MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 246/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 246         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

278. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finantării acordate României de către Uniunea Europeană

 

321. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia pentru Sport a Judetului Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

322. - Hotărâre pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

86. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010

 

293. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, precum si informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane

 

392/876.- Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, precum si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie" - partea de distributie

 

566. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre si a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2010

 

1.298. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            12. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 160 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finantării acordate României de către Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finantării acordate României de către Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 7 august 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-31 martie 2010 pentru asigurarea finantării acordate României de către Uniunea Europeană".

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Planul indicativ Facilitatea Schengen 2007 - 31 martie 2010 pentru asigurarea finantării acordate României de către Uniunea Europeană, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Seful Departamentului pentru Afaceri

Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 278.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia pentru Sport a Judetului Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului „Sala Polivalentă", situat în municipiul Brăila, Parcul Kiseleff, judetul Brăila, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia pentru Sport a Judetului Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila.

(2) Personalul si posturile aferente din cadrul Directiei pentru Sport a Judetului Brăila se preiau de către Consiliul Judetean Brăila, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Numărul maxim de posturi prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret se diminuează cu 9 posturi.

Art. 3. - Consiliul Judetean Brăila este obligat să mentină destinatia actuală a imobilului „Sala Polivalentă" pe toată durata existentei constructiei si să asigure gratuitatea desfăsurării activitătilor specifice Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si unitătilor/institutiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, în sistemul de educatie fizică si sport.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 321.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia pentru Sport a Judetului Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Nr. de identificare atribuit de M.F.P

Sala Polivalentă, Parcul Kiseleff, municipiul Brăila, judetul Brăila

Statul român, din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia pentru Sport a Judetului Brăila

Judetul Brăila, în administrarea Consiliului Judetean Brăila

Sală de sport cu tribună, capacitate 2.000 locuri Sală de gimnastică Sală de fortă Punct termic Anexe

37280

Cod de clasificare: 8.29.13

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (6) al articolului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 8 decembrie 2009, se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

„(7) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit potrivit prevederilor pct. I lit. Asubpct. 2 si 4 din anexa nr. 3 «Normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti» la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si un număr de 28 de autoturisme pentru activitătile specifice desfăsurate pe întregul teritoriu al tării.

(8) Consumul maxim de carburanti pentru realizarea activitătilor specifice este de 300 iitri/lună/autovehicul, prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, aplicându-se în mod corespunzător."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 322.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării Întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările ulterioare, si al prevederilor din partea a III-a cap. I art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului Întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 si 187 bis din 24 martie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2.3 va avea următorul cuprins:

„2.3. În cadrul etapei I a Programului, din bugetul alocat desfăsurării activitătilor specifice se pot suporta următoarele: editare de materiale de promovare si prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale-suport, închiriere de spatii pentru desfăsurarea cursurilor, transmitere de invitatii, alte cheltuieli necesare organizării si desfăsurării cursurilor (cazarea si masa cursantilor), precum si cheltuielile ocazionate de serviciile de instruire specifice programului (plata trainerilor)."

2. Punctul 4.3 va avea următorul cuprins:

„4.3. Agentia si OTIMMC responsabile de desfăsurarea celor 4 cursuri încheie parteneriate cu institutii publice si/sau private, contractează serviciile specifice organizării activitătilor din cadrul etapei I si fac public pe site-ul www.aippimm.ro locatiile si perioada de desfăsurare a cursurilor."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 12 aprilie 2010.

Nr. 86.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, precum si informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. 3.367 din 7 aprilie 2010,

având în vedere prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. 4 lit. c) la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, precum si informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 8 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Ministerul Sănătătii si Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T Nicolau» Bucuresti iau toate măsurile necesare pentru ca centrele de transfuzie sanguină teritoriale să mentină înregistrări ale informatiilor prevăzute în anexele nr. 1-3, pentru o perioadă de minimum 15 ani.

(2) Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti ia toate măsurile necesare pentru ca înregistrările referitoare la testările efectuate în laboratoarele sale pe probe trimise de centrele de transfuzie sanguină teritoriale si provenite de la donatorii de sânge să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 15 ani.

(3) Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti va stabili tipurile de documente care trebuie păstrate conform cerintei de la alin. (1).

(4) Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe din Ministerul Sănătătii, Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti si centrele de transfuzie sanguină teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

2. La articolul 6 se înlocuieste sintagma „Comisiei Europene" cu „Consiliului Europei".

3. La anexa nr. 3 litera A „Criteriile de eligibilitate si de excludere pentru donatorii de sânge total", după subpunctul 1.2 „Nivelul hemoglobinei în sângele donatorului" se introduc subpunctele 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, cu următorul cuprins:

„1.2.1. În conditiile în care pandemia cu virus AH1N1 2009 va duce la o penurie de sânge si componente sanguine, pe baza criteriilor si a metodologiei stabilite de Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti si aprobate de Ministerul Sănătătii, prin derogare de la pct. 1.2. se poate reduce nivelul minim acceptabil de hemoglobina din sângele donatorilor la nu mai putin de 120g/l pentru femei si 130 g/l pentru bărbati.

1.2.2. Derogarea se va pune în aplicare numai după ce măsurile organizatorice pentru optimizarea aprovizionării cu sânge, campaniile de comunicare adresate potentialilor donatori si optimizarea utilizării clinice a sângelui se dovedesc a fi insuficiente pentru a compensa o penurie de sânge sau pentru a preveni o astfel de penurie.

1.2.3. Situatia cu caracter derogatoriu se aplică până la data de 30 iunie 2010.

1.2.4. Ministrul sănătătii, pe baza raportărilor primite de la Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti privind capacitatea de asigurare a nevoilor de tratament transfuzional urgent, va dispune punerea în aplicare a derogării mentionate la subpunctul 1.2.1.

