MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 608/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 608            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 3 septembrie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

95. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României.

 

943. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

963. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

859/200. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală

 

1.059. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală

 

2.572. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă

 

4.758. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc

 

4.759. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza

 

4.760. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta

 

4.761. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca

 

4.766. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf" din Cluj-Napoca

 

4.769. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Genesis" din Săsar

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

Având în vedere faptul că în anul 2009 vor avea loc pentru prima dată, ca urmare a prelungirii mandatului prezidential de la 4 ani la 5 ani, alegeri pentru Presedintele României, separat de alegerile pentru Parlamentul României,

tinând cont de faptul că în anul 2004 alegerile prezidentiale s-au desfăsurat în acelasi timp cu cele pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului, iar Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare, se completa, în mod substantial, cu normele legale privind alegerea membrilor Parlamentului, atunci reglementată prin Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

luând în considerare faptul că Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, a abrogat în mod expres Legea nr. 373/2004, fără a stabili modalitatea de corelare a dispozitiilor sale cu cele din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru că primul act normativ mentionat se referă la votul uninominal si contine reglementări specifice pentru acest tip de alegeri, situatie care impune în mod obligatoriu completarea reglementărilor în domeniul alegerilor prezidentiale, în scopul remedierii lacunelor legislative privind aspectele tehnice ale organizării si desfăsurării alegerilor, cauzate de iesirea din vigoare a Legii nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere termenul scurt rămas până la alegerile pentru Presedintele României, imperativul asigurării unui proces electoral corect si transparent, precum si necesitatea prevenirii disfunctionalitătilor care ar putea apărea în derularea activitătilor de pregătire a alegerilor prezidentiale datorită lacunelor actualului cadru legislativ, toate acestea vizând interesul public si constituind o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente.

(22) În cazul în care niciunul dintre candidati nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (1), se organizează al doilea tur de scrutin, la care participă numai primii 2 candidati stabiliti în ordinea numărului de voturi obtinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate."

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) perioadă electorală - intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor si se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor si data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfăsurarea efectivă a votării, numărarea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatului, validarea alegerilor si publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) majoritatea de voturi ale alegătorilor- se determină ca parte întreagă, nerotunjită, a raportului dintre numărul alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente si cifra 2, la care se adaugă o unitate, si reprezintă numărul minim de voturi valabil exprimate pe care trebuie să le obtină un candidat, în primul tur, pentru a fi ales Presedinte al României;

c) liste electorale permanente - listele cuprinzând cetătenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv;

d) act de identitate - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar în cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.

(2) Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar si titlul de călătorie pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetătenii români care votează în străinătate sau de cetătenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România."

3. La articolul 2, alineatul (1) se abrogă.

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de presedinte. Cu cel putin 45 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabileste data alegerilor prin hotărâre.

(2) În situatiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constitutia României, republicată, data alegerilor va fi stabilită si adusă la cunostinta publică de Guvern în cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanta functiei.

(3) Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor se adoptă la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a Autoritătii Electorale Permanente."

5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) În situatia în care mai multe partide politice, aliante politice si organizatii legal constituite ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Consiliul Minoritătilor Nationale doresc să propună acelasi candidat la functia de Presedinte al României, acestea se pot asocia între ele numai la nivel national, pe bază de protocol, constituind o aliantă electorală. Un partid politic, o aliantă politică sau o organizatie legal constituită a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Consiliul Minoritătilor Nationale nu poate face parte decât dintr-o singură aliantă electorală. Alianta electorală care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire o poate păstra numai dacă nu si-a schimbat componenta initială. Denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă aliantă.

(2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune în scris la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 24 de ore de la data completării acestui birou electoral cu reprezentantii Autoritătii Electorale Permanente si ai partidelor politice parlamentare.

(3) Biroul Electoral Central se pronuntă în sedintă publică asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea acestuia.

(4) Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestată în scris de orice persoană fizică sau juridică interesată la înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de cel mult 24 de ore de la afisare.

(5) Decizia Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestată de semnatarii protocolului la înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de cel mult 24 de ore de la afisare.

(6) Înalta Curte de Casatie si Justitie se pronuntă asupra contestatiilor prevăzute la alin. (4) si (5) în termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, prin hotărâri definitive si irevocabile, care se comunică Biroului Electoral Central.

(7) Acordul de desfiintare a protocolului de constituire a unei aliante electorale se depune în scris la Biroul Electoral Central, până cel mai târziu cu 4 zile înaintea datei la care expiră termenul de depunere a candidaturilor.

(8) Dispozitiile alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător în cazul acordului de desfiintare a protocolului de constituire a unei aliante electorale."

6. La capitolul II, titlul sectiunii 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA 1

Listele electorale permanente si tabelele electorale"

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Listele electorale permanente se întocmesc pe comune, orase si municipii, după caz, si cuprind toti alegătorii care domiciliază în comuna, orasul sau municipiul pentru care ele au fost întocmite.

(2) Listele electorale permanente se întocmesc la comune pe sate si, după caz, străzi, iar la orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor pe străzi si, după caz, blocuri.

(3) Listele electorale permanente cuprind, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria si numărul actului de identitate.

(4) În cazul în care listele electorale permanente nu pot fi întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), alegătorii pot fi înscrisi în listele electorale permanente în ordine alfabetică, cu avizul biroului electoral judetean sau biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, care se comunică Autoritătii Electorale Permanente.

(5) În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor selectează si prelucrează datele privind alegătorii cuprinse în Registrul national de evidentă a persoanelor, tipăreste si pune gratuit la dispozitia primarilor, prin structurile sale teritoriale, două exemplare ale listelor electorale permanente. Listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.

(6) Un exemplar al listelor electorale permanente se păstrează de primar, iar celălalt se predă judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care a fost întocmit.

(7) Actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unitătii administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor.

(8) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale permanente. în acest scop, primarii sunt obligati să pună la dispozitia acestora, spre consultare, listele electorale permanente si să organizeze actiuni de informare si de îndrumare a alegătorilor pentru efectuarea verificărilor necesare.

(9) Plângerile privind omisiunile, înscrierile gresite, oricare alte erori din liste, precum si refuzul de a permite verificarea înscrierii se fac în scris la primarul localitătii, acesta fiind obligat să se pronunte, prin dispozitie, în cel mult 3 zile de la înregistrare.

(10) Contestatiile cu privire la solutionarea plângerilor se depun în scris, în termen de 5 zile de la comunicarea dispozitiei primarului, la judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul si se solutionează de aceasta în cel mult 3 zile de la înregistrare.

(11) În termen de 48 de ore de la solutionarea plângerilor si operarea modificărilor în listele electorale permanente, primarii au obligatia de a le transmite judecătoriilor si Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor."

8. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Cu cel putin 5 zile înainte de data alegerilor, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, prin structurile sale teritoriale, tipăreste si pune gratuit la dispozitia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, actualizate, care cuprind alegătorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.

(2) Copiile de pe listele electorale permanente cuprind numele si prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria si numărul actului de identitate, numărul sectiei de votare, precum si o rubrică destinată semnăturii alegătorului.

(3) Copiile de pe listele electorale permanente se predau de către primar, în două exemplare, pe bază de proces-verbal, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu două zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitia alegătorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat în data alegerilor. Al treilea exemplar al copiei se păstrează de către primar.

(4) Orice neconcordantă între lista electorală permanentă si copie se solutionează de primar de îndată, prin dispozitie, pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanentă.


(5) Orice modificare intervenită în lista electorală permanentă, după predarea copiei la biroul electoral al sectiei de votare, se comunică, în scris, de îndată acestuia de către primar."

9. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Alegătorii care se prezintă la vot si fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a sectiei de votare respective, însă au fost omisi din copia listei electorale permanente, existentă la biroul electoral al sectiei de votare, precum si membrii biroului electoral al sectiei de votare, persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii si care nu sunt înscrise în copia listei electorale permanente din acea sectie, alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oras sau municipiu decât cel de domiciliu, precum si alegătorii care votează la sectiile de votare din străinătate sunt înscrisi într-un tabel cuprinzând numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria si numărul actului de identitate, precum si alte elemente stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Alegătorii care îsi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, potrivit art. 196 alin. (1), sunt înscrisi într-un alt tabel."

10. După articolul 7 se introduc două noi sectiuni, sectiunea a 2-a „Sectiile de votare", cuprinzând trei noi articole, articolele 71-73, respectiv sectiunea a 3-a „Birourile electorale", cuprinzând paisprezece noi articole, articolele 74-717, cu următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 2-a

Sectiile de votare

Art. 71. - Sectiile de votare se organizează după cum urmează:

a) în localitătile cu o populatie de peste 1.000 de locuitori, câte o sectie de votare la 1.000-2.000 de alegători;

b) în localitătile cu o populatie sub 1.000 de locuitori, o singură sectie de votare;

c) se pot organiza sectii de votare si în satele, grupele de sate sau cartierele cu o populatie de până la 1.000 de locuitori, situate la o distantă mai mare de 3 km fată de sediul celei mai apropiate sectii de votare din resedinta comunei, orasului sau municipiului;

d) în orase, municipii si comune se vor organiza sectii de votare speciale, de regulă în gări, autogări si aerogări; se vor organiza sectii de votare speciale si în campusurile universitare; în aceste sectii îsi exercită dreptul de vot alegătorii prevăzuti la art. 195 alin. (4).

Art. 72. - (1) Delimitarea sectiilor de votare se stabileste de primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor. Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor asigură datele, informatiile si sprijinul necesare pentru îndeplinirea de către primari a acestei obligatii.

(2) Stabilirea sectiilor de votare speciale se va face de către Guvern, prin hotărâre, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1). în acest sens institutiile prefectului vor asigura furnizarea tuturor datelor si informatiilor necesare.

(3) Numerotarea sectiilor de votare de pe raza teritorială a unui judet, respectiv a municipiului Bucuresti se stabileste de către prefect, în termen de cel mult 5 zile de la delimitarea sectiilor de votare, respectiv stabilirea sectiilor de votare speciale, începând cu localitatea resedintă de judet si continuând cu cele din municipii, orase si comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.

