MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 235/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 235         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            288. - Hotărâre privind trecerea unei părti de imobil, aflată în administrarea Ministerului Apărării Nationale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

            226. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            136. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor si instructiunilor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti de imobil, aflată în administrarea Ministerului Apărării Nationale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti de imobil, aflată în administrarea Ministerului Apărării Nationale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării obiectivului de investitie „Bazin de înot de polo" - Clubul STEAUA- Bucuresti, prin programul „Bazine de înot", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." -S.A.

Art. 2. - Partea din imobilul prevăzut la art. 1 se preia în folosintă gratuită, potrivit legii, de către Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., pe toată durata realizării investitiei „Bazin de înot de polo" - Clubul STEAUA - Bucuresti, în conditiile stabilite prin Normele metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii de imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Nationale prin Clubul STEAUA - Bucuresti si Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în conditiile prevăzute de art. 5 din Normele metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - SA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.

Art. 4. - După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de către Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., terenul si obiectivul de investitii trec în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, fiind predate pe bază de protocol, în conditiile prevăzute de art. 11 din Normele metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.

Art. 5. - Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 288.

 

ANEXA

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

bd. Ghencea nr. 45, sectorul 6

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Apărării Nationale, în folosinta gratuită a Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." -S.A.

- imobil 1950 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.598

Suprafata terenului - 1,7 ha


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 17, ale art. 11 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, precum si ale art. 132 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.137 si 1.137 bis din 15 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează astfel:

1. Anexa nr. 1 „Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România" se modifică si se completează după cum urmează:

a) La articolul 4, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Statiile portabile sunt concepute si construite astfel încât să fie transportate cu fortele proprii ale utilizatorilor si să fie folosite cu usurintă de către acestia."

b) La articolul 30 alineatul (1), formula introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Pentru a se înscrie la examinare, persoana fizică, indiferent de cetătenie, va trebui să depună cu cel putin 15 zile înaintea datei la care începe examenul o cerere-tip, disponibilă pe pagina de internet a ANCOM, la care se vor anexa următoarele:".

c) La articolul 30 alineatul (1), litera c) se abrogă.

d) La articolul 30, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Directiile regionale ale ANCOM eliberează candidatilor declarati «admis» certificatele de radioamator în termen de 15 zile de la data publicării rezultatelor."

e) La articolul 34 alineatul (3), litera d) se abrogă.

f) La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.

g) La articolul 40, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, ori copia certificatului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul federatiilor, după caz, în situatia persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;".

h) La articolul 40, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) declaratie-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de statie că este de acord să fie numit în calitate de ajutor al responsabilului statiei; ajutorul responsabilului trebuie să fie posesor al unei autorizatii individuale de clasa I, II sau III."

i) La articolul 40, litera e) se abrogă.

j) La articolul 41 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, ori copia certificatului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul federatiilor, după caz, în situatia persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;".

k) La articolul 41 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) declaratie-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de statie că este de acord să fie numit în calitate de ajutor al responsabilului statiei; ajutorul responsabilului trebuie să fie posesor al unei autorizatii individuale de clasa I, II sau III."

l) La articolul 41 alineatul (3), litera e) se abrogă.

m) La articolul 41, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Directiile regionale ale ANCOM vor elibera autorizatiile pentru statiile repetoare si balize radio în termen de cel mult 30 zile de la depunerea documentelor solicitate la alin. (3)."

n) La articolul 47, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) Indicativele speciale pot fi atribuite o singură dată, pe o durată determinată, si numai pentru o perioadă ce nu poate depăsi o durată continuă de 365 de zile calendaristice."

o) La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Indicativele speciale atribuite pentru concursuri pot fi rezervate pentru o perioadă de cel mult un an fată de perioada pentru care au fost acordate initial. Rezervarea indicativului se realizează în urma unei solicitări exprese depuse de fiecare persoană interesată."

p) După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

„Art. 471. - Lista actualizată a indicativelor de două litere si a indicativelor speciale se publică pe pagina de internet a ANCOM."

q) La articolul 48 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, ori copia certificatului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul federatiilor, după caz, în situatia persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;".


r) La articolul 48 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) declaratie-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de statie că este de acord să fie numit în calitate de ajutor al responsabilului statiei; ajutorul responsabilului trebuie să fie posesor al unei autorizatii individuale de clasa I, II sau III."

s) La articolul 48 alineatul (3), litera e) se abrogă.

t) La articolul 50, alineatul (2) se abrogă.

u) La articolul 50, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Unitatea emitentă a autorizatiei de radioamator va elibera duplicatul documentului la solicitarea expresă a titularului în termen de 15 zile."

v) La articolul 58, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Împotriva măsurilor aplicate se poate face plângere în scris în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării documentului emis de către personalul de control prevăzut la alin. (1). Plângerea se va trimite de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia."

