MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 799/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 799         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

359. - Lege pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

1.712. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

1.709. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.336 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

 

Decizia nr. 1.473 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 

Decizia nr. 1.474 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă si art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.172. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

 

1.189. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Planurilor de securitate a facilitătilor portuare si a facilitătilor apartinând Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

 

2.035. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

2.036. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 20 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, litera b) a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitătile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt în folosinta acestor persoane.”

Art. II. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI

DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 359.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 1.712.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 2972000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national,

în semn de înaltă apreciere pentru talentul, dăruirea si profesionalismul dovedite de-a lungul carierei sale din cinematografie, teatru si televiziune, precum si pentru activitatea de combatere a unor fenomene sociale negative prin metode noi, bazate pe arta spectacolului si pe sport,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Cseh I. Szabolcs Imre (Szoby Cseh), conferentiar universitar, presedinte al Asociatiei „Gladiator”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.709.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.336 din 22 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, exceptie ridicată de Stefan Stoilăîn Dosarul nr. 86/92/2009 al Tribunalului Militar Bucuresti.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, personal si asistat de apărătorul ales, cu delegatie la dosar, doamna Nicoleta-Violeta Asadi Jozani, avocat membru al Baroului Bucuresti. De asemenea, răspund personal părtile Tudorache Marius.Gagea lonut-Nicolae, Petrică Ion, Radu Cristian, Nită Nicusor, Tudorache Marian si Dinu Marian. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului autorului exceptiei. Acesta precizează că, la dosarul cauzei în care autorul exceptiei are calitatea de inculpat, există numeroase probe ce nu pot fi studiate de inculpati si apărătorii acestora întrucât sunt documente cu caracter secret. De aceea, apreciază că se încalcă dreptul de acces liber la justitie, dreptul la apărare si la un proces echitabil, impartialitatea si legalitatea justitiei, precum si independenta acesteia. Arată că necunoasterea de către inculpat a tuturor probelor aduse în acuzare generează imposibilitatea pentru acesta de a le administra si de a le combate, nesocotindu-se, astfel, cerintele esentiale ale unui proces echitabil si, totodată, îl pune într-o situatie de inferioritate fată de Parchet, care are acces la toate probele incriminatorii.

În sprijinul acestor sustineri, apărătorul autorului exceptiei depune la dosar note scrise.

Având cuvântul, autorul exceptiei, personal, precum si celelalte părti prezente, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, achiesând la argumentele expuse de apărătorul autorului exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. Apreciază că obiectiunile formulate de autorul exceptiei tin de modul de aplicare si interpretare a textelor de lege criticate, atribute ce revin exclusiv instantei de judecată învestită cu solutionarea procesului în cadrul căruia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:


Prin încheierea din 24 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 86/92/2009, Tribunalul Militar Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de inculpatul StefanStoilă într-o cauza penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că, în procesul în cadrul căruia este judecat, materialul probator avut în vedere la urmărirea penală se bazează pe numeroase documente clasificate, care nu sunt accesibile nici inculpatilor si nici apărătorilor acestora, având diferite grade de secretizare. Precizează că instanta a solicitat organului care a dispus secretizarea să declasifice aceste documente pentru a fi avute în vedere la cercetarea judecătorească, solicitare respinsă însă. Autorul exceptiei sustine că, în aceste conditii, se produce o încălcare a principiului constitutional al separatiei puterilor în stat, întrucât derularea actului de justitie depinde de decizia unei autorităti administrative. De asemenea, arată că se încalcă si dreptul la apărare al inculpatilor, ai căror avocati nu au acces la probe, nu le cunosc continutul si nu le pot combate prin alte mijloace de dovadă. Sustine că este îngrădit si accesul liber la justitie, din moment ce învinuirea se bazează pe documente inaccesibile apărătorilor, astfel încât asistenta juridică devine pur formală.

