MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 647/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 octombrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.357. - Decret pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

1.358. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

704. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008"

 

979. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

1.218. - Ordin al ministrului mediului privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

 

2.624 - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

10. - Hotărâre pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaratiei de acceptare a candidaturii si a modelului declaratiei de renuntare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

11. - Hotărâre privind procedura de eliberare a adeverintelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media a conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) si (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi, precum si a reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din functie domnul Dan Nica, viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 1.357.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 si art. 107 alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a demiterii din functia de viceprim-ministru, ministru al administratiei si internelor, a domnului Dan Nica si având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Vasile Blaga, ministrul dezvoltării regionale si locuintei, să îndeplinească interimar functia de viceprim-ministru, ministru al administratiei si internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 1.358.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008"

 

În conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 13 mai 2009 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 „Actiuni asupra constructiilor", Procesul-verbal de avizare nr. 13 din 13 mai 2009 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru constructii" si Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 2 iunie 2009 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, precum si avizul Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 2.747 din 28 iulie 2009,

în temeiul art. 1 alin. (2), art. 3 lit. d), art. 4 pct. II lit. b) si c) si al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008", elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

(2) Codul de proiectare seismică - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008 se aplică la evaluarea seismică a clădirilor existente, care se efectuează în baza contractelor de expertizare tehnică încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 3/N/1992 de aprobare a Normativului pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P 100-92, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 704.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 816/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.522 din 29 iulie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 979.

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap .1 Articol

Paragrafe Alineat

Denumire indicator

Program 2009

Influente

Program actualizat

2009

 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI TOTAL

27.159,00

710,00

27,869,00

 

 

 

VENITURI PROPRII

12.100,00

 

12.100,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

12.100,00

 

12100,00

 

 

 

VENITURI NEFISCALE

12.100,00

 

12.100,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

12.100,00

 

12.100,00

 

33.10

 

Venituri din prestări servicii

11.500,00

 

11 500,00

 

 

08

Venituri din prestâri servicii

3.300,00

 

3.300,00

 

 

17

Venituri din org. cursuri calific. si conversie profesionala specializare si perfectionare

7.300,00

 

7.300,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

300,00

 

900,00

 

39.10

 

VENITURI DIN CAPITAL

600,00

 

600,00

 

 

01

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice

000,00

 

600,00

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

15.059,00

710,00

15.769,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CHELTUIELI, din care:

27.159,00

710,00

27,869,00

 

 

 

Venituri proprii

12.100,00

 

12100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

15.059,00

710,00

15.769,00

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

17.890,00

710,00

13.600,00

 

 

 

Venituri proprii

11.500,00

 

11 500,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

6.390,00

710,00

7.100,00

 

10

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

8.500,00

 

8.500,00

 

 

 

Venituri proprii

5.100,00

 

5.100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3.400,00

 

3.400,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

6.512,00

 

6.512,00

 

 

 

Venituri proprii

3.906,00

 

3906,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.606,00

 

2606 00

 

 

01

Salarii de baza

3.283,00

 

3.283,00

 

 

 

Venituri proprii

2,004,00

 

2004,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.279,00

 

1 279,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

67,00

 

67,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

17,00

 

17,00

 

 

04

Spor de vechime

814,00

 

814,00

 

 

 

Venituri proprii

474,00

 

474,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

340,00

 

340,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de munca

462 ,00

 

462,00

 

 

 

Venituri proprii

257,00

 

257,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

205,00

 

205,00

 

 

06

Alte sporuri

1.500,00

 

1.500 00

 

 

 

Venituri proprii

780,00

 

780,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

720,00

 

720,00

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

08

Fond de premii

256,00

 

256,00

 

 

 

Venituri proprii

256,00

 

256,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10,00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

5,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5,00

 

5,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

30,00

 

30,00

 

 

 

Venituri proprii

18,00

 

18,00

 

 

 

Alocatn de la buget de stat

12,00

 

12,00

 

 

30

Alte drepturi salariale in bani

90,00

 

90,00

 

 

 

Venituri proprii

62,00

 

62,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

28,00

 

28,00

 

10.03

 

Contributii

1.988,00

 

1.988,00

 

 

 

