MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 801/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 801         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.690. - Decret privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.365. - Hotărâre privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei-Universitate”

 

            1.366. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            830/3.158. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară „Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 

            1.961/3.167/1.679. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comercială ECONORD - S.A.

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.785/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.789/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.981/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.195/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.197/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.199/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.456/C/2009


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.690.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei-Universitate”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară de utilitate publică lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei-Universitate”.

Art. 2. - Expropriatorul este statul român, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - SA, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică si prin afisare la sediile consiliilor locale ale sectoarelor 1, 3, 5 si 6 ale municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.365.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (7), literele a), c), d), h), j) si k) se abrogă.

2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul general este ordonator secundar de credite si reprezintă Agentia Natională pe plan national si international.”

3. La articolul 9 alineatul (4), literele e) si h) se abrogă.

4. La articolul 10, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Atributiile si structura organizatorică ale Agentiei Nationale se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie; în cel mult 60 de zile de la data aprobării ordinului, Agentia Natională organizează concursul pentru angajarea personalului necesar în vederea desfăsurării activitătii. Numărul maxim de posturi pentru Agentia Natională si institutiile subordonate este de 3.598.

(4) Anual sau ori de câte ori se impune, în functie de volumul de activitate si de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, directorul general stabileste numărul de posturi pentru fiecare institutie subordonată.”

5. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 14, litera k) va avea următorul cuprins:

“k) crearea si dezvoltarea sistemelor, tehnologiilor si a bazelor de date din surse aprobate, potrivit legii;”.

7. La articolul 16, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitătilor subordonate este finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Agentia Natională poate beneficia de programe cu finantare internatională.

(2) Toate încasările Agentiei Nationale si ale unitătilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Natională si unitătile subordonate încasează sume din:

a) servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spatii si aparatură;

d) alte sume încasate, în conditiile legii.”

8. La articolul 16, alineatele (3), (6), (7) si (8) se abrogă.

Art. II. - Încetarea raporturilor de muncă ale personalului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară ca urmare a aplicării măsurii de reorganizare prin reducerea de posturi stabilită de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, prin emiterea de decizii, se face cu respectarea procedurilor legale din legislatia muncii si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.366.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 830 din 8 octombrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.158 din 12 noiembrie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară „Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 

În conformitate cu prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistentă pentru preaderare (IPA);

- Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistentă pentru preaderare (IPA);

- Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - În cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară „Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, sunt considerate eligibile categoriile de cheltuieli care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) respectă reglementările prevăzute în legislatia natională si comunitară în vigoare;

b) nu sunt finantate integral sau partial prin alte instrumente financiare nationale, europene sau internationale;

c) sunt însotite de documente justificative, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, certificate si identificate;

d) sunt necesare implementării proiectelor si sunt în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat între Autoritatea de management si Partenerul lider de proiect, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistentă pentru preaderare (IPA) si ale Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistentă pentru preaderare (IPA);

e) sunt efectiv plătite de către beneficiar.

Art. 2. - (1) Cheltuielile prevăzute la art. 1 sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) sunt efectuate de la data aprobării oficiale a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia de către Comisia Europeană;

b) sunt efectuate de la data intrării în vigoare a Contractului de finantare semnat între Partenerul lider de proiect si Autoritatea de management.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), următoarele cheltuieli efectuate de beneficiar, ce constituie cheltuieli pentru pregătirea proiectelor, sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007:

a) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii;

b) cheltuieli cu consultanta pentru elaborarea proiectului - maximum 1% din totalul cheltuielilor eligibile si nu mai mult de 10.000 euro;

c) cheltuieli cu consultanta pentru elaborarea documentelor de achizitie publică si managementul procedurii de achizitie publică;

d) cheltuieli pentru traducerea documentelor;

e) cheltuieli cu taxe si comisioane bancare de tipul celor prevăzute la art. 9 alin. (1) - maximum 5% din totalul cheltuielilor eligibile;

f) cheltuieli pentru organizarea de întâlniri între partenerii proiectului - cheltuieli cu deplasarea si cheltuieli cu organizarea evenimentului, inclusiv cheltuieli pentru cafea, apă, sucuri si tratatii, în valoare de maximum 2% din valoarea cumulată a cheltuielilor cu pregătirea proiectului.

(3) Cheltuielile mentionate la alin. (2) lit. f) sunt eligibile cu respectarea prevederilor legislatiei nationale în vigoare si a următoarelor conditii:

a) transport - cel mai scăzut pret, pe baza analizei a 3 oferte;

b) cazare - în limitele plafoanelor permise de legislatia natională pentru organismele publice;

c) traducere simultană în timpul întrunirilor;

d) diurne - plafoanele permise de legislatia natională aplicabilă.

(4) Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate la alin. (2) se derulează în conformitate cu prevederile procedurii specifice de achizitii publice utilizate în relatia cu statele nemembre UE.

(5) Contributia beneficiarului la realizarea operatiunii trebuie să fie sub formă financiară.

(6) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului prevăzute la alin. (2) sunt eligibile dacă au fost efectuate cu maximum 2 ani înaintea termenului-limită de depunere a cererii de finantare si dacă valoarea lor cumulată nu depăseste 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(7) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului prevăzute la alin. (2) pot fi declarate de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

Art. 3. - (1) Sunt eligibile următoarele cheltuieli în valoare de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, astfel:

a) obtinere avize, acorduri, autorizatii necesare implementării proiectului, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (2);

b) organizarea procedurilor de achizitie, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin (2), inclusiv cheltuielile aferente asistentei/consultantei juridice, în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică, publicarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondentă prin postă, fax, în legătură cu procedurile de achizitie publică;

c) consultantă, pentru alte situatii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (2).