Tribunalul Militar Bucuresti opinează în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Potrivit prevederilorart. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că acestea nu îngrădesc posibilitatea părtilor de a se adresa direct instantei de judecată, de a formula apărări, de a propune probe si de a recurge ia căile de atac prevăzute de lege, asadar de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare. Învederează si cele retinute de Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, respectiv Decizia nr. 1.120/2008, potrivit cărora textele de lege criticate nu au ca efect blocarea efectivă si absolută a accesului la anumite informatii, ci îl conditionează de îndeplinirea anumitor pasi procedurali.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, care au următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (2): „Accesul la informatiile clasificate este permis numai în cazurile, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.”;

- Art. 7 alin. (1): „Persoanele care vor avea acces la informatii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea si profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informatii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 1 alin. (4) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare si art. 124 alin. (1) si (2) care statuează principiile înfăptuirii justitiei. De asemenea, invocă si dispozitiile art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale care garantează dreptul la un proces echitabil si consacră prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textele de lege ce formează obiectul exceptiei de fată au mai fost supuse controlului de constitutionalitate exercitat de instanta de contencios constitutional, prin prisma acelorasi prevederi constitutionale si conventionale si sub aspectul unor critici similare, iar prin Decizia nr. 1.120 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 27 noiembrie 2008, aceasta a respins exceptia de neconstitutionalitate. Pentru a decide astfel, Curtea a retinut că, „de vreme ce prevederile de lege criticate nu au ca efect blocarea efectivă si absolută a accesului la anumite informatii, ci îl conditionează de îndeplinirea anumitor pasi procedurali, etape justificate prin importanta pe care asemenea informatii o poartă, nu se poate sustine încălcarea dreptului la un proces echitabil sau a principiului unicitătii, impartialitătii si al egalitătii justitiei pentru toti. Pe de altă parte, însăsi Constitutia prevede, potrivit art. 53 alin. (1), posibilitatea restrângerii exercitiului unor drepturi - inclusiv a garantiilor aferente unui proces echitabil - pentru ratiuni legate de apărarea securitătii nationale”. Cu acelasi prilej, Curtea a observat că „reglementarea mai strictă a accesului la informatiile clasificate ca fiind secrete de stat, prin stabilirea unor conditiipe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor avea acces la astfel de informatii, precum si a unor proceduri de verificare, control si coordonare a accesului la aceste informatii, reprezintă o măsură necesară în vederea asigurării protectiei informatiilor clasificate, în acord cu dispozitiile constitutionale ce vizează apărarea securitătii nationale”.

            Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia pronuntată în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

            Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, exceptie ridicată de Stefan Stoilă în Dosarul nr. 86/92/2009 al Tribunalului Militar Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.473 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, exceptie ridicată de Codo Sandor Robert în Dosarul nr. 211/320/2006 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 6 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 211/320/2006, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.

Exceptia a fost ridicată într-o cauză penală de Codo Sandor Robert, trimis în judecată pentru săvârsirea infractiunilor prevăzute si pedepsite de art. 25 raportat la art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 si art. 259 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 33 lit. a) din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24, art. 49, art. 23 alin. (1) si (12), art. 73 alin. (3) lit. h), art. 123 alin. (1) si art. 154, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 14 din Pactul international privind drepturile civile si politice. În acest sens arată, în esentă, că sanctiunea aplicată pentru fapta cuprinsă în art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 nu este în concordantă cu normele de drept penal care prevăd expres pedepsele ce se pot aplica persoanelor care au săvârsit fapte penale, prin aceea că instituie un regim sanctionator mai drastic. Totodată, apreciază că, potrivit textului de lege criticat, aceeasi faptă este sanctionată cu două pedepse principale - amenda si închisoarea, în contradictie cu dispozitiile constitutionale. În opinia autorului exceptiei, principiul legalitătii incriminării impune ca pentru o faptă prevăzută de legea penală să nu poată fi aplicată decât o pedeapsă, în modalitatea si limitele prevăzute de legea specială, respectiv Codul penal.

Judecătoria Târgu Mures consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legeanr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934, având următorul cuprins: „Se va pedepsi cu amendă de la 5.000-100.000 lei si închisoare de la 6 luni până la 1 an, afară de cazul când faptul constituie un delict sanctionat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se aplică această pedeapsă: [...] 3. Oricine emite un cec cu dată falsă sau căruia îi lipseste unul din elementele esentiale arătate de alineatele 1, 2, 3 si 5 al art J si art. 11.”

În  motivarea exceptiei, autorul invocă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24, art. 49, art. 23 alin. (1) si (12), art. 73 alin. (3) lit. h), art. 123 alin. (1) si art. 154, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentruapărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 14 din Pactul international privind drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, sub aspectul unor critici similare, s-a pronuntat prin Decizia nr. 645 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 21 august 2007, si Decizia nr. 1.104 din 22 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 10 decembrie 200J.

