MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 737/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 737         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 octombrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.122 din 10 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 1.156 din 17 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 1.289 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Decizia nr. 1.292 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Decizia nr. 1.293 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.294 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.216. - Hotărâre privind unele măsuri pentru finalizarea Programului „Utilităti si mediu la standarde europene în judetul Suceava"

 

1.251. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 31 „Judetul Prahova" la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

745. - Decizie privind eliberarea doamnei Cristina Ecaterina Corut din functia de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

746. - Decizie privind aplicarea mobilitătii domnului Adrian Viorel Nicolaescu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILlARE

 

            55. - Ordin privind aprobarea Instructiunii nr. 5/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL ALAUDIOVIZUALULUl

 

            911. - Decizie privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

            Rectificări la:


- Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.122

din 10 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Videlmar" - S.A. din Urlati în Dosarul nr. 10.828/105/2006 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.828/105/2006, Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Videlmar" - S.A. din Urlati într-o cauză comercială referitoare la procedura insolventei acesteia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece îl exclud pe debitor din categoria persoanelor care pot solicita înlocuirea administratorului judiciar.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 16, 21 si 45 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,

concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu următorul cuprins: „în orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice, încheierea de înlocuire se pronuntă în camera de consiliu, de urgentă, cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste dispozitii contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în fata legii, în art. 21 referitoare la accesul liber la justitie si în art. 45 privind libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerile autorului acesteia în sensul că numai creditorii pot cere schimbarea administratorului judiciar sunt neîntemeiate, deoarece, potrivit textelor de lege criticate, numai judecătorul-sindic îl poate înlocui pe administratorul judiciar, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, solutie legislativă firească, având în vedere faptul că administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică desemnată să exercite atributiile prevăzute la art. 20 în perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare a debitorului, iar, pe de altă parte, numai judecătorul-sindic este în măsură să aprecieze îndeplinirea conditiilor necesare luării măsurii de înlocuire a administratorului judiciar.

De asemenea, potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, judecătorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amendă judiciară în cazul în care acesta, din culpă sau cu rea-credintă, nu îsi îndeplineste sau îndeplineste cu întârziere atributiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic, astfel că sustinerile autorului exceptiei apar ca fiind neîntemeiate.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 16 din Constitutie, Curtea constată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece debitorul si comitetul creditorilor nu pot fi considerati în aceeasi situatie juridică.

În final, Curtea constată că prevederile art. 21 din Legea fundamentală nu sunt încălcate, deoarece părtile au acces liber la instantele judecătoresti pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor lor legitime, iar prevederile art. 45 din Constitutie referitoare la libertatea economică nu au incidentă în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Videlmar" - S.A. din Urlati în Dosarul nr. 10.828/105/2006 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.156

din 17 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Geadel Consulting" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 22.506/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund părtile Emil Vasile si Constantin Gheorghe. Se constată lipsa autorului exceptiei si a părtii Primăria Orasului Voluntari, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul părtilor prezente, care arată că textul de lege criticat reprezintă punctul de sustinere al întregii legi a contenciosului administrativ, având ca scop împiedicarea autoritătilor administratiei publice de a emite acte administrative nelegale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând că textul de lege criticat instituie tutela administrativă a prefectului, fiind edictat în virtutea art. 123 alin. (5) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 22.506/3/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Geadel Consulting" - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect actiunea în anulare a unei autorizatii de construire, formulată de prefectul judetului Ilfov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prin aplicarea dispozitiilor legale criticate se ajunge la situatia ca simpla formulare si înaintare în fata instantei competente de către institutia prefectului a unei actiuni având ca obiect anularea unui act administrativ să determine suspendarea efectelor actului atacat, fără ca instanta să aibă posibilitatea de a dispune cu privire la temeinicia cererii de suspendare sau la necesitatea adoptării unei asemenea măsuri, „care nu poate avea decât caracter exceptional". Autorul precizează că, urmare a dispozitiilor legale criticate, „controlul nu se mai realizează de o instantă impartială, ci, în temeiul textului legal atacat, se acordă actiunii înaintate de către prefect o prezumtie de temeinicie, fapt care conduce la concluzia că partea nu mai beneficiază de situatia unui proces echitabil". În plus, autorul sustine că dispozitiile contestate pe calea contenciosului constitutional încalcă dreptul de acces liber la justitie, „de vreme ce părtile sunt lipsite de posibilitatea de a înfrânge efectele suspendării, care operează în virtutea legii, prin simpla înaintare a actiunii către instanta de contencios administrativ".