(2) În categoria cheltuielilor eligibile mentionate la alin. (1) lit. c) se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piată, de evaluare etc;

b) plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului proiectului.

Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli pentru implementarea activitătilor de bază din proiect:

a) cheltuieli pentru organizarea de sesiuni de pregătire profesională si activităti educationale, evenimente de informare si retele de comunicare, informare si promovare a acestora;

b) cheltuieli pentru realizarea unor strategii, planuri comune de actiune în vederea solutionării diverselor probleme cu care se confruntă regiunea de granită;

c) cheltuieli pentru dezvoltarea si întărirea capacitătii administrative în zona de frontieră;

d) cheltuieli legate de promovarea patrimoniului cultural din zona de frontieră;

e) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, echipamente IT, dotări P.S.I., dotări privind protectia muncii;

f) cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: brevete, licente, know-howsau cunostinte tehnice nebrevetate;

g) servicii IT&C, actualizare si dezvoltare a aplicatiilor IT, inclusiv solutii de securitate a acestora;

h) cheltuielile pentru traduceri si interpretariat, inclusiv traducerea documentelor elaborate, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

i) cheltuielile pentru transportul de materiale, mobilier si echipamente, dacă nu este inclus în pretul achizitiei.

(2) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să respecte principiul eficientei economice, energetice si al impactului negativ redus asupra mediului înconjurător.

Art. 5. - Sunt eligibile cheltuielile privind informarea si publicitatea pentru proiect, în care se includ: cele pentru panouri publicitare, afise, brosuri, pliante, reclame media, alte materiale promotionale, campanii media, evenimente de informare, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală a Programului si prevederilor acordului încheiat între parteneri si Partenerul lider de proiect, respectiv ale contractului încheiat între Partenerul lider de proiect si Autoritatea de management.

Art. 6. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, aferente persoanelor angajate pentru implementarea proiectului, cu contract individual de muncă, contract individual de muncă cu timp partial sau act administrativ de numire în functia publică, pe durată nedeterminată sau determinată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru.

(2) Cheltuielile cu salariile functionarilor publici prevăzute la alin. (1) sunt eligibile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind incompatibilitatea si la nivelul stabilit de prevederile legale în vigoare aplicabile.

(3) În cazul cheltuielilor pentru personalul contractual prevăzute la alin. (1), nivelul salariului nu poate fi mai mare decât nivelul salarial practicat în mod obisnuit, înainte de implementarea proiectului, de beneficiarul/partenerul în cadrul căruia este încadrat.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt considerate eligibile doar dacă personalul este direct angajat de către organizatiile partenere, prevăzute în lista oficială din cererea de finantare, si are atributii în procesul de gestionare a proiectului, conform fiselor de post.

(5) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) se decontează conform contractului de muncă/actului administrativ de numire sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaie de prezentă aferent atributiilor specifice gestionării proiectului.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform legislatiei nationale în vigoare.

(7) Cheltuielile aferente orelor suplimentare sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul implementării proiectului, conform fisei de pontaj, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare.

Art. 7. - Sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru organizarea de întâlniri între partenerii proiectului în scopul implementării operatiunii - cheltuieli cu deplasarea si cheltuieli cu organizarea evenimentului, inclusiv cheltuieli pentru cafea, apă, sucuri si tratatii, în valoare de maximum 2% din valoarea cumulată a cheltuielilor cu pregătirea proiectului, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale în vigoare si a următoarelor conditii:

a) transport - cel mai scăzut pret, pe baza analizei a 3 oferte;

b) cazare - în limitele plafoanelor permise de legislatia natională pentru organismele publice;

c) traducere simultană în timpul întrunirilor;

d) diurne - plafoanele permise de legislatia natională aplicabilă.

Art. 8. - (1) În categoria cheltuielilor generale de administratie se includ: cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului; plata utilitătilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului; cheltuielile pentru serviciile de întretinere si reparatii echipamente si autoturisme; cheltuielile de arhivare, birotică si papetărie. Acestea sunt eligibile dacă se poate demonstra că sunt bazate pe costuri reale.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) sunt alocate proportional proiectului, în conformitate cu metoda de calcul al pro ratei pentru decontarea cheltuielilor de administratie elaborată de Autoritatea de management si atasată ca anexă la contractul de finantare;

b) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

c) sunt bazate pe costuri reale care se reflectă în contabilitate.

Art. 9. - (1) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (2):

a) comisioane pentru tranzactiile financiare transnationale;

b) comisioane bancare pentru deschiderea si administrarea conturilor separate necesare pe durata implementării proiectului;

c) taxe notariale, costurile pentru consultantă juridică, costul expertizei tehnice si financiare, precum si costurile de audit sau

de contabilitate, în cazul în care acestea sunt direct legate de operatiunea cofinantată si sunt necesare pentru pregătirea sau punerea în aplicare a acesteia.

(2) TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace;

b) este stabilit faptul că este suportată de beneficiarul final;

c) este identificată clar în propunerea de proiect.

