MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 675/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 675         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 octombrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.370. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

            1.371. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.075. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier în anul 2009

 

            1.095. - Hotărâre privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populatie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.101. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila" în Spitalul Universitar de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila"

 

            M.102. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar

 

            415.- Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI Sl ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            8/499. - Ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind abrogarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 190 din 26 august 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.370.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 191 din 15 septembrie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.371.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier în anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier în anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 mai 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.075.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009)

MINISTERUL ECONOMIEI

 

SUBVENTII

pentru protectia socială în sectorul minier pe anul 2009 Compania Natională a Uraniului Bucuresti - S.A.

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

- mii lei -

A

Masă caldă sau echivalent alimente

 

 

1.

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

persoane

1.000

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

200

3.

Costul unei mese calde sau echivalent alimente

lei/persoană

8,56

4.

total cost masă caldă sau echivalent alimente

mii lei

1.712

B

Transport la locul de muncă

 

 

1.

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

persoană

879

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

200

3.

Distanta medie de transport (dus-întors)

km

60

4.

Tarif transport om/km

lei/km

0,09

5.

total cost transport

 

949

C

Echipament de protectie

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

persoană

1.270

2.

Cheltuieli pentru o persoană

lei/persoană

250

3.

total cheltuieli protectia muncii

mii lei

317

D

Alocatie de cărbune

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

persoană

 

2.

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

 

3.

Calitatea cărbunelui local

Gcal/t

 

4.

Tarif pe Gcal

lei

 

5.

Total cost cărbune pentru o persoană

lei

 

6.

total alocatie cărbune

mii lei

 

E

Diferentă tarif energie electrică

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

persoană

 

2.

Consum anual de energie

kWh

 

3.

Diferenta de tarif lei/km

lei/kWh

 

4.

total diferentă tarif

mii lei

 

F

Asistentă medicală gratuită

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

persoană

 

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

 

3.

total cheltuieli asistentă medicală

mii lei

 

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

persoană

 

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

 

3.

total cheltuieli antidot

mii lei

 

 

total regie

mii lei

2.978

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populatie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 si al art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 75.764 mii lei, cu care a fost suplimentat bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009 la capitolul 81.01 „Combustibili si energie", titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice", prin Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, către bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor virează sumele prevăzute în anexă în contul de venituri ale bugetelor locale 21.42.02.32 „Subventie pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili".

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează exclusiv în scopul achitării obligatiilor restante către bugetul de stat ale operatorilor economici prevăzuti în anexă.

(4) În sensul prezentei hotărâri, prin obligatii restante către bugetul de stat se întelege obligatiile fiscale principale la bugetul de stat, precum si accesoriile aferente acestora, datorate la data de 31 august 2009 si neachitate.

(5) Repartitia sumelor se realizează în limita valorii compensărilor cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili aferente anului 2009, calculate conform art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Sumele prevăzute la alin. (1), încasate de bugetele locale, se virează în contul 50.70.31 „Disponibil al centralelor electrice de termoficare, conform art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009", deschis la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici prevăzuti în anexă, în termen de cel mult 10 zile de la încasare.

(7) Din contul prevăzut la alin. (6), operatorii economici pot efectua numai plăti reprezentând obligatii restante fată de bugetul de stat, astfel cum au fost acestea definite la alin. (4), pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului, cu confirmarea scrisă a organului fiscal competent în administrarea operatorului economic.

(8) Sumele încasate de operatorii economici peste nivelul obligatiilor restante fată de bugetul de stat se restituie în contul de cheltuieli ale bugetelor locale din care au fost încasate, până la data de 28 decembrie 2009.

(9) Unitătile administrativ-teritoriale restituie sumele recuperate de la operatorii economici, din contul de venituri ale bugetului local prevăzut la alin. (2), în contul Ministerului Administratiei si Internelor din care au fost încasate, până la data de 30 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 1.095.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Judetul

Localitatea

Suma compensată

(mii lei)

1.

Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD - S.A.

Arad

Arad

2.480

2.

Societatea Comercială CET - S.A.

Bacău

Bacău

11.006

3.

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE ORADEA - S.A.

Bihor

Oradea

1.689

4.

Societatea Comercială TERMICA - S.A.

Botosani

Botosani

3.228

5.

Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRASOV - S.A.

Brasov

Brasov

6.502

6.

Societatea Comercială ECOTERM - R.A.

Brasov

Făgăras

35

7.

Societatea Comercială CET - S.A.

Brăila

Brăila

638

8.

REGIAAUTONOMĂ MUNICIPALĂ RAM - R.A.

Buzău

Buzău

7

9.

Societatea Comercială ACVATERM - S.A.

Buzău

Râmnicu Sărat

166

10.

Societatea Comercială CET ENERGOTERM - S.A.

Caras-Severin

Resita

327

11.

RADET Constanta

Constanta

Constanta

13.107

12.

Societatea Comercială UTILSERV 96 - S.R.L.

Constanta

Eforie

179

13.

Societatea Comercială TERMICA - S.A.

Dâmbovita

Târgoviste

2

14.

