MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 215/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 aprilie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

60. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

404. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

63. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

407. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

67. - Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

411. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

412. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

413. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

414. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            10. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

235. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.145,77 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Autostrada Brasov-Cluj- Bors, sector 2 Târgu Mures-Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest”

 

236. - Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”

 

238. - Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

245. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Constanta a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.35. - Ordin al ministrului apărării nationale privind constituirea Grupului de lucru sectorial al Ministerului Apărării Nationale pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013

 

            Rectificări la:

             -  Decizia primului-ministru nr. 183/2007

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 9 iunie 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

- La articolul 61, alineatul (7) se abrogă.”

2. La articolul unic punctul 1, articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Solutii pentru situatii tranzitorii

Art. 25. - Proiectul de act normativ trebuie să cuprindă solutii legislative pentru situatii tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situatii juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu si-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări. De asemenea, proiectul trebuie să cuprindă, dacă este cazul, măsuri legislative privind solutionarea conflictului dintre acte normative de categorii diferite, cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative.”

3. La articolul unic punctul 2, litera d) a alineatului (1) al articolului 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) studii de impact - în cazul proiectelor de legi de importantă si complexitate deosebită si al proiectelor de legi de aprobare a ordonantelor emise de Guvern în temeiul unei legi de abilitare si supuse aprobării Parlamentului.”

4. La articolul unic punctul 4, alineatul (11) al articolului 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) În situatii temeinic justificate, prin exceptie de la prevederile alin. (1), actele normative de importantă si complexitate deosebită pot fi modificate, completate sau, după caz, abrogate de autoritatea emitentă si în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare, cu conditia ca interventiile propuse să intre în vigoare la aceeasi dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ.”

Art. II. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 60.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 404.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controluf activitătilor desfăsurate pe plajă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 6 mai 2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 mai 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către operatori economici care administrează structuri de primire turistice, de proprietari ori administratori de ansambluri rezidentiale care desfăsoară activităti de turism, de operatori economici care desfăsoară activităti de divertisment, agrement si/sau sportive si de autorităti ale administratiei publice locale care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival, în conditiile legii.”

2. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins: «(2) Sursele de finantare pentru realizarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.»“

3. La articolul I punctul 4, litera b) a articolului 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) să întretină si să igienizeze zilnic si ori de câte ori este nevoie suprafata de plajă utilizată;”.

4. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

51. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

«Art. 8. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei si 20.000 lei săvârsirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:»“.

5. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 61 si 62, cu următorul cuprins:

„61. La articolul 8 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

«p) nesesizarea autoritătilor de gospodărire a apelor si de protectie a mediului si a autoritătilor de sănătate publică în cazul prezentei în apa mării a substantelor poluante.»

62. La articolul 8 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

«a) Ministerului Mediului si Pădurilor si Gărzii Nationale de Mediu, pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h), k) si p);»“.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 63.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 407.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispozitia comisiei, sau din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localităti, se pot restitui, la cerere, în conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost înscrisi în anexele privind despăgubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 67.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 411.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
 
DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national,

în semn de apreciere deosebită pentru întreaga carieră artistică exceptională, prin care a îmbogătit patrimoniul muzical românesc si universal,

cu prilejul aniversării a 85 de ani de viată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce maestrului Marin Constantin, director onorific al Corului National de Cameră „Madrigal”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 412.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa contributie avută la dezvoltarea relatiilor comerciale româno-britanice, pentru promovarea constantă a imaginii României ca mediu de afaceri atractiv pentru investitorii britanici,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor Lordului Lamont de Lerwick (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 413.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cuitural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national, în semn de apreciere pentru meritele sale deosebite în domeniul promovării patrimoniului cultural national,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria E - Patrimoniul cultural national, domnului profesor doctor Mugur Andronic, muzeograf principal.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 414.


 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări si completări în componenta nominală a grupurilor parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 19 martie 2009, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 10.