Venituri proprii

1 194,00

 

1.194,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

794,00

 

794,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.516,00

 

1.516,00

 

 

 

Venituri proprii

910,00

 

910,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

606,00

 

606.0D

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

35,00

 

35,00

 

 

 

Venituri proprii

21,00

 

21,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

14,00

 

14,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

340,00

 

340,00

 

 

 

Venituri proprii

204,00

 

204,00

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

136,00

 

136,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncii

41,00

 

41,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

25,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

16,00

 

16,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

56,00

 

56 00

 

 

 

Venituri proprii

34,00

 

34,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

22,00

 

22,00

 

20

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

9.390,00

710,00

10.100,00

 

 

 

Venituri proprii

6 400,00

 

6.400,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.990,00

710,00

3.700,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

4.623,00

350 00

4973 00

 

 

 

Venituri proprii

3.033,00

 

3.083,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.540,00

350,00

1.890,00

 

 

01

Furnituri de birou

70,00

 

70,00

 

 

 

Venituri proprii

66,00

 

66,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4,00

 

4,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

65,00

 

65,00

 

 

 

Venituri proprii

64,00

 

64,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1,00

 

1,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

160,00

 

160,00

 

 

 

Venituri proprii

125,00

 

125,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

35,00

 

35,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

60,00

 

60,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10,00

 

10,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

2.278,00

150,00

2.428,00

 

 

 

Venituri proprii

1.428,00

 

1.428,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

850,00

150,00

1,000,00

 

 

06

Piese de schimb

1.180,00

150,00

1 330,00

 

 

 

Venituri proprii

750,00

 

750,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

430,00

150,00

580,00

 

 

07

Transport

10,00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

110,00

 

110,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10,00

 

10,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

555,00

50,00

605,00

 

 

 

Venituri proprii

390,00

 

390,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

165,00

50,00

215,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

135,00

 

135,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

35,00

 

35,00

 

20.02

 

Reparatii curente

1.595,00

210,00

1.805,00

 

 

 

Venituri proprii

950,00

 

950,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

645,00

210,00

855,00

 

20.03

 

Hrana

315,00

 

315,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

265,00

 

265,00

 

 

01

Hrana pentru oameni

315,00

 

315,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

265,00

 

265,00

 

2004

 

Medicamente si materiale sanitare

10,00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

01

Medicamente

10,00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100,00

 

100,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

60,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

40,00

 

40,00

 

 

01

Uniforme si echipament

30,00

 

30,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

20,00

 

20,00

 

 

03

Lenjerie

8,00

 

8,00

 

 

 

Venituri proprii

3,00

 

3,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5,00

 

5,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

62,00

 

62,00

 

 

 

Venituri proprii

47,00

 

47,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

15,00

 

15,00

 

20.06

 

Deplasări, detasari, transferări

87,00

 

87,00

 

 

 

Venituri proprii

87,00

 

87,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

46,00

 

46,00

 

 

 

 

Venituri proprii

46,00

 

46,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

41,00

 

41,00

 

 

 

Venituri proprii

41,00

 

41,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

2G.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

 

 

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.12

 

Consullanlă si expertiză

140,00

 

140,00

 

 

 

Venituri proprii

140,00

 

140,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20,13

 

Pregătire profesionala

20,00

 

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.14

 

Protectia muncii

10,00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.30

 

Al le cheltuieli

2.490,00

150,00

2.640,00

 

 

 

Venituri proprii

1.990,00

 

1.990,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

500,00

150,00

650,00

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.269,00

 

9.269,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.663,00

 

8.669,00

 

71

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

9.269,00

 

9269 00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.669,00

 

8.669,00

 

71 01

 

Aclive fixe

3.265,00

 

3265 00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3.265,00

 

3.265,00

 

 

01

Constructii

433,00

 

433,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

433,00

 

433,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.832,00

 

2.832,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.832,00

 

2.632,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

 

 

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

6,004,00

 

6004,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5404,00

 

5.404,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009:

1) Numar mediu de personal: 112 persoane

2) Câstigul mediu brut lunar 4.799 lei(RON)/salariat

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsa si suma destinata plătii conducătorului unitătii (suma de SO mii lei). suma destinata membrilor consiliului de conducere (10 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări (suma de 30 mii lei).

