MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 692/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 octombrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

312. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare

 

1.459. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare

 

315. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

1.462. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

316. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

1.463. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

1.464. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            36. - Hotărâre pentru adoptarea motiunii de cenzură si retragerea încrederii Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            19. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.212 din 24 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

221. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

 

632. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

633. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009, cu completările ulterioare, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se înfiintează Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare Fondul, institutie financiară specializată, constituit sub forma unei societăti pe actiuni emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare legal înfiintate, persoane juridice române, pentru creditele si alte instrumente de finantare contractate de întreprinderile mici si mijlocii de la institutiile de credit si alte institutii financiare nebancare, autorizate potrivit legii.

(3) Fondul poate desfăsura si activităti conexe, necesare si subordonate realizării obiectului său unic de activitate."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Fondul are drept scop îmbunătătirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii, definite potrivit legii, la finantare prin preluarea unei părti din riscul asumat de fondurile de garantare."

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor acordate de fondurile de garantare."

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Conditiile în care se acordă contragarantiile se stabilesc cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, de Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, în termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I."

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Fondul se constituie de următorii actionari-fondatori:

a) statul român, prin Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri;

b) Fundatia Post-Privatizare, persoană juridică română, fără scop lucrativ, constituită în vederea sprijinirii si dezvoltării sectorului privat din România, conform Memorandumului de întelegere semnat între Guvernul României, Comisia Comunitătii Europene si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995. Actionarii sunt reprezentati în adunarea generală a actionarilor de reprezentantii lor legali sau de alte persoane împuternicite de acestia.

(2) Pe durata functionării societătii, statul român detine obligatoriu cel putin 51% din capitalul social si, în mod corespunzător, drepturile de vot în adunarea generală.

(3) Capitalul social initial al Fondului se constituie din aporturi în numerar, integral subscrise si vărsate de actionarii fondatori, astfel:

a) statul român participă cu suma de 272 milioane lei, din care 246,2 milioane lei din bugetul de stat si 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeană prin Programul PHARE 9711, reprezentând 68% din capitalul social;

b) Fundatia Post-Privatizare participă cu suma de 128 milioane lei, din fonduri rezultate ca urmare a închiderii Fondului Român Post-Privatizare, în baza Acordului de finantare 9303, semnat între Guvernul României si Comisia Europeană, respectiv 32% din actiunile societătii.

(4) Pot dobândi actiuni ale Fondului numai autoritătile publice, institutiile financiare interne si internationale, asociatiile si fundatiile constituite în scopul sprijinirii si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, prevederile alin. (2) rămânând aplicabile."

6. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Profitul realizat la sfârsitul exercitiului financiar se utilizează pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi.

(2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferenta urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

(3) Dacă timp de 5 ani consecutivi Fondul nu înregistrează pierderi, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, rezervele constituite potrivit alin. (1) pot fi utilizate, în proportie de maximum 50% din valoarea acestora, pentru majorarea capitalului social."

7. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfăsurată, precum si programul de activitate pentru exercitiul următor."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 312.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2009.

Nr. 1.459.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48 din 20 mai 2009 privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 27 mai 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 315.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2009.

Nr. 1.462.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 316.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2009.

Nr. 1.463.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B, art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

cu prilejul Zilei Armatei României, în semn de apreciere a serviciilor deosebite pe care le-au adus institutiei militare, a înaltului profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Negură Iulian Giulia.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului colonel Lăudatu Ghită Dumitru.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului colonel Burlacu Nicolae Ion;

- domnului colonel Grigoras Neculai Laurentiu;

- domnului colonel Lixandru Ion Constantin;

- domnului colonel Pah Alexandru Petru;

- domnului colonel Paraschiv Savu Nicu;

- domnului locotenent-colonel Constantinescu Gheorghe Corneliu;

- domnului locotenent-colonel Negrea loan Constantin;

- domnului locotenent-colonel Sandu Marin Eugen;

- domnului locotenent-colonel Stefan loan Liviu-Cristian.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general-maior Stanciu Dumitru lon- Aurel;

- domnului comandor Deditoiu Florică Valentin.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului contraamiral de flotilă Vâlsan Petre Niculae.

