MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 249/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 249         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

312. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta si Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

313. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

314. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

315. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

316. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

317. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta si Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

 

Guvernul României adootă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta si Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 312.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

Sediul/Adresa: localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 1, judetul Constanta

Cod unic de înregistrare: R01087755

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

30.510,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

30.000,00

 

 

a)

din productia vândută

3

29.680,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

320,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

510,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

500,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

10,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

30.185,98

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

30.175,98

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.640,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe {cu energie si apă)

19

2.170,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

12.676,96

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

9.051,40

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

2.619,54

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.902,65

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

45,74

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

553,41

 

 

 

 

eh privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

117,74

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.006,02


 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

181,02

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

825,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

5.900,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care :

37

6.739,99

 

 

 

h1)

- eh.întretin ere si reparatii

38

1.800,00

 

 

 

h2)

- alte ch. cu serviciile

39

2.700,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

40

1.049,03

 

 

 

M) contract de mandat

41

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

42

6,48

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

44

62,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

46

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

47

9,85

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

48

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

49

890,40

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

50

10,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

51

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

52

10,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

53

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

324,02

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

55

49,25

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

56

274,77

 

1

 

Rezerve legale

57

16,20

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

58

 


 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

59

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

60

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

61

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.57, 57, 59, 60 si 61.

62

258,57

 

7

 

Participarea salariatilor fa profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

63

25,86

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

64

129,28

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

65

103,43

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

66

53.218,00

 

1

 

Surse proprii

67

10.972,00

 

2

 

Alocatii de la buget

68

42.246,00

 

 

 

- investitii

69

10.869,00

 

 

 

- programe din FEDER

70

31.377,00

 

3

 

Credite bancare

71

 

 

 

a)

- interne

72

 

 

 

b)

- externe

73

 

 

4

 

Alte surse

74

 

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

75

53.218,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

76

53.218,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

77

 

 

 

a)

interne

78

 

 

 

b)

externe

79

 

viii

 

REZERVE, din care:

80

28.270,77

 

1

 

Rezerve legale

81

971,77

 

2

 

Rezerve statutare

82

 

 

3

 

Alte rezerve

83

27.299,00

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

84

 

 

1

 

Venituri totale

85

30.510,00


2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

86

30.185,98

3

 

Nr, prognozatde personal la finele anului

87

430

4

 

Nr.mediu de salariati total

88

425

5

 

Fond de salarii, din care:

89

9.051,40

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

90

8.916,40

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

91

135,00

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

92

1.748,31

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd. 85/89)

93

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.85/89 x ICP)

94

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

95

498,76

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 ={rd.16/rd.1)x1000

96

989,38

11

 

Plăti restante

97

400,00

 

a)

preturi curente

98

400,00

 

b)

preturi comparabile

99

400,00

12

 

Creante restante

100

1.985,00

 

a)

preturi curente

101

1.985,00

 

b)

preturi comparabile

102

1.985,00

 

Indicator fizic = “ore om manoperă - exploatare si mentenantă”


 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati

Sediul/Adresa: municipiul Galati, Str. Portului nr. 34, judetul Galati

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE + ALTE SURSE

1

12.300,00

A

 

 

VENITURI TOTALE

2

11.410,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

11.380,00

 

 

a)

din productia vândută

4

9.800,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.000,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare din care primite (programe cu finantare rambursabilă)

8

1.000,00

 

 

 

 

transferuri de primit

9

 

 

 

d)

productia de imobilizări

10

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

11

580,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

30,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

 

 

 

d)

alte venituri financiare

16

30,00

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

B.

 

 

Alte surse din care:

18

890,00

 

 

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT

19

890,00

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE

20

12.165,00

A.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

21

11.275,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

22

11.250,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

23

360,00


b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

24

450,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

25

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

26

5.085,24

 

d1

ch. cu salariile

27

3.681,00

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

28

1.074,24

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

29

797,18

 

 

ch. privind contributia !a asigurări pt. somaj

30

28,35

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

31

228,71

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

32

20,00

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

33

330,00

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

34

33,00

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

35

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

36

 

 

 

d3.2) tichete de masă si aloc.hrana

37

297,00

 

 

d3.3) tichete de vacantă

38

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

39

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

40

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si ne corporale

41

800,00

h)

ch. cu prestatiile externe

42

3.896,76

 

 

ch.intret.si rep. terti din care:

43

2.863,90

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

44

658,00

 

i1) contract de mandat

45

80,30

 

i2) ch. de protocol, din care:

46

2,70

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

48

15,00

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

49

 


 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

51

6,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

52

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

53

83,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

54

25,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

55

10,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

56

15,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

57

 

B.

