MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 788/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 788         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Joi, 19 noiembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.290 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

Decizia nr. 1.298 din 13 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 3 alin. (1), (6), (7) si (8), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

Decizia nr. 1.312 din 13 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

Decizia nr. 1.453 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.348. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.487. - Ordin al ministrului mediului, interimar, pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.222/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", precum si a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere si durata închirierii

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.290

din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, exceptie ridicată de Ioana Angela Beldeanu în Dosarul nr. 24.704/245/2007 al Tribunalului lasi - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde apărătorul autorului exceptiei, Remus Borza, cu împuternicire la dosar, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că, la dosar, partea Cristian Maftei a comunicat concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Apărătorul părtii prezente solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, reiterând motivele cuprinse în notele scrise depuse la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 24.704/245/2007, Tribunalul lasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Exceptia a fost ridicată de Ioana Angela Beldeanu într-o cauză având ca obiect stabilirea programului de vizitare a minorului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 15 din Legea nr. 272/2004 si art. 43 alin. 3 din Codul familiei contravin dispozitiilor constitutionale si a celor din actele internationale invocate atâta timp cât permit părintelui divortat, căruia nu i s-a încredintat copilul, de a avea relatii personale cu acesta, fără a se institui măsuri asigurătorii si garantii cu privire la exercitarea efectivă a acestora, când circumstantele cazului o cer pentru protectia minorului. Prevederile de lege criticate permit relationarea neconditionată cu minorul, autoritătile judiciare invocând în cauză lipsa temeiului legal care să stea la baza dispunerii unor măsuri de protectie a minorului, atunci când circumstantele cazului dovedesc că interesul acestuia reclamă impunerea de măsuri cărora să se subordoneze modalitatea de relationare.

Totodată, sustine că prevederile art. 62 din Codul familiei, art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 sunt contrare dispozitiilor constitutionale si din actele internationale invocate, întrucât instituie discriminări pe criterii arbitrare si limitări ale dreptului si interesului legitim al minorului la nume, în ipoteza desfacerii căsătoriei prin divort, si, totodată, discriminează copiii ai căror părinti s-au separat prin divort, fată de copiii ai căror părinti sunt căsătoriti. În acest sens, arată că exercitarea dreptului minorului de a-si schimba numele este conditionată de acordul părintelui căruia nu i-a fost încredintat, după desfacerea căsătoriei prin divort, această restrângere a exercitiului dreptului fiind nejustificată. Art. 62 din Codul familiei nu cuprinde nicio prevedere referitoare la numele pe care îl va purta minorul după desfacerea căsătoriei prin divort, dreptul fundamental al minorului la nume, ca expresie a propriei identităti, fiind astfel limitat. De asemenea, sustine că nereglementarea dreptului minorului de a-si stabili propria identitate prin purtarea numelor reunite ale celor doi părinti, ulterior divortului acestora, în conditiile refuzului părintelui căruia nu i-a fost încredintat copilul de a-si da acordul prevăzut de art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, constituie o evidentă încălcare a textelor constitutionale si din actele internationale invocate.

Tribunalul lasi - Sectia civilă consideră că prevederile art. 15 din Legea nr. 272/2004 si ale art. 43 alin. 3 din Codul familiei nu contin prevederi contrare dispozitiilor Constitutiei, instantele având posibilitatea ca, în fiecare caz, să stabilească modalităti concrete de exercitare a relatiilor personale între părintele divortat si minor, tinându-se seama, prioritar, de interesul superior al copilului. În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia prin Conventia asupra relatiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 87/2007, sunt instituite garantii sporite privind ocrotirea interesului copiilor fată de cele consacrate de legislatia internă, instanta arată că judecătorul national, devenit, după data de 1 ianuarie 2007, judecător comunitar, este obligat să aplice direct dreptul comunitar, dacă constată incompatibilitatea dreptului national cu acesta, în virtutea efectului direct al dreptului comunitar si al suprematiei acestuia.

