MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 538/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 538         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 august 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

840. - Decret privind acreditarea unui ambasador

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 937 din 6 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

16. - Ordonantă privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

 

663. - Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea si implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE2006

 

719. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 februarie 2010 si la Bucuresti la 21 martie 2010 între Banca Europeană de Investitii, Guvernul României si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

764. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.238. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

10. - Ordin pentru modificarea Normelor privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr 5/2009

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

25. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2010


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României pe lângă Sfântul Scaun.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 840.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 937

din 6 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

lulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru , exceptie ridicată de Schalom Singerîn Dosarul nr. 6.927/110/2008 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 29 iunie 2010, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu dispozitiile art. 14 si ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amânat pronuntarea pentru data de 6 iulie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 6.927/110/2008, Tribunalul Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Schalom Singer într-o cauză având ca obiect dizolvare societate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că stabilirea unei taxe judiciare de timbru în functie de valoarea bunului, în conditiile în care intervenientul prin cererea sa nu tinde la câstigarea acestuia, ci doar la neafectarea bunului unei proceduri de lichidare, încalcă accesul liber la justitie. Astfel, cuantumul taxei judiciare de timbru datorate este injust si exorbitant.

Tribunalul Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008. În realitate, se constată că obiect al exceptiei sunt prevederile art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

„(P) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si cererilor privind declararea nulitătii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea părtilor în situatia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie cererii privind declararea nulitătii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 56 privind asezarea justă a sarcinilor fiscale si art. 148 alin. (2) si (3) privind integrarea în Uniunea Europeană. Totodată sunt invocate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, art. 47 (si nu art. 11-107, cum gresit mentionează autorul exceptiei) din Carta europeană a drepturilor fundamentale privind dreptul la o cale de atac efectivă si la un proces echitabil si art. 8 din Declaratia

Universală a Drepturilor Omului cu privire la dreptul persoanei la un remediu judiciar.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

În jurisprudenta sa, Curtea, prin mai multe decizii, s-a pronuntat asupra constitutionalitătii textului legal criticat în raport cu critici similare. În acest sens, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.587 din 19 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010, Curtea a statuat că „apare ca fiind pe deplin justificată solutia adoptată de legiuitor în cuprinsul dispozitiilor art. 2 alin. (11) din lege în materia timbrării unor [...] actiuni cu o taxă calculată în functie de valoarea bunului, tocmai în scopul instituirii unui tratament juridic identic cu cel aplicabil actiunilor sau cererilor evaluabile în bani, reglementat de prevederile art. 2 alin. (1).

Asa fiind, pentru actiunile reglementate în ipoteza normei juridice criticate, indiferent dacă se solicită sau nu, distinct, repunerea părtilor în situatia anterioară, taxarea actiunii se va face la valoarea bunului, în vreme ce taxa cu valoare fixă urmează a fi datorată numai în cazul actiunilor care au ca obiect drepturi, respectiv acte juridice nepatrimoniale".

Referitor la critica raportată la prevederile art. 21 din Constitutie, Curtea, prin aceeasi decizie, a retinut că „accesul liber la justitie nu înseamnă gratuitate. Nicio dispozitie constitutională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetătenii sunt obligati să contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii.

Atât obligatia de plată a taxelor judiciare, cât si exceptiile stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor cetătenilor aflati în situatii identice, precum si tuturor litigiilor de aceeasi natură, neexistând discriminări sau privilegii contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie".

Solutia si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele de principiu expuse în decizia precitată, Curtea constată că textul legal criticat nu contravine nici actelor internationale invocate în sustinerea exceptiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Schalom Singer în Dosarul nr. 6.927/110/2008 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează preluarea, prin procedura comasării prin absorbtie, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, a Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, care se desfiintează.

Art. 2. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, preia activitatea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, care cuprinde, în principal, următoarele:

a) elaborarea de tehnici noi de consolidare a clădirilor si structurilor vulnerabile la cutremur;

b) elaborarea de coduri noi de proiectare antiseismică;

c) instrumentarea seismică a municipiului Bucuresti si a zonelor dens construite din România;

d) transferarea cunostintelor avansate privind protectia antiseismică către specialisti si elaborarea de materiale documentare privind educatia antiseismică a populatiei;

e) asigurarea pregătirii tehnice de specialitate prin stagii de pregătire, de studii si documentare, seminare, cursuri si instruiri, în tară si în străinătate;

f) promovarea cooperării internationale în domeniul managementului riscului seismic;

g) editarea si tipărirea studiilor si publicatiilor specifice domeniului său de activitate;

h) alte activităti care decurg din derularea proiectelor.

