MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 713/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 713         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 octombrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

324. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

 

1.475. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

47. - Hotărâre referitoare la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României

 

48. - Hotărâre privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.233. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către domnul Crisan Vasile-Marius

 

1.234. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Brăila de către domnul Stoianovici Dorian

 

1.235. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Buzău de către domnul Nicu Cristian-Costel

 

1.236. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

            737. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Ionel Florin în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

253. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind stabilirea componentei nominale a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislatia în vigoare privind alegerea Presedintelui României, care revin ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului

 

2.781/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

5.651. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Madre Colomba" din Sighetu Marmatiei

 

5.652. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Grădina Mariei" din Sibiu

 

5.653. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie

 

5.654. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi

 

5.655. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Preuniversitar „Praf. Dr. P. Brânzei" din Iasi

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            39. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi

 

            Rectificări la:

            - Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2009;

            - Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46 din 13 mai 2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 mai 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează fată de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare."

2. La articolul II, literele b) si c) ale alineatului (1) si alineatele (2), (8) si (11) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) depun la organul fiscal competent în a cărui administrare fiscală se află, conform legii, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicită mentinerea efectelor înlesnirilor la plată, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice. În certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice organele fiscale emitente vor mentiona distinct atât sumele rămase de plată din esalonările la plată acordate în baza reglementărilor legale în materie, cât si celelalte obligatii fiscale care nu au făcut obiectul acestor înlesniri la plată în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea, cu exceptia celor prevăzute la alin. (9);

c) până la data de 25 decembrie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor restante cuprinse în rate si neachitate până la această dată, precum si a altor obligatii fiscale decât cele care au făcut obiectul înlesnirilor la plată în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată, cu termene de plată până la data eliberării certificatului de atestare fiscală mentionate în acesta;

(2) Pentru sumele restante si care urmează să fie plătite până la data de 25 decembrie 2009 se datorează majorări de întârziere în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Acestea se comunică de către organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie 2010 si se achită nu mai târziu de data de 31 martie 2010.

(8) Beneficiază de toate efectele juridice ale înlesnirilor la plată debitorii care achită anticipat până la data de 25 decembrie 2009 ratele din graficul de esalonare, dar nu au îndeplinit celelalte conditii de mentinere a valabilitătii înlesnirilor la plată, fără a mai fi necesară constituirea garantiei prevăzute la alin. (7), cu exceptia debitorilor pentru care contractul de vânzare-cumpărare de actiuni a fost desfiintat din vina cumpărătorului.

(11) Prevederile alin. (1)-(10) si (12) se aplică în mod corespunzător si pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligatiilor reprezentând creante proprii ale institutiilor publice implicate în procesul de privatizare, precum si creante fiscale sau de altă natură preluate în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului."

3. Articolul VIII se abrogă.

4. După articolul VIII se introduce un nou articol, articolul IX, cu următorul cuprins:

„Art. IX. - (1) Pe perioada cât îsi desfăsoară activitatea, persoanele care ocupă sau au ocupat functii de demnitate publică, înaltii functionari publici, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, atât la nivel central, cât si la nivel teritorial, nu răspund civil sau penal, după caz, decât dacă instantele judecătoresti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestia cu vinovătie, constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce le revin.

(2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1) se suportă de către ordonatorul de credite, urmând să fie recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretentii, în functie de gradul de vinovătie a acestora retinut de instanta de judecată.

(3) Modalitatea de aplicare a dispozitiilor alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

Art. II. - Prevederile cap. II „Repunerea în termen a înlesnirilor la plată care si-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice" din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale se aplică si pentru contribuabilii care au beneficiat de înlesniri la plată, ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care au respectat prevederile art. II alin. (1) lit. a), depun cerere potrivit art. II alin. (1) lit. b) si respectă prevederile art. II alin. (1) lit. c) si e), precum si ale art. II alin. (2) din acelasi act normativ.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) alineatele (6)-(8) ale articolului 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;


b) alineatul (3) al articolului 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 20 octombrie 2009.

Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 1.475.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României

 

În temeiul art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78, 85 si art. 155 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 36/2009 privind înfiintarea unei Comisii de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului, pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Camera Deputatilor aprobă concluziile si propunerile formulate în Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României.

