MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 648/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 648         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 octombrie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

102. - Ordonantă de urgentă pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A.

 

1.030. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Legătura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coandă - Otopeni"

 

1.031. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Infrastructura conexă pe teritoriul românesc al obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin»", municipiul Calafat, judetul Dolj

 

1.033. - Hotărâre pentru suplimentarea fondurilor alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

1.054. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti, în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti

 

1.064. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

1.066. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul National S.I.S. (SISTEM INFORMATIC SCHENGEN)"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

198. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidentă, raportare, calcul si plată a taxei pe activitatea minieră si a redeventei miniere

 

1.182/2.643. - Ordin al ministrului mediului si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu" 2007-2013

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            36. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2009


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A.

 

Având în vedere că termenele prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A., aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, si prelungite prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A., expiră la data de 2 octombrie 2009, iar procedurile necesare încheierii vânzării actiunilor aferente optiunii de cumpărare nu se pot finaliza până la această dată,

întrucât dreptul de exercitare a optiunii de cumpărare, termenele si conditiile aferente acestui drept au fost prevăzute în contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., contract aprobat prin act normativ cu putere de lege (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005), astfel încât modificarea acestor termene necesită adoptarea unui act normativ cu aceeasi fortă juridică,

luând în considerare faptul că neadoptarea, în regim de urgentă, a măsurilor prevăzute de ordonanta de urgentă poate conduce la imposibilitatea finalizării procedurilor de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A. În conditiile si conform angajamentelor asumate de vânzător prin contractul de privatizare, astfel cum a fost acesta aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, ceea ce ar reprezenta o încălcare a angajamentelor asumate fată de CEZ a.s., Republica Cehă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Termenul de finalizare a procedurilor de vânzare si cumpărare a actiunilor aferente optiunii de cumpărare, prevăzut la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S. A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, se prelungeste până în a 75-a (saptezeci si cincea) zi lucrătoare de la data transmiterii notificării de exercitare a optiunii de cumpărare.

Art. 2. - Plata pentru actiunile aferente optiunii de cumpărare prevăzute la art. 1 se va face de către cumpărător vânzătorului în euro în termen de 75 (saptezeci si cinci) de zile lucrătoare de la încheierea perioadei de notificare a optiunii de cumpărare respective, în conformitate cu instructiunile vânzătorului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. 102.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Legătura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coandă-Otopeni"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Legătura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coandă-Otopeni", prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobati conform art. 1 se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.030.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Infrastructura conexă pe teritoriul românesc al obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin»", municipiul Calafat, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Infrastructura conexă pe teritoriul românesc al obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, ia Calafat-Vidin»", municipiul Calafat, judetul Dolj, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 385 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul „Alte transferuri", pozitia „Cheltuieli neeligibile ISPA" - cheltuieli neeligibile aferente Memorandumului de finantare semnat între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Constructia infrastructurii rutiere si feroviare de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre la Calafat-Vidin (teritoriul românesc)", semnat la Bruxelles la 25 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 10 martie 2006.


Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor bugetare anuale alocate prin bugetul de stat, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.031.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea fondurilor alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea fondurilor Ministerului Economiei pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul 82.01 „Industria extractivă prelucrătoare si constructii", titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.01 „Restructurarea industriei de apărare".

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate pentru finantarea unui număr mediu maxim de personal, suplimentar fată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, la societătile comerciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru personalul care în perioada august-noiembrie 2009 desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.033.

ANEXĂ

            Numărul mediu maxim de personal pentru care se suplimentează în perioada august-noiembrie 2009 fondurile prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare:

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania National㠄Romarm" - S.A. Bucuresti

755

2.

Societatea Comercial㠄Romaero" - S.A.

100

3.

Societatea Comercial㠄Avioane Craiova" - S.A.

410

4.

Societatea Comercial㠄IAR" - S.A.

100

5.

Societatea Comercial㠄Constructii Aeronautice" - S.A.

10

6.

