MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 220/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 220         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

247. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997

 

265. - Hotărâre privind plata contributiei României pentru coorganizarea seminarului oficial „NATO’s Partnerships and Beyond” de la Oslo

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

260. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Feroviare Române

 

261. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

262. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Rutiere Române - ARR


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului”, iar denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Finantelor Publice”.

2. La articolul 5, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) accesul specialistilor pentru executarea lucrărilor;”.

3. La articolul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) aducerea la cunostinta detinătorilor de imobile a rezultatelor lucrărilor SISDIEBDU privind imobilul, efectuată de către primării, împreună cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, în conditiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.”

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în exercitarea atributiilor sale în domeniul SISDIEBDU, colaborează cu Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, precum si cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, prin încheierea unui protocol de colaborare potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Avizul de începere a lucrărilor, verificarea si receptia cadastrală cu acordare de număr cadastral imobilelor identificate prin lucrările SISDIEBDU se realizează de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, în conditiile legii, potrivit anexei nr. 7.

Receptia si avizarea lucrărilor SISDIEBDU se asigură de consiliile locale si consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în conditiile legii, potrivit anexelor nr. 6 si 7.

Controlul privind îndeplinirea formalitătilor de contractare, realizare, avizare si decontare a lucrărilor SISDIEBDU se exercită de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.”

5. La articolul 7, alineatele 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti cuprind sumele repartizate si comunicate pentru finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, în bugetele proprii, la partea de venituri, la capitolul «Subventii de la bugetul de stat», subcapitolul «Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar», în baza sumelor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, la titlul «Transferuri între unităti ale administratiei publice», respectiv la «Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar».

Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti înstiintează consiliile locale cu privire la sumele repartizate si comunicate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, conform anexei nr. 1. Sumele repartizate si comunicate se cuprind în bugetele proprii ale unitătilor administrativ-teritoriale, la partea de venituri, la capitolul «Subventii de la bugetul de stat», subcapitolul «Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar».”

6. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat în vederea realizării sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, se procedează astfel:

a) consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti examinează si centralizează solicitările primite de la consiliile locale si transmit Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, lista cuprinzând sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane pe localităti, suprafetele propuse si valoarea totală a cheltuielilor, potrivit anexei nr. 1;

b) în baza criteriilor enuntate la art. 9 alin. 2, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului examinează solicitările, stabileste prioritătile si centralizează propunerile consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si ale consiliilor locale, pe baza cărora prezintă Ministerului Finantelor Publice estimările proprii, în scopul includerii în proiectul bugetului de stat pentru anul următor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.”


7. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 9. - În limita alocatiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului stabileste prioritătile, repartizează si comunică consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate anual si trimestrial, pe fiecare consiliu local, pentru realizarea SISDIEBDU.

Fondurile pentru realizarea lucrărilor SISDIEBDU se alocă pe baza următoarelor criterii de prioritizare:

a) localităti care au începute lucrările de realizare a SISDIEBDU, în vederea finalizării acestora;

b) localităti mici, cu fonduri insuficiente pentru realizarea SISDIEBDU;

c) localităti în care lucrările pentru realizarea SISDIEBDU au fost începute cu alocatii de la bugetul local;

d) localităti în care sunt prevăzute realizarea unor investitii importante în infrastructură;

e) localităti care sunt cuprinse în Programul de realizare a planurilor urbanistice generale si regulamentelor locale de urbanism;

f) localităti turistice si/sau cu potential turistic. Decontarea lucrărilor de realizare a SISDIEBDU se face lunar, în limita plafoanelor bugetare trimestriale, repartizate si comunicate.”

8. La articolul 11, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti verifică documentatia primită, acordă viza de control financiar preventiv propriu si, în limita alocatiilor trimestriale aprobate si comunicate, întocmesc lunar, pe consilii locale, decontul justificativ, care se transmite până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. Pentru lucrările executate si receptionate până pe data de 10 decembrie, deconturile justificative se transmit până la data de 15 decembrie a anului bugetar.”

9. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unităti administrativ-teritoriale răspund, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, de utilizarea fondurilor transferate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, cu destinatia pentru care au fost alocate.”

10. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În limita plafoanelor aprobate, repartizate si comunicate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale răspund de utilizarea fondurilor repartizate strict pentru destinatia aprobată, conform prevederilor legale, respectiv de executia sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitarsi băncilor de date urbane.”

11. La articolul 16, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Acestea, la cerere, vor fi puse gratuit la dispozitia autoritătii centrale responsabile cu realizarea SISDIEBDU, pentru organizarea unor baze de date referitoare la evidenta imobiliar-edilitară la nivelul intravilanului localitătilor si pentru realizarea unor proiecte în colaborare cu alte institutii sau autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, institutiilor financiare de sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, precum si directiei de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru determinarea valorii impozabile a fiecărui bun imobil.”

12. Anexele nr. 1, 2, 4, 6a) si 7 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 247.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

            CONSILIUL*).......................

 

LISTA

cuprinzând sistemele informationale specifice domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane pe anul........., cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Consiliul Local

..............................

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Pretul U.M.

Valoarea totală

Valoarea rămasă de executat

Valoarea 20...

Din care în trimestrul:

Termen de

finalizare

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total, din care:

A. Lucrări în continuare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consiliul Local............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si a retelelor edilitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lucrări geodezice

- lucrări pentru realizarea planului topografic, cadastral si tehnic-edilitar

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a retelelor edilitare

ha

ha

ha

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Banca de date urbane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- încărcare, organizare si prelucrare date grafice si textuale privind imobilele si retelele edilitare

- întretinerea si actualizarea băncii de date urbane

- instruire-formare utilizatori

ha

ha

pers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consiliul Local.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lucrări noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consiliul Local............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si a retelelor edilitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lucrări geodezice

- lucrări pentru realizarea planului topografic, cadastral si tehnic-edilitar

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a retelelor edilitare

ha

ha

ha

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Banca de date urbane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- încărcare, organizare si prelucrare date grafice si textuale privind imobilele si retelele edilitare

- întretinerea si actualizarea băncii de date urbane

- instruire-formare utilizatori

ha

ha

pers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consiliul Local.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

............................

Directia.................................

Întocmit

Serviciul/(biroul cadastru)....................


*) Se completează, după caz: JUDETEAN sau GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

            MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

Aprobat

Ordonatorul principal de credite

 

LISTA

cuprinzând sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane pe anul....., cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

 

Valoarea

20...

0

1

2

 

TOTAL

 

 

din care:

 

A

Lucrări în continuare:

 

 

1) Lucrări geodezice

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

2) Lucrări pentru realizarea planului topografic, cadastral si tehnic-edilitar

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

3) Lucrări de cartare imobiliară

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

4) Lucrări de inventariere a retelelor edilitare

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

5) Bancă de date urbane

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

B

Lucrări noi:

 

 

1) Lucrări geodezice

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

2) Lucrări pentru realizarea planului topografic, cadastral si tehnic-edilitar

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

3) Lucrări de cartare imobiliară

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

4) Lucrări de inventariere a retelelor edilitare

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

5) Bancă de date urbane

- cantitate - ha

- valoare medie/ha a lucrărilor existente

 

 

Directia generală economică/Directia economică

Director general/Director,

...............................................................

Directia generală/Directia................

Director general/Director,

...............................................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

            Executant...................

 

SITUATIE DE LUCRĂRI

cuprinzând sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane pe luna......anul..... În localitatea (comuna, orasul, municipiul), cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Nr. crt.

Categoria de lucrări

U.M.

Cantitatea

Pretul U.M.

Valoarea (lei)

Valoarea cu TVA (lei)

I

Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare

 

 

 

 

 

1

Lucrări geodezice

ha

 

 

 

 

2

Lucrări pentru realizarea planului topografic, cadastral si tehnic-edilitar

ha

 

 

 

 

3

Lucrări de cartare imobiliară

ha

 

 

 

 

4

Lucrări de inventariere a retelelor edilitare

ha

 

 

 

 

 

TOTAL I:

 

 

 

 

 

II

Banca de date urbane

 

 

 

 

 

5

Încărcare, organizare si prelucrare date grafice si textuale privind imobilele si retelele edilitare

ha

 

 

 

 

6

Întretinere si actualizare banca de date urbane

ha

 

 

 

 

7

Instruire-formare utilizatori

pers.