Art. 2. - Camera Deputatilor solicită Curtii de Conturi a României, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Băncii Nationale a României si Guvernului României să întreprindă actiunile si să ia măsurile ce se impun, potrivit competentelor constitutionale si legale ce le revin, după caz, cu privire la faptele care fac obiectul Raportului Comisiei de anchetă, sintetizate la „Concluzii si propuneri finale", subpunctele 18.1.1-18.1.5 din raport.


Art. 3. - (1) În termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, autoritătile prevăzute la art. 2, sesizate cu hotărârea Camerei Deputatilor si Raportul Comisiei de anchetă, vor informa Biroul permanent al Camerei Deputatilor cu privire la măsurile adoptate.

(2) Biroul permanent va prezenta Plenului Camerei Deputatilor informările primite de la autoritătile sesizate.

Art. 4. - Camera Deputatilor sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru a lua măsurile legale cu privire la faptele care fac obiectul Raportului Comisiei de anchetă, sintetizate la „Concluzii si propuneri finale", subpunctul 18.1.6 din raport.

Art. 5. - (1) Camera Deputatilor solicită Comisiei juridice, de disciplină si imunităti ca, în temeiul art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, să întocmească un raport cu privire la cererea de urmărire penală împotriva doamnei deputat Elena Gabriela Udrea, ministrul turismului, pentru faptele care fac obiectul Raportului Comisiei de anchetă, sintetizate la „Concluzii si propuneri finale", subpunctul 18.1.7 si subpunctul 18.2 din raport.

(2) Raportul Comisiei juridice, de disciplină si imunităti va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată in sedinta Camerei Deputatilor din data de 20 octombrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 20 octombrie 2009.

Nr. 47.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru

 

Având în vedere solicitarea Plenului Camerei Deputatilor prevăzută în art. 3 din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 34/2009 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 28 iulie 2009, si Raportul Comisiei juridice, de disciplină si imunităti nr. 31/686 din 29 septembrie 2009, referitor la această solicitare,

în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor cere urmărirea penală a doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru, pentru faptele de delapidare care fac obiectul Raportului Comisiei parlamentare de anchetă ale cărei concluzii si propuneri au fost aprobate prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 34/2009 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului".

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din data de 20 octombrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 20 octombrie 2009.

Nr. 48.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către domnul Crisan Vasile-Marius

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Crisan Vasile-Marius exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Alba până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.233.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Brăila de către domnul Stoianovici Dorian

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Stoianovici Dorian exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Brăila până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.234.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Buzău de către domnul Nicu Cristian-Costel

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Nicu Cristian-Costel exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Buzău până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.235.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Dolj până la încetarea suspendării din functie a titularului postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.236.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Ionel Florin în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.907.393 din 21 septembrie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea de către domnul Ionel Florin, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Economiei,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Florin se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 737.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind stabilirea componentei nominale a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislatia în vigoare privind alegerea Presedintelui României, care revin ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileste componenta nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislatia în vigoare privind alegerea Presedintelui României, care revin ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 253.

 

ANEXA

 

COMPONENTA NOMINALA

a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislatia în vigoare privind alegerea Presedintelui României, care revin ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului

 

Presedinte

1. Vasile Blaga

- viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar

Membri:

2. Mihai Capră

- secretar de stat pentru relatia cu institutiile prefectului din Ministerul Administratiei si Internelor

3. Chestor principal de politie Dan-Valentin Fătuloiu

- secretar de stat, sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din Ministerul Administratiei si Internelor

4. Liviu Grădinaru

- secretar de stat pentru comunitătile locale din Ministerul Administratiei si Internelor

a) Reprezentanti ai următoarelor institutii, la nivel de secretar de stat sau secretar general:

