MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 677/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 octombrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

337. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, precum si a cerintelor tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune

 

349. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule

 

382. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

 

5.231. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iolanda" din Brasov

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 37/2000;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008;

- Hotărârea presedintelui Autoritătii Electorale Permanente nr. 11/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.786/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.197/C/2009;

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, precum si a cerintelor tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune

 

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie comisia de control la nivelul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) constituită din următorii salariati:

- inspector de specialitate - ing. Marian Răducanu, sef de comisie;

- sef de birou - consilier juridic Theohari Cosmin Alexandru;

- inspector de specialitate - ing. Ciocoiu Gheorghe;

- inspector de specialitate - ing. Diaconescu Dragos;

- inspector de specialitate - ing. Năstăsescu Doru Alexandru;

- inspector de specialitate - ing. Dan Cezar lonescu;

- inspector de specialitate - ing. Roman Sorin Marian;

- inspector de specialitate - ing. Tomos Constantin;

- inspector de specialitate - ing. Munteanu Petre;

- inspector de specialitate - ing. State Horia;

- inspector de specialitate - ing. Puscas Olimpiu;

- inspector de specialitate - ing. Nădrag Marcel;

- inspector de specialitate - ing. Bârligea Cătălin;

- inspector de specialitate - ing. Mercas Stelian;

- inspector de specialitate - ing. Plugar Florin;

- inspector de specialitate - ing. Tig Gheorghe;

- inspector de specialitate - ing. Vitan Ion;

- inspector de specialitate - ing. Moglan Sandu;

- inspector de specialitate - ing. Almăsan Valentin;

- inspector de specialitate - ing. Bujor Victor.

Art. 2. - Prin prezentul ordin se aprobă deschiderea actiunii de control al respectării cerintelor tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, precum si a cerintelor tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune.

Art. 3. - Actiunea de control a comisiei nominalizate mai sus se va finaliza în data de 15 octombrie 2009.

Art. 4. - Activitatea salariatilor mentionati la art. 2 este coordonată de către seful de comisie, care va centraliza toate rezultatele verificărilor, după care va întocmi un raport de activitate cuprinzând constatările si măsurile luate în urma controlului, document pe care îl va înainta inspectorului de stat sef; membrii comisiei se vor identifica la unitătile verificate cu legitimatiile de serviciu eliberate de către ISCIR.

Art. 5. - (1) Membri comisiei de control vor informa în scris toate unitătile scolare ce intră sub incidenta prescriptiilor tehnice PT A1/2002 si PT C9/2003 despre necesitatea respectării dispozitiilor legale în domeniu si despre sanctiunile prevăzute în Legea nr. 64/2009 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, verificându-se în special respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea echipamentelor/instalatiilor ce intră sub incidenta PT A1/2002 si PT C9/2003; se va controla existenta personalului de specialitate autorizat (fochisti) si RSVTI (acolo unde este cazul).

(2) Comisia de control va lua măsuri de prevenire a accidentelor si/sau de aplicare a sanctiunilor contraventionale, în cazul identificării nerespectării conditiilor legale în domeniu.

Art. 6. - Serviciul resurse umane din cadrul ISCIR va comunica tuturor salariatilor prevăzuti la art. 2 prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

 

Bucuresti, 18 august 2009.

Nr. 337.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

ORDIN

pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule

 

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie comisia de control la nivelul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) constituită din următorii salariati:

- inspector de specialitate - ing. Gherghina Nicolae, sef de comisie;

- sef de departament - consilier juridic Alexandru Păcurar;

- inspector de specialitate - ing. lonescu Mihai;

- inspector de specialitate - ing. Roman Sorin Marian;

- inspector de specialitate - ing. Tomos Constantin;

- inspector de specialitate - ing. Munteanu Petre;

- inspector de specialitate - ing. State Horia;

- inspector de specialitate - ing. Puscas Olimpiu;

- inspector de specialitate - ing. Nădrag Marcel;

- inspector de specialitate - ing. Bârligea Cătălin;

- inspector de specialitate - ing. Mercas Stelian;

- inspector de specialitate - ing. Plugar Florin;

- inspector de specialitate - ing. Tig Gheorghe;

- inspector de specialitate - ing. Vitan Ion;

- inspector de specialitate - ing. Moglan Sandu;

- inspector de specialitate - ing. Almăsan Valentin;

- inspector de specialitate - ing. Bujor Victor.

Art. 2. - Prin prezentul ordin se aprobă deschiderea actiunii de control al respectării cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule.

Art. 3. - Actiunea de control a comisiei nominalizate mai sus se va finaliza în data de 15 octombrie 2009.

Art. 4. - Activitatea salariatilor mentionati la art. 2 este coordonată de către seful de comisie, care va centraliza toate rezultatele verificărilor, după care va întocmi un raport de activitate cuprinzând constatările si măsurile luate în urma controlului, document pe care îl va înainta inspectorului de stat sef; membrii comisiei se vor identifica la unitătile verificate cu legitimatiile de serviciu eliberate de către ISCIR.

