MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 218/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 218         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 aprilie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

417. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Ofiter

 

418. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

103. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor si rutelor de transport al energiei, semnat la Tbilisi la 7 octombrie 2009

 

Protocol între Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor si rutelor de transport al energiei

 

231. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Antibiotice" - S.A. Iasi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

232. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

246. - Hotărâre privind numirea guvernatorului si a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

 

252. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.210. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea alin. (6) al art. 11 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II

 

            Rectificări la:

             - Ordinul ministrului economiei nr. 2.200/2009


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru sprijinul acordat participării companiilor românesti la manifestările promotionale si expozitionale organizate în Republica Federală Germania,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Ofiter domnului Volker Scherer, director adjunct al Departamentului de relatii externe, Camera de Comert si Industrie din Ludwigshafen, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 417.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită a activitătii sale consulare, precum si pentru sprijinul constant acordat stabilirii de contacte româno-germane, la nivel national, regional si local,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului Alex Hans Jacob, consul general onorific al României în Rheinland-Pfalzsi Saarland, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 418.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor si rutelor de transport al energiei, semnat la Tbilisi la 7 octombrie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor si rutelor de transport al energiei, semnat la Tbilisi la 7 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 10 februarie 2010.

Nr. 103.

 

PROTOCOL

între Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor si rutelor de transport al energiei

 

Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia,

recunoscând importanta si intentia părtilor de a intensifica dialogul bilateral la toate nivelurile în domeniul petrolului, gazelor si al energiei si necesitatea de a dezvolta cooperarea dintre cele două tări,

recunoscând importanta dezvoltării unei politici energetice care să satisfacă nevoile actuale de natură economică, socială si de mediu si să asigure securitatea energetică a ambelor tări,

având în vedere principiile Declaratiei Summitului privind Coridorul Sudic, care a avut loc la Praga la 8 mai 2009,

dorind să implementeze noi proiecte de tranzit al energiei în zona Mării Negre, prin teritoriile Georgiei si României, în scopul transportului de petrol si gaze din Azerbaidjan si din tările din Asia Centrală către Europa si alte piete internationale, contribuind astfel la diversificarea rutelor de furnizare a gazelor, surselor de aprovizionare si a furnizorilor si la cresterea securitătii în aprovizionare,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Reafirmând importanta cooperării economice dintre cele două tări, părtile convin sa identifice noi căi de cooperare si rute de transport al energiei în domeniul petrolului si gazelor.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile vor sprijini dezvoltarea cooperării dintre entitătile economice relevante care activează în sectorul energetic si vor asigura conditii favorabile dezvoltării unui parteneriat economic reciproc avantajos în conformitate cu regulile si practicile comerciale.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile au identificat ca fiind proiecte de maximă prioritate în ceea ce priveste cooperarea în domeniul energiei dezvoltarea unor instalatiipentru lichefierea gazului în Georgia si a unor instalatii pentru regazeificare în România.

În acest scop, părtile au convenit să sprijine companiile - Oii and Gas Corporation din Georgia si SNTGN Transgaz - S.A. si SNGN Romgaz - S.A. din România în procesul de analizare a posibilelor optiuni si scenarii pentru construirea unor terminale LNG la Poti în Georgia si la Constanta în România, prin luarea în considerare a disponibilitătii furnizării de gaze naturale de către Azerbaidjan si tările din Asia Centrală si a rezultatelor studiului de fezabilitate, finantat de USTDA, aflat în curs de elaborare.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părtile au convenit să întreprindă demersurile necesare în vederea pregătirii, semnării si intrării în vigoare a unui acord de cooperare în domeniul energiei între Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul protocol intră în vigoare la data notificării scrise, transmisă de fiecare parte, privind îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de legislatiile nationale respective.

Semnat la Tibilisi la 7 octombrie 2009.