În ceea ce priveste prevederile art. 62 din Codul familiei, art. 2 si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, instanta apreciază că acestea contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16, 21, 22 si 49, atât timp cât limitează dreptul minorului la nume ca expresie a propriei identităti, în ipoteza divortului părintilor, si nu recunosc dreptul copilului la schimbarea numelui atunci când circumstantele spetei o impun. Această împrejurare este de natură să determine un anumit statut juridic stabilit prin vointa altuia, pe care copilul este tinut să-l accepte în mod pasiv, fără a putea actiona, în limite legale, în sensul modificării lui, ceea ce are semnificatia unei negări a dreptului recunoscut de art. 26 din Constitutie. Totodată, instanta opinează că recunoasterea dreptului copilului de a purta numele de familie reunite ale părintilor divortati, respectiv de a adăuga numele părintelui căruia i-a fost încredintat, nu este de natură a încălca drepturile si libertătile cetătenilor, ordinea publică, bunele moravuri, ci este o modalitate de stabilire concretă, efectivă a propriei identităti, ce-i asigură copilului evitarea riscului de alienare, de confuzie, numele având un rol esential în identificarea unei persoane, fiind interzisă orice fel de ingerintă în acest sens, potrivit art. 16 din Conventia cu privire la drepturile copilului.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că prevederile art. 15 din Legea nr. 272/2004 si ale art. 43 alin. 3 din Codul familiei nu îngrădesc dreptul părintelui căruia nu i s-a încredintat copilul de a avea legături personale cu acesta. Retine ceea ce a statuat Curtea Constitutională în Decizia nr. 432/2009, respectiv faptul că desfacerea căsătoriei prin divort si, implicit, separarea părintilor duce, evident, la modificarea modului de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti fată de copil. Diferentierile sunt determinate de separarea părintilor si de imposibilitatea obiectivă de mentinere si după desfacerea căsătoriei a acelorasi modalităti de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti. Totodată, apreciază că si critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 din Codul familiei si ale art. 2 si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 este neîntemeiată. Arată că prevederile referitoare la stabilirea numelui copilului, în cazul în care părintii nu au nume de familie comun si nu există învoială între acestia, precum si schimbarea numelui copilului pe cale administrativă reprezintă optiuni ale legiuitorului care a avut în vedere interesul superior al copilului. Totodată, arată că orice persoană interesată poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui pe cale administrativă, iar dispozitia de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestată în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Retine că autorul exceptiei critică prevederile legale si pentru faptul că acestea nu prevăd posibilitatea copilului de a purta numele de familie reunite ale părintilor divortati. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, iar, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constitutie, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheiere, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Din notele scrise ale autorului rezultă, însă, că obiect al exceptiei îl constituie prevederile art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, ale art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, si ale art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003.

Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 15 din Legea nr. 272/2004: „(1) În sensul prezentei legi, relatiile personale se pot realiza prin:

a) întâlniri ale copilului cu părintele ori cu o altă persoană care are, potrivit prezentei legi, dreptul la relatii personale cu copilul;

b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;

c) găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părintele sau de către altă persoană la care copilul nu locuieste în mod obisnuit;

d) corespondentă ori altă formă de comunicare cu copilul;

e) transmiterea de informatii copilului cu privire la părintele ori la alte persoane care au, potrivit prezentei legi, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;

f) transmiterea de informatii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări medicale sau scolare, către părintele sau către alte persoane care au dreptul de a mentine relatii personale cu copilul.

(2) Transmiterea informatiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) si f) se va face cu respectarea interesului superior al copilului, precum si a dispozitiilor speciale vizând confidentialitatea si transmiterea informatiilor cu caracter personal.";

- Art. 43 alin. 3 din Codul familiei: „Părintele divortat, căruia nu i s-a încredintat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lui profesională.";

- Art. 62 din Codul familiei: „Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părintilor.