5. Ion Ghizdeanu

- presedintele Comisiei Nationale de Prognoză, Ministerul Finantelor Publice

6. Daniela Nicoleta Andreescu

- secretarul general al Guvernului, Secretariatul General al Guvernului

7. Mariana Nedelcu

- secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

8. Robert Marius Cazanciuc

- secretar general, Ministerul Afacerilor Externe

9. Georgeta Gavrilă

- secretar general, Ministerul Apărării Nationale

10. Radu Constantin Ragea

- subsecretar de stat, Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

11. Iulia Adriana Oana Badea

- secretar de stat, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

12. Vasile Timis

- secretar de stat, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

13. Cristian- Anton Irimie

- secretar de stat, Ministerul Sănătătii

14. Marin Anton

- secretar de stat, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

15. Marian Muhulet

- vicepresedinte, Autoritatea Electorală Permanentă

16. Vergii Voineagu

- presedinte, Institutul National de Statistică

17. Adrian Gurău

- presedinte, Administratia Natională a Rezervelor de Stat

b) Reprezentanti ai:

18. Serviciului de Telecomunicatii Speciale

- gen. It. ing. Marcel Opris, director

19. Agentiei Nationale de Presă „Agerpres"

- Daniel Tintescu, director tehnic

20. Societătii Comerciale „Electrica" - S.A.

- Dan Florin Ticu, director, Directia tehnică operare retea

21. Societătii Române de Televiziune

- Mura Frînculescu, coordonator TVR 3

22. Societătii Române de Radiodifuziune

- Doru Vasile lonescu, director, Departamentul productie editorială

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de acordare a cetăteniei române persoanelor care au solicitat acordarea ei si care sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 octombrie 2009.

Nr. 2.781/C.

ANEXĂ

 

1. Abboud Aii, fiul lui Hussein si Fatme MaIIah, cetătean libanez, născut la data de 23 aprilie 1979 în localitatea Bazourie, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, aleea Deleni nr. 2, bl. T66, se. 2, apt. 59, sectorul 2. (618/2009)

2. Abboud Ibrahim Hussein, fiul lui Hussein si Fatme MaIIah, cetătean libanez, născut la data de 3 ianuarie 1974 în localitatea Bazourie, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, aleea Deleni nr. 2, bl. T66, se. 2, apt. 59, sectorul 2. Copii minori: Abboud Fatme, născută la data de 4 mai 2003, si Abboud Celine, născută la data de 14 februarie 2005. (619/2009)

3. Abdelmagid Abdelrahim Mohamed, fiul lui Abdelmagid Abdelrahim si Naisa Ibrahim, cetătean sudanez, născut la data de 10 decembrie 1954 în localitatea Khartoum, Sudan, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, Aleea Timonei nr. 14, bl. C7, apt. 20, judetul Constanta, căsătorit cu cetătean român. (227/2009)

4. Al Masri Ryad, fiul lui Mhd. Khirsi Fathieh, cetătean sirian, născut la data de 11 iunie 1960 în localitatea Damasc, Sakba, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, Str. Măcinului nr. 27, judetul Cluj. Copii minori: Al Mashri Mhd Khir, născut la data de 29 noiembrie 1992. (960/2009)

5. Alagha Răni, fiul lui Ahmed si Laila, cetătean palestinian, născut la data de 16 aprilie 1972 în localitatea Khan Younis, Palestina, cu domiciliul actual în localitatea Iasi, str. Splai Bahlui nr. 2, se. A, apt. 6. (1.410/2009)

6. Aii Mohammad, fiul lui Mustafa si Jamila, cetătean sirian, născut la data de 7 martie 1965 în localitatea Raqa, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. A. Ipătescu nr. 17, se. A, apt. 5, judetul Timis, căsătorit cu cetătean român. (1.170/2009)

7. Allakiss Imad, fiul lui Adnan Hussein Lakkis si Insaf Mustapha Lakkis, cetătean rus, născut la data de 19 iunie 1973 în localitatea Houch Elumara, Zahle, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Sos. lancului nr. 37, bl. 103B, apt.43, sectorul 2. Copii minori: Christine Al Lakiss, născută la data de 6 iulie 2006. (1.144/2009)

8. Alrihani Dit TaIIaj Rima, fiica lui Mohamad si Sanaa, cetătean sirian, născută la data de 1 ianuarie 1983 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, se. 2, apt. 39, sectorul 3. Copii minori: Al Chairi Hussam, născut la data de 28 octombrie 2008. (609/2009)