2. Anexa nr. 2 „Benzile de frecvente radio exceptate de la licentiere în serviciile de amator si amator prin satelit" se modifică si se completează după cum urmează:

a) Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 3. - Tabelul cuprins în prezenta anexă, întocmit cu respectarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009 pentru aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, va fi actualizat ori de câte ori se va modifica statutul benzilor de frecvente atribuite serviciului de amator."

b) Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Utilizarea benzilor de frecvente radio în serviciile

amator si amator prin satelit prevăzute în prezenta anexă este permisă doar în conditiile autorizării în conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu reglementările în vigoare, orice utilizare neconformă fiind sanctionată potrivit art. 55 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

BANDA DE FRECVENTE

STATUTUL BENZII

SERVICII DE AMATOR

135.700-137.800 kHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

1810.000-1830.000 kHz

STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII

SERVICIUL DE AMATOR

1830.000-1850.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR

1850.000-2000.000 kHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

3500.000-3800.000 kHz

STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII

SERVICIUL DE AMATOR

7000.000-7100.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

7100.000-7200.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR

10100.000-10150.000 kHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

14000.000-14250.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

14250.000-14350.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR

18068.000-18168.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

21000.000-21450.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

24890.000-24990.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

28000.000-29700.000 kHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

50.0000-51.0000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

51.0000-52.0000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

70.0000-70.3000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie. Este necesară coordonarea prealabilă cu Ministerul Apărării Nationale.

SERVICIUL DE AMATOR (în conformitate cu nota EU 2 din Tabelul comun european de atribuire si utilizare a benzilor de frecvente - ECA)

144.0000-146.0000 MHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

430.0000-432.0000 MHz

STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII

SERVICIUL DE AMATOR

432.0000-433.0500 MHz

STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII

SERVICIUL DE AMATOR

433.0500-434.7900 MHz

STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII

SERVICIUL DE AMATOR

434.7900-438.0000 MHz

STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT (doar în banda 435- 438 MHz)

438.0000-440.0000 MHz

STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII

SERVICIUL DE AMATOR

1240.000-1260.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

1260.000-1270.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

1270.000-1300.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

2300.000-2335.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

2335.000-2400.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

2400.000-2450.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

3400.000-3500.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR (doar în banda 3400-3410 MHz, în conformitate cu nota EU 17 din Tabelul comun european de atribuire si utilizare a benzilor de frecvente - ECA)

5650.000-5725.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR (doar în banda 5660-5670 MHz, în conformitate cu nota EU 17 din Tabelul comun european de atribuire si utilizare a benzilor de frecvente - ECA) SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT (Pământ-spatiu, doar în banda 5660-5670 MHz, în conformitate cu nota EU 23 din Tabelul comun european de atribuire si utilizare a benzilor de frecvente - ECA)


BANDA DE FRECVENTE

STATUTUL BENZII

SERVICII DE AMATOR

5725.000-5830.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

5830.000-5850.000 MHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT (Pământ-spatiu, doar în banda 5830-5850 MHz, în conformitate cu nota EU 23 din Tabelul comun european de atribuire si utilizare a benzilor de frecvente - ECA)

10.000-10.150 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

10.150-10.300 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

10.300-10.450 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR (doarîn banda 10.360-10.370 GHz, în conformitate cu nota EU 17 din Tabelul comun european de atribuire si utilizare a benzilor de frecvente - ECA)

10.450-10.500 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

24.000-24.050 GHz

STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

24.050-24.250 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR

47.000-47.200 GHz

STATUT PRIMAR EXCLUSIV

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

75.500-76.000 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

76.000-77.500 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

77.500-78.000 GHz

STATUT PRIMAR. Nu va cauza perturbatii serviciului de radioastronomie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

78.000-79.000 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

79.000-81.000 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

81.000-84.000 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR (doar în banda 81.000-81.500 GHz) SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT (doar în banda 81.000-81.500 GHz)

122.250-123.000 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

134.000-136.000 GHz

STATUT PRIMAR. Nu va cauza perturbatii serviciului de radioastronomie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

136.000-141.000 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

241.000-248.000 GHz

STATUT SECUNDAR. Statiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbatii statiilor din celelalte servicii de radiocomunicatii si nici nu beneficiază de protectie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT

248.000-250.000 GHz

STATUT PRIMAR. Nu va cauza perturbatii serviciului de radioastronomie.

SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT"

 

3. Anexa nr. 3 „Conditiile tehnice pentru utilizarea statiilor de radiocomunicatii în serviciul de amator (RO- AMATOR)" se modifică si se completează după cum urmează:

a) La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Benzile de frecvente radio pentru serviciile de amator si amator prin satelit, stabilite prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009 pentru aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, au următoarele conditii de utilizare:

 

BANDA DE FRECVENTE

 

 

MODURI DE TRANSMISIE

 

 

Putere

maximă la purtătoare (W) Categoria statiilor

I

II

III

135.700-137.800 kHz

TELEGRAFIE, TELEFONIE, RTTY, DATE, FACSIMIL SI SSTV

1

1

1

1810.000 -1830.000 kHz

400

200

100

1830.000 -1850.000 kHz

400

200

100

1850.000 -2000.000 kHz

400

200

100

3500.000 -3800.000 kHz

400

200

100

7000.000 -7100.000 kHz

400

200

100

7100.000 -7200.000 kHz

400

200

100

10100.000 -10150.000 kHz

400

200

100

14000.000 - 14250.000 kHz

400

200

100

14250.000 - 14350.000 kHz

400

200

100

18068.000 - 18168.000 kHz

400

200

100

21000.000 -21450.000 kHz

400

200

100

24890.000 - 24990.000 kHz

400

200

100

28000.000 - 29700.000 kHz

400

200

100

50.0000 -51.0000 MHz

400

200

100

51.0000 -52.0000 MHz

400

200

100

70.0000-70.3000 MHz

20

20

20

144.0000-146.0000 MHz

400

200

100

430.0000^32.0000 MHz

200

100

50

432.0000^33.0500 MHz

200

100

50

433.0500^34.7900 MHz

200

100

50

434.7900^38.0000 MHz

200

100

50

438.0000^40.0000 MHz

200

100

50

1240.000-1260.000 MHz

200

100

50

1260.000-1270.000 MHz

200

100

50

1270.000-1300.000 MHz

200

100

50

2300.000-2335.000 MHz

200

100

50

2335.000-2400.000 MHz

200

100

50

2400.000-2450.000 MHz

200

100

50

3400.000-3500.000 MHz

200

100

50

5660.000-5670.000 MHz

200

100

50


BANDA DE FRECVENTE

 

