MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 205/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 205         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

12. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară ale Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2008

 

13. - Hotărâre privind prelungirea mandatului presedintelui si al celorlalti membri ai Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

14. - Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2008

 

15. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară pe anul 2008 ale Agentiei Nationale de Presă AGERPRES

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

261. - Hotărâre privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010

 

263. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            264/407. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            10. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2010

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale


 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară ale Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2008

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul de activitate*) si contul de executie bugetară ale Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 12.


*) Raportul de activitate al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2008 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 46 bis din 9 aprilie 2010.

 

ANEXĂ

 

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARĂ

 

Denumirea

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Plăti efectuate

Grad de utilizare

%

Buget de stat Cheltuieli totale

133.367.000

164.905.000

159.613.552

96,7

Cultură, recreere si religie

133.367.000

164.905.000

159.613.552

96,7

1. Cheltuieli curente, din care:

- cheltuieli pentru bunuri si servicii

- transferuri

128.317.000

128.156.000

161.000

159.325.000

148.969.000

10.356.000

155.790.173

147.449.063

8.341.110

97,7

98,9

80,5

2. Cheltuieli de capital

5.050.000

5.580.000

3.823.379

68,5

TOTAL PROGRAM:

133.367.000

164.905.000

159.613.552

96,7

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea mandatului presedintelui si al celorlalti membri ai Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Mandatul presedintelui si al celorlalti membri ai Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se prelungeste până la data de 15 aprilie 2010.

 

Aceasta hotărâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 13.


 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

Maria Toghină - presedinte

Bogdan Ghiu - membru titular

Mitzura Domnica Arghezi - membru titular

Mirela Ioana Fugaru - membru titular

Andrei Alexandru - membru titular

Dan Constantin Preda - membru titular

Âgoston Hugo - membru titular

Miomir Todorov - membru titular

Bogdana Balmus - membru titular

Răzvan Dumitrescu - membru titular

Adrian Valentin Moise - membru titular

Cosmin Gabriel Păcuraru - membru supleant

Gabriel loan lencek - membru supleant

Mihaela Alexandra Cristea - membru supleant

Roxana Mocanu - membru supleant

Romeo Cătălin Cretu - membru supleant

Lucian Aurel Purcăreanu - membru supleant

Sebesi Karen Attila - membru supleant

Aurel Storin - membru supleant

Vlad Velcu - membru supleant

Aurelia Daniela Ciobanu - membru supleant

Adrian Doros - membru supleant

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2008

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) si (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se resping Raportul de activitate*) si contul de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2008.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administratie al Societătii Române de Televiziune este demis de drept.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 14.


*) Raportul de activitate al Societătii Române de Televiziune pe anul 2008 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 46 bis din 9 aprilie 2010.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară pe anul 2008 ale Agentiei Nationale de Presă AGERPRES

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă AGERPRES, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul de activitate*) si contul de executie bugetară pe anul 2008 ale Agentiei Nationale de Presă AGERPRES, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 15.


*) Raportul de activitate al Agentiei Nationale de Presă AGERPRES pe anul 2008 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 46 bis din 9 aprilie 2010.

ANEXĂ

 

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARĂ

la 31 decembrie 2008 al Agentiei Nationale de Presă AGERPRES

 

 

 

 

 

- lei -

CAP. 67.01

Titlu

Credite deschise

Plăti efective

Disponibil la 31 decembrie 2008

01

Cheltuieli curente

15.800.000

15.240.032

559.968

51

Transferuri

15.800.000

15.240.032

559.968

 

Indicatori

Prevederi definitive 2008

Realizări 2008

VENITURI TOTALE:

- venituri proprii

- subventii de la buget

19.251.000

3.000.000

16.251.000

18.823.894

3.583.862

15.240.032

CHELTUIELI TOTALE:

- Cheltuieli curente

- cheltuieli de personal

- bunuri si servicii

- transferuri (cotizatii)

- Cheltuieli de capital

19.251.000

18.951.000

14.705.000

4.226.000

20.000

300.000

18.823.894

18.531.137

14.336.581

4.175.281

19.005

299.444

Disponibil la 31 decembrie 2008 (Venituri-cheltuieli)

-

0


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă programele nationale de sănătate pentru anul 2010 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În anul 2010, programele nationale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, după caz.

