MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 256/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 aprilie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

68. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

 

430. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 284 din 18 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            325. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României

 

            326. - Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

            339. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

            357. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A.

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(2) Prezenta ordonantă de urgentă nu are ca obiect liberalizarea serviciilor de interes economic general, rezervate organismelor publice sau private, privatizarea organismelor publice prestatoare de servicii si eliminarea monopolurilor care prestează servicii.

(3) Prezenta ordonantă de urgentă nu afectează dispozitiile penale în vigoare.

(4) Prezenta ordonantă de urgentă nu afectează dispozitiile nationale privind definirea, organizarea si functionarea serviciilor economice de interes general, relatiile de muncă, sănătatea si securitatea la locul de muncă, securitatea socială, protectia si promovarea libertătii culturale sau lingvistice, pluralismul mijloacelor de comunicare în masă, precum si exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt acestea recunoscute potrivit legii.”

2. La articolul 2, litera o) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,o) Sistemul de informare al pietei interne (IMI) - platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informatii si comunicarea între autoritătile competente, care decurg din obligatiile de cooperare administrativă prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă;”.

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritătile competente asigură aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în conformitate cu dispozitiile tratatelor privitoare la dreptul de stabilire si la libera circulatie a serviciilor.”

4. La articolul 4 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) serviciile neeconomice de interes general;”.

5. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) serviciile si retelele de comunicatii electronice, precum si resursele si serviciile asociate, în ceea ce priveste domeniile reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare al comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2007 privind conditiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum si a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor;”.

6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Autoritătile competente au obligatia de a examina procedurile si formalitătile aplicabile accesului la o activitate de servicii si exercitării acesteia, iar, în cazul în care acestea nu sunt suficient de simple, de a realiza simplificarea lor.

(2) Formularele armonizate la nivel comunitar în acest domeniu, elaborate de Comisia Europeană, sunt echivalente cu certificatele, atestările si orice alte documente solicitate unui prestator, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.”

7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) În cazul în care o autoritate competentă română solicită ca prestatorul ori beneficiarul să prezinte un certificat, o atestare sau un alt document pentru a dovedi că o anumită cerintă a fost îndeplinită, aceasta acceptă orice document dintr-un stat membru întocmit într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerinta respectivă este îndeplinită.”

8. La articolul 6, alineatele (3), (6) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Autoritătile competente trebuie să se înregistreze în sistemul PCU electronic în termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine functional sau de la data la care acestea devin functionale.

(6) Se desemnează Centrul National «România Digitală», denumit în continuare CNRD, în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, ca autoritate responsabilă pentru realizarea, operationalizarea si administrarea PCU electronic.

(9) PCU electronic va deveni functional până la data de 1 decembrie 2010.”

9. La articolul 7, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Autoritătile competente au obligatia de a răspunde, în mod clar si precis, prin intermediul PCU electronic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, oricărei cereri de informatii sau asistentă mentionate la alin. (1) si (2) si, în cazurile în care cererea este eronată ori nefondată, au obligatia de a informa solicitantul în consecintă, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare.

(4) CNRD este responsabil pentru buna functionare, din punct de vedere tehnic, a PCU electronic. Autoritătile competente răspund pentru continutul informatiilor si documentelor colectate, transmise si procesate prin intermediul PCU electronic.”


10. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Autoritătile competente pot lua măsuri pentru ca informatiile prevăzute în prezentul articol să fie disponibile si în alte limbi comunitare.”

11. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Prezentul articol nu aduce atingere modului de repartizare a competentelor în acordarea autorizatiilor între autoritătile administrative.”

12. La articolul 15, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) raportează prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making (IPM) toate regimurile de autorizare si cerintele mentinute, precum si cerintele care au fost simplificate.”

13. La articolul 16, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritătile administratiei publice pot aplica, în conformitate cu legislatia natională armonizată, propriile reguli în ceea ce priveste conditiile de angajare, inclusiv cele stabilite în contractele colective. Autoritătile publice competente române pot impune cerinte în ceea ce priveste o activitate de servicii în cazul în care acestea sunt justificate din motive de ordine publică, sănătate publică sau protectia mediului, în conformitate cu alin. (2).”

14. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Alin. (1) si (2) nu aduc atingere dispozitiilor stabilite prin instrumente comunitare ce garantează libertatea de a presta servicii sau care permit derogări de la aceasta.”