REGIAAUTONOMĂ TERMOFICARE CRAIOVA- R.A.

Dolj

Craiova

7

15.

Societatea Comercială APATERM - S.A.

Galati

Galati

1.764

16.

Societatea Comercială UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU - SA.

Giurgiu

Giurgiu

3.495

17.

Societatea Comercială UZINA DE AGENT TERMIC SI ALIMENTARE CU APĂ MOTRU - S.A.

Gorj

Motru

301

18.

Societatea Comercială GOSPODĂRIE ORĂSENEASCĂ - S.A.

Harghita

Gheorgheni

80

19.

Societatea Comercială ACVACALOR - S.A.

Hunedoara

Brad

358

20.

Societatea Comercială UNIVERSAL EDIL - S.A.

Hunedoara

Lupeni

276

21.

Societatea Comercială TERMOFICARE - S.A.

Hunedoara

Petrosani

267

22.

Societatea Comercială EDIL THERMA- S.A.

Hunedoara

Vulcan

329

23.

Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IASI (C.E.T) -S.A.

lasi

lasi

8.427

24.

REGIAAUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ SI LOCATIVĂ PASCANI - R.A.

lasi

Pascani

1.685

25.

Societatea Comercială ENERGOMUR - S.A.

Mures

Târgu Mures

127

26.

Societatea Comercială LOCATO - S.A.

Neamt

Piatra-Neamt

433

27.

Societatea Comercială AQUA CALOR - S.A.

Neamt

Piatra-Neamt

1.045

28.

Societatea Comercială ACVATERM - S.A.

Neamt

Târgu-Neamt

41

29.

Societatea Comercială AQUA TRANS - S.A.

Olt

Bals

90

30.

Societatea Comercială IGO - S.A.

Olt

Caracal

2.126

31.

Societatea Comercială Termica - S.A.

Suceava

Suceava

6.536

32.

Societatea Comercială SERVICII COMUNALE - S.A.

Suceava

Rădăuti

1.828

33.

Societatea Comercială TERMA SERV - S.R.L.

Teleorman

Alexandria

292

34.

Societatea Comercială TERMA CONFORT - S.R.L.

Teleorman

Rosiorii de Vede

991

35.

Societatea Comercială COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM - S.A.

Timis

Timisoara

5

36.

Societatea Comercială GOSCOMLOC - S.A.

Vaslui

Husi

244

37.

Societatea Comercială TERMICA- S.A.

Vaslui

Vaslui

1.155

38.

R.A.G.C.L. Bârlad

Vaslui

Bârlad

126

39.

Societatea Comercială CET Govora - S.A.

Vâlcea

Govora

4.006

40.

Societatea Comercială ENET - S.A.

Vrancea

Focsani

365

total:

75.764


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila" în Spitalul Universitar de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila"

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 174 alin. (32) si ale art. 182 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în baza dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar si farmaceutic uman, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public,

luând în considerare Avizul nr. XI/A/AN/1.603/IB/7345 din 24 iulie 2009, apartinând Ministerului Sănătătii,

în temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă schimbarea denumirii Spitalului Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila" în Spitalul Universitar de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila".

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 29 septembrie 2009.

Nr. M.101.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 585/1990 privind înfiintarea Institutului Medico-Militar,

în temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. M.102.

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar

 

CAPITOLUL I

Probleme generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului normativ de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 585/1990 privind înfiintarea Institutului Medico-Militar, a prevederilor legale în vigoare privind învătământul superior în România, reglementărilor specifice institutiilor de învătământ superior, în concordantă cu prevederile comunitătii europene privind sistemul universitar medical.

Art. 2. - În Institutul Medico-Militar, înfiintat în baza Hotărârii Guvernului nr. 585/1990, ca institutie militară de învătământ superior si subordonată Ministerului Apărării Nationale, activitatea de învătământ este prioritară si se încadrează în strategiile si conceptiile de formare, perfectionare si specializare a resurselor umane, elaborate la nivelul Ministerului Apărării Nationale, în raport cu misiunile si interesele armatei.

Art. 3. - (1) Personalul din Institutul Medico-Militar include comunitatea universitară, personalul din comandament si personalul auxiliar.

(2) Comunitatea universitară reprezintă totalitatea persoanelor care desfăsoară activitate didactică, de cercetare stiintifică, precum si cei care studiază în institutie.

Art. 4. - Personalul Institutului Medico-Militar, indiferent de functie si de natura activitătii de specialitate pe care o desfăsoară curent, are obligatia de a participa efectiv si calificat sau, în raport cu specificul postului, de a sprijini activitătile care vizează:

a) crearea, mentinerea si perfectionarea cadrului organizatoric si functional adecvat cerintelor nivelului de excelentă în predare-învătare, cercetare stiintifică si educatie, în vederea realizării integrale a finalitătilor formative ale procesului de învătământ;

b) afirmarea deplină a principiilor academice;

c) cultivarea valorilor nationale, asumarea si promovarea aspiratiilor democratice ale societătii românesti, a traditiilor de luptă ale Armatei României, precum si ale învătământului militar;

d) asigurarea primatului competentei, deschiderii spre integrare în comunitatea stiintifică internă si internatională;

e) prevenirea ingerintelor de natură ideologică, a exclusivismului si intolerantei, a oricăror forme de discriminare;

f) respectarea normelor legale privind activitatea în cadrul institutiilor militare si al institutiilor militare de învătământ superior;

g) sustinerea eficientă a învătământului universitar si de pregătire militară, prin calitatea logisticii generale si didactice;

h) desfăsurarea unei prestatii stiintifice, didactice, pedagogice, metodice si docimologice de înaltă calitate profesională si deontologică.