 

MODURI DE TRANSMISIE

 

 

Putere maximă la purtătoare (W) Categoria statiilor

I

lI

III

5725.000-5830.000 MHz

TELEGRAFIE, TELEFONIE, RTTY, DATE, FACSIMIL SI SSTV, TELEVIZIUNE

200

100

50

5830.000-5850.000 MHz

200

100

50

10.000-10.150 GHz

200

100

50

10.150-10.300 GHz

200

100

50

10.300-10.450 GHz

200

100

50

10.450-10.500 GHz

200

100

50

24.000-24.050 GHz

200

100

50

24.050-24.250 GHz

200

100

50

47.000-47.200 GHz

200

100

50

75.500-76.000 GHz

200

100

50

76.000-77.500 GHz

200

100

50

77.500-78.000 GHz

200

100

50

78.000-79.000 GHz

200

100

50

79.000-81.000 GHz

200

100

50

81.000-84.000 GHz

200

100

50

122.250-123.000 GHz

200

100

50

134.000-136.000 GHz

200

100

50

136.000-141.000 GHz

200

100

50

241.000-248.000 GHz

200

100

50

248.000-250.000 GHz

200

100

50"

 

b) La articolul 1 alineatul (3), formula introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În benzile 1810.000-1830.000 kHz, 1830.000- 1850.000 kHz, 1850.000-2000.000 kHz, 3500.000-3800.000 kHz, 7000.000-7100.000 kHz, 7100.000-7200.000 kHz, 10100.000-10150.000 kHz, 14000.000-14250.000 kHz, 14250.000-14350.000 kHz, 18068.000-18168.000 kHz, 21000.000-21450.000 kHz, 24890.000-24990.000 kHz, 28000.000-29700.000 kHz se poate functiona si cu puteri la purtătoare de până la 1000 Wîn următoarele conditii:".

c) La articolul 1 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) cu notificarea prealabilă, în scris, a structurii teritoriale a ANCOM în raza căreia se desfăsoară activitatea, cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de utilizarea efectivă, a intentiei utilizării de puteri la purtătoare de până la 1000 W; notificarea va cuprinde în mod obligatoriu amplasamentul statiei si puterea de emisie."

d) La articolul 1 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) cu notificarea prealabilă, în scris, a structurii teritoriale a ANCOM în raza căreia se desfăsoară activitatea, cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de utilizarea efectivă, a intentiei utilizării de puteri la purtătoare de până la 1000 W; notificarea va cuprinde în mod obligatoriu amplasamentul statiei si puterea de emisie."

e) La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În banda 70.00-70.30 MHz se va putea functiona cu puteri la purtătoare de până la 20 Wîn următoarele conditii:

a) lărgimea de bandă a semnalului: 12.5 kHz;

b) executarea coordonării prealabile cu Ministerul Apărării Nationale prin intermediul directiilor regionale ale ANCOM, ca urmare a solicitării depuse în acest sens de către radioamatori autorizati."

f) La articolul 1, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) În situatii cu un caracter deosebit (experimentări si concursuri), structurile teritoriale ale ANCOM pot să aprobe, pentru o perioadă determinată, limitată în timp, lucrul cu puteri sporite fată de valorile mentionate pentru statiile din categoria I."

g) La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Statiile din categoria I pot să lucreze cu puteri sporite fată de valorile stabilite prin prezentul regulament numai pe durata si în situatii de urgentă (cazuri de fortă majoră - calamităti, dezastre etc.)."

h) După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Titularii statiilor de radioamator sunt obligati să asigure functionarea statiilor de radioamator numai cu respectarea nivelurilor de câmp electromagnetic stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz."

4. În cuprinsul Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 si în anexele la aceasta, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei decizii, după cum urmează:

a) „Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei" cu „Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii";

b) „IGCTI" cu „ANCOM".

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 226.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor si instructiunilor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza:

- Decretului Presedintelui României nr. 700/2009 pentru numirea presedintelui Consiliului Concurentei;

- Decretului Presedintelui României nr. 701/2009 pentru numirea vicepresedintelui Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (2) si ale art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor si instructiunilor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului Concurentei,

Otilian Neagoe

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 136.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei

 

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările si completările ulterioare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor si instructiunilor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1

(1) Administrarea si punerea în aplicare a Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, sunt încredintate Consiliului

Concurentei, ca autoritate administrativă autonomă în domeniul concurentei, cu personalitate juridică.

(2) În cuprinsul prezentului regulament, ori de câte ori se va face trimitere la Legea nr. 21/1996, republicată, si la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, se va întelege legile respective."

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 3

Consiliul Concurentei are atributiile prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007."

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 4

Organizarea, structura si procedurile de functionare ale Consiliului Concurentei trebuie să asigure realizarea atributiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, si de legislatia privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat."

4. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 5

(1) Consiliul Concurentei îsi desfăsoară activitatea prin următoarele structuri cu caracter functional si operational: directii, servicii si compartimente.

(3) Personalul Consiliului Concurentei este alcătuit din functionari publici si personal contractual. Functia publică de specialitate este cea de inspector de concurentă."

5. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.

6. La articolul 6 alineatul (3), literele c) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) adoptă avizele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007;

j) sesizează autoritatea emitentă a unui act normativ prin care se instituie măsuri de ajutor de stat care nu respectă prevederile comunitare în domeniu, în vederea modificării sau abrogării;".

7. La articolul 6 alineatul (3), litera f) se abrogă.

8. La articolul 6, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Plenul Consiliului Concurentei constată săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 21/1996, republicată, individualizează si aplică amenda."

9. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 7

(1) Presedintele Consiliului Concurentei, în calitate de ordonator principal de credite, angajează patrimonial, prin semnătura sa, Consiliul Concurentei ca persoană juridică si îl reprezintă ca institutie publică în fata persoanelor fizice si juridice, a autoritătilor legislative, judiciare si administrative, precum si a altor institutii românesti si străine, a organismelor si organizatiilor internationale."

10. La articolul 8, alineatele (1), (2) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 8

(1) Consiliul Concurentei îsi desfăsoară activitatea si în comisii, în scopul aplicării sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 50 lit. a) si la art. 51 alin. (1) lit. c) si d), precum si a amenzilor cominatorii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 21/1996, republicată.

(2) În cadrul Consiliului Concurentei functionează două comisii coordonatoare.

(8) Comisiile constituite potrivit art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 21/1996, republicată, au următoarele atributii:

a) examinează în activitătile preliminare sesizările si orice alte acte adresate Consiliului Concurentei în temeiul Legii nr. 21/1996, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, solutionându-le potrivit dispozitiilor legale;

b) examinează practicile anticoncurentiale, concentrările economice, omisiunea notificării unei concentrări economice;

c) propun acordarea derogării de la regula instituită la art. 15 alin. (4) din Legea nr. 21/1996, republicată;

d) aplică amenzile cominatorii potrivit art. 54 din Legea nr. 21/1996, republicată, amenzile pentru omisiunea notificării operatiunilor de concentrare economică si amenzile pentru începerea unei operatiuni de concentrare declarate incompatibilă cu Legea nr. 21/1996, republicată, printr-o decizie a Consiliului Concurentei;

e) alte sarcini încredintate comisiilor de către plenul Consiliului Concurentei sau de către presedinte."

11. La articolul 8, alineatul (12) se abrogă.

12. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 9

în vederea exercitării atributiilor sale, Consiliul Concurentei dispune de aparatul propriu, conform organigramei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament."

13. La articolul 10, alineatele (1), (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 10

(1) Directiile Consiliului Concurentei sunt: Directia Bunuri de Consum, Directia Servicii, Directia Industrie si Energie, Directia Ajutor de Stat, Directia Licitatii si Petitii, Directia Cercetare-Sinteze, Directia Juridic-Contencios, Directia Relatii Externe si Comunicare, Directia Teritorială, Directia Buget, Resurse Umane, Directia Administrativă.

(2) În compunerea Consiliului Concurentei intră, de asemenea, si inspectoratele de concurentă, care sunt unităti teritoriale ale Consiliului Concurentei, făcând parte din structura Directiei Teritoriale.

(3) Directia Buget, Resurse Umane, Directia Administrativă împreună cu Managerii Publici, Compartimentul Secretariat, Organizare Sedinte si Protocol si Compartimentul Registratură, Documente Secrete si Arhivă alcătuiesc Secretariatul general, care este condus de către un secretar general."

14. La articolul 11, alineatele (1)-(5) si (10)-(12) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 11

(1) Directia Bunuri de Consum, Directia Servicii, Directia Industrie si Energie sunt coordonate de către o comisie alcătuită din un vicepresedinte si 2 consilieri de concurentă, desemnati prin ordin de presedintele Consiliului Concurentei.

(2) Directia Ajutor de Stat, Directia Teritorială si Directia Licitatii si Petitii sunt coordonate de către o comisie alcătuită din un vicepresedinte si 2 consilieri de concurentă, desemnati prin ordin de presedintele Consiliului Concurentei.

(3) Directia Relatii Externe si Comunicare, Directia Juridic-Contencios, Directia Cercetare-Sinteze sunt coordonate direct de către presedintele Consiliului Concurentei.

(4) În cadrul fiecărei directii se pot constitui, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, la solicitarea directorului, module de lucru specializate pe anumite domenii de activitate, în cazul în care nu mai sunt necesare, pot fi desfiintate sau înlocuite cu alte module.

(5) Directia Servicii, Directia Bunuri de Consum, Directia Industrie si Energie si Directia Licitatii si Petitii au atributii referitoare la:

a) aplicarea strategiei generale stabilite în Plenul Consiliului Concurentei;

b) desfăsurarea de activităti de cunoastere a pietelor, în vederea detectării existentei unor fenomene sau practici de natură a avea efecte anticoncurentiale;

c) analizarea cererilor sau a plângerilor, denuntând, respectiv acuzând o practică anticoncurentială, si elaborarea de propuneri, pe baza celor constatate, în vederea adoptării de măsuri în aplicarea art. 40 din Legea nr. 21/1996, republicată;

d) analizarea notificărilor operatiunilor de concentrare economică, în baza procedurii stabilite prin regulament, si elaborarea de propuneri, pe baza celor constatate, în aplicarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 21/1996, republicată;

e) analizarea si elaborarea de propuneri pentru aplicarea prevederilor art. 11 lit. b) si art. 15 alin. (5) din Legea nr. 21/1996, republicată;