(3) Programele nationale de sănătate se finantează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizări, în conditiile legii.

(4) Programele nationale de sănătate reprezintă potrivit legii un ansamblu de actiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului si controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei.

Art. 2. - (1) Structura programelor nationale de sănătate, obiectivele anuale si necesarul de resurse ale acestora sunt prevăzute în anexă.

(2) Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - (1) Programele nationale de sănătate prevăzute în anexă sunt elaborate, implementate si coordonate la nivel national de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii.

(2) Atributiile structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii cu privire la elaborarea, implementarea si coordonarea programelor nationale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează, implementează, derulează si monitorizează programele nationale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătătii.

Art. 4. - (1) Coordonatorii regionali si locali din cadrul institutelor si centrelor de sănătate publică, respectiv din cadrul directiilor de sănătate publică asigură implementarea si monitorizarea la nivel regional, respectiv local a programelor prevăzute la lit. A din anexă.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidentierea si controlul utilizării fondurilor aprobate, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate, trimestrial, în primele 20 de zile ale lunii următoare încheierii trimestrului, indicatorii fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

Art. 5. - Repartizarea fondurilor destinate programelor nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii se face în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Din sumele alocate programelor nationale de sănătate prevăzute în anexă se finantează lunar institutiile si furnizorii de servicii medicale prin care se derulează programele si subprogramele de sănătate, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari si tertiari, însotite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate si în limita fondurilor aprobate.

(2) Pentru obiectivele programelor nationale de sănătate prevăzute la art. 11 alin. (1), (2), (3) si (5), Ministerul Sănătătii transferă lunar către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sumele necesare pentru derularea programelor si subprogramelor de sănătate în limita fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, la solicitarea fundamentată a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(3) Pentru realizarea atributiilor referitoare la programele nationale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, directiile de sănătate publică pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale autorizati si evaluati, după caz, potrivit legii.

(4) Sumele prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă după cum urmează:

a) în baza contractelor negociate si încheiate între furnizori si casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, precum si între centrele-pilot sau furnizorii privati de servicii de dializă (hemodializă conventională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), după caz, si Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

b) în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate si ofertantii desemnati câstigători ai procedurilor de achizitie publică organizate la nivel national, conform art. 10 alin. (1).

Art. 7. - Raporturile stabilite între furnizorii care derulează programele nationale de sănătate si casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Natională de Asigurări de Sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează actiuni multianuale, ce se stabilesc si se desfăsoară pe bază de contract.

Art. 8. - (1) Modelele de contract pentru derularea programelor nationale de sănătate sunt prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anul 2010.

(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părtile contractante, conform si în limita prevederilor legale în vigoare.

(3) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor cu furnizorii prin care se derulează programele nationale de sănătate sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagină.

(4) Documentele care stau la baza decontării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si altele asemenea în cadrul programelor nationale de sănătate se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care răspund de exactitatea si realitatea datelor raportate.

(5) Unitătile sanitare cu paturi transferate către autoritătile administratiei publice locale pot derula programe nationale de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Ministerului Sănătătii, din fonduri de la bugetul de stat, din sumele alocate directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, în baza contractelor încheiate cu aceste institutii publice.

Art. 9. - (1) Sumele alocate pentru programele nationale de sănătate se cuprind în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privati de servicii medicale prin care acestea se derulează si se utilizează potrivit destinatiilor stabilite.