 

 

UTILIZARE SURSE din care:

58

890,00

 

 

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT

59

890,00

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

60

135,00

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

61

21,60

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

62

113,40

 

1

 

Rezerve legale

63

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

64

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

65

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

66

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

67

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.63, 64, 65, 66 si 67.

68

113,40

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

69

11,34

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integra! sau majoritar de stat

70

56,70


 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

71

45,36

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

72

11.286,34

 

1

 

Surse proprii

73

618,34

 

2

 

Alocatii de la buget din care:

74

10.668,00

 

 

 

 

Proiecte FEDR

75

5.151,00

 

 

 

 

Investitii ale agentilor economici

76

5.517,00

 

3

 

Credite bancare

77

 

 

 

a)

- interne

78

 

 

 

b)

- externe

79

 

 

4

 

Alte surse

80

 

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

81

11.286,34

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

82

11.286,34

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

83

 

 

 

a)

interne

84

 

 

 

b)

externe

85

 

VI 1

 

REZERVE, din care:

86

2.425,97

 

1

 

Rezerve legale

87

212,37

 

2

 

Rezerve statutare

88

 

 

3

 

Alte rezerve

89

2.213,60

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

90

 

 

1

 

Venituri totale

91

11.410,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

92

11.275,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

93

137

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

94

137

 

5

 

Fond de salarii, din care:

95

3.681,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

96

3.531,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

97

150,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

98

2.147,81

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/pe rsoană)(rd.91/94)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd. 91/94 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

101

36,48

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.21/rd.2)x1000

102

988,17

 

11

 

Plăti restante

103

 

 

 

a)

preturi curente

104

 

 

 

b)

preturi comparabile

105

 

 

12

 

Creante restante

106

346,69

 

 

a)

preturi curente

107

346,69

 

 

b)

preturi comparabile

108

346,69

 

Indicator fizic: nr.nave din activit. de prestări servicii


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 313.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati

Sediul/Adresa: municipiul Galati, Str. Portului nr. 32, judetul Galati

CUI RO 1644670

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE + ALTE SURSE (rd.2+18)

1

85.446.49

 

 

 

VENITURI TOTALE (rd.3+12+17)

2

84.687.66

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

83.987,66

 

 

a)

din productia vândută

4

32.500,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

0

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

39.538,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

39.538,00

 

 

 

 

Venituri amânate

8

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

9

 

 

 

d)

productia de imobilizări

10

360.00

 

 

e)

alte venituri din exploatare din care;

11

11.589,66

 

 

 

 

din vânzări nave

11a

8.001,76

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

700,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

50,00

 

 

d)

alte venituri financiare

16

520,00

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

8

 

 

ALTE SURSE

18

758,83

 

 

 

- proiecte cu finantare nerambursabila (MDRT-proiect NEWADA)

18a

758.83

I

 

 

CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE(rd. 20+56)

19

85.446,49

A

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.21+52+54)

20

84.687.66

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

21

83.987,66

 

 

a)

cheltuieli materiale

22

9.703,58

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

23

660,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

24

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul. din care:

25

37.013,83

 

 

 

d1

ch. cu salariile

26

27.847,90

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

27

7.759,88

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

28

5.740.63

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

29

139,09

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

30

1.449,96

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

31

430,19

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

32

1.406,05

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

33

555,98

 

 

 

 

- tichete de cresâ, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

34

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

35

 


 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

36

850.00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

37

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

38

93,00

 

 

f)

ch cu drepturile sal a riale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

39

49,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

40

7.500,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care

41

24,438,09

 

 

 

h1)

- dragaj

41a

5.750.00

 

 

 

h2)

- lucrări de întretinere si contructii hidrotehnice

41b

3.600,00

 

 

 

h3)

- întretinere si reparatii nave. utilaje

41 e

4.197,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

42

4.530,16

 

 

 

i1) contract de mandat

43

80.30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

44

85,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

46

20,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

49

 

 

 

 

i5) eh cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

50

 

 

 

 

i6) eh cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

51

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

52

700,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

53

 

 

 

b.i

alte cheltuieli financiare

54

700,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

55

 

B

 

 

UTILIZARE SURSE

56

758,83

 

 

 

 

- proiecte cu finantare nerambursabila (MDRT - proiect NEWADA)

56a

758,83

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

57

 

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

58

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

59

 

 

1

 

Rezerve legale

60

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de fege

61

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

62

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe. precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

63

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

64

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56, 57, 58 si 59,

65

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

66

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

67

 