ANEXĂ

 

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Africa de Sud

- domnul deputat Horia Cristian, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnii deputati Pop Virgil, Voicu Mihai si domnul senator Antonescu George Crin Laurentiu, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Albania

- domnul deputat Irimescu Mircea, independent, este desemnat membru;

- domnul deputat Taga Claudiu si domnul senator Luca Raymond, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Opriscan Mihai Dom, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Cărare Viorel, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică si Populară

- domnul deputat Almăjanu Marin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul deputat Dumitrică George lonut si domnul senator Nicoară Romeo Florin, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Arabiei Saudite

- domnul deputat Orban Ludovic si domnul senator Topescu Cristian George, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- doamna deputat Dobre Cristina Elena, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Dascălu Constantin, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

5. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Argentina

- doamna deputat Gavrilescu Gratiela Leocadia si domnul senator Ghise loan, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

6. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Armenia

- domnul deputat Lupu Mihai, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul senator Berea Gabriel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

7. Grupul parlamentar de prietenie cu Australia

- doamna deputat Gorghiu Alina Stefania, domnii deputati Chiuariu Tudor- Alexandru, Nicolae Jolta si domnul senator Berea Gabriel, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

8. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria

- domnul senator Oprea Mario-Ovidiu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- doamna deputat Gavrilescu Gratiela Leocadia, domnii deputati Jolta Nicolae si Orban Ludovic, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri.

9. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Azerbaidjan

- domnul senator Nicoară Romeo Florin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnul deputat Lupu Mihai, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

10. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Bahrein

- domnul deputat Cristian Horia si domnul senator Bîgiu Marian Cristinel, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

11. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Belarus

- domnul deputat Palască Viorel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- doamna senator Boitan Minerva, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnată membru.


12. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei

- doamna senator Boitan Minerva, domnii deputati Holban Titi, Gabor Gheorghe si Morega Dan IIie, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- doamna deputat Dobre Cristina Elena, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L, îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Giurgiu Mircia, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

13. Grupul parlamentar de prietenie cu Bolivia

- domnul deputat Dontu Mihai- Aurel si domnul senator Mustătea Vasile, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

14. Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia si Hertegovina

- doamna deputat Gorghiu Alina-Stefania, domnul deputat Săpunaru Nini si domnul senator Robu Nicolae, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

15. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federativă a Braziliei

- domnul deputat Pop Virgil, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnii deputati Tîmpău Bogdan Radu, Stroe Radu si domnul senator Robu Nicolae, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

16. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria

- doamna deputat Tusa Adriana Diana, domnii deputati Cristian Horia, Palăr Ionel si domnul senator Cibu Constantin Sever, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

17. Grupul parlamentar de prietenie cu Canada

- doamna deputat Varga Lucia, domnii deputati Nicolăescu Gheorghe-Eugen, Pieptea Cornel si domnul senator Luca Raymond, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

18. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cehă

- domnul senator Diaconu Mircea, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnii deputati Banu Mihai, Berci Vasile si Stroe Radu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Coroamă Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., o înlocuieste în calitatea de membru pe doamna deputat Boghicevici Claudia, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

19. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Chile

- domnul deputat Motreanu Dan Stefan, domnul senator Cibu Constantin Sever, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

20. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză

- domnul deputat Dobre Victor Paul, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnul deputat Pieptea Cornel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Toader Mircea-Nicu, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.;

- domnul deputat Palăr Ionel si domnul senator Bîgiu Marian Cristinel, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

21. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru

- doamna deputat Gavrilescu Gratiela Leocadia, domnii deputati Plăiasu Gabriel, Turcanu Florin si domnul senator Ghise loan, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

22. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia

- domnul deputat Holban Titi, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnul senator David Cristian, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

23. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea

- domnii deputati Gabor Gheorghe, Stroe Radu si domnul senator Frâncu Emilian Valentin, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Irimescu Mircea, independent, este desemnat membru.

24. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Costa Rica

- domnul deputat Cazan Mircea-Vasile si domnul senator Diaconu Mircea, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

25. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cote dlvoire

- domnul senator Topescu Cristian George, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- doamna deputat Tusa Adriana-Diana, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnată membru.

26. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Croatia

- domnii deputati Dragomir Gheorghe, Dontu Mihai- Aurel, Holban Titi si domnul senator Ichim Paul, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Păsat Dan, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., o înlocuieste în calitatea de membru pe doamna deputat Stavrositu Măria, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

27. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba

- domnul deputat Popa Octavian-Marius, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte, în locul domnului deputat Opriscan Mihai Doru, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., care rămâne membru al grupului parlamentar de prietenie;

- domnul senator Frâncu Emilian Valentin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

28. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei

- domnii deputati Plăiasu Gabriel, Turcanu Florin si domnul senator Diaconu Mircea, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

29. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ecuador

- domnul senator Luca Raymond, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnul deputat Dobre Ciprian Minodor, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru;

- domnul deputat Bobes Marin, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Visan Gelu, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

30. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt

- domnii deputati Berci Vasile, Gerea Andrei Dominic si domnul senator Melescanu Teodor Viorel, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Boldea Mihail, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Neculai Marius, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.;

- domnului deputat Cărare Viorel, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îi încetează calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie.

31. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia

- domnul deputat Plăiasu Gabriel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;


- domnul deputat Horj Pavel si domnul senator Popa Cornel, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

32. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Filipine

- domnul deputat Tîmpău Radu Bogdan, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnul deputat lordache Florin, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste în calitatea de secretar pe domnul deputat Bobes Marin, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L;

- domnul deputat Bobes Marin, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L., rămâne membru al acestui grup parlamentar de prietenie;

- domnul senator Ichim Paul, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru;

- domnul deputat Stirbet Cornel, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Stroian Toader, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

33. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda

- domnii deputati Buda Viorel Vasile, Gabor Gheorghe, Gerea Andrei Dominic si doamna senator Boitan Minerva, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

34. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Natională

- domnii deputati Budurescu Daniel Stamate, Dobre Ciprian Minodorsi Horj Pavel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat loan Timis, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., este desemnat membru.

35. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat

- domnul senator Ichim Paul, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnii senatori Melescanu Teodor Viorel, Mustătea Vasile si Oprea Mario-Ovidiu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri.

36. Grupul parlamentar de prietenie cu Georgia

- domnul deputat Scutaru Adrian George, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnul senator Melescanu Teodor Viorel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru;

- domnul deputat Marian Dan Mihai, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Opriscan Mihai Doru, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

37. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania

- domnii deputati Gabor Gheorghe, Gerea Andrei Dominic, Cazan Mircea Vasile si domnul senator Nicoară Romeo Florin, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

38. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă

- doamna deputat Tusa Adriana-Diana, domnii deputati Dobre Paul Victor, Gerea Andrei Dominic si domnul senator Nicoară Marius Petre, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

39. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Guineea

- domnul deputat Buican Cristian si domnul senator Topescu Cristian George, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

40. Grupul parlamentar de prietenie cu India

- doamnele deputat Pocora Cristina- Ancuta, Tusa Adriana-Diana, domnul deputat Cazan Mircea Vasile si domnul senator Nicoară Romeo Florin, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Stirbet Cornel, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Andronache Gabriel, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

41. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Indonezia

- domnul deputat Uioreanu Horea-Dorin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnul senator Topescu Cristian George, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

42. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Hasemit al Iordaniei

- domnul senator Pasca Liviu Titus, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- doamna deputat Gorghiu Alina-Stefania si domnul deputat Stroe lonut Marian, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri.

43. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Iran

- domnul deputat Uioreanu Horea-Dorin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul senator Melescanu Teodor Viorel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

44. Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda

- domnul senator Mustătea Vasile, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnii deputati Chiuariu Tudor- Alexandru, Dragomir Gheorghe si Popa Octavian Marius, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Burlacu Cristian, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Negrut Clement, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.;

- domnul deputat Bobes Marin, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Opriscan Mihai Doru, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

45. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islanda

- domnii deputati Budurescu Daniel Stamate, Chitoiu Daniel, Dragomir Gheorghe si domnul senator Pasca Liviu Titus, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

46. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel

- domnii deputati Săpunaru Nini, Scutaru Adrian George, Stirbu Gigei si domnul senator Luca Raymond, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

47. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană

- domnii deputati Calimente Mihăită, Chiuariu Tudor- Alexandru, Gabor Gheorghe si domnul senator Frâncu Emilian Valentin, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Coroamă Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Bot Octavian, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

48. Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia

- domnii deputati Gabor Gheorghe, Morega Dan Ilie, Pop Virgil si domnul senator Robu Nicolae, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

49. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Kazahstan

- domnul deputat Palască Viorel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;


- domnul senator Mustătea Vasile, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

50. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Kuwait

- domnul senator Nicoară Romeo Florin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnul senator Cibu Constantin Sever, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar.

51. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Letonia

- domnul deputat Calimente Mihăită, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnii deputati Taga Claudiu, Voicu Mihai Alexandru si domnul senator Popa Cornel, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Păsat Dan, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L, îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Ciobanu Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

52. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Libaneză

- domnul deputat Uioreanu Horea-Dorin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte, în locul domnului deputat Buta Sorin Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., care rămâne membru al grupului parlamentar de prietenie;

- domnul deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar, în locul domnului deputat Vreme Valerian, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., care rămâne membru al grupului parlamentar de prietenie;

- domnul senator Nicoară Marius Petre, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

53. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania

- domnul deputat Tintean loan, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnul deputat Adomnitei Cristian Mihai si domnul senator Topescu Cristian George, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Irimescu Mircea, independent, este desemnat membru;

- domnul deputat Mihai Dan Marian, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Mustea-Serban Răzvan, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

54. Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg

- domnii deputati Banu Mihai, Calimente Mihăită, Tintean loan si domnul senator Robu Nicolae apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Cornel Stirbet, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., este desemnat membru.

55. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia

- domnul deputat Atanasiu Teodor, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnul deputat Taga Claudiu si domnul senator Mustătea Vasile, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

56. Grupul parlamentar de prietenie cu Malaysia

- domnul deputat Fenechiu Relu si domnul senator Nicoară Marius Petre, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

57. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Malta

- domnul deputat Lupu Mihai, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnii deputati Banu Mihai, Stroe Radu si domnul senator Antonescu George Crin Laurentiu, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Burlacu Cristian, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Arion Viorel, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

58. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord

- doamna deputat Turcan Raluca, în prezent membră a grupului, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., este desemnată secretar;

- domnii deputati Adomnitei Cristian Mihai, Stroe lonut-Marian, Talos Gheorghe-Mirel si domnul senator Berea Gabriel, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

59. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc

- domnul senator Frâncu Emilian Valentin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnii deputati Budurescu Daniel-Stamate si Palăr Ionel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri.

60. Grupul parlamentar de prietenie cu Statele Unite Mexicane

- domnul deputat Timis loan, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., este desemnat secretar;

- domnul senator Oprea Mario-Ovidiu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

61. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Mongolia

- domnul deputat Voicu Mihai Alexandru, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnul senator Pasca Liviu Titus, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

62. Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru

- doamna deputat Gorghiu Alina-Stefania, domnul deputat Buda Viorel-Vasile si domnul senator Nicoară Romeo Florin, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

63. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Norvegiei

- doamna deputat Varga Lucia- Ana, domnii deputati Dontu Mihai- Aurel, Jolta Nicolae si domnul senator Bîgiu Marian Cristinel, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- doamnei deputat Chircu Doinita Mariana, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îi încetează calitatea de membru ai acestui grup parlamentar de prietenie.

64. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Tărilor de Jos (Olanda)

- doamnele deputat Săftoiu Ana Adriana, Tusa Adriana Diana, domnul deputat Stroe lonut Marian si doamna senator Boitan Minerva, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

65. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Pakistan

- domnul deputat Palăr Ionel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- doamna deputat Burcău Doina apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice PS.D.+PC. si domnul deputat Turcanu Florin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri.

66. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Panama

- domnul deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul deputat Stirbu Gigel-Sorinel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.


67. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Peru

- domnul deputat Stirbu Gigel-Sorinel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul deputat Morega Dan Ilie, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

68. Grupul parlamentarele prietenie cu Republica Polonă

- doamna deputat Gorghiu Alina-Stefania, domnii deputati Dobre Ciprian Minodor, Talos Gheorghe-Mirel si domnul senator Topescu Cristian George, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

69. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză

- domnii deputati Gerea Andrei Dominic, Motreanu Dan-Stefan si domnul senator Cibu Constantin Sever, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

70. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Qatar

- domnul deputat Ciobanu Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al P.D-L, în prezent membru al grupului, este desemnat presedinte;

- domnul deputat Palăr Ionel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar.

71. Grupul parlamentar de prietenie cu Federatia Rusă

- doamna deputat Pocora Cristina Ancuta, domnul deputat Scutaru Adrian George si domnul senator Mustătea Vasile, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

72. Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia

- domnii deputati Orban Ludovic, Palască Viorel si domnul senator Pasca Liviu Titus, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

73. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Singapore

- domnul deputat Dontu Mihai- Aurel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnul deputat Voicu Mihai Alexandru, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

74. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană

- domnul deputat Dobre Ciprian Minodor, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnul senator Nicoară Romeo Florin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru;

- domnul deputat Irimescu Mircea, independent, este desemnat membru.

75. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă

- domnul deputat Rătoi Neculai, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice PS.D.+PC., îl înlocuieste în calitatea de secretar, pe domnul deputat Ciuhodaru Tudor, independent;

- domnul deputat Ciuhodaru Tudor, independent, rămâne membru al grupului parlamentar de prietenie;

- domnii deputati Almăjanu Marin, Atanasiu Teodor, Dumitrică George-lonut si domnul senator David Cristian, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

76. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia

- domnul deputat Dumitrică George-lonut, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat secretar;

- domnii deputati Almăjanu Marin, Dobre Paul Victor si domnul senator Diaconu Mircea, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri;

- domnul deputat Rivis-Tipei Lucian, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îl înlocuieste în calitatea de membru pe domnul deputat Negrut Clement, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L.

77. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei

- doamna deputat Săftoiu Ana Adriana, domnii deputati Chitoiu Daniel, Motreanu Dan si domnul senator Frâncu Emilian Valentin, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

78. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei

- doamna deputat Varga Lucia- Ana, domnii deputati Pop Virgil, Uioreanu Horea-Dorin si domnul senator Ghise loan, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

79. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailanda

- domnii deputati Fenechiu Relu si Stirbu Gigel-Sorinel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., sunt desemnati membri.

80. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană

- domnul deputat Stroe lonut-Marian, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul deputat Buda Viorel-Vasile si domnul senator Robu Nicolae, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

81. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia

- domnii deputati Atanasiu Teodor, Buican Cristian, Lupu Mihai si domnul senator Frâncu Emilian Valentin, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

82. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan

- domnul deputat Adomnitei Cristian Mihai, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul deputat Palască Viorel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

83. Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina

- domnul deputat Holban Titi, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnul senator Popa Cornel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

84. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ungară

- domnul deputat Buican Cristian, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte;

- domnii deputati Chitoiu Daniel, Orban Ludovic si domnul senator Ichim Paul, apartinând grupurilor parlamentare ale P.N.L., sunt desemnati membri.

85. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Orientală a Uruguayului

- domnul senator Luca Raymond, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul deputat Mustea Serban Răzvan, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., în prezent membru al grupului, este desemnat secretar;

- domnul deputat Cazan Mircea-Vasile, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.

86. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Venezuela

- domnul senator Luca Raymond, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul deputat Cazan Mircea-Vasile, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru;

- domnului deputat Geantă Florian-Daniel, apartinând Grupului parlamentar al P.D.-L., îi încetează calitatea de membru ai acestui grup parlamentar de prietenie.

87. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam

- domnul deputat Budurescu Daniel Stamate, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat presedinte;

- domnul deputat Dontu Mihai- Aurel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.145,77 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Autostrada Brasov-Cluj-Bors, sector 2 Târgu Mures-Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.145,77 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 209/2009, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Autostrada Brasov-Cluj-Bors, sector 2 Târgu Mures-Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest”.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 235.

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete totale de teren de 10.145,77 m2, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Autostrada Brasov - Cluj - Bors, sector 2 Târgu Mures - Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii - Cluj Vest”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se dă în

administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

1.

Judetul Cluj, localitatea Petrestii de Jos

Consiliul Judetean Cluj, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata din acte = 1.563,11 m2 Categoria de folosintă: drum Nr. cadastral: 1891

2.

Judetul Cluj, localitatea Petrestii de Jos

Consiliul Judetean Cluj, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata din acte = 1.404 m2 Categoria de folosintă: drum Nr. cadastral: 1882

3.

Judetul Cluj, localitatea Petrestii de Jos

Consiliul Judetean Cluj, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata din acte = 1.159 m2 Categoria de folosintă: drum Nr. cadastral: 1883

4.

Judetul Cluj, localitatea Petrestii de Jos

Consiliul Judetean Cluj, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata din acte = 1.842 m2 Categoria de folosintă: drum Nr. cadastral: 1885

5.

Judetul Cluj, localitatea Săndulesti

Consiliul Judetean Cluj, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata din acte = 1.866,46 m2 Categoria de folosintă: drum Nr. cadastral: 869 si 926

6.

Judetul Cluj, localitatea Săvădisla

Consiliul Judetean Cluj, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata din acte = 1.492 m2 Categoria de folosintă: drum Nr. cadastral: 1108

7.