(2) Unitătile si institutiile sanitare publice care derulează programe nationale de sănătate au obligatia gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si a organizării evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si a organizării evidentei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

(3) Furnizorii privati de servicii medicale care derulează programe nationale de sănătate au obligatia gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si a organizării evidentei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

Art. 10. - (1) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în unele programe nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, după caz, organizează la nivel national proceduri de achizitie publică, în conditiile legii. Programele nationale de sănătate pentru care se organizează la nivel national proceduri de achizitie publică sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(2) Modalitatea de contractare si decontare a produselor achizitionate la nivel national se aprobă prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate. Până la finalizarea procedurii de achizitie publică la nivel national prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati câstigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate, se achizitionează de unitătile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiei publice, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat în conditiile legii.

(3) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în programele nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează proceduri de achizitie publică la nivel national, achizitionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altora asemenea se face de institutiile/unitătile sanitare care derulează programele respective, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

(4) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, se suportă la nivelul pretului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii. Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internatională (DCI), cu exceptia cazurilor justificate medical în fisa medicală a pacientului, când prescrierea se face pe denumire comercială.

(5) Pentru medicamentele utilizate în cadrul programelor nationale de sănătate care se importă cu avizul Ministerului Sănătătii, pretul de decontare se stabileste în conditiile legii.

(6) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, al celor care au efectuat transplant si al pacientilor cu unele boli rare aprobate prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate, medicamentele antidiabetice specifice - antidiabetice orale si de tipul insulinelor, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, precum si medicamentele pentru unele boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz.

(7) Medicamentele pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacientii cu transplant hepatic se asigură prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează programul. Contravaloarea acestor medicamente se asigură din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(8) Până la finalizarea procedurii de achizitie publică la nivel national prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati câstigători, medicamentele specifice care se acordă, pe perioada spitalizării, bolnavilor inclusi în Programul national de oncologie se achizitionează de unitătile sanitare, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

(9) Eliberarea medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice inclusi în


Programul national de oncologie se realizează după cum urmează:

a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală;

b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unitătilor sanitare aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, începând cu data la care se finalizează procedurile de achizitie publică. Până la data finalizări procedurii, eliberarea se face în aceleasi conditii ca medicamentele nominalizate la lit. a).

În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, prescriptiile se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator si cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(10) Contravaloarea medicamentelor necesare atât pentru tratamentul în ambulatoriu, cât si în spital al bolnavilor cu afectiuni oncologice se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(11) Contravaloarea medicamentelor si testelor de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii cu HIV/SIDA se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(12) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinsi în Programul national de boli transmisibile se eliberează prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează acest program, pe bază de prescriptie medicală în conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate. În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, aceste prescriptii se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator si cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

Art. 11. - (1) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din structura Programului national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare) cuprins în cadrul Programelor nationale privind bolile transmisibile, prevăzute la lit. A pct. I din anexă, se asigură din bugetul Ministerului Sănătătii prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz.

(2) Obiectivele Programelor nationale privind bolile netransmisibile prevăzute la lit. A pct. III din anexă pentru care sumele se asigură din bugetul Ministerului Sănătătii, prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, sunt următoarele:

a) obiectivul prevăzut la lit. a) din structura Programului national de boli cardiovasculare;

b) obiectivele prevăzute la lit. b), c) si d) din structura Programului national de oncologie;

c) obiectivul prevăzut la lit. f) din structura Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană;

d) obiectivul prevăzut la lit. b) din structura Programului national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performantă;

e) obiectivul prevăzut la lit. b) din structura Programului national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever.

(3) Obiectivele Programelor nationale privind bolile netransmisibile prevăzute la lit. A pct. III din anexă pentru care sumele se asigură din bugetul Ministerului Sănătătii, prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, sunt cele prevăzute la lit. a), b) si c) din cadrul Programului national de diabet zaharat.

(4) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. a) si c) din structura Programului national de boli rare si sepsis sever cuprins în cadrul Programelor nationale privind bolile netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. III din anexă, se asigură din bugetul Ministerului Sănătătii.

(5) Sumele aferente compensării în cuantum de 40% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor prevăzut la lit. A pct. VIII din anexă se asigură din bugetul Ministerului Sănătătii, prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 12. - (1) Testele pentru automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(2) Pentru asigurarea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati, casele de asigurări de sănătate încheie acte aditionale la contractele pentru furnizare de medicamente cu si fără contributie personală cu farmaciile cu circuit deschis.