Art. 5. - (1) Membrii comisiei de control vor informa în scris toate unitătile implicate în activitatea de distribuire a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule despre necesitatea respectării dispozitiilor legale în domeniu si despre sanctiunile prevăzute de Legea nr. 64/2009 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, controlând în special:

- respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule;

- existenta personalului de specialitate autorizat;

- statiile de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule autorizate conform prescriptiei tehnice PT C8/2003, verificând dacă instalatia este utilizată în alte scopuri (încărcare butelii tip aragaz) decât cel pentru care a fost construită;

- documentele/autorizatiile din care rezultă îndeplinirea cerintelor tehnice prevăzute în dispozitiile legale în vigoare.

(2) Comisia de control va lua măsuri de prevenire a accidentelor si/sau de aplicare a sanctiunilor contraventionale, în cazul identificării nerespectării conditiilor legale în domeniu.

Art. 6. - Orice dispozitie contrară prezentului ordin se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului act.

Art. 7. - Serviciul resurse umane din cadrul ISCIR va comunica tuturor salariatilor prevăzuti la art. 2 prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 349.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data emiterii prezentului ordin se aprobă Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Persoanele fizice si juridice care doresc să presteze activităti de operator RSVTI trebuie să se autorizeze în conditiile prevăzute în metodologia mentionată la art. 1.

Art. 3. - Persoanele fizice atestate ca formatori, precum si persoanele juridice si fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au autorizatii valabile, emise potrivit dispozitiilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor, cu modificările si completările ulterioare, pot continua prestarea activitătii în domeniul RSVTI până la data expirării valabilitătii acestora.

Art. 4. - La data expirării perioadei de valabilitate a autorizatiilor emise în temeiul Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006, cu modificările si completările ulterioare, persoanele fizice si juridice care doresc dobândirea unei noi autorizatii de operator RSVTI vor îndeplini conditiile prevăzute în metodologia mentionată la art. 1.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 10 septembrie 2009.

Nr. 382.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scopul metodologiei

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea operatorilor RSVTI în conformitate cu cerintele specifice ale prescriptiilor tehnice privind siguranta în functionare a instalatiilor/echipamentelor, pe domeniul instalatiilor sub presiune, al instalatiilor de ridicat si al aparatelor consumatoare de combustibil.

(2) Prezenta metodologie urmăreste ca formarea operatorilor RSVTI să se facă unitar, cu organizatori avizati de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispozitia participantilor informatiile necesare în vederea desfăsurării activitătii.


 

SECTIUNEA a 2-a

Termeni si definitii

 

Art. 2. - În sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuată de ISCIR, a competentei si capabilitătii unei persoane fizice sau juridice de a desfăsura activitătile prevăzute de prezenta metodologie;

b) atestat - document, eliberat de ISCIR, care atestă absolvirea unui program de instruire în domeniu, obtinut pe baza unei evaluări scrise;

c) avizare - procedură prin care ISCIR, în urma unor verificări, admite ca un organizator persoană juridică să deruleze programe de instruire pentru dobândirea calitătii de formator în domeniul RSVTI;

d) detinător- persoana fizică sau juridică ce detine cu orice titlu o instalatie/un echipament în exploatare;

e) formator - persoana fizică atestată potrivit dispozitiilor legale;

f) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;

g) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;

h) operator RSVTI - operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

i) organizator al programului de instruire - orice persoană juridică care organizează programe de instruire referitoare la activitatea de operator RSVTI si îndeplineste conditiile prezentei metodologii;

j) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii nationale, precum si cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

k) persoană juridică de altă nationalitate - entitate constituită potrivit legii altui stat membru si care îsi are sediul social pe teritoriul acestuia;

l) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfăsoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forta sa de muncă;

m) subdiviziuni ale persoanei juridice - sedii secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea sedii;

n) supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor - totalitatea activitătilor desfăsurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a prescriptiilor tehnice aplicabile, desfăsurate de către operatorul RSVTI în scopul functionării în conditii de sigurantă a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

o) utilizator- persoana fizică sau juridică ce are în folosintă o instalatie/un echipament.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sfera de aplicare

 

Art. 3. - Detinătorii/Utilizatorii de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire si proprietate, au obligatia să numească un operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, denumit în continuare operator RSVTI.

Art. 4. - (1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autorizatiei emise de ISCIR.

(2) Persoana fizică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are exercitiul drepturilor civile;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activitătii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fisa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;

c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii;

d) are cunostintele necesare în vederea prestării activitătii de operator RSVTI, aspect dovedit prin atestat eliberat de ISCIR în urma promovării examenului de absolvire a unui program de instruire efectuat de un organizator avizat ISCIR.

(3) Persoana juridică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are ca obiect de activitate principal sau secundar desfăsurarea de activităti de testări si analize tehnice, aspect dovedit prin certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului;

b) desfăsoară activitatea de operator RSVTI prin cel putin două persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate, aspect dovedit prin contractele individuale de muncă ale acestora.

(4) Conditia prevăzută la alin. (3) lit. b) se consideră îndeplinită si în cazul în care persoana juridică face dovada existentei unor raporturi contractuale cu persoane fizice autorizate (PFA), în conditiile legii.

(5) Persoanele fizice constituite potrivit art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, vor putea să îsi desfăsoare activitatea de operator RSVTI.