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opinează că prevederile normative contestate nu contravin Legii fundamentale, având în vedere conceptia legiuitorului constituant, astfel cum este reflectată de art. 123 alin. (5) teza a doua din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul cuprins:

- Art. 3 alin. (3): - Tutela administrativă

„(3) Până la solutionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) si (2) este suspendat de drept."

Alineatele (1) si (2) la care textul face trimitere au următorul continut:

„(1) Prefectul poate ataca direct în fata instantei de contencios administrativ actele emise de autoritătile administratiei publice locale, dacă le consideră nelegale; actiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect si în conditiile prevăzute de prezenta lege. Actiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici poate ataca în fata instantei de contencios administrativ actele autoritătilor publice centrale si locale prin care se încalcă legislatia privind functia publică, în conditiile prezentei legi si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată".

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor din Constitutie cuprinse la art. 21 alin. (1) - (3) care garantează accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 124 alin. (2) potrivit căruia justitia este unică, impartială si egală pentru toti, precum si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reglementează procedura de exercitare a prerogativelor tutelei administrative de către prefect, prin introducerea în fata instantei de contencios administrativ a actiunii prevăzute de art. 123 alin. (5) din Constitutie, în cazul actelor emise de consiliul local, judetean si de primar, dacă apreciază că nu sunt conforme cu legea. Alineatul (3) al art. 3 din aceeasi lege precizează că, până la solutionarea cauzei, actul atacat, care este un act administrativ unilateral emis de o autoritate publică locală, este suspendat de drept. Curtea consideră că, în acest caz, suspendarea va dura până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei de către instanta de contencios administrativ.

Stabilind că executarea actelor administrative a căror legalitate a fost contestată în fata instantelor de contencios administrativ de către prefect este suspendată de drept, textul de lege criticat nu face altceva decât să reia principiul consacrat de art. 123 alin. (5) teza a doua din Constitutie, astfel că nu se poate sustine neconstitutionalitatea acestuia.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Geadel Consulting" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 22.506/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.289

din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Composesoratul Urbarial „Valea Pietroasă" - Cărăsău, cu sediul în satul Cărăsău nr. 50, comuna Cociuba Mare, judetul Bihor, în Dosarul nr. 191/833/2009 al Judecătoriei Salonta.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 191/833/2009, Judecătoria Salonta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Composesoratul Urbarial „Valea Pietroasă" - Cărăsău într-o cauză având ca obiect acordare de personalitate juridică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 sunt neconstitutionale, întrucât creează o discriminare în ceea ce priveste egalitatea în drepturi, limitează accesul liber la justitie si încalcă libertatea de asociere. Astfel, autorul exceptiei consideră că formele asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere sunt puse într-o situatie dezavantajoasă prin impunerea termenului de 90 de zile în care acestea se pot constitui, comparativ cu asociatiile si fundatiile care se pot constitui liber, fără a fi supuse vreunui termen sau vreunei conditii. De asemenea, apreciază că, prin instituirea acestui termen în care se poate cere autorizarea constituirii formelor asociative, se limitează accesul liber la justitie si „se suprimă" libertatea de asociere.