 

 

 

 

 

TOTAL II:

 

 

 

 

 

 

TOTAL SITUATIE DE LUCRĂRI

 

 

 

 

 

 

Beneficiar

Consiliul Local.......................

Primar,

...............................................................

Executant

Societatea Comercială.....................

Director,

...............................................................

 

ANEXA Nr. 4

[Anexa nr. 6a) la normele metodologice]

 

            Executant...................

SITUATIA

privind receptia, avizarea si decontarea lucrărilor sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane până la data etapei curente de receptie si avizare

 

I. Denumirea lucrării: „Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane”

II. Beneficiar: Consiliul Local al (comunei, orasului, municipiului).........................

III. Etapele anterioare ale activitătii de receptie, avizare si decontare

 

 

Etapa si continutul

Valoarea devizului

Proces-verbal/data

1

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si a retelelor edilitare

- lucrări geodezice

- lucrări pentru realizarea planului topografic, cadastral si tehnic-edilitar

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a retelelor edilitare

b) Banca de date urbane

- încărcare, organizare si prelucrare date grafice si textuale privind imobilele si retelele edilitare

- întretinerea si actualizarea băncii de date urbane

- instruire-formare utilizatori

 

 

2

a).........................

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar

Consiliul Local.......................

Primar,

...............................................................

Executant

Societatea Comercială.....................

Director,

...............................................................


ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

OCPI

Aprob

Director OCPI,

...............................................................

(numele si prenumele)

(semnătura si stampila OCPI)

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE Nr................

            Întocmit astăzi,................

Privind lucrarea....................................(denumirea lucrării)./................/UAT.............../sector.................

1. Beneficiar..................

2. Executant..................

3. Aviz de începere a lucrărilor nr.................., data.............................

4. Lista documentelor si a documentatiilor care se predau OCPI (format analogic/digital):

 

 

Format analogic

Format diaital

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

 

5. Receptia lucrării

5.1. Atribuire numere cadastrale

Pentru imobilele care sunt situate în judetul ................................, UAT .................., sectorul ..................., au fost atribuite numerele cadastrale de la .............. la ................ (în cazul lucrării declarate ADMISĂ se completează intervalul numerelor cadastrale atribuite în sistemul informatic)

 

NOTĂ:

Pentru lucrările prevăzute la pct. 5.1, prezentul proces-verbal de receptie este valabil însotit de „Planul cadastral al imobilelor” si „Registrul cadastral al imobilelor si proprietarilor”, receptionate de OCPI..............

5.2. Alte tipuri de lucrări (fără atribuire de numere cadastrale)................

6. Concluzii:

Lucrarea este declarată: ADMISĂ □ RESPINSĂ □ (Se bifează căsuta corespunzătoare.)

7. Conditiile impuse pentru refacere în cazul lucrării declarate RESPINSĂ (Se întocmeste si se atasează Nota de constatare cu motivele respingerii si termenul impus pentru refacere.)

 

Inginer sef OCPI,

..................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Inspector/comisie de receptie,

..................................................

(numele, prenumele, parafa si semnătura)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României pentru coorganizarea seminarului oficial „NATOs Partnerships and Beyond” de la Oslo

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru coorganizarea seminarului oficial „NATOs Partnerships and Beyond” de la Oslo, în sumă de 7.500 euro.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru plata contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2010, capitolul „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul „Bunuri si servicii”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 265.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Feroviare Române

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Feroviare Române, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 260.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2010

 

A

 

B

1

 

 

 

VENITURI PROPRII-TOTAL

40.235,00

 

 

 

I.VENITURI CURENTE

40.228,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

40.228,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

35,00

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

35,00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

35,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

 

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

40.183,00

 

 

08

Venituri din prestări de servicii

39.783,00

 

 

16

Venituri din valorifcarea produselor obtinute din productia proprie

100,00

 

 

20

Venituri din cercetare

150,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

150,00

 

35.10

 

AMENZI, PENALITĂTI SI CONFISCĂRI

10,00

 