Judetul Cluj, localitatea Săvădisla

Consiliul Judetean Cluj, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata din acte = 819,2 m2 Categoria de folosintă: drum Nr. cadastral: 3222 si 506

SUPRAFATA TOTALA:

10.145,77 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”, cu suma globală estimată de 53.494 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limitele prevederilor anuale aprobate cu această destinatie pentru obiectivul de investitii „Autostrada Bucuresti-Brasov km 0+000-173+300”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 236.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, identificat potrivit pozitiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al municipiului Baia Mare, judetul Maramures, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în vederea asigurării accesului către parcul public central.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, identificate potrivit pozitiei nr. 2 din anexă, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 313/2009.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Serviciul Român de Informatii împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 238.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care fac obiectul schimbării titularilor dreptului de proprietate si de administrare

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Baia Mare,

Bd. Republicii nr. 55,

judetul Maramures

Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informatii

Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

105.661 (partial)

Suprafata terenului = 116 m2 Nr. cadastrali 2706/2 Cartea funciară 22486 - Baia Mare

2.

Municipiul Baia Mare,

Bd. Republicii,

judetul Maramures

Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informatii

-

1. Suprafata terenului = 801 m2 Nr. topografic 2737/624/2 Cartea funciară 10454 - Baia Mare

2. Suprafata terenului = 163 m2 Nr. topografic 2737/265/2 Cartea funciară 11436 - Baia Mare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Constanta a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 175 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală- Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Constanta a bunurilor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 4-6, judetul Constanta, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 245.

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile* (constructii si terenuri), situate în municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 4-6, judetul Constanta, proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Constanta

 

Locul unde sunt situate constructiile si terenurile care se transmit

Persoana juridică la care se dau în administrare imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Municipiul Constanta,

bd. Aurel Vlaicu nr. 4-6,

judetul Constanta

Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Constanta

1. Imobil compus din teren intravilan în suprafată de 350 m2 si constructie C1 - birouri în suprafată construită de 191,2 m2, lot III, având cartea funciară nr. 209 a localitătii Constanta si nr. cadastral 488/3

2. Imobil compus din teren intravilan în suprafată de 2.149 m2 si constructie C1 - atelier reparatii în suprafată construită de 690,7 m2, lot VII, având cartea funciară nr. 209 a localitătii Constanta si nr. cadastral 488/7

3. Imobil compus din teren intravilan în suprafată de 2.082 m2 si constructie C1-C2 - atelier reparatii si birouri în suprafată construită de 975,74 m2, lot VIII, având cartea funciară nr. 209 a localitătii Constanta si nr. cadastral 488/8

4. Imobil compus din teren intravilan în suprafată de 655 m2 si constructie C1 - atelier testare în suprafată construită de 252,9 m2, lot IX, având cartea funciară nr. 209 a localitătii Constanta si nr. cadastral 488/9

5. Imobil compus din teren intravilan în suprafată de 812 m2 si constructie C1 - magazie materiale în suprafată construită de 325,4 m2, lot X, având cartea funciară nr. 209 a localitătii Constanta si nr. cadastral 488/10.


* Constructiile si terenurile au trecut în proprietatea publică a statului în baza Procesului-Verbal nr. 12.091/30.08.2006, întocmit de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Constanta.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind constituirea Grupului de lucru sectorial al Ministerului Apărării Nationale pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013

 

Pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 187/2010 privind elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013,

în temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se constituie, la nivelul Ministerului Apărării Nationale, Grupul de lucru sectorial pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013, denumit în continuare Grupul de lucru sectorial.

(2) Grupul de lucru sectorial este alcătuit din membrii Biroului Executiv al Consiliului de Planificare a Apărării prevăzuti în Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008, cu completările ulterioare.

(3) Atributiile si responsabilitătile ce revin Grupului de lucru sectorial sunt îndeplinite de către Biroul Executiv al Consiliului de Planificare a Apărării.

Art. 2. - Secretariatul Grupului de lucru sectorial se asigură de către Directia planificare integrată a apărării prin biroul specializat al acesteia, care va constitui, pe timpul desfăsurării sedintelor, secretariatul de sedintă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. M.35.

 

RECTIFICĂRI

 

            La Decizia nr. 106/2010 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 183/2007 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 22 februarie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

            - în anexa „Componenta nominală a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei”, la pozitia 3, în loc de: „3. Silvia Vlăsceanu, Federatia Patronală Energetică” se va citi: „3. Silvia Vlăsceanu, Asociatia Companiilor de Utilităti din Energie”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.