MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 667/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 667         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 octombrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.359. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.059. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009

 

Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

1.060. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009

 

Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

1.061. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.104. - Ordin al ministrului apărării nationale privind îndeplinirea de către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei conducerii Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, precum si delegarea competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

498. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea organizării actiunii de voluntariat în domeniul protectiei consumatorilor

 

1.539. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati

 

2.246. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            1. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui României si a aparatului de lucru al acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            23. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 5 octombrie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 935/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor consilii locale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            19. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

            37. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decorati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 8 lit. Asi B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiintarea Directiei informatii militare, în semn de apreciere deosebită a serviciilor aduse României, pentru înaltul profesionalism dovedit de-a lungul carierei în îndeplinirea cu succes a misiunilor de mare complexitate si răspundere încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret si se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 1.359.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a

Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.059.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 


*) Traducere.

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta), denumite în continuare, în mod individual si, respectiv, colectiv, autoritatea si autoritătile, amândouă având functii de primire, colectare, colationare, procesare, analizare si diseminare a informatiilor privind tranzactiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, în consecintă, doresc, în spiritul cooperării si al interesului reciproc, să faciliteze schimbul lor de informatii relevante pentru investigarea si urmărirea penală a spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

În acest sens, autoritătile au convenit după cum urmează:

Art. 1. - (1) Autoritătile convin să coopereze pentru a schimba, din proprie initiativă sau la cerere, orice informatii disponibile cu privire la tranzactiile financiare legate de spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism, cu privire la persoanele fizice sau juridice implicate, si referitoare la activităti infractionale având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, în limitele permise de legislatia respectivelor tări si în conformitate cu politicile si procedurile proprii.

(2) În cazul unei cereri de informatii, autoritatea solicitantă va justifica transmiterea cererii printr-o o scurtă declaratie pentru descrierea faptelor, va include motivul cererii, scopul în care informatiile vor fi folosite si orice alte informatii considerate a fi suficiente pentru a permite autoritătii solicitate să determine dacă cererea respectă legislatia natională proprie.

Art. 2. - Informatiile sau documentele obtinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terte părti, pentru a fi folosite în scopuri de supraveghere, de aplicare a legii, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimtământul prealabil al autoritătii care a furnizat informatia, cu exceptia informatiilor obtinute din surse publice. Se întelege că în momentul în care un astfel de acord este furnizat, informatiile obtinute în conformitate cu dispozitiile prezentului memorandum vor putea fi folosite doar într-o investigatie ori în cadrul urmăririi penale pentru o infractiune de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

Art. 3. - În cazul în care autoritatea solicitată nu poate realiza schimbul de informatii la momentul transmiterii cererii de către autoritatea solicitantă, autoritatea solicitată va notifica, în mod prompt, autoritatea solicitantă, furnizând o motivatie în scris.

Art. 4. - Schimbul de informatii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice si a altor interese nationale esentiale si dacă nu se încalcă legislatia privind secretul si/sau fiscalitatea.

Art. 5. - Autoritătile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informatiilor ori a documentelor obtinute de la autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum fără consimtământul prealabil al autoritătii care Ie-a furnizat.


Art. 6. -Toate informatiile obtinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidentiale si fac obiectul aceleiasi legislatii privind confidentialitatea si secretul aplicabile fiecărei autorităti pentru informatii similare din surse nationale.

Art. 7. - Autoritatea care furnizează informatii în conformitate cu prezentul memorandum poate solicita celeilalte autorităti să comunice modalitatea de folosire a informatiilor astfel furnizate.

Art. 8. - Orice cerere sau orice schimb de informatii va fi realizat în scris si va avea loc într-un mod securizat, folosind reteaua FIU.NET sau Egmont Secure Web (ESW).

Art. 9. - Orice comunicări făcute între autorităti se vor desfăsura în limba engleză.

Art. 10. - În cazul în care sunt initiate proceduri judiciare în legătură cu un caz pentru care au fost solicitate informatii, autoritatea solicitată nu este obligată să schimbe informatiile cerute si va informa autoritatea solicitantă în acest sens.