 

Pentru Ministerul Economiei din România,

Tudor Serban,

secretar de stat

Pentru Ministerul Energiei din Georgia

Alexander Khetaguri,

ministrul energiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Antibiotice" - S.A. Iasi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Antibiotice" - S.A. Iasi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale „Antibiotice" - S.A. Iasi, cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale „Antibiotice" - S.A. Iasi, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Antibiotice" - S.A. Iasi va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 231.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Operatorul economic: Societatea Comercială „Antibiotice" -S.A. lasi

Sediul/Adresa: lasi, str. Valea Lupului nr. 1

Cod unic de înregistrare: 1973096

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. Rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

 

VENITURI TOTALE ( rd. 2+10+15 }

1

248.000

 

1

 

 

Venituri din exploatare, din care:

2

245.900

 

 

a)

 

din productia vânduta

3

196.730

 

 

b)

 

din vânzarea mărfurilor

4

43.270

 

 

c)

 

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf.preved. legale in vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

 

 

 

d)

 

productia de imobilizări

8

3,000

 

 

e)

 

alte venituri din exploatare

9

2.900

 

2

 

 

Venituri financiare - total, din care:

10

2.100

 

 

a)

 

din imobilizari financiare

11

 

 

 

b)

 

din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

0

 

din dobânzi

13

100

 

 

d)

 

alte venituri financiare

14

2.000

 

3

 

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

230.500

 

1

 

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

216.300

 

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

54.940

 

 

b)

 

alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

6.400

 

 

c)

 

cheltuieli privind mărfurile

20

25.180

 

 

d)

 

cheltuieli cu personalul , din care:

21

64,711

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

46.491

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligati1 legale, din care:

23

13.230

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

9.900

 

 

 

 

ch. privind contributia de asigurări pt.somaj

25

350

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

2.900


 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

80

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

4.990

 

 

 

 

d4.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal, cu modif si completările uterioare

29

940

 

 

 

 

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

2.750

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

e)

 

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

 

ch. cu drepturile satariale cuvenite in baza unor hotariri judecătoresti

35

 

 

 

g)

 

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

13.800

 

 

h)

 

ch. cu prestatiile externe

37

43.729

 

 

i)

 

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

7.540

 

 

 

i1)

contract de mandat

39

140

 

 

 

i2)

ch. de protocol, din care:

40

340

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

42

6.500

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, Cu modificările Si completările ulterioare

43

3.250

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4)

ch. cu sponsorizarea

45

560

 

 

 

i5)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

I6)

ch. cu redeventa din concesionarea bunurilor publice

47

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

14.200

 

 

a)

 

cheltuieli privind dobânzile

49

3.500

 

 

b)

 

alte cheltuieli financiare

50

10.700

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

 

REZULTATUL BRUT{profit/pîerdere)

52

17.500


IV.

 

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.800

V.

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, dîn care:

54

14.700

 

 

1

 

Rezerve legale

55

875

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58 si 59

60

13.825

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

61

1.300

 

 

8

 

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

6.262

 

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

6.263

VI.

 

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

30.941

 

 

1

 

Surse proprii

65

19.850

 

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

 

3

 

Credite bancare

67

11.091

 

 

 

a)

- interne

68

11.091

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

30.941


 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

72

30.000

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

941

 

 

 

a)

interne

74

941

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

 

REZERVE, din care:

76

850

 

 

1

 

Rezerve legale

77

850

 

 

2

 

Rezerve statutare

7B

 

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

 

1

 

Venituri totale

81

248.000

 

 

Z

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

230.500

 

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.400

 

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

1.410

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

46.491

 

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

86

45.921

 

 

 

b)

alte cheltuieLi cu personalul

87

570

 

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

88

2.714

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana)(rd.81/84)

89

175.887

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana){rd.81/84 X ICP)

90

175.887

 

 

9

 

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000

92

929

 

 

11

 

Plati restante

93

13.500

 

 

 

a)

preturi curente

94

13.500

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

13.500

 

 

12

 

Creante restante

96

30.000

 

 

 

a)

preturi curente

97

30.000

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

30.000


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A., cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Unifarm" - S.A., mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Compania Natională „Unifarm" - S.A. va putea efectua cheltuieli, proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 232.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Compania Natională „Unifarm" - S.A.