Judecătoria Salonta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că legiuitorul a instituit termenul de 90 de zile tocmai în vederea recunoasterii vechilor forme asociative de administrare si exploatare a terenurilor forestiere, dreptul de proprietate al acestora luând nastere în momentul în care s-a reconstituit dreptul de proprietate. Instanta apreciază că, atâta timp cât Legea fondului funciar a stabilit termene de decădere în privinta depunerii cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor fizice, reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile forme asociative de administrare si exploatare a terenurilor forestiere nu putea fi un proces care să dureze la nesfârsit, motiv pentru care s-a stabilit un termen de decădere, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional, fiind în concordantă cu prevederile Legii fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000. Aceste dispozitii de lege au fost modificate de art. I punctul 31 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Dispozitiile legale criticate au următorul cuprins:

Art. 28 alin. (2): „în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile recunoasterea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere."

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 40 referitor la dreptul de asociere.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în esentă, autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 sunt neconstitutionale, întrucât instituie un termen de 90 de zile în care formele asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere se pot constitui, ceea ce, în opinia acestuia, creează o discriminare în ceea ce priveste egalitatea în drepturi, limitează accesul liber la justitie si încalcă libertatea de asociere.

Curtea constată că instituirea unui termen de decădere pentru exercitarea drepturilor procesuale nu este de natură să împiedice liberul acces la justitie si nici să „suprime" libertatea de asociere.

Astfel, în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 272 din 24 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 11 august 2004, Curtea a statuat că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă.

De asemenea, această solutie a legiuitorului nu contravine principiului egalitătii în drepturi, dat fiind că reglementarea criticată se aplică în mod egal tuturor persoanelor vizate de norma legală, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare.

Curtea Constitutională a stabilit în jurisprudenta sa, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cauza Marckx împotriva Belgiei, 1979), că violarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferentiat unor situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă. Astfel, în spetă, în absenta retinerii oricărui criteriu cu valente discriminatorii, reglementarea criticată nu contravine dispozitiilor constitutionale referitoare la nediscriminare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Composesoratul Urbarial „Valea Pietroasă" - Cărăsău, cu sediul în satul Cărăsău nr. 50, comuna Cociuba Mare, judetul Bihor, în Dosarul nr. 191/833/2009 al Judecătoriei Salonta.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.292

din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de Ioan Octavian Hiris, Maria Hiris si Maria Cadar în Dosarul nr. 2.728/84/2008 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România a depus note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că reglementarea criticată nu contravine normelor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.728/84/2008, Tribunalul Sălaj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative, exceptie ridicată de loan Octavian Hiris, Maria Hiris si Maria Cadar într-o cauză având ca obiect expropriere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia apreciază că prin completarea adusă de art. 10 alin. (3) Legii nr. 198/2004 se realizează o „limitare vădită, directă, nevoalată a cetăteanului la justitie", în conditiile în care cheltuielile ocazionate de efectuarea expertizelor încuviintate de instante în cazul exproprierilor se ridică la sume care depăsesc valoarea despăgubirilor. Autorii acesteia arată că, prin dispozitiile criticate, statul expropriator a instituit obligativitatea suportării cheltuielilor de evaluare a cuantumului despăgubirilor de către expropriat. În acest sens, arată că, desi statul realizează exproprierea si efectuează evaluarea, expropriatului i se impune, înainte de expropriere, plata contravalorii expertizei, ceea ce le îngrădeste accesul liber la justitie. De asemenea, sustin că aplicarea imediată a prevederilor din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 228/2008, precum si lipsa unor dispozitii tranzitorii din corpul ordonantei, contravin art. 15 alin. (2) din Constitutia României.

Tribunalul Sălaj - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prin intermediul normei procedurale cuprinse în art. 10 alin. (3) din Legea nr. 194/2004, legiuitorul a reglementat explicit faptul că si în materia litigiilor a căror cauză o constituie exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea construirii drumurilor de interes national, are aplicabilitate norma generală în materie de administrare a dovezilor, respectiv art. 170 din Codul de procedură civilă. Astfel, instanta arată că obligatia procedurală instituită în sarcina unei părti de a suporta costul probei cu expertiză tehnică nu are legătură cu solutionarea cererii de modificare a hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse la dosar, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Din examinarea notelor scrise ale autorilor exceptiei, Curtea constată că, de fapt, critica de neconstitutionalitate vizează, în esentă, numai dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial nr. 487 din 31 mai 2004, dispozitii de lege ce au fost introduse prin art. IV, pct. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009.