Art. 6. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios clasa a lll-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Stănescu Gheorghe Constantin;

- domnului plutonier adjutant Cozmiuc loan Dan-Cătălin.

Art. 7. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios clasa a lll-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Voicilă Stefan Adriana;

- doamnei Borangic Petre Eugenia-Cătălina.

Art. 8. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru civili, doamnei Trască Marin Tinca.

Art. 9. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a lll-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Rugină loan loIanda- Adina;

- doamnei Puiu Ion Constanta;

- doamnei Răfoiu Ion Mara.

Art. 10. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant principal Maftei Ion Tache.


Art. 11. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a lll-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier adjutant Văcărenco loan Daniel;

- domnului plutonier major Marinescu Tone Paul-Gabriel;

- domnului plutonier Gherghiceanu Fănică Liviu-Eugen.

Art. 12. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a lll-a, cu însemn pentru civili:

- domnului Căliman Octavian Daniel;

- doamnei Dumistrăcel Constantin Alina-Mirela.

Art. 13. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a lll-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Spînu Aurel Costel;

- domnului plutonier adjutant Galan loan lonel-Benone;

- domnului plutonier Berceanu Ion Claudiu-Ovidiu.

Art. 14. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a lll-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Adam Vasile Daniela-Gabriela;

- domnului Dăbârlianu Vasile Cristinel;

- doamnei Rusceac Alexandru Mirela.

Art. 15. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a lll-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Popovici Octav Constantin;

- domnului maistru militar clasa I Gheorghiu Mihail Mihail-Florin;

- domnului maistru militar clasa a lll-a Voica Dumitru-loan Florin-Marius.

Art. 16. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a lll-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Lambrea Vasile Monica;

- doamnei Scutariu Dumitru Cristina.

Art. 17. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa I, cu însemn pentru civili, domnului Fîntînă Coman Ion.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 1.464.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru adoptarea motiunii de cenzură si retragerea încrederii Guvernului

 

Având în vedere dezbaterile care au avut loc în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din data de 13 octombrie 2009 asupra motiunii de cenzură initiate de un număr de 123 de parlamentari, la data de 6 octombrie 2009,

în conformitate cu rezultatul votului exprimat de deputati si senatori asupra motiunii de cenzură, consemnat în procesul-verbal din data de 13 octombrie 2009,

în temeiul art. 110 alin. (2) si (4) si al art. 113 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 76, 77 si 81 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Parlamentul României adoptă motiunea de cenzură prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si retrage încrederea acordată Guvernului prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 22 decembrie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Motiunea de cenzură prevăzută la art. 1 a fost adoptată cu 254 de voturi pentru si 176 de voturi împotrivă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 13 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 octombrie 2009.

Nr. 36.

ANEXĂ

 

MOTIUNEA DE CENZURĂ

11 împotriva României!

 

Doamnelor si domnilor ministri, Domnule prim-ministru, Stimati colegi,

Despre incoerenta si incapacitatea Guvernului condus de Emil Boc am mai vorbit cu prilejul altor motiuni simple sau de cenzură pe care le-am supus atentiei publice si le-am dezbătut în Parlament. Ele au fost demonstrate, se resimt în casa fiecărui român si au generat miscări de protest fără precedent din partea organizatiilor socioprofesionale.

 Lipsa unui program coerent si eficient anticriză, populismul, demagogia si minciuna, lipsa performantei economice capabile să scoată România la liman, ignorarea partenerilor sociali, a Parlamentului, a partidelor politice, incapacitatea de a conduce si de a gestiona România, dar mai ales scăderea nivelului de trai si pierderea locurilor de muncă sunt atributele constante ale Guvernului Boc si tot atâtea motive pentru care am sustinut si sustinem în continuare că dumneavoastră, guvernantii, trebuie să părăsiti cât mai grabnic Palatul Victoria!

Astăzi a venit timpul să dati socoteală pentru nereprezentativitatea flagrantă în care vă aflati si pentru ilegalitatea pe care y-o asumati în conducerea acestei tări, prin încălcarea Constitutiei.

Împreună cu Traian Băsescu, stimatidomni ce vă aflati acum la masa puterii, ati aruncat România într-o triplă criză: economică, politică si morală.