În prezenta cauză însă Curtea constată că, în realitate, criticile formulate de autorul exceptiei vizează interpretarea si aplicarea textului de lege ce face obiectul exceptiei din perspectiva succesiunii legilor în timp. Astfel, art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 prevede aplicarea pentru aceeasi infractiune, în mod cumulativ, a pedepsei amenzii si închisorii, în timp ce Codul penal nu mai reglementează posibilitatea acestui cumul, legiuitorul optând pentru sistemul alternativ al pedepselor.

Prin prisma acestei contradictii, autorul exceptiei apreciază că acest text de lege, adoptat anterior intrării în vigoare a Codului penal, contravine principiului legalitătii incriminării si stabileste un regim sanctionator mai drastic.

Deoarece examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozitiile constitutionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei, asemenea critici nu intră în competenta Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată.

În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 este inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, exceptie ridicată de Codo Sandor Robertîn Dosarul nr. 211/320/2006 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.474 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă si art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă si art. 54- 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „QueIIe Prima” - S.R.L. În dosarele nr. 1.043/303/2009, nr. 93/303/2009 si nr. 10.201/303/2008 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.900D/2009, nr. 3.212D/2009 si nr. 3.214D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 3.212D/2009 si nr. 3.214D/2009 la Dosarul nr. 2.900D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 3 si 8 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 1.043/303/2009, nr.93/303/2009 si nr. 10.201/303/2008, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă si art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „QueIIe Prima” - S.R.L. În cauze civile având ca obiect contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si celor ale art. 21 privind accesul liber la justitie, „întrucât dau posibilitatea debitorului unui raport cambial de a folosi două căi de atac împotriva executării silite pornite în baza unui cec învestit cu formulă executorie, si anume atât contestatia la executare formulată în baza art. 399 din Codul de procedură civilă, cât si opozitia la executare ce se poate formula în temeiul art. 54 si art. 55 din Legea nr. 59/1934.” In acest sens, autorul exceptiei arată că „din moment ce executarea silită se efectuează, potrivit art. 372 din Codul de procedură civilă, numai în temeiul unei hotărâri judecătoresti ori al unui alt înscris care potrivit legii constituie titlu executor, cum este si cazul cecului învestit cu formula executorie, este suficient ca debitorul raportului cambial să apeleze numai la contestatia la executare, care, oricum, instituie anumite exigente de ordin formal si procedural, derogatorii de la dreptul comun”.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă consideră că prevederile de lege criticate nu contravin normelor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată. Faptul că într-o anumită materie există o normă juridică specială, derogatorie de la dreptul comun nu înseamnă că această normă nu este constitutională, deoarece examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozitiile constitutionale si nu compararea prevederilor mai multor legi între ele.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, textele de lege criticate reprezentând o concretizare a normelor constitutionale care consacră dreptul la un proces echitabil si la solutionarea


acestuia într-un termen rezonabil, instituind judecarea opozitiei de urgentă si cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 399 din Codul de procedură civilă si art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 399 din Codul de procedură civilă: „împotriva executării silite, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silită însăsi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sanctiunea anulării actului nelegal.

De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesati sau vătămati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formulă executorie, dată fără îndeplinirea conditiilor legale.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instantă judecătorească, se pot invoca în contestatia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.”;

- Art. 54 din Legea nr. 59/1934: „în termen de 5 zile de la primirea somatiei, debitorul poate face opozitie la executare.

Opozitia se va introduce la judecătoria care a învestit cecul cu formula executorie. Judecătoria va judeca opozitia potrivit Codului de procedură civilă, de urgentă si cu precădere, înaintea oricărei pricini.

Instanta va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaste semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaste procura.

În caz de suspendare a executării creditorul va putea obtine măsuri de asigurare.”;

- Art. 55 din Legea nr. 59/1934: „în procesele pornite fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie, la somatia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decât exceptiunile de nulitate a titlului prevăzut de art. 2, precum si cele care nu sunt oprite de art. 23.

Exceptiunile personale vor trebui să fie de grabnică solutiune si întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă.

Exceptiunile trebuie invocate la primul termen de înfătisare.

