MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 642/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 642         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 septembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.336. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 198 Logistic

 

1.347. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.348. - Decret privind conferirea medaliei Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

98. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009

 

Acord de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

1.039. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.457/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            702. - Decizie pentru aprobarea modificărilor actului constitutiv privind revocarea administratorului, prelungirea mandatelor administratorilor, revocarea/ numirea directorului executiv si reluarea activitătii Societătii Comerciale EPM ROMÂNIA - BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 198 Logistic

 

În temeiul prevederilor art. 92 si aleart. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 198 Logistic.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru contributia remarcabilă avută la terminarea dictionarului general al limbii române, gramaticii limbii române si ortografiei limbii române, obiective duse la îndeplinire de către Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan-Al. Rosetti" al Academiei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter domnului academician Marius Sala.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter domnului academician Gheorghe Mihăilă.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler.

- doamnei profesoare Valeria Gutu Romalo;

- doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A „Literatura":

- domnului dr. docent Andrei Avram, cercetător;

- doamnei profesoare Măria Ioana Rădulescu (Ioana Vintilă Rădulescu), cercetător;

- domnului profesor Nicolae Saramandu, cercetător.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.347.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea medaliei Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

pentru servicii aduse României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă medalia Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945 unor veterani de război care au participat la campaniile Armatei Române ori au executat un serviciu efectiv si permanent pe lângă aceasta, prevăzuti în anexa care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 1.348.

 

ANEXĂ

 

Veteranii de război ai Armatei Române cărora li se conferă medalia Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

- judetul Bacău:

1. Filip V. Gheorghe

2. Umbrărescu Gh. Constantin

- judetul Cluj:

3. Szekely St. Ioan

- judetul Dâmbovita:

4. Toma D. Gheorghe

- judetul Dolj:

5. Casotă A. Tudor

6. Păuna I. Stefan

7. Trăilă S. Nicolae

- judetul Galati:

8. Boacna I. Neculai

- judetul Vaslui:

9. Juverdeanu Gh. Cezar

Asociatia Veteranilor de Război din Ministerul Administratiei si Internelor

- judetul Gorj:

10. Găman Ion Ion


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009

 

Având în vedere:

- angajamentul Guvernului de a continua reformele economice si financiare în vederea mentinerii stabilitătii economice în contextul crizei financiare globale actuale si de a preveni aparitia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;

- necesitatea identificării de urgentă si asigurării surselor de finantare a deficitului bugetului de stat, al cărui nivel a depăsit limitele initial estimate până la jumătatea anului 2009;

- faptul că împrumutul, în sumă de 300 milioane euro, este disponibil până cel târziu pe data de 31 decembrie 2009 si că prelungirea formalitătilor de intrare în vigoare ar afecta semnificativ planul de finantare a deficitului bugetar, ceea ce ar determina cresterea necesarului de finantat de pe piata internă cu costuri majorate,

luând în considerare faptul că toate aceste elemente constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009, denumit în continuare acord.

Art. 2. - Sumele trase din împrumut si virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Banca Natională a României se utilizează pe măsura necesitătilor de finantare a deficitului bugetar, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se asigură după cum urmează:

a) pentru ratele de capital la curs istoric - prin împrumuturi de stat destinate refinantării datoriei publice;

b) pentru plata diferentelor nefavorabile de curs de schimb, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente - din sume alocate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - „Actiuni generale".

Art. 4. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului, amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele convenite conform alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 98.

 


Împrumut nr. 7756-RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Primul împrumut pentru politici de dezvoltare)

între

România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Datat 1 septembrie 2009

 

Acordul datat 1 septembrie 2009, încheiat între România (împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) în scopul furnizării de finantare pentru sprijinirea Programului (asa cum este definit în documentul atasat la prezentul acord)

Banca a decis să furnizeze finantare pe baza, printre altele, a: a) actiunilor pe care împrumutatul le-a întreprins deja în cadrul Programului si care sunt descrise în sectiunea I a anexei nr. 1 la acest acord; si b) mentinerii de către împrumutat a unui cadru corespunzător de politici macroeconomice.

Împrumutatul si Banca, în consecintă, convin prin prezenta următoarele:

 

ARTICOLUL I

Conditii generale. Definitii

 

1.01. Conditiile generale (asa cum sunt definite în documentul atasat la acest acord) constituie parte integrantă a acestui acord.

1.02. În afara cazului în care contextul determină un alt înteles, termenii scrisi cu majusculă utilizati în acest acord au întelesul care Ie-a fost atribuit în Conditiile generale sau în documentul atasat la acest acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

2.01. Banca este de acord să împrumute împrumutatului, conform termenilor si conditiilor stabilite sau la care se face referire în acest acord, suma de trei sute milioane euro (300.000.000 EUR), suma mentionată putând fi convertită periodic printr-o operatiune de conversie valutară în concordantă cu prevederile sectiunii 2.06 din acest acord (împrumut).

2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea Programului în conformitate cu sectiunea a ll-a din anexa nr. 1 la prezentul acord.

2.03. Comisionul initial plătibil de către împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul initial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în vigoare.

2.04. Dobânda plătibilă de către împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu LIBOR pentru moneda împrumutului plus marja fixă, cu conditia ca, la conversia tuturor sau oricărei portiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale art. IV din Conditiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadentă si o astfel de neplată continuă pe o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în sectiunea 3.02 (d) din Conditiile generale.