f) desfăsurarea activitătilor de investigatie în conformitate cu Legea nr. 21/1996, republicată, privind cazurile de încălcare a dispozitiilor art. 5 alin. (1), art. 6, 9, 12 si 15 din lege si acordarea de dispense pentru întelegeri, decizii ale asociatiilor de agenti economici ori practici concertate, prorogări de dispense, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, republicată;

g) analizarea cererilor de certificare prealabilă a neinterventiei, la cererea agentilor economici, si elaborarea de propuneri, pe baza analizei dovezilor prezentate de acestia, în sensul certificării neinterventiei Consiliului Concurentei sau al declansării unei investigatii, dacă aceasta este necesară;

h) analizarea si elaborarea de propuneri în vederea emiterii de avize conforme pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si elaborarea propunerii de modificare a acelora care au un asemenea efect;

i) initierea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei în vederea elaborării de către Consiliul Concurentei a unor recomandări către Guvern;

j) urmărirea aplicării efective a deciziilor, respectiv a obligatiilor sau conditiilor impuse de Consiliul Concurentei;

k) predarea la arhiva Consiliului Concurentei a tuturor dosarelor de investigatie, studiilor, rapoartelor si a altor documente ce contin date si informatii utile si participarea la crearea bazei centralizate de date si de documentare a Consiliului Concurentei;

l) îndeplineste orice alte atributii prevăzute în Legea nr. 21/1996, republicată, dispuse de către presedintele Consiliului Concurentei.

(10) Directia Relatii Externe si Comunicare are următoarele atributii:

a) participă la investigatiile si la inspectiile inopinate derulate de Consiliul Concurentei si colaborează cu ofiterul responsabil de politica de clementă si cu ofiterul responsabil de inspectiile inopinate din cadrul Consiliului Concurentei în cazurile în care sunt incidente regulile de concurentă comunitare sau atunci când Comisia Europeană sau o altă autoritate natională de concurentă solicită asistenta Consiliului Concurentei;

b) participă alături de celelalte directii ale Consiliului Concurentei la implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, si anume: proiectele din programele comunitare si proiectele în cadrul asistentei bilaterale;

c) asigură conditiile necesare pentru participarea Consiliului Concurentei la activitatea organizatiilor internationale cu care colaborează, cum ar fi Organizatia Mondială a Comertului - OMC, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică - OECD, Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - UNCTAD, Reteaua Internatională a Concurentei - ICN;

d) initiază relatiile de colaborare cu institutii similare din străinătate, prin încheierea de acorduri bi- si multilaterale;

e) asigură derularea acordurilor de colaborare încheiate cu institutiile similare din străinătate;

f) asigură conditiile necesare în vederea organizării si desfăsurării misiunilor în străinătate ale membrilor si/sau ale personalului Consiliului Concurentei, precum si a misiunilor străine la sediul Consiliului Concurentei;

g) organizează si desfăsoară manifestări specifice, cu caracter international, cum sunt: stagii, conferinte, seminare, simpozioane eto, menite să contribuie la pregătirea profesională a personalului Consiliului Concurentei;

h) organizează activităti de informare-documentare în domeniul relatiilor internationale;

i) asigură traduceri din si în limbile străine ale unor acte si documente relevante legate de activitatea internatională a institutiei;

j) acordă asistentă de specialitate în domeniul relatiilor internationale, pentru toate structurile componente ale Consiliului Concurentei;

k) îndeplineste oricare alte sarcini aferente relatiilor internationale si integrării europene ale Consiliului Concurentei, derivate din prevederile legislatiei în vigoare, precum si din dispozitia presedintelui Consiliului Concurentei;

l) coordonează participarea Consiliului Concurentei în ECN, Reteaua Europeană a Concurentei, si gestionează schimbul de informatii vehiculate în aceasta, prin intermediul ofiterului autorizat - ADO, în cazul informatiilor confidentiale, si prin punctul de contact general, în cazul informatiilor care nu sunt supuse unui regim special;

m) gestionează schimbul de informatii cu Comisia Europeană în cazurile de concentrare economică care intră sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, prin intermediul ofiterului responsabil de concentrările economice;

n) asigură îndeplinirea obligatiilor de informare si cooperare impuse Consiliului Concurentei prin Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurentă prevăzute la articolele 81 si 82 din tratat, în cazurile instrumentate de Consiliul Concurentei, si colaborează cu directiile de specialitate pentru întocmirea documentelor necesare în acest sens;

o) monitorizează aplicatia ECN Interactive în vederea identificării cazurilor care pot prezenta interes pentru Consiliul Concurentei;

p) colaborează cu celelalte directii în vederea asigurării participării Consiliului Concurentei la reuniunile comitetelor consultative convocate de Comisia Europeană, la reuniunile grupurilor de lucru si subgrupurilor ECN, precum si la alte reuniuni organizate în cadrul ECN;

q) elaborează răspunsuri la cererile de informatii si formulează pozitii fată de proiecte legislative comunitare, în scopul transmiterii acestora către Comisia Europeană sau autorităti nationale de concurentă, în colaborare cu celelalte directii ale Consiliului Concurentei;

r) monitorizează îndeplinirea obligatiilor României prevăzute în Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005 (Tratatul de aderare la Uniunea Europeană), ce revin în responsabilitatea Consiliului Concurentei, si participă la îndeplinirea atributiilor care îi revin Consiliului Concurentei si care decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene.