 

CAPITOLUL II

Atributiile si organizarea Institutului Medico-Militar

 

SECTIUNEA 1

Atributii ale comandamentului

 

Art. 5. - Comandamentul este o componentă de bază a Institutului Medico-Militar prin care comandantul exercită actul de comandă în domeniile: activitate de învătământ, ordine interioară si comportament militar, resurse umane, informatii militare, logistică generală, cultură, educatie si sport, pregătire de comandament si pregătire pentru luptă.

Art. 6. - Comandamentul unitătii, prin birourile si compartimentele pe care le are în componentă, îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură îndeplinirea obiectivelor ce revin Institutului Medico-Militar pe linie de învătământ;

b) asigură evidenta întregului personal al institutiei;

c) propune, planifică si tine evidenta perfectionării, pregătirii profesionale a personalului;

d) organizează si coordonează activitatea de pregătire, de punere în aplicare a planurilor de interventie si a planului de alarmă;

e) elaborează conceptia si planurile privind asigurarea capacitătii de luptă si interventie la dezastre si coordonează punerea acestora în aplicare;

f) planifică si execută controale interne pe linia ordinii si disciplinei militare, a modului de executare a serviciului de permanentă;

g) organizează si asigură functionalitatea sistemului de comunicatii si informatic al institutului;

h) organizează activitătile de aprovizionare cu materiale de resortul logisticii generale;

i) organizează si coordonează desfăsurarea activitătilor de întretinere si ambientare a spatiilor de cazare si depozitare;

j) organizează, coordonează activitătile de pregătire, de asigurare cu materiale de profil si controlează modul de respectare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, de tehnica securitătii muncii si circulatie rutieră;

k) elaborează conceptiile si exercită managementul pregătirii de comandament si a pregătirii pentru luptă a personalului militar si a personalului civil;

I) exercită managementul activitătilor cultural-educative, sportive, de asistentă psihomorală si religioasă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributii ale structurilor didactice, de logistică si sprijin didactic

 

Art. 7. - Directorul adjunct pentru învătământ exercită nemijlocit conducerea la nivel structural, functional si operational a procesului de învătământ, cercetare stiintifică si a activitătilor de logistică si sprijin didactic implicate în conducerea si sustinerea materială de specialitate a învătământului si activitătii de cercetare stiintifică.


Art. 8. - (1) Functiile si structurile subordonate directorului adjunct pentru învătământ sunt:

a) seful cursurilor;

b) biroul învătământ si pregătire de luptă;

c) catedra de pregătire si perfectionare medico-militară;

d) catedra de pregătire medico-militară Târgu Mures;

e) sectia instruire si perfectionare medico-militară Focsani;

f) compartimentul documentare;

g) biblioteca;

h) compartimentul informatică.

(2) Structurile subordonate directorului adjunct pentru învătământ îndeplinesc următoarele atributii:

a) proiectarea, planificarea si programarea, organizarea, coordonarea, controlul, evaluarea si perfectionarea procesului de învătământ;

b) planificarea, organizarea, coordonarea si controlul activitătii de cercetare stiintifică;

c) planificarea, organizarea si desfăsurarea pregătirii stiintifice, de specialitate si metodice a personalului didactic;

d) planificarea, organizarea, coordonarea si controlul logisticii didactice a procesului de învătământ si administrarea resurselor alocate acestuia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile structurilor subordonate nemijlocit comandantului

 

Art. 9. - (1) Functiile si structurile subordonate nemijlocit comandantului sunt:

a) biroul personal;

b) contabilul-sef;

c) medicul-sef;

d) compartimentul documente clasificate;

e) compartimentul achizitii publice;

f) personalul didactic si personalul didactic auxiliar;

g) seful logisticii.

(2) Structurile subordonate nemijlocit comandantului îndeplinesc atributii, potrivit specificului fiecăreia, în domeniile:

a) realizarea cadrului organizatoric pentru executarea actului de conducere;

b) asigurarea functionalitătii si operativitătii sistemului de conducere;

c) evidenta, controlul de specialitate si arhivarea documentelor;

d) relatiile publice ale institutiei;

e) consilierea juridică;

f) activitatea economico-financiară;

g) asigurarea medicală;

h) comanda subunitătilor de studenti militari.

(3) Prin delegare de competentă, prevăzută în fisa postului, coordonarea si controlul activitătii unor elemente de structură subordonate nemijlocit comandantului pot fi exercitate de directorul adjunct pentru învătământ.