Societatea Comercial㠄Uzina Mecanică Orăstie" - S.A.

10

TOTAL:

1.385

 

NOTĂ:

Numărul mediu lunar de persoane care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste conform Hotărârii Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, prin ordin al ministrului economiei.

Drepturile salariale aferente personalului prevăzut în prezenta anexă cuprind si indemnizatiile de concediu de odihnă, de incapacitate temporară de muncă si drepturile aferente preavizelor acordate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul publicai statului din administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti, în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti, în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.054.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti, în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Municipiul Bucuresti,

bd. Maresal Alexandru Averescu nr. 3, sectorul 1

Ministerul Sănătătii - Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti

Ministerul Sănătătii - Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti

Suprafata construită - 674 m2 Suprafata curte - 595 m2 Clădire garaj si birouri de sediu, 2 nivele + acces la utilităti

Nr. M.F. 35.504

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Se abilitează Ministerul Sănătătii să achizitioneze medicamentele antivirale specifice (oseltamivir în cantitate de 975.000 cutii si zanamivir în cantitate de 400.000 cutii), prin organizarea unei proceduri de achizitie competitive, respectiv prin procedură de licitatie restrânsă accelerată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice, în vederea prevenirii si limitării în regim de urgentă a efectelor imprevizibile determinate de pericolul iminent de declansare a celui de-al doilea val epidemic de infectie cu virusul gripal A/H1N1 în cursul lunilor octombrie-noiembrie 2009.

(12) Se abilitează Institutul de Sănătate Publică Bucuresti să desfăsoare procedurile de achizitie a echipamentelor de protectie personală si a substantelor dezinfectante, în numele si pentru Ministerul Sănătătii, în conditiile legii."

2. La articolul 8, alineatul (13) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(13) Medicamentele si testele de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii cu HIV/SIDA cuprinsi în Programul national de boli transmisibile se achizitionează prin licitatie la nivel national, organizată de Ministerul Sănătătii si Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice, urmând ca furnizorii declarati câstigători ai licitatiei să încheie contractele de furnizare cu casele judetene de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestora se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate."

3. În anexă, la litera A „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Ministerului Sănătătii", titlul „Necesar de resurse" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Necesar ele resurse:

1. Buget de stat

 

- credite de angajament

463.158 mii lei

- credite bugetare

463.158 mii lei

din care:

 

a) bunuri si servicii:

 

- credite de angajament

113.372 mii lei

- credite bugetare

113.372 mii lei

b) transferuri:

 

 

- credite de angajament

349.786 mii lei

 

- credite bugetare

349.786 mii lei

 

din care:

 

 

Transferuri FNUASS:

 

 

- credite de angajament

213.333 mii lei

 

- credite bugetare

213.333 mii lei

 

 

            2. Venituri proprii:

 

- credite de angajament

1.004.711 mii lei

- credite bugetare

1.004.711 mii lei

din care:

 

a) bunuri si servicii:

 

- credite de angajament

258.851 mii lei

- credite bugetare

258.851 mii lei

b) transferuri:

 

- credite de angajament

745.860 mii lei

- credite bugetare

745.860 mii lei

din care:

 

Transferuri FNUASS:

 

- credite de angajament

669.643 mii lei

- credite bugetare

669.643 mii lei"

 

4. În anexă, la litera B „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate", titlul „Necesar de resurse" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Necesar de resurse:

 

Bugetul FNUASS:

 

- credite de angajament

2.260.717 mii lei

- credite bugetare

2.260.717 mii lei

din care:

 

Transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii

 

- credite de angajament

882.976 mii lei

- credite bugetare

882.976 mii lei".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.064.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul National S.I.S. (SISTEM INFORMATIC SCHENGEN)"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. ( din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investi „Centrul national S.I.S. (SISTEM INFORMATIC SCHENGEN)", prevăzuti 1 anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face din Facilitatea Schenge si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în limil sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investi publice aprobate conform legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.066.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidentă, raportare, calcul si plată a taxei pe activitatea minieră si a redeventei miniere