(3) Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să elibereze testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat la pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

(4) Conditiile de acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(5) Testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat achizitionate de directiile de sănătate publică si unitătile sanitare se eliberează, până la epuizarea stocurilor, prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare.

Art. 13. - (1) Valabilitatea contractelor de comodat încheiate între directiile de sănătate publică si cabinetele de medicină de familie, prin care au fost atribuite în folosintă gratuită tehnica de calcul si programele informatice necesare derulării Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, se prelungeste până la data de 31 decembrie 2010, prin acte aditionale încheiate în termenul de valabilitate a contractelor.

(2) Tehnica de calcul si programele informatice atribuite în folosintă gratuită cabinetelor de medicină de familie în conditiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele nationale de sănătate, precum si pentru derularea unor programe nationale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.


Art. 14. - (1) Pentru realizarea unor activităti specifice programelor nationale de sănătate derulate de Ministerul Sănătătii, unitătile sanitare finantate integral din venituri proprii si institutiile publice care derulează programe de sănătate pot finanta cheltuieli de personal.

(2) Activitătile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice de realizare a programelor, aprobate în conditiile legii.

(3) Pentru realizarea activitătilor si obiectivelor cuprinse în cadrul programelor nationale de sănătate ca actiuni multianuale, unitătile de specialitate prin care se derulează programe pot angaja personal pe toată perioada de derulare a acestora.

Art. 15. - În sumele prevăzute pentru finantarea programelor nationale de sănătate se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora.

Art. 16. - (1) Ministerul Sănătătii poate realiza studii, activităti si lucrări aferente programelor nationale de sănătate, prin contracte încheiate, în conditiile prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice, cu unitătile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa.

(2) În contractele încheiate cu unitătile prevăzute la alin. (1) se vor preciza următoarele: activitătile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităti, modul de raportare si valorificare a rezultatelor, termenele intermediare si termenul final de predare. În functie de îndeplinirea acestor cerinte va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau a prestatiilor, după caz.

(3) Contractele prevăzute la alin. (1), încheiate între Ministerul Sănătătii si unitătile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, precum si contractele încheiate pentru produsele si serviciile necesare realizării obiectivelor si activitătilor cuprinse în unele programe nationale de sănătate pentru care Ministerul Sănătătii organizează licitatii la nivel national sunt atribuite de compartimentul intern specializat în domeniul achizitiilor publice. După atribuire, monitorizarea si derularea contractelor se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, în conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(4) Realizarea imunizării copiilor din grupele eligibile pentru vaccinare, stabilite conform calendarului national de imunizare, precum si realizarea campaniilor de vaccinare suplimentare decise de Ministerul Sănătătii sau directia de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti, ca măsuri de sănătate publică sau în situatii epidemiologice cu risc crescut de îmbolnăvire, este obligatorie pentru toti medicii de familie si medicii care deservesc unitătile sanitare si unitătile de învătământ, în conditiile legii.

Art. 17. - (1) Sumele utilizate de Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2010 până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri reprezintă cheltuieli ale programelor respective si sunt cuprinse în sumele aprobate pe anul 2010.

(2) Cheltuielile angajate, lichidate si ordonantate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele nationale de sănătate în anul 2009 si neplătite până la data de 31 decembrie 2009 se vor plăti în contul bugetului pe anul 2010.

(3) Cheltuielile angajate în cadrul programelor nationale de sănătate din creditele de angajament aprobate prin bugetul anului 2009 se plătesc din creditele bugetare aprobate în anul 2010 pentru programele nationale de sănătate.

Art. 18. - Sumele alocate în anul 2010 din bugetul de stat si veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează după cum urmează:

a) pentru realizarea obiectivelor si activitătilor desfăsurate în anul 2010 în cadrul unor programe nationale de sănătate, aprobate în conditiile legii;

b) pentru stingerea obligatiilor rămase nefinantate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii până la 31 decembrie 2009.