(4) În cel mult 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), prefectii comunică Autoritătii Electorale Permanente delimitarea, respectiv stabilirea, si numerotarea fiecărei sectii de votare, precum si alte date relevante privind imobilul în care se va desfăsura votarea, în formatul stabilit de aceasta. Orice modificări privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si locurile de desfăsurare a votării se comunică Autoritătii Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la producerea acestora.

(5) Cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor, prefectii aduc la cunostinta publică delimitarea si numerotarea fiecărei sectii de votare, prin publicatii în care se indică si locul de desfăsurare a votării.

(6) Primarii si secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum si Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor vor asigura datele, informatiile si sprijinul necesar pentru îndeplinirea de către prefecti a obligatiilor prevăzute la alin. (2)-(5).

Art. 73. - (1) Pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe sectii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

(2) În afara sectiilor de votare prevăzute la alin. (1), pot fi organizate, cu acordul guvernului din tara respectivă, sectii de votare si în alte localităti decât cele în care îsi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

(3) Organizarea si numerotarea sectiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin. în termenul prevăzut la art. 72 alin. (4), ministrul afacerilor externe aduce la cunostinta publică numerotarea fiecărei sectii de votare din străinătate, precum si locurile de desfăsurare a votării.

SECTIUNEA a 3-a

Birourile electorale

Art. 74. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea operatiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate si birourile electorale ale sectiilor de votare.

(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăteni cu drept de vot. Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare, loctiitorii acestora si reprezentantii Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale nu pot avea apartenentă politică. Candidatii în alegeri, sotul, sotia, rudele si afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(3) În îndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o functie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă si impartială a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

(4) Nimeni nu poate fi în acelasi timp membru a două sau mai multe birouri electorale.

(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii si completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.

Art. 75. - (1) Birourile electorale lucrează legal în prezenta majoritătii membrilor care le compun.

(2) Sedintele birourilor electorale sunt conduse de presedinti.

(3) În lipsa presedintelui biroului electoral, atributiile acestuia sunt îndeplinite de loctiitorul său.

(4) Prezenta la sedinte a membrilor birourilor electorale este obligatorie. în cazuri justificate, presedintii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la sedintă.

(5) Birourile electorale adoptă acte si iau măsuri, potrivit competentei lor, numai cu votul majoritătii membrilor prezenti, în caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.

Art. 76. - (1) Reprezentantii formatiunilor politice în birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.

(2) Reprezentantii formatiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar si în ziua votării, cu respectarea conditiilor prevăzute de art. 77-714.

(3) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni prevăzute de prezenta lege sau în conditiile prevăzute de art. 262 alin. (5). Constatarea încetării de drept a calitătii de membru al unui birou electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către presedintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 77. - (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente si din cel mult 10 reprezentanti ai formatiunilor politice.

(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie, în sedintă publică, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai Curtii. Data sedintei se aduce la cunostinta publică prin mass-media de către presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu două zile înainte de desfăsurarea acesteia.

(3) Rezultatul tragerii la sorti se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedinte si de prim-magistratul-asistent al înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(4) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnati aleg din rândul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. în termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, în componenta Biroului Electoral Central intră presedintele, vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente si câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar. Astfel constituit, Biroul Electoral Central îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi până la completarea lui cu reprezentantii formatiunilor politice neparlamentare care au propus candidati.

(5) Constituirea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal care reprezintă actul de învestire.

(6) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare formatiune politică care nu este reprezentată în Parlament si a propus candidat comunică Biroului Electoral Central numele si prenumele reprezentantului său. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii propusi se face prin tragere la sorti, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, de presedintele Biroului Electoral Central, în prezenta membrilor biroului si a candidatilor sau a persoanelor delegate de către conducerile formatiunilor politice care au propus candidatii, în limita numărului de reprezentanti prevăzut la alin. (1).

(7) Biroul Electoral Central are un aparat tehnic de lucru format din personal de specialitate din cadrul Ministerului

Administratiei si Internelor, al Autoritătii Electorale Permanente si al Institutului National de Statistică.

(8) Biroul Electoral Central, în componenta prevăzută la alin. (4), adoptă, prin hotărâre, în termen de 3 zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare a birourilor electorale si a aparatului de lucru al acestora, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale si aparatul tehnic al acestora.

Art. 78. - (1) Biroul Electoral Central are următoarele atributii:

a) asigură aplicarea si interpretarea unitară a dispozitiilor prezentei legi;

b) constată îndeplinirea conditiilor de fond si de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi; comunică birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate candidaturile înregistrate, le face cunoscute prin intermediul serviciilor publice de radio si de televiziune, precum si prin afisare pe pagina proprie de internet;

c) în 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, stabileste ordinea de înscriere în buletinul de vot, prin tragere la sorti, în prima etapă din rândul candidatilor propusi de formatiunile politice reprezentate în Parlament, iar în a doua etapă din rândul celorlalti candidati; comunică ordinea înscrierii candidatilor si a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Curtii Constitutionale si Regiei Autonome „Monitorul Oficial" si o aduce la cunostinta publică prin intermediul serviciilor publice de radio si de televiziune, precum si prin afisare pe pagina proprie de internet;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale judetene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si a biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate; în cazul în care pentru solutionarea unei întâmpinări sau contestatii sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezenta unui judecător din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificări nu se pot face în data alegerilor;

e) centralizează rezultatele alegerilor, constată candidatul ales si prezintă Curtii Constitutionale documentatia necesară validării mandatului de Presedinte al României;

f) organizează si implementează un sistem de colectare de date si de informare periodică a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot, în baza unui esantion reprezentativ la nivel judetean si national;

g) transmite Autoritătii Electorale Permanente, după publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate materialele si documentele detinute;

h) dispune renumărarea voturilor într-o sectie de votare sau refacerea centralizării voturilor si a rezultatului alegerilor, în situatia în care constată că au fost comise erori sau există neconcordante între datele consemnate în procesele-verbale;

i) îndeplineste orice alte obligatii ce îi revin potrivit prezentei legi.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adoptă decizii si hotărâri.

(3) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei aliante electorale, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale, pentru solutionarea întâmpinărilor si contestatiilor care sunt de competenta sa, precum si pentru alte cazuri prevăzute de prezenta lege. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii în materie electorală, precum si pentru toti participantii la alegeri, se comunică părtilor interesate si se aduc la cunostinta publică prin afisare pe pagina proprie de internet.

(4) Hotărârile Biroului Electoral Central se adoptă pentru interpretarea unitară a prezentei legi, sunt general obligatorii si se aduc la cunostinta publică prin afisare pe pagina proprie de internet si prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 79. - (1) Biroul electoral judetean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti este constituit din 3 judecători, un reprezentant al Autoritătii Electorale Permanente desemnat de către aceasta prin hotărâre si din cel mult 7 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.

(2) Desemnarea judecătorilor se face în sedintă publică, în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, de către presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai acestuia sau, în cazul biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dintre judecătorii în exercitiu ai judecătoriei sectorului. Data sedintei se aduce la cunostinta publică, prin presă, de presedintele tribunalului, cu cel putin 24 de ore înainte de desfăsurarea acesteia. Tragerea la sorti se face pe functii, presedinte si loctiitor, si se consemnează într-un proces-verbal semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de învestire. Biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti astfel constituit îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat în termen de 24 de ore cu reprezentantul Autoritătii Electorale Permanente.

(3) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare formatiune politică care a propus candidat comunică biroului electoral judetean sau biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti numele si prenumele reprezentantului său. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, biroul electoral judetean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti se completează cu reprezentantii propusi de formatiunile politice reprezentate în Parlament care au propus candidati, în limita numărului de reprezentanti prevăzut la alin. (1). în termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale judetene sau birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti cu reprezentantii propusi de formatiunile politice reprezentate în Parlament care au propus candidati, acestea se completează de către presedintele biroului electoral judetean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, cu reprezentantii celorlalte formatiuni politice care au propus candidati, în limita numărului de reprezentanti prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorti, dacă este cazul, în prezenta membrilor biroului si a candidatilor sau a persoanelor delegate de către conducerile formatiunilor politice care au propus candidatii.

Art. 710. - (1) Birourile electorale judetene, respectiv birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

a) urmăresc si asigură aplicarea unitară si respectarea dispozitiilor prezentei legi, precum si a hotărârilor si deciziilor Biroului Electoral Central de către toate autoritătile, institutiile si organismele cu responsabilităti în materie electorală din cadrul judetului sau al sectorului municipiului Bucuresti;

b) asigură, împreună cu prefectii si Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora;

c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare si la procesul de votare; deciziile date sunt definitive;

d) distribuie, pe bază de proces-verbal, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, stampilele de control, stampilele cu mentiunea «VOTAT» si celelalte materiale necesare procesului electoral birourilor electorale ale sectiilor de votare;

e) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru judetul sau sectorul municipiului Bucuresti în care functionează si înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale privind centralizarea rezultatelor votării la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale la care functionează, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare, după caz, precum si toate contestatiile si întâmpinările primite;

f) predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor judetene, respectiv Tribunalului Bucuresti buletinele de vot nule si cele contestate, precum si celelalte documente si materiale detinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.

(2) Birourile electorale judetene si birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti îndeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit prezentei legi.

(3) În exercitarea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi, birourile electorale judetene si birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii în materie electorală, precum si pentru toti participantii la alegeri la care se referă, din raza teritorială de competentă a biroului, si se aduc la cunostinta publică prin afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art. 711. - (1) Biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate este constituit din 3 judecători în exercitiu ai Tribunalului Bucuresti, un reprezentant al Autoritătii Electorale Permanente desemnat de aceasta prin hotărâre si din cel mult 7 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.

(2) Dispozitiile art. 79 alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate are următoarele atributii:

a) urmăreste si asigură aplicarea unitară si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de către toate autoritătile, institutiile si organismele cu responsabilităti în materie electorală pentru organizarea scrutinului în străinătate;

b) asigură instruirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare organizate în străinătate;

c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate;

d) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot, stampilele de control, stampilele cu mentiunea «VOTAT», precum si celelalte materiale necesare procesului electoral;

e) centralizează rezultatele numărării voturilor din sectiile de votare din străinătate si înaintează Biroului Electoral Central procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor votării la sectiile de votare din străinătate, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate, precum si toate contestatiile si întâmpinările primite;

f) predă, pe bază de proces-verbal, Tribunalului Bucuresti toate documente si materialele detinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.