 

Având în vedere,

- Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 351.181 din 25 septembrie 2009;

- prevederile art. 119 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind modul de evidentă, raportare, calcul si plată a taxei pe activitatea minieră si a redeventei miniere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 30 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 198.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind modul de evidentă, raportare, calcul si plată a taxei pe activitatea minieră si a redeventei miniere

 

A. Obligatiile titularilor

1. Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere pentru activitatea de exploatare (incluzând si exploatarea experimentală desfăsurată în timpul activitătii de explorare).

2. Titularii de licente si/sau de permise de exploatare au obligatia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestora, să se înregistreze la organele fiscale la care sunt arondati, ca plătitori de taxe si redevente miniere.

3. În acelasi termen titularii au obligatia de a se prezenta pentru luarea în evidentă la compartimentul de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati. Pentru luarea în evidentă, acestia vor avea asupra lor licenta sau permisul în original. Aceeasi obligatie revine titularilor si în cazul aparitiei unor modificări ale prevederilor licentelor si/sau permiselor.

B. Taxa pe activitatea minieră

1. Valoarea taxei datorate către bugetul de stat este egală cu produsul dintre suprafata perimetrului instituit prin actul de concesiune/dare în administrare si valoarea unitară specifică pe tip de activitate, prevăzută la art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare.

2. Calculul si raportarea plătii taxelor pentru activitătile miniere se fac anticipat, în baza unei declaratii anuale privind taxa pe activităti miniere, întocmită de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare, în conformitate cu modelul si cu instructiunile de completare cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni tehnice, după cum urmează:

a) pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a actului de dare în administrare sau de concesiune, proportional cu numărul de luni rămase până la sfârsitul anului;

b) pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor;

c) pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberării acestuia, pentru întreaga perioadă de valabilitate a permisului.

3. Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare sau exploatare a resurselor/rezervelor minerale se declară la organul fiscal competent în termenul legal.

C. Redeventa minieră

1. Pentru evidenta si verificarea calculului redeventei miniere, titularii concesiunilor care realizează productie minieră au obligatia de a transmite compartimentelor de inspectie teritorială ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale arondate rapoarte trimestriale pentru fiecare perimetru, cu date privind cantitătile excavate sau productia minieră realizată si valoarea acesteia, după caz, după cum urmează:

a) raportul de activitate cu datele înscrise în formularele specifice prevăzute în anexele nr. 2.1 si 2.2 la prezentele instructiuni tehnice, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului calendaristic de raportare, respectiv în lunile: aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.

Scadenta de plată a redeventei sunt datele de 20 inclusiv ale acelorasi luni.

b) decontul trimestrial conform formularelor specifice prezentate în anexele nr. 3.1 si 3.2 la prezentele instructiuni tehnice, însotit de copii ale documentelor care confirmă plata, până în datele de 25 ale acelorasi luni inclusiv.

2. Redeventele miniere se declară la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei pentru care se datorează.

3. Baza de calcul a redeventei miniere va fi reprezentată de:

a) valoarea productiei miniere comercializabile, pentru titularii licentelor si permiselor ce exploatează rezerve/resurse minerale din grupa prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, respectiv: cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si de roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le însotesc, gaze necombustibile, nămoluri si turbe terapeutice;

b) cantitatea totală excavată din rezervă, în cazul licentelor de exploatare, sau din resursă/rezervă, în cazul licentelor de explorare si al permiselor de exploatare - denumită în continuare productie minieră - pentru concesiunile încadrate în grupele de substante prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare; c) cantitatea totală de apă minerală naturală stabilită la sursă, în cazul prevăzut la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare.

4. Pentru substantele cuprinse în grupele de la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia nisipului si pietrisului din albiile minore ale cursurilor de apă sau din lacuri, cantitatea totală excavată se stabileste prin măsurătorile topografice de receptie lunară, obligatorii conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare.

