si diminuare a efectelor inundatiilor, incluzând si actiunile si măsurile pentru înlăturarea efectelor distructive apărute în albiile cursurilor de apă în zonele critice - poduri, podete, îngustări de albii;

d) participarea la implementarea de noi sisteme informationale de colectare a datelor si de avertizare-alarmare pentru cazuri de inundatii;

e) participarea la introducerea unor sisteme de alarmare-avertizare a autoritătilor si populatiei pentru cazuri de incidente si accidente la baraje aflate în administrarea Administratiei Nationale «Apele Române»;

f) controlul si reglementarea utilizării albiilor si a malurilor cursurilor de apă;

g) coordonarea elaborării hărtilor de hazard si a hărtilor de risc ia inundatii la nivelul bazinelor sau grupurilor de bazine hidrografice."

3. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 23 decembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si pentru subunitătile sale este de 314."

2. La articolul 6, alineatul (11) se abrogă.

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. În anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) stabileste structura organizatorică si numărul maxim de posturi pentru institutul national si subunitătile sale cu personalitate juridică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotărâre;".

Art. III. - Încadrarea în numărul maxim de posturi, pentru fiecare institutie reorganizată conform prezentei hotărâri, se va face cu respectarea termenelor si procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal din care face parte si a celorlalte prevederi legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 774.

 

ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009)

 

1. Unităti care functionează în subordinea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I. Institutii publice cu personalitate juridică finantate integral din bugetul de stat

1.

Agentia Natională pentru Protectia Mediului

2.

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării"

3.

Garda Natională de Mediu

4.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare

II. Unităti cu finantare externă si de la bugetul de stat

 

Unităti de management al proiectului (UMP)

 

Unităti de implementare a proiectului (UIP)

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. I este de 3.761, din care:

- Garda Natională de Mediu - 953 de posturi;

- Agentia Natională pentru Protectia Mediului - 2.178 de posturi, din care 1.953 de posturi pentru institutiile publice din subordine;

- Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării" - 173 de posturi;

- inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare - 457 de posturi.

 

2. Unităti care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Administratia Natională de Meteorologie

2.

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

 

3. Unităti care functionează în coordonarea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I. Unităti finantate din venituri proprii

1.

Administratia Fondului pentru Mediu

2.

Administratia Natională „Apele Române"

II. Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

 

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009)

 


MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

Numărul total de posturi: 314


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor referitoare la metodele de prelevare si analiză pentru controlul oficial al furajelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 229 din 6 iulie 2010, întocmit de Directia de relatii internationale si programe comunitare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de esantionare si analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L54 din 26 februarie 2009,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative din domeniul sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor referitoare la metodele de prelevare si analiză pentru controlul oficial al furajelor:

a) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul de acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă insolubilă în HCL, clor din cloruri, lactoză, potasiu, sodiu, zaharuri si uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2007, ce transpune în legislatia natională Prima Directivă a Comisiei din 15 iunie 1971 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (71/250/CEE);

b) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind umiditatea, bazele azotate volatile, fosforul total, uleiurile si grăsimile brute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 martie 2007, ce transpune în legislatia natională A doua Directivă a Comisiei din 18 noiembrie 1971 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (71/393/CEE);

c) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 22/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind nivelurile amidonului, proteinei brute, proteinei brute care poate fi dizolvată de pepsină si acid clorhidric, gosipolului liber si total si cu referire la activitatea pepsinei, precum si determinarea nivelurilor de tilozină si virginiamicină din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 27 februarie 2007, ce transpune în legislatia natională A treia Directivă 72/199/CEE a Comisiei din 27 aprilie 1972 de stabilire a unor metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor;

d) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 26/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind metodele de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la determinarea umiditătii, a grăsimilor si uleiurilor vegetale, a magneziului si continutului în fibre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională A patra Directivă a Comisiei din 5 decembrie 1972 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (73/46/CEE);

e) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 26/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 21 februarie 2007, ce transpune în legislatia natională Prima Directivă a Comisiei din 1 martie 1976 de stabilire a modalitătilor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor (76/371/CEE);

f) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 46/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul de aflatoxină B-i, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5 aprilie 2007, ce transpune în legislatia natională A saptea Directivă a Comisiei din 1 martie 1976 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (76/372/CEE);

g) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan si zinc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională A opta Directivă a Comisiei din 15 iunie 1978 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (78/633/CEE);

h) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 19/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în avoparcină si monenzin de sodiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională A noua Directivă a Comisiei din 31 iulie 1981 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (81/715/CEE);

i) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 22/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în spiramicină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională A zecea Directivă a Comisiei din 25 iulie 1984 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (84/425/CEE);

j) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metoda de calcul pentru valoarea energetică a furajelor combinate pentru păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Comisiei din 9 aprilie 1986 de stabilire a metodelor de calculare a valorii energetice a furajelor combinate pentru păsările de curte (86/174/CEE);

k) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 20/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor si grăsimilor brute si a olaquindoxului din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva 98/64/CE a Comisiei din 3 septembrie 1998 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor si grăsimilor brute si a olaquindoxului din furaje si de modificare a Directivei 71/393/CEE;

l) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 21/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în halofuginonă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională A unsprezecea Directivă 93/70/CEE a Comisiei din 28 iulie 1993 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor;

m) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în robenidină (E 750) si metil benzoat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională A douăsprezecea Directivă 93/117/CE a Comisiei din 17 decembrie 1993 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor;

n) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 24/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril si carbadox din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 26 februarie 2007, ce transpune în legislatia natională Directiva 1999/27/CE a Comisiei din 20 aprilie 1999 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru dozarea de amproliu, diclazuril si carbadox în furaje, de modificare a Directivelor 71/250/CEE, 73/46/CEE si de abrogare a Directivei 74/203/CEE;

o) Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 24/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste o metodă natională de analiză pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva 1999/76/CE a Comisiei din 23 iulie 1999 de stabilire a unei metode comunitare pentru dozarea de lasalocid-sodiu în furaje;

p) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 20/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E si a triptofanului din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 28 februarie 2007, ce transpune în legislatia natională Directiva 2000/45/CE a Comisiei din 6 iulie 2000 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E si a triptofanului din furaje;

q) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 198/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele pentru determinarea în furaje a nivelurilor de dioxină si a compusilor policlordifenili (PCBs) asemănători dioxinei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 30 august 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva 2002/70/CE a Comisiei din 26 iulie 2002 de stabilire a cerintelor pentru determinarea nivelurilor de dioxine si de PCB de tipul dioxinelor din furaje;

r) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste metoda analitică de determinare a constituentilor de origine animală pentru controlul oficial al furajelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 29 septembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva 2003/126/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 privind metoda analitică de determinare a componentelor de origine animală pentru controlul oficial al furajelor.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 101.

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73.722 din 27 iulie 2010 al Directiei generale politici agricole, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 126/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare se depune pentru anul următor în luna decembrie a anului în curs; prin exceptie, pentru anul 2010 cererea se depune o singură dată, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 408/2010 sau în intervalul 9 august 2010-10 septembrie 2010 inclusiv."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 august 2010.

Nr. 177.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii

 

Văzând Referatul Directiei generale resurse umane si certificare nr. Cs.A. 8.234 din 30 iulie 2010,

în temeiul art. 179 alin. (1) si al art. 186 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu

modificările si completările ulterioare, precum si al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Fisa interviului de selectie, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autoritătile administratiei publice locale, precum si pentru celelalte ministere si institutii cu retea sanitară proprie, regulamentul prevăzut la art. 1 reprezintă un regulament-cadru, care poate fi modificat si completat de către autoritatea administrativ-teritorială, respectiv de către conducerea celorlalte ministere si institutii cu retea sanitară proprie, urmând a fi aprobat prin act administrativ emis de acestea.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 493/2008 privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 7 aprilie 2008.

Art. 6. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si spitalele publice din reteaua Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 30 iulie 2010.

