MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 808/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 808         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            356. - Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009

 

            Acord între Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

 

            1.707. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.382. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

            1.383. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

            1.386. - Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.147. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 356.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

 

Guvernul României si Guvernul Canadei, denumite în cele ce urmează părti contractante,

recunoscând că promovarea si protejarea investitiilor investitorilor unei părti contractante pe teritoriul celeilalte părti contractante vor fi favorabile stimulării initiativei în afaceri si dezvoltării cooperării economice dintre ele, au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL I

Definitii

 

În sensul acestui acord:

a) informatie confidentială desemnează informatia confidentială de afaceri si informatia care este privilegiată sau protejată de divulgare în alt mod;

b) întreprindere desemnează:

(i) orice entitate constituită sau organizată în conformitate cu legea aplicabilă, indiferent dacă este cu scop profitabil sau nonprofitabil, proprietate particulară sau de stat, inclusiv orice corporatie, trust, parteneriat, drept de proprietate exclusivă, societate mixtă sau altă asociatie; si

(ii) o sucursală a unei astfel de entităti;

c) măsură existentă desemnează o măsură existentă la data la care acest acord intră în vigoare;

d) serviciu financiar înseamnă un serviciu de natură financiară, inclusiv asigurarea, si un serviciu accesoriu sau auxiliar unui serviciu de natură financiară;

e) institutie financiară desemnează orice intermediar financiar sau altă întreprindere care este autorizată să facă afaceri si este reglementată ori condusă ca o institutie financiară în conformitate cu legea părtii contractante pe teritoriul căreia este situată;

f) drepturi de proprietate intelectuală înseamnă dreptul de autor si drepturile conexe, drepturi la mărci de comert, drepturi la brevete, drepturi la topografii de semiconductori cu circuite integrate, drepturi la secrete comerciale, drepturi ale amelioratorilor de soiuri de plante, drepturi la indicatii geografice si drepturi de desen industrial;

g) investitie desemnează orice fel de activ detinut sau controlat, direct ori indirect, printr-un investitor al unui stat tert, de către un investitor al unei părti contractante pe teritoriul celeilalte părti contractante, în conformitate cu legile acesteia din urmă, si include în special, dar nu exclusiv:

(i) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile si orice drepturi asociate, cum sunt ipoteci, drepturi de retentie sau gajuri;

(ii) actiuni, părti sociale, obligatiuni si titluri de creantă sau orice altă formă de participare la o societate, întreprindere de afaceri sau societate mixtă;

(iii) sume de bani, drepturi de creantă si drepturi privind prestatii pe bază contractuală, având o valoare financiară;

(iv) fond comercial; (v) drepturi de proprietate intelectuală;

(vi) drepturi, acordate prin lege sau prin contract, de a întreprinde orice activitate economică si comercială, inclusiv orice drepturi de prospectare, cultivare, extractie sau exploatare a resurselor naturale, dar nu desemnează bunuri imobiliare sau altele, corporale ori necorporale, care nu sunt dobândite în vederea sau utilizate cu scopul unui profit economic ori cu alte scopuri de afacere. Orice modificare în forma unei investitii nu va afecta caracterul său de investitie;

h) investitor înseamnă:

- în ceea ce priveste România:

(i) orice persoană fizică care, în conformitate cu legislatia română, este considerată a fi cetăteanul său si care nu posedă cetătenia Canadei; sau

(ii) orice persoană juridică, incluzând orice societate comercială, corporatie, asociatie de afaceri sau altă organizatie, care este constituită ori altfel organizată, în mod corespunzător, în conformitate cu legislatia română si care îsi are sediul, precum si activitătile economice efective pe teritoriul României, care efectuează o investitie pe teritoriul Canadei; si


- în ceea ce priveste Canada:

(i) orice persoană fizică care posedă cetătenia canadiană sau este rezidentă permanentă în Canada în conformitate cu legile sale; sau

(ii) orice întreprindere înregistrată sau constituită în mod corespunzător în conformitate cu legile aplicabile în Canada, care face o investitie pe teritoriul României;

i) măsură include orice lege, reglementare, procedură, cerintă sau practică;

j) entitate publică desemnează o bancă centrală sau o autoritate monetară a unei părti contractante ori a unei uniuni monetare al cărei membru este, sau al unei institutii financiare detinute ori controlate de către o parte contractantă;

k) venituri desemnează toate sumele produse de o investitie si include în special, dar nu exclusiv, profituri, dobânzi, câstiguri de capital, dividende, redevente, onorarii sau alte venituri curente, indiferent de forma în care sunt plătite veniturile;

l) întreprindere de stat înseamnă o întreprindere care este proprietate de stat sau care, prin participarea la capital, este controlată de guvern;

m) teritoriu desemnează:

- în ceea ce priveste România, teritoriul României, inclusiv marea teritorială si zona economică exclusivă asupra cărora România îsi exercită, în conformitate cu legislatia internă si cu dreptul international, suveranitatea, drepturi suverane si de jurisdictie;

- în ceea ce priveste Canada, teritoriul Canadei, precum si acele zone maritime, inclusiv solul si subsolul adiacente limitei exterioare a mării teritoriale, asupra cărora Canada exercită, conform dreptului international, drepturi suverane în scopul explorării si exploatării resurselor naturale ale acestor zone.

 

ARTICOLUL II

Înfiintarea, dobândirea si protejarea investitiei1

 

1. Fiecare parte contractantă va încuraja crearea conditiilor favorabile pentru investitorii celeilalte părti contractante pentru efectuarea investitiilor pe teritoriul său.

2. a) Fiecare parte contractantă va acorda investitiilor sau veniturilor investitorilor celeilalte părti contractante un tratament în conformitate cu dreptul international cutumiar privind standardul minim de tratament al străinilor, inclusiv tratamentul just si echitabil si deplina protectie si securitate.

b) Notiunile de tratament just si echitabil si deplina protectie si securitate prevăzute la lit. a) nu necesită un tratament suplimentar celui sau dincolo de acela care este cerut de dreptul international cutumiar privind standardul minim de tratament al străinilor.

c) Determinarea faptului că a existat o încălcare a unei alte prevederi a acestui acord sau a unui acord international separat nu stabileste faptul că a existat o încălcare a acestui alineat.

3. Fiecare parte contractantă va permite înfiintarea unei noi întreprinderi de afaceri sau dobândirea unei întreprinderi de afaceri existente ori a unei părti dintr-o astfel de întreprindere de către investitori sau potentiali investitori ai celeilalte părti contractante pe o bază nu mai putin favorabilă decât cea care permite, în situatii asemănătoare, o astfel de înfiintare ori dobândire de către:

a) investitorii sau potentialii săi investitori interni; sau

b) investitori sau potentiali investitori ai unui stat tert.

4. a) Hotărârile oricărei părti contractante, potrivit măsurilor care nu sunt în contradictie cu acest acord, de a permite sau nu o dobândire nu se vor supune prevederilor art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă) sau XV (Diferende între părtile contractante) ale acestui acord.

b) Hotărârile oricărei părti contractante de a nu permite înfiintarea unei noi întreprinderi de afaceri sau dobândirea unei întreprinderi de afaceri existente ori a unei părti dintr-o astfel de întreprindere de către investitori sau potentiali investitori, în conformitate cu legile si reglementările sale, nu se vor supune prevederilor art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă) al acestui acord.

5. Părtile contractante recunosc că este neadecvată încurajarea investitiilor prin relaxarea măsurilor interne privind sănătatea, siguranta sau protectia mediului. Pe cale de consecintă, o parte contractantă nu va renunta sau deroga în alt mod ori nu se va oferi să renunte sau să deroge în alt mod la/de la astfel de măsuri ca o încurajare pentru înfiintarea, dobândirea, extinderea sau retinerea pe teritoriul său a investitiei unui investitor. Dacă o parte contractantă consideră că cealaltă parte contractantă a oferit o astfel de încurajare, ea poate solicita consultări cu cealaltă parte contractantă, cele două părti contractante urmând a se consulta în scopul evitării oricărei astfel de încurajări.