15. La articolul 20, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Prestatorii pot stabili conditii de acces diferite în cazul în care acestea sunt justificate în mod direct prin criterii obiective.

(3) Clauzele ori declaratiile ce cuprind conditii generale de acces discriminatorii sunt nule de drept.”

16. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

„Art. 231. - (1) Autoritătile competente elimină interdictiile totale cu privire la comunicările comerciale ale profesiilor reglementate.

(2) Comunicările comerciale ale profesiilor reglementate respectă normele profesionale ale acestora, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene referitoare la independenta, demnitatea si integritatea profesiei, precum si la păstrarea secretului profesional, conform specificului fiecărei profesii. Normele profesionale cu privire la comunicările comerciale trebuie să fie nediscriminatorii, justificate printr-un motiv imperativ de interes general si proportionale.”

17. La articolul 25, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Autoritătile publice competente române iau măsuri pentru:

a) încurajarea cooperării ordinelor profesionale, camerelor de comert, asociatiilor mestesugăresti si a asociatiilor de consumatori, la nivel comunitar, pentru a promova calitatea prestării serviciilor, în special prin facilitarea evaluării competentei unui prestator;

b) încurajarea dezvoltării evaluărilor independente, în special de către asociatiile de consumatori, în ceea ce priveste calitatea si deficientele prestării serviciilor, inclusiv dezvoltarea, la nivel comunitar, a unor încercări si testări comparative si comunicarea rezultatelor;

c) dezvoltarea de standarde europene voluntare, în scopul facilitării compatibilitătii între serviciile oferite de către prestatori din state membre diferite, informarea beneficiarului si calitatea serviciilor;

d) asigurarea formării personalului implicat în activitătile de asistentă reciprocă, inclusiv din punct de vedere lingvistic si al tehnologiei informatiei, si sprijinirea schimbului reciproc de experientă cu celelalte state membre;

e) încurajarea elaborării, la nivel comunitar, în special de către ordinele, organismele si asociatiile profesionale, a unor coduri de conduită care să faciliteze prestarea de servicii sau stabilirea unui prestator într-un alt stat membru, în conformitate cu legislatia comunitară; aceste coduri de conduită sunt accesibile la distantă, prin mijloace electronice.”

18. La articolul 28 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) în cazul nerespectării de către autoritătile competente a obligatiei prevăzute la art. 6 alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

19. La articolul 28, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.”

20. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai CNDR.”

21. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

„Art. 401. - Autoritătile publice competente române au obligatia de a analiza rapoartele celorlalte state membre, realizate în vederea evaluării reciproce si transmise de către Comisia Europeană. Observatiile rezultate în urma analizei vor fi transmise Departamentului pentru Afaceri Europene, în termenul stabilit de acesta.”

22. În anexă, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată.”

Art. II. - În tot cuprinsul ordonantei de urgentă, denumirea „Sistemul de informare în cadrul pietei interne (SIPI)” se înlocuieste cu denumirea „Sistemul de informare al pietei interne (IMI)”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 68.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 430.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 284

din 18 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Yan Hongen în Dosarul nr. 549/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că, astfel cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, în cadrul politicii de control al migratiei, statele dispun de o marjă largă de apreciere în ceea ce priveste conditiile de acordare a tolerării sederii pe teritoriul României, textele de lege criticate necontravenind dispozitiilor constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 549/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Yan Hongen într-o cauză având ca obiect acordarea regimului tolerării sederii acestuia pe teritoriul României.


(2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege acele împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si care nu pot fi înlăturate, datorită cărora străinul nu poate părăsi teritoriul României.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Constitutie si celor ale art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care garantează dreptul la viată familială si privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin numeroase decizii, a statuat că dispozitiile de lege criticate nu impietează exercitarea dreptului persoanei la respectarea vietii private si de familie, ele reglementând conditiile de acordare a tolerării rămânerii străinilor pe teritoriul României. În acest sens, Curtea Constitutională a observat că este firesc ca legiuitorul să fi indicat doar elementele generice pentru identificarea acelor motive obiective ce pot justifica tolerarea rămânerii pe teritoriul României si să nu fi exemplificat situatii concrete, întrucât acestea nu pot fi enumerate si epuizate în cuprinsul unei norme juridice. Referitor la respectarea criteriului calitătii legii în cadrul procesului de legiferare, a retinut că însăsi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat, în jurisprudenta sa, că previzibilitatea consecintelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi aceasta, ea ar da nastere la o rigiditate excesivă a reglementării (Cauza Reckvenyi contra Ungariei, 1999). În exemplificarea acestei jurisprudente, poate fi amintită Decizia nr. 785 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Decizia nr. 1.334 din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 29 decembrie 2008, sau Decizia nr. 967 din 25 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 22 septembrie 2009.

Întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Yan Hongen în Dosarul nr. 549/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 martie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monetăria Statului” se va face de către aceasta, cu aprobarea Băncii Nationale a României.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monetăria Statului”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Nationale a României, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Monetăria Statului” va putea efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu exceptia cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depăsite, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Guvernatorul Băncii Nationale

a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 325.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Regia Autonomă „Monetăria Statului”

Adresa: str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 427304

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

58.925

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

58.335

 

 

a)

din productia vândută

3

57.797

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

52

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri cf prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

productia de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

486

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

590

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

550

 

 

d)

alte venituri financiare

14

40

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

57.932

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

56.332

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

40.362

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

780

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

35

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

9.799

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7.044

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

2.009

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.537

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

36

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

372

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

65

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

746

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

141

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

70

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

605

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.850


 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

2.350

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

156

 

 

 

i1) contract de mandat

39

101

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

5

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

40

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.600

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

580

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.020

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

993

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

159

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

834

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

834

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

83

 

8

 

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

417

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

334

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

2.850

 

1

 

Surse proprii

65

2.850

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

0

 

 

b)

- externe

69

0

 

4

 

Alte surse

70

0

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

2.850

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

2.850

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

0

 

 

b)

externe

75

0


VIII.

 

REZERVE, din care:

76

0

 

1

 

Rezerve legale

77

0

 

2

 

Rezerve statutare

78

0

 

3

 

Alte rezerve

79

0

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

58.925

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

57.932

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

280

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

289

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

7.044

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

6.960

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

84

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.006,92

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

0

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

0

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

1.364,44

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

983,15

 

11

 

Plăti restante

93

0

 

 

a)

preturi curente

94

0

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante

96

0

 

 

a)

preturi curente

97

0

 

 

b)

preturi comparabile

98

0


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, precum si de schimbul de scrisori pentru prelungirea valabilitătii acordului pentru perioada 1995-1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 369/2002,

luând în considerare Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul Elvetian de Contrapartidă, semnată la Bucuresti la 13 iulie 2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.009.608 lei din Fondul elvetian de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru realizarea obiectivului „Implicatiile reabilitării termice asupra reglajului termic al instalatiilor de încălzire centrală alimentate prin sistemul de încălzire urban”.

(2) Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti (UTCB) asigură suma de 42.067 lei, reprezentând cofinantarea proiectului prevăzut la alin. (1), din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului elvetian de contrapartidă, transferă Universitătii Tehnice de Constructii Bucuresti (UTCB), în calitate de beneficiar al proiectului, suma prevăzută la art. 1 alin. (1), pe baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

Art. 3. - Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti (UTCB) prezintă Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Elvetian de Cooperare/Ambasada Elvetiei la Bucuresti raportări trimestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 326.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Imprimeria Natională” - S.A. se va face de către Ministerul Finantelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Imprimeria Natională” - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 339.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: 2779625

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

1.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

287.650,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

282.550,00

 

 

a)

din productia vândută

3

268.952,25

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

10.084,50

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

 

 

 

 

- subventii, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

 

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

productia de imobilizări, variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie

8

1.963,25

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.550,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

5.100,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

5.100,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

202.163,71

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

199.063,71

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

93.018,00

 

 

b)

alte cheltuieli din afară (cu energie si apă)

19

1.350,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

6.051,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

25.956,11

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile

22

19.513,46

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

5.454,41

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

4.058,80

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

25

97,57

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

1.014,70

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

283,34

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

988,24

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

122,37

 

 

 

 

- tichete de cresă, conform Legii nr. 193/2006, cu completările si modificările ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

122,37

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

865,87

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0,00


 

 

e)

cheltuieli cu plătile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0,00

 

 

g)

ajustări de valorare privind imobilizările corporale si necorporale

36

54.000,00

 

 

g1)

ajustări de valoare privind activele circulante

36a

100,00

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

37

15.000,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.588,60

 