2.05. Datele plătilor sunt 15 mai si 15 noiembrie ale fiecărui an.

2.06. a) împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:

(i) o schimbare a monedei împrumutului, a tuturor sau oricărei părti din suma împrumutului trase sau netrase într-o monedă aprobată;

(ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile tuturor sau oricărei părti din suma împrumutului trase si restante de la o rată variabilă la o rată fixă sau viceversa; si (iii) stabilirea limitelor la rata variabilă aplicabilă tuturor sau oricărei părti din suma împrumutului trase si restante prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii sau a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile.

b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei sectiuni care este acceptată de Bancă trebuie considerată o conversie, asa cum este definită în Conditiile generale, si se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Conditiile generale si ale Ghidului de conversie.

 

ARTICOLUL III

Program

 

3.01. Împrumutatul îsi declară angajamentul fată de Program si implementarea sa. În acest scop si în baza sectiunii 5.08 din Conditiile generale:

a) împrumutatul si Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părti, vor schimba puncte de vedere privind progresul realizat în implementarea Programului;

b) înainte de fiecare schimb de puncte de vedere, împrumutatul va furniza Băncii spre analiză si comentariu un raport privind progresul realizat în îndeplinirea Programului, la nivelul de detaliu solicitat de Bancă în mod rezonabil; si

c) fără a se limita la prevederile paragrafelor a) si b) ale prezentei sectiuni, împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situatii care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor Programului sau asupra oricărei actiuni întreprinse în cadrul Programului, incluzând orice actiune specificată în sectiunea I a anexei nr. 1 la prezentul acord.


 

ARTICOLUL IV

Suspendarea de către Bancă

 

            4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constă în aceea că poate apărea o situatie care face improbabil ca Programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementat(ă).

 

ARTICOLUL V

Intrare în vigoare. Încetare

 

            5.01. Data-limită a intrării în vigoare este la 120 de zile de la data prezentului acord.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentare. Adrese

 

6.01. Reprezentantul împrumutatului este Ministerul Finantelor Publice.

6.02. Adresa împrumutatului este: Str. Apolodor nr. 5, sectorul 5 Bucuresti

 

România

Telex: Fax:

11239 4021.312.67.92

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

1818 H Street,N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresă cablu: Telex: Fax:

INTBAFRAD 248423(MCI) sau

Washington, D.C. 64145(MCI) 1-202^77-6391

Convenit la Bucuresti, România, la data si anul înscrise mai sus.

 

ROMÂNIA

Gheorghe Pogea,

reprezentant autorizat

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE,

Benoît Blarel,

reprezentant autorizat

 

ANEXA Nr. 1

 

ACTIUNILE PROGRAMULUI. DISPONIBILITATEA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

SECTIUNEA I

Actiuni întreprinse în cadrul Programului

 

Actiunile întreprinse de către împrumutat în cadrul Programului includ următoarele:

1. Guvernul a aprobat CCTM (asa cum este definit în Programul de convergentă) înainte ca instructiunile bugetare să fie trimise ministerelor de linie.

2. Guvernul a adoptat Ordonanta de urgentă nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009), având drept obiect scăderea cheltuielilor de personal nesalariale pe 2009.

3. Guvernul a adoptat Ordonanta de urgentă nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009), având drept obiect cresterea accizei totale la tutun de la 50,0 euro la 57,0 euro per 1.000 tigarete.

4. Împrumutatul a emis: (i) prin MS, Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, având drept obiect preturile medicamentelor; si (ii) prin MS si CNAS, Ordinul nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, având drept obiect prescrierea de medicamente generice prin contracte-cadru cu furnizorii de servicii.

5. Guvernul a adoptat Ordonanta de urgentă nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 10 iunie 2009), având drept obiect: (i) cresterea nivelului pragului de eligibilitate pentru venitul minim garantat cu 15% începând cu luna iulie 2009; si (ii) finantarea 100% a VMG de la bugetul de stat.

6. BNR si MFP au aprobat un plan de actiune strategic pentru întărirea pe mai departe a sectorului financiar.


 

SECTIUNEA a II-a

Disponibilitatea sumelor din împrumut

 

A. General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordantă cu prevederile prezentei sectiuni si ale unor instructiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare împrumutatului.

B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul va fi tras într-o singură transă. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

 

Alocări

Suma din împrumut alocată

(exprimată în euro)

Transă unică

300.000.000

SUMA TOTALĂ:

300.000.000

 

C. Plata comisionului initial. Nu se va efectua nicio tragere din contul împrumutului până când Banca nu va fi primit plata integrală a comisionului initial.

D. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu exceptia cazului în care se decide cu Banca altfel:

1. toate tragerile din contul împrumutului vor fi depozitate de către Bancă într-un cont desemnat de către împrumutat si acceptabil Băncii; si

2. Împrumutatul se va asigura că ia fiecare depozitare a unei sume din împrumut în contul specificat o sumă echivalentă va fi înregistrată în sistemul de gestiune a bugetului împrumutatului, de o manieră acceptabilă Băncii.

E. Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajează ca sumele din împrumut să nu fie utilizate pentru finantarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăti către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate.

F. Data finalizării. Data finalizării este 31 decembrie 2009.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL DE AMORTIZARE

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 15 noiembrie 2022.

 

DOCUMENT ATASAT

 

SECTIUNEA I

Definitii

 

1. Program de convergentă înseamnă Programul de convergentă pentru perioada 2008-2011, datat mai 2009 si înaintat Comisiei Europene de către împrumutat.