 

1 Pentru o mai mare certitudine, tratamentul acordat de o parte contractantă conform alin. 3 lit. b) al acestui articol si alin. 1 si 2 ale art. III (Tratamentul natiunii celei mai favorizate si tratamentul national după înfiintare) reprezintă, cu privire la un guvern subnational, tratamentul acordat în circumstante similare de către respectivul guvern subnational investitorilor si investitiilor investitorilor unui stat tert. Tratamentul acordat de o parte contractantă conform alin. 3 lit. a) al acestui articol si alin. 3 al art. III (Tratamentul natiunii celei mai favorizate si tratamentul national după înfiintare) reprezintă, cu privire la un guvern subnational, tratamentul acordat în circumstante similare de către respectivul guvern subnational investitorilor si investitiilor investitorilor unei părti contractante din care aceasta face parte.

 

ARTICOLUL III

Tratamentul natiunii celei mai favorizate si tratamentul national după înfiintare

 

1. Fiecare parte contractantă va acorda investitiilor sau veniturilor investitorilor celeilalte părti contractante un tratament nu mai putin favorabil decât cel pe care îl acordă, în situatii asemănătoare, investitiilor sau veniturilor investitorilor oricărui stat tert.

2. Fiecare parte contractantă va acorda investitorilor celeilalte părti contractante, cu privire la managementul, utilizarea, posesia sau înstrăinarea investitiilor ori a veniturilor lor, un tratament nu mai putin favorabil decât cel pe care îl acordă, în situatii asemănătoare, investitorilor unui stat tert.

3. Fiecare parte contractantă va acorda investitiilor sau veniturilor investitorilor celeilalte părti contractante un tratament nu mai putin favorabil decât cel pe care îl acordă, în situatii asemănătoare, investitiilor ori veniturilor propriilor investitori în ceea ce priveste extinderea, managementul, administrarea, exploatarea si vânzarea sau înstrăinarea investitiilor.

 

ARTICOLUL IV

Exceptii

 

            1. Alin. 3 al art. II (înfiintarea, dobândirea si protejarea investitiei), art. III (Tratamentul natiunii celei mai favorizate si tratamentul national după înfiintare) si alin. 1 si 2 ale art. V (Alte măsuri) nu se aplică:

            a) (i) la orice măsuri existente neconforme, mentinute în cadrul teritoriului unei părti contractante. În această privintă si pentru o sigurantă ulterioară, este recunoscut că persoanele fizice care nu au cetătenia română, precum si persoanele juridice care nu au nationalitate română si sediul în România pot dobândi în proprietate terenuri prin acte întocmite între vii, cu rezerva îndeplinirii conditiilor prevăzute în Constitutie si în legislatia internă în vigoare a României; si

(ii) la orice măsură mentinută sau adoptată după data intrării în vigoare a acestui acord, care, în momentul vânzării ori al altei înstrăinări a capitalurilor de stat sau a activelor dintr-o întreprindere de stat existentă ori o entitate guvernamentală existentă interzice sau impune restrictii referitoare la dreptul de proprietate asupra capitalurilor ori activelor sau impune conditii privind nationalitatea personalului de conducere ori a membrilor consiliului director;

b) la continuarea sau reluarea promptă a oricărei măsuri neconforme la care se face referire la lit. a);

c) la un amendament la orice măsură neconformă la care se face referire la lit. a), în măsura în care amendamentul nu diminuează cu aceste obligatii conformitatea măsurii, în forma în care există imediat înainte de amendament;

d) la dreptul fiecărei părti contractante de a face sau de a mentine exceptii în cadrul sectoarelor sau problemelor enumerate în anexa Ala acest acord.

2. Prevederile referitoare la tratamentul national si tratamentul natiunii celei mai favorizate din acest acord nu se vor aplica avantajelor acordate de către o parte contractantă ca urmare a obligatiilor de membru al unei uniuni vamale, economice sau monetare, piete comune ori zone de comert liber.

3. Părtile contractante înteleg obligatiile unei părti contractante, în calitate de membru al unei uniuni vamale, economice sau monetare, piete comune ori zone de comert liber, de a include obligatiile rezultate dintr-un acord international sau dintr-o întelegere pe bază de reciprocitate a respectivei uniuni vamale, economice sau monetare, piete comune sau zone de comert liber.

4. Alin. 3 lit. b) al art. II (înfiintarea, dobândirea si protejarea investitiei) si alin. 1 si 2 ale art. III (Tratamentul natiunii celei mai favorizate si tratamentul national după înfiintare) nu se aplică tratamentului acordat de o parte contractantă potrivit oricărui acord bilateral sau multilateral, existent ori viitor, cu privire la:

a) aviatie;

b) piscicultura;

c) probleme maritime, inclusiv operatiuni de salvare a unei nave; sau

d) servicii financiare.

 

ARTICOLUL V

Alte măsuri

 

1. a) O parte contractantă nu poate pretinde ca o întreprindere a acelei părti contractante, care este o investitie în baza acestui acord, să numească în functiile cele mai înalte de conducere persoane de o anumită nationalitate.

b) O parte contractantă poate pretinde, în conformitate cu legile si reglementările sale, ca o majoritate a consiliului director sau orice comitet al acestuia al unei întreprinderi care este o investitie în baza acestui acord să fie de o anumită nationalitate sau rezident pe teritoriul părtii contractante, cu conditia ca această cerintă să nu împiedice în mod substantial capacitatea investitorului de a exercita controlul asupra investitiei sale.

2. Nicio parte contractantă nu poate impune vreuna dintre următoarele conditii în legătură cu permisiunea de înfiintare sau de dobândire a unei investitii ori nu poate aplica vreuna dintre următoarele măsuri în legătură cu reglementarea ulterioară a acelei investitii:

a) de a exporta un anumit nivel sau procent de mărfuri;

b) de a realiza un anumit nivel sau procent de produs intern;

c) de a cumpăra, folosi ori acorda prioritate bunurilor produse sau serviciilor asigurate pe teritoriul său ori de a cumpăra bunuri sau servicii de la persoane de pe teritoriul său;

d) de a raporta în orice fel volumul sau valoarea importurilor la volumul sau valoarea exporturilor ori la suma încasărilor valutare asociate unei astfel de investitii; sau

e) de a transfera tehnologie, un proces de productie sau alte cunostinte brevetate către o persoană de pe teritoriul său si neafiliată celui care efectuează transferul, cu exceptia cazului în care pretentia este impusă ori angajamentul sau sarcina este dispus/dispusă de către o instantă judecătorească, un tribunal administrativ sau o autoritate privind concurenta, fie pentru repararea unei pretinse încălcări a legilor relative la concurentă, fie pentru actionarea într-o manieră care nu este incompatibilă cu celelalte prevederi ale acestui acord.

3. Prevederile alin. 2 nu vor fi interpretate în sensul de a interzice României să adopte sau să mentină criteriile de performantă necesare pentru a respecta obligatiile ce revin României în calitate de membru al Uniunii Europene, în conformitate cu măsurile adoptate sau mentinute de Uniunea Europeană, referitoare la productia, prelucrarea si comercializarea produselor agricole si a produselor agricole procesate.

4. Interzicerea adoptării de măsuri privind criteriile de performantă, prevăzută la alin. 2, nu va fi extinsă asupra conditiilor de primire sau de continuare a primirii unui avantaj, cum ar fi orice avantaj rezultat din înfiintarea unei organizatii de piată pentru produsele agricole si din efectele acesteia de stabilizare a pietei.

5. Sub rezerva legilor, reglementărilor si politicilor sale referitoare la intrarea străinilor, fiecare parte contractantă va permite intrarea temporară a cetătenilor celeilalte părti contractante, angajati de către o întreprindere, care caută să ofere servicii acelei întreprinderi ori unei sucursale sau filiale a acesteia, în calitate managerială ori executivă.

 

ARTICOLUL VI

Exceptii diverse

 

1. a) în ceea ce priveste drepturile de proprietate intelectuală, o parte contractantă poate deroga de la prevederile art. III (Tratamentul natiunii celei mai favorizate si tratamentul national după înfiintare) într-un mod care să fie compatibil cu Actul final cuprinzând rezultatele Rundei Uruguay privind negocierile comerciale multilaterale, adoptat la Marrakesh la 15 aprilie 1994.

b) Prevederile art. VIII (Exproprierea) nu se aplică la eliberarea licentelor obligatorii acordate cu privire la drepturile de proprietate intelectuală sau la revocarea, limitarea ori crearea de drepturi de proprietate intelectuală, în măsura în care această eliberare, revocare, limitare sau creare este în concordantă cu Actul final cuprinzând rezultatele Rundei Uruguay privind negocierile comerciale multilaterale.