Nr. 1.082.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ocuparea functiei de manager din spitalele publice aflate în reteaua proprie a Ministerului Sănătătii se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ conditiile:

a) sunt absolventi de învătământ universitar de lungă durată cu diplomă de licentă sau echivalentă;

b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, ori sunt absolventi ai unui masteratsau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o institutie de învătământ superior acreditată, potrivit legii;

c) pentru spitalele clinice în care se desfăsoară si activitate de învătământ si cercetare stiintifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar si să fie absolvent al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii;

d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu sunt condamnati penal sau în curs de urmărire penală;

f) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

g) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

(2) Concursul pentru ocuparea functiei de manager din cadrul spitalelor publice se organizează de către consiliul de administratie al spitalului public respectiv si se desfăsoară la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 2. - Consiliul de administratie al spitalului public numeste, prin hotărâre, o comisie de concurs, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului.

Art. 3. - (1) Concursul se desfăsoară în două etape, după cum urmează:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidati a conditiilor stabilite în publicatia de concurs, etapă eliminatorie;

2. etapa de sustinere a probelor de evaluare si cuprinde:

a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunostintelor;

b) proba de sustinere a proiectului de management, completată, după caz, de un interviu de selectie.

(2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00.

(3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeste clasificarea candidatilor care au promovat toate probele de evaluare si au obtinut media finală de cel putin 8,00.

(4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma sustinerii concursului pentru ocuparea functiei de manager al spitalului public pentru care a concurat.

Art. 4. - (1) Numirea în functia de manager al spitalului public se face prin ordin al ministrului sănătătii, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Managerul încadrat în conditiile alin. (1) încheie contract de management cu Ministerul Sănătătii pe o perioadă de maximum 3 ani, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performantă stabilite prin ordin al ministrului sănătătii sau în urma evaluării ca necorespunzătoare a activitătii managerului, ori de câte ori este nevoie a fi făcută o astfel de evaluare.

Art. 5. - (1) Consiliul de administratie al spitalului public publică în săptămânalul „Viata medicală", precum si pe site-ul spitalului sau al directiei de sănătate publică pe teritoriul căreia se află anuntul de concurs, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii acestuia.

(2) Anuntul de concurs cuprinde:

a) denumirea functiei scoase la concurs;

b) locul si perioada de desfăsurare a concursului;

c) criteriile de selectie;

d) locul si perioada de înscriere;

e) continutul dosarului de înscriere;

f) cuantumul taxei de participare la concurs.

(3) Temele-cadru pentru proiectul de management, precum si bibliografia pentru concurs sunt stabilite de comisia de concurs. Acestea se publică, odată cu anuntul de concurs, pe site-ul spitalului sau al directiei de sănătate publică pe teritoriul căreia se află spitalul public respectiv si se afisează la sediul acestuia.

(4) Cuantumul taxei de participare la concurs se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii

 

Art. 6. - (1) Comisia de concurs este formată din presedinte, 2-3 membri si un secretar, numiti conform prevederilor art. 2, din cadrul membrilor consiliului de administratie.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor este numită de organul ierarhic superior spitalului. Componenta comisiei va respecta aceeasi proportie de reprezentare cu componenta reprezentării la constituirea consiliului de administratie al spitalului.

(3) Nu pot face parte din comisia de concurs si din comisia de solutionare a contestatiilor cei care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidatilor.

Art. 7. - (1) Consiliul de administratie al spitalului public pune la dispozitia comisiei de concurs mijloacele birotice necesare desfăsurării concursului si ia măsurile necesare asigurării securitătii informatiilor pe toată perioada acestuia.

(2) Presedintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalitătii în ceea ce priveste evaluarea candidatilor, asigurarea sanselor egale pentru acestia, securitatea continutului probelor de evaluare si a documentelor elaborate de comisie.

(3) Presedintele comisiei de concurs stabileste atributiile membrilor acesteia, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia.