 

SECTIUNEA a 4-a

Relatiile functionale

 

Art. 10. - (1) Comandantul stabileste atributiile functionale ale compartimentelor subordonate nemijlocit, iar directorul

adjunct pentru învătământ răspunde de executarea lor. Potrivit delegărilor de competentă aprobate de comandantul Institutului Medico-Militar, directorul adjunct pentru învătământ, sefii de birouri/compartimente planifică, organizează, coordonează si controlează activitatea compartimentelor din subordine.

(2) Sefii de birouri/compartimente asigură concretizarea atributiilor în fisele individuale ale posturilor.

Art. 11. - Atributiile functionale ale structurilor si fisele individuale ale posturilor se elaborează de seful nemijlocit al acestora si se aprobă de comandantul Institutului Medico-Militar.

Art. 12. - Relatiile dintre compartimentele Institutului Medico-Militar se asigură, potrivit organigramei, de către sefii acestora.

 

SECTIUNEA a 5-a

Drepturile si obligatiile personalului

 

            Art. 13. - Personalul din Institutul Medico-Militar are drepturile si obligatiile ce decurg din legislatia în vigoare, regulamentele militare, regulamentele si metodologiile adoptate pe plan intern, precum si din contractul individual de muncă, fisa postului sau angajamentul încheiat cu Ministerul Apărării Nationale.

 

CAPITOLUL III

Activitatea de învătământ

 

SECTIUNEA 1

Proiectarea învătământului

 

Art. 14. - Curriculumul educational se elaborează pe baza conceptiei de formare a ofiterilor, elaborată de esaloanele superioare, si se aprobă de către Consiliul de conducere al Institutului Medico-Militar.

Art. 15. - (1) Activitătile de proiectare a învătământului se coordonează de către comandant si se conduc nemijlocit de către directorul adjunct pentru învătământ.

(2) În calitate de structură specializată în proiectarea si gestionarea procesului de învătământ, Biroul învătământ si pregătire de luptă asigură:

a) elaborarea studiului de fundamentare a curriculumului educational;

b) elaborarea proiectului planului de învătământ;

c) stabilirea obiectivelor pedagogice pentru fiecare disciplină de învătământ/modul de instruire;

d) instruirea metodică a personalului didactic privind obiectivarea continuturilor pregătirii medico-militare în documentele de conducere a învătământului;

e) conceperea si aplicarea instrumentelor de evaluare si a modalitătilor de reglare a procesului de învătământ.

Art. 16. - Planul de învătământ adoptat de către consiliul de conducere se înaintează spre avizare si aprobare structurilor abilitate prin legile si actele normative în vigoare.

Art. 17. - Programa analitică se elaborează de titularul de disciplină, pe baza planului de învătământ si a obiectivelor pedagogice, se analizează în cadrul comisiei didactice de specialitate si în plenul catedrei, se avizează de directorul adjunct pentru învătământ si se aprobă de comandantul Institutului Medico-Militar.


Art. 18. - Catedra, prin seful acesteia, poartă responsabilitatea gestionării ariei curriculare specifice, asigurării corectitudinii si relevantei continuturilor instruirii, materialului didactic necesar sustinerii optime a disciplinelor de studiu, precum si a activitătii didactice, pedagogice, metodice si docimologice prestate de cadrele didactice si personalul didactic auxiliar.

Art. 19. - Proiectarea instruirii prin cursuri, seminare sau sedinte practice se materializează în proiecte didactice, discutate în comisia didactică si aprobate de seful nemijlocit al cadrului didactic respectiv.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea învătământului

 

Art. 20. - (1) Procesul de învătământ este condus de către comandantul Institutului Medico-Militar, ajutat de către directorul adjunct pentru învătământ.

(2) La nivelul Institutului Medico-Militar se constituie si functionează consiliul de conducere, organ de decizie colectivă, potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 21. - Catedrele au atributii functionale proprii, concretizate prin rol, organizare, cerinte functionale, competente si responsabilităti stabilite de către directorul adjunct pentru învătământ si aprobate de către comandantul Institutului Medico-Militar.

Art. 22. - (1) Organizarea în formatii de studiu a studentilor, ofiterilor studenti si a cursantilor se realizează astfel încât componenta pe ani de învătământ si serii de predare să fie cât mai echilibrată.

(2) Pe timpul procesului instructiv-educativ, subunitătile de studenti, ofiteri studenti si ofiteri cursanti se vor constitui în formatiuni în functie de activitătile didactice desfăsurate sau de categoria de instructie.

(3) Activitătile didactice de predare se desfăsoară, de regulă, cu o formatiune de studiu de tip an de învătământ.

 

SECTIUNEA a 3-a

Planificarea si desfăsurarea învătământului

 

Art. 23. - (1) Activitatea de învătământ se desfăsoară pe baza planificării elaborate de Biroul învătământ si pregătire de luptă, în colaborare cu catedrele, avizată de directorul adjunct pentru învătământ si aprobată de comandant.

(2) Planificarea include repartitia temelor si sedintelor pe luni si programarea orară.

Art. 24. - Repartitia temelor si sedintelor pe luni se planifică cu cel putin 15 zile înaintea începerii anului universitar.