Criza economică, despre care se stia încă de la finele anului 2008, nu a fost în niciun fel contracarată prin măsuri guvernamentale care să-i sprijine pe cei loviti. În timp ce la nivelul guvernului se împărteau posturi si se „ungea" clientela politică cu functii si demnităti, România reală se prăbusea cu fiecare zi care trecea: 700.000 someri, peste 100.000 de firme mici si mijlocii închise sau suspendate, spitale în care oamenii nu-si mai găsesc vindecarea, din cauza lipsei de medicamente.

Mai mult decât atât, siguranta cetăteanului este pusă în pericol, fie că vorbim de o crestere fără precedent a infractionalitătii, fie că vorbim de trenuri care deraiază aproape zilnic, fie că vorbim de aservirea interesului cetăteanului de către o coruptie din ce în ce mai agresivă ori de o justitie paralizată. În loc să caute solutii în interiorul sistemului, Guvernul Băsescu-Boc a preferat să pună gaj România pentru un împrumut împovărător de la FMI, care a adus o datorie de 2.500 de euro pe capul fiecărui salariat. Acum cetătenii acestei tări se văd pusi în situatia cumplită de a lupta pentru supravietuire, pentru găsirea unor solutii de a-si achita impozitele si taxele tot mai mari, ratele si creditele la bănci, dar si pentru a plăti pentru incompetenta guvernului Băsescu-Boc.

Criza politică a atins apogeul în a doua jumătate a acestui an, când goana pentru găsirea celei mai bune căi de fraudare a alegerilor a devenit o formă de expresie politică. Pe măsură ce timpul trecea, ministri, secretari de stat, sefi de deconcentrate deveneau pioni într-un conflict ce a cuprins întreaga Românie.

Partidul pe care îl conduceti a schimbat regulile democratiei si trisează flagrant, aducându-l în joc pe aliatul aparent neutru - Presedintele Băsescu. Din acel moment, nimic nua mai contat pentru actualii guvernanti, decât absurda bătălie pentru putere, pentru cele mai multe voturi furate. Dacă Băsescu trebuie să câstige, nimic nu mai este prea putin pentru aceasta: nici sutele de mii de someri si nici regresul unei economii fragile. Unul dintre cei mai importanti membri ai Coalitiei pentru România recunostea public ca în Cabinetul Boc 95% era politică si doar 5% administratie.

Ati aruncat, domnilor guvernanti, oricare ati fi acum, România cu multi ani înurmă. Numai că cetăteanul de rând, cel căruia îi cereti votul ori de câte ori avetinevoie de el, nu mai are apetenta pentru politică pe care o avea în urmă cu 20 de ani. Plătitorul de taxe si impozite, cel asupra căruia se răsfrâng erorile unui guvern de incompetenti, este mult mai preocupat de însănătosirea mediului economic si de siguranta zilei de mâine pentru propria familie. Nimic din mascarada si circul pe care le promovati în fiecare zi nu-l mai interesează, singura reactie a acestuia fiind una de dezgust, care se răsfrânge, din păcate, asupra întregii clase politice.

Criza morală este cu sigurantă cel mai cumplit efect care a lovit populatia României în urma guvernării Băsescu-Boc. Până acum, cetăteanul român mai avea o sperantă: indiferent de cât de greu i-arfi fost din punct de vedere economic, indiferent de cât de scârbit ar fi fost de scandalurile politice, stia că este protejat de legile unui sistem democratic. Presedintele jucător a transformat România întreagă în parcul său de distractii, răsucind si contorsionând într-un montagne-russe ametitor legea fundamentală si aruncând în tunelul groazei milioanele de cetăteni din această tară.

Smecheria a fost înăltată la rang de politică publică, iar eludarea legii, privită ca o abilitate personală si ca o virtute a primului om din stat. Acest guvern si-a marcat debutul prin încălcarea Constitutiei, primul act emis de către Emil Boc fiind declarat neconstitutional - ne referim aici ia cumulul pensiei cu salariul -, si a sfârsit tot prin încălcarea Legii fundamentale - printr-o ordonantă care afectează regimul Parlamentului si totodată drepturile electorale ale cetătenilor. Ce mai contează că schimbarea unui ministru si a partenerilor din guvern trebuie făcută în spiritul Constitutiei, când obiectivul major de fraudare a alegerilor trebuie atins cu orice scop?