9. Asthana Aprajita, fiica lui Jaggannath Asthana si Sangita Asthana, cetătean indian, născută la data de 1 august 1989 în localitatea Lucknow (U.P), India, cu domiciliul actual în localitatea Voluntari, str. Drumul Bisericii nr. 33-D, judetul Ilfov. (3.783/2008)

10. Balouli Hasan, fiul lui Mhd. Ziad si Houda, cetătean sirian, născut la data de 14 noiembrie 1971 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Techirghiol, Bd. 9 Mai nr. 30 B, judetul Constanta, căsătorit cu cetătean român. (1.127/2009)

11. El Khatib Salah, fiul lui Mohamad El Khatib si Maha El Khatib, cetătean palestinian, născut la data de 6 martie 1977 în localitatea Kuweit, Kuweit, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Naterre nr. 15, bl. C7, se. 2, apt. 3, judetul Dolj, căsătorit cu cetătean român. (919/2009)

12. El Seedy Hamed-Mohamed-Khalil, fiul lui Mohamed si Ragaa, cetătean egiptean, născut la data de 24 aprilie 1971 în localitatea Menofia, Egipt, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, Str. Rapsodiei nr. 1 A, judetul Constanta, căsătorit cu cetătean român. (908/2009)

13. El-Khatib Khaled, fiul lui Mohammad si Maha, cetătean palestinian, născut la data de 23 martie 1978 în localitatea Kuweit, Kuweit, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Grigore Plesoianu nr. 36, bl. 28, se. 1, apt. 4, căsătorit cu cetătean român. (911/2009)

14. Haidar Tarek, fiul lui Aii Nasratsi Hala, cetătean libanez, născut la data de 3 noiembrie 1980 în localitatea Beirut, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Călărasi, Prelungirea Drumul de Rocadă nr. 1, judetul Călărasi. Copii minori: Haidar Amer, născut la data de 30 mai 2006. (1.091/2009)

15. Hamadi Mohamad, fiul lui Hâdei si Jamela Abed, cetătean irakian, născut la data de 4 septembrie 1959 în localitatea Basrah, Irak, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, aleea Budacu nr. 3, bl. M5, se. 1, apt. 18, sectorul 3, căsătorit cu cetătean român. (961/2009)

16. Hamoode Maher, fiul lui Hazem Hamoode si Zahra Baba Murad, cetătean irakian, născut la data de 3 mai 1969 în localitatea Al- Anbar, Irak, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 78, bl. 421, apt. 76, sectorul 2. (1.157/2009)

17. Hasan Hasan, fiul lui Ahmad si Zaro, cetătean sirian, născut la data de 3 ianuarie 1970 în localitatea Derbasie, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. 13 Decembrie nr. 32, apt. 12, judetul Timis, căsătorit cu cetătean român. (800/2009)

18. Hassankhani Arash, fiul lui HabiboIIah si Marzieh, cetătean iranian, născut la data de 2 ianuarie 1972 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 80, bl. C15, se. B, apt. 96, sectorul 6, căsătorit cu cetătean român. (795/2009)

19. Hussiun Haitham, fiul lui Aii si Hasan Maada, cetătean irakian, născut la data de 25 februarie 1965 în localitatea Baghdad, Irak, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 2, bl. 1, se. E, apt.199, sectorul 2. Copii minori: Aii Attar Younis, născut la data de 14 aprilie 2008, Aii Attar Yasmyn, născută la data de 30 ianuarie 2003, Aii Attar Ibrahim Haitham, născut la data de 8 august 1996, Ali- Attar Ridha Haitham, născut la data de 21 ianuarie 1999. (957/2009)

20. Kachkouche Hassan, fiul lui Kachkouche Yehya si Meke Almaza, cetătean libanez, născut la data de 2 ianuarie 1968 în localitatea Kaakaiye El Jesr, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Murguta nr. 3, bl. 10, se. 1, apt.1, sectorul 6. Copii minori: Kachkouche Yeha, născut la data de 27 septembrie 2004, si Kachkouche Aii, născut la data de 31 martie 1997. (1.279/2009)

21. Kahveci Ferhat, fiul lui Cemal si Mevlude, cetătean turc, născut la data de 7 iunie 1963 în localitatea Unye, Turcia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, aleea Arubium nr. 45, sectorul 2. Copii minori: Kahveci Mehmet Serhat, născut la data de 27 iunie 1996.(162/2009)