Art. 8. - Comisia de concurs are următoarele atributii:

a) stabilirea temelor pentru proiectul de management si a bibliografiei pentru concurs, precum si publicarea si afisarea acestora cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3);

b) elaborarea întrebărilor pentru testul-grilă de verificare a cunostintelor;

c) studierea dosarelor de înscriere ale candidatilor;

d) întocmirea listei candidatilor admisi la concurs;


e) instruirea candidatilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfăsurării concursului;

f) organizarea si desfăsurarea probelor de evaluare;

g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare si pentru finalizarea concursului;

h) evaluarea candidatilor;

i) înregistrarea contestatiilor candidatilor si predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru solutionare;

j) stabilirea clasificării candidatilor;

k) punerea la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor a tuturor documentelor necesare analizării si solutionării acestora.

Art. 9. - (1) Comisia de solutionare a contestatiilor rezolvă contestatiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă si la rezultatul final al concursului.

(2) Deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive si sunt aduse la cunostinta contestatarului prin afisare la sediul spitalului public.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

Art. 10. -înscrierea candidatilor se face la sediul spitalului public care organizează concursul, într-un interval care se încheie cu 7 zile înaintea datei stabilite pentru sustinerea concursului.

Art. 11. - Dosarul de înscriere trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licentă sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfectionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o institutie de învătământ superior acreditată, potrivit legii;

e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a certificatului de medic primar, în cazul concursului organizat pentru ocuparea postului de manager din cadrul spitalelor clinice în care se desfăsoară si activitate de învătământ si cercetare stiintifică medicală;

f) curriculum vitae;

g) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competente/atestate etc. În domeniul managementului sanitar;

h) adeverinta care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul" de către conducerea unitătii;

i) cazierul judiciar;

j) adeverinta din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;

k) declaratia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

l) declaratia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunostintă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

m) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care si-a schimbat numele, după caz;

n) proiectul de management realizat de candidat;

o) chitanta de plată a taxei de participare la concurs.

Art. 12. - (1) În termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică/studiază dosarele depuse si stabileste pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mentiunii „Admis" sau „Respins".

(2) Rezultatul verificării/studierii dosarelor de înscriere se afisează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a functiei de manager.

(3) Candidatii pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afisării rezultatelor. Contestatiile se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(4) Concursul este continuat numai de candidatii declarati „Admis".

(5) Candidatilor declarati „Respins" li se returnează 75% din suma de participare la concurs, în termen de 60 de zile de la data afisării acestui rezultat.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 13. - (1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunostintelor cu cel mult 12 ore înaintea sustinerii probei. Această activitate se desfăsoară în conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1), asigurate de consiliul de administratie al spitalului public care organizează concursul.

(2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu si se desfăsoară pe durata a două ore.

(3) Testul-grilă contine 50 de întrebări, din care 40% din domeniul legislatiei specifice activitătii spitalului public si 60% din domeniul managementului sanitar.

(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel:

a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 si se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;

b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 si se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.

Art. 14. - (1) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenta presedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu fată de numărul candidatilor înscrisi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează, în cazul în care numărul candidatilor înscrisi impune desfăsurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmeste un plic sigilat, care va contine numărul de teste-grilă si o rezervă egală cu numărul candidatilor repartizati în sala respectivă.

(2) Persoanele care au participat la multiplicarea si sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să părăsească spatiile în care s-au desfăsurat aceste activităti până la începerea probei.

Art. 15. -întrebările se elaborează astfel încât:

a) continutul să fie clar exprimat;

b) formularea să fie în strictă concordantă cu bibliografia stabilită pentru concurs;

c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;

d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

Art. 16. - (1) Personalul care supraveghează desfăsurarea probei testului-grilă, responsabilul de sală si supraveghetorii sunt numiti cu cel mult 12 ore înainte de începerea probei de consiliul de administratie al spitalului public, la solicitarea presedintelui comisiei de concurs.

(2) Presedintele comisiei de concurs stabileste atributiile si responsabilitătile personalului de supraveghere.

Art. 17. - Pentru rezolvarea testului-grilă candidatii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

Art. 18. - Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii comisiei de concurs si aprobat de presedintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. În situatia în care există diferente mai mari de un punct între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, presedintele reverifică si stabileste punctajul definitiv.