2. Prevederile art. II (înfiintarea, dobândirea si protejarea investitiei) si ale art. III (Tratamentul natiunii celei mai favorizate si tratamentul national după înfiintare) si alin. 1, 2 si 5 ale art. V (Alte măsuri) ale acestui acord nu se aplică:

a) la achizitiile guvernului sau ale întreprinderilor de stat;

b) la subventiile sau alocatiile asigurate de un guvern ori o întreprindere de stat, inclusiv împrumuturi, garantii si asigurări guvernamentale;

c) la orice măsură care nu recunoaste investitorilor celeilalte părti contractante si investitiilor lor orice drepturi sau preferinte acordate populatiei aborigene a Canadei; sau

d) la orice program extern, prezent sau viitor, de sprijinire a promovării dezvoltării economice, fie bazat pe un acord bilateral, fie potrivit unui aranjament sau acord multilateral, cum ar fi Aranjamentul OCDE privind creditele de export sprijinite oficial.

3. Investitiile în industriile culturale sunt exceptate de la prevederile acestui acord. Industrii culturale desemnează persoanele fizice sau întreprinderile angajate în oricare dintre următoarele activităti:

a) publicarea, distribuirea sau vânzarea de cărti, reviste, periodice ori ziare tipărite sau scrise la masină în formă lizibilă dar neincluzând numai activitatea de tipărire ori zetărie a celor mai sus mentionate;


b) producerea, distribuirea, vânzarea sau prezentarea filmelor ori a înregistrărilor video;

c) producerea, distribuirea, vânzarea sau prezentarea de înregistrări muzicale audio ori video;

d) publicarea, distribuirea, vânzarea sau prezentarea de muzică, tipărită ori scrisă la masină în formă lizibilă; sau

e) radiocomunicatii în care transmisiunile sunt destinate receptionării directe de către publicul larg si toate activitătile de transmisie prin radio, televiziune sau cablu, precum si toate serviciile de programe prin satelit si retele de transmisiuni.

 

ARTICOLUL VII

Despăgubirea pentru pierderi

 

            Investitorilor unei părti contractante care au suferit pierderi deoarece investitiile sau veniturile lor de pe teritoriul celeilalte părti contractante au fost afectate de un conflict armat, o stare natională de urgentă ori o calamitate naturală pe acel teritoriu li se va acorda de către această din urmă parte contractantă, în ceea ce priveste restituirea, indemnizatia, despăgubirea sau altă reglementare, un tratament nu mai putin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor investitori ori investitorilor oricărui stat tert.

 

ARTICOLUL VIII

Exproprierea2

 

1. Investitiile sau veniturile investitorilor oricărei părti contractante nu vor fi nationalizate, expropriate sau supuse unor măsuri având un efect echivalent nationalizării sau exproprierii (denumite în cele ce urmează expropriere) pe teritoriul celeilalte părti contractante, decât dacă măsurile sunt luate în interes public, în conformitate cu procedura legală, într-o manieră nediscriminatorie si în schimbul unei despăgubiri prompte, adecvate si efective. Această despăgubire va fi bazată pe valoarea reală a investitiei sau veniturilor expropriate, imediat înaintea exproprierii sau în momentul în care exproprierea propusă a devenit cunoscută public, oricare dintre situatii survine prima, va fi plătibilă de la data exproprierii la o rată comercială normală a dobânzii, va fi plătită fără întârziere si va fi efectiv realizabilă si liber transferabilă.

2. Investitorul afectat va avea dreptul, conform legislatiei părtii contractante care face exproprierea, la o examinare promptă, de către o autoritate judecătorească sau o altă autoritate independentă a acelei părti contractante, a cazului si a evaluării investitiei ori veniturilor sale în conformitate cu principiile expuse în acest articol.

 


2 Anexa B (Clarificarea exproprierii indirecte) se va aplica acestui articol.

 

ARTICOLUL IX

Transferul fondurilor

 

1. Fiecare parte contractantă va garanta unui investitor al celeilalte părti contractante transferul fără restrictii al investitiilor si veniturilor. Fără a limita consideratia cu caracter general de mai sus, fiecare parte contractantă va garanta, de asemenea, investitorului transferul fără restrictii al:

a) fondurilor pentru rambursarea împrumuturilor legate de o investitie;

b) sumelor provenind din lichidarea totală sau partială a unei investitii;

c) salariilor si altor remuneratii ale unui cetătean al celeilalte părti contractante căruia i s-a permis să lucreze, în legătură cu o investitie, pe teritoriul celeilalte părti contractante; si

d) oricărei despăgubiri datorate unui investitor în virtutea art. VII (Despăgubirea pentru pierderi) sau VIII (Exproprierea) ale prezentului acord.

2. Transferurile se vor efectua fără întârziere în valuta convertibilă în care a fost investit initial capitalul sau în orice altă valută convertibilă convenită de investitor si partea contractantă implicată. Dacă nu s-a stabilit altfel cu investitorul, transferurile se vor efectua la cursul de schimb în vigoare la data transferului.

3. Fără a încălca prevederile alin. 1 si 2, o parte contractantă poate împiedica un transfer prin aplicarea echitabilă, nediscriminatorie si de bună-credintă a legilor sale referitoare la:

a) bancrută, insolvabilitate sau protejarea drepturilor creditorilor;

b) emisiunea, comercializarea sau tranzactionarea titlurilor de valoare;

c) infractiuni penale;

d) raportări de transferuri ale valutei sau altor instrumente monetare; sau

e) executarea hotărârilor date în cadrul procedurilor adjudecatorii.

4. Nicio parte contractantă nu poate cere investitorilor săi să transfere sau nu îi poate penaliza pe investitorii săi pentru neefectuarea transferului veniturilor atribuibile investitiilor de pe teritoriul celeilalte părti contractante.

5. Alin. 4 nu va fi interpretat în sensul de a împiedica o parte contractantă să impună orice măsură prin aplicarea echitabilă, nediscriminatorie si de bună-credintă a legilor sale referitoare la problemele expuse în alin. 3 lit. a)-e).

6. Fără a tine seama de alin. 1, o parte contractantă poate restrictiona transferurile veniturilor în natură în circumstantele în care aceasta ar putea restrictiona în alt mod astfel de transferuri conform Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizatiei Mondiale a Comertului (denumit în cele ce urmează Acordul OMC) si asa cum este prevăzut la alin. 3.

 

ARTICOLUL X

Subrogarea

 

1. Dacă o parte contractantă sau orice agentie a acesteia face plăti către oricare dintre investitorii săi pe baza unei garantii sau a unui contract de asigurare pe care l-a încheiat în legătură cu o investitie, cealaltă parte contractantă va recunoaste valabilitatea subrogării în favoarea acestei părti contractante sau agentii a acesteia pentru orice drept ori titlu detinut de către investitor.

2. O parte contractantă sau orice agentie a acesteia, care este subrogată în drepturile unui investitor în conformitate cu alin. 1 al acestui articol, va fi îndreptătită, în toate cazurile, la aceleasi drepturi ca si investitorul cu privire la investitia respectivă si veniturile conexe. Aceste drepturi pot fi exercitate de către partea contractantă sau orice agentie a acesteia ori de către investitor dacă partea contractantă sau orice agentie a acesteia îl autorizează în acest sens.

 

ARTICOLUL XI

Investitia în servicii financiare

 

1. Nicio dispozitie a acestui acord nu va fi interpretată ca împiedicând o parte contractantă de la adoptarea sau mentinerea unor măsuri rezonabile din ratiuni prudentiale, cum ar fi:

a) protejarea investitorilor, deponentilor, participantilor pe piata financiară, detinătorilor de polite de asigurare, solicitantilor în baza unei polite sau persoanelor cărora le este datorată o obligatie fiduciară de către o institutie financiară;

b) mentinerea sigurantei, soliditătii, integritătii sau responsabilitătii financiare a institutiilor financiare; si

c) asigurarea integritătii si stabilitătii sistemului financiar al unei părti contractante.