 

50

Alte amenzi, penalităti si confiscări

10,00

 

39.10

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

7,00

 

 

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

7,00

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

40.235,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

38.335,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

31.038,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

23.568,00

 

 

01

Salarii de bază

20.450,00

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

380,00

 

 

06

Alte sporuri

45,00

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

09

Prima de vacantă

1.705,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

50,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

260,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

678,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate în natură

960,00

 

 

01

Tichete de masă

960,00

 

10.03

 

Contributii

6.510,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

4.915,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

119,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.239,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

39,00

 

 

06

Contributii pt.concedii si indemnizatii

198,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

6.652,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

3.517,00

 

 

01

Furnituri de birou

30,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

20,00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motricâ

800,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

80,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

220,00

 

 

06

Piese de schimb

150,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

610,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

552,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

1.055,00

 

20.02

 

Reparatii curente

1.000,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

10,00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

220,00

 

 

01

Uniforme si echipament

100,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

100,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

700,00

 

 

01

Deplasări interne

300,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

400,00

 

20.11

 

Carp, publicatii si materiale documentare

100,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

40,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

225,00

 

20.14

 

Protectia muncii

150,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

690,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

20,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

50,00

 

 

04

Chirii

300,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

320,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALA

645,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

645,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

645,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.900,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

1.900,00

 

71.01

 

Active fixe

1.900,00

 

 

01

Constructii

150,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.600,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

30

Alte active fixe

150,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010:

1) Număr mediu de personal: 549 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 3.482 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma aferentă salariilor Directorului General si a directorilor de organisme (suma de 344 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse si: indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 50 mii lei), diferente salariale calculate si datorate conform sentintelor definitive si irevocabile (suma de 180 mii lei) si indemnizatiile de delegare (suma de 260 mii lei).

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 261.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SCOALA SUPERIOARA DE AVIATIE CIVILĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program 2010

A

B

1

 

 

 

VENITURI TOTAL

30.324,00

 

 

 

VENITURI PROPRII

12.210,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

12.210,00

 

 

 

VENITURI NEFISCALE

12.210,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

12.210,00

 

33.10

 

Venituri din prestări servicii

12.210,00

 

 

08

Venituri din prestări servicii

4.000,00

 

 

 

Venituri din org.cursuri calific.si conversie profesionala

 

 

 

17

specializare si perfectionare

7.700,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

510.00

 

39.10

 

VENITURI DIN CAPITAL

 

 

 

01

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice

 

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

18.114,00

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CHELTUIELI, din care:

30.324,00

 

 

 

Venituri proprii

12.210,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

18.114,00

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

18.600,00

 

 

 

Venituri proprii

12.210,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

6.390.00

 

10

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

8.600,00

 

 

 

Venituri proprii

5.700,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.900,00

 

1001

 

Cheltuieli salariale in bani

6.510,00

 

 

 

Venituri proprii

4.330,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.180.00

 

 

01

Salarii de bază

4.050,00

 

 

 

Venituri proprii

2.601,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.449,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

13.00

 

 

 

Venituri proprii

13.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

04

Spor de vechime

38.00

 

 

 

Venituri proprii

38.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

298.00

 

 

 

Venituri proprii

184.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

114.00

 

 

06

Alte sporuri

1.540,00

 

 

 

Venituri proprii

1.040,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

500,00

 

 

08

Fond de premii

400.00

 

 

 

Venituri proprii

300.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

100.00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

16,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

20.00

 

 

 

Venituri proprii

20.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

135,00

 

 

 

Venituri proprii

119.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

16.00

 

10.03

 

Contributii

2.090,00

 

 

 

Venituri proprii

1.370,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

720,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.632,00

 

 

 

Venituri proprii

1.065.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

567.00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

18.00

 

 

 

Venituri proprii

12,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

6.00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

340.00


 

 

 

Venituri proprii

226,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

114,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

12.00

 

 

 

Venituri proprii

9.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

88.00

 

 

 

Venituri proprii

58.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

30,00

 

20

 

Titlul II BUNURI SI SERVICII

10.000,00

 

 

 

Venituri proprii

6.510,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3.490,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