 

 

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

68

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTAREA INVESTITIILOR, din care:

69

100.220,81

 

1

 

Surse proprii

70

7.501,81

 

2

 

Alocatii de la buget

71

 

 

3

 

Credite bancare

72

 

 

 

a)

- interne

73

 

 

 

b)

- externe

74

 

 

 

4

 

Alte surse

75

92.719,00

 

 

 

 

-cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finantare 21490/2002

75a

81.533,00

 

 

 

 

- investitii ale agentilor economici cu capital de stat conform

75b

2.414,00

 

 

 

 

- alte transferuri- cheltuieli neeligibile ISPA conform OMIT 304/2007

75c

4.000.00

 

 

 

 

-proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-2013

75d

2.550,00

 

 

 

 

- alte facilitati si instrumente postaderare - Proiect IRIS Kurope II

75e

2.222,00

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

76

100.220,81

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care

77

100.220,81

 

 

 

 

-Cheltuieli din surse proprii

77a

7.501,00

 

 

 

 

-cheltuieli aferente programelor eu finantare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finantare 21490/2002

77b

81.533,00

 

 

 

 

- investitii ale agentilor economiei cu capital de stat conform

77c

2.414.00

 

 

 

 

- alte transferuri- cheltuieli nceligibile ISPA conlbrm OMFP 304/2007

77d

4.000,00

 

 

 

 

- proiecte cu finantare din fonduri externe ncrambursabile-programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-2013

77e

2.550,00

 

 

 

 

- alte facilitati si instrumente postaderare - Proiect IRIS Furope II

77f

2.222,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

78

 

 

 

a)

interne

79

 

 

 

b)

externe

80

 

viii

 

REZERVE, din care:

81

 

 

1

 

Rezerve legale

82

 

 

2

 

Rezerve statutare

83

 

 

3

 

Alte rezerve

84

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

85

 

 

1

 

Venituri totale

86

84.687.66

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

87

84.687,66

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

88

939

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

89

939

 

5

 

Fond de salarii, din care:

90

27.847,90

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

91

27.477,50

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

92

370.40

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

93

2.438,53

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.83/86)

94

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.83/86 x ICP)

95

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

96

5,20

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.19/rd.1)x1000

97

1.000,00

 

11

 

Plăti restante

98

 

 

 

a)

preturi curente

99

 

 

 

b)

preturi comparabile

100

 

 

12

 

Creante restante

101

770.00

 

 

a)

preturi curente

102

770.00

 

 

b)

preturi comparabile

103

798.49

 

Indicator fizic = măsurători topografice


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 314.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, judetul Giurgiu

Cod unic de înregistrare: 1284717

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

- mii lei-

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

21 793,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

21.735,00

 

 

a)

din productia vândută

3

8.660,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

13.075,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

58,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

48,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

10,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

16.644,38

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

16386,30

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.627,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.575,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

6.751,04

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

5.033,59

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.403,79

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.031,89

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

25,17

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

261,75

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

84,98

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

313,66

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

50,81


 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

262,85

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

250,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.450,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

4.443,96

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

289,30

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

52,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

97,00

 

 

 

 

-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

40,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

258,08

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

38,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

230,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

5.148,62

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

824,00

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

4.324,62

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 


 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

4.324,62

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

432,46

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.162,31

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

1.729,85

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

24.972,00

 

1

 

Surse proprii

65

7.098,00

 

2

 

Alocatii de la buget total din care:

66

16.444,00

 

 

 

Programe FEDR

66a

 

 

 

 

Alte facilităti si instrumente

66b

 

 

 

 

Fonduri externe nerambursabile POST

 

16.444,00

 

3

 

Credite bancare

67

1.430,00

 

 

a)

- interne

68

1.430,00

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

24.972,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

24.972,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

1.430,00

 

 

a)

interne

74

1.430,00

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

 

REZERVE, din care:

76

1.712,25

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

1.712,25

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

21.793,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

16.644,38


 

3

 

Nr prognozat de personal la finele anului

83

185

 

4

 

Nr mediu de salariati total

84

185

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

5 033,59

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

5.020,59

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

13,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.261,53

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd .81/84)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

1 128,78

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.l6/rd.l)xl000

92

763,75

 

11

 

Plăti restante

93

29,40

 

 

a)

preturi curente

94

29,40

 

 

b)

preturi comparabile

95

?9.40

 

12

 

Creante restante

96

394,00

 

 

a)

preturi curente

97

394,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

394,00

 

Indicatorul fizic - număr utilizatori ai incintelor portuare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.