5. Pentru nisipurile si pietrisurile excavate din albiile minore ale cursurilor de apă sau din lacuri, cantitatea totală excavată se stabileste ca raportul dintre productia minieră netă realizată si gradul de recuperare în exploatare.

6. Încadrarea în grupele de substante

a) încadrarea în grupele de substante prevăzute de art. 45 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si unitatea de măsură a productiei miniere (tonă, m3 sau litri) vor fi precizate distinct în licentă/permis. Încadrarea în grupele de substante este dată de produsul minier înscris în actul de concesiune/dare în administrare;

b) pentru licentele active la data intrării în vigoare a Legii nr. 262/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004, încadrarea în grupa de substante si unitatea de măsură a productiei miniere vor fi stabilite prin actul aditional încheiat între titular si autoritatea competentă, în concordantă cu actul de înregistrare a rezervelor, în conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 262/2009

7. Modul de calcul

a) pentru titularii licentelor/permiselor care se încadrează în conditiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, redeventa este dată de valoarea productiei miniere, care se calculează pe baza preturilor de livrare si a cantitătilor de produse miniere comercializabile în perioada de raportare, indiferent de modul de comercializare (în stare brută sau prelucrate). Din valoarea productiei miniere rezultate nu se vor scădea cheltuielile de prelucrare.

Cota procentuală de calcul a redeventei miniere datorate este de 4%, aplicată valorii productiei miniere.

În cazul produselor miniere utilizate în cadrul aceleiasi unităti economice sau al livrării cu titlu gratuit a acestora si care, drept consecintă, nu au un pret de livrare, valoarea productiei miniere se calculează pe propria răspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, prin luarea în considerare a pretului de cost (cheltuieli de productie) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7%.

Din valoarea productiei miniere se vor deduce cheltuielile de transport în afara minei/carierei.

Preturile de livrare nu vor include TVA;

b) pentru titularii licentelor/permiselor încadrate în grupa substantelor cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, valoarea redeventei se calculează ca produsul dintre cantitatea totală excavată din rezervă, în cazul licentelor de exploatare, sau din resursă/rezervă, în cazul licentelor de explorare si permiselor de exploatare, si cota valorică pe unitatea de productie minieră stabilită pentru fiecare substantă minerală; unitatea de măsură a productiei miniere este stabilită în licentă/permis;

c) pentru titularii licentelor/permiselor încadrate în grupa substantelor cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. f)-h) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, cantitătii reprezentate de diferenta dintre excavatul în rezervă si produsul minier principal i se aplică la calculul redeventei cuantumul stabilit la art. 45 alin. (1) lit. c) sau e) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, categoria rocilor industriale sau de constructii, indiferent dacă produsele secundare rezultate pot fi valorificate sau nu;

d) pentru titularii licentelor/permiselor care se încadrează în conditiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, stocurile de la finele fiecărui trimestru de raportare se evidentiază distinct, iar pentru diferenta pozitivă de stoc (stoc final de trimestru minus stoc început de trimestru) se calculează si se achită redeventa în conformitate cu precizările mentionate la lit. a).

D. Obligatiile compartimentelor de inspectie teritorială pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

1. Compartimentele de inspectie teritorială pentru resurse minerale tin evidenta documentelor, datelor si informatiilor ce stau la baza calculului taxelor si redeventelor miniere, pentru fiecare perimetru arondat.

2. În baza rapoartelor de activitate (anexele nr. 2.1 si 2.2 la prezentele instructiuni tehnice) si a deconturilor trimestriale (anexele nr. 3.1 si 3.2 la prezentele instructiuni tehnice), primite de la titularii concesiunilor miniere în termenul prevăzut la lit. C pct. 1 lit. a) si b), compartimentele de inspectie teritorială pentru resurse minerale întocmesc un raport centralizator trimestrial (anexa nr. 4 la prezentele instructiuni tehnice), care se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în termen de 10 zile.