4.996,00

 

 

 

Venituri proprii

3.312,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.684,00

 

 

01

Furnituri de birou

73.00

 

 

 

Venituri proprii

70.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

72.00

 

 

 

Venituri proprii

72,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

182.00

 

 

 

Venituri proprii

140,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

42.00

 

 

04

Apă. canal si salubritate

53,00

 

 

 

Venituri proprii

50.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

2,480,00

 

 

 

Venituri proprii

1.480,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.000,00

 

 

06

Piese de schimb

1.300,00

 

 

 

Venituri proprii

800,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

500,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

102.00

 

 

 

Venituri proprii

100.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

550.00

 

 

 

Venituri proprii

450,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

100.00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

184,00

 

 

 

Venituri proprii

150,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

34.00

 

20 02

 

Reparatii curente

1.287,00

 

 

 

Venituri proprii

887,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

400,00

 

2003

 

Hrana

300.00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

300.00

 

 

01

Hrană pentru oameni

300.00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

300.00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

8.00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Medicamente

8,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

95.00

 

 

 

Venituri proprii

65.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

30,00

 

 

01

Uniforme si echipament

25,00

 

 

 

Venituri proprii

5.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

20.00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

70,00

 

 

 

Venituri proprii

60.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

55,00

 

 

 

Venituri proprii

55.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

5.00

 

 

 

Venituri proprii

5.00


 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

100,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

50,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.13

 

Pregătire profesională

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

3.084,00

 

 

 

Venituri proprii

2058,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1,026,00

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.724,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

11.724.00

 

71

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

11.724,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

11.724,00

 

71,01

 

Active fixe

11.724,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

11.724,00

 

 

01

Constructii

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

11.724,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

11.724,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010:

 

l) Numar mediu de personal: 112 persoane

2) Câstigul mediu brut lunar: 4.793 lei(RONJ/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 90 mii lei), suma destinata membrilor consiliului de conducere (16 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări (suma de 20 mii lei).

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Rutiere Române –ARR

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - ARR, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Rutiere Române - ARR, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române -ARR se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia, cu exceptia creditelor bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române-ARR reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română -ARR poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 262.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNĂ –ARR

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2010

A

B

1

 

 

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

76.874,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

76 874,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

76.474,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

400,00

 

31.10

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

400,00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

400,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

76.474,00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

76.474,00

 

 

08

Venituri din prestări de servicii

76474,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

76.874,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+55+57)

56 311,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

33.257,00

 

10.01

 

Cheltuieli salari ale în bani

25.119.00

 

 

01

Salarii de bază

20.063,00

 

 

03

indemnizatie de conducere

31,00

 

 

04

Spor de vechime

147,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

1.256,00

 

 

06

Alte sporuri

50,00

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

08

Fond de premii

1 300,00

 

 

09

Prima de vacantă

1.728,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

8,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

100,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

436,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

1253,00

 

 

01

Tichete de masă

1.253,00

 

10.03

 

Contributii

6-885,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

5204,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

125,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1 301,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

42,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

213,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

22.854,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

15.501,00

 

 

01

Furnituri de birou

600,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

35,00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

650,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

80,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.500,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

1 785,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

8.234,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

2617,00

 

20.02

 

Reparatii curente

100,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.133.00

 

 

01

Uniforme si echipament

800,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

333,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

1.113,00

 

 

01

Deplasări interne

733,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

380,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

50,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

100.00

 

20.14

 

Protectia muncii

75,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

4.782.00

 

 

02

Protocol si reprezentare

20,00

 

 

04

Chirii

2600,00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

13,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.149,00

 

57.02

 

Asistentă socială

200

 

 

01

Ajutoare sociale

200

 

 

04

Tichete cadou pentru cheltuieli sociale

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.563,00

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

20.563,00

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

20.563,00

 

 

01

Constructii

5.132,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

6.025,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

9.406,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010:

 

1) Număr mediu de personal: 653 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 3.170 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 87 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 8 mii lei) si indemnizatii delegare (suma de 100 mii lei), precum si litigii conform hotărârilor judecătoresti si litigii în derulare (suma de 119 mii lei).


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.