Prin criza politică pe care ati generat-o, ati pus sub semnul întrebării functionarea unor institutii fundamentale ale statului si, mai grav, le-ati discreditat si le-ati furat autoritatea, încercând să le aserviti lui Traian Băsescu.

Guvernul Băsescu-Boc a încălcat cubună-stiintă Constitutia, abuzând de procedura angajării răspunderii si încercând astfel să legifereze în domenii importante, chiar dacă interesele cetătenilor nu erau armonizate si respectate.

Ati promis românilor cresterea pensiilor si a salariilor, pentru cadrele didactice chiar cu 50%. Nu ati făcut nimic, în schimb ati avut grijă să le înghetati si chiar să le diminuati veniturile.

Ati promis că nu veti umbla la taxe si impozite. Ati mintit din nou. Ati introdus impozitul forfetar, prin care ati determinat închiderea a zeci de mii de firme si, drept consecintă, românii si-au pierdut locurile de muncă.

Aflăm prin vocea presedintelui Băsescu căde fapt sarcina dumneavoastră si a domniei sale nu a fost aceea de a scoate România din criză. Adevărata miză a fost lupta pentru putere, pentru care ati mobilizat energii nebănuite, ati mintit si ati încurajat vrajba între oameni, ati numit si ati pus la treabă clientela politică împreuna cu institutiile statului, ati încălcat Constitutia, toate acestea pentru ca domnul Băsescu să obtină al doilea mandat.

Aflăm tot de la presedintele Băsescu că pentru la anul le pregătiti românilor o nouă surpriză: cresterea TVA. Consecinta: deja cu veniturile reduse, cetătenii vor trebui să plătească mai mult pentru asigurarea traiului de zi cu zi. Dar pentru dumneavoastră si pentru ambitiile politice si electorale ale presedintelui Băsescu niciun cost nu e prea mare dacă este suportat de români.

Cât despre performanta individuală a fiecărui ministru din Cabinetul dumneavoastră, ati avut grijă, domnule Boc, împreună cu Traian Băsescu, să faceti o evaluare doar a ministrilor PSD pe care i-ati fortat să plece de laguvernare. În schimb, ministrii PDL au fost foarte eficienti, iar domnul Băsescu Ie-a mai oferit în custodie încă un portofoliu, aproape pentru fiecare în pafte. Însă


trebuie să stiti, domnule Boc, că adevărata evaluare are loc în fata Parlamentului care v-a învestit, iar concluzia noastră si a românilor este simplă: bilantul activitătii ministrilor dumneavoastră este dezastruos.

Actul de guvernare a fost deturnat în dauna interesului legitim al cetătenilor, pentru a face loc în spatiul public atacurilor murdare, santajului si luptelor interne. Lupta electorală prezidentială si-a câstigat un loc privilegiat în preocupările Guvernului, în detrimentul Constitutiei, al respectului public si al bunului-simt, prin abandonarea solutiilor la criza economică si deteriorarea nivelului de trai al cetătenilor.

Acesta este tabloul conturat de Guvernul Băsescu-Boc în România anului 2009. Aceasta este realitatea netrunchiată, nefardată cu care i-ati fericit, domnule Boc, pe cetăteni într-un an de criză economică, oferindu-le, asa cum am mai spus, în plus o criză politică si, mai ales, una morală.

Însă în acest timp s-a mai petrecut un lucru grav pentru democratia românească. Într-un mod fără precedent si periculos pentru corpul natiunii române, în total dispret fată de români, puterea executivă se subsumează, mai nou, doar Palatului Cotroceni. Primul-ministru a oferit pe tavă presedintelui României, Traian Băsescu, Guvernul pe care îl conduce, reusind să-l steargă din paginile Constitutiei, de la capitolul „Putere executivă".