3) Cistigul mediu brut lunar este influentat de art.10.01.06 “Alte drepturi" in suma de 1.500 mii lei care provine din :

- indemnizatie orara de zbor - suma de 96 lei/ora de instruire practica in zbor

- indemnizatie de instruire sintetica pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/ora

- indemnizatie de exploatare, suma de 10 lei/ora de functionare pentru fiecare tip de aeronava. 500 lei pentru fecare verificare tehnica de certificare si repunere in serviciu a aeronavelor

4) Mentionam ca de aceste indemnizatii beneficiază un număr de 33 salariati (piloii instructori si personal tehnic) si ca sunt prevăzute a se plati conform CCM înregistrat la Directia de munca si protectie sociala sub nr 2326/14.05.2007.


 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei controlul poluării si evaluare impact nr. 12.274 DLBI din 16 septembrie 2009, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 22 septembrie 2009.

Nr. 1.218.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operatiunilor din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de interventie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2007;

b) sunt în concordantă cu obiectivele POAT; si

c) sunt necesare implementării proiectului.

(2) Cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activitătii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt efectuate începând cu data intrării în vigoare a Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regională în parte;

b) nu sunt finantate din axa prioritară 6 din Programul operational regional;

c) sunt în concordantă cu obiectivele POAT;

d) sunt necesare implementării proiectului."

2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Cheltuielile efectuate pentru deplasările coordonatorilor de poli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de transport si cazare, sunt considerate eligibile dacă:

a) se prezintă documente doveditoare;

b) se justifică efectuarea deplasărilor conform obiectivelor si activitătilor proiectului si atributiilor stabilite; si

c) se respectă prevederile aferente personalului cu functie de conducere, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile aferente personalului încadrat în categoria I de diurnă, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare.

(12) Cheltuielile efectuate pentru deplasările coordonatorilor de poli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de diurnă, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare, se justifică efectuarea deplasărilor conform obiectivelor si activitătilor proiectului si atributiilor stabilite, si:

a) pentru deplasări interne - se încadrează în nivelul diurnei practicate de agentia pentru dezvoltare regională (ADR), dar nu mai mare de 2,5 ori decât nivelul stabilit conform legii în vigoare privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului (Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările si completările ulterioare);

b) pentru deplasări externe - se respectă prevederile aferente personalului încadrat în categoria I de diurnă, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările si completările ulterioare."

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sunt considerate eligibile atât cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului contractual (inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator), având atributii în programarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, gestionarea, coordonarea, controlul si auditul instrumentelor structurale, încadrat în cadrul ACIS, al AM POAT, al ACP si al AA, cât si cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, proportional cu timpul efectiv lucrat pentru îndeplinirea atributiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de crestere si personalul de sprijin al acestora conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regională în parte."

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

„(31) Cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de crestere desemnati în baza Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitară si natională, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru remunerarea personalului de sprijin al acestuia (inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator) sunt considerate eligibile, dacă se încadrează în grila de salarizare a agentiei pentru dezvoltare regională în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea, dacă sunt conform contractului colectiv de muncă si în limita:

a) echivalentului indemnizatiei prevăzute la pozitia 6 din anexa nr. Vll/2b la Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările si completările ulterioare, la care se adaugă echivalentul contributiilor salariale suportate de angajator, pentru coordonatorii de poli de crestere;

b) echivalentului indemnizatiei prevăzute la pozitia 7 din anexa nr. Vll/2b la Ordonanta Guvernului nr. 10/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările si completările ulterioare, la care se adaugă echivalentul contributiilor salariale suportate de angajator, pentru personalul de sprijin al coordonatorilor de poli de crestere.

(32) Cuantumul limitei prevăzute la art. 3 alin. (31) se actualizează în concordantă cu actualizările ulterioare ale pozitiei 6, respectiv 7 din anexa nr. Vll/2b la Ordonanta Guvernului nr. 10/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările si completările ulterioare."