2. Cheltuieli excluse înseamnă orice cheltuieli:

a) pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract pe care orice institutie sau agentie financiară natională sau internatională, alta decât Banca sau Asociatia, Ie-a finantat sau au fost de acord să le finanteze ori pe care Banca sau Asociatia Ie-a finantat ori au fost de acord să le finanteze în cadrul unui alt împrumut, credit sau asistentă financiară nerambursabilă;

b) pentru bunuri incluse în următoarele grupe ori subgrupe din Clasificarea comercială internatională standard, Revizuirea 3 (SITC, Rev.3), publicată de Natiunile Unite în Lucrări statistice, seria M nr. 34/Rev.3 (1986) (SITC), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare conform revizuirilor ulterioare ale SITC, asa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea împrumutatului:

 

Grupa

Subgrupa

Descrierea detaliată

112

 

Băuturi alcoolice

121

 

Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun

122

 

Tutun, prelucrat (continând sau nu înlocuitori de tutun)

525

 

Materiale radioactive si asociate

667

 

Perle, pietre pretioase si semipretioase, neprelucrate sau prelucrate

718

718.7

Reactoare nucleare si părti ale acestora, elemente de combustibil (cartuse), neiradiate, pentru reactoarele nucleare

728

728.43

Echipamente procesare tutun

897

897.3

Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platină (exceptând ceasurile si cutiile de ceas) si materialele bijuteriilor (incluzând seturile de geme)

971

 

Aur, nemonetar (excluzând pepite si concentrate de aur)


c) pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare sau pentru consumul de lux;

d) pentru bunuri dăunătoare mediului, a căror productie, utilizare sau import sunt interzise în conformitate cu legislatia împrumutatului sau în baza unor acorduri internationale la care împrumutatul este parte;

e) efectuate în numele oricărei plăti interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, luată în conformitate cu prevederile cap. VII din Carta Natiunilor Unite; si

f) în legătură cu care Banca stabileste că reprezentanti ai împrumutatului sau alti utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase sau constrângătoare ori au încheiat întelegeri secrete cu intentia de fraudare, fără ca împrumutatul (sau alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp actiuni corespunzătoare si satisfăcătoare pentru Bancă pentru rezolvarea acestor situatii, atunci când apar.

3. Conditii generale înseamnă Conditiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare din data de 1 iulie 2005 (asa cum au fost amendate până pe 12 februarie 2008), cu modificările stipulate în sectiunea a ll-a din prezentul document atasat.

4. MS înseamnă Ministerul Sănătătii al împrumutatului sau orice succesoral acestuia.

5. MFP înseamnă Ministerul Finantelor Publice al împrumutatului sau orice succesor al acestuia.

6. CCTMînseamnă Cadrul de cheltuieli pe termen mediu ale Guvernului.

7. BNR înseamnă Banca Natională a României.

8. CNAS înseamnă Casa Natională de Asigurări de Sănătate, entitate publică înfiintată potrivit Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997*).

9. Program înseamnă programul de actiuni, obiective si politici menite să promoveze întărirea managementului finantelor publice, a protectiei sociale si a sectorului financiar, mentionate sau la care se face referire în scrisoarea datată 11 iunie 2009, transmisă de împrumutat Băncii, prin care se declară angajamentul împrumutatului fată de executarea Programului si se solicită asistentă de la Bancă pentru sprijinirea Programului pe parcursul executării sale.

10. Transa unică înseamnă suma împrumutului alocată la categoria intitulată „Transa unică" din tabelul prezentat în partea B a sectiunii a ll-a a anexei nr. 1 la acord.


*) Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, abrogată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii.

 

SECTIUNEA a II-a

Modificări ale Conditiilor generale

 

Modificările Conditiilor generale constau în:

1. Ultima propozitie din paragraful (a) din sectiunea 2.03 (referitoare la aplicatiile pentru trageri) se sterge în întregime.

2. Sectiunile 2.04 („Conturi desemnate") si 2.05 („Cheltuieli eligibile") sunt sterse în întregime si sectiunile rămase în art. II sunt renumerotate corespunzător.

3. Paragraful (a) din sectiunea 2.05 (renumerotată în baza paragrafului 2 de mai sus) se modifică si se citeste după cum urmează:

 

„SECTIUNEA 2.05

Avans pregătire refinantare. Capitalizarea comisionului initial si a dobânzii

 

(a) Dacă în Acordul de împrumut se prevede rambursarea din sumele împrumutului a unui avans plătit de Bancă sau Asociatie (avans pentru pregătire), Banca va trage, în numele unei astfel de părti din împrumut, din contul împrumutului la sau după data intrării în vigoare suma necesară rambursării soldului tras si restant al avansului asa cum era la data respectivei trageri din contul împrumutului si va plăti toate costurile acumulate si neplătite, dacă există, la avans la data respectivă. Banca sau Asociatia îsi vor recupera astfel sumele trase, după caz, si sumele din avans rămase netrase se vor anula."

4. Sectiunile 5.01 („Executia generală a Proiectului") si 5.09 („Gestiune financiară. Raportări financiare. Audituri") se sterg în întregime si sectiunile rămase în art. V se renumerotează corespunzător.

5. Paragraful (a) din sectiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 4 de mai sus si referitor la „Utilizarea bunurilor, lucrărilor si serviciilor") este scos în întregime.

6. Paragraful (c) din sectiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 4 de mai sus) se modifică si se citeste după cum urmează:

 

„SECTIUNEA 5.06

Planuri. Documente. Înregistrări

 

(...) (c) împrumutatul va păstra toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitante si alte documente) care dovedesc cheltuielile din împrumut 2 ani după data finalizării. Împrumutatul va permite reprezentantilor Băncii să examineze aceste înregistrări."

7. Paragraful (c) din sectiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 4 de mai sus) se modifică pentru a se citi după cum urmează:

 

„SECTIUNEA 5.07

Monitorizarea si evaluarea Programului

 

(...) (c) împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea si va furniza Băncii nu mai târziu de 6 luni după data finalizării un raport cu o arie de acoperire si nivel de detaliu în concordantă cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind executarea Programului, performanta părtilor la împrumut si a Băncii, a obligatiilor lor respective în conformitate cu acordul juridic si îndeplinirea scopurilor împrumutului."