Are nevoie presedintele Băsescu de referendum pentru scoaterea din Constitutie a Parlamentului bicameral, hop-top-boc, o ordonantă de urgenta care ne obligă pe toti să ne pronuntăm în termenul stabilit de domnia sa, prin încălcarea Constitutiei!

Are nevoie Traian Băsescu de sectii de votare comasate pentru referendum si alegerile prezidentiale pentru a maximiza si a specula voturile cetătenilor, hop-top-boc, o nouă ordonantă de urgentă prin care românii sunt îndemnati să voteze în favoarea presedintelui în functie, din nou cu încălcarea Constitutiei si a drepturilor electorale!

Are nevoie presedintele Băsescu de un guvern docil, care să-i organizeze alegerile, chiar prin fraudarea lor, pentru a-i oferi un nou mandat, hop-top-boc, o remaniere neconstitutională care s-a soldat cu aruncarea „cotei de guvernare PSD" din Palatul Victoria!

Are nevoie presedintele Băsescu de toti prefectii pentru a-si asigura linistea si ordinea în sectiile de votare, hop-top-boc, Guvernul a declansat în ultimele zile un adevărat jihad împotriva prefectilor PSD si a directorilor de deconcentrate!

Are nevoie Traian Băsescu doar de guvernarea PDL, pentru a-si impune puterea politică în România, hop-top-boc, o are!

Astfel, Guvernul Boc a devenit o armă folosită de Traian Băsescu în lupta politică. Traian Băsescu a devenit purtătorul de cuvânt al Guvernului României, cel care intervine pe o piată liberă si care dă lectii tuturor: analistilor economici, Bursei de Valori, institutiilor financiare si chiar Băncii Nationale.

Astăzi acest Guvern se legitimează doar în fata presedintelui Băsescu si în favoarea sa, si nu, cum este normal, în fata Parlamentului si pentru interesele celor pe care ar trebui să-i reprezinte: milioanele de cetăteni români. Vă prevenim, domnule Boc, si o facem fără compasiune, că Traian Băsescu se foloseste acum de dumneavoastră si se va debarasa în curând, ca de un lucru inutil.

Actualul Guvern nu-si mai cunoaste adevăratul izvor de legitimitate democratică si credem că a sosit momentul să restabilim, în limitele constitutionale, ordinea raporturilor dintre Legislativ si Executiv.

Prin formula pe care v-ati însusit-o, de interimate fără acoperirea Constitutiei, nu aveti legitimitatea de a conduce România, iar ministrii dumneavoastră- de altfel, fără prea mari performante în domeniile lor - mai au si pretentia să reformeze si alte sectoare importante în numele cetătenilor români. Vă informăm că în actul de guvernare nu-i ca în matematică/minus cu minus nu dă plus si un ministru de două ori mai nepriceput nu e niciodată mai bun.

Guvernul dumneavoastră, al lui Traian Băsescu, si nu al cetătenilor, este incapabil să conducă într-o asemenea formulă si să răspundă interesului public.

Doamnelor si domnilor,

Actualul guvern al domnului Băsescu, adevăratul vis împlinit al acestuia, se dovedeste a fi un monstru cu picioare de lut. Presedintele Băsescu girează un guvern care nu va face nimic pentru oamenii acestei tări,căci are un singur scop, acela de a asigura solutia politică si de fraudă pentru candidatura domniei sale.

Dumneavoastră, domnule Boc, ati preluat puterea sub toate auspiciile favorabile: v-a năsit si protejat domnul Băsescu si v-ati bazat pe o largă majoritate parlamentară. Din păcate, singura dumneavoastră preocupare a fost să dinamitati stabilitatea politică a României, să scufundati în sărăcie populatia tării si să puneti bazele unei fraude electorale în folosul candidatului Băsescu.

Prea mult fariseism în acest prim an de guvernare, domnilor, prea multă bătaie de joc la adresa românilor. Oamenii aud doar acuze la adresa fostului Guvern si scuze patetice ale unor ministri care, precum niste fecioare neprihănite, se perindă pe la televizor si dau din colt în colt că nu au bani pentru proiectele propuse, întorcându-si buzunarele în văzul lumii, semn al neputintei si al unei incompetente cronice.