1.2.5. Metodologia de monitorizare si raportare constă în luarea următoarelor măsuri:

a) Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti va desemna o persoană responsabilă cu centralizarea, monitorizarea si raportarea indicatorilor stabiliti. Atributiile acesteia sunt:

a1) colectează si centralizează datele primare raportate săptămânal (în fiecare zi de vineri) de centrele de transfuzie teritoriale si Centrul de transfuzie sanguină al municipiului Bucuresti;

a2) analizează tendinta acestora de apropiere de nivelul critic definit mai jos si informează conducerea Institutului National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti;

a3) raportează analiza săptămânală a situatiei de la nivel national, în fiecare zi de miercuri a săptămânii următoare, la Ministerul Sănătătii, Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe;

a4) colaborează cu Biroul pentru evenimente speciale si alertă precoce si cu Centrul national pentru prevenirea si controlul bolilor transmisibile din Institutul National de Sănătate Publică în vederea transmiterii către centrele de transfuzie a informatiilor privind evolutia pandemiei de gripă.

b) Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T Nicolau» Bucuresti va solicita Ministerului Sănătătii dispunerea aplicării derogării în momentul atingerii nivelului critic de către indicatorii monitorizati.

1.2.6. Indicatorii stabiliti pentru monitorizarea săptămânală sunt:

a) numărul de unităti de sânge total si de componente sanguine recoltate si validate;


b) stocul curent de componente sanguine de bază: concentrat eritrocitar resuspendat, plasmă proaspătă congelată.

1.2.7. Nivelurile critice pentru indicatorii mentionati la subpunctul 1.2.6 sunt următoarele:

a) scăderea cu 30% a numărului de unităti de sânge total si de componente sanguine recoltate si validate;

b) reducerea cu 30% a stocului curent de componente sanguine de bază: concentrat eritrocitar resuspendat, plasmă proaspătă congelată - calculate fată de media stocului curent raportat în ultimele 6 luni.

1.2.8. Ministerul Sănătătii va informa Comisia Europeană în legătură cu necesitatea aplicării derogării mentionate la subpunctul 1.2.1, în special cu privire la importanta riscului de penurie sau a penuriei existente de sânge si de componente sanguine, inclusiv descrierea criteriilor si a metodologiei utilizate, mentionate la subpunctele 1.2.5 si 1.2.6.

1.2.9. De îndată ce rezerva de sânge si componente sanguine revine la un nivel suficient, măsurat conform acelorasi criterii si aceleiasi metodologii mentionate la subpunctele 1.2.5 si 1.2.6, Ministerul Sănătătii dispune încetarea punerii în aplicare a derogării temporare mentionate la subpunctul 1.2.1 si informează Comisia Europeană.

1.2.10. Punctele 1.2.1-1.2.9 transpun prevederile Directivei 135/2009/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2009 prin care se permit derogări temporare de la anumite criterii de eligibilitate pentru donatori de sânge integral si de componente sanguine stipulate în anexa III la Directiva 2004/33/CE, în contextul unui risc de penurie cauzată de pandemia de gripă A(H-|N-|)."

4. La anexa nr. 3 litera A „Criteriile de eligibilitate si de excludere pentru donatorii de sânge total", se abrogă subpunctul 1.3.

5. La anexa nr. 3 litera A, textul de la punctul 2 „Criterii de excludere a donatorului alogenic de sânge total si de componente sanguine de origine umană" se înlocuieste cu următorul text: „2. Criterii de excludere a donatorului alogenic de sânge total".

6. La anexa nr. 3 litera A subpunctul 2.1, în tabel, la categoria „Afectiuni cardiovasculare" se elimină linia a doua: „tahicardie >110/min, după o perioadă de repaus" si linia a 4-a: „hipertensiune arterială cronică în tratament".

7. La anexa nr. 3 litera A subpunctul 2.1., în tabel, la categoria „Afectiuni metabolice si endocrine" de la prima linie se elimină sintagma: „sau hipoglicemiante orale".

8. La anexa nr. 3, litera B „Criterii de eligibilitate si de excludere pentru donatorii de componente sanguine de origine umană" subpunctul 1.2 litera b) „Criterii suplimentare", la prima liniută se va înlocui sintagma „număr de trombocite > 200.000/mm3 (în cazul trombocitaferezei);" cu „nr. de trombocite > 150.000/mm3 (în cazul trombocit-aferezei);".

9. La anexa nr. 3, după litera B se introduc literele C, D, E, F, cu următorul cuprins:

„C. Intervalul minim dintre două donări succesive: 1. Pentru donările de sânge total:

a) 8 săptămâni între două donări de sânge total;

b) 4 săptămâni între o donare de sânge total si o sedintă de plasmafereză ori de trombocitafereză, sau de granulocitafereză sau de afereză combinată, dar fără recoltare de eritrocite;

c) 8 săptămâni între o donare de sânge total si o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă ori trombocite);

d) 12 săptămâni între o donare de sânge total si o eritrocitafereză cu două unităti de eritrocite recoltate. 2. Pentru donările prin afereză:

a) două săptămâni între două plasmafereze;

b) 4 săptămâni între două trombocitafereze;

c) 24 de săptămâni între două granulocitafereze;

d) 8 săptămâni între două eritrocitafereze cu câte o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltare de plasmă ori trombocite);

e) 24 de săptămâni între două eritrocitafereze cu două unităti de eritrocite recoltate;

f) 4 săptămâni între o plasmafereză sau o trombocitafereză, ori o granulocitafereză si o donare de sânge total;

g) 4 săptămâni între o plasmafereză sau o trombocitafereză, ori o granulocitafereză si o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă sau trombocite);

h) 24 de săptămâni între o eritrocitafereză cu două unităti de eritrocite recoltate si o donare de sânge total sau o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă sau trombocite).