Art. 25. - (1) Programarea orară se realizează lunar, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare, de către sefii de catedră, sub coordonarea Biroului învătământ.

(2) Modificarea programării orare este de competenta comandantului sau a directorului adjunct pentru învătământ.

Art. 26. - (1) Formele de desfăsurare a activitătii didactice în cadrul modulului de pregătire medico-militară sunt: cursuri, seminare, lucrări practice, exercitii si aplicatii tactice.

(2) Acestea sunt prevăzute sub formă de procentaj în planul de învătământ si concretizate în programa analitică.

Art. 27. - Responsabilitatea pentru organizarea si desfăsurarea fiecărei sedinte de pregătire revine sefilor de catedră, titularului de curs si cadrului didactic stabilit prin programarea orară.

Art. 28. - (1) Prezenta cadrului didactic si a studentilor la activitătile didactice este obligatorie.

(2) Înlocuirea cadrului didactic sau învoirea studentilor se face de către comandantul Institutului Medico-Militar sau de înlocuitorul legal al acestuia, în situatii temeinic justificate.

Art. 29. - (1) Aprecierea nivelului de pregătire a studentilor se realizează sistematic prin evaluări curente, periodice si finale. Evaluările periodice si finale se mentionează în programa analitică.

(2) Încheierea activitătii la o disciplină se realizează prin examen final, verificare finală sau colocviu. Modul de sustinere a examenelor, verificărilor sau colocviilor se stabileste pentru fiecare disciplină în parte, prin planul de învătământ si programa analitică, iar modul de desfăsurare se stabileste la propunerea catedrei, de către directorul adjunct pentru învătământ.

(3) Examenele se sustin în fata cadrului didactic care a condus cursul, seminariile/lucrările practice ori, în cazuri deosebite, în fata unui alt cadru didactic desemnat de seful de catedră.

(4) Înlocuirea examinatorului se aprobă, numai la cererea justificată a acestuia, de către directorul adjunct pentru învătământ.

(5) Examinarea se realizează pe baza subiectelor, biletelor sau testelor întocmite de examinatori si aprobată de seful de catedră.

(6) Elementele cuantificate prin notă - nivelul cunostintelor din întreaga materie, capacitatea de analiză si sinteză, creativitatea, frecventa si participarea activă la procesul didactic -, precum si modul de desfăsurare a verificării se stabilesc prin programa analitică, fiind comunicate studentilor la începutul activitătii de la disciplina respectivă.

(7) Evaluarea răspunsurilor la examene, teste si probe de verificare se face cu note de la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind nota 5,00.

(8) Calificativul/Nota semestrială sau anuală la pregătirea militară generală se stabileste prin calculul mediei dintre nota obtinută la verificarea finală/semestrială/anuală si media notelor obtinute la verificările sustinute în cadrul fiecărui modul de pregătire.

(9) Rezultatele obtinute se comunică imediat după încheierea examinărilor orale si în maximum 48 ore, în cazul examinărilor scrise. Notele obtinute se înscriu în catalog în ziua comunicării. Cataloagele se depun la Biroul învătământ cel mai târziu în ziua următoare desfăsurării examenului final sau comunicării rezultatelor acestora.

Art. 30. - Anul de studiu se consideră promovat atunci când studentul a obtinut cel putin nota 5,00 la fiecare disciplină din cadrul modulului de pregătire medico-militară si cel putin nota 7,00 la comportare ostăsească.

Art. 31. - Studentii si ofiterii studenti nu pot trece în anul următor de studii dacă nu au promovat toate examenele la disciplinele din anul precedent.


Art. 32. - (1) Anual, după încheierea situatiei la învătământ, studentilor si ofiterilor studenti li se întocmesc aprecieri de serviciu de către comandantul de companie. Hotărârea asupra calificativului este luată de comandantul Institutului Medico-Militar. Calificativele acordate corespund următoarelor rezultate:

a) exceptional - pentru studentii si ofiterii-studenti care au obtinut media de absolvire peste nota 9,50, au îndeplinit nivelul „excelent" la obiectivele didactice si au avut un comportament remarcabil;

b) foarte bun - pentru studentii si ofiterii studenti care au obtinut media de absolvire între 8,50-9,49, au îndeplinit nivelul „foarte bun" la obiectivele didactice si au avut un comportament foarte bun;

c) bun - pentru studentii si ofiterii studenti care au obtinut media de absolvire între 7,50-8,49, au îndeplinit nivelul „bun" la obiectivele didactice si au avut un comportament bun;

d) corespunzător - pentru studentii si ofiterii studenti care au obtinut media de absolvire între 6,00-7,49, au îndeplinit nivelul „suficient" la obiectivele didactice si au avut un comportament satisfăcător;

e) mediocru - pentru studentii si ofiterii studenti care au obtinut media de absolvire între 5,00-5,99, au îndeplinit nivelul „insuficient" la obiectivele didactice si au avut un comportament satisfăcător;

f) necorespunzător - pentru studentii si ofiterii studenti care au obtinut media de absolvire sub 5,00, s-au clasat sub media de absolvire, au îndeplinit nivelul „insuficient" la obiectivele didactice si au avut un comportament nesatisfăcător.