Art. 19. - În vederea derulării în bune conditii a programelor nationale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici si în functie de realizarea obiectivelor si activitătilor propuse se stabileste modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.

Art. 20. - În cadrul programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, modalitatea de plată a serviciilor de dializă efectuate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate sau cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate este, după caz, tarif pe sedintă de hemodializă conventională, tarif pe sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, tarif/pacient cu dializă peritoneală continuă/an si tarif/pacient cu dializă peritoneală automată/an, tarife care sunt exprimate în lei si sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

Art. 21. - Institutiile, furnizorii publici si privati de servicii medicale, precum si farmaciile cu circuit deschis care derulează programe nationale de sănătate au obligatia să respecte prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 22. - Dispozitiile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 261.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA

programelor nationale de sănătate, obiectivele anuale si necesarul de resurse

 

A. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂTII

Necesar de resurse:

1. Buget de stat:

 

- credite de angajament

468.034 mii lei

- credite bugetare

468.034 mii lei

din care:

 

a) bunuri si servicii:

 

- credite de angajament

87.980 mii lei

- credite bugetare

87.980 mii lei

b) transferuri:

 

- credite de angajament

380.054 mii lei

- credite bugetare

380.054 mii lei

din care:

 

transferuri FNUASS:

 

- credite de angajament

273.333 mii lei

- credite bugetare

273.333 mii lei

 

            2. Venituri proprii:

 

- credite de angajament

1.237.262 mii lei

- credite bugetare

1.237.262 mii lei

din care:

 

a) bunuri si servicii:

 

- credite de angajament

155.744 mii lei

- credite bugetare

155.744 mii lei

b) transferuri:

 

- credite de angajament

1.081.518 mii lei

- credite bugetare

1.081.518 mii lei

din care:

 

transferuri FNUASS:

 

- credite de angajament

991.518 mii lei

- credite bugetare

991.518 mii lei


STRUCTURA:

I. Programele nationale privind bolile transmisibile

1. Programul national de imunizare

Obiectiv:

Protejarea sănătătii populatiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite pfin vaccinare.

2. Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)

Obiective:

a) supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA, tuberculozei, infectiilor cu transmitere sexualăsi ale altor boli transmisibile prioritare;

b) asigurarea tratamentului bolnavilor cu tuberculoză. Structură:

2.1. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare;

2.2. Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV;

2.3. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei;

2.4. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuală;

2.5. Subprogramul national de interventie în pandemia de gripă;

2.6. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.

3. Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale

Obiectiv:

Cresterea calitătii serviciilor medicale în unitătile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infectie nosocomială.

4. Programul national de hematologie si securitate transfuzională

Obiectiv:

Asigurarea cu sânge si componente sanguine, în conditii de maximă sigurantă si cost-eficientă.

5. Programul national pentru asigurarea managementului programelor nationale privind bolile transmisibile

Obiective:

a) asigurarea coordonării tehnice a programelor nationale privind bolile transmisibile la nivel national, regional si local;

b) asigurarea pregătirii si formării profesionale corespunzătoare a personalului cu responsabilităti în derularea programelor nationale de sănătate privind bolile transmisibile;

c) asigurarea sistemului informational si informatic, national si international.

II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă

Obiectiv:

Protejarea sănătătii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor derisc determinanti din mediul de viată si muncă.

III. Programele nationale privind bolile netransmisibile

1. Programul national de boli cardiovasculare Obiective:

a) tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare prin:

- proceduri de dilatare percutana a stenozelor arteriale;

- proceduri de electrofiziologie a aritmiilor;

- implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii;

- implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament conventional;

- implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă în insuficienta cardiacă severă;

- proceduri de chirurgie cardiacă si vasculară;

- interventie coronariană percutana în infarctul miocardic acut;

b) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli cardiovasculare.

Structură:

1.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;

1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.