Art. 5. - Activitatea de operator RSVTI se poate presta în una dintre următoarele modalităti:

a) în temeiul unor raporturi de muncă;

b) ca activitate independentă, în conditiile legii;

c) ca activitate societară, prin intermediul persoanei juridice autorizate.

 

CAPITOLUL II

Atestarea operatorului RSVTI

 

SECTIUNEA 1

Generalităti

 

Art. 6. - (1) Persoanele fizice care doresc autorizarea ca operator RSVTI sunt examinate de către ISCIR după participarea la un program de instruire.

(2) Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate.

(3) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR următoarele:

a) adresa de solicitare a avizării;

b) dovada că are ca obiect de activitate desfăsurarea activitătilor de formare profesională, conform actelor constitutive;

c) programa analitică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

d) suportul de curs.

(4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (3) si, în cazul în care acestea corespund, eliberează adresa de avizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani.


(5) Persoana juridică avizată poate să organizeze programe de instruire cu respectarea următoarelor conditii:

a) să deruleze programele de instruire cu formatori atestati conform prevederilor legale si acceptati de către ISCIR;

b) să asigure conditiile necesare pentru buna desfăsurare a programului de instruire.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea programelor de instruire în vederea atestării

 

Art. 7. - (1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. (2) si doresc înscrierea la un program de instruire în vederea obtinerii atestatului de operator RSVTI depun la organizatorul programului de instruire următoarele documente:

a) copia diplomei de studii tehnice;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) fisa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii.

(2) Pentru actele solicitate în copie, persoanele fizice si juridice vor certifica conformitatea acestora cu originalul pe propria răspundere.

Art. 8. - (1) Pentru organizarea unui program de instruire, persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel putin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:

a) adresa de anuntare a organizării unui program de instruire, în care trebuie să se precizeze perioada si locul de organizare a programului;

b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;

c) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore si formatori;

d) tabelul cu numele si prenumele formatorilor atestati;

e) tabelul cu numele si prenumele cursantilor, precum si codul numeric personal.

(2) Se admite modificarea listei cursantilor numai în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligatia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.

(3) În cazul îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1) si (2), ISCIR transmite persoanei juridice avizate o adresă prin care comunică acceptul deschiderii programului de instruire.

Art. 9. - La sfârsitul programului de instruire, organizatorul eliberează participantilor documentul care să facă dovada de participare la programul de instruire.

Art. 10. - Organizatorul programului de instruire care nu anuntă organizarea unui program de formare profesională cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 8 nu poate elibera participantilor documentul care să ateste participarea la programul de instruire.

Art. 11. - Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăsurare a programului de instruire.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea examenului în vederea atestării

 

Art. 12. - (1) ISCIR stabileste tematica pentru examen si verifică dosarele candidatilor în vederea examinării.

(2) Responsabilitatea îndeplinirii conditiilor de admitere la examen a participantilor revine organizatorului programului de instruire.

(3) La terminarea programului de instruire, organizatorul solicită la ISCIR examinarea absolventilor.

Art. 13. - (1) Participantii care absolvă programul de instruire pot fi examinati după terminarea acestuia, în baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi programati la o dată ulterioară.

(2) În vederea programării sustinerii examenului la o dată ulterioară, absolventii programului de instruire depun la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de programare la examen;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale actelor doveditoare privind absolvirea programului de instruire.

(3) Nota minimă de absolvire a examenului în vederea obtinerii atestatului este 6 (sase).

(4) În urma promovării examenului, ISCIR eliberează un atestat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 14. - (1) Atestatul eliberat de ISCIR are o valabilitate nelimitată.

(2) Pe baza atestatului eliberat, candidatul admis poate solicita eliberarea autorizatiei de operator RSVTI.

Art. 15. - (1) Persoanele care nu promovează examenul în vederea obtinerii atestatului pot participa la reexaminare în baza unei cereri scrise formulate într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii programului.

(2) În cazul depăsirii termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, al nepromovării reexaminării, participantul trebuie să urmeze un nou program de instruire.

Art. 16. - Persoanele care au ocupat timp de 2 ani functia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sau care au coordonat activitatea au dreptul de a participa la examinarea pentru dobândirea calitătii de operator RSVTI, în urma achitării tarifului de examinare si eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.

Art. 17. - Tarifarea activitătilor prevăzute în prezentul capitol se face potrivit listei de tarife aprobate în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea operatorului RSVTI

 

SECTIUNEA 1

Eliberarea autorizatiei

 

Art. 18. - Persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 pot solicita eliberarea autorizatiei de operator RSVTI.

Art. 19. - Cererea de eliberare a autorizatiei de operator RSVTI pentru persoane fizice se adresează inspectiei teritoriale în raza căreia solicitantul îsi are domiciliul, însotită de următoarele acte:

a) adeverinta eliberată de ISCIR, în copie;

b) actul de identitate, în copie.

Art. 20. - (1) Cererea de eliberare a autorizatiei de operator RSVTI pentru persoane juridice se adresează inspectiei teritoriale în raza căreia solicitantul îsi are sediul principal sau, după caz, locul de stabilire declarat pe teritoriul national, însotită de următoarele acte:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, din care să rezulte datele de identificare si obiectul de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte;

b) autorizatiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, valabile la data formulării cererii, în copie;

c) documente care atestă existenta la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică si cel putin două persoane fizice autorizate ca operator RSVTI, în copie.