Str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1, Bucuresti

CUI RO 11653560

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

7.280,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

7.230,00

 

 

a)

din productia vândută

3

l .200,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

5.978,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

52,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

50,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

20,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

30,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

7.060,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

7.015,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

69,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

160.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

5.257,83

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

837,83

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

601,53

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

178,48

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

126,08

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

4,00

 

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

36.40

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente

27

12,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

57.82

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

-tiehete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tiehete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tiehete de masă

32

57.82

 

 

 

 

d3.3) tiehete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

55.00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

525.00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

110,34

 

 

 

i1) contract de mandat (rd 40 la 46) din care:

39

103,34

 

 

 

i 1.1) contract de mandat

40

80,89

 

 

 

i1.2)

premiu anual aferent 2008 cf.art.4(2) din OUG 79/2008

41

0,00

 

 

 

i1.3)

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

42

22,45

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

43

16.95

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somai

44

0.61

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

45

4.89

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente

46

0,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

47

1.00

 

 

 

 

- tiehete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

48

 


 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

49

1,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

51

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

52

5.00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

54

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

55

45,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

57

45,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

58

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

59

220,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

60

35,20

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: *)

61

184,80

 

1

 

Rezerve legale

62

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

63

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

64

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

65

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

66

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

67

184,80

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

68

18,48


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

69

92,40

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

70

73,92

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

71

378,43

 

1

 

Surse proprii

72

178,43

 

2

 

Alocatii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

150,00

 

 

a)

- interne

75

150,00

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Alte surse

77

50,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

78

378,43

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

79

378,43

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

80

 

 

 

a)

interne

81

 

 

 

b)

externe

82

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

83

73,92

 

1

 

Rezerve legale

84

0,00

 

2

 

Rezerve statutare

85

 

 

3

 

Alte rezerve

86

73,92

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

87

 

 

1

 

Venituri totale

88

7.280,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

7.060,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

90

30

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

91

30

 

5

 

Fond de salarii, din care:

92

601.53

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individuat

93

596,14

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

94

5,39

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)

95

1.655,94

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/pe rsoană)(rd.88/91)

96

242.666,67


 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană){rd.88/91 x ICP)

97

242.666,67

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

98

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

99

969,78

 

11

 

Plăti restante

100

628,00

 

 

a)

preturi curente

101

628,00

 

 

b)

preturi comparabile

102

 

 

12

 

Creante restante

103

146,84

 

 

a)

preturi curente

104

146,84

 

 

b)

preturi comparabile

105

 


*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile .

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea guvernatorului si a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 din Legea nr. 67/1996 pentru ratificarea Acordului de înfiintare a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Guvernator al României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre este ministrul finantelor publice.

Art. 2. - Viceguvernator al României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre este secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice, coordonator al relatiei României cu institutiile financiare internationale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 246.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în localitătile Salonta si Marghita, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea constructiilor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 252.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

Cod clasificare

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

8.29.10

Municipiul Salonta,

Calea Aradului nr. 39, judetul Bihor

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Crisana al Judetului Bihor

Clădirea 3 - Hală animale 48-17-03 Suprafată construită = 152 m2 Suprafată desfăsurată = 152 m2 Valoarea de inventar = 9.092,88 lei

Nr.M.F.P. 101.849 (partial)

Clădirea 6 - Fanar 48-17-06 Suprafată construită = 36 m2 Suprafată desfăsurată = 36 m2 Valoarea de inventar = 2.305,84 lei

Clădirea 7 - Patul porumb 48-17-07 Suprafată construită = 24 m2 Suprafată desfăsurată = 24 m2 Valoarea de inventar = 1.394,75 lei

Municipiul Marghita,

Str. Liliacului nr. 22, judetul Bihor

Clădirea 7 - Grajd animale 48-18-07 Suprafată construită = 184 m2 Suprafată desfăsurată = 184 m2 Valoarea de inventar = 4.746,66 lei

Nr.M.F.P. 101.850 (partial

Clădirea 8 - Fanar 48-18-08 Suprafată construită = 100 m2 Suprafată desfăsurată = 100 m2 Valoarea de inventar = 11.180 lei


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea alin. (6) al art. 11 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, precum si ale art. 48-53 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională,

având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin.

Art. I. - Alineatul (6) al articolului 11 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 27 mai 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Sunt eligibile cheltuielile de cazare, transport si diurnă pentru expertii din cadrul proiectului."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 26 martie 2010.

Nr. 1.210.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei nr. 2.200/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în cadrul operatiunii 4.1. a) „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice" din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 11 ianuarie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa 3A lit. a), în loc de: „... si a mai mult de un sfert din capitalul de lucru în ultimele 12 luni;" se va citi: „..., peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.