MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 613/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 613         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            38. - Hotărâre privind prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia parlamentară de anchetă privind situatia sistemelor de irigatii, precum si a altor sectoare de îmbunătătiri funciare

 

            39. - Hotărâre privind prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind „Campania de promovare a Programului Operational Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunt de participare

 

            40. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            946. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

            964. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări institutionale în perspectiva aderării României la NATO inclusiv organizarea si functionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa – SHAPE

 

            987. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în perioada 27 septembrie-2 octombrie 2009, a întâlnirii Grupului de lucru NATO pe teme de audiovizual militar

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            606. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

914. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea formei si continutului documentelor de certificare a aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului international, a procedurilor specifice de acordare, respingere sau revocare a certificării, precum si a formularului de cerere si a documentatiei aferente

 

1.104. - Ordin al ministrului mediului pentru aprobarea modelului autorizatiei privind activitătile de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic

 

1.540. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia parlamentară de anchetă privind situatia sistemelor de irigatii, precum si a altor sectoare de îmbunătătiri funciare

 

În temeiul prevederilor art. 77 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Termenul de depunere a raportului prevăzut la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 31/2009 pentru înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situatia sistemelor de irigatii, precum si a altor sectoare de îmbunătătiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, se prelungeste până la data de 12 septembrie 2009.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 8 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 septembrie 2009.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind „Campania de promovare a Programului Operational Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunt de participare

 

În temeiul art. 77 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Termenul de depunere a raportului prevăzut la art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 30/2009 privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind „Campania de promovare a Programului Operational Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/ Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunt de participare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, se prelungeste până la data de 18 septembrie 2009.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 8 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 septembrie 2009.

Nr. 39.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Încetează calitatea de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a domnului deputat Atanasiu Teodor, apartinând Grupului parlamentar al PNL.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 8 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 septembrie 2009.

Nr. 40.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului cu suma de 4.000 mii lei, la capitolul 84 „Transporturi", subcapitolul 06, paragraful 03 „Zboruri speciale", titlul 40 „Subventii", articolul bugetar 02 „Subventii pe activităti", pentru suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Române de Aviatie ROMAVIA- R.A. pe anul 2009.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mi hai Stănisoară

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 946.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări institutionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea si functionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem

al Fortelor Aliate din Europa – SHAPE

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări institutionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea si functionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În rezolvarea atributiilor de serviciu, seful Reprezentantei militare este ajutat de un loctiitor."

2. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru personalul care încadrează functii la Reprezentanta Statului Major General la SHAPE, cu exceptia reprezentantului Statului Major General la SHAPE, baremul lunar de cazare nu poate depăsi suma de 2.000 euro."

3. Anexele nr. 2 a), 2 b), 3 a) si 3 b) se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1-4*) se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Nationale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 964.


*) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în perioada 27 septembrie-2 octombrie 2009, a întâlnirii Grupului de lucru NATO pe teme de audiovizual militar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în perioada 27 septembrie-2 octombrie 2009, a întâlnirii Grupului de lucru NATO pe teme de audiovizual militar.

Art. 2. - În scopul participării la activitătile prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 100 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1, în valoare de 35.000 lei, se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 987.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti prin Scrisoarea nr. 87.828/2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin-Bogdan Găureanu, membru al Comisiei speciale de retrocedare, este înlocuit de doamna Constantinovici Rodica, secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2009.

Nr. 606.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea formei si continutului documentelor de certificare a aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului international, a procedurilor specifice de acordare, respingere sau revocare a certificării, precum si a formularului de cerere si a documentatiei aferente

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) In vederea obtinerii unui certificat de aeroport international sau deschis traficului international, administratorul aeroportului în cauză trebuie să depună o cerere în acest sens la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, adresată Directiei generale infrastructură si transport aerian.

(2) Formularul de cerere este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cererea pentru acordarea certificatului va fi însotită de următoarele documente:

a) un raport de autoevaluare privind modul de îndeplinire a conditiilor cuprinse, după caz, în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international; acesta va fi însotit cel putin de o copie după certificatul valabil de autorizare al aeroportului emis de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" si de o prezentare schematică a fluxurilor de pasageri si marfă;

b) copie după certificatul de înregistrare a aeroportului, ca operator economic, în registrul comertului din România;

c) dovada faptului că semnatarul cererii are calitatea de administrator al aeroportului;

d) copie de pe cel mai recent raport managerial intern, care să contină o prezentare detaliată a activitătilor specifice pe o perioadă de cel putin un an, inclusiv date statistice privind traficul aeroportuar pe destinatii;