Prin primul termen de înfătisare se întelege primul termen de la prima instantă, când procedura fiind îndeplinită, părtile pot pune concluzii în fond, chiar dacă pârâtul sau oponentul nu se prezintă.”

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi si ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că procedura instituită prin art. 54 si 55 din Legea nr. 59/1934 este o procedură specială în materia executării creantelor, prin intermediul căreia se urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a acestor creante.

Această procedură este derogatorie de la dreptul comun, care este reprezentat în această materie de dispozitiile art. 399 din Codul de procedură civilă.

Astfel, specificul domeniului supus reglementării, si anume al regimului juridic al cecului ca instrument de plată, a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, legiuitorul având, conform atributiilor stabilite de art. 126 alin. (2) din Constitutie, dreptul exclusiv de a reglementa prin lege procedura de judecată, cu conditia respectării celorlalte dispozitii din Constitutie.

Pe de altă parte, analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea observă că, de fapt, autorul exceptiei deduce neconstitutionalitatea dispozitiilor de lege din compararea acestora cu dispozitiile din Codul de procedură civilă în materia contestatiei la executare.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere conformitatea acestui text cu prevederile constitutionale, iar nu compararea dispozitiilor mai multor legi între ele.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă si art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „QueIIe Prima” - S.R.L. În dosarele nr. 1.043/303/2009, nr. 93/303/2009 si nr. 10.201/303/2008 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

 

În temeiul prevederilor art. I pct. 29 din Legea nr. 218/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 62 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 919 si 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) actele persoanei desemnate să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier în cazul cetătenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:

(i) decizia de numire, din care să rezulte că este managerul activitătii de transport rutier si că este învestită să exercite atributiile corespunzătoare functiei de conducere a acestei activităti;

(ii) certificatul de competentă profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

(iii) cazierul judiciar eliberat de către o autoritate judiciară competentă din tara de origine sau din tara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infractiuni grave, inclusiv infractiuni săvârsite în domeniul comercial;

(iv) certificat eliberat de autoritatea competentă din tara de origine sau din tara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a îndeplinit functia de persoană desemnată pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sanctionat/sanctionată pentru încălcări grave ale legislatiei cu privire la:

- conditiile de plată si de angajare;

- conditiile de desfăsurare a operatiunilor de transport rutier, în special în ceea ce priveste regulile referitoare la perioadele de conducere si de odihnă ale conducătorilor auto, încărcarea vehiculelor, utilizarea în conditii de sigurantă a vehiculelor rutiere, siguranta rutieră si protectia mediului;

(v) în cazul în care în tara de origine sau în tara din care vine resortisantul străin nu se eliberează documentele mentionate la pct. (iii) si (iv), acestea pot fi înlocuite cu o declaratie sub jurământ sau o declaratie solemnă făcută de persoana în cauză în fata unei autorităti judiciare ori administrative competente sau, după caz, a unui notar din tara de origine ori din tara din care aceasta vine;

(vi) documentele prevăzute la pct. (iii), (iv) si (v) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse după mai mult de 90 de zile de la data emiterii;”.

2. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 11 alineatul (2), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:

,,g) utilizarea autovehiculului având verificarea periodică a aparatului de înregistrare (tahograf) si a limitatorului de viteză expirată;

h) efectuarea transportului rutier public cu un vehicul rutier care depăseste masa totală maximă autorizată/admisă, masa maximă autorizată/admisă pe axă sau dimensiunile maxime de gabarit prevăzute în certificatul de înmatriculare a acestuia;

i) abaterile pentru care se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, în cazul în care s-a dispus suspendarea acestui drept si dacă pentru autovehiculul respectiv s-a eliberat copie conformă a licentei de transport.”

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Pentru abaterile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a)-h), suspendarea copiei conforme a licentei de transport se face pentru o perioadă de 30 de zile.”

6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru abaterile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. i), suspendarea copiei conforme a licentei de transport se face pentru o perioadă de 6 luni de la data procesului-verbal prevăzut la art. 188V

7. La articolul 22 alineatul (1) litera b), punctul (iv) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(iv) actul de înfiintare, certificatul de înregistrare fiscală si statutul/actul constitutiv/regulamentul de organizare si functionare, pentru institutiile/autoritătile, altele decât cele mentionate mai sus, precum si pentru societătile comerciale, companiile nationale, regiile autonome din subordinea/coordonarea/autoritatea autoritătilor centrale si locale;”.

8. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

10. La articolul 27 alineatul (2), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu următorul cuprins:

,,f) utilizarea autovehiculului având verificarea periodică a aparatului de înregistrare (tahograf) si a limitatorului de viteză expirată;

g) efectuarea transportului rutier în cont propriu cu un vehicul rutier care depăseste masa totală maximă autorizată/admisă, masa maximă autorizată/admisă pe axă sau dimensiunile maxime de gabarit prevăzute în certificatul de înmatriculare a acestuia;

h) abaterile pentru care se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, în cazul în care s-a dispus suspendarea acestui drept si dacă pentru autovehiculul respectiv s-a eliberat copie conformă a certificatului de transport în cont propriu.”

11. La articolul 28, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Alt 28. - (1) Pentru abaterile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a)-g), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioadă de 30 de zile.”

12. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru abaterile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. h), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioadă de 6 luni de la data procesului-verbal prevăzut la art. 1881.”

13. La articolul 38, după litera s) se introduc trei noi litere, literele t)-u), cu următorul cuprins:

,,t) să asigure parcarea vehiculelor detinute numai la sediul social, la sediul punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri special amenajate autorizate în acest sens de către administratia publică locală;

t) să utilizeze în partea frontală a autovehiculului, pe timpul efectuării transporturilor de produse de panificatie sau de băuturi alcoolice, placa de identificare a transportului. Modelul plăcii de identificare a transportului este prevăzut în anexele nr. 31a) si 31b) la prezentele norme;

u) să asigure existenta la bordul vehiculelor cu care efectuează operatiuni de transport rutier a legitimatiei de serviciu valabile a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii. Modelul legitimatiei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentele norme.”

14. La articolul 50, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudetean poate fi modificat cel mult o dată pe an, astfel:

a) prin introducerea de noi trasee de către Autoritatea Rutieră Română - ARR. În cazul în care cea mai lungă portiune comună cu un traseu existent în programul de transport interjudetean se suprapune pe mai mult de 50% din lungimea traseului nou-propus, acesta nu va fi introdus în programul de transport;

b) prin modificarea capacitătii de transport, în cazurile în care se constată modificarea semnificativă a fluxului de călători de către Autoritatea Rutieră Română - ARR;

c) prin modificarea graficelor de circulatie, astfel:

(i) introducere de opriri în tranzit, care pot fi statii sau autogări. Dacă prin oprirea în tranzit solicitată se generează segmente comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulatie aferente altor curse interjudetene pe care detin licente de traseu alti operatori de transport rutier, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din statiile/autogările comune;

(ii) modificarea orelor, în situatia în care după monitorizarea cursei de către personalul desemnat al Autoritătii Rutiere Române - ARR se constată modificarea semnificativă a fluxului de călători sau îmbunătătirea/deteriorarea infrastructurii rutiere. În situatia în care modificarea orei presupune micsorarea intervalului dintre plecările din statiile/ autogările comune care se regăsesc pe acelasi segment de traseu, se va asigura un decalaj de 30 de minute între respectivele plecări;

(iii) modificarea zilelor de circulatie, la solicitarea operatorului de transport rutier detinător de licentă de traseu;

(iv) înlocuirea autogărilor capete de traseu mentionate în graficele de circulatie, cu asigurarea unui decalaj de 30 de minute între plecările din autogările/statiile comune care se regăsesc pe acelasi segment de traseu. În cazul în care plecările se efectuează din autogări diferite, nu este necesară asigurarea decalajului decât în statiile comune care se regăsesc pe acelasi segment de traseu.

(4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua oricare cursă si traseu câstigat cu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuire si declarate câstigătoare, indiferent de capacitatea acestora sau de punctajul obtinut la atribuire, ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în conditiile prevăzute la alin. (5).”

15. La articolul 50, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În perioada de valabilitate a programului de transport interjudetean, în cazul în care se înfiintează o autogara într-o localitate în care nu a existat autogara la data eliberării licentei de traseu, se vor respecta prevederile art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, si se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulatie anexă la licenta de traseu.”

16. La articolul 55, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Licentele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de acestia numai în cazul în care autovehiculele detin copie conformă a licentei de transport.”

17. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care până la eliberarea licentei de traseu se constată că au fost furnizate informatii eronate, aceasta nu se va elibera.”

18. La articolul 59 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) să încheie contracte de acces în autogara, în conformitate cu graficele de circulatie anexă la licenta de traseu.”

19. Articolul 122 se abrogă.

20. La articolul 125, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să repartizeze cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel putin 15 minute între două plecări consecutive de la acelasi peron;”.

21. La articolul 136, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) în functie de forma juridică de organizare:

(i) copie legalizată a ultimului bilant contabil înregistrat la administratia financiară, din care să reiasă că societatea comercială are un capital propriu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clientilor, rezultate din efectuarea activitătii; în situatia în care societătile comerciale sunt nou-înfiintate, capitalul propriu va fi înlocuit cu capitalul subscris si vărsat; în situatia în care capitalul propriu, respectiv capitalul subscris si vărsat nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garantie bancară;

(ii) scrisoare de garantie bancară în valoare de minimum 50.000 euro pentru persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale/familiale;

(iii) copie legalizată a ultimului bilant contabil înregistrat la administratia financiară, din care să reiasă că asociatia sau fundatia nonprofit are un patrimoniu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clientilor, rezultate din efectuarea activitătii; în situatia în care patrimoniul nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garantie bancară;

(iv) copie a bilantului contabil din care să reiasă că institutiile/autoritătile publice au o valoare netă a imobilizărilor corporale de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clientilor, rezultate din efectuarea activitătii; în situatia în care valoarea netă a imobilizărilor corporale nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garantie bancară.”

22. La articolul 154, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Vehiculele rutiere stationate pe drumurile publice fără conducător auto la bord si care prezintă suspiciunea că au fost stationate în vederea sustragerii de la controlul desfăsurat în zona respectivă de către inspectorii Autoritătii Rutiere Române - ARR vor fi verificate în evidentele Autoritătii Rutiere Române - ARR, urmând să fie verificată activitatea detinătorilor acestora.”

23. După articolul 157 se introduce un nou articol, articolul 1571, cu următorul cuprins:

„Art. 1571. - (1) Verificarea activitătii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor, precum si verificarea conditiilor care au stat la baza eliberării licentei de transport/certificatului de transport în cont propriu se face la sediul acestora cel putin o dată la 3 ani, precum si la eliberarea unei noi licente de transport/certificat de transport în cont propriu.

(2) Verificarea activitătii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor la sediul acestora se face si în cazul în care se constată de către organele de control abilitate abateri grave sau repetate în activitatea operatorilor de transport/ întreprinderilor.”

24. Articolul 161 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 161. - Inspectorul de trafic are dreptul să oprească vehiculele care circulă pe drumurile publice si execută activităti de transport rutier, asupra cărora are competente de control, precum si vehiculele cu care se face instruirea practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto.”

25. La capitolul V, după articolul 188 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul V. 71, cu următorul cuprins:

„V.71. Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum si de retinere a certificatului de înmatriculare si a plăcutelor de înmatriculare

Art. 1881. - (1) Măsura suspendării dreptului de utilizare a unui vehicul prin retinerea certificatului si a plăcutelor de înmatriculare se va efectua în conditii de sigurantă si securitate a transportului, într-un spatiu special destinat parcării si se aplică de către inspectorii de trafic ai Autoritătii Rutiere Române - ARR în cazul utilizării la transport a unui vehicul fără a se putea face dovada că se detin următoarele documente valabile, după caz: licentă de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licentă de traseu, autorizatia specială de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale.

(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului se face de către inspectorii de trafic ai Autoritătii Rutiere Române - ARR prin retinerea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor de înmatriculare si se consemnează într-un proces-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentele norme, aplicându-se totodată si sanctiunea contraventională corespunzătoare conform art. 574 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dacă fapta pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului s-a constatat într-un loc care nu respectă prevederile alin. (1), în vederea aplicării acestei măsuri contravenientul are obligatia de a deplasa vehiculul în cel mai apropiat loc care să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (1) indicat de inspectorii de trafic ai Autoritătii Rutiere Române- ARR.

(4) Locurile prevăzute la alin. (3) pot fi private sau publice, iar costurile legate de utilizarea acestora se suportă integral de către contravenient.