Dar, domnule Boc, vă faceti vinovat nu numai de incompetentă. Principala acuză pe care v-o aducem este cea de disolutie a autoritătii statului. Ati blocat institutii, ati încălcat legile tării, v-ati bătut joc de proceduri. Aveti o singură viziune: asigurarea,cu orice pret, a suprematiei iui Traian Băsescu. V-âti transformat în argatul celui care împinge spre haos România, pe care o considerati mosia Presedintelui. Cetătenii români nu sunt iobagii dumneavoastră ! Nu ne regăsim în mentalitatea de slugă pe care o afisati în fata domnului Băsescu.

Doamnelor si domnilor,

Membri ai guvernului - atâtia si atât cât mai sunteti,

Această motiune de cenzură nu este doar o formă de luptă parlamentară. Mai mult decât oricând - nu este o formalitate! Este urmarea fireasca a actiunilor dumneavoastră de devalizare economică si morală a României. Ati rămas doar 10 si cu Emil, 11! Dacă am vorbi în termeni sportivi am putea spune că sunteti cât o echipă defotbal. Dar jocul dumneavoastră se poartă împotriva României. Antrenorul de la Cotroceni vă conduce în ofensiva împotriva a 22 de milioane de cetăteni. Parafrazând un brand deja patentat putem spune că sunteti:

„11 împotriva României!"

Si, tocmai de aceea, vă spunem astăzi că jocul nu se va termina cu o victorie: nu doar că veti pierde, veti iesi huiduiti de pe teren. V-ati compromis total: ca oameni politici, ca profesionisti, ca moralitate. E momentul fluierului final!

E timpul doamnelor si domnilor parlamentari să dati un vot împotriva camarilei restrânse a domnului Băsescu. E timpul să găsim pentru dânsii nu un autobuz, ci un microbuz - căci încap acolo - cu Traian Băsescu la volan si să îi trimitem într-un concediu prelungit. Să nu ne facem griji: si-au asigurat singuri banii de benzină...


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. IX „Componenta Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport", doamna senator Andronescu Ecaterina - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator - se include în componenta comisiei în locul domnului senator lordănescu Anghel.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 octombrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 19.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.212

din 24 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabriela Ciutacu în Dosarul nr. 31.234/3/2008 (426/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, personal si asistat de apărătorul ales, doamna Bianca Udrea din cadrul Baroului Bucuresti, cu delegatie la dosar. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul ales al autorului exceptiei pune concluzii de admitere a acesteia, sens în care reafirmă argumentele inserate în notele scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 31.234/3/2008 (426/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabriela Ciutacu în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16, art. 20, art. 21, art. 24, art. 44, art. 53, art. 135 si art. 136, deoarece textul nu prevede o cale de atac în ipoteza în care comunicarea se face după expirarea termenului de 20 de zile.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, care au următorul continut:

„În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului initial de 20 de zile."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 232 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 20 aprilie 2007, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, arătând că prevederile legale criticate se aplică fără privilegii ori discriminări tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legal criticate si nu sunt de natură a afecta în vreun fel exercitiul vreunui drept ori al unei libertăti.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

De altfel, Curtea constată că accesul la justitie al persoanelor nemultumite de solutiile date de procuror în faza de urmărire penală a procesului penal este asigurat, părtile având posibilitatea să îsi apere drepturile si interesele în cursul judecătii prin mijloacele prevăzute de lege si cu respectarea tuturor garantiilor procesuale. Astfel, prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală sunt menite tocmai să asigure accesul la justitie în cauzele în care parchetul a emis acte de netrimitere în judecată, iar pe de altă parte, în plângerea formulată împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului nu se judecă însăsi cauza, ci doar temeinicia si legalitatea solutiilor pronuntate de procuror (si nicidecum temeinicia si legalitatea actelor prin care procurorul ierarhic superior a solutionat ori nu plângerea), pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale si a eventualelor probe scrise, înfătisate instantei de părtile în proces.