Art. 11. - Prezentul memorandum poate fi modificat oricând, prin încheierea unui act aditional la prezentul memorandum, consemnat în scris de cele două autorităti.

Art. 12. - Prezentul memorandum este valabil pentru o perioadă nedeterminată si poate fi revocat oricând, de către oricare dintre autorităti. Memorandumul va înceta după treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări scrise privind revocarea de la cealaltă autoritate. Termenii si conditiile referitoare la confidentialitatea informatiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte si după iesirea acestuia din vigoare.

Art. 13. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritătile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat la Doha la data de 28 mai 2009, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor- România,

Adriana Luminita Popa

Directorul Unitătii de Analiză a Informatiilor Financiare - Republica Malta,

Manfred Galdes

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National de Prevenire si

Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.060.

 

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia, denumite în continuare autorităti, doresc, în spiritul cooperării si al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informatii relevante pentru investigarea si urmărirea penală a spălării banilor sau a finantării actelor de terorism si a activitătilor infractionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism.

În acest sens, au convenit după cum urmează:

Art. 1. - Autoritătile vor coopera pentru a colecta, a procesa si a analiza informatiile pe care le detin cu privire la tranzactiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism ori de activităti infractionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislatia natională si cu politicile si procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din propria initiativă sau la cerere, orice informatie disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzactiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finantarea actelor de terorism si în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informatii trebuie să fie justificată de o scurtă motivatie pentru evidentierea faptelor.

Art. 2. - Informatiile sau documentele obtinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terte părti pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigatii politienesti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimtământul prealabil al autoritătii care a furnizat informatia, cu exceptia informatiilor obtinute din surse publice sau răspunsuri negative. Se întelege că informatiile obtinute în conformitate cu dispozitiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justitie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism, care rezultă din săvârsirea unor categorii specifice de activităti infractionale incriminate de legislatia natională relevantă a fiecărei autorităti.

Art. 3. - Schimbul de informatii se poate realiza doar cu respectarea cadrului legal de combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism al fiecărei autorităti.

Art. 4. - Autoritătile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informatiilor ori a documentelor obtinute de la autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimtământul prealabil al autoritătii care Ie-a transmis.

Art. 5. - Informatiile obtinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidentiale. Acestea fac obiectul secretului oficial si sunt protejate cel putin de aceeasi confidentialitate precum cea furnizată de legislatia natională a autoritătii care primeste, pentru informatii similare din surse nationale.

Art. 6. - Schimbul de informatii între autorităti se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin reteaua securizată Egmont; sau

b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

c) prin alte canale de comunicare, agreate de cele două autorităti, care să asigure transmiterea informatiilor în conditii de securitate.

Art. 7. - Comunicarea între autorităti se va efectua în limba engleză.

Art. 8. - Autoritătile nu au obligatia de a acorda asistentă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja initiate privesc aceleasi fapte la care cererea de informatii face referire.

Art. 9. - Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al ambelor autorităti, prin încheierea unui act aditional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Art. 10. - Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată si poate fi denuntat oricând de către oricare dintre autorităti. Memorandumul va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denuntarea de la cealaltă autoritate. Termenii si conditiile referitoare la confidentialitatea informatiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte si după iesirea acestuia din vigoare.

Art. 11. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritătile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat la Doha la data de 27 mai 2009, în două exemplare originale, în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte asumându-si răspunderea pentru traducerea în limba proprie).

 

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România,

Adriana Luminita Popa

Seful Centrului de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia,

Daniel Azatyan


*) Traducere.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.061.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

ORDIN

privind îndeplinirea de către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei conducerii Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, precum si delegarea competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 11 si art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare îndeplineste competenta conducerii Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică.

Art. 2. - (1) Se deleagă secretarului de stat pentru politica de apărare si planificare competenta îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale, după cum urmează:

a) în domeniul proprietătii imobiliare, mai putin semnarea proiectelor de acte normative prin care se transmit bunuri imobile din administrarea Ministerului Apărării Nationale;

b) în ceea ce priveste punerea în aplicare a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar;

c) în domeniul informării si relatiilor publice;

d) în ceea ce priveste coordonarea Directiei medicale si a Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială „General Doctor Aviator Victor Anastasiu".