2. Programul national de oncologie

Obiective:

a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populatiei feminine eligibile;

b) reducerea incidentei formelor invazive de cancer de col uterin si a mortalitătii datorate acestora prin screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

c) tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice;

d) monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice;

e) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de cancer.

Structură:

2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV;

2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

2.3. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;

2.4. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice.

3. Programul national de sănătate mintală

Obiective:

a) asigurarea accesibilitătii, continuitătii si calitătii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sănătate mintală;

b) asigurarea accesibilitătii, continuitătii si calitătii serviciilor pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de substante psihoactive;

c) prevenirea consumului de droguri si asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependentă;

d) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de psihiatrie.

Structură:

3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială;

3.2. Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor.

4. Programul national de diabet zaharat

Obiective:

a) preventia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicatiilor acestuia [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];

b) tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat;

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati;

d) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de diabet zaharat.

5. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Obiective:

a) cresterea numărului de donatori vii, donatori aflati în moarte cerebrală, precum si de donatori fără activitate cardiacă;

b) coordonarea activitătilor de transplant;

c) asigurarea testării imunologice si virusologice a potentialilor donatori, precum si a receptorilor;

d) asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficientă cronică ireversibilă si/sau înlocuirea tesuturilor nefunctionale prin transplant de organe, tesuturi si/sau celule;

e) evaluarea periodică a pacientilor transplantati;

f) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant;

g) crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stern hematopoietice periferice si centrale;

h) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de transplant. Structură:

5.1. Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană;

5.2. Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice si centrale.


6. Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performantă

Obiective:

a) asigurarea investigatiilor diagnostice si a tratamentului chirurgical al unor afectiunicomplexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performantă;

b) tratamentul surditătii prin proteze auditive implantabile. Structură:

6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minimum invazivă asistată robotic;

6.2. Subprogramul de radiologie interventională;

6.3. Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive).

7. Programul national de boli endocrine

Obiective:

Prevenirea si depistarea precoce a afectiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei, în scopul:

a) scăderii morbiditătii prin gusă datorată carentei de iod si a complicatiilor sale;

b) diagnosticării tumorilor endocrine evolutive si delimitării lor de incidentaloame.

8. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever

Obiective:

a) diagnosticarea precoce si prevenirea complicatiilor la bolnavii cu unele boli rare;

b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate;

c) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli rare.

Structură:

8.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare;

8.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever.

9. Programul national de urgentă prespitalicească

Obiective:

Cresterea accesului populatiei la servicii medicale de urgentă adecvate, indiferent de zona de resedintă.

10. Program national de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităti de ambulatie (copii si adulti)

Obiective:

Realizarea, implementarea si managementul Registrului national al bolnavilor cu dizabilităti de ambulatie (copii si adulti).

IV. Programul national de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

Obiectiv:

Îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei prin promovarea unui stil de viată sănătos si combaterea principalilor factori de risc.

Structură:

1. Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea cancerului de col uterin;

2. Subprogramul de promovare a unui stil de viată sănătos;

3. Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun.

V. Programul national de sănătate a femeii si copilului

Obiective:

a) cresterea accesului si a calitătii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbiditătii si mortalitătii materne;

b) regiohalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la nastere sau alte patologii grave în perioada perinatală;

c) realizarea screeningului la nastere al unor afectiuni cu un potential invalidantsi posibilităti de preventie a handicapului;

d) ameliorarea stării de nutritie a gravidei si a copilului;

e) asigurarea sănătătii orale a copiilor;

f) depistarea precoce si prevenirea secundară a unor complicatii la unele boli cronice ale copilului.

Structură:

1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutritie a gravidei si copilului

Interventii pentru ameliorarea stării de nutritie a gravidei si copilului:

a) promovarea alimentatiei sănătoase si prevenirea obezitătii la copil;

b) profilaxia anemiei feriprive la gravidă;

c) profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 si 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrare de lapte praf;

d) profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mică la nastere;

e) profilaxia anemiei feriprive la sugar;

f) profilaxia rahitismului carential al copilului.