22. Karimi Dorbati Amin Mohammad, fiul lui Hassan si Efat, cetătean iranian, născut la data de 23 iulie 1971 în localitatea Esfahan, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Voluntari, Aleea Aviatiei nr. 1, judetul Ilfov, căsătorit cu cetătean român. (1.176/2009)

23. Kharpet Khalid, fiul lui Hamid si Aida, cetătean irakian, născut la data de 17 decembrie 1966 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, bd. Ghica Tei nr. 4, sectorul 2, căsătorit cu cetătean român. (1.075/2009)

24. Kriabut Raad, fiul lui Hameed si Ida, cetătean irakian, născut la data de 13 iunie 1962 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Decebal nr. 10, bl. S8, se. A, apt. 6, sectorul 3, căsătorit cu cetătean român. (1.271/2009)

25. Lakkis Fadi, fiul lui Adnan Hussein Lakkis si Inssaf Mustapha Lakkis, cetătean libanez, născut la data de 5 aprilie 1969 în localitatea Houch Elumara, Zahle, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 9, bl. P38, apt. 17, sectorul 2. Copii minori: Lakkis Sabine, născută la data de 17 mai 2008, si Lakkis Leen, născută la data de 4 august 2004. (969/2009)

26. Mohammed J. Bashar, fiul lui Juma si Amna Muratadha, cetătean irakian, născut la data de 7 noiembrie 1975 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în localitatea Domnesti nr. 92, judetul Ilfov, căsătorit cu cetătean român. (1.036/2009)

27. Moostavi Khadijeh, fiica lui Mohammad si Khorshid, cetătean iranian, născută la data de 24 martie 1958 în localitatea Behbahan, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 1, apt. 1, sectorul 1. (1.080/2009)

28. Moustapha Nayef, fiul lui Moustapha Soubhi si Salha Nadima, cetătean libanez, născut la data de 22 martie 1972 în localitatea Hasrout, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Luncsoara nr. 4-6, bl. 63, se. A, apt. 24, sectorul 2. Copii minori: Moustapha Alis, născut la data de 17 noiembrie 2002, Moustapha Faruk, născut la data de 31 octombrie 2004, si Moustapha Mohamed Nayef, născut la data de 10 septembrie 2007.(1.020/2009)

29. Ogrendil Utku, fiul lui Selcuk si Funda, cetătean turc, născut la data de 25 iunie 1974 în localitatea Istanbul, Turcia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Nades nr. 44F, sectorul 1. (741/2009)

30. Sabbagh Amer, fiul lui Rida si Atifa, cetătean sirian, născut la data de 1 februarie 1976 în localitatea Aleppo, Siria, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Pâncota nr. 5, bl. 14, se. 1, apt. 26, sectorul 2, căsătorit cu cetătean român. (1.308/2009)

31. Saffari Mohammadreza, fiul lui Aii si Mahin, cetătean iranian, născut la data de 3 februarie 1964 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 4, bl. 2, apt. 134, sectorul 1. Copii minori: Saffari Arian, născut la data de 18 august 1996. (842/2009)

32. Salame Firas, fiul lui Salame Said Mohamed si Salame Nawal, cetătean palestinian, născut la data de 7 mai 1975 în localitatea Ain-EI-Helwe, Saida, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Remus nr. 34, judetul Dolj, căsătorit cu cetătean român. (916/2009)

33. Sayed Taleb Radwan, fiul lui Mhd Said si Ramadan Rajaa, cetătean sirian, născut la data de 15 august 1967 în localitatea Mirdan, Sadeddin, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Erkel Ferenc nr. 7, judetul Cluj. Copii minori: Sayed Taleb Rajaa, născută la data de 6 noiembrie 2006. (963/2009)

34. Shirazi Amir Mehdi, fiul lui HabiboIIah si Robab Soltan, cetătean iranian, născut la data de 18 aprilie 1970 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Sos. lancului nr. 9, bl. 109, se. A, et. 7, apt. 57, sectorul 2, căsătorit cu cetătean român. (505/2009)


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Madre Colomba" din Sighetu Marmatiei