(2) Obiectul de activitate al INCD URBAN-INCERC, prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC" si la art. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009, se completează cu activitătile de cercetare-dezvoltare în domeniul protectiei constructiilor la actiuni seismice prevăzute la alin. (1), precum si cu următoarele activităti de cercetare-dezvoltare, în principal în domeniul protectiei constructiilor la alunecări de teren:

a) promovarea cooperării internationale în domeniul managementului riscurilor alunecărilor de teren;

b) elaborarea de cercetări prenormative si aplicative, reglementări tehnice, precum si efectuarea de activităti specifice de reglementare privind protectia clădirilor la alunecări de teren;

c) diseminarea informatiilorprivind protectia la alunecări de teren;

d) implementarea politicilor de cercetare-dezvoltare si inovare în domeniul protectiei constructiilor la actiuni seismice si alunecări de teren.

Art. 3. - (1) INCD URBAN-INCERC preia în administrare terenul aferent imobilului „Clădire administrativă pentru birouri", proprietate publică a statului, aflat în folosinta gratuită a Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, prevăzut înanexa nr. 1.

(2) INCD URBAN-INCERC preia în administrare partea din imobilul „Clădire administrativă pentru birouri", proprietate privată a statului, aflată în folosinta gratuită a Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) INCD URBAN-INCERC preia în mod corespunzător toate bunurile mobile si imobile aflate în folosinta gratuită, în administrarea sau,după caz, în proprietatea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 5.

Art. 4. - (1) INCD URBAN-INCERC preia personalul Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 5, în limita a 17 posturi, cu care se majorează numărul de posturi aferent INCD URBAN-INCERC.

(2) Personalul preluat conform alin. (1) îsi păstrează salariile avute la data preluării, până la negocierea noilor contracte individuale de muncă, în conditiile contractului colectiv de muncă al INCD URBAN-INCERC în vigoare la data preluării.

Art. 5. - Patrimoniul Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, stabilit pe bazaultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către INCD URBAN-INCERC pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de anexele aferente, întocmite potrivit metodologiei existente, si a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 6. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante în structura bugetului de stat, precum si în structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Veniturile proprii existente în conturile Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se virează la bugetul de stat, iar subventiile rămase neutilizate se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.

Art. 7. - Acreditările si atestatele dobândite de Centrul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS în temeiul deciziilor Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică se mentin pentru INCD URBAN-INCERC, până la data reacfeditării/reatestării INCD URBAN-INCERC în conditiile legii, ca urmare a modificării obiectului de activitate potrivit prevederilor prezentei ordonante, ori, după caz, până la data expirării acestora.

Art. 8. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, INCD URBAN-INCERC se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din toate actele normative, contractele, conventiile, întelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si parteneriatele interne si internationale, precum si în toate litigiile în care Centrul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS este parte.

Art. 9. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Centrul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS" se înlocuieste cu denumirea Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC".

Art. 10. - Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 27 noiembrie 2009, si Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 614/2002.

Art. 13. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale

si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent imobilului „Clădire administrativă pentru birouri", proprietate publică a statului, aflat în folosinta gratuită a Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, care se preia în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC"

 

Adresa terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Nr. de identificare atribuit de M.F.P

Municipiul Bucuresti,

sos. Pantelimon nr. 266,

sectorul 2

Centrul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC"

Suprafata = 320,04 m2

144.393

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul „Clădire administrativă pentru birouri", proprietate privată a statului, aflată în folosinta gratuită a Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, care se preia în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC"

 

Adresa imobilului si datele de identificare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar - lei -

Municipiul Bucuresti,

sos. Pantelimon nr. 266,

sectorul 2 Pavilion central (culoar 4)

Centrul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecăride Teren -CNRRS

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC"