În limitele obiectului acestor categorii de cauze, părtile, depunând un minim de diligentă pentru prezervarea dreptului conferit de textul legal criticat, se pot plânge împotriva ordonantei sau rezolutiei de netrimitere în judecată, având, iată, posibilitatea să demonstreze atât caracterul incomplet al urmăririi penale, cât si aprecierea eronată a probelor pe care s-a întemeiat solutia emisă de procuror.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabriela Ciutacu în Dosarul nr. 31.234/3/2008 (426/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Articol unic. - Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor fizice, cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, si/sau persoanelor juridice cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, dacă acestea nu exercită pe teritoriul statului român activitătile prevăzute la alin. (1), cu caracter efectiv si independent, pe o perioadă nedeterminată, având un sediu stabil pe teritoriul statului român, fără ca acesta să fie în mod necesar un sediu statutar."

2. La articolul 15, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant, persoană fizică, cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene sau persoană juridică stabilită cu sediul principal în alt stat membru al Uniunii Europene, a conditiilor cerute de prezentul ordin, Agentia Natională pentru Resurse Minerale acceptă ca probă documentele eliberate în scop similar de către autorităti competente din statele membre.

(3) În cazurile prevăzute de lege, Agentia Natională pentru Resurse Minerale poate cere autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene informatii sau solicitări privind efectuarea unor verificări, inspectii si investigatii cu privire la solicitantul, persoană fizică, cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene, ori persoană juridică, cu sediul principal în alt stat membru al Uniunii Europene."

3. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) în termen de 15 zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), Agentia Natională pentru Resurse Minerale confirmă solicitantului primirea acestora si îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document."

4. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Comisia de atestare analizează dosarele prezentate si emite, în termen de 90 zile de la data depunerii dosarului, o decizie motivată cu privire la următoarele situatii, după caz:

a) invitarea solicitantului pentru interviu, în cadrul unei sedinte de atestare;

b) solicitarea de completare a dosarului;

c) respingerea dosarului.

(2) Deciziile comisiei de atestare se consemnează în procese-verbale, care sunt semnate de membrii acesteia, si se comunică solicitantului, în termen de 5 zile de la adoptare."

5. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Deciziile comisiei de atestare, luate în urma sedintei de atestare, respectiv acordarea atestatului sau neîntrunirea conditiilor de atestare, se consemnează în procese-verbale, care sunt semnate de membrii comisiei si de solicitant.

(2) Refuzul semnării de către solicitant se consemnează în procesul-verbal.

(3) Decizia se comunică solicitantului în cadrul sedintei de atestare si produce efecte de la data comunicării.

(4) Decizia poate fi atacată în fata instantelor judecătoresti române.

(5) Sub sanctiunea nulitătii, decizia trebuie să cuprindă termenul de atac si instanta judecătorească competentă."

6. La articolul 21, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 27 litera b), după liniuta a 6-a se introduce o nouă liniută, cu următorul cuprins:

„- plan de gestionare a deseurilor din industria extractivă."

8. La articolul 31 litera b), după liniuta a 7-a se introduce o nouă liniută, cu următorul cuprins:

„- plan de gestionare a deseurilor din industria extractivă."

9. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Durata valabilitătii certificatului de atestare este de 4 ani, cu conditia îndeplinirii continue a cerintelor impuse pentru emiterea acestuia, cu posibilitatea modificării sau retragerii în cazul în care persoana fizică ori juridică nu mai îndeplineste conditiile si criteriile de atestare. Această situatie este sesizată de organele abilitate de lege pentru controlul tehnic si financiar si de persoanele competente din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aducându-se la cunostinta comisiei de atestare, care are obligatia de a analiza cazul în mod operativ în sedintă extraordinară.

(2) Titularii atestatelor sunt obligati să comunice Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale orice modificări intervenite care conduc la situatia de neîndeplinire a conditiilor si criteriilor de atestare.

(3) Certificatul de atestare se poate reînnoi, prin prelungirea duratei acestuia, la cererea titularului, formulată cu cel putin 90 de zile înainte de data expirării."

10. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Procedura de reînnoire a certificatului presupune verificarea de către comisia de atestare a îndeplinirii continue, de către titular, a cerintelor impuse pentru emiterea certificatului de atestare.

(2) în vederea verificării îndeplinirii cerintelor, astfel cum este dispus la alin. (1), titularul certificatului de atestare va depune memoriul de activitate, împreună cu anexele privind dotarea tehnică, închiriată sau proprietate, si personalul de specialitate.