e) informatii referitoare la asigurarea serviciilor de handling la sol; în acest scop, se va preciza, pentru fiecare serviciu de handling cuprins în anexa nr. 1 la Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agentilor aeronautici de handling - RACR- AD- AAH, editia 1/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.245/2008, dacă acesta este asigurat pe aeroport, iar în caz afirmativ se vor oferi detalii despre agentul/agentii aeronautic/aeronautici de handling autorizati care îl prestează;

f) traficul aeroportuar prognozat, detaliat pe rute, număr de pasageri, tone marfă, pe o perioadă de cel putin 2 ani;

g) planul de afaceri pe următorii 2 ani, cu accent pe programele de dezvoltare si modernizare avute în vedere si sursele de finantare ale acestora, pe modul de furnizare si dezvoltare a facilitătilor si serviciilor oferite.

Art. 3. - (1) Procesul de evaluare a aeroportului de către comisia de evaluare numită în acest scop include verificarea la sediul aeroportului a modului de îndeplinire a cerintelor specifice.

(2) Pe parcursul procesului de evaluare, administratorul aeroportului are următoarele obligatii:

- de a asigura spatiile si facilitătile necesare pentru buna desfăsurare a activitătii comisiei;

- de a asigura accesul membrilor comisiei de evaluare în perimetrul aeroportuar, în zonele relevante pentru procesul de evaluare;

- de a furniza toate informatiile si documentele relevante, solicitate de membrii comisiei.

Art. 4. - În baza raportului întocmit de comisia de evaluare, ministrul transporturilor si infrastructurii decide:

a) certificarea aeroportului ca fiind aeroport international sau deschis traficului international, caz în care se emite în acest sens ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si reprezintă documentul de certificare;

b) respingerea cererii de certificare ca aeroport international sau deschis traficului international, caz în care decizia va fi comunicată solicitantului în scris, însotită de motivele care stau la baza ei, în termen de 5 zile de la luarea acesteia.

Art. 5. - (1) Contestatiile împotriva unei decizii de neacordare a certificatului de aeroport international sau deschis traficului international se adresează de către administratorul aeroportului în cauză ministrului transporturilor si infrastructurii în termen de 5 zile de la data primirii deciziei.

(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei ministrul transporturilor si infrastructurii comunică administratorului aeroportului modul de solutionare a acesteia.

Art. 6. - (1) În situatia în care se decide reevaluarea unui aeroport international sau deschis traficului international, această decizie va fi comunicată administratorului aeroportului în cauză cu cel putin 5 zile înaintea demarării procedurii de reevaluare.

(2) Prevederile art. 3 se aplică si procesului de reevaluare a unui aeroport.

Art. 7. - (1) În situatia în care se decide revocarea documentului de certificare, în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009, această decizie se comunică administratorului aeroportului în cauză în scris, însotită de motivele care stau la baza ei, în termen de 5 zile de la luarea acesteia.

(2) Prevederile art. 5 se aplică si deciziei de revocare a documentului de certificare.

(3) În situatia mentinerii deciziei de revocare după expirarea termenelor prevăzute la art. 5, se emite ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii de revocare a certificării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va asigura publicarea în documentul de informare aeronautică AIP - ROMÂNIA a listei aeroporturilor certificate ca aeroporturi internationale sau deschise traficului international, precum si actualizarea acestei liste în mod operativ.

Art. 9. - Toate aeroporturile civile, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" si Directia generală infrastructură si transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 4 septembrie 2009.

Nr. 914.

 

ANEXĂ

(antetul organizatiei solicitantului)

Nr.................../....................

 

CERERE

pentru evaluarea aeroportului în scopul certificării ca aeroport international sau deschis traficului international

 

1. Denumirea aeroportului, sediul, numerele de telefon, fax, e-mail

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Tipul de organizatie

……………………………………………………………………………………

(societate comercială pe actiuni sau cu răspundere limitată, regie autonomă, institutie publică)

 

3. Numărul de înregistrare al operatorului economic în registrul comertului..................................

 

4. Numărul certificatului de autorizare emis de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" si data expirării acestuia

……………………………………………………………………………………

Subsemnatul,...........................................,în calitate de administrator al........................................(denumirea aeroportului) , solicit evaluarea aeroportului în vederea certificării acestuia ca fiind......................................................... (international/deschis traficului international)

 

Data...........................

Semnătura autorizată


 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului autorizatiei privind activitătile de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 105.530/SM din 22 iunie 2009,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (7) si ale art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul autorizatiei privind activitătile de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorizatia privind activitătile de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic se emite, în limba română si engleză, de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în calitate de autoritate competentă.