(2) În cazul obtinerii notei 7,00 la comportare ostăsească, studentul si ofiterul student pot fi apreciati cu cel mult calificativul „corespunzător".

Art. 33. - (1) Studentii apreciati cu calificativul anual „mediocru" sunt pusi în discutia Consiliului de conducere al Institutului Medico-Militar, care poate propune comandantului Institutului Medico-Militar continuarea studiilor sau exmatricularea studentilor în cauză, după caz.

(2) Studentii care obtin calificativul „necorespunzător" sunt exmatriculati din Institutul Medico-Militar, cu suportarea cheltuielilor de întretinere pe timpul scolarizării/instruirii, în baza ordinului comandantului.

(3) Ofiterii-studenti care obtin calificativul „necorespunzător" pot fi trecuti în rezervă în conformitate cu prevederile art. 85 alin. 1 lit. i) si alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Controlul/evaluarea învătământului

 

Art. 34. - (1) Evaluarea procesului de învătământ, în ansamblu sau pe catedre, este de competenta consiliului de conducere, a comandantului Institutului Medico-Militar sau a comisiilor desemnate de către esaloanele superioare.

(2) Aprecierile privind calitatea si continutul învătământului trebuie să fie temeinic fundamentate.

Art. 35. - Controlul/Evaluarea se execută pe baza planului unic de control, elaborat anual de către Biroul învătământ si pregătire de luptă.

Art. 36. - La fiecare catedră si la fiecare an de învătământ se planifică si se execută cel putin un control de specialitate pe an de către o comisie numită de comandant.

Art. 37. - (1) Comandantul Institutului Medico-Militar, directorul adjunct pentru învătământ, seful Biroului învătământ si pregătire de luptă participă anual la cel putin o activitate de învătământ desfăsurată de fiecare instructor, instructor-sef sau instructor superior si, prin sondaj, la unele activităti desfăsurate de cadrele didactice medicale din afara institutului care predau în cadrul modulului de pregătire medico-militară.

(2) Sefii de catedră participă anual la cel putin două activităti didactice desfăsurate de instructori si cel putin o dată la activitătile conduse de celelalte cadre didactice din subordine.

 

CAPITOLUL IV

Paza, protectia si siguranta

 

Art. 38. - Responsabilitatea nemijlocită pentru organizarea serviciului de permanentă revine sefului cursurilor.

Art. 39. - Serviciul de permanentă se organizează si se asigură astfel:

a) ofiter de serviciu pe institut, din rândul cadrelor militare în activitate;

b) ajutorul ofiterului de serviciu pe institut, din rândul ofiterilor studenti din anii de studiu V-VI;

c) gradat de serviciu pe subunitate;

d) planton de serviciu, din rândul studentilor din anii de studiu I-IV

Art. 40. - Organizarea si executarea pregătirii si controlului modului de desfăsurare a serviciului de permanentă pe institut revin următoarelor persoane:

a) seful cursurilor - pentru ofiterul de serviciu si ajutorul ofiterului de serviciu pe institut;

b) ofiterul de serviciu - pentru ajutorul său si pentru celelalte servicii, în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale.

Art. 41. - Paza si apărarea cazărmii în care este dislocat Institutul Medico-Militar se asigură de către Corpul de control si inspectie.

Art. 42. - Interventia la obiective se execută în situatii speciale, la ordin, conform Planului de întărire a pazei si apărării cazărmii existent la ofiterul de serviciu pe institut.

Art. 43. - (1) Accesul personalului în institut se face pe la punctul de control de acces în cazarmă, pe baza:

a) legitimatiei militare - pentru personalul Institutului Medico-Militar;

b) permisului de intrare temporar - pentru personalul detasat pe o perioadă mai mare de 30 zile;

c) biletului de intrare - pentru persoanele venite temporar în unitate în interes de serviciu;

d) carnetului de student, biletului de voie sau ordinului de serviciu, pentru studenti.

(2) Preluarea vizitatorilor si însotirea lor în incinta cazărmii, la sosire si plecare, sunt obligatorii si intră în sarcina fiecărui sef de compartiment.

(3) Accesul autoturismelor personale în cazarmă se face pe baza precizărilor sefului Corpului de control si inspectie.

 


MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul V, după a cincea liniută se introduc două noi liniute, liniutele a 6-a si a 7-a, cu următorul cuprins:

„- planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral după receptia si atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial.

- tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unitătii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicatie, ape, diguri etc."

2. După capitolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul 111, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Procedura privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar în vederea înscrierii în cartea funciară

Art. 21-1. - Prezenta procedură stabileste modalitatea de receptie a planurilor parcelare si atribuirea numerelor cadastrale imobilelor situate în extravilan retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 212. - Planul parcelar se întocmeste de către persoane autorizate, cu respectarea normelor si regulamentelor în vigoare, la solicitarea autoritătilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate.