(2) În exercitarea competentelor prevăzute la alin (1) lit. d), secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare are următoarele atributii principale:

a) asigură coordonarea în ceea ce priveste măsurile care trebuie luate în vederea îndeplinirii dispozitiilor legale în vigoare;

b) solicită informări privind organizarea si desfăsurarea activitătii acestora si, după caz, a structurilor subordonate;

c) avizează rapoartele si orice alte documente înaintate ministrului apărării nationale spre informare/aprobare;


d) organizează comisii sau grupuri de lucru cu participarea specialistilor din diferite domenii, în vederea dezbaterii problemelor privind activitatea celor două structuri;

e) propune ministrului apărării nationale luarea măsurilor ce se impun în vederea îmbunătătirii organizării si functionării acestora si, după caz, a structurilor subordonate;

f) evaluează activitatea conducerii acestor structuri, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

g) îndeplineste orice alte atributii si responsabilităti dispuse de către ministrul apărării nationale în acest domeniu, potrivit legii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.44/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 5 octombrie 2009.

Nr. M.104.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea organizării actiunii de voluntariat în domeniul protectiei consumatorilor

 

În temeiul art. 2 lit. b) din Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată, si al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă organizarea actiunii de voluntariat în domeniul protectiei consumatorilor, prin recrutarea de agenti voluntari pentru protectia consumatorilor si încheierea contractului de voluntariat de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 2. - (1) Recrutarea agentilor voluntari pentru protectia consumatorilor se face dintre persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, pe baza consimtământului liber exprimat, în temeiul cererii de înscriere, însotită de:

a) CV;

b) cel putin o recomandare, care să ateste competenta, experienta si seriozitatea solicitantului, din partea unei institutii de învătământ, unui institut de cercetare sau din partea autoritătilor locale - primar, viceprimar sau secretar al primăriei, după caz.

(2) Selectionarea agentilor voluntari se face de către o comisie formată din directorul coordonator adjunct al comisariatului judetean pentru protectia consumatorilor si cel putin unul dintre angajatii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor desemnati să coordoneze activitatea Corpului Voluntarilor pentru Protectia Consumatorilor, pe baza documentelor depuse si în urma unui interviu despre cunostintele privind legislatia în domeniul protectiei consumatorilor.

Art. 3. - Activitatea agentilor voluntari pentru protectia consumatorilor va consta, în principal, în:

a) informarea, distribuirea de pliante, afise, brosuri etc;

b) constientizarea si promovarea unei atitudini corespunzătoare a consumatorilor din zona respectivă în legătură cu importanta protectiei consumatorilor;

c) alte atributii stabilite de presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 4. - (1) Activitatea desfăsurată de agentul voluntar pentru protectia consumatorilor se realizează în baza unui contract de voluntariat.

(2) Modelul contractului de voluntariat este prevăzut în anexă.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Angajatii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor desemnati cu coordonarea activitătii Corpului Voluntarilor pentru Protectia Consumatorilor vor fi stabiliti prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 7. - Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Voluntarilor pentru Protectia Consumatorilor se elaborează în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică

 

Bucuresti, 8 septembrie 2009.

Nr. 498.


ANEXĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

nr................, încheiat astăzi........................

 

Între Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1, reprezentată legal prin .................................., în calitate de presedinte - secretar de stat,

si

domnul/doamna........................................., domiciliat/domiciliată în .................................., CNP..............................., posesor/posesoare al/a CI. seria.......nr................., eliberată de...............la data de.................................., în calitate de agent voluntar pentru protectia consumatorilor,

se încheie prezentul contract de voluntariat:

I. Durata

Contractul se încheie pe durata de 1 (un) an, urmând ca agentul voluntar să înceapă activitatea în data de...................