Art. 3. - Varianta în limba engleză a autorizatiei se publică pe pagina de internet a autoritătii competente.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 18 august 2009.

Nr. 1.104.

 

ANEXĂ

 

Modelul

autorizatiei privind activitătile de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic

 

Antet Agentia Natională pentru Protectia Mediului

 

AUTORIZATIE

nr. xxx din zz/ll/aaaa

pentru utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic,

în scopul...........................................................................

 

În baza Notificării.......................................................................................................................................................................

transmisă de......................................................................................................................................................................................,

înregistrată la Agentia Natională pentru Protectia Mediului cu nr. xxx din zz/ll/aaaa si primind numărul european de înregistrare ../RO/../.., precum si a următoarelor avize:

 

Numărul si data avizului Comisiei pentru Securitate Biologică

 

 

Numărul si data avizelor autoritătilor responsabile în domeniu

 

 

în urma îndeplinirii procedurii de informare si consultare a publicului si a statelor membre,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu modificările ulterioare,


Agentia Natională pentru Protectia Mediului (A.N.P.M.), în calitate de autoritate competentă, emite următoarea:

 

AUTORIZATIE

 

Date de identificare a notificatorului

Numele beneficiarului

 

Orasul/Tara

 

 

Sediul

Telefon/F ax/E-mail

 

 

Persoana de contact

Numărul de înregistrare în registrul comertului

Numele si prenumele

 

Functia

 

 

 

 

 

Caracteristicile microorganismului modificat genetic

 

 

Descrierea microorganismului modificat genetic

 

 

 

Clasa de izolare

i

 

Grupa microorganismului modificat genetic

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

 

 

Utilizarea de tip

A

 

sau

B

 

 

 

Conditii si responsabilităti privind desfăsurarea activitătii*

 

 

Măsuri de biosecuritate/Planuri de urgentă în caz de accident**

 

 

Durata de valabilitate

De la

 

Până la

 

 

            Prezentul document a fost întocmit în două exemplare originale, unul pentru beneficiar si unul pentru autoritatea competentă.


* Conditiile si responsabilitătile privind desfăsurarea activitătilor de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic le cuprind pe cele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. d), h) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008.

** Documente care însotesc autorizatia si fac parte integrantă din aceasta.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, avizat de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - INCSMPS Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru Darabont", institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutele nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 1.540.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICĂ

ÎN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE - INCSMPS BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

Realizări 2008

Program 2009

Crestere/ descrestere 2009/2008

A

0

1

2

3=2/1

VENITURI TOTALE din care:

1

16.158

16.189

0,19

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

16.137

16.159

0,14

a. Venituri din activitatea de bază*)

3

8.705

4500

-48,31

b. Venituri din alte activităti conexe activitătii de CD

4

7.432

11.659

56,88

c. Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

 

 

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

21

30

42,86

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

-

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

15.529

16.156

4,04

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

g

15.525

16.152

4,04

a. Bunuri si servicii

10

339

60

-82,30

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

10.207

14.192

39,05

- cheltuieli cu salariile

12

7.765

10.960

41,15

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

119

119

0,00

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

125

0,00

- contributii pentru asigurări sociale de stat

15

1.466

2265

54,48

- contributii pentru asigurările de somaj

16

89

55

-38,43

- contributie pentru asigurările sociale de sănătate

17

505

570

12,86

- contributii pentru asigurări pt. accidente de munca si boli profesionale

18

36

16

-54,33

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

75

93

24,21

- contributiila Fd. De garantare a creantelor salariale

20

22

27

24,55

- contributii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

513

206

-59,84

- tichete de masă

23

86

79

-8,14

- deplasări, detasări

24

427

127

-70,26


c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

543

400

-26,34

d. Cheltuieli de protocol

26

34

15

-55,88

e. Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

 

 

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

 

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-litera c) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

14

14

0,00

- tichete de crese

30

-

 

 

- tichete cadou

31

-

 

 

h. Alte cheltuieli

32

3.875

1.471

-62,04

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

4

4

0,00

- cheltuieli privind dobânzile

34

-

 

 

-alte cheltuieli financiare

35

4

4

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

36

-

0

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

37

629

33

-94,82

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

106

8

-92,45

V. REZULTATUL NET

39

523

25

-95,22

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

 

 

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

41

523

25

-95,22

a. Pentru cointeresarea personalului

42

105

5

-95,24

b. Pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

 

 