(2) Persoanele care îsi desfăsoară activitatea potrivit art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările si completările ulterioare, depun certificate specifice pentru dovedirea datelor de identificare si a obiectului de activitate.


(3) Persoanele juridice de altă nationalitate depun documente echivalente emise de organismele omoloage competente din statele membre.

Art. 21. - În urma verificării documentelor prevăzute la art. 19 si 20, ISCIR eliberează solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, o autorizatie-tip, conform modelului din anexa nr. 4.

Art. 22. - Autorizatia are un termen de valabilitate de 4 ani începând cu data eliberării si se prelungeste o dată la 4 ani.

Art. 23. - (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizatiei, pentru eliberarea unui duplicat, persoana fizică depune la inspectia teritorială emitentă a autorizatiei următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului;

b) actul de identitate, în copie;

c) adeverinta eliberată de ISCIR, în copie;

d) declaratia pe propria răspundere privind pierderea/ deteriorarea autorizatiei.

(2) În vederea eliberării unui duplicat al autorizatiei, persoana juridică va depune următoarele acte:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului, semnată de reprezentantul legal al acesteia;

b) autorizatiile operatorilor RSVTI ai societătii si dovada că acestia se află în raporturi contractuale cu persoana juridică la data formulării cererii, în copie;

c) declaratia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizatiei, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

(3) Duplicatul se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete.

 

SECTIUNEA a 2-a

Prelungirea valabilitătii autorizatiei

 

Art. 24. - Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI poate obtine prelungirea valabilitătii autorizatiei, cu respectarea următoarelor cerinte:

a) îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4;

b) autorizatiei initiale nu i-a încetat valabilitatea de drept, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în conditiile legii;

c) dovedeste participarea, cu cel mult un an înainte de data încetării valabilitătii autorizatiei, la cel putin un program de instruire în domeniu, efectuat de un organizator avizat ISCIR.

Art. 25. -în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a autorizatiei, persoana fizică va depune la inspectia teritorială emitentă o cerere însotită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) autorizatia initială, în original;

c) fisa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii;

d) dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu, urmat în perioada de valabilitate a autorizatiei si efectuat de un organizator avizat ISCIR, în copie.

Art. 26. - (1) Persoana juridică autorizată ca operator RSVTI poate obtine prelungirea valabilitătii autorizatiei prin dovedirea respectării în continuare a conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) si (4), dacă autorizatia initială nu a încetat de drept, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în conditiile legii.

(2) În vederea prelungirii perioadei de valabilitate a autorizatiei, persoana juridică depune la inspectia teritorială emitentă o cerere însotită de următoarele documente:

a) autorizatia initială, în original;

b) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care să rezulte datele de identificare si obiectul de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte;

c) autorizatiile de operatori RSVTI pentru personalul propriu, valabile la data formulării cererii, în copie;

d) dovada existentei la data formulării cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridică si operatorii RSVTI - personal propriu, în copie.

(3) Pentru persoanele juridice de altă nationalitate, precum si pentru cele înfiintate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiile art. 20 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 27. - În urma verificării documentelor prevăzute la art. 25 si 26, ISCIR eliberează solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, o nouă autorizatie, având aceeasi perioadă de valabilitate cu cea initială.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea programelor de instruire în vederea prelungirii valabilitătii autorizatiei

 

Art. 28. - În perioada de valabilitate a autorizatiei, operatorul RSVTI trebuie să urmeze un program de instruire.

Art. 29. - (1) Programul de instruire se organizează de persoane juridice avizate de către ISCIR în conditiile cap. II sectiunea a 2-a.

(2) Programa analitică tip B pentru programele de instruire este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 30. - Pentru participarea la programul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele documente:

a) cererea de participare la programul de instruire;

b) copia autorizatiei care urmează a fi înlocuită.

Art. 31. - (1) La sfârsitul programului de instruire, organizatorul eliberează participantilor documente care atestă participarea la programul de instruire.

(2) În baza documentelor eliberate de organizator, participantii pot solicita eliberarea unei noi autorizatii de operator RSVTI.

Art. 32. - ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăsurare a programului de instruire.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile si drepturile operatorului RSVTI

 

Art. 33. - (1) În exercitarea activitătii, persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislatia în vigoare privind functionarea, exploatarea, precum si întretinerea si reparatiile instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

(2) În acest sens, în afara obligatiilor prevăzute în cap. III din Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, operatorul RSVTI mai are si următoarele obligatii specifice:

a) identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinătorului/utilizatorului;

b) efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării functionării instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionării se face de către ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;

c) înregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinătorului/utilizatorului, supuse autorizării ISCIR, la inspectia teritorială de care apartin;

d) admiterea functionării instalatiilor/echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;


e) efectuarea demersurilor necesare în vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicită acest lucru;

f) verificarea existentei documentelor însotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

g) întocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;

h) instruirea si examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât si cel instruit intern, în conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de către producători, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de către proiectantul liniei tehnologice;

i) afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalatia/ echipamentul;

j) oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;

k) informarea în scris a conducerii detinătorului/utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării conditiilor de pregătire a instalatiilor/ echipamentelor;