D. Frecventa donărilor:

Frecventa donărilor se va încadra între următoarele limite:

a) maximum 24 de donări permise în total într-o perioadă de 12 luni, indiferent de combinatia acestora, dar cu respectarea intervalului minim dintre diferitele tipuri de donări succesive;

b) maximum 5 unităti de concentrate eritrocitare recoltate pe an pentru bărbati si 4 pe an pentru femei, indiferent de metodă (sânge total sau/si eritrocitafereză);

c) maximum două granulocitafereze pe an, atât pentru bărbati, cât si pentru femei;

d) maximum 24 de plasmafereze pe an, atât pentru femei, cât si pentru bărbati;

e) maximum 12 trombocitafereze pe an, atât pentru femei, cât si pentru bărbati.

E. Volumul recoltat:

a) în cazul donării de sânge total, volumul recoltat (exclusiv probele de testat si anticoagulantul) nu trebuie să depăsească 13% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăsi volumul maxim recoltat permis de tipul de pungă.

b) în cazul unei donări prin citafereză, volumul total al componentelor sanguine recoltate (exclusiv probele de testat si anticoagulantul) nu trebuie să depăsească 13% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăsi 650 ml.

c) în cazul unei donări prin plasmafereză, volumul recoltat (exclusiv probele de testat si anticoagulantul) nu trebuie să depăsească 16% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăsi 750 ml.

d) în cazul unei afereze combinate, cu recoltare de plasmă cu trombocite si/sau eritrocite, volumul total de plasmă, trombocite si eritrocite nu trebuie să depăsească 13% din volumul sanguin total al donatorului, cu un maxim de 650 ml (exclusiv probele de testat si anticoagulantul) dacă nu se foloseste solutie de refacere volemică.

e) În cazul în care volumul probelor de testat depăseste 40 ml, volumul suplimentar se scade din volumul total recoltat.

F. În cazuri exceptionale (grupe rare, donatori HLAsau HPN compatibili), pot fi acceptate donări individuale ale unor donatori care nu corespund criteriilor de mai sus, numai cu acordul medicului responsabil cu selectia donatorilor. Toate aceste cazuri trebuie clar documentate, conform procedurilor operatorii standard implementate."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 293.

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI Sl MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 392 din 4 martie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 876 din 30 martie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, precum si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie" - partea de distributie

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, precum si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie" - partea de distributie (denumită în continuare operatiunea distributie), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate în cadrul POS CCE, axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea distributie, vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Ordinului ministrului economiei nr. 2.243/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" si obiectivelor schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale", să fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare si de realizarea investitiilor initiale în active corporale si necorporale în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, pentru reducerea pierderilor de energie, cresterea securitătii în furnizare, evitarea situatiilor de criză si atingerea performantelor economice si standardelor de calitate solicitate de către consumatorii de energie.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după obtinerea confirmării scrise din partea organismului intermediar pentru energie (autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat) că sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat privind „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale".

Cheltuielile efectuate înainte de data publicării schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu sunt eligibile.

Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise din partea organismului intermediar pentru energie că sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate si data semnării contractului de finantare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din Ghidul solicitantului, inclusiv din anexele acestuia, cu precădere pe cele referitoare la achizitiile publice.


(3) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), cheltuielile privind achizitia de teren si studiile de fezabilitate preliminare sunt eligibile dacă sunt efectuate după data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale". Cheltuielile privind studiile de fezabilitate, respectiv costurile studiilor pregătitoare si costurile serviciilor de consultantă aferente investitiilor sunt eligibile numai în cazul IMM-urilor.

(4) Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.

(5) Cheltuielile executate în regie proprie aferente obiectivelor de investitii finantate în cadrul POS CCE, axa prioritară 4, operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale", nu sunt eligibile.

Cheltuielile sub forma contributiei în natură nu sunt eligibile.

(6) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investitia initială, asa cum este definită prin schema de ajutor de stat:

a) costurile investitiilor în active corporale proprii (terenuri, inclusiv amenajări pentru pregătire amplasament, constructii, utilaje sau instalatii);

b) costurile investitiilor în active necorporale proprii (activele care rezultă în urma transferului de tehnologie prin achizitia de brevete, licente, know-howsau cunostinte tehnice nebrevetate);

c) costurile studiilor pregătitoare si costurile serviciilor de consultantă aferente investitiilor, numai în cazul IMM-urilor.

(7) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile dacă activele achizitionate sunt noi, procurate în conditii de piată si prevăzute în anexă.

(8) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) sunt considerate active amortizabile;

c) au fost achizitionate de la un tert, în conditii de piată;

(9) Cheltuielile legate de terenuri, constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse în costul de achizitie al acestor active.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Tudor Serban,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

 

LISTA

de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, precum si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie" - partea de distributie

 

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren, conform Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare. Costul de achizitie a terenului fără constructii este eligibil în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolări, demontări, dezafectări, defrisări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă etc.

3. Cheltuieli privind studiile de teren si cheltuieli pentru plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor pregătitoare si a fazelor de proiectare aferente investitiilor, numai în cazul IMM-urilor si în limita a 50 % din costurile efectiv suportate de beneficiar pentru aceste tipuri de cheltuieli.

4. Cheltuieli pentru investitia de bază - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie si sunt desfăsurate pe obiecte de constructie:

a) cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (clădiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);

b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora, desfăsurate pe obiecte de constructie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări;

c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfăsurate pe obiecte de constructie;

d) cheltuieli pentru utilaje si echipamente fără montaj, precum si echipamente de transport tehnologic, desfăsurate pe obiecte de constructie;

e) cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, alte licente, brevete, know-howsau alte cunostinte tehnice nebrevetate).