(11) Directia Teritorială are următoarele atributii:

A. de descoperire si investigare a încălcării prevederilor legale din domeniul concurentei si ajutorului de stat:

a) efectuează investigarea cazurilor privind posibile practici anticoncurentiale în conformitate cu procedurile Consiliului Concurentei;

b) întreprinde demersuri si efectuează analize pentru depistarea practicilor anticoncurentiale si a cazurilor de concentrări economice nenotificate;

c) primeste si solutionează sesizările, plângerile si cererile depuse în teritoriu potrivit procedurii legale;

d) urmăreste, la nivel local, aplicarea efectivă a deciziilor emise de către Consiliul Concurentei;

e) efectuează unele investigatii utile pentru cunoasterea pietei dispuse de Consiliul Concurentei;

f) monitorizează, pe plan local, comportamentul pe piată al agentilor economici;

g) efectuează actiuni de monitorizare a ajutoarelor de stat existente;

h) supraveghează interventiile pe piată ale organelor administratiei publice locale în vederea respectării normelor legale în domeniul concurentei si ajutorului de stat;

i) verifică datele si informatiile obtinute atunci când există îndoieli serioase cu privire la aspectele vizând ajutorul de stat;

j) acordă asistentă de specialitate furnizorilor de ajutor de stat în vederea întocmirii raportărilor privind ajutoarele de stat acordate la nivel local si elaborării schemelor de ajutor de stat;

k) realizează revista Consiliului Concurentei împreună cu Directia Cercetare-Sinteze;

l) îndeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea Consiliului Concurentei;

B. de îndrumare si coordonare a inspectoratelor de concurentă:

a) implementarea, în plan teritorial, a obiectivelor cuprinse în strategia stabilită de Consiliul Concurentei;

b) elaborarea trimestrială a programului-cadru de activitate pe baza sarcinilor primite de la conducerea Consiliului Concurentei, a propunerilor celorlalte directii ale Consiliului Concurentei, precum si ale aparatului teritorial, pe care îl prezintă spre aprobare presedintelui;

c) elaborarea materialelor necesare întocmirii, documentării si colectării într-o manieră unitară de către inspectoratele de concurentă a informatiilor si datelor care fac obiectul de activitate al directiei;

d) urmărirea îndeplinirii sarcinilor repartizate aparatului teritorial;

e) mediatizarea, prin intermediul aparatului teritorial, a legislatiei si practicii în domeniul concurentei si al ajutorului de stat;

f) întocmirea situatiilor privind necesarul de fonduri pentru cheltuieli materiale si de personal si propuneri de repartizare în teritoriu a creditelor bugetare;

g) urmărirea realizării logisticii necesare functionării aparatului teritorial;

h) asigurarea informării, documentării si pregătirii profesionale a personalului din aparatul teritorial.

(12) Consiliul Concurentei îsi organizează aparatul teritorial sub formă de inspectorate de concurentă, fără personalitate juridică, grupate din punct de vedere geografic în regiuni, coordonate si îndrumate de Directia Teritorială după cum urmează:

a) Regiunea nord-est, care cuprinde judetele: Neamt, Suceava, Bacău, Botosani, lasi si Vaslui;

b) Regiunea nord-vest, care cuprinde judetele: Bistrita-Năsăud, Bihor, Maramures, Satu Mare, Cluj si Sălaj;

c) Regiunea sud-vest, care cuprinde judetele: Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj si Vâlcea;

d) Regiunea sud-est, care cuprinde judetele: Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea;

e) Regiunea sud, care cuprinde judetele: Arges, Dâmbovita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomita si Călărasi;

f) Regiunea vest, care cuprinde judetele: Arad, Caras-Severin, Timis si Hunedoara;

g) Regiunea centru, care cuprinde judetele: Brasov, Sibiu, Covasna, Alba, Harghita si Mures;

h) Regiunea Bucuresti-Ilfov, care cuprinde municipiul Bucuresti si judetul Ilfov."

15. La articolul 11, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Directia Ajutor de Stat are următoarele atributii:

a) analizează notificările privind posibile măsuri de ajutor de stat supuse obligatiei de notificare, informările privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare a exceptărilor pe categorii, proiectele de acte juridice care instituie măsurile respective, precum si modificările acestora si întocmeste avize, din punctul de vedere al respectării reglementărilor în domeniu;

b) solicită initiatorului, furnizorului, beneficiarului sau altor persoane interesate orice date si informatii suplimentare necesare emiterii de avize, îndeplinirii altor atributii prevăzute de lege si, după caz, initiază, organizează si efectuează verificări la fata locului atunci când există îndoieli serioase în legătură cu datele transmise;

c) asigură asistenta de specialitate la elaborarea notificărilor si a informărilor privind posibile măsuri de ajutor de stat si a proiectelor de acte juridice care instituie măsurile respective si acordă consultantă de specialitate la solicitarea autoritătilor publice si altor initiatori sau furnizori în domeniul ajutorului de stat;

d) transmite Comisiei Europene notificările si informările privind posibile măsuri de ajutor de stat în sistemul SÂNI, State Aid Notification Interactive, si elaborează cererile de retragere a notificărilor de la Comisia Europeană, în cazul în care primeste o astfel de solicitare în timp util;

e) formulează si transmite initiatorului observatii pe marginea proiectelor de scheme de ajutor de minimis cu privire la respectarea regulilor specifice, la solicitarea acestuia;

f) asigură suportul pentru reprezentarea României în fata Comisiei Europene în procedurile comunitare privind ajutorul de stat, precum si în relatiile de cooperare cu alte institutii si organizatii comunitare si internationale în domeniul ajutorului de stat, inclusiv prin promovarea schimbului de experientă si informatii;