l) urmărirea realizării în termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;

m) examinarea si vizarea registrelor de evidentă a functionării instalatiilor/echipamentelor, în termenele si cu respectarea modalitătilor stabilite în prescriptiile tehnice aplicabile;

n) pregătirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale si participarea activă la efectuarea acestora;

o) verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR să fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevăzute în prescriptiile tehnice aplicabile;

p) anuntarea de îndată a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au în evidentă;

q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are în evidentă, în vederea furnizării tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

r) informarea în scris a inspectiei teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalatia/echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinător de echipamente/instalatii, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosintă asupra acestor bunuri;

s) anuntarea inspectiei teritoriale unde este înregistrată/ înregistrat instalatia/echipamentul, în vederea scoaterii din evidentă în cel mult 15 zile de la data casării, precum si prezentarea documentelor de casare;

t) întocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intră în conservare si transmiterea acestuia la ISCIR în termen de 15 zile;

u) anuntarea în scris a conducerii detinătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor apărute ori ca urmare a necesitătii efectuării unor lucrări de întretinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparatii capitale;

v) anuntarea în scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu detinătorul/utilizatorul instalatiei/ echipamentului;

w) desfăsurarea activitătii cu respectarea obligatiilor si răspunderilor prevăzute în prescriptiile tehnice ISCIR si în celelalte dispozitii legale în domeniu.

(3) În afara obligatiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are si următoarele obligatii specifice:

a) transmiterea către inspectia teritorială a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/ desemnati pentru fiecare detinător/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizati să respecte obligatiile prevăzute la alin. (2) si cele din prescriptiile tehnice aplicabile;

c) informarea în scris a inspectiei teritoriale emitente a autorizatiei, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale conditiilor care au stat la baza eliberării autorizatiei.

Art. 34. - În exercitarea activitătii sale, operatorul RSVTI are următoarele drepturi:

a) operatorul RSVTI are dreptul de a-si comanda si realiza o stampilă, ca mod suplimentar de identificare pe documentele pe care le întocmeste, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) operatorul RSVTI are dreptul de a păstra originalele autorizatiei si atestatului eliberate de ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natură neputând să le retină;

c) operatorul RSVTI are dreptul să primească informatiile si documentele solicitate cu privire la echipamentele/instalatiile pe care le are în evidentă de la reprezentantii unitătilor detinătoare/utilizatoare;

d) operatorul RSVTI care îsi desfăsoară activitatea în temeiul unor raporturi de muncă are drepturile prevăzute de legislatia în vigoare aplicabilă.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile unitătilor detinătoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR

 

SECTIUNEA 1

Obligatii specifice

 

Art. 35. - În afara obligatiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, unitătile detinătoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR mai au si următoarele obligatii specifice:

a) să numească operatori RSVTI pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin/utilizează;

b) în cazul în care detinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/ puncte de lucru ale persoanei juridice care detin echipamente/instalatii din domeniul ISCIR, în raza de competentă teritorială a mai multor inspectii teritoriale, are obligatia să numească câte un operator RSVTI pentru fiecare dintre acestea;

c) să identifice si să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate echipamentele/instalatiile supuse autorizării ISCIR pe care le detin;

d) conducerea unitătii este obligată ca la normarea timpului de lucru al RSVTI - angajat propriu - să tină cont de numărul de echipamente/instalatii, complexitatea si vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;

e) conducerea unitătii este obligată să asigure RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfăsoară activităti cu echipamente/instalatii din domeniul ISCIR;

f) înlocuirea/suplinirea personalului care desfăsoară activitatea de operator RSVTI poate fi dispusă de către conducerea unitătii, aceasta asigurând derularea activitătii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozitiilor legale în vigoare;

g) supravegherea si verificarea tehnică în functionare reprezintă o activitate desfăsurată de către operatorul RSVTI, continuu ori la intervale predeterminate (stabilite pe parcursul fiecărei zile de lucru), dispuse de către detinător/utilizator.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR

 

Art. 36. - (1) Unitatea detinătoare/utilizatoare de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR are obligatia să le înregistreze la inspectia teritorială ISCIR de care apartine.

(2) În acest sens, unitatea detinătoare va transmite la inspectia teritorială următoarele acte:

a) cererea scrisă prin care solicită luarea în evidentă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI;

b) evidenta centralizată, în original, semnată de conducătorul unitătii, a echipamentelor/instalatiilor ISCIR pe care le detine unitatea, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 6;

c) copia deciziei conducerii unitătii detinătoare de echipamente/instalatii prin care s-a numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI si unitatea detinătoare;

d) copia autorizatiei operatorului RSVTI.

Art. 37. - Tarifarea înregistrărilor, modificarea sau completarea datelor de către detinătorii/utilizatorii de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR se face de către inspectia teritorială ISCIR, potrivit tarifelor aprobate, în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

încetarea de drept, suspendarea si retragerea autorizatiei de operator RSVTI

 

Art. 38. - Autorizatia de operator RSVTI îsi încetează valabilitatea:

a) ca urmare a decesului titularului autorizatiei;

b) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al lichidării judiciare sau voluntare;

c) de la data retragerii de către autoritătile sau organismele competente a avizelor, atestărilor ori diplomelor de studii necesare pentru exercitarea activitătii de operator RSVTI;

d) de la data la care pierderea capacitătii depline de exercitiu sau pierderea capacitătii de folosintă a fost constatată printr-o decizie a autoritătilor sau organismelor competente, potrivit legii;

e) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;

f) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei functii, ca măsură de sigurantă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus interdictia.