(3) Totalul cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) cumulat cu totalul cheltuielilor de la art. 2 alin. (2) lit. e) nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (2), nu este eligibilă TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie, calculată pe bază de pro rată, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.961 din 30 octombrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.167 din 13 noiembrie 2009

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl

PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.679 din 29 octombrie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comercială ECONORD - S.A.

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comercială ECONORD - S.A., prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât cu aprobarea ministrului economiei, ministrului finantelor publice si a ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea

Comercială ECONORD - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2009 Propunere

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

1.610

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care;

2

1.607

 

 

a) productia vândută

3

1.597

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care;

5

 

 

 

- subventii, cf. preved.legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

10

 

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

3

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

3

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)

16

1.610

 

1.

Cheltuieli de exploatare-totat, din care:

17

1.607

 

 

a) cheltuieli materiale

18

110

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

20

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

529

 

 

-salarii

22

328

 

 

- contracte de mandat

23

68

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

126

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

96

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

3

 

 

- cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale de sănătate

27

28

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ou modificările sl completările ulterioare, din care:

29

5

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completarile ulterioare

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

2

 

 

- tichete de masă

33

 

 

 

- tichete de vacantă

34

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporaie

35

430

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

518

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

413

 

 

- cheltuieli de protocol, din care :

38

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legit nr. 193/2006, cu modificările si comptetările ulterioare

39

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate

40

0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiut pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si comptetările ulterioare

42

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

 


0

1

2

3

4

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

105

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

- redevenea din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

47

3

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

3

 

3.

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

0

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

52

0

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

0

 

1.

Rezerve legale

54

0

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56, 57 si 58

59

0

 

7.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiului financiar de referintă

60

0

 

8.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

61

0

 

9.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve st constituie sursă proprie de finantare

62

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

0

 

1.

Surse proprii

64

 

 

2.

Alocatii de la buget

65

 

 

3

Credite bancare

66

 

 

 

- interne

67

 

 

 

- externe

68

 

 

4

Alte surse

69

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

0

 

1.

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

0

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

0

 

 

- interne

73

 

 

 

- externe

74

 


0

1

2

3

4

VIII.

 

REZERVE, din care:

75

0

 

1.

Rezerve legale

76

0

 

2.

Rezerve statutare

77

 

 

3.

Alte rezerve

78

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1.

Venituri totale

80

1.610

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

1.610

 

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

82

16

 

4.

Număr mediu de salariati total

83

16

 

5.

Fond de salarii, din care:

84

328

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

325

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

3

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)

87

1.694

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi curente

88

101

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi comparabile

89

101

 

9.

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/pers)

90

 

 

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)

91

1.000,0

 

11.

Plăti restante

92

 

 

 

- preturi curente

93

 

 

 

- preturi comparabile

94

 

 

12.

Creante restante

95

 

 

 

- preturi comparabile

96

 

 

 

- preturi comparabile(rd.94x indicele de crestere a preturilor prognozate)

97

 