8. Următorii termeni si definitiile stipulate în anexă se modifică sau se elimină după cum urmează si următorii termeni si definitii noi se adaugă în ordine alfabetică la anexă după cum urmează, termenii fiind renumerotati corespunzător:

a) Definitia termenului „Cheltuieli eligibile" se modifică pentru a se citi după cum urmează: „Cheltuieli eligibile înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul Programului, alta decât finantarea cheltuielilor excluse în baza Acordului de împrumut."

b) Termenul „Declaratii financiare" si definitia sa sunt scoase în întregime.

c) Termenul „Proiect" se modifică pentru a se citi „Program" si definitia sa se modifică pentru a se citi după cum urmează (si toate referirile la „Proiect" în cadrul prezentelor Conditii generale sunt considerate a fi referiri la „Program"):

„Program înseamnă programul la care se face referire în Acordul de împrumut, în sprijinul căruia este efectuat împrumutul."

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.039.

 


ANEXĂ*)

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare RO 5205651

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. crt.

2009 propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE, din care: (rd.. 02 + rd. 10 + rd. 15)

1

42.851,02

 

1

Venituri din exploatare- total, din care:

2

40.751,02

 

 

a) productia vânduta

3

40.751,02

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia impbolizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

 

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

2.100,00

 

 

a) venituri  din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

300,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

1.800,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 47 + rd. 50)

16

38.069,34

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

37.600,53

 

 

a) cheltuieli exploatare

18

538,04

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

306,19

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

24.753,00

 

 

- salarii

22

17.441,57

 

 

- contracte de mandat

23

88,26

 

 

- cheltuieli eu asigurările si protectia sociala, din care:

24

5.277,01

 

 

- cheltuieli privind contribuita pt. asigurări sociale

25

4.234,88

 

 

- cheltuieli privind contribuita pt. asigurări pt. somaj

26

91,42

 

 

- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale de sănătate

27

950,71

 

 

- alte cheltuieli ca personalul, din care:

28

1.946,16

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

308,65

 

 

- tichete de cresă potrivii Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

302,10

 

 

- tichete de masă

33

313,39

 

 

- participare salariati la profit

33a

263,59

 

 

- fond salarii reprezentant ICAO (cf. H.G.1605/2008)

33b

454,40

 

 

- indemnizatie la pensionare

33c

53,56

 

 

- indemnizatie desfacere CIM

33d

250,47

 

 

- tichete de vacantă

34

 

 

 

e) amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

35

1.308,22

 

 

e1) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si neeorporale

35a

0,00

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

10.695,08

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

10.695,08

 

 

-cheltuieli reprezentant ICAO (cf. H.G.1605/2008)

37a

155,82

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

50,29

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/200, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

17,07

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 


 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul  pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

76,86

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

0,00

 

 

- ajustari privind provizioanele

44a

0,00

 

 

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

- redevenea din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2

Cheltuieli financiare - total. din care:

47

468,81

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

63,81

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

405,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

4.781,68

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

765,07

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

4.016,61

 

1

Rezerve legale

54

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

59

4.016,61

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

401.66

 

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor eu capital integral sau majoritar de stat

61

2.008.30

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constiuie sursă proprie de finantare

62

1.606.65

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

10.140,44

 

l

Surse proprii

64

10.140.44

 

2

Alocatii de la buget

65

 

 

3

Credite bancare

66

 

 

 

- interne

67

 

 

 

-externe

68

 

 

4

Alte surse

69

 

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

10.140,44

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

10.140,44

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

- interne

73

 

 

 

- externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care:

75

 

 

1

Rezerve legale

76

 

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

3

Alte rezerve

78

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

42.851,02

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

38.069.34

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

210

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

208

 

5

Fond de salarii, din care:

84

17.441,57

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract individual de muncă

85

17.436.75

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

86

4.82

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

7.019.63

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) (rd. 80/83 - în preturi curente)

88

 


 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) (rd. 80/83 - în preturi comparabile)

89

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

90

464,42

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalei (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 1 = (rd. 16/rd. 1) \ 1000

91

888.41

 

11

Plăti restante- total

92

 

 

 

- preturi curente

93

 

 

 

- preturi comparabile

94

 

 

12

Creante restante - total

95

262,62

 

 

- preturi curente

96

262,62

 

 

- preturi comparabile

97

 

 

Indicator fizic = nr. Prestatii efectuate agentilor economici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererea de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexă, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 2. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2009.

Nr. 2.457/C.

 

ANEXA

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Aharonov Miriam, fiica lui Bines Carol si Reizla, născută la data de 5 decembrie 1958 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tzur Haddassah 233 NarbissSt. (165/2006)

2. Alboteanu Dan, fiul lui Eduard si losephina, născut la data de 25 iulie 1955 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Omer, str. Nurit nr. 4. (660/2009 )

3. Alboteanu Nir, fiul lui Dan si Sărit, născut la data de 14 iulie 1987 în localitatea Beer Sheva, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Omer, str. Nurit nr. 4. (664/2009)

4. Alboteanu Omer, fiul lui Dan si Sărit, născut la data de 20 mai 1984 în localitatea Beer Sheva, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Omer, str. Nurit nr. 4. (663/2009)

5. Antal Ileana Mirela, fiica lui lacob-Zoltan si Stemata, născută la data de 11 noiembrie 1957 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, Winkeler Str. 5 65197 Wiesbaden. (558/2008)