(5) Ca urmare a aplicării măsurilor mentionate la alin. (2), atât vehiculul, cât si marfa sau persoanele transportate se află sub răspunderea juridică a utilizatorului vehiculului, conform legii.

(6) În cazul aplicării măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, utilizatorul acestuia este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate tertilor, inclusiv persoanelor transportate.

(7) Vehiculelor care sunt exceptate în conditiile legii de la măsura imobilizării nu li se poate aplica măsura suspendării dreptului de utilizare în momentul constatării faptei.

(8) În cazul vehiculelor prevăzute la alin. (7) măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului prin retinerea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor de înmatriculare se aplică ulterior constatării faptei, la locul de descărcare al mărfii sau la sediul contravenientului, după caz, de către agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - ARR în raza căreia se află locul de descărcare sau sediul/domiciliul.

(9) După aplicarea măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, plăcutele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare, o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere a plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare se predau la inspectoratul judetean de politie unde îsi are sediul/domiciliul contravenientul.”

26. Articolul 215 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 215. - Anexele nr. 1-33 fac parte integrantă din prezentele norme.”

27. După anexa nr. 30 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 31-33, care vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directia transport rutier si Autoritatea Rutieră Română - ARR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Până la data de 31 martie 2010, detinătorii de licentă pentru activităti conexe transportului rutier - activităti de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, care au obtinut licenta în baza asigurării pentru răspundere civilă pentru activităti conexe, vor depune la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - ARR emitentă documentele prevăzute la art. 136 lit. e) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, în caz contrar licenta pentru activităti conexe transportului rutier - activităti de intermediere a operatiunilor de transport rutier public detinută va fi retrasă.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 1.172.

 


ANEXA Nr. 1

[Anexa nr. 31a) la norme]

 

Placa de identificare a transporturilor de produse de panificatie:

- placă de culoare verde;

- dimensiuni: 300 mm x 300 mm.

 

 

 

 

 

 

 

[Anexa nr. 31b)

la norme]

 

Placa de identificare a transporturilor de băuturi alcoolice:

- placă de culoare albastră;

- dimensiuni: 300 mm x 300 mm.

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 32 la norme)

 

OPERATOR DE TRANSPORT/ÎNTREPRINDERE

 

 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

FOTO

 

 

 

 

 

LEGITIMATIE DE SERVICIU

- CONDUCĂTOR AUTO -

Numele:..................................................................

Prenumele:..............................................................

Nr. contract de muncă:.......................................................*)

 

*) Se va înscrie numărul de în registrare al contractului de muncă la ITM.

L.S.

(VERSO)

 

 

Sem. I

2009

 

 

L.S.

Sem. I

2010

 

 

L.S.

Sem. I

2011

 

 

L.S.

Sem. I

2012

 

 

L.S.

 

Sem. II

2009

 

 

L.S.

Sem.

II 2010

 

 

L.S.

Sem. II

2011

 

 

L.S.

Sem. II

2012

 

 

L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 33 la norme)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – ARR

Agentia ARR................................

 

PROCES-VERBAL DE RETINERE

a plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare

Seria................nr..........................

            În ziua ................. luna ................ anul ............., locul ....................., localitatea ................... Judetul (sectorul) ............

Subsemnatul, ............................................, în calitate de .................................. la Autoritatea Rutieră Română - ARR - Agentia....................................,în temeiul art. 62 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, în baza legitimatiei de control nr................................................, eliberate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Autoritatea Rutieră Română - ARR, am procedat la ridicarea următoarelor:

Certificatul de înmatriculare nr..............................................al vehiculului (marca).........................nr...................; sau

Dovada seria..........................nr.......................din data de: ziua..................luna.............anul......, apartinând.......;

Plăcutele cu numărul de înmatriculare....................................., deoarece nu s-a făcut dovada detinerii........................., fapt constatat si sanctionat prin procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventională seria................nr............... din data de: ziua............................luna......................anul.................

Plăcutele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere a plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare se transmit la inspectoratul judetean de politie pe a cărui rază teritorială îsi are sediul/domiciliul contravenientul.

Suspendarea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data prezentului proces-verbal de retinere.

Permisiunea privind deplasarea autovehiculului se poate face numai în conditiile legale în vigoare.