*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 29, în loc de: „29. Bogonos Ana, fiica lui limbai Vladimir (născut la 15.06.1913 în localitatea Criuleni) si Alexandra, născută la data de 5 mai 1953 în localitatea Rîscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciorescu, Str. Libertătii nr. 12, judetul Chisinău. (3.088/2004)” se va citi: „29. Bogonos Ana, fiica lui limbai Vladimir (născut la 15.06.1913 în localitatea Criuleni) si Alexandra, născută la data de 5 mai 1953 în localitatea Făuresti, sectorul Rîscani, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciorescu, Str. Libertătii nr. 12, judetul Chisinău. (3.088/2004)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 1, în loc de: „1. Alexandru Ion, fiul lui Vasile (născut în anul 1931 în localitatea Hreatca, raionul Herta) si Pachina, născut la data de 15 februarie 1954 în localitatea Hreatca, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 6, ap. 123. (11.093/2003)” se va citi: „1. Alexandru Ion, fiul lui Vasile (născut în anul 1931 în localitatea Hreatca, raionul Herta) si Pachina, născut la data de 15 februarie 1954 în localitatea Hreatka, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 6, ap. 123. (11.093/2003)”.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 175, în loc de: „175. Rusescu Alexandru, fiul lui Dumitru (născut la 29.03.1938 în localitatea Capaclia, judetul Cahul) si Tamara, născut la data de 14 august 1971 în localitatea Capaclia, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Cuza-Vodănr. 17, bl. 8, ap. 18. (12.459/2003) Copii minori: Rusescu Doina, născută la data de 17.06.1993, si Rusescu Dan, născut la data de 24.06.2003”se va citi: „7 75. Rusescu Alexandru, fiul lui Dumitru (născut la 29.03.1938 în localitatea Capaclia, judetul Cahul) si Tamara, născut la data de 14 august 1971 în localitatea Capaclia, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 17, bl. 8, ap. 18. (12.459/2003) Copii minori: Rusescu Doina, născută la data de 17.06.1993, si Rusescu Dan, născut la data de 14.06.2003.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 56, în loc de: „56. Plesco Feodor, fiul lui Ion (fiul lui Maxim, născut la 6.08.1930 în localitatea Staroselie) si Domnichia, născut la data de 5 martie 1983 în localitatea Staroselie, raionul Tarutino, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Staroselie, str. Scolinaia, Odesa. (2.460/2008)” se va citi: „56. Plesco Feodor, fiul lui Feodor (fiul lui Ion, născut la 6.08.1930 în localitatea Staroselie) si Domnichia, născut la data de 5 martie 1983 în localitatea Staroselie, raionul Tarutino, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Staroselie, str. Scolinaia, Odesa. (2.460/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 21, în loc de: „21. Butnarciuc Natalia, fiica lui Vasile (fiul lui Ecaterina, născută la 5.05.1929 în localitatea Lărguta), născută la data de 17 septembrie 1985 în localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea largară, str. Gagarin nr. 8, raionul Leova. (1.393/2008)” se va citi: „21. Butnarciuc Natalia, fiica lui Vasile (fiul lui Ecaterina, născută la 5.05.1929 în localitatea Lărguta) si Mărgărita, născută la data de 17 septembrie 1985 în localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea largară, str. Gagarin nr. 8, raionul Leova. (1.393/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 91, în loc de: „91. Cristea Ghenadie, fiul lui Andrei (născut la 14.05.1938 în localitatea Bălciana, raionul Hîncesti) si Eugenia, născut la data de 8 martie 1965 în localitatea Bălciana, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. M. Sadoveanu nr. 11, ap. 33. (3.033/2008) Copii minori: Cristea Felicia, născută la data de 2.09.1992.” seva citi: „91. Cristea Ghenadie, fiul lui Andrei (născut la 14.05.1938 în localitatea Bălciana, raionul Hîncesti) si Eugenia, născut la data de 8 martie 1965 în localitatea Bălceana, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. M. Sadoveanu nr. 11, ap. 33. (3.033/2008) Copii minori: Cristea Felicia, născută la data de 2.09.1992.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 107, în loc de: „707. Drută Vitalie, fiul lui Miron Ion (fiul lui Vasile, născut la 17.05.1916 în localitatea Chitcanii Vechi, judetul Telenesti) si lulia, născut la data de 2 octombrie 1973 în localitatea Căzănesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircea cel Bătrîn nr. 26, bl. 1, ap. 17. (1.518/2004) Copii minori: Drută Dumitru, născut la data de 31.07.2009, si Drută Iuliana, născută la data de 5.05.2005.” se va citi: „707. Drută Vitalie, fiul lui Miron Ion (fiul lui Vasile, născut la 17.05.1916 în localitatea Chitcanii Vechi, judetul Telenesti) si lulia, născut la data de 2 octombrie 1973 în localitatea Căzănesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircea cel Bătrîn nr. 26, bl. 1, ap. 17. (1.518/2004) Copii minori: Drută Dumitru, născut la data de 31.07.2001, si Drută Iuliana, născută la data de 5.05.2005.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 298, în loc de: „298. Volosin Nadiana, fiica lui Serdiuc Eugeniu si Larisa (fiica lui Neamtu Gheorghe, născut la 10.04.1922 în localitatea Cojusna, judetul Chisinău), născută la data de 29 noiembrie 1976 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Prieteniei nr. 8, ap. 6. (3.035/2008) Copii minori: Volosin Diana, născută la data de 17.06.1996, Volosin Octavia, născută la data de 26.07.2001, si Volosin Anastasia, născută la data de 2.08.2006.” se va citi: „298. Volosin Nadiana, fiica lui Serdiuc Eugeniu si Larisa (fiica lui Neamtu Gheorghe, născut la 10.04.1922 în localitatea Cojusna, judetul Chisinău), născută la data de 29 noiembrie 1976 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Prieteniei nr. 8, ap. 6. (3.035/2008) Copii minori: Volosin Diana, născută la data de 17.06.1996, Volosin Octavian, născut la data de 26.07.2001, si Volosin Anastasia, născută la data de 2.08.2006.”;


- în anexa nr. 2, la pozitia 24, în loc de: „24. Crupnic Vasile, fiul lui Ion si Stefania (fiica lui Morarean Petru, născut în anul 1916 în localitatea Ostrita, si Nastasia), născut la data de 23 februarie 1982 în localitatea Hliboca, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Ostrita, Str. Principală nr. 18, Cernăuti. (424/2004)” se va citi: „24. Crupnic Vasile, fiul lui Ion si Stefania (fiica lui Morarean Petru, născut în anul 1916 în localitatea Ostrita, si Nastasia), născut la data de 23 februarie 1982 în localitatea Ostrita, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Ostrita, Str. Principală nr. 18, Cernăuti. (424/2004)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 108, în loc de: „108. Voluta Valeriu, fiul lui Vasile (fiul lui Ion si Elena, născută la 8.03.1928 în localitatea Oniscani) si Măria, născut la data de 23 august 1978 în localitatea Oniscani, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alexandrescu G. nr. 15, ap. 107. (12.602/2003) Copii minori: Voluta Cristian, născut la data de 28.10.2008.” se va citi: „108. Voluta Valeriu, fiul lui Vasile (fiul lui Ion si Elena, născută la 8.03.1928 în localitatea Oniscani) si Alexandra, născut la data de 23 august 1978 în localitatea Dereneu, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alexandrescu G. nr. 15, ap. 107. (12.602/2003) Copii minori: Voluta Cristian, născut la data de 28.10.2008.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 20 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 82, în loc de: „82. Moise Miriam, fiica lui Leizer si Eneta, născută la data de