6. Apter Werzberger Moise, fiul lui Apter Riven si Frida, născut la data de 9 octombrie 1933 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Ata, str. Hes nr. 15. (772/2005)

7. Barash Marianne, fiica lui Gero Gheorghe si Irina, născută la data de 10 decembrie 1953 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Golda Meir nr. 30. (224/2006)

8. Barat Sorin, fiul lui Smil si Roza, născut la data de 24 martie 1949 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Tivon, str. Hahores nr. 64/8. (3.533/2005)

9. Barat Yosi, fiul lui Smil si Roza, născut la data de 3 mai 1947 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Tivon, str. Mordechai nr. 68 (3.534/2005)

10. Barr Anda, fiica lui Rosinberg Israil si Edith, născută la data de 13 aprilie 1952 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Zondak nr. 129/25. (199/2005)

11. Barr Ido, fiul lui llya si Anda, născut la data de 4 ianuarie 1988 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Zondak nr. 129/25. (199/2005)

12. Bartos Victor, fiul lui - si Bardan Natalia, născut la data de 20 ianuarie 1963 în localitatea Slatina, judetul Suceava, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Eskilstuna Yosterasyegen nr. 138. (1.633/2009)

13. BăbutTodor, fiul lui Dionisie si Carolina, născut la data de 17 ianuarie 1922 în localitatea Abrud, judetul Alba, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 17405 Se 2nd Str. Vancouver, WA 98683. (3.808/2005)

14. Ben Izak Liana, fiica lui Rafail Sigmund si Clara, născută la data de 19 aprilie 1937 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Isarael, Haifa, str. Dahia nr. 20, cod 34980. (3.104/2007)

15. Braver Izhak, fiul lui Samoil si Adela, născut la data de 22 aprilie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nahariya, str. Hayarden nr. 6. (2.365/2007)

16. Casapu Haim, fiul lui Oscar si Rivca, născut la data de 14 ianuarie 1958 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba, str. Smariahu Levin nr. 6A. (3.699/2005)

17. Cornblum Menahem, fiul lui Sergiu si Sely, născut la data de 25 august 1965 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehohot, str. Bustenai nr. 10. (735/2009) Copii minori: Cornblum Shir, născută la data de 27.03.1992, si Cornblum Gal, născut la data de 29.08.1995.

18. David Lazăr, fiul lui David-Smil Herscu si Sura-lta, născut la data de 5 octombrie 1939 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rotsild 129/26, Rison Ltion. (1.377/2006)

19. Doron Lora, fiica lui LeibusorZindel si Tauba, născută la data de 20 octombrie 1945 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Avcholon nr. 3. (531/2008)

20. Dr. Fenyesine Dr. Zakarias Gyongyver, fiica lui Zakarias Tiberiu si Paraschiva, născută la data de 13 aprilie 1951 în localitatea Căluseri, judetul Mures, România, cetătean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, Pilisborosjeno, str. Măria nr. 14, cod postal 2097. (994/2009)

21. Elias Isac Robert, fiul lui Sorin si Aranka, născut la data de 9 iulie 1977 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Haroenr. 157. (113/2008)

22. Erez Marcela, fiica lui Goldhamer loachim si Sura-Hinda, născută la data de 8 iunie 1953 în localitatea Călărasi, judetul Călărasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, fel Aviv, str. HaravUziel nr. 5/9. (721/2008)

23. Fălcusan Hinda, fiica lui Weissman Ilie- Avram si Paulina, născută la data de 6 octombrie 1945 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 9300 Pleasant Hurst Ct. Riverside CA. 92509. (4.419/2004)

24. Fălcusan Stefan, fiul lui Vasile si Veronica, născut la data de 9 martie 1938 în localitatea Dăbica, judetul Cluj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 9300 Pleasant Hurst Ct. Riverside CA. 92509. (4.418/2004)

25. Fischer Max, fiul lui lacob si Ernestina, născut la data de 24 septembrie 1951 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Harav Kuk 10/2. (769/2005)

26. Fischer Eden, fiica lui Max si Israela, născută la data de 4 martie 1989 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Harav Kuk 10/2. (769/2005)

27. Fodor Susanna Serena, fiica lui Bela si Rachel, născută la data de 24 aprilie 1948 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.Â., 200 East End Âvenue, ap. 4 F, New York, MY 10128. (1.608/2009)

28. Fogel Stefan, fiul lui Paul si Tereza, născut la data de 10 martie 1950 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Marc Chagall nr. 13. (720/2008)

29. Fuchs lise, fiica lui Glaubach Adolf si Annie, născută la data de 19 ianuarie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv Yafo, str. Ben Yosef Shlomo. (2.365/2006)

30. Gageanu Marin, fiul lui Găgeanu Chiriac si Manda, născut la data de 3 august 1948 în localitatea Robească, judetul Buzău, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 61476 Kronberg, Ringstr. 10. (1.601/2009)

31. Gagesch Viorica, fiica lui Tiglă Gheorghe si Elena, născută la data de 26 iunie 1959 în localitatea Stănita, judetul Neamt, România, cetătean german, cu domiciliul în Germania, Augsburg, str. Louis Braille nr. 13a. (3.041/2006)

32. Ghelman Adrian, fiul lui Manus si Marcelica, născut la data de 24 februarie 1971 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Hillel Yaffe 8/4. (805/2005)

33. Gidali Israel Ervin, fiul lui Bela si Rozalia, născut la data de 9 noiembrie 1945 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Iterzl 62A. (3.775/2005)

34. Grimberg Strui, fiul lui Bercu si Meita, născut la data de 29 octombrie 1946 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Harofe 42/2 zip 34367. (5.166/2004)