(3) Perioadele de prelungire se înscriu în cuprinsul certificatului de atestare."


11. La anexa nr. 2 la metodologie, la litera b), după liniuta a 7-a se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- plan de gestionare a deseurilor din industria extractivă;".

12. Anexa nr. 4 la metodologie se modifică si va avea următorul cuprins:

 

..ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

            Persoană juridică

 

MEMORIU (SITUATIE)

privind activitătile miniere si/sau operatiunile petroliere reprezentative desfăsurate în domeniu în ultimii 5 ani

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data

.......................................

…………………………………..

(numele, prenumele, semnătura si stampila)"

 

13. La anexa nr. 7 la metodologie, la litera B, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Vechime - minimum 3 ani de activitate efectivă în domeniul de atestare sau în domenii conexe".

14. Anexa nr. 9 la metodologie se modifică si va avea următorul cuprins:

 

..ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

            Persoană juridică

 

FISA

cu privire la asigurarea cu personal pentru activitatea de..................

 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numărul de persoane cu atributii de

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

conducere

executie

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data

.......................................

…………………………………..

(numele, prenumele, semnătura si stampila)"

 

MODELUL 1

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

            Persoană juridică

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

Comisia de atestare, constituită în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr.............. din ...................................., a analizat dosarul Cererii de atestare nr...................din.......................a Societătii.............................., cu sediul în ..............................., înregistrată cu nr. ..................... la .................................................................., si a hotărât că Societatea.............................................îndeplineste conditiile si criteriile prevăzute în metodologia de atestare si are competenta tehnică de a executa următoarele lucrări:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Prezentul certificat de atestare este valabil până la data de.............si poate fi anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineste conditiile atestării.

 

Nr. ..../.............

Presedinte,

......................................

 

Prelungiri ale duratei certificatului:

De la.......................la............................ Presedinte,

De la.......................la............................ Presedinte,

De la.......................la............................ Presedinte,

De la.......................la............................ Presedinte,

De la.......................la............................ Presedinte,

 

MODELUL 2

 

ROMÂNIA

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

            Persoană fizică

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

Comisia de atestare, constituită în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr.............. din ............................, a analizat dosarul Cererii de atestare nr. ..............din ...............a domnului/doamnei....................................., născut/născută în anul ............luna......................ziua......, localitatea ........................................., judetul ................................, de profesie .................................., absolvent/absolventă al/a Universitătii/Institutului .................................., facultatea................., în anul ..................., domiciliat/domiciliată în ..............................., str............................................................nr......, si a hotărât că domnul/doamna.......................................îndeplineste criteriile prevăzute în metodologia de atestare si are competenta tehnică de a executa următoarele lucrări:

1....................................................................................;

2....................................................................................;

3....................................................................................;

4....................................................................................

Prezentul certificat de atestare este valabil până la data de................si poate fi anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineste conditiile atestării.

 

Nr. ..../.............

Presedinte,

......................................

 

De la.......................la............................ Presedinte,

De la.......................la............................ Presedinte,

De la.......................la............................ Presedinte,

De la.......................la............................ Presedinte,

De la.......................la............................ Presedinte,"

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 221.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Văzând Procesul-verbal nr. 68/2009 cu agentia autorizată de clasificare a carcaselor propusă de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în zootehnie nr. 126.793 din 28 septembrie 2009,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 47 se introduce o nouă pozitie, pozitia 48, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

C.U.I.

Sediul social

„48.

Societatea comercială «CLAS TEHGRUP» -S.R.L.

RO 24425297

Comuna Unirea, judetul Călărasi"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 octombrie 2009.

Nr. 632.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Văzând Procesul-verbal nr. 66/2009 cu clasificatorul autorizat pentru specia bovine, transmis de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul Directiei politici de piată în zootehnie nr. 126.792 din 28 septembrie 2009,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 441 se introduce o pozitie nouă, pozitia 442, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric personal

„442

Mihăilă Iosif

bovine

Orasul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, bl. 41, se. B, et. 2, ap. 5, judetul Iasi

1550318227827"

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 octombrie 2009.

Nr. 633.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.