- Clădire parter din zidărie de cărămidă; planseu terasă hidroizolat

- Ad = 320,04 m2

3.627.043


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea si implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă sumele necesare pentru contractarea si implementarea de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a următoarelor proiecte:

a) RO 2006/018-147.05.01 (anvelopa nealocată 2006) Asistentă tehnică pentru dezvoltarea unui software GIS pentru sectorul viticol, compatibil cu sistemul IACS LPIS/GIS si digitalizarea parcelelor specifice de plantatii viticole;

b) RO 2006/018-147.03.02.09 Task 30 b Achizitionarea de echipamente pentru dotarea a 5 laboratoare regionale pentru controlul calitătii laptelui;

c) RO 2006/018-147.03.02 Task 35 Achizitionarea de echipamente pentru servicii fitosanitare:

- Lot 6 Achizitionarea de echipamente pentru testarea puritătii si impuritătii genetice a semintelor cu OMG-uri;

- Lot 10 Achizitionarea de echipamente pentru testarea si calibrarea pulverizatoarelor de pesticide.

(2) Sumele aferente contractării si implementării proiectelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor prevăzute la art. 1, în valoare totală de 20.034 mii lei, se realizează din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2010, capitolul „Agricultură, Silvicultură, Piscicultura si Vânătoare", titlul „Alte transferuri", art. 55.01.08, „Programe PHARE si alte programe cu finantare externă nerambursabilă".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) include taxa pe valoare adăugată, precum si alte cheltuieli, conform dispozitiilor cuprinse în art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 663.

 

ANEXA

 

SUMELE

necesare pentru contractarea si implementarea de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a următoarelor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 

Codul proiectului

Titlul

Suma

RO 2006/018-147.05.01 (anvelopa nealocată 2006)

Asistentă tehnică pentru dezvoltarea unui software GIS pentru sectorul viticol, compatibil cu sistemul IACS LPIS/GIS si digitalizarea parcelelor specifice de plantatii viticole

3.360 mii lei

RO 2006/018-147.03.02.09 Task 30 b

Achizitionarea de echipamente pentru dotarea a 5 laboratoare regionale pentru controlul calitătii laptelui

13.860 mii lei

RO 2006/018-147.03.02 Task 35

Achizitionarea de echipamente pentru servicii fitosanitare

2.814 mii lei, din care:

Lot 6 Achizitionarea de echipamente pentru testarea puritătii si impuritătii genetice a semintelor cu OMG-uri

Lot 6 1.650,6 mii lei

Lot 10 Achizitionarea de echipamente pentru testarea si calibrarea pulverizatoarelor de pesticide

Lot 10 1.163,4 mii lei

 

TOTAL:

20.034 mii lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 februarie 2010 si la Bucuresti la 21 martie 2010 între Banca Europeană de Investitii, Guvernul României si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 217/2006 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 2, convenit prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 25 februarie 2010 si la Bucuresti la 21 martie 2010 între Banca Europeană de Investitii, Guvernul României si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 217/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 719.

*) Traducere.

 

PRIN DHL

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 Bucuresti

România

 

În atentia: dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Compania Natională a Căilor Ferate

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

RO-010873 Bucuresti România

 

Luxemburg, 25 februarie 2010

JU Ops/SEE/AIA/eb nr.

 

Referitor la: Proiectul de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV (FI Nr. 23.372)

Contract de finantare semnat pe 22 si 27 decembrie 2005 cu amendamente (Contractul de finantare) între România (împrumutatul), Banca Europeană de Investitii (Banca) si Compania Natională de Căi Ferate - S.A. (C.F.R)

AMENDAMENTUL Nr. 2

 

Prezenta scrisoare anulează si înlocuieste scrisoarea JUII/MA&SEE/AIAno. 03296 datată 12 martie 2009 Stimati domni,

Potrivit solicitării dumneavoastră pertinente, acceptăm prin prezenta modificarea următoarelor prevederi din Contractul de finantare, după cum urmează:

a) Subalineatul A din articolul 1.02 se sterge si se înlocuieste cu următorul nou subalineat A:


„A- Banca va plăti creditul în limita a 30 de transe. Valoarea fiecărei transe, dacă nu reprezintă restul netras din credit, va fi de minimum 10 milioane EUR sau echivalentul acestei sume si nu va depăsi 50 milioane EUR. O transă cerută de împrumutat potrivit subalineatului 1.02B este denumită în cele ce urmează transă."

b) în primul alineat al articolului 1.02B, data „30 noiembrie 2008" devine „31 decembrie 2012".

c) Ultima propozitie din anexa A.1 devine: „Proiectul se va finaliza până la 31 iulie 2013."

d) în anexa C.1, data „30 noiembrie 2008" devine „31 decembrie 2012".

e) Cu referire la partea netrasă din credit în valoare de 290.000.000,00 EUR, actualul tabel de amortizare prezentat în anexa D va fi înlocuit cu noul tabel de amortizare atasat la prezenta scrisoare ca anexa I.