35. Gruia Cornelia, fiica lui Stigelbauer loan si Viorica, născută la data de 19 noiembrie 1965 în localitatea Pojejena, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul în Suedia, str. Grevegardsvagen nr. 12, V. Frolunda. (1.893/2006)

36. Grunberg Semi, fiul lui Nuhăm si Sima, născut la data de 7 iunie 1944 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, K.Chaim, str. Moshe Sharet 76/3. (3.527/2005)

37. Halpern Pinchas, fiul lui lancu si Betti, născut la data de 27 mai 1952 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Âkiva 15 Raanana 43260. (140/2006)

38. Hice Marcela, fiica lui Vasile si Dina, născută la data de 11 ianuarie 1955 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 4225 Minnesota Av Fair Oaks Ca 95628. (3.809/2005 )

39. Iancu Shmuel, fiul lui Moise si Sura, născut la data de 10 noiembrie 1953 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Kiriat Haini, str. Lavi nr. 8. (3.698/2005)


40. Kalmandi Istvan, fiul lui Mihai si Margareta, născut la data de 7 martie 1961 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Olofstrom 29337, Vilboksvagen 13-D. (898/2008)

41. Keizer Tiberiu, fiul lui loan si Elisabeta, născut la data de 20 noiembrie 1944 în localitatea Ardud, judetul Satu Mare, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Ontario, Kitchener, 3-152 Doon-Rd. (1.550/2008)

42. Kones Moshe, fiul lui Cohns Gutman si Ghizela, născut la data de 8 mai 1927 în localitatea Panciu, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Kfar Ezion nr. 4. (132/2006)

43. Kovacs Mozes, fiul lui Kovacs Mozes si Ibolya, născut la data de 18 februarie 1943 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în S.U.A., 550 Spotswood-Englishtown road, Monroe NJ 08831. (89/2007)

44. Kovacs Susan, fiica lui Siklodi Janos si Jlona, născută la data de 27 martie 1943 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în S.U.A., 550 Spotswood-Englishtown road, Monroe NJ 08831. (88/2007)

45. Laster Martin, fiul lui Mendel si Regina, născut la data de 13 iunie 1936 în localitatea Storojinet, Ucraina, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 457 Route 25 A, ap. 799, MountSinai, NY 11766-0799. (1.611/2009)

46. Laufer Shlomo-Hanan, fiul lui Marian si Adela Nedela, născut la data de 13 ianuarie 1977 în localitatea Natania, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, str. Beniamin 36/6. (4.316/2008)

47. Lehrner Anna, fiica lui lacob si Klara, născută la data de 22 octombrie 1928 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Bialic Derech Âcco 80. (3.732/2005)

48. Mahler Hermina, fiica lui Toma si luliana- Ana, născută la data de 11 iunie 1949 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Oshawa, On Lig-352, 177-Nonquon Rd, ap. 710. (1.189/2006)

49. Markovitz Sigal, fiica lui Goldberg Israel si Tamar, născută la data de 10 octombrie 1964 în localitatea Petah Tiqwa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzliya, Ben-Yehuda, 11/3.(1.623/2006)

50. Mates Rozica, fiica lui Staerman Itic si Clara, născută la data de 22 iunie 1937 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Ehad Haam 3/7, Rischon Le Zion. (2.925/2006)

51. Minnich Franz, fiul lui Minich loan si Ana, născut la data de 1 octombrie 1946 în localitatea Lenauheim, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 86179 Augsburg, Lenaustr. 31. (1.596/2009)

52. Mitria Marinela, fiica lui Costache si Sabina, născută la data de 6 august 1962 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 11139 Stockholm, Drottninghusgrand 2. (1.637/2007)

53. Moldawsky Boaz, fiul lui Isaiahu si Laura, născut la data de 13 februarie 1967 în localitatea Petach Toqwa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Savion, str. Hashikma nr. 45. (1.629/2009)

54. Moldawsky Yossi, fiul lui Isaiahu si Laura, născut la data de 3 august 1972 în localitatea Petach Tiqwa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Savion, str. Amirim nr. 25. (1.630/2009) Copii minori: Moldawsky Guy, născut la data de 29.09.2004, si Moldawsky Danielle, născută la data de 24.11.2006.

55. Munteanu Marianne Friedel, fiica lui Fonn Gustav Carol Mihail si Luiza, născută la data de 18 octombrie 1923 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, D-69234 Dielheim in Der Herzklamm 40. (228/2006)

56. Muresan Nicolae, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 30 noiembrie 1959 în localitatea Mirsid, judetul Sălaj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1158, Melville DR Riverside CA 92506. (2.411/2007)

57. Nan Elena-Emilia, fiica lui Traian si Măria, născută la data de 2 decembrie 1951 în localitatea Hărman, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 11242 PalisadeView Dr. South Jordan UT 84095. (1.774/2007)

58. Nezer Bianca, fiica lui Simovici David losef si Roza, născută la data de 20 mai 1940 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Cabirim nr.l3. (785/2007)

59. Paulini Georg, fiul lui Georg si Hilda, născut la data de 20 iulie 1930 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, D-41065 Monchengladbach, Benderstr. 25. (1.602/2009)

60. Peiseler-Vasiliu Cristian-George, fiul lui Vasiliu Gheorghe si Floarea, născut la data de 23 ianuarie 1973 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, Hauffstrasse 35/1 74074 Heilbronn. (895/2008)

61. Petre Matei, fiul lui Ion si Elisabeta, născut la data de 9 ianuarie 1955 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 79108 Freiburg, Kehler40. (1.604/2009)

62. Petre Mirela-lsabela, fiica lui Matei si Eleonora, născută la data de 17 iulie 1974 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 79104 Freiburg,Rotebuckweg 11. (1.597/2009) Copii minori: Petre Rafael, născut la data de 24.06.1996.