(4) Biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate îndeplineste orice alte atributii ce îi revin potrivit legii.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate adoptă decizii. Deciziile biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii în materie electorală, precum si pentru toti participantii la alegeri la care se referă, din raza teritorială de competentă a biroului, si se aduc la cunostinta publică prin afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art. 712. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, care sunt, de regulă, juristi, precum si din cel mult 7 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati. Birourile electorale ale sectiilor de votare nu pot functiona cu mai putin de 5 membri.

(2) Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora se face cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor de către presedintele tribunalului, în sedintă publică anuntată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorti, pe functii, dintre juristii existenti în judet sau în municipiul Bucuresti.

(3) Listele cuprinzând juristii care vor fi trasi la sorti se întocmesc de către presedintele tribunalului împreună cu prefectul, până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor. Listele vor cuprinde un număr de persoane cu cel putin 10% mai mare decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispozitia presedintelui biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor sau pentru completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare care nu au numărul minim de membri prevăzut de prezenta lege.

(4) În listele prevăzute la alin. (3) vor fi trecuti numai juristi care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 74 alin. (2).

(5) În cazul în care numărul juristilor este insuficient, listele vor fi completate, la propunerea prefectului, cu persoane cu o reputatie bună în localitate, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7* alin. (2).

(6) Listele cuprinzând propunerile de persoane pentru functiile de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare si loctiitor al acestuia vor contine: numele, prenumele, codurile numerice personale, adresele, telefoanele si semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse. Listele vor fi însotite de declaratiile pe propria răspundere ale persoanelor propuse privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 74 alin. (2). Semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse constituie acceptul de prelucrare a datelor personale de către institutiile prefectului si Autoritatea Electorală Permanentă.

(7) Propunerile de persoane pentru functiile de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare si loctiitor al acestuia trebuie avizate de Autoritatea Electorală Permanentă din punctul de vedere al activitătii anterioare ca membri ai birourilor electorale, dacă este cazul. în termen de cel mult două zile de la întocmirea lor, listele cuprinzând propunerile de persoane prevăzute la alin. (4) si (5) sunt transmise spre avizare Autoritătii Electorale Permanente de către prefecti, în formatul solicitat de aceasta. Avizul Autoritătii Electorale Permanente se comunică prefectilor si presedintilor tribunalelor, până cel mai târziu cu 5 zile înaintea desemnării presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora.

(8) Gruparea în liste a persoanelor în vederea tragerii la sorti se face avându-se în vedere necesitatea ca locuintele acestor persoane să fie situate în apropierea sediului biroului electoral al sectiei de votare. Rezultatul tragerii la sorti se consemnează într-un proces-verbal semnat de presedintele tribunalului judetean. Procesul-verbal constituie actul de învestitură.

(9) În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorti, presedintele tribunalului transmite biroului electoral judetean sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, lista persoanelor desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora, precum si listele de rezervă prevăzute la alin. (3).

Art. 713. - (1) În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 712 alin. (9), formatiunile politice care au propus candidati sunt obligate să comunice biroului electoral judetean, respectiv biroului electoral al sectorului, în cazul municipiului Bucuresti, lista reprezentantilor lor în birourile electorale ale sectiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul sectiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta si modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formatiune politică poate avea într-un birou electoral al unei sectii de votare cel mult 2 reprezentanti.

(2) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare cu reprezentantii formatiunilor politice se face de presedintele biroului electoral judetean, respectiv de presedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, în prezenta reprezentantilor formatiunilor politice în biroul electoral judetean sau în biroul electoral al sectorului respectiv, în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). Operatiunile de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare pot avea loc pe tot cuprinsul celor 48 de ore si se consemnează în procese-verbale, care constituie actele de învestitură. Birourile electorale ale sectiilor de votare se consideră constituite la data completării acestora cu reprezentantii formatiunilor politice.

(3) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face în prima etapă cu reprezentantii formatiunilor politice reprezentate în Parlament care au propus candidati, iar în a doua etapă, prin tragere la sorti, pentru fiecare sectie de votare, cu reprezentantii celorlalte formatiuni politice care au propus candidati, de către presedintele biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz.

(4) În cazul în care, în urma efectuării operatiunilor prevăzute la alin. (2) si (3), mai există birouri electorale ale sectiilor de votare care nu au numărul maxim de membri prevăzut de alin. (1), acestea urmează a fi completate, prin tragere la sorti, pentru fiecare sectie de votare, dintre toate formatiunile politice care au depus propuneri pentru cel de-al doilea reprezentant la sectia de votare respectivă.

(5) În cazul în care, în urma efectuării operatiunilor prevăzute la alin. (2)-(4), mai există birouri electorale ale sectiilor de votare care nu au cel putin 5 membri, respectiv presedinte, loctiitor si 3 membri, acestea urmează a fi completate cu persoane din rezerva aflată la dispozitia presedintelui biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, prin tragere la sorti, cu respectarea prevederilor art. 712 alin. (8).

(6) La solicitarea scrisă a reprezentantilor formatiunilor politice în biroul electoral, presedintele biroului electoral judetean ori, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti pune la dispozitia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare.

(7) Câte o copie certificată a proceselor-verbale de completare se predă, prin intermediul primarilor, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare.

Art. 714. - (1) Fiecare birou electoral al sectiei de votare din străinătate este constituit dintr-un presedinte, desemnat de seful reprezentantei diplomatice, de regulă din cadrul acesteia, si din


2 până la 6 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati. Birourile electorale pentru sectiile de votare din străinătate nu pot functiona cu mai putin de 3 membri, presedinte si 2 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.

(2) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate cu reprezentantii formatiunilor politice care au propus candidati se face de către presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate si se consemnează într-un proces-verbal care reprezintă actul de învestire. în această componentă, birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atributiile prevăzute de prezenta lege. Dispozitiile art. 713 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formatiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu persoane cu o bună reputatie, fără apartenentă politică si care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 74 alin. (2), dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe. Lista este transmisă spre avizare Autoritătii Electorale Permanente de către Ministerul Afacerilor Externe, în formatul solicitat de aceasta, în termen de două zile de la întocmire. Avizul Autoritătii Electorale Permanente se comunică Ministerului Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 5 zile înaintea desemnării presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare.

(4) Termenele pentru desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate, respectiv pentru comunicarea reprezentantilor formatiunilor politice în birouri, precum si pentru completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate sunt cele prevăzute de prezenta lege pentru birourile electorale ale sectiilor de votare din tară.

(5) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa si alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează.

(6) La solicitarea scrisă a reprezentantilor formatiunilor politice în biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, presedintele pune la dispozitia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate.

Art. 715. - (1) Cu două zile înainte de data alegerilor, birourile electorale ale sectiilor de votare primesc, pe bază de proces-verbal, de la birourile electorale judetene sau de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin intermediul primarilor, următoarele:

a) două copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din sectia de votare; un exemplar este pus la dispozitia alegătorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat în data alegerilor;

b) buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT»;

c) formularele tabelelor prevăzute la art. 7, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, alte imprimate si materiale necesare desfăsurării procesului electoral, precum si un buletin de vot anulat, după caz, de către presedintele biroului electoral judetean, respectiv al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, pe care îl vor afisa la sediul sectiei de votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor.

(2) După primire, materialele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sigilează de către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se păstrează, până la transportul lor la localurile sectiilor de votare, sub pază, într-un singur spatiu pus la dispozitie de primarul unitătii administrativ-teritoriale în care acestea îsi desfăsoară activitatea.

(3) Birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate primesc, pe bază de proces-verbal, de la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, buletinele de vot, stampila de control, stampilele cu mentiunea «VOTAT», formularele tabelelor prevăzute la art. 7 alin. (1), formularele pentru încheierea proceselor-verbale, alte imprimate si materiale necesare desfăsurării procesului electoral, precum si un buletin de vot anulat de către presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, pe care îl vor afisa la sediul sectiei de votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare. După primire, acestea se sigilează de către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se păstrează, până la transportul lor la localurile sectiilor de votare, într-un singur spatiu pus la dispozitie de seful reprezentantei diplomatice din statul respectiv.

(4) Birourile electorale ale sectiilor de votare au următoarele atributii:

a) asigură buna organizare si desfăsurare a operatiunilor electorale în raza lor teritorială de competentă;

b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate, precum si contestatiile cu privire la procesul de votare;

c) numără voturile si consemnează rezultatele votării în procesele-verbale prevăzute la art. 21 alin. (1); poate decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1);

d) îndeplinesc orice alte atributii stabilite prin prezenta lege sau prin hotărâri si decizii ale birourilor electorale ierarhic superioare.

(5) După încheierea votării si consemnarea rezultatelor votării, birourile electorale ale sectiilor de votare efectuează următoarele activităti:

a) predau birourilor electorale judetene sau, după caz, biroului electoral al sectorului următoarele: procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule si cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestatiile si materialele la care acestea se referă, de competenta acestora, dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate în cadrul sectiei de votare, precum si declaratiile pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin. (4), după caz; birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate predau, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta si-a încetat activitatea, Tribunalului Bucuresti procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule si cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestatiile si materialele la care acestea se referă si predau Autoritătii Electorale Permanente, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dosarele cuprinzând tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare din străinătate, precum si declaratiile pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin. (5);

b) predau, pe bază de proces-verbal, reprezentantului judecătoriei în a cărei rază teritorială îsi au sediul si care se află la sediul biroului electoral judetean sau, după caz, la sediul biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, buletinele de vot întrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, stampilele si celelalte materiale utilizate în desfăsurarea votării; birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate înaintează aceste materiale reprezentantelor diplomatice, care, în termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către operatorii economici specializati.


(6) În exercitarea atributiilor care îi revin, biroul electoral al sectiei de votare adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate părtile la care se referă si se aduc la cunostinta publică prin afisare la loc vizibil la sediul biroului electoral al sectiei de votare.

Art. 716. - (1) Formatiunile politice care participă la alegeri si candidatii pot contesta modul de formare si componenta birourilor electorale, în cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri.