Art. 19. - (1) Rezultatul testului-grilă se afisează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a functiei de manager, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candidatii care au obtinut la testul-grilă de verificare a cunostintelor o notă mai mică de 7,00 sunt declarati respinsi si nu pot continua concursul.

(3) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afisare. Contestatiile se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Art. 20. - (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează si propune solutii de rezolvare a temei date.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care candidează. Informatiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare si obtinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidatilor, spitalul public care organizează concursul de ocupare a functiei de manager are obligatia să pună la dispozitia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată si structura de personal ale unitătii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

Art. 21. - (1) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizează individual de către acesta si se dezvoltă într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.

(2) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru sustinerea acestei probe.

(3) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(4) În cazul în care există diferente mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, presedintele reverifică si stabileste punctajul proiectului de management.

(5) Grila de punctare a proiectului de management este elaborată de comisia de concurs, se publică pe site-ul spitalului public sau al directiei de sănătate publică pe teritoriul căreia se află spitalul public care organizează concursul de ocupare a functiei de manager si se afisează la sediul acestuia, după încheierea perioadei de înscriere a candidatilor.

Art. 22. - (1) Sustinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de presedintele comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare.

(2) În urma sustinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare si o comunică candidatului.

Art. 23. - (1) Comisia de concurs poate solicita suplimentar candidatului un interviu de selectie, în scopul aprecierii abilitătilor candidatului de îndeplinire a atributiilor functiei de manager.

(2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeste Fisa interviului de selectie (conform anexei nr. 2 la ordin).

(3) Nota finală este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fisă.

Art. 24. - (1) Interviul de selectie se desfăsoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.

(2) În cadrul interviului de selectie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

a) întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe informatii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteti să spuneti despre.........?);

b) întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situatii (de exemplu: Ati condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);

c) întrebări ipotetice - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situatii sau evenimente ipotetice (de exemplu: în cazul în care sunteti angajat, cum ati proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);

d) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneati că.........).

(3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială si origine socială.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Nu pot candida la concursul de ocupare a functiei de manager membrii consiliului de administratie al spitalului public care organizează concursul.

Art. 26. - (1) Media finală a fiecărui candidat este media aritmetică a notelor obtinute la testul-grilă, proiectul de management si, după caz, la interviul de selectie, calculată cu două zecimale.

(2) În baza mediilor finale se întocmeste, în ordine descrescătoare, clasamentul candidatilor la concurs.

(3) La medii egale, departajarea candidatilor se face după media obtinută la testul-grilă, iar la mentinerea egalitătii, după nota obtinută la proiectul de management.

Art. 27. - (1) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, prin publicare pe site-ul spitalului sau al directiei de sănătate publică pe teritoriul căreia se află spitalul public care a organizat concursul si afisare la sediul acestora.

(2) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu exceptia interviului de selectie, în termen de 24 de ore de la data afisării. Contestatiile vor fi solutionate în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere, de către Comisia de solutionare a contestatiilor. Rezultatul contestatiilor se afisează la sediul spitalului public care a organizat concursul.

Art. 28. - (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului si rezolvarea contestatiilor, presedintele comisiei de concurs înaintează consiliului de administratie al spitalului public care a publicat functia de manager la concurs procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină.

(2) Consiliului de administratie al spitalului public care a publicat functia la concurs validează rezultatele concursului si solicită ministrului sănătătii emiterea ordinului de numire pentru persoana validată.

(3) Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidatilor, precum si toate documentele întocmite pentru organizarea si desfăsurarea concursului se păstrează de către spitalul public care a organizat concursul.


 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Unitatea sanitară..............................

 

FISA INTERVIULUI DE SELECTIE

 

Candidat: nume, prenume..................................................................................................................................................

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic)..........................................................................................................

Data interviului..................................................................................................................................................................