63. Petre-Wild Cristina Daniela, fiica lui Matei si Eleonora, născută la data de 17 iulie 1974 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 79108 Freiburg, Kehlerstr. 40. (1.605/2009) Copii minori: Petre Ramon, născut la data de 26.06.1995, si Wild Leandro, născut la data de 23.09.2008.

64. Phillips Valentin, fiul lui Oprea Ion si Albu Vasilica, născut la data de 17 septembrie 1951 în Bucuresti, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Ontario, Brampton, str. Lhanover Rd, ap. 2109 L6S 4J1. (1.552/2008)

65. Pincovici Amir, fiul lui Shimon si Sima, născut la data de 10 iunie 1981 în localitatea Holon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kokhav Yair, str. Hanegev nr. 3. (1.640/2009) Copii minori: Pincovici Tomer, născut la data de 10.11.2008, si Pincovici Maya, născută la data de 19.08.2006.

66. Pincovici Shahar, fiul lui Shimon si Sima, născut la data de 5 februarie 1987 în localitatea Tel Aviv Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kokhav Yair, str. Hanegev nr. 3. (1.641/2009)

67. Pincovici Shimon, fiul lui Michel si Eti, născut la data de 12 decembrie 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kokhav Yair, str. Hanegev nr. 3, cod 44864. (1.635/2009)

68. Pincu Shmuel, fiul lui Avram si Ruhla, născut la data de 1 martie 1952 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Ata, str. lehuda Hanasi nr. 20. (73/2006)

69. Popescu Gabriela-Doina, fiica lui Ceausu Dumitru si Niculina, născută la data de 3 octombrie 1944 în localitatea Călărasi, judetul Călărasi, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 80637 Munchen, Ruffinistr. 36/2. (1.598/2009)

70. Popescu Leontina, fiica lui Barbure Vasile si Leontina, născută la data de 20 octombrie 1936 în localitatea Spătac, judetul Alba, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 80636 Munchen,Schachenmeierstr. 8. (1.607/2009)

71. Popescu Silvester, fiul lui Silvestru si Gabriela-Doina, născut la data de 28 august 1979 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 81673 Munchen, Josephsburgstr. 5. (1.599/2009)

72. Popescu Teofil, fiul lui Ion si Ioana, născut la data de 12 noiembrie 1933 în localitatea Deleni, judetul Olt, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 80636 Munchen, Schachenmeierstr. 8. (1.606/2009)

73. Racz Bernd, fiul lui Eric si Erica, născut la data de 30 martie 1947 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 78194 Immendingen, Hornenst.8. (1.600/2009)

74. Rogalski Mihaela Nora, fiica lui Georgescu Miron si Eleonora, născută la data de 23 septembrie 1949 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Portugalia, Rua do Alentejo 4 Fvaccas X 2765-188 Estoril. (3.690/2005)

75. Rusu Claudiu loan, fiul lui loan si Măria, născut la data de 15 februarie 1949 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 47531 Ockero, Furuvagen 9. (1.610/2009)

76. Sachter Lazăr, fiul lui Avram si Ernestina, născut la data de 1 noiembrie 1949 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul în Israel, Petah-Tikva, str. Rochild 18/27. (211/2006)

77. Saimovici Liviu Bruno, fiul lui Saimovici lacob si Adelina, născut la data de 1 iunie 1950 în Bucuresti, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Premium Point, New Rochelle, NY 10801.(1.612/2009)

78. Sanda Corina, fiica lui Zamfir Constantin si Lucretia, născută la data de 9 martie 1944 în localitatea Călărasi, judetul Călărasi, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Stockholm, str. Gunnarbovagen 2B, 17064 Solna. (42/2006)

79. Schifter lulia, fiica lui Schifter Leo si Felicia, născută la data de 28 octombrie 1972 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Bahalei Nelacha 40/1. (210/2005)

80. Shilo Hana, fiica lui Husz Zoltan si Fani, născută la data de 26 mai 1947 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Motzin, str. Usha 20. (68/2006)

81. Shor Samuel, fiul lui Schor losif si Malica, născut la data de 2 mai 1926 în localitatea Husi, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Moshe Dayan Road, 24/C, 67653. (2.364/2006)

82. Shoval Hana, fiica lui Simion Haim si Lora, născută la data de 24 noiembrie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Hadar losef Bialistok 11. (3.530/2005)

83. Simon Huba Ivan, fiul lui Balazs si Roza, născut la data de 10 aprilie 1943 în localitatea Zagon, judetul Covasna, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 21552 Malmo, Docentgatan 4 E. (1.613/2009)

84. Simon Măria, fiica lui Szikszai Mihaly si Luiza, născută la data de 27 mai 1944 în localitatea Vlăhita, judetul Harghita, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 21552 Malmo, Docentgatan 4 E. (1.614/2009)

85. Spiner Rivka, fiica lui Mibasan Solomon si Melania-Mihaela, născută la data de 17 februarie 1941 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriath Yam, str. Yakov Nameri nr. 10, cod 29013. (1.627/2009)

86. Steiner Anat, fiica lui Dov si Marina, născută la data de 17 ianuarie 1979 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Mendel Zingher nr. 11, ap. 3. (1.643/2009)

87. Steiner Eyal, fiul lui Dov si Marina, născut la data de 3 mai 1976 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Mendel Zingher nr. 11/3. (1.646/2009)

88. Steiner Marina, fiica lui Gabai Armând si Maria-Elvira, născută la data de 30 august 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Mendel Zingher nr. 11, ap. 3. (1.642/2009)

89. Steiner Ron, fiul lui Dov si Marina, născut la data de 23 martie 1974 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Mendel Zingher nr. 11, ap. 3. (1.645/2009)

90. Stelian Favieli, fiul lui Jean si Dorita, născut la data de 27 ianuarie 1974 în localitatea Pavia, Italia, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bat-Yam str. Keren Haisod nr. 19. (252/2009) Copii minori: Stelian Zohar, născută la data de 3.05.2007.