18 februarie 1947 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Pinsker nr. 1, 92228-lerusalim. (925/2007)” se va citi: „82. Moise Miriam, fiica lui Leizer si Enea, născută la data de 18 februarie 1947 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Pinsker nr. 1, 92228-lerusalim. (925/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 103, în loc de: „103. Sufrin Liad, fiica lui Adrian si Jenny născută la data de 29 noiembrie 1981 în localitatea Hulon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Jean Jaures nr. 10. (4.507/2008)” se va citi: „103. Sufrin Liad, fiica lui Adrian si Jenin, născută la data de 29 noiembrie 1981 în localitatea Hulon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Jean Jaures nr. 10. (4.507/2008)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 104, în loc de: „104. Sufrin Sharon Moshe, fiul lui Adrian si Gonin, născut la data de 17 aprilie 1969 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Filderman nr. 1. (4.508/2008) Copii minori: Sufrin Noa, născută la data de 19 octombrie 2000, Sufrin Of ir, născută la data de 19 octombrie 2000, si Sufrin Guy născut la data de 3 august 2007.” se va citi: „104. Sufrin Sharon Moshe, fiul lui Adrian si Jenin, născut la data de 17 aprilie 1969 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Filderman nr. 1. (4.508/2008) Copii minori: Sufrin Noa, născută la data de 19 octombrie 2000, Sufrin Of ir, născută la data de 19 octombrie 2000, si Sufrin Guy, născut la data de 3 august 2007.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 263, în loc de: „263. Todica Nina, fiica lui Andrei (născut la 25.11.1920 în localitatea Gura Bacului) si Efimia, născută la data de 28 mai 1955 în localitatea Gura Bacului, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gura Bacului, raionul Anenii Noi. (1.886/2008)” se va citi: „263. Todica Nina, fiica lui Andrei (născut la 25.11.1920 în localitatea Gura Bîcului) si Efimia, născută la data de 28 mai 1955 în localitatea Gura Bîcului, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gura Bîcului, raionul Anenii Noi. (1.886/2008)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 9, în loc de: „9. Covalciuc Ghenadie, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 13.01.1906 în localitatea Zastînca) si Eugenia, născut la data de 3 august 1979 în localitatea Zastînca, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zastînca, raionul Soroca. (744/2007) Copii minori: Covalciuc Denis, născut la data de 29.07.2007.” se va citi: „9. Covalciuc Ghenadie, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la 13.01.1906 în localitatea Zastînca) si Eugenia, născut la data de 3 august 1979 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zastînca, raionul Soroca. (744/2007) Copii minori: Covalciuc Denis, născut la data de 29.07.2007.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 15, în loc de: „15. Melnicenco Natalia, fiica lui Gasper Pavel (născut la 1.01.1915 în localitatea Turceni, raionul Orhei) si Olga, născută la data de 19 mai 1959 în localitatea Susleni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V Cupcea nr. 9, ap. 47. (1.931/2008)” se va citi: „15. Melnicenco Natalia, fiica lui Gasper Pavel (născut la 1.01.1915 în localitatea Furceni, raionul Orhei) si Olga, născută la data de 19 mai 1958 în localitatea Susleni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V Cupcea nr. 9, ap. 47. (1.931/2008)”.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 52, în loc de: „52. Cheian Andrei, fiul lui Ion si Vera (născută la 11.06.1913 în localitatea Truseni), născut la data de 3 aprilie 1956 în localitatea Truseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Truseni, Str. Kievului nr. 8, raionul Străseni. (9.832/2003)” se va citi: „52. Cheian Andrei, fiul lui Ivan si Vera (născută la 11.06.1913 în localitatea Truseni), născut la data de 3 aprilie 1956 în localitatea Truseni, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Truseni, Str. Kievului nr. 8, raionul Străseni. (9.832/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 273, în loc de: „273. Ursachi Tatiana, fiica lui Bîrsă Ion (fiul lui Afanasie, născut la 12.09.1913 în localitatea Văsieni) si Fedora, născută la data de 4 martie 1976 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, str. V. Cupcea nr. 31. (2.160/2008)” se va citi: „273. Ursachi Tatiana, fiica lui Bîrsă Ion (fiul lui Afanasie, născut la 12.09.1913 în localitatea Văsieni) si Fedora, născută la data de 4 martie 1976 în localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, str. V Cupcea nr. 31. (2.160/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 112, în loc de : „112. Fedorean Doina, fiica lui IIia si Domnica (fiica lui Irimescu Nicolai, născut la 8.12.1900 în localitatea Cupca, judetul Hliboca, si Casandra), născută la data de 12 octombrie 1975 în localitatea Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Corcesti, raionul Storojinet, Cernăuti. (16.150/2003)”se va citi: „112. Fedorean Doina, fiica lui IIia si Domnica (fiica lui Irimescu Nicolai, născut la 8.12.1900 în localitatea Cupca, judetul Hliboca, si Casandra), născută la data de 12 octombrie 1975 în localitatea Pătrăutii de Jos, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Corcesti, raionul Storojinet, Cernăuti. (16.150/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 244, în loc de: „244. Spătaru Vera, fiica lui Filimon Vasile (născut la 29.07.1918 în localitatea Chisinău) si Efimia, născută la data de 24 ianuarie 1955 în localitatea Zubresti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 2, ap. 117. (3.347/2004)” se va citi: „244. Spătaru Vera, fiica lui Filimon Vasile (născut la 29.07.1918 în localitatea Zubresti) si Efimia, născută la data de 24 ianuarie 1955 în localitatea Zubresti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 2, ap. 117. (3.347/2004)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 69, în loc de: „69. Magaleas- Agrigoroi Viorica, fiica lui Magaleas Grigore (fiul lui Vasile, născut la 26.01.1930 în localitatea Sofia) si Tamara, născută la data de 10 martie 1981 în localitatea Sofia, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sofia. (849/2008) Copii minori: Agrigoroi AmeIIia-loana, născută la data de 8.05.2008.” se va citi: „69. Magaleas- Agrigoroi Viorica, fiica lui Magaleas Grigore (fiul lui Vasile, născut la 26.01.1930 în localitatea Sofia) si Tamara, născută la data de 10 martie 1981 în localitatea Sofia, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sofia. (849/2008) Copii minori: Agrigoroi AmeIIia-loana, născută la data de 8.05.2007.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 86, în loc de: „86. Prisecari Andrei, fiul lui Mihail (fiul lui Vasilii, născut la 9.01.1919 în localitatea Crutoiarovca) si Raisa, născut la data de 3 ianuarie 1984 în localitatea Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Crutoiarovca, str. Lenin nr. 153, Odesa. (3.335/2008)”se va citi: „86. Prisecari Andrei, fiul lui Mihail (fiul lui Vasilii, născut la 9.01.1919 în localitatea Crutoiarovca) si Raisa, născut la data de 3 ianuarie 1984 în localitatea Crutoiarovca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Crutoiarovca, str. Lenin nr. 153, Odesa. (3.335/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 155, în loc de: „155. losip Viorica, fiica lui Bârsa Alexanndru si Sofia (născută la 2.06.1931 în localitatea Chisinău), născută la data de 18 iunie 1957 în localitatea Văsieni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 20, ap. 63. (11.199/2003)” se va citi: „155. losip Viorica, fiica lui Bârsa Alexandru si Sofia (născută la 2.06.1931 în localitatea Chisinău), născută la data de 18 iunie 1957 în localitatea Văsieni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 20, ap. 63. (11.199/2003)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 18, în loc de: „18. Caulea Ludmila, fiica lui Aurelian si IIaria Victoria (născută la 10.07.1939 în localitatea Cernăuti), născută la data de 5 decembrie 1979 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Neceaea nr. 6. (380/2005)”se va citi: „18. Caulea Liudmila, fiica lui Aurelian si IIaria Victoria (născută la 10.07.1939 în localitatea Cernăuti), născută la data de 5 decembrie 1979 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Neceaea nr. 6. (380/2005)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 49, în loc de: „49. Florea Măria, fiica lui Parfentie (născut la 16.03.1915 în localitatea Zîrnesti) si Elena, născută la data de 1 mai 1955 în localitatea Sîrbesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu


domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mircea cel Bătrîn nr. 27, bl. B, ap. 1. (3.811/2008)” se va citi: „49. Florea Măria, fiica lui Parfentie (născut la 16.03.1915 în localitatea Zîrnesti) si Elena, născută la data de 1 mai 1955 în localitatea Zîrnesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mircea cel Bătrîn nr. 27, bl. B, ap. 1. (3.811/2008)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 52, în loc de: „52. Furtună Grigore, fiul lui Clemente si Eudochia, născut la data de 21 noiembrie 1938 în localitatea Pelinia, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. La Parcului nr. 10. (2.502/2006)” se va citi: „52. Furtună Grigore, fiul lui Cleminte si Eudochia, născut la data de 21 noiembrie 1938 în localitatea Pelinia, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. La Parcului nr. 10. (2.502/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.785/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 16 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 42, în loc de: „42. Kidon Adi, fiul lui Shai si Mona, născut la data de 4 octombrie 1988 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Neama nr. 16. (354/2009)” se va citi: „42. Kidon Adi, fiica lui Shai si Mona, născută la data de 4 octombrie 1988 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Neama nr. 16. (354/2009)”;

- în anexă, la pozitia 95, în loc de: „95. Turkisher Tamar, fiica lui Vladimirsi Teodora, născută la data de 21 decembrie 1984 în localitatea Holon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Yamit nr. 36. (340/2009)” se va citi: „95. Turkisher Tamar, fiica lui Vladimir si Teodora, născută la data de 21 decembrie 1982 în localitatea Holon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Yamit nr. 36. (340/2009)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 28, în loc de: „28. Lerner Marian, fiul lui WolffHirsch si Ana, născut la data de 1 ianuarie 1941 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Hastrumanim nr. 17/32. (1.561/2006)”se va citi: „28. Lerner Marian, fiul lui Wolff Hirsch si Ana, născut la data de 31 ianuarie 1941 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Hastrumanim nr. 17/32. (1.561/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.789/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 16 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 57, în loc de: „57. Lev Miriam, fiica lui Bălan Herscu si Ety, născută la data de 30 septembrie 1955 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikva, str. Kaplansky nr. 27. (1.009/2009). Copii minori: Lev Renata Rachel, născută la data de 14.06.1996.” se va citi: „57. Lev Miriam, fiica lui Bălan Herscu si Ety, născută la data de 30 septembrie 1955 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikva, str. Kaplansky nr. 27. (1.009/2009) Copii minori: Lev Renana Rachel, născută la data de 14.06.1996.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 97, în loc de: „97. Covaliuc Silvia, fiica lui IIie (născut la 4.04.1937 în localitatea Cioropcani, judetul Bălti) si Eugenia, născută la data de 20 februarie 1963 în localitatea Glinjeni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Dimon nr. 13, bl. 2, ap. 9. (3.688/2008)” se va citi: „97. Covaliuc Silvia, fiica lui IIie (născut la 4.04.1937 în localitatea Glinjeni, raionul Fălesti) si Eugenia, născută la data de 20 februarie 1963 în localitatea Glinjeni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Dimo nr. 13, bl. 2, ap. 9. (3.688/2008)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 323, în loc de: „323. Turcan Petru, fiul lui Nichifor (născut la 10.02.1915 în localitatea Costesti, raionul laloveni) si Efrosînia, născut la data de 23 februarie 1946 în localitatea Costesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Izvoarelor nr. 16. (3.738/2008)”se va citi: „323. Turcan Petru, fiul lui Nichifor (născut la 10.02.1915 în localitatea Costesti, raionul laloveni) si Efrosinia, născut la data de 23 februarie 1946 în localitatea Costesti, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Izvoarelor nr. 16. (3.738/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 88, în loc de: „88. Cocîrlă Eduard, fiul lui Ion (născut la 12.01.1935 în localitatea Cotiujeni, judetul Edinet) si Lucia, născut la data de 30 octombrie 1966 în localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica


Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Decebal nr. 24. (1.440/2003)” se va citi: „88. Cocîrla Eduard, fiul lui Ion (născut la 12.01.1935 în localitatea Cotiujeni, judetul Edinet) si Lucia, născut la data de 30 octombrie 1966 în localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Decebal nr. 24. (1.440/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 205, în loc de: „205. Motpan Roman, fiul lui Dumitru (fiul lui Gheorghe, născut în anul 1904 în localitatea Seliste, raionul Nisporeni) si Vera, născut la data de 13 februarie 1972 în localitatea Logofteni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 18. (1.295/2003) Copii minori: Motpan Nica, născută la data de 6.10.1999.” se va citi: „205. Motpan Roman, fiul lui Dumitru (fiul lui Gheorghe, născut în anul 1904 în localitatea Seliste, raionul Nisporeni) si Nina, născut la data de 13 februarie 1972 în localitatea Logofteni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. S. Lazo nr. 26, ap. 18. (1.295/2003) Copii minori: Motpan Nica, născută la data de 6.10.1999.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 207, în loc de: „207. Muntean Sergiu, fiul lui Mihai (fiul lui Ana, născută la 2.03.1920 în localitatea Chiperceni) si Măria, născut la data de 4 ianuarie 1974 în localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chiperceni, raionul Orhei. (6.851/2003)”se va citi: „207. Muntean Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Ana, născută la 2.03.1920 în localitatea Chiperceni) si Măria, născut la data de 4 ianuarie 1974 în localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chiperceni, raionul Orhei. (6.851/2003)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 12, în loc de: „ 12. Cazacu Oxana, fiica lui Secrieru Vladimir si Lidia (fiica lui Rotari Filip si Zinovia, născută la 15.06.1917 în localitatea Soltoaia), născută la data de 29 mai 1978 în localitatea Soltoaia, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str.-la Studentilor nr. 2, bl. 2, ap. 32. (5.051/2003)” se va citi: „12. Secrieru Oxana, fiica lui Secrieru Vladimir si Lidia (fiica lui Rotari Filip si Zinovia, născută la 15.06.1917 în localitatea Soltoaia), născută la data de 29 mai 1978 în localitatea Soltoaia, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str.-la Studentilor nr. 2, bl. 2, ap. 32. (5.051/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.981/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 4 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 57, în loc de: „57. Găină Ana, fiica lui Scurtu Leon (născut în anul 1933 în localitatea Rădeni) si Elena, născută la data de 13 noiembrie 1973 în localitatea Rădeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 83 (3.190/2003) Copii minori: Găină Daniel, născut la data de 2.05.1998, Găină Măria, născută la data de 28.10.1999, Găină Vasilina, născută la data de 28.01.2002, si Găină Dorina, născută la data de 11.03.2006.”se va citi: „57. Găina Ana, fiica lui Scurtu Leon (născut în anul 1933 în localitatea Rădeni) si Elena, născută la data de 13 noiembrie 1973 în localitatea Rădeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Alexandru cel Bun nr. 83. (3.190/2003) Copii minori: Găina Daniel, născut la data de 2.05.1998, Găina Măria, născută la data de 28.10.1999, Găina Vasilina, născută la data de 28.01.2002, si Găina Dorina, născută la data de 11.03.2006.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 13, în loc de: „ 13. Berlinschi Valeriu, fiul lui Boris (născut la 2.05.1925 în localitatea Căuseni) si Olga, născut la data de 12 februarie 1981 în localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tănătari, str. Mihai Eminescu nr. 32, raionul Căuseni. (760/2004)” se va citi: „13. Berlinschi Valeriu, fiul lui Boris (născut la 2.05.1925 în localitatea Căuseni) si Olga, născut la data de 12 februarie 1981 în localitatea Costangalia, Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tănătari, str. Mihai Eminescu nr. 32, raionul Căuseni. (760/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.195/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 14 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 98, în loc de: „98. Traub Victor, fiul lui Rihart si Magdalena, născut la data de 25 iunie 1967 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yehud, str. Mavo Yasmin nr. 25. (1.709/2009) Copii minori: Traub Jonathan, născut la data de 17 septembrie 2001, Traub Noya, născută la data de 7 mai 2004 si Traub Juval, născut la data de 10 aprilie 2006.” se va citi: „98. Traub Victor, fiul lui Rihart si Magdalena, născut la data de 25 iunie 1967 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yehud, str. Mavo Yasmin nr. 25. (1.709/2009) Copii minori: Traub Jonathan, născut la data de 17 septembrie 2001, Traub Noya, născută la data de 7 mai 2004, si Traub Yuval, născut la data de 10 aprilie 2006.”