Toti ceilalti termeni si conditiile Contractului de finantare rămân neschimbati.

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea acelasi înteles si aici, dacă nu există altă precizare expresă. Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă rugăm să parafati prima pagină a tuturor originalelor din această scrisoare si să semnati toate cele trei (3) originale, indicând si data semnării.

Vă rugăm să înaintati cele trei (3) originale la CER. spre aprobare si contrasemnare. În final, returnati-ne un (1) exemplar original contrasemnat legal al acestei scrisori.

 

Ai dumneavoastră, Banca Europeană de Investitii

C. Murphy F.                                       Bruni Roccia

 

Convenit si acceptat

Pentru si în numele

României

..........................................

(Bogdan Alexandru Dragoi, secretar de stat)

Data: 21 martie 2010.

..........................................

Convenit si acceptat pentru si

în numele Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

..........................................

(Viorel Scurtu, director general)

Data: 21 martie 2010.

 

ANEXA I

 

GRAFIC DE RAMBURSARE

aferentă portiunii din credit netrasă în valoare de 290.000.000 euro

 

 

Data scadentă a ratei de capital

Sume ce urmează a se rambursa, exprimate ca procent din împrumut

1.

20 aprilie 2013

3,84%

2.

20 octombrie 2013

3,84%

3.

20 aprilie 2014

3,84%

4.

20 octombrie 2014

3,84%

5.

20 aprilie 2015

3,84%

6.

20 octombrie 2015

3,84%

7.

20 aprilie 2016

3,84%

8.

20 octombrie 2016

3,84%

9.

20 aprilie 2017

3.84%

10.

20 octombrie 2017

3,84%

11.

20 aprilie 2018

3,84%

12.

20 octombrie 2018

3,84%

13.

20 aprilie 2019

3,84%

14.

20 octombrie 2019

3,84%

15.

20 aprilie 2020

3,84%

16.

20 octombrie 2020

3,84%

17.

20 aprilie 2021

3,84%

18.

20 octombrie 2021

3,84%

19.

20 aprilie 2022

3,84%

20.

20 octombrie 2022

3,84%

21.

20 aprilie 2023

3,84%

22.

20 octombrie 2023

3,84%

23.

20 aprilie 2024

3,84%

24.

20 octombrie 2024

3,84%

25.

20 aprilie 2025

3,84%

26.

20 octombrie 2025

4,0%

TOTAL:

 

100%


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. actionează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României si pentru păstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitătii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai cărui rezidenti sunt;".

2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului si de comisarul general pentru expozitii mondiale, numiti în conditiile legii."

3. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.059, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului, din care 742 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului."

4. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.317."

5. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut, precum si încetarea raporturilor de muncă ale personalului Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a reorganizării prin reducerea numărului de posturi, potrivit art. I, se realizează în termenele si conform procedurii reglementate de dispozitiile legale în vigoare.

Art. III. - Comisarul general pentru expozitii mondiale are rang de subsecretar de stat pe durata participării României la Expozitia Mondială 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viată Mai Bună", Shanghai, China.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 764.

 

ANEXĂ**)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Afacerilor Externe

 


**) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 81 si art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile referitoare la obligatiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum si ale art. 2 din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.933/2010,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, se modifică si se înlocuieste cu anexa* care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 8 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" se modifică după cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declaratiei", punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei", subpunctul 1.1 „Lunar", după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) vărsăminte din reducerea drepturilor salariale;".

b) La capitolul I „Depunerea declaratiei", punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei", subpunctul 1.4 „Alte termene", litera b) se abrogă.

c) La capitolul I „Depunerea declaratiei", punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei", subpunctul 1.4 „Alte termene", litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligatii de plată: impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societătilor închise, si din transferul părtilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale."