 

c Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

418

20

-95,22

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

372

6

-98,39

1. surse proprii

46

282

6

-97,87

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

90

 

-100,00

3. Credite bancare pentru investitii

48

 

 

 

- interne

49

-

 

 

- externe

50

-

 

 

4. Aite surse

51

-

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care :

52

372

6

-98,39

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

372

6

-98,39

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

 

 

- interne

55

-

 

 

- externe

56

-

 

 


XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

_

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

57

16.158

16.189

0,19

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

58

15.529

16.156

4,04

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

59

629

33

-94,82

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

575

868

50,96

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

61

47

35

-25,53

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna

62

1.090

1.030

-5,50

personal de cercetare-dezvoltare lei/persoana/luna

63

3.990

4.170

4,51

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

0,6

0,20

-66,42

8. Rata rentabilitătii financiare -rd. 39*100/capital propriu

65

26

156

500,96

10. Plati restante

66

-

 

 

11. Creante de incasat

67

-

 

 


*)Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 3.851 mii lei, incheiate pina la data de 31.03.2009 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de mii lei

 


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT"

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

Realizări 2008

Program 2009

Crestere/ descrestere 2009/2008

A

0

1

2

3-2/1

VENITURI TOTALE din care:

1

6783

8445

24,50

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

6.688

8.439

26,18

a. Venituri din activitatea de bază*)

3

5.016

5.299

5,64

b. Venituri din alte activităti conexe activitătii de CD

4

1.272

1.250

-1,73

c. Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

400

1.890

372,50

2. VENITURI FINANCIARE

6

95

6

-93,68

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

0

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

6.714

8.335

24,14

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

6.702

8.330

24,29

a. Bunuri si servicii

10

1.096

2.600

137,23

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

4.584

5.015

9,40

- cheltuieli cu salariile

12

3.228

3.631

12,48

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

60

52

-13,33

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

129

121

-6,20

- contributii pentru asigurări sociale de stat

15

666

755

13,36

- contributii pentru asigurările de somaj

16

29

18

-37,93

- contributie pentru asigurările sociale de sănătate

17

174

189

8,62

-contributii pentru asigurări pt. accidente de munca si boli profesionale

18

13

5

-61,54

-contributii pentru concedii si indemnizatii

19

24

31

29,17

-contributiila Fd. de garantare a creantelor salariale

20

8

9

12,50

-contributii la fondul de pensii facultative

21

0

 

 

-alte cheltuieli de personal, din care:

22

442

377

-14,71

- tichete de masă

23

222

225

1,35

- deplasări, detasări

24

220

152

-30,91


c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

349

310

-11,17

d. Cheltuieli de protocol

26

4

2

-50,00

e. Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

0

 

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

 

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

31

73

135,48

- tichete de crese

30

0

 

 

- tichete cadou

31

18

30

 

h. Alte cheltuieli

32

638

330

-48,28

2. Cheltuieli financiare, din care;

33

12

5

-58,33

- cheltuieli privind dobânzile

34

0

 

 

-alte cheltuieli financiare

35

12

5

-58,33

3. Cheltuieli extraordinare

36

0

0

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

37

69

110

59,42

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

12

18

50.00

V. REZULTATUL NET

39

58

92

58,62

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

0

 

 

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

41

58

92

58,62

a. Pentru cointeresarea personalului

42

0

18

 

b. Pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

 

55

 

c Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofin anta rea proiectelor

44

58

19

-67,93

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

749

2.200

193,72

1. surse proprii

46

349

310

-11,17

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

400

1.890

372,50

3. Credite bancare pentru investitii

48

0

 

 

- interne

49

0

 

 

- externe

50

0

 

 

4. Alte surse

51

0

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII , din care :

52

645

2.200

241,09

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

 

 

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

0

 

 

- interne

55

0

 

 

- externe

56

0

 

 


XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

57

6.783

8.445

24,50

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

58

6.714

8.335

24,14

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

59

69

110

59,42

4 Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

110

115

4,55

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

61

79

90

13,92

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna

62

2.324,00

2.528,00

8,78

personal de cercetare-dezvoltare lei/persoana/luna

63

2.532,00

2.774,00

9,56

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

1,03

1,31

27,47

8. Rata rentabilitătii financiare -rd. 39*100/capital propriu

65

2,13

3,40

59,62

10. Plati restante

66

0

0

 

11. Creante de încasat

67

1.005

1.342

33,53


*)Veniturile realizate din contractele incheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 1.419 mii lei, incheiate pina la data de 30.04.2009 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programesi proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 0 mii lei


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.