În cazul Întreprinderilor mari, asa cum sunt definite prin schema de ajutor de stat, cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre si a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2010

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a plajei Mării Negre, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2010, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 222/2006 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre si a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 566.

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCTIUNI

privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere

 

Art. 1. - (1) Prezentele instructiuni au ca obiect reglementarea organizării si desfăsurării licitatiei pentru închirierea plajei Mării Negre.

(2) Închirierea plajei Mării Negre se realizează prin licitatie publică, conform prevederilor prezentelor instructiuni, organizată de Administratia Natională „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.

(3) Închirierea se face în baza unui contract, prin care Administratia Natională „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, denumită în continuare locator, transmite, pentru o perioadă de un an, unei alte persoane, denumită în continuare locatar, dreptul de folosintă asupra plajei Mării Negre, în schimbul unei chirii.

(4) Bunul asupra căruia se exercită dreptul de folosintă este plaja Mării Negre, care face parte din domeniul public al statului, aflată în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române".

Art. 2. - (1) La licitatie pot participa operatori economici care administrează structuri de primire turistice, proprietari ori administratori de ansambluri rezidentiale care desfăsoară activităti de turism, operatori economici care desfăsoară activităti de divertisment, agrement si/sau sportive si autorităti ale administratiei publice locale care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pe perioada unui sezon estival, în conditiile legii.

(2) Pot participa la licitatie persoanele prevăzute la alin. (1), care au cumpărat caietul de sarcini si care au constituit garantia de participare.

(3) Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, fără a fi obligati să îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

(4) Administratia Natională Apele Române - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câstigătoare.

Art. 3. - (1) Administratia Natională „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral desfăsoară procedurile de licitatie în baza caietului de sarcini care se aprobă de Consiliul de conducere al Administratiei Nationale „Apele Române".

(2) Caietul de sarcini cuprinde:

a) descrierea sectorului de plajă care face obiectul procedurii de licitatie pentru închiriere;

b) pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare sector de plajă;

c) conditiile si regimul de exploatare a bunului închiriat;

d) conditiile privind eligibilitatea, înregistrarea si capacitatea economico-financiară;

e) criteriile de selectie;

f) garantii;

g) obligatiile privind protectia mediului; h) interdictia subînchirierii.

(3) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către locator, la sediul său si/sau în alte locuri stabilite de către acesta si prevăzute în anuntul publicitar.

(4) Pretul de vânzare al caietului de sarcini se stabileste de către Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prin decizie a conducătorului acesteia.


Art. 4. - (1) Garantia de participare este obligatorie.

(2) Valoarea garantiei de participare la licitatia de închiriere va fi de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru sectorul de plajă ce face obiectul licitatiei.

(3) Garantia de participare la licitatia de închiriere se restituie în cazul ofertantilor a căror ofertă nu a fost declarată câstigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

Art. 5. - (1) Administratia Natională „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral va publica anuntul licitatiei publice într-un cotidian local, într-unui national si într-unui international, precum si pe site-ul propriu.

(2) Anuntul licitatiei va contine:

a) denumirea si sediul locatorului;

b) obiectul si durata închirierii;

c) conditii de procurare a caietului de sarcini;

d) data si locul de primire a ofertelor;

e) data, ora si locul de deschidere a ofertelor;

f) durata în care ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor.

(3) Termenul de primire a ofertelor este de 5 zile, începând cu data publicării anuntului licitatiei publice.

Art. 6. - Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate conditiile prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 7. - (1) Ofertantii transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special tinut de locator.

(2) Pe plicul exterior se va indica sectorul de plajă propus spre închiriere prin licitatie publică pentru care este depusă oferta. Plicul exterior trebuie să contină următoarele documente:

a) garantia de participare;

b) fisa cu informatii generale ale ofertantului;

c) declaratia de participare;

d) documente care dovedesc calitătile si capacitătile ofertantilor, conform cerintelor caietului de sarcini.

(3) Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum si sediul social al acestuia. Acest plic va contine oferta tehnico-economică propriu-zisă.

(4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, postă sau curierat.

(5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Art. 8. - (1) Componenta comisiei de evaluare se stabileste de către Administratia Natională „Apele Române", prin decizie a conducătorului acesteia, cu avizul conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul mediului si pădurilor.

(2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care unul este presedintele comisiei. De asemenea, vor fi desemnati 2 membri supleanti si un secretar. Secretarul nu are drept de vot.

Art. 9. - (1) Membrii comisiei de evaluare care sunt sot/sotie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu asociatii, cu actionarii, precum si cu administratorii sau cenzorii societătilor comerciale participante la licitatia publică nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.

(2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligati să dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate, pe propria răspundere, după deschiderea plicurilor exterioare, care se va păstra la dosarul închirierii.

(3) În situatia în care membrii comisiei de evaluare constată că se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), acestia sunt obligati să îl anunte imediat pe presedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanti.

Art. 10. - (1) Atributiile comisiei de evaluare sunt: a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea listei cuprinzând candidatii admisi la prezentarea ofertei tehnico-economice si comunicarea acesteia;

c) analizarea si evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de selectie stabilite prin caietul de sarcini;

d) întocmirea raportului de evaluare;

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele instructiuni;

f) desemnarea câstigătorului licitatiei publice.

(2) Secretarul comisiei de evaluare redactează procesele-verbale prevăzute de prezentele instructiuni.

Art. 11. - (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei

2 membri supleanti.

(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor.

Art. 12. - (1) Pentru desfăsurarea procedurii licitatiei publice este obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti pentru fiecare sector de plajă propus spre închiriere.