d) La capitolul II „Completarea declaratiei", punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscală»", subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite si taxe care se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligatiilor de plată prevăzute la pozitiile 1-18, 20-24 si 28-30 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15."

e) La capitolul II „Completarea declaratiei", punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscală», subpunctul 3.1.1, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1.1. (1) Pentru impozitele si taxele cuprinse la pozitiile 1, 5-18, 20-24 si 28 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează astfel:".

f) La capitolul II „Completarea declaratiei", punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscală»", subpunctul 3.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite si taxe care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligatiilor de plată prevăzute la pozitiile 19, 25-27 si 31-54 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

Rândul «Total obligatii de plată»: se înscrie suma reprezentând totalul obligatiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând obligatii care nu se plătesc în contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 «Suma de plată»."

g) La capitolul II „Completarea declaratiei", punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscală»", subpunctul 3.2.1, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.2.1. Obligatiile prevăzute la pozitiile 31-51 si 53 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, după cum urmează:".

h) La capitolul II „Completarea declaratiei", punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscală»", după subpunctul 3.2.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.3, cu următorul cuprins:

„3.2.3. Obligatiile prevăzute la pozitiile 19, 25-27 si 54 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se declară după cum urmează:

Rândul 1 «Suma datorată»: se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

Rândul 3 «Suma de plată»: se înscrie suma de la rândul 1.

În ceea ce priveste impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la pozitia 19 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, acesta se stabileste de notarii publici, în cuantumul prevăzut la art. 771 alin. (1) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare."

3. La anexa nr. 15 „Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat", după pozitia 52 se introduc două noi pozitii, pozitiile 53 si 54, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire creantă fiscală

Temei legal

„53.

Accize pentru alte produse accizabile (energetice)

Art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

54.

Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale

Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar"

 

Art. II. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligatiile de plată cu termen de declarare 25 august 2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 2.238.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 101/2008)

 

DECLARATIE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA LA BUGETUL DE STAT

 * Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 iulie 2010, prin care s-au adoptat modificările la Normele privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 si ale art. 37 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), punctele 1.2,1.3.1 si 1.3.2 se abrogă.

2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se încheie pe o perioadă de 12 luni."

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Proprietarii de locuinte care au încheiate contracte de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008 au obligatia de a încheia contracte de asigurare obligatorie a locuintelor la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul contractelor de asigurare multianuale, la data primei aniversări a acestora, după data aplicării Legii nr. 260/2008.

(2) Începând cu data punerii în aplicare a Legii nr. 260/2008, contractele de asigurare facultativă a locuintelor care acoperă riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor se vor putea încheia pentru aceste riscuri, numai pentru sumele asigurate care exced sumele asigurate obligatoriu."

5. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecări de teren sau inundatii pentru fiecare constructie cu destinatia de locuintă se încheie pe perioade de 12 luni, până la momentul la care constructia îsi pierde destinatia de locuintă, data începerii si data încheierii valabilitătii contractului fiind precizate în PAD."

7. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Perioada de asigurare obligatorie a locuintelor este de 12 luni."

8. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Răspunderea PAID începe de la ora 00,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare obligatorie, dar nu mai devreme de:

a) ziua următoare celei în care expiră valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care îsi îndeplineste obligatia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;

b) data la care produce efecte actul care dă persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosintă."

9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Răspunderea PAID încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în PAD sau anterior acestei date în momentul în care constructia asigurată îsi pierde integral destinatia de locuintă ori bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie."

10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - În situatia în care constructia asigurată îsi pierde integral destinatia de locuintă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie, suma corespunzătoare valorii primei obligatorii nu se restituie."

11. La articolul 23 alineatul (2), punctul 2.2 se abrogă.

12. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Suma asigurată obligatoriu reprezintă limita maximă de răspundere asumată de PAID pentru subscrierea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 pentru fiecare tip de locuintă asigurată, per eveniment si în agregat, indiferent de numărul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitătii contractului si care este precizată în PAD."

13. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Formularea în scris a cererii de despăgubire reprezintă avizare de daună si obligă asigurătorul care a eliberat PAD să deschidă dosarul de daună si să initieze procedura de regularizare a pagubelor."

14. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 10.

 

ANEXĂ1)

(Anexa la norme)

 

POLITA DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2010

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna august 2010, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 25.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.