Art. 39. - (1) În cazul în care persoana juridică autorizată ca operator RSVTI nu mai are raporturi de muncă cu cel putin 2 operatori RSVTI persoane fizice, autorizatia acesteia se suspendă.

(2) Suspendarea operează de drept de la data la care conditia nu mai este îndeplinită si durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea initială a autorizatiei.

(3) În perioada suspendării, persoana juridică nu are dreptul de a exercita activităti de operator RSVTI, sub sanctiunea retragerii autorizatiei.

Art. 40. - (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitătilor mentionate la cap. IV de către persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate se sanctionează administrativ, în functie de natura acestora, cu:

a) avertisment;

b) suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizatiei eliberate de ISCIR;

c) retragerea autorizatiei eliberate de ISCIR.

(2) Aplicarea în termen de 6 luni a două avertismente atrage suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizatiei eliberate de ISCIR.

(3) Aplicarea în termen de un an a două sanctiuni precizate la alin. (1) lit. b) atrage retragerea autorizatiei eliberate de ISCIR.

(4) Contestarea deciziei de sanctionare se face conform legislatiei privind contenciosul administrativ.

Art. 41. - Persoana fizică sau juridică căreia i s-a retras autorizatia de operator RSVTI are dreptul să solicite eliberarea unei noi autorizatii după cel putin un an de la data aplicării măsurii administrative de retragere a autorizatiei.

Art. 42. - Regimul sanctionator prevăzut de prescriptiile tehnice ISCIR si de Legea nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, în raport cu obligatiile operatorilor RSVTI, precum si ale detinătorilor/utilizatorilor de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR, se aplică în conformitate.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 43. - (1) Persoanele fizice si juridice care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii detin autorizatii valabile, emise potrivit dispozitiilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor, pot continua prestarea activitătii de operator RSVTI până la data expirării valabilitătii acestora, fără a mai fi necesară vizarea o dată la 2 ani.

(2) Stampilele operatorilor RSVTI îsi păstrează valabilitatea până la data expirării autorizatiilor emise în temeiul Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006.

Art. 44. - (1) La data expirării perioadei de valabilitate a autorizatiilor emise în temeiul Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006, persoanele fizice si juridice care doresc dobândirea unei noi autorizatii de operator RSVTI vor îndeplini conditiile prevăzute în prezenta metodologie pentru prelungirea valabilitătii autorizatiei de operator RSVTI.

(2) Persoanele juridice care au dobândit dreptul de a organiza cursuri în domeniul RSVTI până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei activităti până la data expirării valabilitătii avizării primite de la ISCIR.

Art. 45. -Tarifarea activitătilor ISCIR prevăzute în prezenta metodologie se face potrivit listei de tarife CR 1-2009, prevăzută în Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009.

Art. 46. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 


ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Programa analitică A a programului de instruire este următoarea:

 

Tema

Număr ore de predare

Legislatia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR:

Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si înfiintarea Societătii Comerciale „ISCIR - CERT" - S.A.

Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice (Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale*), Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere în functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane, cu modificările si completările ulterioare) Prescriptii tehnice

6

Responsabilitătile operatorului RSVTI la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat

Responsabilitătile operatorului RSVTI persoană fizică

Responsabilitătile operatorului RSVTI persoană juridică autorizată

Responsabilitătile detinătorilor/utilizatorilor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (instalatii sub presiune si instalatii de ridicat)

Cercetarea avariilor si accidentelor

Autorizarea functionării instalatiilor

Autorizarea functionarii instalatiilor sub presiune:

Cazane de abur si apă fierbinte

Cazane de apă caldă si abur de joasă presiune

Aparate consumatoare de combustibil

Recipiente sub presiune

Conducte de abur si apă fierbinte

Conducte pentru fluide sub presiune

Autorizarea functionării instalatiilor de ridicat:

Macarale

Mecanisme de ridicat

Stivuitoare

Nacele si platforme autoridicătoare

Elevatoare pentru vehicule

Trape de scenă si trape de decoruri

Echipamente de agrement

Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică

Verificarea instalatiilor în timpul exploatării, periodic, la scadentă sau după reparatii

Instalatii sub presiune:

Cazane de abur si apă fierbinte

Cazane de apă caldă si abur de joasă presiune

Aparate consumatoare de combustibil

Recipiente sub presiune

Conducte de abur si apă fierbinte

Conducte pentru fluide sub presiune

Instalatii de ridicat:

Macarale

Mecanisme de ridicat

Stivuitoare

Nacele si platforme autoridicătoare

8

 

*) La data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piată a masinilor, Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 se abrogă.