2. Fără a încălca prevederile alin. 1, 2 si 4 ale art. IX (Transferul fondurilor) si fără a limita aplicabilitatea alin. 3 al art. IX (Transferul fondurilor), o parte contractantă poate împiedica sau limita transferurile efectuate de o institutie financiară către ori în beneficiul unei filiale sau persoane asociate la o astfel de institutie ori deponent, prin aplicarea echitabilă, nediscriminatorie si de bună-credintă a măsurilor referitoare la mentinerea sigurantei, soliditătii, integritătii sau responsabilitătii financiare a institutiilor financiare.

3. a) În cazul în care un investitor supune arbitrajului o plângere în baza art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă) si partea contractantă în diferend invocă alin. 1 sau 2 de mai sus, tribunalul constituit conform art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă) va cere, la solicitarea acelei părti contractante, un raport scris de la părtile contractante, din care să reiasă dacă si în ce măsură alineatele respective constituie o apărare întemeiată la plângerea investitorului. Tribunalul nu va actiona înainte de primirea unui raport în baza acestui alineat.

b) Potrivit cererii primite în conformitate cu alin. 3 lit. a), părtile contractante vor proceda, în conformitate cu art. XV (Diferende între părtile contractante), la pregătirea unui raport scris, fie pe baza acordului ulterior consultărilor, fie prin intermediul completului de arbitraj. Consultările se vor tine între autoritătile serviciilor financiare ale părtilor contractante. Raportul va fi transmis tribunalului si va fi obligatoriu pentru tribunal.

c) În cazul în care, în termen de 70 de zile de la trimiterea la tribunal, nu s-a făcut nicio cerere de constituire a completului de arbitraj conform alin. 3 lit. b) si niciun raport nu a fost primit de către tribunal, tribunalul va decide asupra cauzei.

4. Completele de judecată pentru diferende în cauze prudentiale si alte probleme financiare vor fi în posesia expertizei necesare cu privire la serviciul financiar specific în diferend.

5. Alin. 3 lit. b) al art. II (înfiintarea, dobândirea si protejarea investitiei) nu se aplică cu privire la serviciile financiare.

 

ARTICOLUL XII

Măsuri fiscale

 

1. Cu exceptia celor prezentate în acest articol, nicio dispozitie a acestui acord nu se va aplica măsurilor fiscale.

2. Nicio dispozitie a acestui acord nu va afecta drepturile si obligatiile părtilor contractante în baza oricărei conventii privind fiscalitatea. În eventualitatea în care există vreo neconcordantă între prevederile acestui acord si o astfel de conventie, prevederile acelei conventii se aplică neconcordantei respective.

3. Sub rezerva alin. 2, o plângere a unui investitor, referitoare la faptul că o măsură fiscală a unei părti contractante reprezintă o încălcare a unei întelegeri între autoritătile guvernamentale centrale ale unei părti contractante si investitor cu privire la o investitie, va fi considerată ca o plângere pentru încălcarea acestui acord, cu exceptia cazului în care autoritătile fiscale ale părtilor contractante hotărăsc de comun acord, nu mai târziu de 6 luni de la notificarea referitoare la plângerea investitorului, că măsura nu contravine unei astfel de întelegeri.

4. Art. VIII (Exproprierea) se poate aplica unei măsuri fiscale în afară de cazul în care autoritătile fiscale ale părtilor contractante hotărăsc, de comun acord, nu mai târziu de 6 luni de la notificarea făcută de către investitorul care contestă o măsură fiscală, că măsura nu reprezintă o expropriere.

5. Dacă autoritătile fiscale ale părtilor contractante nu reusesc să ia de comun acord hotărârile specificate la alin. 3 si 4, în termen de 6 luni de la efectuarea notificării, investitorul poate supune plângerea sa spre solutionare conform art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă).

 

ARTICOLUL XIII

Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă3

 

3 Anexa C (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă) seva aplica procedurilor prevăzute de prezentul articol.

 

1. Orice diferend între o parte contractantă si un investitor al celeilalte părti contractante, referitor la plângerea investitorului că o măsură adoptată sau neadoptată de către prima parte contractantă reprezintă o încălcare a acestui acord si că investitorul a suferit pierderi ori pagube datorate sau decurgând din această încălcare, va fi solutionat, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

2. Dacă un diferend nu se poate solutiona pe cale amiabilă în termen de 6 luni de la data la care a fost deschis, acesta poate fi supus arbitrajului de către investitor, conform alin. 4, în sensul acestui alineat, un diferend se consideră a fi deschis atunci când investitorul unei părti contractante a transmis o notificare scrisă celeilalte părti contractante prin care pretinde că o măsură adoptată sau neadoptată de către cea din urmă parte contractantă reprezintă o încălcare a acestui acord si că investitorul a suferit pierderi ori pagube datorate sau care decurg din această încălcare. S-a convenit ca, potrivit prevederilor acestui articol, părtile contractante să încurajeze investitorii să folosească instantele judecătoresti si tribunalele interne pentru solutionarea diferendelor.

3. Un investitor poate supune diferendul, asa cum se face referire la alin. 1, arbitrajului, în conformitate cu alin. 4 numai dacă:

a) investitorul a consimtit în scris la aceasta;

b) investitorul a renuntat la dreptul său de a initia sau de a continua orice alte proceduri, cu privire la măsura pretinsă a fi o încălcare a acestui acord, înaintea instantelor judecătoresti sau tribunalelor părtii contractante respective sau prin orice fel de procedură de solutionare a diferendului;

c) dacă problema în cauză implică fiscalitatea, conditiile specificate la alin. 5 al art. XII (Măsuri fiscale) au fost îndeplinite; si

d) nu au trecut mai mult de 3 ani de la data la care investitorul a obtinut sau ar fi trebuit să obtină pentru prima oară informatii referitoare la pretinsa încălcare si informatii că investitorul a suferit pierderi sau pagube.

4. Diferendul poate fi supus, la alegerea investitorului interesat, arbitrajului la:

a) Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (ICSID) constituit conform Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii între state si persoane ale altor state, adoptată la Washington la 18 martie 1965 (denumită în cele ce urmează Conventia ICSID), cu conditia ca atât partea contractantă aflată în diferend, cât si partea contractantă a investitorului să fie părti ale Conventiei ICSID; sau

b) Regulile privind facilitătile suplimentare pentru administrarea procedurilor de către Secretariatul Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (denumite în cele ce urmează Regulile privind facilitătile suplimentare ale ICSID), cu conditia ca fie partea contractantă în diferend, fie partea contractantă a investitorului, dar nu amândouă, să fie parte a Conventiei ICSID; sau

c) Regulile de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).

5. Fiecare parte contractantă consimte neconditionat prin aceasta să supună diferendul arbitrajului international în conformitate cu prevederile acestui articol.

6. a) Consimtământul dat conform alin. 5, împreună fie cu consimtământul dat conform alin. 3, fie cu consimtământul dat conform alin. 12, va satisface cerintele pentru:

(i) consimtământul scris al părtilor în diferend, în sensul cap. II (Jurisdictia Centrului) al Conventiei ICSID si în sensul Regulilor privind facilitătile suplimentare ICSID; si


(ii) un acord în scris în sensul art. II al Conventiei Natiunilor Unite pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958 (denumită în cele ce urmează Conventia de la New York).

b) Orice arbitraj, conform acestui articol, se va tine într-un stat care este parte a Conventiei de la New York, iar plângerile supuse arbitrajului vor fi considerate ca decurgând dintr-o relatie sau tranzactie comercială în sensul art. I al acestei conventii.

7. Un tribunal constituit pe baza acestui articol va decide asupra problemelor în diferend în conformitate cu acest acord si cu regulile aplicabile ale dreptului international.

8. Un tribunal poate stabili o măsură temporară de protejare în scopul de a prezerva drepturile unei părti aflate în diferend sau de a se asigura că jurisdictia tribunalului este pe deplin efectivă, incluzând un ordin de păstrare a probatoriului în posesia sau sub controlul unei părti în diferend ori de a proteja jurisdictia tribunalului. Un tribunal nu poate ordona executarea fortată sau interzicerea aplicării măsurii, pretinsă a constitui o încălcare a acestui acord. În sensul acestui alineat, un ordin include o recomandare.

9. Un tribunal poate acorda, separat sau în asociere, numai:

a) compensatii pecuniare si orice dobândă aferentă;

b) restituirea proprietătii, caz în care hotărârea va prevedea ca partea contractantă în diferend să poată plăti compensatii pecuniare si orice dobândă aferentă în locul restituirii.