Asa fiind, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate asupra căruia Curtea urmează a se pronunta îl reprezintă dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004, potrivit cărora: „Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) vor fi avansate în conformitate cu procedura de drept comun."

În opinia autorilor exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si art. 44 alin. (3) si (6) privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în opinia autorilor exceptiei, dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât statul expropriator a instituit obligativitatea suportării cheltuielilor de evaluare a cuantumului despăgubirilor de către expropriat. În acest sens, arată că, desi statul realizează exproprierea si efectuează evaluarea, expropriatului i se impune, înainte de expropriere, plata contravalorii expertizei, ceea ce le îngrădeste accesul liber la justitie.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 fată de prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea retine că prevederea constitutională reglementează principiul „tempus regit actum", care este aplicabil normelor de drept substantial, adică normelor juridice care au continut normativ propriu-zis. În privinta normelor procedurale, cum este si cazul dispozitiilor legale criticate, sunt aplicabile prevederile art. 725 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „dispozitiile legii noi de procedură se aplică, din momentul intrării ei în vigoare, si proceselor în curs de judecată începute sub legea veche...." Ca atare, Curtea constată că nu se poate retine înfrângerea principiului neretroactivitătii legii.

De asemenea, Curtea consideră că nu este justificată nici critica autorilor exceptiei privind îngrădirea dreptului de a se adresa justitiei, prin instituirea plătii contravalorii expertizei. Astfel, în jurisprudenta sa, prin mai multe decizii, de exemplu Decizia nr. 177 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 27 mai 2003, Curtea Constitutională a stabilit că „accesul la justitie nu presupune gratuitatea actului de justitie si, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit". De altfel, prin instituirea obligativitătii achitării onorariului pentru administrarea probei cu expertiză judiciară nu se înfrânge principiul gratuitătii justitiei si, implicit, al accesului liber la justitie, în conditiile în care procesele având drept cauză exproprierea pentru cauză de utilitate publică sunt scutite de plata taxei de timbru.

Totodată, prin Decizia nr. 910 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009, Curtea a constatat că Legea nr. 198/2004, în ansamblul său, contine dispozitii care asigură cadrul legal privind procedura de expropriere si stabilire a despăgubirilor, apărarea dreptului de proprietate si a dreptului de a contesta, pe cale judiciară, cuantumul despăgubirilor, în acord cu dispozitiile constitutionale si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că o privare de proprietate trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă normelor de drept intern si să respecte un raport de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul vizat (Cauza James si altii împotriva Marii Britanii, 1986).


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de loan Octavian Hiris, Maria Hiris si Maria Cadar în Dosarul nr. 2.728/84/2008 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.293

din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Petrom - S.A. În Dosarul nr. 924/281/2009 al Judecătoriei Ploiesti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită, fiind prezentă partea Radu Stefan.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvântul părtii prezente, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens si jurisprudenta în materie a instantei de contencios constitutional.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, apreciază că specificul sustinerilor autorului conferă acesteia caracter inadmisibil, deoarece vizează aspecte legate de interpretarea sau chiar completarea textului legal criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 924/281/2009, Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea

Comercială Petrom - S.A. Într-o cauză având ca obiect contestatia la procesul-verbal de distribuire a sumei rezultate din executarea silită.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că textul de lege criticat încalcă prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, prin instituirea termenului de 3 zile pentru contestarea procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc cu ocazia distribuirii sumelor rezultate din executare. În principal, este criticat modul defectuos în care este redactat textul de lege care reglementează termenul de contestare a procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc, invocând omisiunea legiuitorului în ceea ce priveste precizarea momentului de la care începe să curgă termenul de 3 zile: de la data întocmirii procesului-verbal sau de la data la care partea nemultumită a luat cunostintă de procesul-verbal. Astfel, în opinia autorului exceptiei, „acest mod ambiguu de rezolvare a problemei momentului de la care curge termenul de 3 zile conduce la încălcarea normei constitutionale care garantează liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil".

Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale si cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă dispozitiile art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: „Cel nemultumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului să consemneze obiectiile sale în procesul-verbal, care poate fi contestat în termen de 3 zile. Contestatia suspendă de drept eliberarea sau, după caz, distribuirea. Judecata ei se face de urgentă si cu precădere, cu citarea în termen scurt a părtilor."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în concret, în opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat contravine prevederilor art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, prin instituirea termenului de 3 zile pentru contestarea procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc cu ocazia distribuirii sumelor rezultate din executare. În principal, este invocată omisiunea legiuitorului de a nu fi precizat momentul de la care începe să curgă termenul de 3 zile, critică ce nu poate fi însă suplinită prin decizia Curtii Constitutionale.

Complinirea lacunelor textelor de lege prin efectuarea controlului de constitutionalitate excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă, ridicată de Societatea Comercială Petrom - S.A. În Dosarul nr. 924/281/2009 al Judecătoriei Ploiesti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.294

din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Viorel Florin Cretu în Dosarul nr. 441/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului

Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 441/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Viorel Florin Cretu într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de strămutare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că textul de lege criticat contravine Legii fundamentale, „deoarece prevede posibilitatea de a se cere strămutarea cauzei numai în împrejurarea în care, la instanta care judecă respectiva cauză, functionează două persoane aflate în legătură de rudenie si/sau afinitate cu una dintre părti, si nu, de exemplu, o singură persoană."


Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială si-a exprimat opinia, în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, instanta arată că motivul de strămutare privind rudenia nu încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, deoarece dispozitiile procedurale criticate nu stabilesc discriminări între mai multe categorii de persoane care s-ar afla în aceeasi situatie. Astfel, apreciază ca fiind excesivă sustinerea autorului exceptiei, cum că reglementarea criteriului cantitativ care, de altfel, nu reprezintă singurul criteriu stabilit de lege pentru admiterea unei cereri de strămutare, ar încălca principiul egalitătii în fata legii.

În acest context, legiuitorul a instituit, alături de motivul de strămutare prevăzut de art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă, si alte dispozitii care privesc rudenia, cum sunt cele din art. 27 pct. 1, 2, 3 si 4 din acelasi cod, garantii ale impartialitătii judecătorului.

În final, se arată că nu este încălcat nici dreptul constitutional la apărare sau dreptul la un proces echitabil, consacrat în art. 6 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă dispozitiile art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: „Când una din părti are două rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv printre magistratii sau asistentii judiciari ai instantei, cealaltă parte poate să ceară strămutarea pricinii la o altă instantă de acelasi grad."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că dispozitiile art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt criticate din perspectiva contrarietătii cu prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1)-(3) ce consacră accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare si ale art. 124 referitoare la înfăptuirea justitiei.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că reglementarea criticată este neconstitutională, „deoarece prevede posibilitatea de a se cere strămutarea cauzei numai în împrejurarea în care, la instanta care judecă respectiva cauză, functionează două persoane aflate în legătură de rudenie si/sau afinitate cu una dintre părti, si nu, de exemplu, o singură persoană."

În jurisprudenta sa, Curtea a retinut că strămutarea procesului civil reprezintă un incident procedural referitor la instanta sesizată cu judecarea pricinii si are ca finalitate înlăturarea suspiciunilor ce ar putea să apară cu privire la independenta sau impartialitatea acesteia. Hotărârea pronuntată de instantă cu ocazia solutionării cererii de strămutare este rezultatul unui act de administrare a justitiei, iar nu de solutionare în fond a unei cauze civile. Astfel, de vreme ce nu se judecă fondul pricinii, nu se poate sustine că interesele celor în cauză ar fi prejudiciate.

Cu atât mai mult, stabilirea în continutul normei procedurale criticate a unui criteriu cantitativ referitor la componenta instantei care va decide asupra admisibilitătii cererii de strămutare nu contravine prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, această optiune a legiuitorului conferind un element de garantie suplimentar cu privire la impartialitatea actului de justitie.