(2) La sedinta de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor sectorului de plajă licitat.

(3) După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute la art. 7 alin. (2) si întocmeste un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afisare la sediul locatorului, imediat după semnare.

(4) Pentru continuarea desfăsurării procedurii de licitatie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel putin două oferte să fie acceptate, în caz contrar procedura de licitatie urmând a fi refăcută în conditiile prevăzute la art. 15.

(5) La sedinta de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertantii acceptati pentru sectorul de plajă licitat.

(6) După deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmeste un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de ofertantii prezenti.

Art. 13. - (1) Comisia de evaluare analizează ofertele tehnico-economice din plicurile interioare si alege oferta cea mai bună din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de selectie precizate în caietul de sarcini, în termen de maximum 5 zile de ia deschiderea ofertelor.

(2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeste raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului câstigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câstigător niciun ofertant, cauzele respingerii.

(3) Comisia de evaluare procedează în termen de maximum 24 de ore la informarea tuturor ofertantilor despre rezultatul licitatiei.

Art. 14. - (1) Ofertantii pot face contestatie privind eventualele încălcări ale dispozitiilor prezentelor instructiuni. Contestatia se formulează în scris si trebuie să contină următoarele elemente:

- datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice;

- denumirea bunului care a făcut obiectul licitatiei publice;

- motivarea în fapt si în drept a cererii;

- semnătura contestatorului;

Contestatorul va atasa la contestatie copia actului atacat.

(2) Termenul de depunere a contestatiilor este de maximum 24 de ore de la data primirii înstiintării privind rezultatul licitatiei publice. Contestatiile se depun la sediul locatorului.

(3) Contestatiile se solutionează de o comisie compusă din 3 membri, dintre care unul este presedintele comisiei, si un secretar care nu are drept de vot, altii decât cei din comisia de evaluare. Componenta comisiei se stabileste de Administratia Natională „Apele Române", prin decizie a conducătorului acesteia, cu avizul conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul mediului si pădurilor, în maximum 24 de ore de la data deschiderii plicurilor exterioare. Contestatiile se vor solutiona în termen de maximum 24 de ore de la data depunerii contestatiei. (4) Atributiile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt:

a) analizează contestatia formulată privind admiterea sau respingerea sa;

b) decide cu privire la oportunitatea suspendării procedurii de atribuire a contractelor de închiriere în cazul în care contestatia este admisă, procedează la reevaluarea ofertelor si decide asupra ofertantului câstigător;

c) întocmeste procesul-verbal privind solutionarea contestatiei formulate.

Art. 15. - (1) În cazul în care licitatia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câstigător, se va consemna această situatie într-un proces-verbal, iar in termen de 5 zile se va organiza o nouă licitatie.

(2) Dacă în urma organizării unei noi licitatii, în conditiile prevăzute la alin. (1), au fost depuse cel putin două oferte, dar numai una a fost acceptată, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cărui ofertă a fost acceptată, în conditiile în care oferta tehnico-economică îndeplineste criteriile minime prevăzute în caietul de sarcini.

(3) Subîmpărtirea sectoarelor de plajă care vor fi scoase la licitatie se face de către Administratia Natională „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. De asemenea, stabilirea functiilor sectoarelor si subsectoarelor de plajă se va face de către Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.

Art. 16. - (1) Contractul de închiriere se semnează în maximum 5 zile de la desemnarea ofertantului câstigător si intră în vigoare la data constituirii garantiei de bună executie, dar nu mai târziu de 5 zile de la data semnării.

(2) Garantia de participare la licitatie se pierde în cazul în care nu se perfectează contractul de închiriere din vina ofertantului desemnat câstigător.

(3) În cazul nesemnării contractului de închiriere din vina exclusivă a ofertantului desemnat câstigător sau în cazul neconstituirii garantiei de bună executie în termenul prevăzut la alin. (1), locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul următor.

Art. 17. - Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini si alte clauze convenite de părtile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini si fără să contravină obiectivelor închirierii.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU

de închiriere a plajei Mării Negre

 

I. Părtile contractante

Administratia Natională „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, în calitate de locator, cu sediul în municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, judetul Constanta, cod postal 900592, nr. telefon 0241/673.036, 0241/672.089, fax nr. 0241/673.025, cont virament nr. RO 62 TREZ 2315025XXX010151, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, cod unic de înregistrare fiscală RO 23877359, reprezentată prin ..................................................................- director,

si .........................................................., în calitate de locatar, cu sediul în ................, str. ...................nr. ....Judetul ................., telefon ............................, fax ..............................., cont virament nr. .........................................., număr înregistrare la registrul comertului ......................................., cod unic de înregistrare ........................, reprezentată prin ...................................................., în calitate de ..............................

II. Obiectul contractului

Art. 1. - 1.1. Obiectul contractului îl reprezintă transmiterea dreptului de folosintă asupra sectorului de plajă .................................., situat în statiunea .........................................................., în scopul exploatării acestuia în conditiile prezentului contract, precum si în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.

1.2. Dreptul de folosintă care face obiectul prezentului contract nu este transmisibil si se va exercita în mod nemijlocit de locatar.

Art. 2. - 2.1. Suprafata totală închiriată este de ......................m2, conform schitei anexate prezentului contract si care

face parte integrantă din acesta.

2.2. Sectorul de plajă închiriat se delimitează astfel:

- la nord -.........................................

- la est -...........................................

- la sud -..........................................

- la vest -.........................................

III. Durata de închiriere

Art. 3. - Perioada de derulare a contractului de închiriere începe de la data semnării acestuia si încetează la data de 15 octombrie a anului în curs (data până la care se predă sectorul de plajă).