5. La articolul 3, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) se decontează conform contractului individual de muncă sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaia de prezentă aferent atributiilor realizate în domeniul instrumentelor structurale pentru personalul contractual încadrat în cadrul ACIS, AM POAT, ACP si AAsi proportional cu timpul efectiv lucrat, conform foilor de prezentă lunare, pentru îndeplinirea atributiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de crestere si personalul de sprijin al acestora conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regională în parte."

6. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare în cadrul proiectelor pentru finantarea activitătii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru achizitionarea sau realizarea de studii si analize;

b) cheltuielile pentru consultantă si expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală si juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii);

c) cheltuielile de informare si publicitate pentru proiect, care rezultă din obligatiile beneficiarului;

d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;

e) cheltuielile efectuate cu traduceri si interpretariat;

f) cheltuielile pentru servicii informatice si de comunicatii: instalare, întretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii;

g) cheltuielile pentru participarea coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora la sesiuni de instruire, justificată prin prisma activitătilor din proiect si a atributiilor acestora;

h) cheltuielile pentru recrutarea si selectia coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, si anume cele necesare pentru publicarea anunturilor si multiplicarea documentelor pentru evaluarea candidatilor;

i) cheltuielile privind achizitionarea serviciilor de audit."

7. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile prevăzute la lit. d) a alin. (11) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor, expertilor solicitati de beneficiar în contextul implementării proiectului sau invitatilor, indiferent de cetătenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiectie, asigurarea traducerii simultane si a echipamentelor aferente, tipărirea si multiplicarea materialelor, asigurarea transportului si/sau cazării participantilor în tară si/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de actiuni (pauze de cafea, apă, sucuri si tratatii si/sau pauze de masă)."

8. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cheltuielile pentru asigurarea securitătii si/sau sigurantei sediului beneficiarului nu sunt eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitătii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestuia."

9. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Cheltuielile pentru achizitia de brevete si mărci nu sunt eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitătii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora."

10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Categoriile de cheltuieli prevăzute la lit. g) si h) ale alin. (1) nu sunt considerate eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitătii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora.

(12) Cheltuielile de întretinere si reparatii mijloace de transport cuprind cheltuielile cu reviziile tehnice si service-ul necesar functionării mijloacelor de transport aflate în proprietatea beneficiarului."

11. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile numai în cadrul proiectelor privind functionarea AM pentru POAT, ACIS, ACP, AA, precum si în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitătii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora."

12. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul leasingului este eligibilă cota-parte din valoarea de intrare a bunului, care face obiectul material al contractului de leasing."

13. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile privind leasingul prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) obiectul material al contractului de leasing respectă prevederile din contractul/decizia de finantare;

b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;

c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing si este justificată de documente contabile;

d) valoarea maximă eligibilă nu depăseste valoarea de piată a bunului care face obiectul contractului de leasing;

e) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibilă doar pentru perioada de finantare a operatiunii;

f) contractul de leasing nu include optiunea de cumpărare.

(4) În cazul mijloacelor de transport, costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) sunt eligibile dacă sunt în sarcina utilizatorului, conform contractului de leasing.

(5) În cazul mijloacelor de transport, valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depăsi echivalentul în lei a 10,000 euro pentru fiecare autoturism.

(6) Costurile aferente dobânzilor din cadrul contractului de leasing nu sunt eligibile."

14. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile cu transportul de persoane, materiale, mobilier, echipamente si instalatii efectuate în cadrul proiectului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul proiectelor destinate sprijinirii activitătii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora."

15. Articolul 111 se modifică si se completează si va avea următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spatii, instalatii, mobilier, mijloace de transport si echipamente, dacă bunurile respective sunt în proprietatea beneficiarului si nu au fost achizitionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană si dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului. Sunt considerate eligibile doar primele de asigurare plătite în perioada de executie a proiectului. În cazul în care evenimentul/evenimentele pentru care bunurile sunt asigurate se produce/produc în perioada de implementare a contractului/deciziei de finantare a proiectului, beneficiarul este obligat să utilizeze suma pe care o primeste de la firma de asigurări în scopul proiectului. În caz contrar, AM poate proceda la recuperarea sumei plătite beneficiarului pentru cheltuielile efectuate cu plata primelor de asigurare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul proiectelor destinate sprijinirii activitătii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora."

16. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii documentatiei de licitatie, organizării si derulării procedurilor de achizitie publică sunt eligibile dacă sunt efectuate în cadrul proiectului.

(2) Cheltuielile aferente organizării si derulării procedurilor de achizitie publică includ cheltuielile pentru multiplicarea documentatiei, cu exceptia celei cumpărate de ofertanti, si pentru publicarea anunturilor de intentie, a anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire a contractului."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2009.

Nr. 2.624.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaratiei de acceptare a candidaturii si a modelului declaratiei de renuntare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Având în vedere dispozitiile art. 9 alin. (2) si (7) si ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 27 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă modelul cererii de înregistrare a candidaturii, modelul declaratiei de acceptare a candidaturii si modelul declaratiei de renuntare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 10.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul cererii de înregistrare a candidaturii

 

Semnul

electoral

 

 

CERERE

de înregistrare a candidaturii doamnei/domnului ..............................1 la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Locul nasterii2

Data nasterii

Starea civilă

Domiciliul3

Studiile*

Ocupatia5

Profesia6

 

 

 

 

 

 

 

 

            Doamna/Domnul..............................1 îndeplineste toate conditiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

Data

.......................................

Semnătura

.......................................


1 Se trec prenumele si numele.

2 Se trec localitatea si judetul.

s Se trece adresa înscrisă în actul de identitate.

4 Se trece tipul ultimelor studii absolvite (medii, superioare de scurtă sau lungă durată).

5 Se trece activitatea desfăsurată la momentul efectuării declaratiei, s Conform studiilor absolvite.

7 Se semnează de conducerea partidului, a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, a aliantei politice sau a aliantei electorale ori de conducerile acestora, care au propus candidatul, sau, după caz, de candidatul independent.

ANEXA Nr. 2

 

Modelul declaratiei de acceptare a candidaturii

 

DECLARATIE

de acceptare a candidaturii

 

Subsemnatul/a, ............................1, născut/ă în ...............................2, la data de ...........................................3, domiciliat/ă în .....................................................................................4, absolvent de studii ..................................................5, membru al ..........................6, având ocupatia de ......................7, de profesie ........................8, declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 din partea ...............................9.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că întrunesc conditiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

Data

.......................................

Semnătura  candidatului

.......................................

 

NOTĂ:

Declaratia de acceptare a candidaturii se completează, se semnează si se datează olograf de către candidat.


1 Se trec prenumele si numele.

2 Se trec localitatea si judetul.

3 Se trece starea civilă.

4 Se trece adresa înscrisă în actul de identitate.

5 Se trece tipul ultimelor studii absolvite (medii, superioare de scurtă sau lungă durată).

6 Se trece denumirea completă a partidului politic ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale al cărui/cărei membru este cel care face declaratia sau, în cazul candidatilor fără apartenentă politică, mentiunea „nu este cazul", conform art. 9 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare.

7 Se trece activitatea desfăsurată la momentul efectuării declaratiei. s Conform studiilor absolvite.

9 Se trece denumirea completă a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale, organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, după caz, sau mentiunea „candidat independent".

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul declaratiei de renuntare la candidatură

 

DECLARATIE

de renuntare la candidatură

 

            Subsemnatul/a, .....................................1, născut/ă în .......................2, la data de ......................,.....................3, domiciliat/ă în ..............................................................................................4, absolvent de studii ........................5, membru al ..............................6, având ocupatia .................................7, de profesie ......................8, candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 din partea ...........................9, declar prin prezenta că renunt la candidatura pentru functia de Presedinte al României.

 

Data

.......................................

Semnătura  candidatului

.......................................

 

NOTĂ:

Declaratia de renuntare la candidatură se completează, se semnează si se datează olograf de către candidat.


1 Se trec prenumele si numele.

2 Se trec localitatea si judetul.

3 Se trece starea civilă.

4 Se trece adresa înscrisă în actul de identitate.

s Se trece tipul ultimelor studii absolvite (medii, superioare de scurtă sau lungă durată).

6 Se trece denumirea completă a partidului politic ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale al cărui/cărei membru este cel care face declaratia sau, în cazul candidatilor fără apartenentă politică, mentiunea „nu este cazul", conform art. 9 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare.