g) participă la elaborarea de răspunsuri, explicatii, formulări de pozitii sau alte acte, cu consultarea initiatorului, furnizorului ori a beneficiarului ajutorului de stat, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentantei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, si pregăteste informările ce se transmit initiatorului, furnizorului sau beneficiarului, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană, primite prin intermediul Reprezentantei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles;

h) propune măsuri privind modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative ori administrative care instituie ajutoare de stat ce conduc la distorsiuni semnificative pe piată sau la încălcarea reglementărilor în materia ajutorului de stat;

i) convoacă, pregăteste, coordonează întâlnirile interministeriale axate pe domeniul ajutorului de stat;

j) asigură administrarea si functionarea în conditii optime a programului RENAS, Reteaua Natională de Ajutor de Stat, si actualizează baza de date a Consiliului Concurentei în materia ajutorului de stat;

k) elaborează regulamentele pentru aplicarea legislatiei primare în domeniul ajutorului de stat, regulamentele referitoare la procedurile de inventariere, raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat, precum si de asigurare a transparentei relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice;

l) elaborează machete-standard pentru colectarea datelor si informatiilor, precum si modele-standard de prelucrare pe calculator a informatiilor primite în domeniul ajutorului de stat;

m) monitorizează ajutoarele de stat în derulare în vederea verificării respectării prevederilor actelor normative sau administrative care le instituie si a conditiilor din deciziile de autorizare;

n) analizează, prelucrează si centralizează raportările transmise de către furnizorii de ajutoare de stat de la nivel central si de către oricare alte organisme care administrează surse ale statului, precum si de către autoritătile locale, prin intermediul inspectoratelor, potrivit prevederilor legii;

o) analizează efectele/impactul creat prin acordarea ajutoarelor de stat, întocmind rapoarte specifice de monitorizare, precum si oricare alte rapoarte de monitorizare/situatii privind ajutoarele de stat, la cererea Comisiei Europene si a altor organisme internationale cum ar fi Organizatia Mondială a Comertului si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică;

p) întocmeste în fiecare an inventarul ajutoarelor de stat, evaluând cuantumul ajutoarelor de stat acordate, precum si Raportul anual al ajutoarelor de stat acordate în România;

q) elaborează anual Scoreboard-ul ajutoarelor de stat în concordantă cu cerintele Comisiei Europene;

r) întocmeste si elaborează Raportul semestrial de activitate al Consiliului Concurentei în domeniul ajutorului de stat, care este prezentat Guvernului României;

s) colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană, atunci când acesta întreprinde actiuni de control la fata locului;

t) elaborează proiecte de răspuns la sesizările si reclamatiile agentilor economici si persoanelor fizice privind domeniul ajutorului de stat;

u) urmăreste evolutia în timp a ajutoarelor acordate printr-un sistem de evidentă computerizată a actelor normative care contin prevederi prin care se instituie ajutoare de stat, grupate pe sectoare de activitate;

v) propune furnizorilor de ajutor de stat luarea unor măsuri corespunzătoare, potrivit legii, în cazul în care constată că un ajutor existent denaturează semnificativ mediul concurential normal sau afectează comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene;

w) solicită furnizorilor de ajutor de stat luarea de măsuri corespunzătoare, potrivit legii, în vederea recuperării sau

rambursării ajutorului de stat în cazul în care nu au fost respectate conditiile sau obligatiile prevăzute în actul normativ de instituire a măsurii în cauză;

x) urmăreste asigurarea transparentei relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi, potrivit regulamentelor emise;

y) participă la elaborarea materialelor de mediatizare a problematicii ajutorului de stat, precum si la specializarea personalului din administratia centrală si locală cu atributii în acest domeniu;

z) îndeplineste orice alte atributii rezultând din prevederile legale în materia ajutorului de stat sau dispuse de presedintele Consiliului Concurentei."

16. La articolul 11, alineatul (7) se abrogă.

17. La articolul 11 alineatul (8), după litera a) se introduc trei noi litere, literele a1)-a3), cu următorul cuprins:

,,a1) elaborează strategia Consiliului Concurentei, în colaborare cu celelalte directii si Cabinetul presedintelui;

a2) efectuează investigatii utile pentru cunoasterea pietei, precum si investigatii privind încălcarea art. 5 alin. (1), art. 6, 9, 12 si 15 din Legea nr. 21/1996, republicată, dispuse în conformitate cu procedurile Consiliului Concurentei;

a3) culege si prelucrează date în format electronic pe parcursul investigatiilor si participă la derularea de inspectii inopinate, asigurând si suportul pentru analiza de tip Forensic a datelor;".

18. La articolul 11 alineatul (8), literele j), k) si m) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,j) elaborează proiectele de raport anual al Consiliului Concurentei si Raportul asupra concurentei în colaborare cu celelalte directii din cadrul Consiliului Concurentei;

k) asigură împreună cu Directia Teritorială realizarea revistei Consiliului Concurentei;

m) asigură actualizarea site-urilor Consiliului Concurentei;".

19. La articolul 11 alineatul (9), litera i) se abrogă.

20. La articolul 11 alineatul (9), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) întocmeste evidenta executării deciziilor Consiliului Concurentei în colaborare cu celelalte directii ale Consiliului Concurentei."