3. Raportul centralizator privind calculul si plata taxei pe activitatea minieră, pentru toate perimetrele prevăzute la lit. B pct. 2 lit. b) si arondate fiecărui compartiment de inspectie teritorială pentru resurse minerale, se întocmeste în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentele instructiuni tehnice si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale până la 20 ianuarie.

4. Rapoartele centralizatoare transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor fi însotite de o notă privind neconformitătile constatate, măsurile si/sau sanctiunile aplicate în perioada de raportare.

E. Dispozitii finale si tranzitorii

1. Pentru ca licentele în vigoare să poată functiona legal, în termenul si conditiile impuse de Legea nr. 262/2009, autoritatea competentă si titularii au obligatia să încheie un act aditional.

Actul aditional face parte integrantă din licentă si i se aplică corespunzător prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare.

2. Pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2009 si data intrării în vigoare a Legii nr. 262/2009, evidenta, raportarea, calculul si plata redeventei miniere se fac conform prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, cu modificările si completările ulterioare.

3. Titularilor de licente/permise încadrate în grupele de substante cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, le revine obligatia ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să-si reactualizeze la zi planurile topografice (nivelment si planimetrie) în format digital.

4. Nerespectarea prevederilor prezentelor instructiuni tehnice atrage după sine sanctiunile prevăzute de Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiunile tehnice

 

TAXA PE ACTIVITĂTI MINIERE

 

PROSPECTIUNE 

EXPLORARE 

EXPLOATARE 

 

Declaratie anuală privind taxa pe activităti miniere pe perioada........................................................................

Denumirea titularului............................................................................................................................................

Codul fiscal al plătitorului.....................................................................................................................................

Numele si prenumele (pentru persoane fizice)....................................................................................................

Localitatea ......................, str. ........................nr. ...., judetul/sectorul ..............., codul postal ......., telefon/fax ..........................

 

Tipul activitătii

Nr. si data licentei/permisului

Perimetrul

Perioada

(luni)

Taxa anuală

(Iei/km2)

Taxa datorată

(lei)

Denumirea

Suprafata

(km2)

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Document de plată

Tipul

Numărul Data

Suma

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

Numele....................... Functia.....................................

Prenumele.................. Semnătura si stampila.............

Instructiuni de completare a declaratiei anuale privind taxa pe activităti miniere

Declaratia se va completa în două exemplare, cu următoarele destinatii:

- un exemplar se transmite compartimentelor de inspectie teritorială pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- un exemplar, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului declaratiei se completează după cum urmează:

- coloana 0 - cu activitătile miniere pentru care sunt acordate licentele sau permisele: prospectiune, explorare, exploatare;

- coloana 1 - cu numărul si data licentei sau permisului în baza căruia se desfăsoară activitatea respectivă;

- coloana 2 - cu denumirea perimetrului;

- coloana 3 - cu suprafata perimetrului, înscrisă în actul de dare în administrare sau de concesiune;

- coloana 4 - cu perioada, în luni, la care se referă taxa, conform prezentelor instructiuni tehnice;

- coloana 5 - cu taxele anuale, în lei, prevăzute la art. 44 alin. (2) - (5) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, corespunzătoare tipului de activitate desfăsurată;

- coloana 6 - cu taxa datorată, calculată conform prezentelor instructiuni tehnice.

 

ANEXA Nr. 2.1

la instructiunile tehnice

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

(pentru substantele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare)

 

Denumirea titularului.............................................................................................................................................................

Numele si prenumele (pentru persoanele fizice)...................................................................................................................

Denumirea perimetrului/Numărul de contract......................................................................................................................

Localitatea.............., str...............nr......, judetul/sectorul................, codul postal.................., telefon/fax.....................


Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- cantitatea;

B - unitatea de măsură;

C - cantitatea produselor miniere realizate si în stoc.

 

Perioada de raportare

Substanta exploatată

Produsele miniere realizate

Redeventa

Denumirea

A

B

Denumirea

C

B

Pretul unitar

(lei)

Valoarea (lei)

Cota procentuală

Suma datorată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

Numele.............................