 

1. Aptitudini de comunicare:

- Excelente (10-9,50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

2. Aptitudini si cunostinte manageriale:

- Excelente, capabil să îsi asume atributiile functiei de manager fără o pregătire prealabilă (10-9,50)

- Foarte bune, este necesară putină pregătire (9,49-9,00)

- Bune, are cunostinte elementare, dar este capabil să învete (8,99-7,00)

- Necesită multă pregătire (6,99-5,00)

- Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)

3. Ambitii profesionale:

- Fixează obiective foarte ambitioase (10-9,50)

- Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)

- Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)

- Obiective limitate, nu este foarte ambitios (6,99-5,00)

- Se bazează pe altii prea des, obiective minime (4,99-1,00)

4. Motivare:

- Motivare excelentă, dorintă puternică de a munci (10-9,50)

- Foarte interesat de ocuparea functiei; pune multe întrebări (9,49-9,00)

- Dorintă de a munci (8,99-7,00)

- Putin interesat de ocuparea functiei (6,99-5,00)

- Nu este interesat de ocuparea functiei, impasibil (4,99-1,00)

5. Corespunzător pentru ocuparea functiei de manager de spital public:

- Excelent pentru această functie (10-9,50)

- Foarte bun pentru această functie (9,49-9,00)

- Satisfăcător pentru această functie (8,99-7,00)

- Incert pentru această functie (6,99-5,00)

- Nesatisfăcător pentru această functie (4,99-1,00)

6. Autocontrol:

- Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)

- Sigurantă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)

- Autocontrol mediu (8,99-7,00)

- Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)

- Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)

7. Impresie generală:

- Excelentă (10-9,50)

- Foarte bună (9,49-9,00)

- Bună (8,99-7,00)

- Satisfăcătoare (6,99-5,00)

- Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)

 

Nota obtinută*):....................................- candidatul este**):.....................................

 

Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

......................................................................

Semnătura.....................................................

Data..............................................................

 

 


*) Se trece nota interviului de selectie, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluati.

**) Aprecierea candidatului în functie de nota obtinută:

 

- FOARTE POTRIVIT (10-9,50)

- POTRIVIT (9,49-9,00)

- DESTUL DE POTRIVIT (8,99-7,00)

- NEPOTRIVIT (6,99-1,00)


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 8 din 7 iulie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 48 din 13 iulie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, 138, 139, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. d) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache


ANEXĂ

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 9 din 7 iulie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 13 din 13 iulie 2010

 

REGULAMENT

privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

 

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul regulamentului se modifică si va avea următorul cuprins:

„REGULAMENTUL Nr. 24/29/2006

privind determinarea cerintelor minime de capital pentru riscul operational ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii"

2. La articolul 21, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Evenimentele de pierdere care afectează întreaga institutie pot fi alocate unei linii de activitate suplimentare «elemente corporatiste» din cauza unor circumstante exceptionale."

3. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Până la data de 31 decembrie 2012, societătile de servicii de investitii financiare autorizate să desfăsoare activităti de tranzactionare cu instrumente financiare în cont propriu si subscriere de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm al căror indicator relevant pentru linia de activitate «Tranzactionare si vânzări» reprezintă cel putin 50% din totalul indicatorilor relevanti pentru toate liniile de activitate, calculati în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006 si ale sectiunii a 2-a din cap. II al prezentului regulament, pot aplica în cazul liniei de activitate «Tranzactionare si vânzări» o cotă redusă de risc de 15%."

4. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 39, cu următorul cuprins:

„Art. 39. - Art. 21 alin. (11) intră în vigoare de la 31 decembrie 2010."

5. Ultimul enunt al regulamentului se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezentul regulament transpune prevederile art. 4 paragraful 22, art. 102-105, art. 157 paragraful 3 si ale anexei X la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitătii institutiilor de credit (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006, prevederile art. 44 din Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investitii si al institutiilor de credit (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006 si ale art. 1 paragrafele 11 si 12 din Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 28 iulie 2009."

6. La anexa nr. 2 punctul 3, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Organele cu functie de conducere, sub supravegherea organelor cu functie de supraveghere, poartă răspunderea pentru politica de încadrare a activitătilor pe linii. Această politică este supusă aprobării structurii de conducere a institutiei de credit;".

7. La anexa nr. 3 coloana 1, rândul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Întreruperea activitătii si functionarea neadecvată a sistemelor".