 

 

i1) contract de mandat

39

96,35

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

79,68

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0,00

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

42

13,16

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

199,99

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

2

Che tuieli financiare, din care:

48

3.100,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

900,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

2.200,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit)

52

85.486,29

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

13.677,81

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

71.808,48

 

1

 

Rezerve legale

55

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59

60

71.808,48

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

1.045,05

 

8

 

Minimum 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

35.904,24

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

34.859,19

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

88.859,19

 

1

 

Surse proprii

65

88.859,19

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0,00


 

3

 

Credite bancare

67

0,00

 

 

a)

interne

68

0,00

 

 

b)

externe

69

0,00

 

4

 

Alte surse

70

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

88.859,19

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

88.859,19

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0,00

 

 

a)

interne

74

0,00

 

 

b)

externe

75

0,00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

110,60

 

1

 

Rezerve legale

77

110,60

 

2

 

Rezerve statutare

78

-

 

3

 

Alte rezerve

79

-

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

287.650,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

202.163,71

 

3

 

Număr prognozat de personal la finele anului

83

482,00

 

4

 

Număr mediu de salariati total

84

481,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

19.513,46

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

19.507,84

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

5,62

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)

88

3.379,74

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84)

89

598,02

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP)

90

598,02

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

-

 

10

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000

92

702,81

 

11

a)

Plăti restante

93

-

 

 

b)

preturi curente

94

-

 

 

 

preturi comparabile

95

-

 

12

 

Creante restante

96

-

 

 

a)

preturi curente

97

-

 

 

b)

preturi comparabile

98

-

 

            notă: Unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor legale, neînregistrând creante si plăti restante.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 5 februarie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. se face în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, prin operatiuni de fuziune prin contopire si, respectiv, de divizare prin desprinderea unei părti din patrimoniu.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Concomitent cu înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A., potrivit alin. (2), se înfiintează Compania Natională Hidroenergetica - S.A., prin transformarea în companie natională a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. si schimbarea denumirii acesteia, precum si ca urmare a reorganizării acestei societăti prin fuziune prin absorbtie si, respectiv, divizare prin desprinderea unei părti de patrimoniu, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Compania Natională Electra - S.A. se înfiintează prin fuziunea prin contopire, în conditiile art. 238 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a Societătii Comerciale Complexul Energetic Rovinari - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Craiova - S.A., Societătii Nationale a Lignitului Oltenia - S.A., Societătii Nationale Nuclearelectrica - S.A. si a Societătii Comerciale Hidroserv - S.A. Râmnicu Vâlcea, filială a Societătii Comerciale Hidroelectrica - S.A., care se dizolvă fără a intra în lichidare, concomitent cu preluarea patrimoniului Societătii Comerciale Hidroelectrica - S.A., corespunzător sucursalelor S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu si S.H. Târgu Jiu, stabilit în cadrul procedurii de divizare prin desprinderea unei părti din patrimoniul acesteia.”

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Concomitent cu înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. în conditiile prevăzute la art. 2 si, în particular, cu preluarea de către aceasta a unei părti din patrimoniul Societătii Comerciale Hidroelectrica - S.A., corespunzătoare sucursalelor S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu si S.H. Târgu Jiu, Societatea Comercială Hidroelectrica - S.A. îsi schimbă denumirea si se transformă în Compania Natională Hidroenergetica - S.A., care fuzionează, în conditiile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu anumite filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica - S.A., respectiv Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. si Societatea Comercială Electrocentrale Bucuresti - S.A., precum si cu anumite filiale ale Societătii Comerciale Hidroelectrica - S.A., respectiv Societatea Comercială Hidroserv Bistrita - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Slatina - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Portile de Fier - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Curtea de Arges - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Sebes - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Hateg - S.A. si Societatea Comercială Hidroserv Cluj - S.A., filiale care se dizolvă, fără a intra în lichidare.”

5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. se va diviza prin desprinderea patrimoniului aferent sucursalei Electrocentrale Paroseni si a patrimoniului aferent sucursalei Termoserv Paroseni si transformarea celor două sucursale în societăti comerciale distincte.