91. Selaru Florica, fiica lui Ion si Elena, născută la data de 9 august 1957 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 8222 Cantaloupe Avenue Panorama Citz, CA 91402. (3.735/2005)

92. Stef Corneliu, fiul lui Timoftei si Eugenia, născut la data de 22 noiembrie 1961 în localitatea Ohaba, judetul Alba, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Chicago, str. 6340 W. Cornelia Ave. Illinois 60634. (3.772/2005)

93. Stef Gabriela Ioana, fiica lui loan si Ioana, născută la data de 22 august 1961 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Chicago str. 6340 W.Cornelia Ave. Illinois 60634. (3.770/2005)

94. Tal Gerard, fiul lui Talpalariu Marius si Riva, născut la data de 6 octombrie 1967 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Shapira 16B, Petah-Tikva. (3.744/2005) Copii minori: Tel Adar, născută la data de 2.05.2003, si Tel Tamir, născut la data de 18.07.2005.

95. Tobă Marius Eugen, fiul lui Nicolae si Ana, născut la data de 9 ianuarie 1968 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Hilshof 4 30419 Hannover. (735/2008)

96. Tozge Mahire, fiica lui Tunalîgil Mustafa si Mecbure, născută la data de 1 iulie 1932 în localitatea Adakale, judetul Turnu Severin, România, cetătean turc, cu domiciliul actual în Turcia, 1398 Strada, nr. 3/9 Alsancak, Izmir. (1.638/2009)

97. Trebicz Săli, fiica lui Svartz Haim-Smil si Perla, născută la data de 11 ianuarie 1944 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israei, Hedera 38361, str. Sheshet Haiamim 17/3. (1.766/2006)

98. Vincze Irina, fiica lui Szocs Martin si luliana, născută la data de 21 iulie 1935 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Portland Or 91236 - 3719SE 168 Th. Auen. (4.420/2004)

99. Wallach Etty, fiica lui Croitoru Aurel si Haia-Ghitla, născută la data de 25 iulie 1961 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, lativ 63. (3.078/2005)

100. Weber Moshe, fiul lui Veber Maier Volf si Hana, născut la data de 6 ianuarie 1950 în localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul în Israel, Ramat Hasharom, str. Azar 41/4. (1.762/2006)

101. Weinreb Andrei, fiul lui Adalbert si Viorica, născut la data de 5 septembrie 1945 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nordia, Simtat Hatzelon nr. 19. (3.749/2005)

102. Weinreb Michali Michaela, fiica lui Gidali Adalbert si Rozalia, născută la data de 25 martie 1947 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nordia, Simtat Hatzeelon nr. 19. (3.774/2005)

103. Wigler Daniel Aviv, fiul lui Eizig si Irina, născut la data de 21 februarie 1981 în localitatea Tel Aviv Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv Yafo, str. Eskol Levy nr. 16, ap. 31. (3.036/2006)


104. Wigler Ronald Han, fiul lui Eizig si Irina, născut la data de 21 februarie 1981 în localitatea Tel Aviv Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv Yafo, str. Harav Uziel nr. 8. (3.035/2006)

105. Zanetti Măria, fiica lui Dina Dumitru si Măria, născută la data de 15 iunie 1949 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1174 Pimento Ave, Sunnyvale, CA 94087. (900/2005)

106. Zanetti Teodor, fiul lui Dumitru si Elena, născut la data de 11 mai 1939 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1174 Pimento Ave, Sunnyvale, CA 94087. (899/2005)

107. Zoller Fruma, fiica lui Goldstein Moise si Golda, născută la data de 12 ianuarie 1952 în localitatea Frumusica, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israei, Haifa, St. Soroca 32. (2.748/2005)

108. Zoller Itzhak, fiul lui Zoler Zigu si Haia-Reifa, născut la data de 1 ianuarie 1951 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, St. Soroca 32.(2.749/2005)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea modificărilor actului constitutiv privind revocarea administratorului, prelungirea mandatelor administratorilor, revocarea/numirea directorului executiv si reluarea activitătii Societătii Comerciale EPM ROMÂNIA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 septembrie 2009, prin care s-au aprobat modificările aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale EPM ROMÂNIA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la revocarea administratorului, prelungirea mandatelor administratorilor, revocarea/numirea directorului executiv si reluarea activitătii,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă modificările actului constitutiv al Societătii Comerciale EPM România - Broker de Asigurare - S.R.L. privind:

- revocarea domnului Josef Schindlegger din functia de administrator;

- revocarea domnului Alexander Varvaressos din functia de director executiv al societătii;

- prelungirea mandatelor administratorilor pentru o perioadă nelimitată de timp;

- numirea doamnei Andreea Nicolescu în functia de director executiv, conform hotărârii Adunării Generale a Asociatilor din data de 10 iunie 2009 si reluarea activitătii societătii ca broker de asigurare.

Art. 2. - Societatea are obligatia ca, în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunii de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobări, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia certificatului de înscriere de mentiuni, copia încheierii judecătorului delegat prin care s-a dispus înregistrarea, precum si copia certificatului constatator care va cuprinde toate datele societătii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 17 septembrie 2009.

Nr. 702.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.