2. Subprogramul de sănătate a copilului Interventii pentru sănătatea copilului:

a) prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la îngrijiri adecvate în unităti regionale;

b) screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate;

c) screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz;

d) screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor;

e) diagnosticul precoce, preventia primară si secundară, precum si monitorizarea unor afectiuni cronice la copil;

f) prevenirea complicatiilor,  prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie, pentru următoarele afectiuni: epilepsie, paralizii cerebrale, întârzieri neuropsihomotorii de cauze multifactoriale;

g) profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie;

h) screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii; i) asigurarea sănătătii orale a copiilor.

3. Subprogramul de sănătate a femeii Interventii pentru sănătatea femeii:

a) cresterea accesului la servicii moderne de planificare familială;

b) cresterea accesului, calitătii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravidă silăuză;

c) profilaxia si diagnosticul pre-si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice;

d) profilaxia sindromului de izoimunizare Rh;

e) scoala mamei.

4. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sănătate a femeii si copilului.

VI. Programul national de administratie sanitară

Obiectiv:

Evaluarea performantei spitalelor în scopul îmbunătătirii asistentei spitalicesti si a performantei sistemului spitalicesc din România.

Structură:

1. Subprogramul de evaluare a performantei spitalelor.

VII. Programul national de tratament în străinătate

Obiectiv:

Asigurarea accesului la investigatii si tratament în străinătate pentru afectiunile care nu pot fi tratateîn tară.

VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

Obiectiv:

Asigurarea fondurilor necesare compensării în cuantum de 40% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

IX. Programul national de asistentă medicală comunitară si actiuni pentru sănătate*

Obiectiv:

Îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei, prin cresterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populatiei vulnerabile, din zone defavorizate.


* Programul national de asistentă medicală comunitară si actiuni pentru sănătate s-a derulat în trimestrul I 2010 în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare.


 

B. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Necesar de resurse:

 

Bugetul FNUASS:

 

- credite de angajament

2.307.752 mii lei

- credite bugetare

2.307.752 mii lei

din care:

 

transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii

 

- credite de angajament

1.264.851 mii lei

- credite bugetare

1.264.851 mii lei

 

STRUCTURĂ:

I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ

1. Programul national de boli transmisibile

Obiective:

a) tratamentul si monitorizarea persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere;

b) tratamentul bolnavilor cu tuberculoză. Structură:

1.1. Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere;

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.

2. Programul national de boli cardiovasculare

Obiective:

Tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare prin:

a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale;

b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor;

c) implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii;

d) implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament conventional;

e) implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă în insuficienta cardiacă severă;

f) proceduri de chirurgie cardiacă si vasculară;

g) interventie coronariană percutană în infarctul miocardic acut.

Structură:

2.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;

2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.

3. Programul national de oncologie

Obiective:

a) tratamentul pacientilor cu afectiuni oncologice;

b) monitorizarea răspunsului la tratament specific al bolnavilor cu afectiuni oncologice.

Structură:

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice;

3.2. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice.

4. Programul national de boli neurologice

Obiective:

a) tratamentul sclerozei multiple*;

b) tratamentul surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlearsi proteze auditive).

Structură:

4.1. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple*;

4.2. Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlearsi proteze auditive).


* Subprogramul de tratament al sclerozei multiple s-a derulat în trimestrul I 2010 în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare.

 

5. Programul national de diabet zaharat

Obiective:

a) preventia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];

b) tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat;

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati.

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare si sepsis sever prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

Structură:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare*;

6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever.


* Începând cu trimestrul II al anului 2010, fondurile necesare pentru tratamentul bolnavilor cu scleroză multiplă se asigură în cadrul Subprogramului de tratament al bolilor rare.

 

7. Programul national de boli endocrine

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gusă datorată carentei de iod si proliferări maligne.

8. Programul national de ortopedie Obiectiv:

Asigurarea tratamentului:

a) bolnavilor cu afectiuni articulare prin endoprotezare;

b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală endoproteze articulare tumorale;

c) bolnavilor cu diformităti de coloană vertebrală prin implant segmentarde coloană.

9. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Obiective:

a) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant;

b) tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacientii cu transplant hepatic.

10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Obiectiv:

Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati prin hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la si la domiciliul pacientilor, transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacientilor.

11. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

Obiectiv:

Tratamentul pacientilor cu insuficientă hepatică prin epurare extrahepatică

II. Programele nationale de sănătate profilactice

1. Programul national de depistare precoce activă a afectiunilor oncologice

Obiectiv:

Reducerea incidentei formelor invazive de cancer de col uterin si a mortalitătii datorate acestora, prin screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin.

Structură:

Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 2.150 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, si alocarea acesteia Episcopiei Caransebesului în vederea finalizării constructiei Catedralei Episcopale din Caransebes, judetul Caras-Severin.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretarul de stat pentru culte,

Niculae Adrian Lemeni

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 263.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 264 din 1 aprilie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 407 din 1 aprilie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. CS. A. 3.159/2010 al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. DG 128 din 30 martie 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2010.

(2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2010 din bugetul de stat, veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, precum si cele din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate, în baza Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective si sunt cuprinse în sumele aprobate pentru anul 2010.

Art. 3. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2010

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna aprilie 2010, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,00% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 10.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul Conservator

 

1. Cuantumul total al cotizatiilor încasate în anul 2009: 695.383,5 lei.

2. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2009 cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea totală a cotizatiei

1.

Cutas George-Sabin

română

1680223040095

7.200

2.

Seres loan Codrut

română

1690802312961

11.600

3.

Avram Constantin

română

1540610040038

7.950

4.

Florea Damian

română

1650712400153

6.250

5.

Grapini Măria

română

2541107354739

11.590

6.

Pascu Corneliu

română

1410228400081

12.000

 

TOTAL:

 

 

56.590


3. Cuantumul total al donatiilor primite de la persoane fizice si juridice este de: 223.318 lei.

3a. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2009 donatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Sediul

Nationalitatea

CUI

Valoarea

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

1.

S.C. Iridex Group Import Export - S.R.L.

Bucuresti

română

R0398284

20.000

bani

19.08.2009

2.

S.C. Iridex Group Import Export - S.R.L.

Bucuresti

română

R0398284

40.000

bani

26.08.2009

3.

S.C. Capital Construct Grup - S.R.L. Bucuresti

Bucuresti

română

R016516238

10.000

bani

20.10.2009

4.

Zona D -S.R.L.

Petrosani

română

RO11468008

12.000

bani

24.12.2009

5.

S.C. Rexcam Prad - S.R.L.

Brăila

română

RO 5846842

3.000

bani

5.01.2009

6.

S.C. Rexcam Prad - S.R.L.

Brăila

română

RO 5846842

2.000

bani

15.04.2009

7.

S.C. Rexcam Prad - S.R.L.

Brăila

română

RO 5846842

1.000

bani

28.01.2009

8.

S.C. Rexcam Prad - S.R.L.

Brăila

română

RO 5846842

1.500

bani

16.02.2009

9.

S.C. Rexcam Prad - S.R.L.

Brăila

română

RO 5846842

2.000

bani

13.04.2009

10.

S.C. Obiobra Cons - S.R.L.

Brăila

română

RO 25715329

560

bani

6.10.2009

11.

S.C. Obiobra Cons - S.R.L.

Brăila

română

RO 25715329

2.000

bani

2.11.2009

12.

S.C. Obiobra Cons - S.R.L.

Brăila

română

RO 25715329

3.000

bani

25.11.2009

13.

S.C. Obiobra Cons - S.R.L.

Brăila

română

RO 25715329

1.800

bani

14.12.2009

 

TOTAL:

 

 

 

98.860

 

 

 

            3b. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2009 donatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Suma

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

1.

Mihai Lazăr

1521207400321

română

12.000

bani

23.03.2009

 

4. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 250.182 lei.

5. Cuantumul total al dobânzilor: 15 lei.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.