Un tribunal poate, de asemenea, hotărî asupra cheltuielilor în conformitate cu regulile de arbitraj aplicabile.

10. O hotărâre de arbitraj va fi definitivă si obligatorie si va fi executorie pe teritoriul fiecăreia dintre părtile contractante.

11. Orice proceduri bazate pe acest articol nu vor prejudicia drepturile părtilor contractante conform art. XIV (Consultări si schimburi de informatii) si art. XV (Diferende între părtile contractante).

12. a) O plângere asupra faptului că o parte contractantă încalcă acest acord si că o întreprindere care este persoană juridică înregistrată sau corect constituită, în conformitate cu legile în vigoare ale acelei părti contractante, a suferit pierderi sau pagube datorate ori decurgând din această încălcare, poate fi făcută de către un investitor al celeilalte părti contractante care actionează în interesul unei întreprinderi pe care investitorul o detine sau o controlează direct ori indirect. În acest caz:

(i) va fi dată o hotărâre arbitrală întreprinderii afectate;

(ii) va fi cerut consimtământul pentru arbitraj atât al investitorului, cât si al întreprinderii;

(iii) atât investitorul, cât si întreprinderea trebuie să renunte la orice drept de initiere sau continuare a oricăror proceduri, cu privire la măsura presupusă a fi o încălcare a acestui acord, în fata instantelor judecătoresti ori tribunalelor părtii contractante respective sau prin orice fel de procedură de solutionare a diferendului; si

(iv) investitorul nu poate face plângere dacă au trecut mai mult de 3 ani de la data la care întreprinderea a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască pentru prima oară informatii referitoare la pretinsa încălcare si informatii că a suferit pierderi sau pagube, b) Fără a încălca prevederile alin. 12 lit. a), atunci când o parte contractantă în diferend privează un investitor aflat în diferend de controlul unei întreprinderi nu vor fi cerute următoarele:

(i) consimtământul pentru arbitraj al întreprinderii conform alin. 12 lit. a) pct. (ii); si

(ii) renuntarea de către întreprindere conform alin. 12 lit. a) pct. (iii).

13. Cu privire la:

a) institutiile financiare ale unei părti contractante; si

b) investitorii unei părti contractante si investitiile acestora în institutii financiare, pe teritoriul celeilalte părti contractante, art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă) se aplică numai în ceea ce priveste plângerile că cealaltă parte contractantă a încălcat o obligatie decurgând din art. VIII (Exproprierea), art. IX (Transferul fondurilor) sau alin. 1 si 2 ale art. XVIII (Prevederi finale si intrarea în vigoare).

 

ARTICOLUL XIV

Consultări si schimburi de informatii

 

1. Fiecare parte contractantă poate solicita consultări cu privire la interpretarea sau aplicarea acestui acord. Cealaltă parte contractantă va acorda deplină consideratie acestei solicitări. Pe baza cererii oricărei părti contractante se vor face schimburi de informatii cu privire la măsurile adoptate de cealaltă parte contractantă, care ar putea avea impact asupra noilor investitii, investitiilor sau veniturilor cuprinse în acest acord.

2. Consultările prevăzute de prezentul articol vor include consultări cu privire la orice demers pe care o parte contractantă îl poate considera necesar pentru a asigura compatibilitatea între acest acord si Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

 

ARTICOLUL XV

Diferende între părtile contractante

 

1. Orice diferend între părtile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi solutionat, oricând este posibil, pe cale amiabilă prin consultări.

2. Dacă un diferend nu poate fi solutionat prin consultări, va fi supus, la cererea oricărei părti contractante, unui complet de arbitraj spre solutionare.

3. Un complet de arbitraj va fi constituit pentru orice diferend, în termen de două luni de la primirea pe căi diplomatice a cererii de arbitraj, fiecare parte contractantă va numi un membru pentru completul de arbitraj. Cei 2 membri vor alege apoi un cetătean al unui stat tert care, cu aprobarea celor două părti contractante, va fi numit presedinte al completului de arbitraj. Presedintele va fi numit în termen de două luni de la data numirii celorlalti 2 membri ai completului de arbitraj.

4. Dacă în perioadele mentionate la alin. 3 al acestui articol nu au fost făcute numirile necesare, oricare parte contractantă poate, în absenta oricărui alt acord, să îl invite pe presedintele Curtii Internationale de Justitie să facă numirile necesare. Dacă presedintele este cetătean al unei părti contractante sau este altfel împiedicat de la îndeplinirea acelei functii, vicepresedintele va fi invitat să facă numirile necesare. Dacă vicepresedintele este cetătean al unei părti contractante sau este împiedicat să îndeplinească acea functie, membrul Curtii Internationale de Justitie care urmează imediat în functie, care nu este cetătean al unei părti contractante, va fi invitat să facă numirile necesare.

5. Completul de arbitraj îsi va stabili propria procedură. Completul de arbitraj îsi va lua hotărârea cu majoritate de voturi. Această hotărâre va fi obligatorie pentru ambele părti contractante. Dacă nu s-a convenit altfel, hotărârea completului de arbitraj va fi dată în termen de 6 luni de la numirea presedintelui în conformitate cu alin. 3 sau 4 al acestui articol.

6. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile propriului membru în completul de arbitraj si cele ale reprezentării sale în procedurile arbitrale; cheltuielile presedintelui si celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de părtile contractante. Completul arbitrai poate, totusi, direct prin hotărârea sa, să dispună ca o proportie mai mare a cheltuielilor să fie suportată de către una dintre cele două părti contractante, iar această hotărâre va fi obligatorie pentru ambele părti contractante.

7. Părtile contractante vor ajunge, în termen de 60 de zile de la hotărârea completului de arbitraj, la o întelegere pentru rezolvarea diferendului lor. Această întelegere va pune în aplicare hotărârea completului de arbitraj. Dacă părtile contractante nu ajung la o întelegere, partea contractantă care a deschis diferendul va fi îndreptătită la compensatie sau la suspendarea beneficiilor în valoare echivalentă cu cele hotărâte de către completul de arbitraj.

 

ARTICOLUL XVI

Transparenta

 

1. Părtile contractante vor schimba, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a acestui acord, scrisori cuprinzând, pe cât posibil, orice măsuri existente neconforme cu obligatiile specificate în alin. 3 al art. II (înfiintarea, dobândirea si protejarea investitiei), art. III (Tratamentul natiunii celei mai favorizate si tratamentul national după înfiintare) sau alin. 1 si 2 ale art. V (Alte măsuri).

2. Fiecare parte contractantă va asigura, în măsura posibilitătilor practice, ca legile, reglementările, procedurile si hotărârile sale administrative de aplicabilitate generală, referitoare la orice problemă cuprinsă în acest acord, să fie publicate prompt sau să fie făcute accesibile astfel încât să permită cunoasterea lor de către persoanele interesate si de cealaltă parte contractantă.

 

ARTICOLUL XVII

Aplicare si exceptii generale

 

1. Acest acord se va aplica oricărei investitii efectuate de un investitor al unei părti contractante pe teritoriul celeilalte părti contractante anterior sau după intrarea în vigoare a acestui acord.

2. Nicio dispozitie a acestui acord nu va fi interpretată ca împiedicând o parte contractantă de la adoptarea, mentinerea sau aplicarea oricăror măsuri conforme cu acest acord pe care le consideră potrivite pentru a se asigura că activitatea investitională de pe teritoriul său este întreprinsă într-o manieră adecvată problematicii mediului înconjurător.

3. Sub rezerva ca aceste măsuri să nu fie aplicate astfel încât să constituie o discriminare arbitrară sau nejustificată între investitii sau investitori ori o restrictie mascată privind comertul sau investitiile internationale, nicio dispozitie a acestui acord nu va fi interpretată ca împiedicând o parte contractantă să adopte sau să aplice măsurile pe care le consideră necesare:

a) pentru a asigura conformitatea cu legile si reglementările care nu sunt în contradictie cu prevederile acestui acord;

b) pentru a proteja viata sau sănătatea umană, animală ori vegetală; sau

c) pentru conservarea resurselor naturale epuizabile, vii sau nonvii.