Totodată, Curtea retine că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabilirea competentei instantelor si a procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind tinut, desigur, ca în procesul de legiferare să se circumscrie cadrului constitutional.

Or, sub acest aspect, textul de lege criticat este în deplină concordantă cu prevederile Legii fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Viorel Florin Cretu în Dosarul nr. 441/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru finalizarea Programului „Utilităti si mediu la standarde europene în judetul Suceava"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere dispozitiile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si aleStatutului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societătii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz" - SA, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă ducerea la îndeplinire a procedurii legale de predare de către Consiliul Judetean Suceava si de preluare de către Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias a obiectivului de investitii - conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune - din cadrul Programului „Utilităti si mediu la standarde europene în judetul Suceava", în vederea asigurării continuării lucrărilor de executie a conductelor de transport gaze naturale de înaltă presiune,precum si a punerii acestora în functiune.

(2) După conectarea conductelor de transport la Sistemul national de transport gaze naturale si receptia lucrării, acestea vor fi considerate dezvoltări ale sistemului si vor avea regimul juridic de bunuri proprietate publică a statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.216.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 31 „Judetul Prahova" la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 72 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 31 „Judetul Prahova" la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 28 septembrie 2009, la comuna Călugăreni, locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale este Scoala generală cu clasele I-VIII, sat Călugăreni, sală de curs, cu adresa postală sat Călugăreni, CP 107115.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.251.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Cristina Ecaterina Corut din functia de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 lit. d) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Ecaterina Corut se eliberează din functia de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2009.

Nr. 745.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii domnului Adrian Viorel Nicolaescu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Adrian Viorel Nicolaescu i se aplică mobilitatea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

Art. 2. - La aceeasi dată, domnul Adrian Viorel Nicolaescu, secretar general, exercită atributiile secretarului de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, până la numirea secretarului de stat, conform legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2009.

Nr. 746.


 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunii nr. 5/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 21 octombrie 2009, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 5/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 51/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 4 octombrie 2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 55.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 5/2009

pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Articol unic. - Instructiunea nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 51/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 4 octombrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

„INSTRUCTIUNEA Nr. 11/2005

privind înregistrarea si radierea grupurilor de la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare"

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta instructiune stabileste conditiile si modalitatea de înregistrare a grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (4) si (5) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările ulterioare, precum si conditiile în care se radiază înregistrarea grupului din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

3. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) cerere privind înregistrarea grupului, semnată de reprezentantul legal al societătii comerciale, componentă a grupului, ale cărei actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată;".

4. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Eliberarea atestatului privind înregistrarea grupului la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare se realizează ulterior achitării tarifului aferent, stabilit în Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, cu modificările ulterioare."

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Radierea înregistrării grupului din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se poate realiza în una dintre următoarele situatii:

a) în cazul unei cereri privind radierea înregistrării grupului, semnată de reprezentantul legal al societătii comerciale care a înaintat cererea de înregistrare în conformitate cu art. 2 lit. a);

b) în cazul în care actiunile societătii comerciale mentionate la art. 2 lit. a) sunt retrase de la tranzactionarea pe piata reglementată;

c) în alte cazuri prevăzute prin reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) Radierea înregistrării grupului se face în baza atestatului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare prin care se constată încetarea valabilitătii atestatului prevăzut la art. 3 alin. (1)."

 


ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul asigurării de către radiodifuzori a unei informări corecte si impartiale a publicului în legătură cu evenimentele legate de referendumul national consultativ cu privire la trecerea la un parlament unicameral si reducerea numărului membrilor Parlamentului României la maximum 300 de parlamentari,

în conformitate cu dispozitiile Decretului nr. 1.507/2009 pentru organizarea unui referendum national,

tinând cont de prevederile art. 151 si 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare, cu trimiterile corespunzătoare la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 853/2009 privind regulile de desfăsurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui României,

potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009,

în conformitate cu dispozitiile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3, 10 si art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Campania pentru referendum se desfăsoară în aceeasi perioadă cu campania electorală a primului tur pentru alegerea Presedintelui României.