II. Domeniul de activitate: Protectia consumatorilor

III. Zona de desfăsurare a activitătii: de regulă, judetul.................

Pentru actiunile care depăsesc judetul, se obtine în prealabil avizul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

IV. Atributiile agentului voluntar pentru protectia consumatorilor

Atributiile se vor regăsi în planurile de actiune ale Corpului Voluntarilor pentru Protectia Consumatorilor, constând în:

a) informarea, distribuirea de pliante, afise, brosuri etc;

b) constientizarea si promovarea unei atitudini corespunzătoare a consumatorilor din zona respectivă în legătură cu importanta protectiei consumatorilor;

c) alte atributii stabilite de presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

V. Drepturile agentului voluntar pentru protectia consumatorilor:

a) să participe activ la elaborarea si implementarea planurilor de actiune ale Corpului Voluntarilor pentru Protectia Consumatorilor;

b) să beneficieze de titluri onorifice, decoratii, în conditiile legii.

VI. Obligatiile Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor:

a) să asigure desfăsurarea activitătii Corpului Voluntarilor pentru Protectia Consumatorilor în conditii de legalitate;

b) să organizeze cu personalul propriu cursuri de instruire a agentilor voluntari din Corpul Voluntarilor pentru Protectia Consumatorilor.

VII. Drepturile Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor:

a) să analizeze si să evalueze activitatea agentilor voluntari pentru protectia consumatorilor si să dispună în consecintă;

b) să propună planuri de actiune si protocoale cu alte organizatii.

VIII. Dispozitii finale

a) În executarea prezentului contract de voluntariat, activitatea agentului voluntar pentru protectia consumatorilor este coordonată de către presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, prin angajatii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor desemnati cu coordonarea activitătii Corpului Voluntarilor pentru Protectia Consumatorilor.

b) Executarea obligatiilor contractuale nu se poate face prin reprezentare.

c) Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a prezentului contract de voluntariat se supune legislatiei în vigoare.

d) Agentul voluntar pentru protectia consumatorilor nu intră în contact cu operatorii economici, nu este împuternicit să efectueze activităti de control si nici să aplice sanctiuni operatorilor economici.

e) Prezentul contract de voluntariat este valabil numai pentru activitătile din domeniul protectiei consumatorilor.

f) Dacă pe parcursul executării prezentului contract de voluntariat intervine, independent de vointa părtilor, o situatie de natură să îngreuneze executarea obligatiilor ce revin agentului voluntar pentru protectia consumatorilor, contractul va fi renegociat, iar dacă situatia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

g) Modificarea prezentului contract de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părti, formulată în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit situatia prevăzută la lit. f).

h) Denuntarea unilaterală a prezentului contract de voluntariat se poate face de către oricare dintre părti, cu un preaviz de 30 de zile, fără obligatia prezentării motivelor.

i) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract de voluntariat sunt de competenta instantelor judecătoresti, dacă părtile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.

j) în cazul sesizării unor fapte sau evenimente care, în urma verificărilor de către autoritătile competente, se constată că sunt de rea-credintă sau nefondate, prezentul contract de voluntariat devine nul de drept.

Prezentul contract de voluntariat s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Institutia

.....................................

Agent voluntar,

..................................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere art. 6 alin. (4) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista contribuabililor reactivati, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Lista contribuabililor reactivati va fi publicată pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii contribuabili".

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală coordonare inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 29 septembrie 2009.

Nr. 1.539.

 

ANEXA

 

LISTA

contribuabililor reactivati

 

Nr. crt.

Codul unic de înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul de reactivare

Judetul ALBA

1

15599723

STEFANYGABI -S.R.L.

Judetul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Mihai Eminescu nr. 11

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ALBA

Judetul BRASOV

2

13795731

FENIZONA-S.R.L.

Judetul Brasov, municipiul Brasov, Str. Molidului nr. 23, bl. B33, ap. 4

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRASOV

Judetul BRĂILA

3

8921868

1 + 1 PROD -S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Bd. Dorobantilor, bl. A15, se. 2, et. 4, ap. 35

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

4

17853274

INLORIK -S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Brazdei nr.17

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

5

17078993

KAFEXTRADE -S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Grivitei nr. 367

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

6

9091150

MARILISACOM -S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Bd. Dorobantilor nr. 421, bl. 2B, se. 1, et. 6, ap. 26

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

7

18949718

NIDARO EXIM - S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Calea Călărasilor nr. 315, bl. B2, se. 1, et. 1, ap. 1

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

8

18019588

RONOM -S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Transilvaniei nr. 1, et. 3, camera 6

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

9

5215787

SEVENPINK -S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Calea Galati nr. 43, bl. TURN, se. 1, et. 4, ap. 16

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

10

17497444

SILIABIS -S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, str. Octav Doicescu nr. 1, bl. A4, se. 2, et. 4, ap. 27

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

11

6190605

TONYCONS COM - S.R.L.

Judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Scolilor, bl. D2, se. 4, et. 4, ap. 71

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRĂILA

Judetul BUZĂU

12

7883669

PROD BORA COM - S.R.L.

Judetul Buzău, municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. 17 G, ap. 5

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE AJUDETULUI BUZĂU

Judetul GALATI

13

17869564

CARMCOMLAZ - S.R.L.

Judetul Galati, municipiul Galati, str. Grădina Veche nr. 78

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI GALATI

Judetul IASI

14

18901728

INFOGRAPHIC CENTER - S.R.L.

Judetul lasi, orasul Târgu Frumos, str. Plugari nr. 2

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI IASI

Judetul ILFOV

15

15967329

BANAN ELITE IMPEX -S.R.L.

Judetul Ilfov, satul Cernica, comuna Cernica, str. Veronica Miele nr. 9

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ILFOV

Judetul SATU MARE

16

641218

ITA ROMÂNIA- S.R.L.

Judetul Satu Mare, satul Mărtinesti, comuna Odoreu, Str. Tractoristilor nr. 337

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE AJUDETULUI SATU MARE

Judetul TELEORMAN

17

6690627

S.C.SELENA XX -S.R.L.

Judetul Teleorman, municipiul Alexandria, Str. Libertătii nr. 308, bl. T4, sc.A, ap. 27, cod postal 700

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE AJUDETULUI TELEORMAN

Judetul VÂLCEA

18

17528630

MANUDISCO -S.R.L.

Judetul Vâlcea, satul Ursi, comuna Popesti, str. Comuna Popesti

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE AJUDETULUIVÂLCEA

19

3237231

SOCIETATEA AGRICOLA „UNIREA"

Judetul Vâlcea, municipiul Drăgăsani, str. Tudor Vladimirescu nr. 604

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE AJUDETULUIVÂLCEA


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare

 

Având în vedere Infograma Reprezentantei Permanente a României de pe lângă Uniunea Europeană nr. 8.654 din 2 octombrie 2009 si Scrisoarea Comisiei Comunitătilor Europene nr. C (2009) 5.135 din 23 iunie 2009 [ref. SG-Greffe (2009) D/3.563], prin care se solicită amendarea de urgentă a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare, cu modificările si completările ulterioare,

în scopul:

- respectării pe deplin a prevederilor art. 22 - Noua infrastructură din Directiva 2003/55/CE privind reglementările comune pentru piata internă în sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 98/30/CE;

- asigurării eficacitătii deciziei de scutire a tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare;

- garantării intensificării concurentei în domeniul furnizării gazelor naturale;

- consolidării securitătii aprovizionării cu gaze naturale,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele c), d) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) în situatia în care Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH decide implementarea proiectului, aceasta are obligatia să deruleze cel putin o ofertă publică de contractare a capacitătilor (procedura de sezon deschis). Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH are obligatia să transmită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei sau acelei autorităti administrative căreia i s-a transferat această competentă, în cel mai scurt timp posibil, după încheierea ofertei publice de contractare a capacitătilor, o listă finală a companiilor care au participat la procedura de sezon deschis si o listă a acelor companii care au încheiat contracte de rezervare de capacitate în conducta Nabucco. În cazul în care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau autoritatea administrativă căreia i s-a transferat această competentă constată că una sau mai multe companii care ocupă o pozitie dominantă depăseste/depăsesc plafonul de capacitate pentru dominanta individuală sau pentru dominanta colectivă, îsi va exprima, în termen de 30 de zile de la înregistrarea comunicării, opozitia preliminară sau, după caz, finală fată de alocarea respectivă a capacitătii.

d) Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH sau succesoarea de drept a acesteia are obligatia să notifice Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei sau autoritătii administrative căreia i s-a transferat această competentă orice modificare a structurii actionariatului companiei, raportat la situatia descrisă în cererea de scutire, precum si situatia în care oricare dintre companiile actionare în Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH este achizitionată de o altă companie actionară la aceasta sau dacă două companii actionare la aceasta fuzionează. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau autoritatea administrativă căreia i s-a transferat această competentă împreună cu toti ceilalti factori implicati vor analiza efectele modificărilor notificate asupra competitiei pe piată. În cazul în care modificarea conduce la întărirea unei pozitii dominante a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH în România sau în tările vecine, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau autoritatea administrativă căreia i s-a transferat această competentă se va asigura că se respectă plafoanele de capacitate mentionate la lit. c), pentru a contracara efectele negative asupra concurentei, în cazul în care modificarea actionariatului este notificată autoritătilor de concurentă ale Uniunii Europene, conform reglementărilor comunitare, nu este necesară această informare.

g) în cazul în care se constată că în urma ofertei publice de contractare a capacitătilor (procedura de sezon deschis) solicitările ferme pentru rezervări de capacitate depăsesc capacitatea maximă disponibilă de 25,5 miliarde mc/an,


Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH este obligată să extindă capacitatea gazoductului la nivelul solicitărilor, în conditiile în care această extindere este tehnic posibilă si economic fezabilă. Compania Nabucco International GmbH este obligată să creeze, de asemenea, capacitate suplimentară pentru cereri ferme de capacitate, la punctele de iesire din România, la un nivel intermediar fată de cele 4 trepte de constructie prezentate în cererea din 23 februarie 2007, în măsura în care asemenea extindere este posibilă din punct de vedere tehnic si viabilă din punct de vedere economic si cu conditia ca aceste cereri ferme de capacitate să se ridice la cel putin 1,0 mld mc/an. În situatia în care, desi exisă cereri ferme de capacitate, Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH consideră că extinderea gazoductului nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau viabilă din punct de vedere economic, va notifica Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei sau autoritătii administrative căreia i s-a transferat această competentă, justificând această situatie."

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Prezenta decizie îsi încetează valabilitatea în cazul în care tronsonul românesc nu a fost pus în functiune în termen de 7 ani de la data intrării în vigoare a ultimei decizii de exceptare emise de oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, traversate de gazoductul Nabucco, si a obtinerii aprobării Comisiei Europene sau cel mai târziu la data de 31 decembrie 2016."

3. După articolul 3 se introduce un articol nou, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Cota de capacitate anuală contractată de una sau mai multe companii dominante se va limita în conformitate cu următoarele principii:

a) Unei companii care ocupă o pozitie dominantă în mod individual pe una sau mai multe dintre pietele de gaz relevante nu i se permite contractarea a mai mult de 50% din capacitatea totală la punctele de iesire din tronsonul românesc al gazoductului Nabucco. Capacitatea totală la punctele de iesire din tronsonul românesc se defineste ca fiind capacitatea tehnică maximă disponibilă în respectivele puncte. Pentru calcularea plafonului de capacitate în cazul dominantei individuale, companiile controlate direct sau indirect de către aceleasi companii sau persoane care apartin aceluiasi grup se examinează împreună.

b) În eventualitatea unei dominante colective, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau autoritatea administrativă căreia i s-a transferat această competentă are dreptul de a limita cota de capacitate a oricăreia dintre companiile care ocupă o pozitie de dominantă colectivă. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau autoritatea administrativă căreia i s-a transferat această competentă va stabili un plafon de capacitate, astfel încât să se permită companiilor care nu ocupă o pozitie dominantă să concureze în mod real cu companiile care ocupă o pozitie de dominantă colectivă.