(2) Contestatiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, în cazul în care contestatia se referă la Biroul Electoral Central, la înalta Curte de Casatie si Justitie si se solutionează de acestea în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Decizia sau, după caz, hotărârea pronuntată este definitivă.

Art. 717. - Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate si birourile electorale ale sectiilor de votare îsi încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru presedintele ales."

11. Articolul 8 se abrogă.

12. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 4-a

Candidaturile"

13. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) sunt însotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată si datată de candidat, de declaratia de avere, declaratia de interese, de o declaratie pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securitătii sau de colaborator al acesteia, precum si de lista sustinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători."

14. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Lista sustinătorilor este un act public, sub sanctiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate si semnătura alegătorilor care sustin candidatura. în finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor sustinătorilor. Modelul listei sustinătorilor si al declaratiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

15. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:

„(5) Declaratiile pe propria răspundere ale candidatilor în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securitătii sau de colaboratori ai acesteia sunt înaintate, în termen de 24 de ore de la depunere, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.

(6) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale candidatilor se publică pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, în termen de 48 de ore de la înregistrarea candidaturilor.

(7) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică, în mod corespunzător, si pentru candidatii propusi de către organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si pentru candidatii propusi de către aliantele electorale.

(8) Apartenenta politică a candidatului la partidul politic, organizatia cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau la unul dintre membrii aliantei politice sau aliantei electorale care îl propune nu constituie o conditie pentru a candida."

16. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Biroul Electoral Central verifică îndeplinirea conditiilor de fond si de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste conditii si respinge înregistrarea candidaturilor care nu îndeplinesc conditiile legale.

(2) Înregistrarea si respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora.

(3) Biroul Electoral Central întocmeste procese-verbale din care rezultă data si ora afisării deciziilor de înregistrare sau, după caz, de respingere a înregistrării candidaturilor.

(4) Candidatii pot renunta la candidaturi până la data rămânerii definitive a candidaturilor. în acest scop, acestia declară în scris pe propria răspundere că renuntă la candidatură. Declaratia se depune la Biroul Electoral Central."

17. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 111 si 112, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Semnele electorale se depun la Biroul Electoral Central în scris si în format electronic odată cu depunerea candidaturii.

(2) Semnele electorale ale candidatilor la functia de Presedinte al României trebuie să se deosebească clar între ele, fiind interzisă utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. Candidatii propusi de partide politice si aliante politice pot întrebuinta ca semn electoral semnul permanent cu care aceste formatiuni politice s-au înscris la Tribunalul Bucuresti.

(3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului român, ale altor state, ale Uniunii Europene, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase.

(4) În cazul în care un candidat optează pentru semnul electoral al partidului politic, al organizatiei cetătenilor apartinând unei minorităti nationale, aliantei politice sau electorale care îl propune, după caz, acesta îl poate folosi dacă formatiunea politică respectivă, înregistrată legal începând din anul 1990, l-a folosit prima, si nu poate fi însusit sau utilizat de alt partid politic, aliantă politică, aliantă electorală, organizatie a cetătenilor apartinând unei minorităti nationale înregistrată ulterior sau de un candidat independent decât cu consimtământul celor cărora Ie-a apartinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianta politică sau alianta electorală initială.

(5) În cazul în care acelasi semn electoral este solicitat de mai multi candidati, atribuirea se face candidatului care a depus primul semnul respectiv.

(6) Înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale se face de către Biroul Electoral Central, prin decizie, odată cu înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor.

Art. 112. - (1) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), respectiv la art. 111 alin. (6), candidatii, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz. Contestatiile se fac în scris si se depun la Curtea Constitutională.

(2) Curtea Constitutională solutionează contestatiile în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârile sunt definitive, se comunică de îndată Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


(3) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor prevăzut la alin. (2), Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publică, prin afisare pe pagina proprie de internet si prin intermediul mass-mediei, candidaturile si semnele electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse. în acelasi termen, Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, candidaturile si semnele electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse, acestea având obligatia de a le afisa de îndată la sediul lor."

18. La capitolul II, titlul sectiunii a 3-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 5-a

Buletinele de vot si stampilele electorale"

19. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Modelul, dimensiunile si conditiile de tipărire ale buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, la propunerea Autoritătii Electorale Permanente si a Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Buletinele de vot se vor imprima de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», cu litere de aceeasi mărime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, în atâtea exemplare câti alegători sunt înscrisi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru sectiile de votare din străinătate, precum si numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru sectiile de votare speciale. în acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, Ministerul Afacerilor Externe si institutiile prefectului vor comunica Biroului Electoral Central: numărul alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente, numărul estimat de buletine de vot necesare pentru sectiile de votare din străinătate, precum si numărul estimat de buletine de vot necesare pentru sectiile de votare speciale.

(3) Cu cel putin 15 zile înaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezintă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» membrilor Biroului Electoral Central. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiectii se formulează pe loc, obiectiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» modificarea machetei si tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele si prenumele candidatilor, precum si semnul electoral sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.

(4) Un exemplar al buletinului de vot, vizat si anulat de presedintele Biroului Electoral Central, va fi afisat pe site-ul acestei institutii."

20. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Confectionarea stampilelor birourilor electorale judetene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, a stampilelor de control ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, a stampilei biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate si a stampilelor birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate se realizează prin grija prefectilor, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Stampila Biroului Electoral Central se confectionează de Ministerul Administratiei si Internelor, iar stampilele cu mentiunea «VOTAT» se confectionează de Regia Autonomă

«Monetăria Statului». Stampila cu mentiunea «VOTAT» trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanta dintre acestea.

(3) În cazul pierderii sau furtului unor stampile electorale, birourile electorale ierarhic superioare celor cărora le apartineau stampilele electorale respective iau măsuri în vederea înlocuirii acestora, cu sprijinul Regiei Autonome «Monetăria Statului», prefectului sau Ministerului Afacerilor Externe, după caz."

21. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT», formularele pentru încheierea proceselor-verbale, copiile de pe listele electorale, tabelele prevăzute la art. 7 si celelalte materiale necesare desfăsurării procesului electoral se preiau de către prefect, împreună cu presedintele biroului electoral judetean sau al biroului electoral ai sectorului municipiului Bucuresti, pe bază de proces-verbal, si se păstrează în încăperi speciale, încuiate si sigilate. Aceste materiale se distribuie, prin intermediul primarilor, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu cu două zile înaintea alegerilor. Pentru sectiile de votare din străinătate, preluarea si predarea acestor materiale se fac, pe bază de proces-verbal, de către presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Predarea si distribuirea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăti sau multiplu de 100 de bucăti, pe bază de proces-verbal.

(3) În preziua alegerilor, la sediul fiecărei sectii de votare se afisează un buletin de vot, vizat si anulat, după caz, de presedintele biroului electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate."

22. La capitolul II, titlul sectiunii a 4-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 6-a

Campania electorală"

23. La articolul 15, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15 - (1) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor si se încheie în dimineata zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7,00."

24. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) În campania electorală candidatii si, după caz, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care i-au propus, precum si cetătenii au dreptul să îsi exprime opiniile în mod liber si fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marsuri, precum si prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunărilor si marsurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.

(3) În unitătile militare, în unitătile de învătământ, în timpul programului de învătământ, în sediile reprezentantelor diplomatice, precum si în penitenciare, actiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.

(4) În timpul campaniei electorale, primarii asigură candidatilor si formatiunilor politice care i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spatii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii."

25. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie să servească următoarelor interese generale:

a) ale electoratului - de a primi informatii corecte, astfel încât să îsi poată exercita dreptul la vot în cunostintă de cauză;


b) ale candidatilor si partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care îi sustin - de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;

c) ale radiodifuzorilor - de a-si exercita drepturile si responsabilitătile care decurg din profesiunea de jurnalist.

(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăsurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toti candidatii si toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care îi sustin."

26. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie însotite de următoarele informatii:

a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;

b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizată;

c) dimensiunea esantionului si marja maximă de eroare;

d) cine a solicitat si cine a plătit efectuarea sondajului.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

(4) Pot efectua sondaje de opinie la iesirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societătile comerciale ori organizatiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie si care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării institutiei pentru care lucrează, în zona de protectie a sectiei de votare prevăzută la art. 194 alin. (6), fără a avea acces în interiorul localului sectiei de votare.

(5) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, înainte de încheierea votării."

27. După articolul 19 se introduc trei noi articole, articolele 191-193, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Candidatii sunt obligati să solicite, până la data începerii campaniei electorale, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.

(2) Accesul candidatilor la serviciile publice si private de radio si televiziune este gratuit. Posturile private de radio si televiziune vor oferi candidatilor timpi de antenă proportionali cu cei practicati de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat de către posturile private de radio si televiziune atrage sanctionarea acestora. Sanctiunile sunt stabilite prin decizii ale Consiliului National al Audiovizualului.

(3) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

(4) În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Consiliul National al Audiovizualului stabileste, prin decizie, regulile de desfăsurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru presedinte.

(5) Candidatii îsi pot desemna coordonatori de campanie la nivelul judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si pentru străinătate, pe care îi notifică Biroului Electoral Central si Autoritătii Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor.

(6) Coordonatorii de campanie ai candidatilor au rolul de a reprezenta candidatii si de a conduce campania electorală a acestora, acolo unde au fost desemnati.

Art. 192. - (1) Primarii sunt obligati ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, prin dispozitie care se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afisajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, tinând seama de numărul candidatilor.

(2) Locurile speciale pentru afisaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăteni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activităti din localitătile respective. în prealabil, primarii sunt obligati să asigure înlăturarea din spatiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.

(3) Locurile speciale pentru afisaj electoral pot fi folosite numai de candidatii la functia de presedinte si de partidele care i-au propus.

(4) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afisaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.

(5) Afisajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al detinătorilor si numai cu luarea măsurilor impuse de legislatia în vigoare pentru asigurarea sigurantei cetătenilor.

(6) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afis electoral. Un afis electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăsi dimensiunile de 500 mm o latură si 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură si 250 mm cealaltă latură.

(7) Sunt interzise afisele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

(8) Se interzice afisajul în scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de sustinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare si informare rutieră, precum si pe sistemele electronice de reglementare a circulatiei.

(9) Activitătile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spatiile verzi, rezervatiile naturale si zonele protejate ecologic.

(10) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.

(11) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate.