4. a) Nicio dispozitie a acestui acord nu va fi interpretată ca împiedicând o parte contractantă să adopte sau să mentină măsuri pentru restrictionarea transferurilor atunci când partea contractantă întâmpină serioase dificultăti ale balantei de plăti sau există o amenintare în acest sens, iar restrictiile sunt în conformitate cu lit. b).

b) Măsurile la care se face referire la lit. a) vor fi echitabile, nu arbitrare sau discriminatorii în mod nejustificat, de bună-credintă, cu durată limitată si nu se vor prelungi mai mult decât este necesar pentru a remedia situatia balantei de plăti. O parte contractantă care impune măsuri conform acestui articol va informa cealaltă parte contractantă în acest sens si va prezenta cât mai curând posibil un program de înlăturare a acestora. Astfel de măsuri vor fi luate în conformitate cu alte obligatii internationale ale părtii contractante în cauză, inclusiv cele rezultate din Acordul OMC si Statutul Fondului Monetar International.

5. Nicio dispozitie a acestui acord nu va prejudicia măsurile cu aplicare generală, care nu sunt nici arbitrare, nici discriminatorii în mod nejustificat, adoptate de orice entitate publică în vederea realizării politicilor monetare si a altor politici de credit conexe sau a politicilor valutare. Acest alineat nu va afecta obligatiile unei părti contractante care decurg din alin. 2 al art. V (Alte măsuri) sau art. IX (Transferul fondurilor).

6. Nicio dispozitie a acestui acord nu va fi interpretată în sensul:

a) de a impune oricărei părti contractante să furnizeze sau să permită accesul la informatii a căror divulgare este considerată de aceasta ca fiind contrară intereselor sale esentiale de securitate;

b) de a împiedica oricare parte contractantă să întreprindă orice actiuni pe care le consideră necesare pentru protejarea intereselor sale esentiale de securitate:

(i) în legătură cu traficul de arme, munitie si echipament de război si cu traficul si tranzactiile similare cu alte bunuri, materiale, servicii si tehnologii derulate direct sau indirect în scopul aprovizionării unei baze militare ori a altui asezământ de securitate;

(ii) luate pe timp de război sau în altă situatie de urgentă în relatiile internationale; sau

(iii) în legătură cu implementarea politicilor nationale ori a acordurilor internationale cu privire la neproliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive cu explozibili nucleari; sau

c) de a împiedica oricare parte contractantă să ia măsuri conforme cu obligatiile sale care decurg din Carta Natiunilor Unite, pentru mentinerea păcii si securitătii internationale.

7. Nicio dispozitie a acestui acord nu va fi interpretată în sensul de a impune unei părti contractante să furnizeze sau să permită accesul la informatii a căror divulgare ar obstructiona aplicarea legii sau ar fi contrară legislatiei părtii contractante privind protejarea informatiilor clasificate, secretului personal sau confidentialitătii tranzactiilor financiare si a conturilor clientilor individuali ai institutiilor financiare.

8. Orice măsură adoptată de o parte contractantă în conformitate cu o decizie adoptată, extinsă sau modificată de către Organizatia Mondială a Comertului în temeiul art. IX: 3 sau IX: 4 ale Acordului OMC va fi, de asemenea, considerată ca fiind în conformitate cu prezentul acord. Un investitor care sustine că actionează în temeiul art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă) al acestui acord nu poate pretinde că o astfel de măsură constituie o încălcare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL XVIII

Prevederi finale si intrarea în vigoare

 

1. O parte contractantă poate nega avantajele acordului pentru un investitor al celeilalte părti contractante care este o întreprindere a acelei părti contractante, precum si pentru investitiile acestuia, dacă investitori ai unui stat tert detin sau controlează întreprinderea si dacă partea contractantă care neagă, adoptă ori mentine, în legătură cu statul tert, măsuri care interzic tranzactiile cu respectiva întreprindere sau care ar fi încălcate ori eludate în cazul în care întreprinderii sau investitiilor sale li s-ar fi acordat beneficiile acordului.

2. Sub rezerva notificării prealabile si a consultării în conformitate cu acordul, o parte contractantă poate nega avantajele acordului pentru un investitor al celeilalte părti contractante care este o întreprindere a acelei părti contractante si pentru investitiile acestuia, dacă investitorii unui stat tert detin sau controlează întreprinderea si dacă întreprinderea nu desfăsoară o activitate economică substantială pe teritoriul părtii contractante sub a cărei legislatie a fost constituită.


3. Toate referirile din acord la măsurile unei părti contractante vor include măsurile aplicabile în conformitate cu legile Uniunii Europene pe teritoriul acelei părti contractante, ca urmare a apartenentei sale la Uniunea Europeană. Referirile la serioase dificultăti ale balantei de plăti sau existenta unui pericol iminent al aparitiei acestora vor include dificultăti serioase ale balantei de plăti sau pericolul aparitiei acestora în cadrul uniunii economice sau monetare al cărei membru este acea parte contractantă.

4. Interesele esentiale de securitate ale unei părti contractante pot include interese ce decurg din apartenenta acesteia la o uniune vamală, economică sau monetară, piată comună sau zonă de comert liber.

5. Părtile contractante convin ca problema stabilirii faptului că o măsură este sau nu conformă cu prezentul acord să fie solutionată în conformitate cu procedurile de reglementare a diferendelor prevăzute de acest acord.

6. Fiecare parte contractantă va notifica celeilalte în scris cu privire la îndeplinirea procedurilor cerute pe teritoriul său pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Acest acord va intra în vigoare la data ultimei dintre cele două notificări. La intrarea în vigoare a prezentului acord, va înceta Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 17 aprilie 1996, cu exceptia că urmează a fi aplicate în continuare numai prevederile acestuia referitoare la diferendele dintre oricare parte contractantă si un investitor al celeilalte părti contractante care a fost supus arbitrajului, de către investitor, conform respectivului acord, anterior datei la care intră în vigoare prezentul acord. În mod separat de diferendele mentionate, prezentul acord se va aplica oricărui diferend apărut cu cel mult 3 ani înainte de intrarea în vigoare a acestuia.

7. Acest acord va rămâne în vigoare în afară de cazul în care oricare parte contractantă notifică celeilalte părti contractante, în scris, intentia sa de denuntare a acestuia. Denuntarea acestui acord va deveni efectivă la un an după ce notificarea denuntării a fost primită de către cealaltă parte contractantă. Referitor la investitiile sau angajamentele de investire făcute anterior datei la care denuntarea acestui acord devine efectivă, prevederile art. I-XVII inclusiv ale acestui acord vor rămâne în vigoare pentru o perioadă de 15 ani.

8. Anexele si notele de subsol fac parte integrantă din acord. Drept care, subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele respective, au semnat acest acord.

Semnat la Bucuresti la data de 8 mai 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, engleză si franceză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice

Pentru Guvernul Canadei,

StockweII Day,

ministrul comertului international

 

ANEXA A

 

1. În conformitate cu alin. 1 lit. d) al art. IV (Exceptii), Canada îsi rezervă dreptul de a adopta sau de a mentine restrictii în sectoarele ori în domeniile enumerate mai jos:

a) servicii sociale (aplicarea dreptului public, servicii corectionale, protectia sau asigurarea veniturilor, protectia ori asigurările sociale, asistenta socială, învătământul public, formarea profesională, protectia sănătătii si a copilului);

b) servicii în orice alt sector;

c) titluri guvernamentale, asa cum sunt descrise în SIC 8152;

d) conditii de rezidentă privind dreptul de proprietate asupra terenului de pe coasta Oceanului;

e) măsuri pentru implementarea acordurilor privind titeiul si gazele din teritoriile nord-vestice si Yukon.

2. În conformitate cu alin.1 lit. d) al art. IV (Exceptii), România îsi rezervă dreptul de a adopta sau de a mentine restrictii în sectoarele si în domeniile enumerate mai jos:

a) servicii sociale (aplicarea dreptului public, servicii corectionale, protectia sau asigurarea veniturilor, protectia ori asigurările sociale, asistenta socială, învătământul public, formarea profesională, protectia sănătătii si a copilului);

b) servicii în orice alt sector, inclusiv în cele compatibile cu oferta României din Runda Uruguay.

3. În sensul acestei anexe, SIC înseamnă, în ceea ce priveste Canada, numerotatia folosită în Clasificatia industrială standard, asa cum este definită în Statistica Canadei, Clasificatia industrială standard, editia a IV-a, 1980.