c) În cazul în care, din cauza lipsei de interes a altor părti, plafoanele de capacitate mentionate la lit. a) si b) împiedică extinderea gazoductului sau fac să rămână neutilizată capacitatea existentă, se aplică o derogare de la plafoanele de capacitate în conditia în care compania (companiile) în cauză să ofere pe piată volumul de gaze naturale aferent capacitătii pe care o detine (detin) în exces fată de plafon, printr-o procedură deschisă, transparentă si nediscriminatorie, aprobată de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau autoritatea administrativă căreia i s-a transferat această competentă. Volumul de gaze naturale care urmează a fi oferit pe piată se calculează după cum urmează: punctele procentuale de capacitate anuală contractată care depăseste plafonul de capacitate (de exemplu, 5% în cazul unei contractări de capacitate de 55% si al unui plafon aplicabil de 50%) se vor împărti la cota totală a capacitătii anuale contractate de compania în cauză (de exemplu, 55%). Valoarea rezultată (de exemplu, 9,09%) se va înmulti cu cantitatea totală de gaze naturale pe care o va importa compania în România prin gazoductul Nabucco într-un anumit an, efectuându-se o estimare initială a respectivei valori, urmată de ajustări pentru perioadele ulterioare.

d) În eventualitatea contractării unei capacităti superioare capacitătii disponibile, alocarea capacitătii se va realiza printr-o procedură transparentă si nediscriminatorie, de exemplu pe bază pro-rata, care să asigure că fiecărui participant la licitatie i se alocă o capacitate minimă."

Art. II. - Prezenta decizie se comunică Comisiei Europene de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

lulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 3 octombrie 2009.

Nr. 2.246.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMÂNIEI 2009

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui României si a aparatului de lucru al acestora

 

 

Având în vedere prevederile art. 74-717 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 77 alin. (8) si al art. 78 alin. (2) si (4) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui României si a aparatului de lucru al acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina lancu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2009.

Nr. 1.

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui României si a aparatului de lucru al acestora

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale privind birourile electorale

 

Art. 1. - (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăteni cu drept de vot. Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare, loctiitorii acestora si reprezentantii Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale nu pot avea apartenentă politică. Candidatii în alegeri, sotul, sotia, rudele si afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(2) În îndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o functie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă si impartială a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

(3) Nimeni nu poate fi în acelasi timp membru a două sau mai multor birouri electorale.

(4) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii si completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.

Art. 2. - (1) Reprezentantii formatiunilor politice în birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

(2) Reprezentantii formatiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiti, la cererea celor care i-au propus, în conditiile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în conditiile art. 76 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Birourile electorale lucrează legal în prezenta majoritătii membrilor care le compun.

(2) Sedintele birourilor electorale sunt conduse de presedinti.

(3) În lipsa presedintelui biroului electoral, atributiile acestuia sunt îndeplinite de loctiitorul său.

(4) Prezenta la sedinte a membrilor birourilor electorale este obligatorie. În cazuri justificate, presedintii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la sedintă.

Art. 4. - (1) Convocarea membrilor birourilor electorale în sedintă se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel putin 6 ore înainte, cu exceptia situatiilor urgente, când se face de îndată de către presedinte.

(2) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăsurare a sedintei si se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discutie.

Art. 5. - (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de către presedinte si se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, presedintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 6. - (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea presedintelui, loctiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 7. - (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt, care se acordă numai de către presedinte.

(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor electorale se limitează strict la problema pusă în discutie.

(3) Presedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situatia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discutie. Dacă cel în cauză nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.

Art. 8. - (1) Birourile electorale adoptă acte si iau măsuri, potrivit competentei lor, numai cu votul majoritătii membrilor prezenti. Votul se exprimă deschis si poate fi numai „pentru" sau „împotrivă".

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.


(3) Actele adoptate se semnează de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influentează valabilitatea actului, dacă acesta a fost adoptat în conditiile alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 3 alin. (1).

(5) Actele adoptate se aduc la cunostinta publică prin afisare sau prin orice mijloc de publicitate.

Art. 9. - (1) Birourile electorale sunt obligate să tină evidenta întâmpinărilor, contestatiilor si a altor cereri privind procesul electoral, precum si a actelor adoptate.

(2) După fiecare sedintă, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de sedintă, care se semnează de presedinte si de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral si nu poate fi făcut public.

Art. 10. - (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afisează la sediile birourilor electorale si este respectată cu strictete. Acesta nu poate avea mai putin de 6 ore si trebuie fixat între orele 10,00-17,00.