Art. 2. - Campania pentru referendum la posturile de radio si televiziune, publice si private, este gratuită.

Art. 3. - Reflectarea campaniei pentru referendum se poate face prin intermediul emisiunilor informative si de dezbatere, precum si al spoturilor.

Art. 4. - Reflectarea evenimentelor si a temelor legate de referendum trebuie să respecte regulile privind echitatea, impartialitatea, informarea corectă si pluralismul de opinii.

Art. 5. - La emisiunile de dezbatere dedicate campaniei pentru referendum pot participa si candidatii pentru Presedintia României, precum si reprezentantii partidelor politice.

Art. 6. - În temeiul obligatiei de a informa corect publicul, radiodifuzorii nu pot difuza, până la încheierea referendumului, consultări de tip televoting ale publicului prin intermediul sms-urilor, e-mail-urilorsi telefoniei.

Art. 7. - Emisiunile de dezbatere si sondajele de opinie referitoare la referendum nu pot fi difuzate cu 24 de ore înainte de ziua de desfăsurare a referendumului si până la închiderea votării.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit prevederilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2009.

Nr. 911.

 

RECTIFICĂRI

 

            La Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la punctul 2, în loc de:

 

„2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

C.U.I.

Valoarea

Felul donatiei

Data

1.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

17513760

18.288 lei

bani

19 mai 2008

2.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

12519917

135.000 lei

bani

7 iulie 2008

3.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

12519917

14.300 lei

bani

28 iulie 2008

4.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

12519917

8.000 lei

bani

17 septembrie 2008

5.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

12519917

6.929 lei

bani

7 noiembrie 2008

6.

S.C.Apex Comert- S.R.L

Târgu Secuiesc, str. Dozsa Gyorgy nr. 31

română

6605532

15.536,50 lei

bunuri mobile

10 mai 2008

7.

S.C.EI-Co - S.A.

Târgu Secuiesc, Str. Fabricii nr. 9

română

557274

10.000 lei

bani

6 mai 2008

8.

S.C.EIco -S.R.L.

Sfântu Gheorghe, str. N. Bălcescu nr. 17

română

3837813

5.000 lei

bani

21 mai 2008

9.

S.C.EIco -S.R.L.

Sfântu Gheorghe, str. N. Bălcescu nr. 17

română

3837813

5.000 lei

bani

22 mai 2008

10.

S.C. Horginter - S.R.L

Odorheiu Secuiesc, Str. Frătiei nr. 2/13

română

10251964

7.000 lei

bani

26 mai 2008

total:

225.053,50 lei"

 

 

se va citi:

„2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

C.U.I.

Valoarea

Felul donatiei

Data

1.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

12519917

135.000 lei

bani

7 iulie 2008

2.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

12519917

14.300 lei

bani

28 iulie 2008

3.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

12519917

8.000 lei

bani

17 septembrie 2008

4.

Fundatia Pro Odorhei

Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 43, Harghita

română

12519917

6.929 lei

bani

7 noiembrie 2008

5.

S.C.Apex Comert- S.R.L

Târgu Secuiesc, str. Dozsa Gyorgy nr. 31

română

6605532

15.536,50 lei

bunuri mobile

10 mai 2008

6.

S.C.EI-Co - S.A.

Târgu Secuiesc, Str. Fabricii nr. 9

română

557274

10.000 lei

bani

6 mai 2008

7.

S.C.EIco -S.R.L.

Sfântu Gheorghe, str. N. Bălcescu nr. 17

română

3837813

5.000 lei

bani

21 mai 2008

8.

S.C.EIco -S.R.L.

Sfântu Gheorghe, str. N. Bălcescu nr. 17

română

3837813

5.000 lei

bani

22 mai 2008

9.

S.C. Horginter - S.R.L

Odorheiu Secuiesc, Str. Frătiei nr. 2/13,

română

10251964

7.000 lei

bani

26 mai 2008

total:

206.765,50 lei"

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.