 

ANEXA B

 

CLARIFICAREA EXPROPRIERII INDIRECTE

 

Art. VIII (Exproprierea) din acord prevede că:

Investitiile sau veniturile investitorilor oricărei părti contractante nu vor fi nationalizate, expropriate sau supuse unor măsuri având efect echivalent nationalizării sau exproprierii (denumite în cele ce urmează expropriere) pe teritoriul celeilalte părti contractante, decât dacă măsurile sunt luate în interes public, în conformitate cu procedura legală, într-o manieră nediscriminatorie si în schimbul unei despăgubiri prompte, adecvate si efective.

Părtile contractante îsi confirmă întelegerea comună cu privire la următoarele:

a) conceptul măsuri având efect echivalent nationalizării sau exproprierii poate fi denumit si expropriere indirectă. Exproprierea indirectă rezultă dintr-o măsură sau dintr-o serie de măsuri ale unei părti contractante care au un efect echivalent exproprierii directe, fără transferul oficial al titlului sau sechestru formal;

b) stabilirea dacă o măsură sau o serie de măsuri ale unei părti contractante constituie o expropriere indirectă, necesită o investigatie de la caz la caz, bazată pe fapte, care să ia în considerare, între alti factori:

(i) gradul de severitate al impactului economic al măsurii sau seriei de măsuri, desi simplul fapt că o măsură sau o serie de măsuri ale unei părti are un efect advers asupra valorii economice a unei investitii nu stabileste faptul că a avut loc o expropriere indirectă;

(ii) gradul în care măsura sau seria de măsuri interferează cu perspectivele distincte, rezonabile, ale investitiei; si


(iii) caracterul măsurii sau seriei de măsuri, inclusiv scopul si ratiunea acestora; si

c) cu exceptia circumstantelor rare, cum ar fi atunci când o măsură sau o serie de măsuri sunt atât de grave în lumina scopului acestora, încât nu pot fi privite în mod rezonabil ca fiind adoptate si aplicate cu bună credintă, măsurile nediscriminatorii ale unei părti contractante care sunt prevăzute si aplicate pentru a proteja obiective legitime de interes public, cum ar fi sănătatea, siguranta si mediul, nu constituie expropriere indirectă.

 

ANEXA C

 

SOLUTIONAREA DIFERENDELOR ÎNTRE UN INVESTITOR SI PARTEA CONTRACTANTĂ GAZDĂ

 

I. Accesul publicului la audieri si documente

1. Audierile desfăsurate în conformitate cu art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă) vor fi deschise publicului. În măsura în care este necesar să se asigure protejarea informatiilor confidentiale, tribunalul poate tine o parte din audieri în secret.

2. Tribunalul va stabili procedurile pentru protejarea informatiilor confidentiale si aranjamentele logistice corespunzătoare pentru audierile publice, cu consultarea părtilor în diferend.

3. Toate documentele prezentate tribunalului sau emise de acesta vor fi disponibile publicului dacă părtile în diferend nu convin altfel, sub rezerva eliminării informatiilor confidentiale.

4. Fără a tine seama de prevederile alin. 3, orice hotărâre a tribunalului guvernată de această sectiune va fi disponibilă public, sub rezerva eliminării informatiilor confidentiale.

5. O parte în diferend poate dezvălui altor persoane, în legătură cu procedurile arbitrale, acele documente neredactate pe care le consideră necesare pentru pregătirea cazului său, dar trebuie să se asigure că acele persoane protejează informatiile confidentiale prezente în acele documente.

6. Părtile contractante pot împărtăsi oficialitătilor din guvernele lor subnationale respective, pe parcursul solutionării diferendului potrivit acestui acord, toate documentele relevante neredactate, dar ele trebuie să se asigure că acele persoane protejează orice informatii confidentiale existente în astfel de documente.

7. Tribunalul nu va cere unei părti contractante să furnizeze sau să permită accesul la informatii a căror dezvăluire ar împiedica aplicarea legii ori ar fi contrară legislatiei părtii contractante privind protejarea informatiilor clasificate, secretului personal sau confidentialitătii tranzactiilor financiare si a conturilor clientilor individuali ai institutiilor financiare sau se stabileste a fi contrară securitătii sale esentiale.

8. In măsura în care un ordin de confidentialitate al tribunalului desemnează informatii ca fiind confidentiale si legea unei părti contractante privind accesul la informatii impune accesul public la acea informatie, va prevala legea părtii contractante privind accesul la informatii. Totusi, o parte contractantă trebuie să încerce să aplice propria lege privind accesul la informatii astfel încât să protejeze informatiile desemnate ca fiind confidentiale de către tribunal.

 

II. Participarea unei părti contractante care nu se află în diferend

1. Partea contractantă care nu se află în diferend va fi îndreptătită, pe cheltuiala proprie, să primească de la partea contractantă aflată în diferend o copie:

a) a dovezilor/probelor care au fost prezentate tribunalului;

b) tuturor pledoariilor/depozitiilor supuse arbitrajului; si

c) a motivatiilor scrise ale părtilor în diferend.

2. Partea contractantă care nu se află în diferend si care primeste informatii conform prevederilor alin. 1 va trata informatiile ca si cum ar fi o parte contractantă în diferend.

3. În baza notificării scrise a părtilor în diferend, partea contractantă care nu se află în diferend poate prezenta documentatii unui tribunal pe o chestiune de interpretare a acestui acord.

4. Partea contractantă care nu se află în diferend va avea dreptul să participe la orice audieri tinute sub incidenta art. XIII (Solutionarea diferendelor între un investitor si partea contractantă gazdă), indiferent că prezintă sau nu documentatii tribunalului.

 

III. Prezentări de documentatii de către o parte care nu se află în diferend

1. Orice parte care nu se află în diferend si care este o persoană a unei părti contractante sau are o prezentă semnificativă pe teritoriul unei părti contractante, care doreste să depună o prezentare în scris la tribunal (solicitantul), va face o cerere de părăsire a tribunalului pentru a depune o astfel de prezentare, în concordantă cu instructiunile aplicabile, stabilite în partea a IV-a a anexei. Solicitantul va atasa prezentarea la respectiva cerere.

2. Solicitantul va transmite tuturor părtilor în diferend si tribunalului cererea de permisiune pentru depunerea unei prezentări de către o parte care nu se află în diferend, precum si prezentarea propriu-zisă.

3. Tribunalul va stabili o dată corespunzătoare pentru ca părtile în diferend să discute în legătură cu cererea de permisiune pentru depunerea prezentării de către partea care nu se află în diferend.

4. În scopul de a stabili dacă să acorde sau nu permisiunea pentru a depune o prezentare unei părti neaflate în diferend, tribunalul va lua în consideratie, între altele, măsura în care:

a) prezentarea părtii care nu se află în diferend va ajuta tribunalul la stabilirea unei situatii de fapt sau de drept legate de arbitraj în sensul de a oferi o perspectivă, informatie specifică sau viziune care să fie diferită de cea a părtilor în diferend;

b) prezentarea părtii care nu se află în diferend se va referi la o problemă din sfera de cuprindere a diferendului;

c) partea care nu se află în diferend are un interes semnificativ în arbitraj; si

d) există un interes public privind cazul supus arbitrajului.

5. Tribunalul se va asigura că:

a) orice prezentare a unei părti neaflate în diferend nu fragmentează procedurile; si

b) niciuna dintre părtile aflate în diferend nu este împovărată inutil sau prejudiciată incorect de astfel de prezentări.

6. Tribunalul va decide dacă să acorde permisiunea pentru depunerea unei prezentări unei părti care nu se află în diferend. Dacă permisiunea pentru depunerea unei prezentări de către o parte care nu se află în diferend este acordată, tribunalul va stabili o dată corespunzătoare pentru ca părtile în diferend să răspundă în scris la prezentarea părtii care nu se află în diferend. Până la acea dată, partea contractantă care nu se află în diferend poate, în baza prevederilor din partea a II-a a acestei anexe (Participarea unei părti contractante care nu se află în diferend), să adreseze orice problemă legată de interpretarea acordului expusă în prezentarea părtii neaflate în diferend.


7. Un tribunal care acordă permisiunea pentru depunerea unei prezentări unei părti care nu se află în diferend nu are obligatia să abordeze prezentarea în niciun moment al arbitrajului, si nici partea care nu se află în diferend si care depune prezentarea nu are dreptul să mai facă alte prezentări pe parcursul arbitrajului.