7 Se trece activitatea desfăsurată la momentul efectuării declaratiei.

8 Conform studiilor absolvite.

9 Se trece denumirea completă a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale, organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, după caz, sau mentiunea „candidat independent"


 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

HOTĂRÂRE

privind procedura de eliberare a adeverintelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media a conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) si (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi, precum si a reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Având în vedere dispozitiile art. 198 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Autoritatea Electorală Permanentă constată îndeplinirea conditiilor legale pentru desemnarea de observatori interni, respectiv reprezentanti interni ai mass-mediei la alegerile pentru Presedintele României, de către organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media, si acreditează observatorii externi, precum si reprezentantii externi ai mass-mediei la alegerile pentru Presedintele Românie din anul 2009.

Art. 2. - (1) Până cel mai târziu la data expirării termenului prevăzut de art. 198 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, organizatia neguvernamentală din România care doreste să participe cu observatori interni la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere pentru eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, însotită de o copie a statutului si o copie a certificatului de înscriere sau a hotărârii judecătoresti de înfiintare. Modelul cererii este prevăzut la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează organizatiilor neguvernamentale din România care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, o adeverintă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Acreditarea observatorilor interni propusi de către organizatiile neguvernamentale din România, în privinta cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, se face de către birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de către biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, în conditiile prevăzute de art. 198 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Până cel mai târziu la data expirării termenului prevăzut de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, institutia mass-media din România care doreste să desemneze reprezentanti interni la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere pentru eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, însotită de documente din care să rezulte faptul că desfăsoară activităti în domeniul mass-media. Modelul cererii este prevăzut la anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează institutiilor mass-media din România care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, o adeverintă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Acreditarea reprezentantilor interni propusi de către institutiile mass-media din România, în privinta cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, se face de către birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de către biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, în conditiile prevăzute de art. 198 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contestatiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală Permanentă a solicitării de eliberare a adeverintelor prevăzute la art. 2 si 3 se depun în cel mult două zile de la comunicarea răspunsului, la Curtea de Apel Bucuresti, si se solutionează de aceasta în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

Art. 5. - (1) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, făcută până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatorii externi si reprezentantii externi ai mass-mediei pe lângă toate birourile electorale constituite la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

(2) Modelul acreditării care se eliberează observatorilor externi si reprezentantilor externi ai mass-mediei este prevăzut la anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 6. - Autoritatea Electorală Permanentă afisează pe pagina proprie de internet adeverintele eliberate potrivit art. 2 si 3, precum si acreditările acordate potrivit art. 5.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 28 septembrie 2009.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

de eliberare a adeverintei prin care se atestă îndeplinirea de către organizatiile neguvernamentale a conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare

 

Subsemnatul, ............................. 1, .........................................2 în cadrul ................................... 3, solicit eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, în vederea participării cu observatori la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

..........................................4

            .....................5

            Date de contact:...............................6


1 Se înscriu numele si prenumele persoanei din conducerea organizatiei neguvernamentale care face cererea.

2 Se trece functia pe care persoana care face cererea o are în organizatia neguvernamentală, s Se trece denumirea organizatiei neguvernamentale.

4 Se trec numele si prenumele persoanei din conducerea organizatiei neguvernamentale care face cererea, semnătura acesteia si se aplică stampila organizatiei neguvernamentale.

5 Se trece data.

6 Se trece numărul de fax sau e-mailul.

ANEXA Nr. 2

 

SIGLA

 

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

Sediul Central: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti

Tel./fax 021/3101.386, www.roaep.ro, email: office@roaep.ro

 

 

 

 

 

Autoritatea Electorala Permanenta prelucreaza date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, potrivit modificărilor nr. 4238,

nr. 9289 si nr. 9290, în scopul îndeplinirii atributiilor legale în materie electorala si de control al finantarii partidelor politice si al campaniilor electorale.

 

 

 

ADEVERINTĂ

 

Adeverim prin prezenta că organizatia neguvernamentală..........................2 îndeplineste conditiile prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

 

Presedinte,

...............................................3

 

NOTĂ:

Prezenta adeverintă (în original sau în copie) permite organizatiei neguvernamentale să obtină de la birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate acreditarea ca observatori interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaratii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenentă politică.