IV. Valoarea chiriei, conditii si termene de plată

Art. 4. - Chiria este de ................................... lei, la care se adăugă TVA în valoare de......

Art. 5. - Chiria se achită anual, în 3 transe, după cum urmează:

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4 se va achita în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4 se va achita până la data de 15 iulie a anului în curs;

- 40% din chiria anuală stabilită la art. 4 se va achita până la data de 30 septembrie a anului în curs.


Art. 6. - In cazul neexecutării obligatiei de plată prevăzute la art. 4 si 5, se percep penalităti de întârziere de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, cu decontarea prioritară a facturilor de penalităti, pentru sumele scadente, indiferent de instructiunile de pe ordinul de plată.

Art. 7. - Cuantumul penalitătilor de întârziere în decontarea debitelor restante va putea depăsi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

V. Drepturi si obligatii contractuale

Art. 8. - Drepturile locatarului:

8.1. să folosească bunul închiriat în conformitate cu obligatiile stabilite prin prezentul contract;

8.2. să delimiteze, cu acordul locatorului, suprafata de plajă ce face obiectul prezentului contract, astfel încât să asigure si să permită accesul si circulatia libera a persoanelor pe plajă;

8.3. să organizeze servicii de plajă, activităti sportive si de agrement nautic pe plajă si pe suprafetele de apă aferente ei, în conditiile prevăzute de lege, de normele si regulamentele adoptate de autoritătile cu atributii în domeniu;

8.4. să amplaseze pe bunul închiriat, cu acordul locatorului, numai constructii provizorii si dotări prevăzute de documentatia de urbanism si care să nu afecteze integritatea suprafetei de plajă.

Art. 9. - Obligatiile locatarului:

9.1. să achite locatorului chiria datorată în conditiile si termenele stabilite în contractul de închiriere;

9.2. să nu împiedice în niciun fel accesul pe plajă si să nu perceapă taxe de acces;

9.3. să nu subînchirieze total sau partial bunul ce face obiectul contractului de închiriere si să nu cesioneze în totalitate sau în parte dreptul de folosintă asupra sectorului/subsectorului de plajă;

9.4. să nu execute constructii si dotări ilegale pe suprafata închiriată si să nu desfăsoare alte activităti care să modifice calitatea si cantitatea fâsiei de plajă sau care pot afecta mediul natural;

9.5. să solicite si să obtină toate avizele si autorizatiile necesare desfăsurării activitătilor pe suprafata de plajă ce face obiectul prezentului contract;

9.6 să pună la dispozitie suprafata de plajă necesară organizării si desfăsurării serviciului public de salvare acvatică - SALVAMAR si a posturilor de prim ajutor, conform prevederilor actelor normative care le reglementează;

9.7. să permită accesul locatorului sau autoritătilor competente pe plajă, cu mijloace si materiale specifice, în situatii de poluări accidentale sau în alte situatii specifice;

9.8. să întretină si să igienizeze zilnic suprafata de plajă care face obiectul prezentului contract prin:

a) dotarea cu recipiente adecvate pentru colectarea selectivă a deseurilor, în conformitate cu prevederile legale;

b) îndepărtarea corpurilor ascutite si dure - cioburi, sticle sparte, sârmă, pietre, lemn, bucăti de metal - de pe plajă si din zona de îmbăiere;

c) colectarea si transportul la gropile de gunoi al corpurilor străine (scoici vii, gunoaie, mortalităti piscicole, produse petroliere etc);

d) colectarea depunerilor de alge si strângerea în grămezi a acestora de pe sectorul de plajă închiriat, în situatia manifestării minore a acestui fenomen;

e) executarea zilnică si, după caz, ori de câte ori este nevoie, a lucrărilor de nivelare si afânare a patului de nisip;

9.9. să lase liberă cel putin 30% din suprafata închiriată, pentru ca turistii să-si poată aseza propriile accesorii, conform Schitei sectorului de plajă;

9.10. să participe la păstrarea ordinii publice pe plajă, în colaborare cu organele abilitate;

9.11. să asigure accesul organelor de control si al reprezentantilor autorizati ai locatorului, punându-le la dispozitie documente si informatii legate de executarea obligatiilor, conform contractului de închiriere;

9.12. să anunte imediat locatorul în caz de poluare accidentală pe suprafata de plajă închiriată si în cazul unor evenimente deosebite - mortalitate piscicolă - si să intervină în cel mai scurt timp pentru limitarea sau înlăturarea efectelor generate de acestea;

9.13. locatarul nu are dreptul, fără acordul scris al locatorului, de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale;

9.14. să nu deterioreze si să nu schimbe destinatia constructiilor hidrotehnice si a bornelor amplasate pe suprafata de plajă închiriată;

9.15. să predea anual locatorului, pe baza de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în intervalul 1-15 octombrie, în conditii de igienizare corespunzătoare;

9.16. să amenajeze suprafata de plajă conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare, până la data deschiderii oficiale a sezonului estival si conform Ordinului ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările si completările ulterioare;

9.17. să respecte legislatia în domeniul utilizării plajelor;

9.18. să respecte schema amplasării pe plajă a dotărilor specifice;

9.19. să solicite si să obtină autorizatia turistică pentru suprafata de plajă care face obiectul contractului de închiriere;

9.20. să asigure conditiile sanitare si de protectie a mediului în zonele de îmbăiere si pe plajă;

9.21. să monteze panouri cu instructiuni de utilizare a plajei, a zonei si a apei de îmbăiere;

9.22. să mentină în bună stare de functionare dotările de pe plaja, inclusiv cele de agrement;

9.23. să sesizeze locatorul în cazul prezentei în apa mării a substantelor poluante;

9.24. să asigure racordarea la utilitătile publice în vederea exploatării sectorul ui/subsectorul ui de plajă închiriat;

9.25. să încheie un contract privind preluarea deseurilor, cu o unitate specializată, care operează în zonă;

9.26. să asigure un stoc minim de materiale necesare interventiei în caz de poluări accidentale minore.