(12) Ca urmare a desprinderii de patrimoniu realizate în conditiile alin. (11), Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitate de actionar unic al Societătii Comerciale Termoelectrica - SA., îi vor fi alocate actiuni ale celor două societăti comerciale care se înfiintează în conditiile alin. (11), acesta devenind actionarul unic al acestora, în conditiile art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(13) Ulterior înfiintării Companiei Nationale Hidroenergetica - SA., cele două societăti comerciale înfiintate în conditiile alin. (11) vor fuziona cu Compania Natională Hidroenergetica - S.A., care le va absorbi în conditiile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Ulterior înfiintării Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A., aceasta va prelua si patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, în conditiile unui plan de restructurare, eficientizare si dezvoltare a minelor, care va fi întocmit de conducerea executivă si de administratorii societătii si va fi aprobat de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.”

7. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Termenele, conditiile si modalitătile concrete de realizare a operatiunilor prevăzute la alin. (1), (11) si (2) vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.”

8. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.


9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Proiectele actelor constitutive ale Companiei Nationale Electra - S.A. si ale Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A. se transmit Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în vederea emiterii mandatului său de reprezentare pentru aprobarea lor în adunările generale ale actionarilor companiilor respective, în conditiile legii.”

10. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Începând cu data la care operatiunile de fuziune si divizare prevăzute la art. 2 si 3 îsi produc efectele potrivit legii, Compania Natională Electra - S.A. si Compania Natională Hidroenergetica - S.A. preiau toate drepturile si vor fi tinute de toate obligatiile fostelor societăti comerciale supuse fuziunii, respectiv preiau acele drepturi si vor fi tinute de acele obligatii aferente părtilor din patrimoniu care se transferă prin divizare, si, de asemenea, se subrogă în drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale societătilor participante cu tertii, inclusiv în litigiile în curs.”

11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Compania Natională Electra - S.A. are ca obiect principal de activitate productia de energie electrică, domeniu de activitate cod 351, conform Clasificării activitătilor din economia natională, activitatea principală cod 3511, conform Clasificării activitătilor din economia natională, urmând a desfăsura si activităti de furnizare de energie electrică, producere, transport, distributie si furnizare de energie termică, exploatare a minelor si carierelor de lignit si producere de combustibil nuclear.”

12. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Compania Natională Hidroenergetica - S.A. are ca obiect principal de activitate productia de energie electrică, domeniu de activitate cod 351, conform Clasificării activitătilor din economia natională, activitatea principală cod 3511, conform Clasificării activitătilor din economia natională, urmând a desfăsura si activităti de furnizare a energiei electrice, producere, transport, distributie si furnizare de energie termică si exploatare a minelor de huilă.”

13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Transferul către Compania Natională Electra - S.A. al drepturilor si obligatiilor derivând din avizele, autorizatiile, permisele si licentele detinute de societătile nationale/societătile comerciale care se reorganizează potrivit art. 2, precum si al drepturilor si obligatiilor derivând din avizele, autorizatiile, permisele si licentele aferente activitătii sucursalelor Societătii Comerciale Hidroelectrica - S.A. prevăzute la art. 2 va opera de drept la data la care operatiunile de fuziune si divizare prevăzute de art. 2 îsi produc efectele potrivit legii, fără a fi necesară obtinerea unui acord prealabil în acest sens al autoritătilor emitente, în conditiile legii.

(5) Transferul către Compania Natională Hidroenergetica - S.A. al drepturilor si obligatiilor derivând din avizele, autorizatiile, permisele si licentele detinute de societătile comerciale si companiile nationale care se reorganizează potrivit art. 3 alin. (1), (11) si (2) va opera de drept la data la care operatiunile de fuziune, divizare si, după caz, reorganizare în orice alt mod, avute în vedere de art. 3, îsi produc efectele potrivit legii, fără a fi necesară obtinerea unui acord prealabil în acest sens al autoritătilor emitente, în conditiile legii.

(6) După înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A. potrivit art. 2 si 3, autoritătile competente vor emite sau vor modifica, după caz, avizele, autorizatiile, permisele si licentele necesare pentru desfăsurarea activitătilor acestor companii în regim de urgentă, în maximum 30 de zile de la data solicitărilor primite în acest sens.”

14. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Finalizarea, în conditiile legii, a reorganizării producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri potrivit art. 2 si 3, prin înmatricularea Companiei Nationale Electra - S.A. si, respectiv, înregistrarea operatiunilor de divizare si fuziune prin absorbtie pentru înfiintarea Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A., se va face după obtinerea deciziei de autorizare a concentrării economice, în conditiile legii.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 357.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.