 


Tema

Număr ore de predare

Elevatoare pentru vehicule Trape de scenă si trape de decoruri Echipamente de agrement Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică

 

Autorizarea/prelungirea valabilitătii autorizatiilor personalului de deservire la instalatii sub presiune:

Fochisti

Laboranti operatori pentru tratarea apei

Automatisti pentru supraveghere si întretinere

Operatori la instalatiile de alimentare cu GPL auto

Autorizarea/prelungirea valabilitătii autorizatiilor personalului de deservire la instalatii de ridicat:

Macaragii

Legători de sarcină

Manevranti

Stivuitoristi

Liftieri

Mecanici trolisti

Modul de întocmire a proceselor-verbale de examinare a personalului de deservire

2

 

Programa analitică B a programului de instruire în vederea prelungirii valabilitătii autorizatiei este următoarea:

 

Tema

Număr ore de predare

Modificări legislative si prescriptii tehnice ISCIR

4

Efectuarea verificărilor tehnice periodice prin prisma modificărilor legislative la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat

4

Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfăsurată ca operator RSVTI

2

Aplicatii practice, studii de caz rezultate ca urmare a activitătii de operator RSVTI

2

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

ADRESĂ

de avizare a programei si suportului de curs

 

Antetul ISCIR.............................

Nr. înregistrare............../..........

Către

Adresă ............................

CUI.................................

Tel./Fax...........................

În atentia...........................................................

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr............/.............., înregistrată la ISCIR cu nr................../...............privind solicitarea de avizare a programei si suportului de curs pentru programul .................................., pentru ocupatia/calificarea ........................., cod COR/cod Nomenclator calificări ..............................., vă comunicăm avizul nostru favorabil/respingerea solicitării.

Programa de pregătire si suportul de curs respectă prevederile...................................si ale legislatiei în vigoare privind formarea profesională a adultilor.

Avizul ISCIR are în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru această verificare se va plăti suma de .................. lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr................./....................., conform tarifelor stabilite în Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ICSIR, indicativ CR1-2009, în contul ISCIR nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea deTrezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislatiei în vigoare.

 

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

................................................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)


 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Model de atestat eliberat de ISCIR

Antet ISCIR

 

ATESTAT nr................

 

În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009, se atestă că:

Dl/Dna.........................., CNP..............................................................., a făcut dovada cunostintelor necesare pentru desfăsurarea activitătii de operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor-operator RSVTI -

Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.

 

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

................................................................................

Data eliberării............

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Model de autorizatie a operatorului RSVTI persoană fizică*)

 


*) Modelul de autorizatie a operatorului RSVTI persoană fizică este reprodus în facsimil.


 

Model de autorizatie a operatorului RSVTI persoană juridică

 

Antet ISCIR

Nr...............

 

AUTORIZATIE

pentru operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

(conform Procesului-verbal nr.....)

 

1. Persoana juridică:

 

2. Domeniul autorizatiei:

- activităti de supraveghere si verificare tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor ce intră sub incidenta ISCIR, aflate în dotarea sau folosinta detinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR.

 

3. Personal autorizat:

- operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTl):

 

Mentiuni:

Modificarea datelor din prezenta autorizatie este anuntată de către titularul prezentului document la inspectia teritorială ISCIR care a eliberat-o, în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

Inspectia teritorială ISCIR care a eliberat autorizatia poate să o suspende sau să o retragă, în baza documentului de constatare a încălcării prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispozitii legale în acest domeniu.

Neîndeplinirea de către titularul autorizatiei a conditiilor initiale minimale de autorizare poate duce la retragerea autorizatiei de RSVTI.

 

Termenul de valabilitate a autorizatiei:

Inspector-sef,

................................................................................

 

ANEXA Nr. 5*)

la metodologie

 

Modelul stampilei RSVTI

 

 

Diametrul maxim al stampilei este de 2,5 cm.


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

EVIDENTA CENTRALIZATA A INSTALATIILOR

 

Nr. crt.

Denumirea instalatiei/echipamentului

Nr. de fabricatie/an de fabricatie

Nr. autorizatiei ISCIR

Parametrii

Scadentă

în functiune/în conservare

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iolanda" din Brasov

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 14 septembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-august 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iolanda", cu sediul în municipiul Brasov, str. Vasile Lupu nr. \, judetul Brasov, pentru nivelul de învătământ prescolar, limba de predare română, program prelungit.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iolanda" din Brasov, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iolanda" din Brasov dispune de patrimoniu propriu, care nupoate fi înstrăinat său diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iolanda" din Brasov revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Iolanda" din Brasov.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iolanda" din Brasov este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia „Iolanda" din Brasov, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Iolanda" din Brasov, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 5.231.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 si 100 bis din 7 martie 2000, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, titlul „Luptători pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989", la nr. crt. 12160, la coloana „Numele si prenumele", în loc de: „CALOTA VASILE" se va citi: „CALOTĂ VICTOR".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 21, în loc de: „21. Morari Petru, fiul lui Ion (născut la data de 20.09.1933 în localitatea CiutIesti, judetul Tighina) si Nadejda, născut la data de 24 aprilie 1962 în localitatea CiutIesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciuflesti, judetul Tighina. (409/2003)" se va citi: „21. Morari Petru, fiul lui Ion (născut la data de 20.09.1933 în localitatea Ciufulesti, judetul Tighina) si Nadejda, născut la data de 24 aprilie 1962 în localitatea Ciufulesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciufulesti, judetul Tighina. (409/2003)"