8. Accesul la audieri si documente de către părtile care nu se află în diferend si care depun cereri în baza acestor proceduri va fi guvernat de prevederile care tin de accesul publicului la audieri si documente în baza prevederilor părtii I din anexă (Accesul publicului la audieri si documente).

 

IV. Instructiuni pentru prezentările unei părti care nu se află în diferend

1. Cererea de permisiune pentru depunerea unei prezentări de către o parte care nu se află în diferend:

a) va fi făcută în scris, va fi datată si semnată de către persoana care depune cererea si va include adresa si alte detalii de contact despre solicitant;

b) va contine nu mai mult de 5 pagini dactilografiate;

c) va descrie solicitantul, incluzând, acolo unde este relevant, apartenenta ca membru sau statutul juridic (de exemplu, societate comercială, asociatie comercială sau altă organizatie neguvernamentală), obiectivele sale generale, natura activitătilor sale si orice organizatie-mamă (incluzând orice organizatie care controlează direct sau indirect solicitantul);

d) va dezvălui dacă solicitantul are sau nu are orice fel de afiliere, directă sau indirectă, cu oricare dintre părtile în diferend;

e) va identifica orice guvern, persoană sau organizatie care a furnizat orice fel de asistentă financiară sau de altă natură la pregătirea prezentării;

f) va specifica natura interesului pe care solicitantul îl are în arbitraj;

g) va identifica problemele specifice de fapt si de drept din cadrul arbitrajului, pe care solicitantul Ie-a abordat în prezentarea scrisă;

h) va explica, cu referire la factorii specificati în paragraful 4 a părtii a III-a a acestei anexe (Prezentări de documentatii de către o parte care nu se află în diferend), de ce tribunalul ar trebui să accepte prezentarea; si

i) va fi făcută în limba utilizată în procedura de arbitraj.

2. Prezentarea depusă de o parte care nu este în diferend:

a) va fi datată si semnată de persoana care depune prezentarea;

b) va fi concisă si, în orice caz, nu va contine mai mult de 20 de pagini dactilografiate, incluzând anexele;

c) va exprima o declaratie precisă sprijinind pozitia solicitantului asupra problemelor respective; si

d) va face referire doar la subiecte aflate în sfera de cuprindere a diferendului.

 

ANEXA D

 

Notă explicativă

Pentru o mai mare certitudine, expresia tratament just si echitabil include obligatia de a respecta principiul interzicerii denegării de dreptate în procedurile adjudecatorii penale, civile sau administrative, în conformitate cu dreptul international cutumiar privind standardul minim de tratament al străinilor; expresia deplina protectie si securitate include nivelul de protectie politienească cerut de dreptul international cutumiar privind standardul minim de tratament al străinilor.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.707.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", prin Directia Apelor Siret - Bacău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt, în vederea realizării obiectivului de investitii „Amenajarea pârâului Cuejdiu în municipiul Piatra-Neamt în zona intersectiei bulevardul Dacia - str. Orhei (zona Unic)".

Art. 2. - Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt se subrogă în toate drepturile si obligatiile Directiei Apelor Siret - Bacău care decurg din Contractul de lucrării nr. 1 din 23 decembrie 2004 încheiat între Directia Apelor Siret - Bacău si Societatea Comercială URBANEX - Piatra-Neamt.

Art. 3. - Dreptul de administrare dobândit de Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt, potrivit prevederilor art. 1, încetează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, în cazul în care realizarea obiectivului de investitii nu începe în termen de 3 ani.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.382.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", al cărui drept de administrare se transmite Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare asupra imobilului

Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare asupra imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt

Administratia Natională „Apele Române",

prin Directia Apelor Siret - Bacău

Municipiul Piatra-Neamt,

Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt

Regularizarea râului Cuejdila, 4,2 km, 8.710 m2, beton

64.674


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (2), teza întâi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi în aparatul central al A.N.R.S.C. si în agentiile teritoriale este de 153, exclusiv presedintele si vicepresedintele."

2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileste în conformitate cu reglementările legale în vigoare."

3. La articolului 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale A.N.R.S.C. se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internatională. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizatiilor, tarifele pentru consultantă si prestări

de servicii acordate la cerere, contributiile operatorilor de servicii de utilităti publice aflati în sfera sa de reglementare si orice alte sume încasate în conditiile legii se fac venit la bugetul de stat."

4. Articolul 17 se abrogă.

5. În cuprinsul anexei, mentiunea referitoare la numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi: 153, exclusiv presedintele si vicepresedintele"

Art. II. -încetarea raporturilor de muncă ale personalului Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, ca urmare a aplicării măsurii de reorganizare prin reducerea de posturi stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, prin emiterea de decizii, se face cu respectarea procedurilor legale din legislatia muncii si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Presedintele Agentiei Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Eduard Nicusor Manea

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.383.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritatea, functionează cu un număr de 80 de posturi, functionari publici si personal contractual, inclusiv presedintele si vicepresedintele, în urma reorganizării prin reducerea numărului de posturi.

(2) Numărul total de posturi al Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, institutie publică aflată în subordinea Autoritătii, este de 21, în urma reorganizării prin reducerea numărului de posturi.

(3) Structura organizatorică, statul de functii si repartizarea posturilor în cadrul Autoritătii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 2. - (1) Ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare si de rationalizare a cheltuielilor publice prevăzute de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, implicit a reducerii numărului de posturi aferent Autoritătii, presedintele si vicepresedintele Autoritătii sunt asimilati din punctul de vedere al drepturilor salariale directorului general, respectiv directorului general adjunct din minister, iar functia de secretar general al Autoritătii se desfiintează, în conditiile legii.

(2) Presedintele si vicepresedintele Autoritătii sunt numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 3. - (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat potrivit legii se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 329/2009.

(2) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării Autoritătii beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute de lege.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.386.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

 

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 288/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora, ale art. II din Legea nr. 289/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin transpune:

- prevederile art. 1 (partial), art. 2 alin. (1) (partial) si alin. (2)-(4), art. 3-28, art. 29 alin. (2), art. 30, 32, art. 33-35, art. 37, art. 41-45, art. 47-49 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitătilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 263 din 9 octombrie 2007;

- Directiva 2009/1/CE a Comisiei din 7 ianuarie 2009 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 2005/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveste posibilitătile de reutilizare, reciclare si recuperare a acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 9 din 14 ianuarie 2009;

- Directiva 2009/19/CE a Comisiei din 12 martie 2009 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 72/245/CEE a Consiliului referitoare la parazitii radioelectrici (compatibilitatea electromagnetică) produsi de autovehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L9din 14 martie 2009;

- Directiva 2009/57/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de protectie în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 3 octombrie 2009;

- Directiva 2009/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de remorcare si de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009;

- Directiva 2009/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009;

- Directiva 2009/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la viteza maximă prin constructie si la platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009;

- Directiva 2009/61/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la instalarea de echipamente de iluminare si semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009;

- Directiva 2009/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind locul de fixare a plăcutei de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două sau trei roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009;

- Directiva 2009/63/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind unele componente si caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 19 august 2009;

- Directiva 2009/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind suprimarea parazitilor radioelectrici produsi de tractoarele agricole sau forestiere (compatibilitate electromagnetică) (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 216 din 20 august 2009;

- Directiva 2009/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind mecanismul de directie al tractoarelor agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009;

- Directiva 2009/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind montarea dispozitivelor de iluminat si semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din 25 august 2009;

- Directiva 2009/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la omologarea dispozitivelor de iluminare si de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009;

- Directiva 2009/75/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de protectie în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roti (încercări statice) (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 3 octombrie 2009;

- Directiva 2009/76/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009;


- Directiva 2009/78/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind suportii articulati pentru autovehiculele cu două roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L231 din 3 septembrie 2009;

- Directiva 2009/79/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de sustinere pentru pasageri montate pe autovehiculele cu două roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009;

- Directiva 2009/80/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind identificarea comenzilor, a martorilor si a indicatoarelor autovehiculelor cu două sau trei roti (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 202 din 4 august 2009;

- Directiva 2009/108/CE a Comisiei din 17 august 2009 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 97/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind unele componente si caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roti, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 213 din 18 august 2009.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2009.

Nr. 1.147.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 26 noiembrie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.