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 1 octombrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-septembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Madre Colomba", cu sediul în municipiul Sighetu Marmatiei, str. Mihai Viteazul nr. 69, judetul Maramures, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Madre Colomba" din Sighetu Marmatiei, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Madre Colomba" din Sighetu Marmatiei dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Madre Colomba" din Sighetu Marmatiei revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Madre Colomba" din Sighetu Marmatiei.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Madre Colomba" din Sighetu Marmatiei este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Casa Famiglia Madre Colomba", unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Madre Colomba" din Sighetu Marmatiei, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 5.651.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Grădina Mariei" din Sibiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 1 octombrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-septembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Grădina Mariei", cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Lebedei nr. 16, judetul Sibiu, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal si prelungit".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Grădina Mariei" din Sibiu, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Grădina Mariei" din Sibiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Grădina Mariei" din Sibiu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat

conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Grădina Mariei" din Sibiu.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Grădina Mariei" din Sibiu este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia „Surorile Imaculatei din Genova", unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Grădina Mariei" din Sibiu, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 5.652.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 1 octombrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-septembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila", cu sediul în municipiul Orăstie, str. Nicolae Bălcescu nr. 18, judetul Hunedoara, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Societatea Fetelor din Orăstie, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Orăstie, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 5.653.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 1 octombrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie - septembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti, cu sediul în municipiul Iasi, str. C. A. Rosetti nr. 14, judetul Iasi, pentru nivelul de învătământ „an de completare", domeniul „mecanică", calificarea profesională „mecanic auto", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentatie", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia învătământului Preuniversitar „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grup Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugăresti din Iasi, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 5.654.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P Brânzei" din Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 1 octombrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie - septembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P Brânzei", cu sediul în municipiul Iasi, Str. Română nr. 30, judetul Iasi, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P Brânzei" din Iasi, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P Brânzei" din Iasi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P Brânzei" din Iasi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P. Brânzei" din Iasi.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P. Brânzei" din Iasi are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P. Brânzei" din Iasi este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Universitară „Psyconas", unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grup Scolar Preuniversitar „Prof. Dr. P Brânzei" din Iasi, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 5.655.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 21 octombrie 2009, o monedă din argint dedicată aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- formă: rotundă;

- diametru: 37 mm;

- metal: argint;

- titlu: 999%0;

- greutate: 31,103 g;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă, în jumătatea superioară, stema României, valoarea nominală - 10 LEI si inscriptia semicirculară „ROMÂNIA"; în jumătatea inferioară, 3 metope înfătisând imagini ale războiului dintre romani si daci, iar dedesubt anul emisiunii - 2009.

Reversul prezintă, în prim-plan, portretul împăratului roman Traian si inscriptia semicirculară cu numele acestuia, iar în plan secund, monumentul triumfal de la Adamclisi; sus si jos, inscriptiile „TROPAEUM TRAIANI" si „1900 DE ANI".

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR, cu folio argintiu.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2009.

Nr. 39.

 


RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 8 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la nr. crt. 39, coloana a 4-a „Localitatea", în loc de: „Govora" se va citi: „Râmnicu Vâlcea".

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 6 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la punctul 5 „Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008 cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară", nr. crt. 126, la coloana a 2-a „Numele si prenumele", în loc de: „CRACIUNESCU ION" se va citi: „CRĂCIUNESCU ION", iar la coloana a 6-a „Valoarea (lei)", în loc de: „9000" se va citi: „25865";

- la punctul 5 „Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008 cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară", nr. crt. 188, la coloana a 6-a „Valoarea (lei)", în loc de: „20305" se va citi: „24400";

- la punctul 5 „Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008 cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară", nr. crt. 491, la coloana a 2-a „Numele si prenumele", în loc de: „TANASESCU CARMEN" se va citi: „TĂNĂSESCU CARMEN FELICIA", iar în coloana a 6-a „Valoarea (lei)", în loc de: „20800" se va citi: „21700";

- la punctul 7 „Lista persoanelor fizice care au făcut în anul fiscal 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste baremul de 10 salarii de bază minime brute pe tară", nr. crt. 469, la coloana a 6-a „Valoarea (lei)", în loc de: „193.500"se va citi: „40.500".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.