Prenumele........................

Functia.....................................

Semnătura si stampila............

 

ANEXA Nr. 2.2

la instructiunile tehnice

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

(pentru substantele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i)si alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare)

 

Denumirea titularului............................................................................................................................................................

Numele si prenumele (pentru persoanele fizice)..................................................................................................................

Denumirea perimetrului/Numărul de contract........................................................................................................................

Localitatea.............., str...............nr......, judetul/sectorul................, codul postal.................., telefon/fax.......................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- cantitatea;

B - unitatea de măsură.

 

Perioada de raportare

Substanta exploatată

Redeventa

Denumirea

A

B

Cota valorică euro/u.m.

Suma datorată

(lei)

0

1

2

3

4

5

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Cursul de schimb leu/euro:.......

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

Numele.............................

Prenumele........................

Functia.....................................

Semnătura si stampila............

 

ANEXA Nr. 3.1

la instructiunile tehnice

 

REDEVENTA MINIERĂ

(pentru substantele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare)

 

Decont pe trimestrul................................................anul................................

Denumirea titularului........................................................................................

Numele si prenumele (pentru persoanele fizice).............................................

Denumirea perimetrului/Numărul de contract..................................................

Codul fiscal al plătitorului.................................................................................

Localitatea.............., str...............nr......, judetul/sectorul................, codul postal....................., telefon/fax...........................

 

Produse miniere realizate

Redeventa

(lei)

Denumirea

Cantitatea

Unitatea de măsură

Pretul unitar

(lei)

Valoarea

(lei)

Cota procentuală

Datorată

Achitată

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Document de plată

Tipul

Numărul

Data

Suma


Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

Numele.............................

Prenumele........................

Functia.....................................

Semnătura si stampila............

 

Instructiuni de completare a decontului trimestrial privind redeventa minieră.

Decontul trimestrial privind redeventa minieră se va completa în două exemplare, cu următoarele destinatii:

- un exemplar se transmite compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- un exemplar, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului de decont se completează după cum urmează:

- coloana 0 - cu produsele miniere realizate, conform nominalizării din actul de dare în administrare sau de concesiune;

- coloana 1 - cu cantitătile totale de produse miniere realizate în perioada de raportare;

- coloana 2 - cu unitătile de măsură corespunzătoare cantitătilor înscrise în coloana 1;

- coloana 3 - cu preturile unitare în lei, practicate în perioada de raportare pentru produsele miniere respective;

- coloana 4 - cu valoarea produselor miniere realizate, corespunzătoare cantitătilor si preturilor înscrise în coloanele 1 si 3;

- coloana 5 - cu cota procentuală aplicată conform art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- coloana 6 - cu sumele reprezentând redeventa minieră datorată bugetului de stat, calculată prin aplicarea cotei procentuale prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- coloana 7 - cu sumele achitate, reprezentând redeventa.

Cantitătile si preturile înscrise în coloanele 1 si 3 se stabilesc în conformitate cu instructiunile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind evidenta, calculul, plata si raportarea redeventelor miniere.

 

ANEXA Nr. 3.2

la instructiunile tehnice

 

REDEVENTA MINIERĂ

(pentru substantele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) si alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare)

 

Decont pe trimestrul.................................................anul........................................

Denumirea titularului.................................................................................................

Numele si prenumele (pentru persoanele fizice)......................................................

Denumirea perimetrului/Numărul de contract...........................................................

Codul fiscal al plătitorului..........................................................................................

Localitatea.............., str...............nr.............., judetul/sectorul................, codul postal................., telefon/fax...............

 

Substanta exploatată

Redeventa

Denumirea

Cantitatea

Unitatea de măsură

Cota valorică euro/u.m.

Datorată

Achitată

0

1

2

3

4

5

TOTAL:

 

 

 

 

 

Document de plată

Tipul

Numărul

Data

Suma

 

Cursul de schimb leu/euro:

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

Numele.............................