Art. 213. - (1) Planul parcelar se realizează în format analogic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, si în format digital fisier .dxf si fisiere .cp, astfel încât informatiile să poată fi transferate în baza de date cadastrale a oficiului teritorial.

(2) Tabelul parcelar se va întocmi în format analogic si în format digital, fisiere tip .xls, conform anexei nr. 2.

Art. 214. - Dacă în cadrul tarlalei există imobile cu numere cadastrale atribuite anterior care nu pot fi integrate în planul parcelar nou-întocmit, se vor aplica prevederile art. 26 si 27.

Art. 215. - Pentru planurile parcelare existente în arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor si regulamentelor tehnice în vigoare, directorul oficiului teritorial poate declansa procedura de atribuire a numerelor cadastrale imobilelor, în baza referatului întocmit de seful serviciului arhivă si informatică si de inginerul-sef.

Art. 216. - În vederea declansării procedurii mentionate la art. 215 se întocmeste un dosar tehnic pentru fiecare tarla, care va contine:

a) referatul aprobat de directorul oficiului teritorial prin care se confirmă că planul parcelar respectă normele si regulamentele tehnice în vigoare;

b) planul parcelar existent în arhiva oficiului teritorial;

c) tabelul parcelar care contine ordinea imobilelor în cadrul tarlalei si numerele cadastrale aferente, conform anexei nr. 2;

d) fisiere .cp pentru imobilele care nu au avut alocate numere cadastrale.

Art. 217. - După întocmirea dosarului tehnic se atribuie numere cadastrale imobilelor care nu au avut alocate numere cadastrale.

Art. 218. - Dosarul tehnic completat cu dovada transmiterii la primărie a documentelor mentionate la art. 216 lit. b) si c), în copie, se arhivează la oficiul teritorial, în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, la solicitarea proprietarilor.

Art. 219. - Procedura de atribuire a numerelor cadastrale este declansată si în cazul întocmirii planului parcelar de către persoane autorizate, la cererea autoritătilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate, în conditiile legii.

Art. 2110. -în vederea atribuirii numerelor cadastrale prin utilizarea noului plan parcelar întocmit în conditiile art. 219, oficiul teritorial va proceda astfel:

a) pune la dispozitia executantului, cu titlu gratuit, informatiile disponibile necesare, pentru tarlaua în care s-a declansat procedura de întocmire a planului parcelar (lista titlurilor de proprietate, inventare de coordonate ale PAD-urilor receptionate, fisiere .cp, .dxf, copii ale planurilor de amplasament si delimitare receptionate, planuri parcelare existente etc);

b) verifică si receptionează planul parcelar si atribuie numere cadastrale imobilelor, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 2111. - Documentatia cadastrală pentru atribuirea numerelor cadastrale pe baza planului parcelar se întocmeste în două exemplare si va cuprinde:

a) cererea de informatii întocmită conform anexei nr. 3;

b) cererea de receptie;

c) documentele furnizate de oficiul teritorial în faza de documentare;

d) planul parcelar la scara 1:500-1:5.000, conform anexei nr. 1, analogic si digital;

e) tabelul parcelar, întocmit conform anexei nr. 2, analogic si digital;

f) planul de încadrare în zonă, cu evidentierea tarlalei pentru care s-a întocmit planul parcelar;

g) fisierele .cp pentru imobilele cărora li se vor atribui numere cadastrale;

h) memoriul tehnic, conform anexei nr. 4.

Art. 2112. - (1) După încheierea procedurii privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar, oficiul teritorial comunică primăriei unitătii administrativ-teritoriale de care apartine tarlaua în cauză următoarele documente:

a) planul parcelar receptionat cu numere cadastrale, în copie;


b) tabelul parcelar completat cu toate numerele cadastrale aferente imobilelor din tarla, în copie.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) vor fi utilizate în activitătile administrative specifice, precum si pentru informarea proprietarilor în vederea demarării, individual, a procedurii de înscriere în cartea funciară.

Art. 2113. - (1) Numerele cadastrale se vor atribui inclusiv imobilelor care au la bază procese-verbale de punere în posesie eliberate conform legilor proprietătii.

(2) Titlurile de proprietate ce se vor emite în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, în baza planului parcelar receptionat cu numere cadastrale atribuite, devenit plan cadastral, se înscriu din oficiu în cartea funciară, înaintea transmiterii acestora către proprietari."

3. După articolul 26 se introduc două noi articole, articolele 261 si 262 , cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 26, la receptia documentatiilor cadastrale pentru imobile situate în extravilan unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei, acesta va fi înlocuit cu un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză si orice alte detalii fixe din teren.

(2) Planul de încadrare în tarla va fi întocmit în format analogic si digital, va fi semnat de persoana autorizată, de proprietar sau de detinătorul legal si vizat de presedintele comisiei locale de fond funciar.

(3) Planul de amplasament si delimitare întocmit în conditiile art. 261 va purta mentiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar».

(4) Mentiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se va nota din oficiu în cartea funciară.

(5) Proprietarul va da o declaratie pe propria răspundere că a fost informat cu privire la consecintele ulterioare ale lipsei planului parcelar.