La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 112, în loc de: „112. Holban Dumitru, fiul lui Maxim si Alexandra, născut la data de 25 octombrie 1937 în localitatea Botanica, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 42, ap. 75. (3.431/2004)”se va citi: „112. Holban Dumitru, fiul lui Maxim si Alexandra, născut la data de 25 octombrie 1937 în localitatea Băcioi, sectorul Botanica, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 42, ap. 75. (3.431/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.197/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 123, în loc de: „123. Drosu Victor, fiul lui lurie si Tamara, născut la data de 20 noiembrie 1988 în localitatea Tomai, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L. Tolstoi nr. 72, ap. 16. (9.428/2003)” se va citi: „123. Drosu Victor, fiul lui lurie si Tamara, născut la data de 20 noiembrie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L Tolstoi nr. 72, ap. 16. (9.428/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 132, în loc de: „ 132. Fulea Stefan, fiul lui Ion (fiul lui Stefan, născut la 4.08.1928 în localitatea Zîrnesti, raionul Cahul) si Teodora, născut la data de 16 iulie 1983 în localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Garoafelor nr. 36, bl. 2, ap. 52. (3.905/2006)” se va citi: „132. Fulea Stefan, fiul lui Ion (fiul lui Stefan, născut la 4.08.1928 în localitatea Zîrnesti, raionul Cahul) si Teodora, născut la data de 16 iulie 1983 în localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Garoafelor nr. 36, bl. 2, ap. 52. (3.905/2006)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 172, în loc de: „172. Istratii Lidia, fiica lui Pulbere Sergiu (născut la 3.02.1940 în localitatea Gura Căinarului, raionul Floresti) si Nadejda, născută la data de 18 iunie 1966 în localitatea Gura Căinarului, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V Alecsandri nr. 46, ap. 9. (515/2007)”se va citi: „172. Istratii Lidia, fiica lui Pulbere Sergiu (născut la 3.02.1940 în localitatea Gura Căinarului, raionul Floresti) si Liuba, născută la data de 18 iunie 1966 în localitatea Gura Căinarului, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V Alecsandri nr. 46, ap. 9. (515/2007)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 180, în loc de: „180. Lisenco Tatiana, fiica lui Burlaca Mihail (născut în anul 1931 în localitatea Nestoita, regiunea Odesa, raionul Kotovsk) si Olga, născută la data de 16 ianuarie 1964 în localitatea Nestoita, raionul Kotovsk, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Spătarul Milescu nr. 5, ap. 88. (3.982/2008)”se va citi: „180. Lîsenco Tatiana, fiica lui Burlaca Mihail (născut în anul 1931 în localitatea Nestoita, regiunea Odesa, raionul Kotovsk) si Olga, născută la data de 16 ianuarie 1964 în localitatea Nestoita, raionul Kotovsk, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Spătarul Milescu nr. 5, ap. 88. (3.982/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.199/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 17, în loc de: „17. Braga Svetlana, fiica lui Ciobanu Gheorghe si Eudochia (născută la 30.01.1925 în localitatea Tătăresti), născută la data de 29 noiembrie 1964 în localitatea Tătăresti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Viteazu nr. 51, ap. 39. (4.182/2008)”se va citi: „17. Braga Svetlana, fiica lui Ciobanu Gheorghe si Eudochia (născută la 30.01.1935 în localitatea Tătăresti), născută la data de 29 noiembrie 1964 în localitatea Tătăresti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Viteazu nr. 51, ap. 39. (4.182/2008)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 85, în loc de: „85. Prepelita Angela, fiica lui Dobrovschii Ion (fiul lui Piotr si Parascovia, născută la 12.03.1908 în localitatea Vadul Rascov) si Nina, născută la data de 26 octombrie 1978 în localitatea Vadul Rascov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mihălasa. (3.523/2008)” se va citi: „85. Prepelita Angela, fiica lui Dobrovolschii Ion (fiul lui Piotr si Parascovia, născută la 12.03.1908 în localitatea Vadul Rascov) si Nina, născută la data de 26 octombrie 1978 în localitatea Vadul Rascov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mihălasa. (3.523/2008)”.


La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 77, în loc de: „77. Gotornicean Mihaela, fiica lui Tîmbaliuc Valerii si Rita, născută la data de 14 aprilie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Donduseni, str. E. Sîrbunr. 11, bl. 2, ap. 6. (657/2005)”se va citi: „77. Gotornicean Mihaela, fiica lui Tîmbaliuc Valeriu si Rita, născută la data de 14 aprilie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Donduseni, str. E. Sîrbu nr. 11, bl. 2, ap. 6. (657/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.456/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 59, în loc de: „59. Dorogan Liudmila, fiica lui Chiosev Chirii si Eudochia, născută la data de 8 septembrie 1955 în localitatea Todiresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Hîncestinr. 58, bl. 1, ap. 74. (4.958/2004)” se va citi: „59. Dorogan Liudmila, fiica lui Chiosev Chirii si Evdochia, născută la data de 8 septembrie 1955 în localitatea Todiresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Hîncesti nr. 58, bl. 1, ap. 74. (4.958/2004)”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.