Prenumele........................

Functia.....................................

Semnătura si stampila............

 

Instructiuni de completare a decontului trimestrial privind redeventa minieră.

Decontul trimestrial privind redeventa minieră se va completa în două exemplare, cu următoarele destinatii:

- un exemplar se transmite compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- un exemplar, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului de decont se completează după cum urmează:

- coloana 0 - cu substantele exploatate, conform nominalizării din actul de dare în administrare sau de concesiune;

- coloana 1 - cu cantitătile totale excavate în perioada de raportare;

- coloana 2 - cu unitătile de măsură corespunzătoare substantelor înscrise în coloana 0;

- coloana 3 - cu cota valorică conform art. 45 alin. (1) lit. b)-i), după caz, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;


- coloana 4 - cu valoarea redeventei miniere datorate;

- coloana 5 - cu sumele achitate, reprezentând redeventa.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Compartimentul de Inspectie Teritorială pentru Resurse Minerale...........

 

RAPORT

privind redeventa minieră pe trimestrul......anul.......

Judetul..................................

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- cantitatea/unitatea de măsură;

B - valoarea (lei);

C - cota procentuală/cota valorică;

D - datorată (lei);

E - achitată (iei);

F - restantă (lei);

G - numărul/data ordinului de plată;

H - nr. de sesizare a compartimentului de inspectie teritorială către directia judeteană a finantelor publice;

I - nr. de înregistrare la directia judeteană a finantelor publice;

J - observatii.

 

Titularul/ Cod fiscal

 

 

Perimetrul

Denumirea

produsului minier/

substanta

exploatată

 

 

A

 

 

Pretul unitar (lei)

 

 

B

 

 

Redeventa

G

 

 

H

 

 

I

 

 

J

 

 

Denumirea

Numărul

licentei/

permisului

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursul de schimb leu/euro:

Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respectă prevederile licentei/permisului minier si reglementările legale în vigoare.

 

Etxpert/Consilier,

................................

Întocmit

................................

 

ANEXA Nr. 5

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Compartimentul de Inspectie Teritorială pentru Resurse Minerale...........

 

RAPORT anual privind taxa pe activitatea minieră

Judetul...........

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

T - tip de activitate;

D - denumirea;

S - suprafata (km2);

P - perioada (luni);

TD - taxa datorată (lei);

N - nr. si data înregistrării la administratia financiară.

 

Titular/ Cod fiscal

Nr. si data licentei

T

Perimetru

P

Taxa anuală

(Iei/km2)

TD

Taxa achitată

(lei)

N

Numărul/data ordinului de plată

Observatii

D

S

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele.............................

Prenumele........................

Functia.....................................

Semnătura si stampila............


MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 1.182 din 7 septembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.643 din 17 septembrie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu" 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor:

- art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 decembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Contributia în natură, amortizarea, cheltuielile cu achizitia imobilelor deja construite si cheltuielile pentru locuinte nu sunt cheltuieli eligibile pentru POS «Mediu»".

2. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale si alti combustibili tehnologici, agent termic, energie electrică, aer comprimat tehnologic si instrumental, telecomunicatii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti."

3. La anexa nr. 1 punctul 4, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geochimice, geologice, geofizice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenurilor pe care se amplasează obiectivul de investitie;".

4. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„11. Cheltuieli pentru informare si publicitate:

a) cheltuieli pentru informare si publicitate aferente proiectului;

b) cheltuieli pentru activitătile de informare si constientizare a publicului."

5. La anexa nr. 3 subpunctul 1.1, litera d se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) achizitia si/sau instalarea echipamentelor si facilitătilor pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deseurilor (sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, statii de transfer, tratare si eliminare a deseurilor), precum si pentru valorificarea energetică a deseurilor;".