Art. 10. - Drepturile locatorului:

10.1. să primească chiria în conditiile si termenele stabilite la art. 4 si 5;


10.2. să controleze executarea obligatiilor locatarului si respectarea conditiilor închirierii;

10.3. să verifice si să constate starea integritătii plajei ce face obiectul închirierii.

Art. 11. - Obligatiile locatorului:

11.1. să predea anual locatarului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în termen de cel mult 15 zile de la data semnării prezentului contract de închiriere;

11.2. să execute lucrările necesare de conservare a plajelor în perioada de extrasezon, în functie de configuratia plajelor si amploarea fenomenului de eroziune marină;

11.3. să execute lucrări de pregătire a plajei pentru sezonul estival;

11.4. să execute lucrări de evacuare si transport al algelor la gropile de gunoi numai în caz de înflorire algală masivă;

11.5. să întreprindă, cu ajutorul organelor competente, actiuni de prevenire si/sau înlăturare a constructiilor ilegale de pe suprafata de plajă ce face obiectul contractului;

11.6. să nu îl împiedice pe locatar să îsi realizeze drepturile legate de închiriere decât în conditiile reglementate de legislatia în vigoare si de prezentul contract.

VI. Garantii pentru executarea contractului de închiriere

Art. 12. - 12.1. În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligatiei de plată a chiriei, precum si a obligatiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie în termen de 5 zile de la încheierea prezentului contract o garantie de bună executie.

12.2. Garantia de bună executie se poate constitui atât prin depunerea sumei în contul de garantii al locatorului, cât si prin scrisoare de garantie bancară.

Art. 13. - Locatorul poate executa garantia de bună executie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale. În cazul executării scrisorii de garantie bancară, locatarul are obligatia reconstituirii acesteia la valoarea initială în termen de 15 zile de la data executării, sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului. Toate comisioanele si spezele bancare, precum si alte cheltuieli necesare executării garantiei de bună executie se suportă de către locatar.

Art. 14. - Garantia de bună executie este de ...................... lei, reprezentând 40% din valoarea cu TVA a contractului, si se pune la dispozitia locatorului în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de închiriere.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 15. - 15.1. Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere si fără interventia instantelor de judecata în cazul în care oricare dintre părtile contractante nu îsi execută obligatiile contractuale.

15.2. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente între părti.

15.3. La încetarea contractului prin ajungere la termen sau datorită rezilierii, în conditiile art. 18 pct. 18.1, locatorul nu datorează despăgubiri locatarului pentru îmbunătătirile executate pe sectorul de plajă închiriat.

15.4. Niciun litigiu născut anterior ori după încheierea contractului în legătură cu sectorul/subsectorul de plajă ce face obiectul contractului si care face imposibilă utilizarea totală sau partială a plajei pe toată durata contractului ori numai pe o anumită perioadă nu atrage răspunderea locatorului, acest risc fiind în sarcina locatarului.

VIII. Încetarea contractului

Art. 16. - Prezentul contract încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

b) cu acordul părtilor;

c) când locatarul nu face dovada constituirii garantiei de bună executie conform art. 12;

d) prin reziliere, ca urmare a neîndeplinirii oricărei obligatii contractuale;

e) la data intrării în vigoare a unui act normativ care modifică obligatiile oricăreia dintre părti în asemenea măsură încât prevederile prezentului contract ar deveni, în cea mai mare parte, vădit nefavorabile locatorului sau locatarului ori dacă una dintre părti nu este de acord cu încheierea unui act aditional prin care să se modifice în mod corespunzător prezentul contract.

IX. Modificarea contractului

Art. 17. - Contractul se modifică numai cu acordul părtilor, pe bază de acte aditionale, în cazul aparitiei unor împrejurări sau acte normative care modifică în mod esential obligatiile părtilor sau care impun obligatii noi.

X. Forta majoră

Art. 18. - 18.1. Părtile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract atunci când această neîndeplinire este urmare a interventiei unui caz de fortă majoră.

18.2. Forta majoră invocată va fi comunicată celeilalte părti, în scris, în termen de 5 zile de la aparitie, de către partea interesată, si este opozabilă numai dacă este atestată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului.

18.3. Locatarul este obligat să accepte planurile de măsuri stabilite de către organele competente, neavând dreptul la despăgubiri.

XI. Litigii

Art. 19. - Eventualele litigii în legătură cu modul de derulare a prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instantele judecătoresti competente.


XII. Dispozitii finale

Art. 20. - În întelesul prezentului contract, orice notificare, cerere, comunicare sau informare va fi făcută în scris, prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

Art. 21. -Toate documentele acestui contract, precum si cele legate de executarea lui se vor întocmi în limba română.

Prezentul contract s-a încheiat la sediul locatorului din municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, în 2 (două) exemplare cu aceeasi valoare juridică, dintre care 1 (unul) pentru locatar si 1 (unul) pentru locator; actele aditionale la contract se încheie în acelasi număr de exemplare si fac parte integrantă din prezentul contract.

 

Locator,

Administratia Natională „APELE ROMÂNE" -

Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

 

Director,

...........................

Locatar,

...........................

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2010

 

Nr. crt.