 

La Hotărârea presedintelui Autoritătii Electorale Permanente nr. 11/2009 privind procedura de eliberare a adeverintelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media a conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) si (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi, precum si a reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa nr. 4, în loc de: „...la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2009." se va citi: „...la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.";

- la anexa nr. 5, în loc de: „...a alegerilor pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2009..." se va citi: „...a alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009 ...".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 201, în loc de: „201. Monastîrchi Nicolae, fiul lui Cazimir si Carolina (născută la 26.10.1919 în localitatea Bălti), născut la data de 26 octombrie 1951 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Razin nr. 15. (297/2003)" se va citi: „201. Monastîrschi Nicolae, fiul lui Cazimir si Carolina (născută la 26.10.1919 în localitatea Bălti), născut la data de 26 octombrie 1951 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Razin nr. 15. (297/2003)"

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 106, în loc de: „106. Esanu Elena, fiica lui Scripcari luri si Tamara (fiica lui Cojocari Leonid, născut la 6.03.1914 în localitatea Ungheni), născută la data de 17 iulie 1975 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Gărdesti nr. 10 (2.015/2007)" se va citi: „106. Esanu Elena, fiica lui Scripcar luri si Cojocari Tamara (fiica lui Cojocari Leonid, născut la 6.03.1914 în localitatea Ungheni), născută la data de 17 iulie 1975 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Gărdesti nr. 10 (2.015/2007)"

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 10, în loc de: „10. Arsene Anatolie, fiul lui Grigore si Elena (fiica lui Gurschi Ion, născut la 13.03.1914 în localitatea Dereneu, raionul Călărasi, si Ecaterina), născut la data de 17 septembrie 1973 în localitatea Bravincea, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 42, bl. 3, ap. 74. (3.694/2004)" se va citi: „10. Arsene Anatolie, fiul lui Grigore si Elena (fiica lui Gurschi Ion, născut la 13.03.1914 în localitatea Dereneu, raionul Călărasi, si Ecaterina), născut la data de 17 septembrie 1973 în localitatea Bravicea, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 42, bl. 3, ap. 74. (3.694/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 260, în loc de: „260. Taregradschi Elena, fiica lui Petru (născut la 27.06.1929 în localitatea Horodiste, judetul Edinet) si Valentina, născută la data de 26 septembrie 1962 în localitatea Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str-la V. Crasescu nr. 16. (16.950/2003)" se va citi: „260. Taregradschi Elena, fiica lui Petru (născut la 27.06.1929 în localitatea Horodiste, judetul Edinet) si Valentina, născută la data de 26 septembrie 1962 în localitatea Horodiste, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str-la V Crasescu nr. 16. (16.950/2003)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.786/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 17 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 60, în loc de: „60. Kolber Lea, fiica lui Hecht Simion si Berta, născută la data de 24 februarie 1945 în localitatea Maghilu Podolsk, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natanya 42221, str. Holand nr. 4 7. (2.143/2004)" se va citi: „60. Kolber Lea, fiica lui Hecht Simion si Berta, născută la data de 24 februarie 1945 în localitatea Moghilev Podolsk, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natanya 42221, str. Holand nr. 47. (2.143/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 4, în loc de: „4. Chiritescu Nicolae, fiul lui Alexandru si Elena, născut la data de 18 august 1948 în localitatea lohanisfeld, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Elvetia, 8008 Zurich, Geranienstrasse 10. (777/2006) Copii minori: Chiritescu Sanda Nora, născută la data de 24.07.1991." se va citi: „4. Chiritescu Nicolae, fiul lui Alexandru si Elena, născut la data de 18 august 1948 în localitatea lohanisfeld, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Elvetia, 8008 Zurich, Geranienstrasse 10. (777/2006) Copii minori: Chiritescu Sandra Nora, născută la data de 24.07.1991."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.197/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 179, în loc de: „179. Leontiev Ludmila, fiica lui Valeriru si Elena (fiica lui Bejan Dumitru, născut la 8.11.1929 în municipiul Orhei, sectorul Orhei, judetul Orhei), născută la data de 9 ianuarie 1982 în municipiul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. 31 August nr. 7, ap. 19. (7.821/2003)" se va citi: „179. Leontiev Ludmila, fiica lui Valeriu si Elena (fiica lui Bejan Dumitru, născut la 8.11.1929 în municipiul Orhei, sectorul Orhei, judetul Orhei), născută la data de 9 ianuarie 1982 în municipiul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. 31 August nr. 7, ap. 19. (7.821/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 242, în loc de: „242. Prodan Liudmila, fiica lui Chenghelian luri si Liba (fiica lui Neamtu Nicolae, născut la 23.02.1925 în localitatea Ciumai, raionul Taraclia), născută la data de 15 octombrie 1978 în localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciumai, Str. Chisinăului nr. 80, raionul Taraclia. (357/2007)" se va citi: „242. Prodan Liudmila, fiica lui Chenghelian luri si Liuba (fiica lui Neamtu Nicolae, născut la 23.02.1925 în localitatea Ciumai, raionul Taraclia), născută la data de 15 octombrie 1978 în localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciumai, Str. Chisinăului nr. 80, raionul Taraclia. (357/2007)"


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.