 

Data...................................

Semnătura inspectorului ......................................

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Planurilor de securitate a facilitătilor portuare si a facilitătilor apartinând Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

 

Având în vedere art. 7 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare si ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planurile de securitate a facilitătilor portuare si a facilitătilor apartinând Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.189.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, republicată, ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 612/2005 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 7 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2009.

Nr. 2.035.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 468/2005)

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Nr. crt.

Organismul de inspectie

Adresa

Activităti pentru care a fost desemnat

1.

Societatea Comercială „IPROCHIM” -S.A. - Departamentul utilaje Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/6.485/1991

Municipiul Bucuresti,

Calea Plevnei nr. 137,

sectorul 6

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

2.

Societatea Comercială „I.P.I.P” -S.A. - Colectivul „Compusi organici volatili” Nr. de înregistrare la registrul comertului J29/386/1991

Municipiul Ploiesti,

Str. Diligentei nr. 18,

judetul Prahova

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

3.

Societatea Comercială „PETRODESIGN” - S.A.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/4.079/1992

Municipiul Bucuresti,

Str. Căderea Bastiliei nr. 56-58,

sectorul 1

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

4.

Societatea Comercială „LAJEDO” -S.R.L. Nr. de înregistrare la registrul comertului J29/2.036/1993

Municipiul Ploiesti, Str. Vestului nr. 24 B, bloc 10 E, etaj 3, ap. 11,

judetul Prahova

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

5.

Societatea Comercială „DEAL-IMPEX” - S.R.L

Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/17.505/1992

Municipiul Bucuresti, Calea Floreasca nr. 90-111, bloc F1, se. 2, ap. 17,

sectorul 1

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

6.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” - Catedra de ingineria si managementul mediului

Municipiul lasi,

bd. Dimitrie Mangeron

nr. 67, judetul lasi

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

7.

Societatea Comercială „COV-INSPECT” - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 13/2.336/2005

Municipiul Constanta,

str. Decebal nr. 67,

judetul Constanta

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

8.

Societatea Comercială „OPTIMATIC SOLUTIONS” - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J29/1.844/2005

Municipiul Ploiesti,

str. Bobâlna nr. 62 B,

judetul Prahova

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

9.

Societatea Comercială „COMMUNICATION EXPERT”-S.R.L Nr. de înregistrare la registrul comertului J17/1.020/2005

Municipiul Galati, Str. Domnească nr. 77, parter, camera 5,

judetul Galati

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

10.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 20/1.504/1992

Municipiul Petrosani,

str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34,

judetul Hunedoara

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, republicată, precum si ale Ordinului ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2009.

Nr. 2.036.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 488/2006)

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice în exploatare privind instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

Nr. crt.

Organismul de inspectie

Adresa

Activităti pentru care a fost desemnat

1.

Societatea Comercială „DEALIMPEX” - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 40/17.505/1992

Municipiul Bucuresti,

calea Horească nr. 90-111, bl. F1, sc. 2, ap. 17,

sectorul 1

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare s descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

2.

Societatea Comercială „COV-INSPECT” – SRL

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 13/2.336/2005

Municipiul Constanta,

str. Decebal nr. 67,

judetul Constanta

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare s descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

3.

Societatea Comercială „IPROCHIM” -S.A.-

Departamentul utilaje Nr. de înregistrare la registrul comertului

J 40/6.485/1991

Municipiul Bucuresti,

Calea Plevnei nr. 137,

sectorul 6

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora; - inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

4.

Societatea Comercială „LAJEDO” -S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 29/2.036/1993

Municipiul Ploiesti,

str. Dr. Carol Davila

nr. 4, judetul Prahova

-inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

5.

Societatea Comercială „OPTIMATIC SOLUTIONS” -S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 29/1.844/2005

Municipiul Ploiesti,

str. Bobâlna nr. 62B,

judetul Prahova

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

6.

Societatea Comercială „COMMUNICATION EXPERT” -S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 17/1.020/2005

Municipiul Galati,

Str. Domnească nr. 77, parter, camera 5,

judetul Galati

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

7.

Institutul National de Cerce tare-Dezvoltare pentru Securitate

Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petrosani

Nr. de înregistrare la registrul comertului J 20/1.504/1992

Municipiul Petrosani,

str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul

Hunedoara

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

- inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.