21. La articolul 11, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (101) si (102), cu următorul cuprins:

„(101) În cadrul Directiei Relatii Externe si Comunicare functionează Serviciul Relatii Institutionale si Comunicare.

(102) Serviciul Relatii Institutionale si Comunicare are următoarele atributii:

a) întocmeste materialele pentru informarea publicului în domeniul concurentei si al ajutorului de stat, prin mass-media si alte mijloace;

b) stabileste si mentine legături permanente si eficiente cu mass-media si elaborează documente de presă si materiale informative;

c) elaborează strategii de relatii publice si campanii de informare si evaluează impactul activitătii de comunicare;

d) prin ofiterul de presă desemnat, asigură contactele media, iar atunci când este cazul, organizează si conferintele de presă;

e) solutionează solicitările de informatii publice adresate de cetăteni conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, actualizează în mod permanent informatiile de interes public si întocmeste raportul privind accesul la informatiile de interes public si asigură primirea, înregistrarea, urmărirea solutionării petitiilor si expedierea răspunsurilor către petitionari, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002;

f) urmăreste parcursul actelor normative care au primit aviz din partea Consiliului Concurentei;

g) asigură colaborarea cu celelalte institutii publice în vederea facilitării comunicării interinstitutionale."

22. La articolul 11, alineatul (13) se abrogă.

23. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) coordonează buna functionare a directiilor si compartimentelor din subordinea sa;".

24. La articolul 12 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) asigură managementul carierei în cadrul Consiliului Concurentei;".

25. La articolul 12, alineatele (3), (4), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) În cadrul Directiei Administrative functionează Compartimentul Achizitii si Gestiune Materială si Compartimentul Logistică, PSI, SSM.

(4) Compartimentul Achizitii si Gestiune Materială are următoarele atributii:

a) întocmeste programul achizitiilor publice de produse si servicii;

b) elaborează si întocmeste documentatia pentru achizitiile publice de bunuri si servicii, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) receptionează si gestionează produsele achizitionate;

d) întocmeste documentatia către Regia Autonomă «Monitorul Oficial» pentru publicarea ordinelor si deciziilor emise de Consiliul Concurentei;

e) avizează facturile emise de furnizori sau prestatori.

(5) Compartimentul Secretariat, Organizare Sedinte si Protocol are următoarele atributii:

a) primeste, înregistrează si asigură evidenta, distributia si circulatia corespondentei, materialelor pentru sedinte si a altor documente;

b) asigură pregătirea mapelor de sedintă pentru membrii Consiliului Concurentei;

c) întocmeste si asigură consultarea stenogramelor si a proceselor-verbale ale sedintelor în plen si în comisii ale Consiliului Concurentei;

d) îndeplineste si alte atributii încredintate de către presedintele Consiliului Concurentei, membrii Plenului si secretarul general.

(6) Compartimentul Registratură, Documente Secrete si Arhivă are următoarele atributii:

a) distribuie corespondenta sosită si asigură predarea acesteia către Cabinetul presedintelui si înregistrează în registrele dedicate documentele aferente;

b) organizează si gestionează arhiva Consiliului Concurentei, potrivit legislatiei în domeniul arhivelor;

c) asigură aplicarea prevederilor legale privind declararea si verificarea averilor, conflictele de interese si incompatibilitătile;

d) gestionează informatiile clasificate nationale din cadrul Consiliului Concurentei si este responsabil cu protectia personalului si securitatea documentelor clasificate;

e) tine evidenta si gestionează stampilele si sigiliile din cadrul Consiliului Concurentei;

f) asigură întocmirea documentatiei pentru confectionarea pasapoartelor demnitarilor si a pasapoartelor de serviciu, a documentatiei pentru obtinerea vizelor de la ambasade si consulate, precum si pentru obtinerea asigurărilor de sănătate;

g) asigură verificarea si păstrarea pasapoartelor de serviciu; h) asigură întocmirea legitimatiilor de serviciu si de control

pentru angajatii institutiei si tine evidenta lor;

i) asigură relationarea cu autoritătile si institutiile statului care au atributii pe linia protectiei informatiilor clasificate."

26. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Compartimentul Logistică, PSI, SSM are următoarele atributii:

a) asigură gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar în folosintă din evidentele contabile ale Consiliului Concurentei;

b) se ocupă de rezervarea si pregătirea sălilor pentru sedintele de audieri;

c) gestionează si răspunde de buna functionare a parcului auto;

d) răspunde de gestionarea bonurilor valorice de carburant auto, de eliberarea acestora si de încadrarea în consumul normat de carburant;

e) întocmeste documentele de necesitate pentru reviziile si reparatiile autoturismelor;

f) asigură organizarea si desfăsurarea, potrivit legislatiei în vigoare, a instructajelor angajatilor institutiei privind normele de tehnica securitătii muncii si de pază si stingere a incendiilor."

27. La articolul 15, alineatul (5) se abrogă.

28. La articolul 16 alineatul (4), literele d), di), d?) si e) se abrogă.

29. La articolul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 22

(1) Nomenclatorul de functii al Consiliului Concurentei, cuprinzând inspectori de concurentă si alte categorii de personal, conditiile de încadrare pe functii, de promovare si de stimulare, precum si atributiile fiecărei functii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei."

30. La articolul 22, alineatul (4) se abrogă.

31. Anexa la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 15 si 16, care intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicare.

Art. III. - Regulamentul de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


 

ANEXĂ*)

la regulament

(Anexa la regulament)

 

ORGANIGRAMA CONSILIULUI CONCURENTEI

 

 

Numărul de posturi= 352


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.