Sectoare de plajă

Suprafată

- m2 -

Limite

1

Năvodari I

83.700

Limita N - dig

Limita S - Duna de nisip, Sud Tabăra de copii

2

Năvodari III

22.301

Zona I: Limita N - Hanul Piratilor

Limita S - Camping Marina Surf (inclusiv)

42.506

Zona II: Limita N - Camping Marina Surf Limita S - Perla Majestic (inclusiv)

3

Năvodari IV

7.810

Zona I: Limita N - Perla Majestic

Limita S - Camping Pescăresc (exclusiv)

18.269

Zona II: Limita N - Camping Pescăresc (inclusiv) Limita S - Limita Constanta - Năvodari

4

Mamaia I

23.161

Zona I: Limita N - Limita Constanta - Năvodari Limita S - Casa de piatră (exclusiv)

14.912

Zona II: Limita N - Casa de piatră (inclusiv) Limita S - Enigma (inclusiv)

5

Mamaia II

62.239

Limita N - Enigma Limita S - Estival

6

Mamaia IV*

54.040

Limita N - Hotel Jupiter - Junona Limita S - Terasa Vanghelis (inclusiv)

7

Mamaia V

64.750

Limita N - Terasa Vanghelis Limita S - Castel

8

Mamaia VI

36.434

Limita N - Castel Limita S - sud Cazino

9

Constanta I

97.060

Limita N - Canal de descărcare Tăbăcărie Limita S - Platformă depozitare pământ, inclusiv (în vecinătatea Plajei Modern)

10

Constanta II

50.850

Limita N - Platformă depozitare pământ (în vecinătatea plajei Modern) Limita S - Portul Tomis

11

Agigea

1.617

Zona I - Cherhana

2.039

Zona II - zona Sud de Cherhana

12

Eforie Nord II

75.550

Limita N - Hotel Belona Limita S - Dig Tabăra Luminita

13

Cordon Litoral Eforie Nord - Eforie Sud

26.683

Zona I: Limita N - Dig Tabăra Luminita Limita S - Terasa S.C. Azur - S.R.L. (exclusiv)

18.929

Zona II: Limita N - Terasa S.C. Azur - S.R.L. (inclusiv) Limita S - Tabăra de copii Eforie Sud

14

Eforie Sud

20.102

Zona I: Limita N - Limita de N statiune Sud Limita S - dig „Popovici"

15

Olimp I

47.232

Limita N - canal descărcare lac Tatlageac Limita S - Piscina Oltenia (inclusiv)

16

Jupiter

9.720

Zona II: Limita N - Statia de pompare Bar Paradis (inclusiv) Limita S - Complex Cometa (inclusiv)

17

Cap Aurora

5.609

Zona I: Limita N - Hotel California (inclusiv) Limita S - Hotel Agat

18

Venus I

4.565

Zona II: Limita N - Limita N Hotel Carmen (inclusiv) Limita S - Hotel Silvia (inclusiv)

19

2 Mai

22.563

Limita N - Digul de sud port Mangalia Limita S - pescărie

20

Vama Veche I

21.270

Limita N – pescărie Limita S - aleea de acces (inclusiv)

21

Vama Veche II

11.925

Limita N - aleea de acces (exclusiv) Limita S - Terasa Corsarul (inclusiv)

22

Vama Veche III

11.573

Limita N - Terasa Corsarul (exclusiv) Limita S - cazemată granite

 

TOTAL:

857.409

 


*) Sector de plajă în litigiu.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru anul 2010, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în conditiile legii, în cursul anului 2009 de către Agentia Natională pentru Locuinte cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuintelor puse în functiune în anul 2009 în cadrul Programului de constructii locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinte.

(2) Valoarea medie ponderată pe metru pătrat calculată la valorile de investitii ale obiectivelor cu contracte de antrepriză încheiate în anul 2009 are la bază 78 de contracte încheiate de Agentia Natională pentru Locuinte cu antreprenorii, pentru construirea a 3.199 de locuinte cu un total de 253.678 m2 suprafată construită desfăsurată, si este de 353 euro/m2 inclusiv TVA.

(3) Coeficientul prevăzut la alin. (1) s-a calculat având la bază valorile de investitii pentru un număr de 42 de obiective puse în functiune în cursul anului 2009, cu 1.842 de locuinte si un total de 148.419 m2 suprafată construită desfăsurată.

(4) Coeficientul calculat conform alin. (3) este 1,153, rezultat din raportul dintre 400 euro/m2 inclusiv TVA, care este valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuintelor puse în functiune în anul 2009, si 347 euro/m2 inclusiv TVA, care este valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor pentru aceste locuinte.

Art. 2. - Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, calculată conform art. 1, este de 407 euro/m2 inclusiv TVA.

Art. 3. - Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabileste anual, până la 31 ianuarie a anului următor, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 1.298.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 160 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 12 aprilie 2010, o monedă din aur dedicată aniversării a 160 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- valoare nominală: 500 lei;

- formă: rotundă;

- diametru: 35 mm;

- metal: aur;

- titlu: 999%0;

- greutate: 31,103 g;

- calitate: proof;

- margine: netedă.

Aversul prezintă, de sus în jos, stema României, suprapusă partial peste valoarea nominală - 500 LEI; o carte deschisă, asezată pe o cunună de lauri, pe paginile căreia se găsesc: portretul din 1869 al lui Mihai Eminescu - la stânga si câteva semnături ale poetului - la dreapta; stema si ansamblul carte-lauri sunt plasate peste un cerc dublu; la exterior, în partea inferioară, inscriptia în arc de cerc „ROMÂNIA".

Reversul prezintă, în centru, casa memorială de la Ipotesti, în care a copilărit Eminescu, si portretul din 1885 al acestuia, înconjurate de un cerc dublu corespunzător celui de pe avers; la exterior, inscriptiile în arc de cerc: „MIHAI EMINESCU" - sus, „160 ANI DE LA NASTEREA POETULUI" -jos, „1850" - la stânga si „2010" - la dreapta.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur dedicate aniversării a 160 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur dedicate aniversării a 160 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 12.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.