(12) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

(13) Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidati si, după caz, de către partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale care îi sustin a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restrictii de circulatie rutieră sau pietonală.


(14) Campania electorală se poate desfăsura în alt stat decât România numai cu respectarea legislatiei în vigoare a statului respectiv.

Art. 193. - (1) Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate veghează la corecta desfăsurare a campaniei electorale, solutionând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală.

(2) Dacă birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate consideră, cu ocazia solutionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizează autoritătile competente.

(3) Împotriva deciziilor birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate se pot face contestatii la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult 48 de ore de la afisarea acestora.

(4) Solutionarea plângerilor si a contestatiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor.

(5) Contestatiile formulate în termenul legal împotriva deciziilor adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate suspendă executarea acestora.

(6) Deciziile adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora.

(7) Contestatiile cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formatiuni politice ori a unui candidat de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii se solutionează de Curtea Constitutională, cu votul majoritătii judecătorilor, în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea lor."

28. După articolul 193 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 7-a „Votarea", cuprinzând articolele 194-198, cu următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 7-a

Votarea

Art. 194. - (1) Fiecare local al sectiilor de votare trebuie să posede un număr suficient de urne de vot, cabine, stampile cu mentiunea «VOTAT», proportional cu numărul alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente si cu numărul estimat al alegătorilor care vor fi înscrisi în tabelele prevăzute la art. 7, precum si o urnă de vot specială.

(2) Cabinele si urnele de vot trebuie asezate în aceeasi încăpere în care se află biroul electoral al sectiei de votare. Cabinele si urnele de vot se asigură de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefectii.

(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare împreună cu membrii acestuia trebuie să fie prezenti la sediul sectiei de votare, în ajunul zilei votării, la ora 18,00, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. în intervalul orar 18,00-20,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare primeste, în conformitate cu dispozitiile art. 196 alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare asigură, cu sprijinul primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din si de pe sediul sectiei de votare si dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.

(4) La plecare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sigilează intrarea în localul de vot prin aplicarea stampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea localului de vot cu stampila de control sau cu stampile cu mentiunea «VOTAT».

(5) În ziua votării activitatea biroului electoral al sectiei de votare începe la ora 6,00. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri si, după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot si stampilele, consemnând la pct. e) si i) din procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1) numărul buletinelor de vot primite, respectiv numărul stampilelor cu mentiunea «VOTAT» primite. Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, presedintele asigură aplicarea stampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea. După încheierea acestor operatiuni, presedintele închide si sigilează urnele prin aplicarea stampilei de control pe toate deschizăturile acestora, cu exceptia fantei prin care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemnează la pct. j) al procesului-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1).

(6) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune conditii. Atributiile acestuia se întind si în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum si pe străzi si în piete publice, până la o distantă de 500 m.

(7) Măsurile dispuse de presedintele biroului electoral al sectiei de votare se aduc la cunostinta publică prin afisare la loc vizibil.

(8) Măsurile administrative dispuse de birourile electorale referitoare la afisajul electoral se duc la îndeplinire de către primarul unitătii administrativ-teritoriale, de îndată ce i-au fost comunicate.

(9) Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar si de prefect, împreună cu reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor.

(10) În afară de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de observatori, nicio altă persoană nu poate stationa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

(11) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate cu mentinerea ordinii si persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.

(12) În ziua votării, între orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea si consumul băuturilor alcoolice în spatiul de protectie al sectiei de votare prevăzut la alin. (6).

(13) Pentru sectiile de votare din străinătate, dispozitiile prezentului articol se aplică, după caz, cu luarea în considerare a conditiilor specifice privind organizarea acestora.

Art. 195. - (1) Votarea începe la ora 7,00 si se încheie la ora 21,00. La sediile sectiilor de votare se afisează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea.

(2) Alegătorii votează la sectia de votare unde sunt arondati potrivit domiciliului, cu exceptiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii votează la sectia de votare unde îsi desfăsoară activitatea.

(4) Alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, în alt oras sau municipiu decât cel de domiciliu votează numai la sectiile de votare speciale constituite potrivit art. 71 lit. d), după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat si nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Modelul declaratiei pe propria răspundere se stabileste prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la art. 27 alin. (1).

(5) Alegătorii care în ziua votării se află în străinătate votează la sectiile de votare constituite în conditiile art. 73, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat si nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Modelul declaratiei pe propria răspundere se stabileste prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la art. 27 alin. (1).

(6) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorul prezintă actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifică dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală permanentă, după care alegătorul semnează în listă la pozitia destinată acestuia. Alegătorul care se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (3)-(5) este înscris de presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau de către membrul desemnat de acesta în tabelul prevăzut la art. 7 alin. (1), după care semnează în dreptul datelor sale personale la pozitia dedicată semnăturii din tabel. în baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabel, după caz, presedintele sau membrul biroului electoral al sectiei de votare desemnat de acesta îi încredintează alegătorului buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT», pe care acesta o va aplica pe buletinul de vot. In situatia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate semna în lista electorală, presedintele face o mentiune în listă, confirmată prin semnătura sa si a încă unui membru al biroului electoral.

(7) Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând stampila cu mentiunea «VOTAT» înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele si numele candidatului pe care îl votează.

(8) Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate sau al membrilor biroului electoral al sectiei de votare.

(9) După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât pagina netipărită care poartă stampila de control să rămână în afară, si le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. îndoirea gresită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

(10) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat gresit stampila cu mentiunea «VOTAT», dar nu a introdus buletinul în urnă, presedintele biroului electoral al sectiei de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, retinând si anulând buletinul de vot initial si făcând mentiunea corespunzătoare la pct. f) din procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1).

(11) Stampila încredintată pentru votare se restituie presedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al sectiei de votare desemnati de acesta, care aplică pe actul de identitate a alegătorului stampila cu mentiunea «VOTAT» sau un timbru autocolant, după caz, si înscriu data scrutinului.

(12) Presedintele poate lua măsuri ca stationarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

(13) Candidatii si oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. în acest caz, identitatea se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace legale.

(14) În cazul în care contestatia este întemeiată, presedintele biroului electoral al sectiei de votare îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal si va sesiza această situatie autoritătilor competente.

(15) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăsi o oră. Suspendarea este anuntată prin afisare la usa sediului sectiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declansat suspendarea.

(16) În timpul suspendării, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral al sectiei de votare vor rămâne sub pază permanentă, în timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al sectiei de votare în acelasi timp. Candidatii si observatorii care asistă la votare nu pot fi obligati să părăsească sala de votare în acest timp.

Art. 196. - (1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din tară, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însotită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel putin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială si cu materialul necesar votării - stampilă cu mentiunea «VOTAT», buletine de vot si timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea. în raza unei sectii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva sectie de votare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza tabelului prevăzut la art. 7 alin. (2).

(3) Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele retinute, detinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central. Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 197. - (1) La ora 21,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declară votarea încheiată si dispune închiderea sălii unde se votează.

(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îsi exercite dreptul de vot.

Art. 198. - (1) La toate operatiunile electorale efectuate de birourile electorale ale sectiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, persoanele acreditate în conditiile prezentei legi.

(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se întelege următoarele:

a) observatorii interni si externi;

b) reprezentantii interni si externi ai mass-mediei.

(3) Pot fi acreditati ca observatori interni reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care au în obiectul de activitate apărarea democratiei si a drepturilor omului sau observarea alegerilor, care sunt legal constituite cu cel putin 6 luni înainte de data alegerilor. Persoanele desemnate de aceste organizatii ca observatori interni nu pot avea apartenentă politică.

(4) Pot fi acreditate ca reprezentanti interni ai mass-mediei persoanele desemnate în scris în acest sens de către conducerea institutiilor mass-media. Persoanele desemnate de aceste institutii ca reprezentanti interni nu pot avea apartenentă politică.

(5) Acreditarea observatorilor interni si a reprezentantilor interni ai mass-mediei se face de către birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, pentru toate sectiile de votare din raza de competentă a acestora, la cererea scrisă a conducerii organizatiilor neguvernamentale sau a institutiilor mass-media din România, făcută cu cel putin 5 zile înaintea datei alegerilor.

(6) Acreditarea observatorilor externi si a reprezentantilor externi ai mass-mediei se face de Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pentru toate birourile electorale.

(7) Pot fi acreditate ca observatori interni doar persoanele propuse de acele organizatii neguvernamentale care prezintă o adeverintă privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (3), eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă. Adeverinta poate fi solicitată până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

(8) Pot fi acreditate ca reprezentanti interni ai mass-mediei din România persoanele propuse de acele institutii mass-media care prezintă o adeverintă eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă privind faptul că desfăsoară activităti în domeniul mass-media. Adeverinta poate fi solicitată până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor în baza unor documente din care rezultă obiectul de activitate al institutiei respective.

(9) Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 si terminând cu momentul încheierii si semnării de către membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în sectia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil si în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea si desfăsurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris presedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităti. Orice act de propagandă electorală, precum si încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

(10) La biroul electoral al sectiei de votare, persoanele acreditate pot stationa numai în spatiul stabilit în acest sens în sala de votare de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia si în spatiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.

(11) Contestatiile privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare de către biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau de către biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate se depun, în cel mult două zile de la afisarea deciziei, la tribunalul în a cărui rază teritorială functionează biroul electoral si se solutionează de acesta în cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

(12) Contestatiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală Permanentă a solicitării de eliberare a adeverintelor prevăzute la alin. (7) si (8) se depun în cel mult două zile de la comunicarea răspunsului la Curtea de Apel Bucuresti si se solutionează de aceasta în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă si irevocabilă."

29. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 20. - (1) După închiderea sălii unde se votează, presedintele, în prezenta membrilor biroului electoral, efectuează operatiunile de numărare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:

a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce stampilele cu mentiunea «VOTAT» într-un plic care se sigilează prin aplicarea stampilei

de control a sectiei de votare. Disparitia uneia sau a mai multor stampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1);

b) anulează buletinele de vot neîntrebuintate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii «ANULAT» si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; în cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mentiunea «ANULAT» se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv si se aplică o singură dată stampila de control;

c) stabileste numărul alegătorilor înscrisi în copia listei electorale permanente; este interzis, sub sanctiunea legii, ca pe aceste documente să existe stersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1);

d) stabileste numărul alegătorilor prezenti la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe copiile listelor electorale permanente existente în sectia de votare, respectiv pe tabelele întocmite conform art. 7. Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b), respectiv pct. b1, b2 si b3 din procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1);

e) desigilează urnele, una câte una, numără buletinele de vot si deschide buletinele de vot unul câte unul; la deschiderea fiecărui buletin, presedintele citeste cu voce tare numele si prenumele candidatului votat si arată buletinul de vot celor prezenti; buletinele de vot deschise se grupează pe candidati, se numără si se leagă separat; voturile nule si voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat se consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte.

(2) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată stampila cu mentiunea «VOTAT», buletinele de vot la care stampila cu mentiunea «VOTAT» este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora; votul este valabil exprimat în cazul în care, desi stampila cu mentiunea «VOTAT» aplicată a depăsit limitele patrulaterului, optiunea alegătorului este evidentă, în cazul în care tusul s-a imprimat si pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată stampila cu mentiunea «VOTAT», precum si în situatia în care stampila a fost aplicată de mai multe ori în acelasi patrulater sau atât într-un patrulater, cât si în afara oricărui alt patrulater; efectuarea de stersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora; buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate."

30. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) După deschiderea urnelor si numărarea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare întocmeste un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă existentă în sectia de votare [pct. a) >/= pct. b1];

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:

b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă;

b2 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne si nu sunt cuprinsi în copia de pe lista electorală permanentă, înscrisi în tabelul prevăzut la art. 7 alin. (1);

b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrisi în tabelul prevăzut la art. 7 alin. (2);

c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b) - pct. d)], [pct. c) = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)];

d) numărul voturilor nule;


e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

g) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat;

h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor înaintate biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, după caz;

i) numărul stampilelor cu mentiunea «VOTAT» la începerea votării; se mentionează disparitia uneia sau mai multor stampile, dacă este cazul, precum si starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;

j) alte situatii; se mentionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente si tabelele prevăzute la art. 7; se mentionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuintate si cele anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum si orice alte incidente.

(2) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare si ceilalti membri semnează procesul-verbal pe care se aplică stampila de control a biroului electoral. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului sectiei de votare nu influentează valabilitatea procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au împiedicat semnarea.

(3) Un exemplar al procesului-verbal se afisează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.

(4) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie de pe procesul-verbal, certificată de către toti cei care au semnat originalul.

(5) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1), toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, buletinele de vot nule si cele contestate alcătuiesc un dosar sigilat si stampilat care trebuie însotit de stampila de control. Copia de pe lista electorală permanentă împreună cu tabelele utilizate în cadrul sectiei de votare, precum si declaratiile pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin. (4), după caz, alcătuiesc un dosar distinct. în cel mult 24 de ore de la încheierea votării, ambele dosare sunt înaintate biroului electoral judetean sau, după caz, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu pază înarmată, însotit, la cerere, de alti membri ai biroului electoral respectiv.

(6) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate, însotite de toate întâmpinările si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, prin grija reprezentantelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic de către presedintele sau loctiitorul biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, care contrasemnează si stampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatelor votării.

(7) În cazul în care constată neconcordante între datele continute de un proces-verbal primit de la un birou electoral al unei sectii de votare, biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti trebuie să solicite presedintelui biroului electoral al sectiei de votare respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă au fost

atestate prin semnătură si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.

(8) În cazul în care constată neconcordante între datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare organizate în străinătate, biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate trebuie să solicite presedintelui biroului electoral al sectiei de votare să facă corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă sunt atestate prin semnătură si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Dispozitiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(9) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului prevăzut la alin. (5), biroul electoral judetean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucuresti trimite câte un exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale sectiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea; biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate transmite câte o copie, contrasemnată si stampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate Tribunalului Bucuresti.

(10) Candidatii pot obtine copii de pe exemplarele proceselor-verbale prevăzute la alin. (9)."

31. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si după solutionarea contestatiilor primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau biroul electoral  pentru sectiile de votare din străinătate încheie un proces-verbal care cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzuti în copiile de pe listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:

b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă sectie de votare decât cea în care au fost arondati conform domiciliului, înscrisi în tabelul prevăzut la art. 7 alin. (1);

b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrisi în tabelul prevăzut la art. 7 alin. (2);

c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b) - pct. d)], [pct. c) = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)];

d) numărul total al voturilor nule;

e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat;

h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor si contestatiilor formulate si a deciziilor pronuntate.

(2) Prevederile art. 21 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, precum si cu toate contestatiile si întâmpinările primite de competenta Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, stampilat si semnat de membrii biroului electoral judetean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau ai biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, precum si dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare, precum si declaratiile pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin. (4), după caz, însotite de stampila biroului electoral respectiv se înaintează cu pază înarmată la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale sectiilor de votare.

(4) În cazul în care constată neconcordante între datele continute de un proces-verbal primit de la un birou electoral judetean, un birou electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau de la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, Biroul Electoral Central trebuie să solicite presedintelui biroului electoral respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură si prin aplicarea stampilei biroului electoral."

32. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Biroul Electoral Central rezolvă contestatiile primite de la birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, după care încheie un proces-verbal care cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:

b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;

b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă sectie de votare decât cea în care au fost arondati conform domiciliului, înscrisi în tabelul prevăzut la art. 7 alin. (1);

b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrisi în tabelul prevăzut la art. 7 alin. (2);

c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b) - pct. d)], [pct. c) = suma voturilor valabil exprimate la pct. h)];

d) numărul total al voturilor nule;

e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

g) numărul de voturi necesare pentru a fi ales Presedinte al României, conform art. V alin. (1) lit. b) [pct. a)/2 + 1];

h) numărul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat.

i) prenumele si numele candidatului care a îndeplinit conditiile art. 81 din Constitutia României, republicată;

j) prenumele si numele candidatilor care vor participa la al doilea tur de scrutin, dacă este cazul.

(2) Prevederile art. 21 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu procesele-verbale de constatare si centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate si birourile electorale ale sectiilor de votare, primite potrivit art. 22 alin. (3), se înaintează cu pază înarmată la Curtea Constitutională, în termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar

(4) La al doilea tur de scrutin, dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător, urmând ca în procesul-verbal să fie trecute prenumele si numele candidatului a cărui alegere a fost constatată, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (3) din Constitutia României.

(5) Biroul Electoral Central predă Autoritătii Electorale Permanente dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare la ambele tururi de scrutin, precum si declaratiile pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin. (4). La sesizarea partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si a candidatilor independenti care participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului fiecărui tur de scrutin si însotită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori la acelasi tur de scrutin. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora. în situatia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârsirea infractiunilor prevăzute de art. 265 alin. (1) lit. a) si b), sesizează organele de urmărire penală competente.

(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5) pentru verificarea copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate în cadrul sectiilor de votare, Autoritatea Electorală Permanentă asigură arhivarea lor electronică, precum si a declaratiilor pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin. (4) si (5) de către un furnizor de servicii de arhivare electronică, conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică."

33. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.

34. La articolul 25, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Curtea Constitutională validează rezultatul fiecărui tur de scrutin, asigură publicarea rezultatului alegerilor în mass-media si în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin si validează rezultatul alegerilor pentru presedintele ales."

35. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1 „Contraventii si infractiuni", cuprinzând zece noi articole, articolele 261-2610, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III 1

Contraventii si infractiuni

Art. 261. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) înscrierea cu bună stiintă a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

b) păstrarea listelor electorale permanente în conditii necorespunzătoare;

c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege si neoperarea acestora în listele electorale permanente;

d) efectuarea de operatiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;

e) necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie;

f) încălcarea dispozitiilor art. 3 alin. (2) si art. 9 alin. (3);

g) încălcarea dispozitiilor referitoare la afisarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 112 alin. (3);

h) folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central de către un alt candidat;

i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăsurării normale a adunărilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;

j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale;

k) nerespectarea dispozitiilor art. 17 alin. (1), (3), (4) si ale art. 19 alin. (4);

l) afisarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afisate sau a oricăror altor afise ori anunturi de propagandă electorală tipărite;


m) nerespectarea deciziilor si hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor si instructiunilor Autoritătii Electorale Permanente; nerespectarea hotărârilor Curtii Constitutionale;

n) refuzul de a permite alegătorului, care face dovada faptului că are dreptul, să voteze la sectia de votare la care se prezintă pentru exercitarea dreptului de vot;

o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul sectiei de votare, cu exceptia cazurilor în care presedintele biroului electoral al sectiei de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul sectiei de votare datorită mărimii acestuia;

p) refuzul de a primi si înregistra o întâmpinare, contestatie sau orice altă cerere, formulată în scris;

q) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot si în împrejurimi;

r) refuzul de a înmâna buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT» alegătorului care a semnat în lista electorală; înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în lista electorală sau tabelul electoral în care este înscris; nerespectarea dispozitiilor art. 195 alin. (8) privind prezenta altor persoane în cabina de vot;

s) neaplicarea pe actul de identitate a stampilei cu mentiunea «VOTAT» sau a timbrului autocolant, după caz, precum si retinerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al sectiei de votare;

s) nerespectarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a optiunii exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispozitiilor prezentei legi;

t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum si sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul sectiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat;

t) purtarea pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;

u) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri;

v) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptătite potrivit prevederilor prezentei legi;

w) încălcarea conditiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art. 198 si operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societătilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;

x) nerespectarea dispozitiilor art. 71-73 privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sectiilor de votare;

y) nerespectarea dispozitiilor art. 19 alin. (1)-(3) si (5);

z) nerespectarea dispozitiilor art. 192 privind afisajul electoral;

aa) nerespectarea dispozitiilor art. 194 alin. (12) privind comercializarea si consumul băuturilor alcoolice.