Art. 262. - (1) În aplicarea art. 261, oficiile teritoriale vor pune la dispozitia persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informatii, următoarele:

a) limitele tarlalei în format .dxf, determinate prin măsurători (dacă există în arhivă) sau digitizate de pe ortofotoplan;

b) geometriile imobilelor anterior receptionate în format .dxf;

c) lista titlurilor de proprietate aferente tarlalei.

(2) Informatiile analogice furnizate de către oficiile teritoriale vor fi anexate cererii de receptie si înscriere în cartea funciară."

4. După anexa nr. 19 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 20, 21, 22 si 23, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 16 septembrie 2009.

Nr. 415.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 20 la regulament)

 

PLAN PARCELAR

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 21 la regulament)

Tabel parcelar

(include toate imobilele din tarla)

 

Nr. tarla

Nr. crt. (ordinea în tarla)

Nr. cadastral initial

Nr.

carte

funciară

Nr. parcelă/ (nr. topografic)

Nr. cadastral/ Nr. CF*)

Suprafată

parcelă din act

(m2)

Categoria

de folosintă

din act

Suprafata

totală imobil

din act

(m2)

Suprafata

totală imobil

determinată

(m2)

Numele si prenumele proprietarului

Act de proprietate (nr./data)****)

Codul constructiei

Destinatia constructiei

Suprafata

la sol a

constructiei

(m2)

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

189

1

234

457

189/2/1

_

8212

A

8212

8211

Popescu Vasile

TP 342/6.04.2006

-

-

-

 

2

-

-

189/2/2

 

10328

P

10328

10327

Vasile Ion

TP....

-

-

-

 

3

-

-

189/2/3

 

3179

V

11981

11988

Dumitru Ion

TP...

-

-

-

 

189/2/4

4946

L

-

-

-

 

189/2/5

3856

F

-

-

-

 

4

1743

-

189/2/6

-

4951

A

8451

8450

Ionescu Gheorghe

CVC 456/15.12.2006

-

-

-

 

189/2/7

3500

L

-

-

-

 

5

-

-

189/2/8

 

7061

A

7061

7060

Constantin Elena

Proces-verbal de punere în posesie nr....

-

-

-

 

 

TOTAL SUPRAF. TARLA

 

 

46033

 

46033

46036

 

 

 

            Vizat comisia locală de fond funciar**)

 

Presedinte,

.....................................

OCPI (receptie)

.....................................

Întocmit***)

.....................................

Executant**)

.....................................

 

Data

.........................

Semnătura si parafa inspectorului

 

Stampila OCPI

(numele angajatului OCPI)

(semnătură si stampilă)

 

            Valabil doar însotit de planul parcelar receptionat.


*) Se va completa la receptia cadastrală.

**) În cazul în care planul parcelar este întocmit de o persoană fizică/juridică autorizată, la solicitarea autoritătilor locale, centrale sau a persoanelor interesate.

***) Doar în cazul în care procedura este demarată de OCPI.

****) Se va trece procesul-verbal de punere în posesie, în cazul în care nu s-a eliberat titlul de proprietate.


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 22 la regulament)

 

Către

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.......................

Nr. de înregistrare.................../...../..../....

 

CERERE DE INFORMATII

pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii numerelor cadastrale

 

Prin prezenta vă rugăm să ne furnizati informatiile necesare întocmirii planului parcelar al tarlalei nr........../UAT.............,

în vederea atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate în această tarla.

Planul parcelar va fi întocmit de:

[ ] persoana fizică/juridică autorizată, posesoarea certificatului de autorizare ..........., eliberat de ........................................... la data ........................, conform contractului .................... (se va indica numărul contractului încheiat).

Solicităm următoarele informatii:

[ ] plan cadastral la scara................;

[ ] plan topografic la scara..............;

[ ] ortofotoplan;

[ ] lista titlurilor de proprietate aflate în arhiva OCPI;

[ ] coordonate ale planurilor de amplasament si delimitare (PAD) receptionate, fisiere.cp,.dxf, copii ale planurilor de amplasament si delimitare pentru imobilele anterior receptionate;

[ ]......................................................

Termenul de executie a documentatiei este de.......zile, începând cu data.....................

 

Primar,

 

.....................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

Secretar,

 

.....................................

(numele, prenumele, semnătura)

Executant,

 

.....................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

Data.........................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 23 la regulament)

 

MEMORIUL TEHNIC

- metode si aparatura folosite la măsurători

- sistemul de coordonate - STEREO 70

- puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite

- starea punctelor geodezice vechi

- măsurători efectuate în reteaua de îndesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice sau prin tehnologia GPS (format digital)

- calculul suprafetelor (format digital)

- descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de îndesire si ridicare (format digital)

- inventare de coordonate (format digital)

 

Executant,

........................................

(semnătura si stampila)

 

Data întocmirii...............................


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI Sl ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 8 din 28 septembrie 2009

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 499 din 8 septembrie 2009

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

 

Având în vedere prevederile art. III pct. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor,

în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

guvernatorul Băncii Nationale a României si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 18 aprilie 2005.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.