6. La anexa nr. 3, după subpunctul 1.2 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 1.3 si 1.4, cu următorul cuprins:

„1.3. activitătilor specifice reabilitării siturilor contaminate istoric, prin lucrări pentru reabilitarea si ecologizarea terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conformă a excedentului de materiale rezultate din implementarea lucrărilor;

1.4. activitătilor privind achizitia si/sau instalarea echipamentelor pentru remedierea terenurilor contaminate, inclusiv unităti tehnologice adecvate, cu conditia ca acestea să fie instalate permanent."

7. La anexa nr. 4 primul paragraf, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) constructiile si instalatiile, echipamentele si utilajele tehnologice care conduc la reducerea emisiilor de poluanti în atmosferă si cresterea eficientei energetice, inclusiv cele destinate înlocuirii unei părti a combustibilului traditional cu deseuri combustibile, cu emisii mai putin poluante;".

8. La anexa nr. 4, primul paragraf, se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) lucrări pentru constructia/reconstructia clădirilor si instalatiilor, dotarea/înlocuirea echipamentelor si utilajelor conexe, necesare functionării investitiilor prevăzute la lit. a)."

9. La anexa nr. 4, al doilea paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Activitătile prevăzute la lit. b)-h) sunt eligibile numai dacă sunt realizate în completarea activitătilor prevăzute la lit. a)."

10. La anexa nr. 5 punctul 1, literele a), c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) constructia si reabilitarea observatoarelor, centrelor de vizitare si informare aferente ariilor naturale protejate, inclusiv siturilor Natura 2000, a panourilor, a punctelor de informare, a podetelor, puntilor suspendate, tunelurilor, adăposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor sau alte cheltuieli de aceeasi natură;

c) reconstructia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar/ national ori mentinerea acestora într-o stare favorabilă;

d) realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor."

11. La anexa nr. 5 punctul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) lucrări pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea imobilelor deja construite, în vederea atingerii scopului proiectului."


12. La anexa nr. 5, subpunctele 2.3 si 2.4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„2.3. cheltuieli pentru reconstructia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar/national ori mentinerea acestora într-o stare favorabilă, altele decât cele mentionate la pct. 1 lit. c);

2.4. cheltuieli pentru realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor, altele decât cele mentionate la pct. 1 lit. d);".

13. La anexa nr. 5 subpunctul 2.6, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor stiintifice, a inventarelor, hărtilor (inclusiv în sistem GIS );".

14. La anexa nr. 5, la subpunctul 2.7 primul paragraf, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) cheltuieli cu carburantii pentru mijloacele de transport."

15. La anexa nr. 5, subpunctul 2.8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.8. cheltuielile cu salariile, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator pentru personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului si implicat în managementul si/sau implementarea proiectului, indiferent dacă personalul este contractual sau încadrat pe functie publică, pentru care nivelul se stabileste astfel:

a) pentru personalul încadrat pe functia publică, nivelul salariului respectă prevederile legale în vigoare aplicabile functionarilor publici;

b) pentru personalul contractual, nivelul salariului nu poate fi mai mare decât nivelul salarial practicat în mod obisnuit, înainte de implementarea proiectului, de beneficiarul/partenerul în cadrul căruia este încadrat.

Cheltuielile cu salariile prevăzute la primul paragraf se decontează conform actului juridic de încadrare si proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaia de prezentă aferent atributiilor specifice implementării proiectului."

16. La anexa nr. 5, după subpunctul 2.8 se adaugă trei noi subpuncte, subpunctele 2.9, 2.10 si 2.11, cu următorul cuprins:

„2.9. cheltuielile efectuate de personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului si implicat în managementul si/sau implementarea operatiunii cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare si diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora în scopul proiectului, dacă sunt sustinute de documente justificative si dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare si în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare;

2.10. achizitia de echipamente si instrumentarul necesar pentru monitorizarea stării de conservare favorabilă a habitatelor, a speciilor de faună si floră sălbatică de interes comunitar/national;

2.11. achizitia laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate exclusiv activitătii de monitorizare în cadrul ariei protejate."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2009

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna octombrie 2009, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,50% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 36.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.