Art. 262. - (V) Contraventiile prevăzute la art. 261 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), s), t), u), v) si z) se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, celede la lit. f), h), q), t), w), x) si aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) si y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 261 si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

a) ofiterii, agentii si subofiterii din cadrul Politiei Române, Politiei de Frontieră Română si Jandarmeriei Române, precum si politistii comunitari, pentru faptele prevăzute la art. 261 lit. i), k), l) n), o), q), r), t), w), z) si aa);

b) presedintele biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, pentru faptele prevăzute la art. 261 lit. j), p) si s);

c) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 261 lit. f), g) si h);

d) presedintele biroului electoral, în cazul săvârsirii contraventiilor de către membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârsirii contraventiilor de către presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către loctiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 261 lit. n), s), t), u) si v);

e) împuternicitii presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 261 lit. a), b), c), d), e) si x);

f) împuternicitii presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, în cazul în care fapta prevăzută la art. 261 lit. m) este săvârsită de autorităti ale administratiei publice centrale sau locale si în cazul în care fapta prevăzută la art. 261 lit. y) este comisă de altcineva decât de radiodifuzori; presedintele biroului electoral, în cazul în care fapta prevăzută la art. 261 lit. m) este săvârsită de către membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârsirii faptei prevăzute la art. 261 lit. m) de către presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare; politisti, în cazul în care fapta prevăzută la art. 261 lit. m) este săvârsită de alte persoane fizice sau juridice;

g) Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesati, pentru faptele prevăzute la art. 261 lit. y), în cazul în care acestea sunt comise de radiodifuzori.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contraventiilor prevăzute la art. 261 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Săvârsirea de către membrii birourilor electorale a contraventiilor prevăzute la art. 261 atrage înlocuirea cu alte persoane, la solicitarea presedintelui biroului electoral ierarhic superior sau a presedintelui Biroului Electoral Central, după caz.

Art. 263. - (1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 264. - (1) Oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze ori să nu voteze un anumit candidat se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscriptionate cu însemnele unei formatiuni politice.

Art. 265. - (1) Fapta persoanei care votează:

a) fără a avea acest drept;

b) de două sau mai multe ori;

c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător

se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă si interzicerea exercitării unor drepturi.


(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează utilizarea unei cărti de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Art. 266. - (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amendă.

(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 267. - (1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă si interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Încredintarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte conditii decât cele prevăzute de lege se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă si interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 268. - (1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează în această listă.

(3) Întroducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obtinute în sectiile de votare sau determină repartizarea mandatului în afara prevederilor legii se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Art. 269. - Tentativa la infractiunile prevăzute în art. 263 si art. 265-269 se pedepseste.

Art. 2610. - Bunurile destinate sau folosite la săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 261 sau a infractiunilor prevăzute la art. 263-268 ori rezultate din comiterea acestora se confiscă."

36. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Cel mai târziu în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste prin hotărâre, la propunerea Autoritătii Electorale Permanente si a Ministerului Administratiei si Internelor, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui României, bugetul si cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării si desfăsurării scrutinului, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelele tabelelor prevăzute la art. 7, modelul stampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judetean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, a biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, modelul stampilei de control a sectiei de votare si modelul stampilei cu mentiunea «VOTAT», modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, gestionare si utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autoritătile publice centrale si locale pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor.

(2) În cel mult 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabileste prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul cererii de înregistrare a candidaturii, modelul cererii de renuntare la candidatură si modelul declaratiei de acceptare a candidaturii.

(3) În cel mult 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste prin hotărâre, la propunerea Institutului National de Statistică si a Autoritătii Electorale Permanente, modelele proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votării."

37. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Cheltuielile pentru efectuarea operatiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat.

(2) Sediul Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, al biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate de Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judetene de prefecti si de presedintii consiliilor judetene, sediile birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare de primari, împreună cu prefectii, iar sediile birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Cheltuielile pentru dotarea sediilor birourilor electorale prevăzute la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat.

(4) Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă asigură achizitionarea programelor de calculator care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării.

(6) Guvernul asigură Autoritătii Electorale Permanente sumele necesare pentru achizitionarea programelor de calculator care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de verificare a copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate la sectiile de votare, precum si de arhivarea electronică a acestora si a documentelor primite de la Biroul Electoral Central.

(7) Guvernul asigură spatiul necesar depozitării de către Autoritatea Electorală Permanentă a copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate la sectiile de votare, precum si a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva acesteia."

38. Articolul 281 se abrogă.

39. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Pentru sprijinirea activitătii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale judetene si a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Ministerul Administratiei si Internelor, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul National de Statistică si orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului National de Statistică si al oricărei alte autorităti publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate.

(2) Pe perioada cât functionează birourile electorale, membrii acestora, statisticienii si personalul tehnic auxiliar se consideră detasati si primesc o indemnizatie pe zi de activitate, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pentru indemnizatia prevăzută la alin. (2) se datorează, se retine si se virează numai impozitul pe venit, conform legii.

(4) Pe toată perioada exercitării atributiilor privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României, institutiile la care sunt angajati salariatii prevăzuti la alin. (2) le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii."

40. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Judecarea de către instante a cererilor prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintială, cu participarea obligatorie a procurorului.


(2) Împotriva hotărârilor definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecătoresti potrivit prezentei legi nu există cale de atac.

(3) Hotărârile definitive si irevocabile ale instantelor judecătoresti pronuntate ca urmare a cererilor prevăzute de prezenta lege se comunică de îndată Autoritătii Electorale Permanente si birourilor electorale interesate."

41. După articolul 30 se introduc patru noi articole, articolele 301-304, cu următorul cuprins:

„Al. 301. - (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, cuprind ziua când încep să curgă si se termină la ora 24,00 a zilei când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare.

(2) Pe întreaga perioadă electorală, birourile electorale functionează conform programului stabilit de Biroul Electoral Central prin regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale si a aparatului de lucru al acestora. Instantele judecătoresti asigură permanenta activitătii în vederea exercitării de către cetăteni a drepturilor electorale.

Art. 302. - (1) Buletinele de vot întrebuintate sau neîntrebuintate, cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, primite de instantele judecătoresti de la birourile electorale judetene, birourile sectoarelor municipiului Bucuresti, de la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, după caz, sau de la birourile electorale ale sectiilor de votare, documentele primite de Curtea Constitutională de la Biroul Electoral Central, precum si listele de sustinători aflate la Curtea Constitutională si cele primite de Autoritatea Electorală Permanentă de la Biroul Electoral Central sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente, timp de 3 luni de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), instantele judecătoresti, cu sprijinul institutiilor prefectului, respectiv Curtea Constitutională si Autoritatea Electorală Permanentă vor preda pe bază de proces-verbal, pentru topire, operatorilor economici specializati buletinele de vot întrebuintate sau neîntrebuintate, cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, precum si listele de sustinători.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură arhivarea electronică a documentelor primite de la Biroul Electoral Central, de către un furnizor de servicii de arhivare electronică, conform Legii nr. 135/2007, apoi predă spre topire materialele si

documentele primite de la Biroul Electoral Central operatorilor economici specializati.

(4) Listele de sustinători de la alegerile anterioare pentru Presedintele României se predau de către înalta Curte de Casatie si Justitie, spre topire, operatorilor economici specializati.

(5) La primirea listelor electorale permanente de către primării si judecătorii, potrivit art. 5 alin. (5), orice alte exemplare ale listelor electorale permanente aflate la primării si judecătorii se predau spre topire operatorilor economici specializati.

Art. 303. - (1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» realizează imprimarea buletinelor de vot, modelele tabelelor prevăzute la art. 7 si celelalte imprimate si materiale necesare desfăsurării procesului electoral, până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data alegerilor.

(2) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» asigură editarea si tipărirea de brosuri cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile prezidentiale, inclusiv în limbi de circulatie internatională, precum si alte materiale de informare realizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 304. - În cel mult 45 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritătile publice implicate în organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României au obligatia de a informa Autoritatea Electorală Permanentă asupra modalitătii de realizare a atributiilor în domeniul electoral, precum si asupra abaterilor si neajunsurilor, inclusiv de ordin legislativ, constatate în organizarea si desfăsurarea scrutinului."

42. Anexa nr. 2 se abrogă.

Art. II. - La data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, articolele nr. 263-269 din Legea nr. 370/2004, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă de urgentă, se abrogă.

Art. III. - Prevederile art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică cheltuielilor aferente realizării operatiunilor electorale necesare pentru alegerea Presedintelui României în anul 2009.

Art. IV. - Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 95.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu

organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 30, cu următorul cuprins:

 

            „30. UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să functioneze provizoriu (AP)

Forma de

învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbă si literatură

Limba si literatura modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura modernă (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină)

A

Zi

180

2

Facultatea de Drept si Administratie Publică

Drept

Drept

A/AP

Zi/FR

240

Stiinte administrative

Administratie publică

AP

Zi

180

3

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sportivă

A

Zi

180

Kinetoterapie si motricitate specială

A

Zi

180

4

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale

Economie si afaceri internationale

Afaceri internationale

AP

Zi

180

Marketing

Marketing

A

Zi

180

5

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A

Zi

180

Management

Management

AP

Zi

180

6

Facultatea de Finante si Bănci

Finante

Finante si bănci

A

Zi

180

7

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară

A

Zi

360

8

Facultatea de Filosofie si Studii Culturale

Filosofie

Filosofie

A/AP

Zi/FR

180

Studii culturale

Studii culturale

AP

Zi

180

9

Facultatea de Sociologie - Psihologie

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

Psihologie

Psihologie

A

Zi

180

10

Facultatea de Management din Brasov

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

AP/AP

Zi/FR

180

Management

Management

A/AP

Zi/FR

180

11

Facultatea de Muzică

Muzică

Pedagogie muzicală

A/AP

Zi/FR

180


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Facultatea de Geografie

Geografie

Geografie

A

Zi

180

Geografia turismului

AP

Zi

180

13

Facultatea de Management

Financiar-Contabil

din Constanta

Finante

Finante si bănci

AP/AP

Zi/FR

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A

Zi

180

Management

Management

AP

Zi

180

14

Facultatea de Teatru

Teatru

Artele spectacolului (actorie)

A

Zi

180

15

Facultatea de Limba si Literatura Română

Limbă si literatură

Limba si literatura română - 0 limbă si literatură modernă (engleză, franceză)