Prezenta adeverintă se publică pe pagina de internet a Autoritătii Electorale Permanente.


1 Se trece numărul de înregistrare.

2 Se trece denumirea organizatiei neguvernamentale.

3 Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, se trece semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.


ANEXA Nr. 3

 

CERERE

de eliberare a adeverintei prin care se atestă îndeplinirea de către institutiile mass-media a conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare

 

Subsemnatul, ...........................................1, ...............................2, în cadrul ...................................................3, solicit eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, în vederea participării cu reprezentanti la observarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009.

Date de contact:............................................................4

..............................................................5

            ................................6


1 Se înscriu numele si prenumele persoanei din conducerea institutiei mass-media care face cererea.

2 Se trece functia pe care persoana care face cererea o are în institutia mass-media.

3 Se trece denumirea institutiei mass-media.

4 Se trece numărul de fax sau e-mailul.

s Se trec numele si prenumele persoanei din conducerea institutiei mass-media care face cererea, semnătura acesteia si se aplică stampila institutiei mass-media.

s Se trece data.

 

ANEXA Nr. 4

 

 

SIGLA

 

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

Sediul Central: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti

Tel./fax 021/3101.386, www.roaep.ro, email: office@roaep.ro

 

 

 

 

 

Autoritatea Electorala Permanenta prelucreaza date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, potrivit modificărilor nr. 4238,

nr. 9289 si nr. 9290, în scopul îndeplinirii atributiilor legale în materie electorala si de control al finantarii partidelor politice si al campaniilor electorale.

 

 

 

 

................................... 1

 

ADEVERINTĂ

 

            Adeverim prin prezenta că institutia mass-media..............................................2 îndeplineste conditiile prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, pentru a participa cu reprezentanti interni la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2009.

 

Presedinte,

............................................

 

NOTĂ:

Prezenta adeverintă (în original sau în copie) este valabilă numai dacă este însotită de copia cererii de eliberare a acesteia si permite institutiei mass-media să obtină de la birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate acreditarea ca reprezentanti interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaratii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenentă politică.

Prezenta adeverintă se publică pe pagina de internet a Autoritătii Electorale Permanente.


1 Se trece numărul de înregistrare.

2 Se trece denumirea institutiei mass-media.

3 Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, se trece semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.


 

ANEXA Nr. 5

 

 

SIGLA

 

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

Sediul Central: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti

Tel./fax 021/3101.386, www.roaep.ro, email: office@roaep.ro

 

 

 

 

 

Autoritatea Electorala Permanenta prelucreaza date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, potrivit modificărilor nr. 4238,

nr. 9289 si nr. 9290, în scopul îndeplinirii atributiilor legale în materie electorala si de control al finantarii partidelor politice si al campaniilor electorale.

 

 

 

 

................................... 1

 

ACREDITARE

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu nr. ........................................................................, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. ................................................,

în temeiul prevederilor art. 198 alin. (6) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează ca ....................................................2 pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2009 următoarele persoane:

1.......................................................................3;

 

2.......................................................................;

3........................................................................;

4.........................................................................

 

Presedinte,

...............................4

 

NOTĂ:

Prezenta acreditare (în original sau în copie) însotită de actul de identitate al persoanei acreditate permite acesteia accesul atât la primul tur de scrutin, cât si la al doilea tur de scrutin, în spatiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate si la birourile electorale ale sectiilor de votare.

Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 si terminând cu momentul încheierii si semnării de către membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în sectia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil si în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea si desfăsurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris presedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităti. Orice act de propagandă electorală, precum si încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

Încălcarea conditiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării.

Prezenta acreditare se publică pe pagina de internet a Autoritătii Electorale Permanente.


1 Se trece numărul de înregistrare.

2 Se trec observatori externi sau reprezentanti externi ai mass-media, după caz, precum si denumirea organizatiei sau a institutiei mass-media străine.

3 Se trec numele si prenumele observatorului extern sau al reprezentantului extern al mass-mediei, după caz.

4 Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, se trece semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.