(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităti care tin de competenta lor, birourile electorale îsi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.

(3) În ziua votării, birourile electorale asigură permanenta.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii speciale privind birourile electorale

 

Art. 11. - (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, Biroul Electoral Central adoptă decizii si hotărâri.

(2) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei aliante electorale, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale, pentru solutionarea întâmpinărilor si contestatiilor care sunt de competenta sa, precum si pentru alte cazuri prevăzute de Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii în materie electorală, precum si pentru toti participantii la alegeri, se comunică părtilor interesate si se aduc la cunostinta publică prin afisare pe pagina proprie de internet.

(4) Hotărârile Biroului Electoral Central se adoptă pentru interpretarea unitară a Legii nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, sunt general obligatorii si se aduc la cunostinta publică prin afisare pe pagina proprie de internet si prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Hotărârile se semnează de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri. Lipsa semnăturilor unor membri nu influentează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în conditiile art. 75 alin. (1) si (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt desemnat din rândul membrilor săi prin votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Purtătorul de cuvânt este singurul membru al Biroului Electoral Central abilitat să transmită punctul de vedere oficial al acestuia către mass-media.

Art. 13. - La propunerea Biroului Electoral Central, presedintele poate desemna unul sau mai multi membri pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discutie.

Art. 14. - (1) În exercitarea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate adoptă decizii.

(2) Deciziile sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii în materie electorală, precum si pentru toti participantii la alegeri la care se referă, din raza teritorială de competentă a biroului, si se aduc la cunostinta publică prin afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art. 15. - Presedintii birourilor electorale stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului electoral si rezolvabile prin decizie, respectiv decizie/hotărâre, în cazul Biroului Electoral Central.

Art. 16. - Deciziile adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora.

Art. 17. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din tară nu pot functiona cu mai putin de 5 membri, respectiv presedinte, loctiitorul acestuia si 3 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.

(2) Birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate nu pot functiona cu mai putin de 3 membri, respectiv presedintele si 2 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.

Art. 18. - (1) Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate si birourile electorale ale sectiilor de votare îsi încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru Presedintele ales.

(2) Biroul Electoral Central îsi încetează activitatea în termen de 48 de ore de la data validării rezultatului alegerilor pentru Presedintele ales.

 

CAPITOLULUI

Aparatul de lucru al birourilor electorale

 

Art. 19. - (1) Pentru sprijinirea activitătii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale judetene si a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Ministerul Administratiei si Internelor, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul National de Statistică si orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului National de Statistică si al oricărei alte autorităti publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate.

(2) Personalul tehnic auxiliar necesar functionării birourilor electorale se consideră detasat si primeste o indemnizatie pe zi de activitate, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pe toată perioada exercitării atributiilor privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.

(4) Personalul tehnic auxiliar are obligatia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată.

Art. 20. - Personalul tehnic auxiliar are următoarele atributii:

a) asigură lucrările de secretariat ale biroului electoral;

b) asigură redactarea proceselor-verbale de sedintă, a deciziilor si a celorlalte acte adoptate de birourile electorale;

c) asigură relatia biroului electoral cu publicul;

d) îndeplineste orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare realizării actiunilor prevăzute de lege.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 5 octombrie 2009 raportul detaliat al veniturilor si  cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 935/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor consilii locale

 

1. Judetul Sălaj, comuna Gâlgău

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul National Liberal

- Partidul Social Democrat

- independent - lonac Silviu

2. Judetul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc

- Uniunea Democrată Maghiară din România

- Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgari Part

- Partidul Verde

- Partidul Democrat Liberal

- Alianta electorală PSD+PC

- candidatii independenti:

1. Pál-Katona Csaba

2. Incze Ârpád

3. Borbáth István

4. Molnos Zoltá

Bucuresti, 5 octombrie 2009.

Nr. 23.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 22 alin. (1) si ale art. 24 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiulart. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În cazul în care o persoană declarantă - bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plată al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligatia ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului bancar, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3A, 3B sau 3C, după caz."

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 19.


 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2009, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 18,00% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 37.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.