A/AP

Zi/FR

180

16

Facultatea de Istorie

Istorie

Istorie

A/AP

Zi/FR

180

17

Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

AP

Zi

180

18

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din Brasov

Drept

Drept

AP

Zi

240

Stiinte administrative

Administratie publică

A/AP

Zi/FR

180

19

Facultatea de Management Financiar-Contabil din Craiova

Finante

Finante si bănci

AP/AP

Zi/FR

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP

Zi/FR

180

Economie si afaceri internationale

Afaceri internationale

AP

Zi

180

20

Facultatea de Drept si Administratie Publică din Craiova

Drept

Drept

AP

Zi

240

Stiinte administrative

Administratie publică

AP

Zi

180

21

Facultatea de Contabilitate si Finante din Câmpulung

Finante

Finante si bănci

AP/AP

Zi/FR

180

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

AP

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP

Zi/FR

180

22

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Matematică

A

Zi

180

Informatică

Informatică

A

Zi

180

23

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură

A

Zi

360

24

Facultatea de Drept si Administratie Publică din Constanta

Drept

Drept

A/AP

Zi/FR

240

Stiinte administrative

Administratie publică

AP

Zi

180

25

Facultatea de Psihologie si Pedagogie din Brasov

Stiinte ale educatiei

Pedagogie

A

Zi

180

Psihologie

Psihologie

A

Zi

180

26

Facultatea de Drept si Administratie Publică din Râmnicu Vâlcea

Drept

Drept

A

Zi

240

27

Facultatea de Contabilitate si Finante din Râmnicu Vâlcea

Finante

Finante si bănci

AP/AP

Zi/FR

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP

Zi/FR

180

28

Facultatea de Finante si Bănci din Blaj

Finante

Finante si bănci

AP/AP

Zi/FR

180

29

Facultatea de Management Financiar-Contabil din Blaj

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

AP

Zi

180

30

Facultatea de Matematică - Informatică din Blaj

Informatică

Informatică

AP

Zi

180

31

Facultatea de Jurnalism, Comunicare si Relatii Publice

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

A/AP

Zi/FR

180

Comunicare si relatii publice

AP

Zi

180"


2. La nota de la finalul anexei nr. 3, punctul 1 se abrogă.

3. La anexa nr. 5, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 4-6, cu următorul cuprins:

 

„4. ACADEMIA EUROPEANĂ PENTRU HIV/SIDA Sl BOLI INFECTIOASE DIN BUCURESTI

Învătământ universitar - ciclul II

 

Nr. crt.

Domeniul de licentă

Specializări/Programe de studii

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Sănătate

Tehnici de caracterizare fenotipică a unor determinanti moleculari ai virulentei

Zi

60

2

Sănătate

Identificarea de noi microorganisme în definirea relatiei cauză-efect din punct de vedere patogenic

Zi

60

 

5. SCOALA DE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE «OVIDIU SINCAI» DIN BUCURESTI

Învătământ postuniversitar

 

Specializări/Programe de studii

Număr de credite

Management politic

60

 

6. FUNDATIA «NOUA EUROPA» DIN BUCURESTI

Învătământ postuniversitar

 

Specializări/Programe de studii

Număr de credite

Studii avansate postuniversitare în domeniul stiintelor umaniste si sociale

60"

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 943.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul IV „îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind achizitia de bunuri si servicii", după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2, cu următorul cuprins:

 


Nr. cit

Actiuni si categorii de cheltuieli

Criterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor

0

1

2

„2.

Achizitionarea de trenuri pentru metrou si calea ferată în scopul modernizării parcului de material rulant

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului"

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 963.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 859 din 12 august 2009

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 200 din 27 august 2009

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală

 

Pentru fluidizarea traficului si limitarea intensitătii acestuia, precum si pentru protectia unor sectoare de drumuri, în temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii si viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor

Dan Nica


ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004)

 

SECTOARELE

de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) restrictionate din punct de vedere al circulatiei vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală, precum si perioadele si intervalele orare supuse restrictiei

 

Nr. crt.

Indicativul autostrăzii/

Drumului national

Indicativul drumului european

Traseul

Perioada din an

Intervalul orar vineri

Intervalul orar sâmbătă

Intervalul orar duminică

1

DN 1*)

E60

Centura Bucuresti-Otopeni- Ploiesti (intrare municipiu)

1 ianuarie- 31 decembrie

 

6,00-22,00

6,00-22,00

2

DN 1

E60

Ploiesti (iesire municipiu)- Brasov (intrare municipiu)

1 ianuarie- 31 decembrie

 

6,00-22,00

6,00-22,00

3

DN 1

E60

Cluj-Napoca (iesire municipiu)- Oradea (intrare municipiu)

15 iunie- 15 septembrie

 

6,00-22,00

6,00-22,00

4

DN2

E85

Săbăoani (int. cu DN 28)- Suceava-Siret (intrare oras)

15 iunie- 15 septembrie

 

6,00-22,00

6,00-22,00

5

A2

E81

Bucuresti (iesire municipiu)- Fundulea-Lehliu-Drajna- Fetesti-Cernavodă (int. cu DN 22C)

15 iunie- 15 septembrie

12,00-24,00

6,00-20,00

6,00-24,00

6

DN22C

E81

Cernavodă-Medgidia- Basarabi (int. cu DN 3)

15 iunie- 15 septembrie

12,00-24,00

6,00-20,00

6,00-24,00

7

DN3

E81

Basarabi-Constanta

15 iunie- 15 septembrie

12,00-24,00

6,00-20,00

6,00-24,00

8

DN39

E87

Agigea (int. cu DN 38)- Mangalia (intrare municipiu)

15 iunie- 15 septembrie

 

6,00-22,00

6,00-22,00

9

DN7

E81

Pitesti (iesire municipiu)-Râmnicu Vâlcea-Vestem (int. cu DN 1)

15 iunie- 15 septembrie

 

6,00-22,00

6,00-22,00

10

DN7

E68

Ilia (int. cu DN 68A)-Arad (intrare municipiu)

15 iunie- 15 septembrie

 

6,00-22,00

6,00-22,00

 

*) Se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat pentru asistentă medicală nr. I.B. 8.504 din 2 septembrie 2009, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele ghiduri elaborate de comisia natională înfiintată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 276/2009 privind aprobarea înfiintării Comisiei nationale pentru elaborarea ghidurilor de practică medicală si a responsabililor pentru acestea:

a) Ghid de diagnostic si tratament pentru bolile cerebro-vasculare, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Ghid de management al anginei pectorale stabile, prevăzut în anexa nr. 2;

c) Ghid de diagnostic si tratament al sindroamelor coronariene acute fără supradenivelare de segment ST, prevăzut în anexa nr. 3;

d) Ghid de management al infarctului miocardic, prevăzut în anexa nr. 4;

e) Ghid pentru managementul hipertensiunii arteriale, prevăzut în anexa nr. 5;

f) Ghid de management al bolilor pulmonare cronice, prevăzut în anexa nr. 6;

g) Ghid local de management al BPOC, prevăzut în anexa nr. 7; h) Ghid de diagnostic si tratament al cancerului de col uterin, prevăzut în anexa nr. 8;

i) Ghid de management al cancerului mamar, prevăzut în anexa nr. 9;

j) Ghid pentru cancerul de prostată, prevăzut în anexa nr. 10;

k) Ghid de tratament al carcinoamelor colorectale, prevăzut în anexa nr. 11;

l) Ghid medical pentru îngrijirea pacientilor cu diabet zaharat, prevăzut în anexa nr. 12.

Art. 2. - Pe baza ghidurilor de practică medicală, fiecare unitate sanitară are obligatia de a elabora până la data de 31 decembrie 2009 protocoalele terapeutice care vor sta la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Protocoalele terapeutice se elaborează pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si vor fi validate de Comisia de transparentă a Ministerului Sănătătii.

Art. 4. - Unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 1.059.


*) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă

 

În baza prevederilor art. 5 si ale art. 160 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 82 alin. (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile măsurile de simplificare constând în taxarea inversă, prevăzute la art. 160 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt cele prevăzute si definite la art. 2 din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2009.

Nr. 2.572.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 24 iunie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-mai 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina", cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei nr. 29, judetul Suceava,

pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".


Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" - Filiala Câmpulung Moldovenesc, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Mihnea Cosmin Costoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 4.758.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 24 iunie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-mai 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret", cu sediul în localitatea Breaza, str. Vasile Alecsandri nr. 13, judetul Prahova, pentru nivelul de învătământ „scoală de arte si meserii", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „lucrător pentru estetica si igiena corpului omenesc", nivelul de învătământ „an de completare", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia învătământului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret" - Filiala Breaza, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Breaza, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Mihnea Cosmin Costoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 4.759.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 24 iunie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-mai 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret", cu sediul în municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 148, judetul Constanta, pentru nivelul de învătământ „scoală de arte si meserii", domeniul „mecanică", calificarea profesională „lucrător în mecanică de motoare", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „lucrător pentru estetica si igiena corpului omenesc", nivelul de învătământ „an de completare", domeniul „mecanică", calificarea profesională „mecanic auto", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc , calificarea profesionala „frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist", nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „mecanică", calificarea profesională „maistru mecanic" (scoală de maistri), respectiv pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „cosmetician", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia învătământului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret" - Filiala Constanta, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Constanta, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Mihnea Cosmin Costoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 4.760.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 24 iunie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-mai 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret", cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Al.Vaida Voievod nr. 55, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ „scoală de arte si meserii", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „lucrător pentru estetica si igiena corpului omenesc", forma de învătământ „zi/seral", nivelul de învătământ „an de completare", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia învătământului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret" - Filiala Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Cluj-Napoca, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Mihnea Cosmin Costoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 4.761.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf" din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 24 iunie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-mai 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf", cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Pascaly nr. 2-4, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ „gimnazial", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf" din Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Elf" din Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf" din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Tăndărică", unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Elf" din Cluj-Napoca, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Mihnea Cosmin Costoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 4.766.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Genesis" din Săsar

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 24 iunie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-mai 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Genesis", cu sediul în localitatea Săsar, str. Sub Dura nr. 5, judetul Maramures, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Genesis" din Săsar, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Genesis" din Săsar dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Genesis" din Săsar revine fondatorilor.


Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Genesis" din Săsar.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Genesis" din Săsar este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia Non Profit „Genesis", unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Genesis" din Săsar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Mihnea Cosmin Costoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 4.769.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.