Dacă părintii nu au un nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala părintilor si se va declara, odată cu nasterea copilului, la serviciul de stare civilă. În lipsa unei asemenea învoieli, autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî, ascultând pe părinti, dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.";

- Art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003: „Numele de familie se dobândeste prin efectul filiatiei si se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice, în conditiile prevăzute de lege.";

- Art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003: „Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinti, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdictie ori este declarat judecătoreste dispărut sau decăzut din drepturile părintesti."

Autorul exceptiei consideră că prevederile art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si ale art. 43 alin. 3 din Codul familiei contravin atât dispozitiilor constitutionale ale art. 11 alin. (1) si (2) privind dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, cât si dispozitiilor art. 3 referitoare la protectia si îngrijirea copilului, conform interesului superior al acestuia si art. 9 alin. (3) privind dreptul copilului de a întretine relatii personale si contacte directe cu cei doi părinti ai săi, din Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, si dispozitiilor art. 1 privind scopul Conventiei, art. 4 alin. (3) referitoare la relatiile personale între un copil si părintii săi, art. 7 lit. c) relative la solutionarea litigiilor în materia relatiilor personale si art. 10 privind măsuri asigurătorii si garantii ce trebuie luate cu privire la relatiile personale, din Conventia asupra relatiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 87/2007.

De asemenea, sustine că prevederile art. 62 din Codul familiei, art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 sunt contrare atât dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, ale art. 22 alin. (1) referitoare la dreptul la viată, la integritatea fizică si psihică, ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată, ale art. 49 referitoare la protectia copiilor si a tinerilor, ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, cât si dispozitiilor art. 8 privind dreptul efectiv al oricărei persoane de a se adresa instantelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturi fundamentale recunoscute prin Constitutie sau lege si art. 25 alin. (2) referitoare la dreptul oricărei persoane la un nivel de viată corespunzător si dreptul mamei si al copilului la ajutor si ocrotire speciale, din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, dispozitiilor art. 8 privind dreptul la respectarea vietii private si de familie si art. 14 referitoare la interzicerea discriminării, din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dispozitiilor art. 5 privind egalitatea între soti, din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 si art. 43 alin. 3 din Codul familiei, Curtea retine următoarele:

Art. 15 face parte din capitolul II - Drepturile copilului, sectiunea I - Drepturi si libertăti civile, din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, si reglementează o enumerare, fără caracter exhaustiv, a modalitătilor de realizare a relatiilor personale între copil si părinti, rude, precum si alte persoane fată de care copilul a dezvoltat legături de atasament. Potrivit art. 14 alin. (1) din aceeasi lege, copilul „are dreptul de a mentine relatii personale" cu persoanele mentionate anterior, alin. (3) al aceluiasi articol reglementând faptul că „părintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relatiile personale ale acestuia cu [...] alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viata de familie, decât în cazurile în care instanta decide în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului." Curtea constată că, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, „prezenta lege reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului" si se subordonează cu prioritate interesului superior al acestuia. Potrivit art. 2 din lege, principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile si obligatiile ce revin părintilor sau altor reprezentanti legali, si prevalează în toate demersurile si deciziile ce privesc copiii, precum si în cauzele solutionate de instantele judecătoresti. Aceste din urmă prevederi sunt expresia dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, potrivit cărora „în toate actiunile care privesc copiii, întreprinse de institutiile de asistentă socială publice sau private, de instantele judecătoresti, autoritătile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala."

Având în vedere toate acestea, Curtea nu poate retine motivele de neconstitutionalitate invocate de autor, prevederile de lege criticate fiind în acord cu dispozitiile constitutionale si cele din actele internationale invocate. Mai mult, atât Conventia cu privire la drepturile copilului, cât si Conventia asupra relatiilor personale care privesc copiii, au fost ratificate prin Legea nr. 18/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 iunie 2001, respectiv prin Legea nr. 87/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007. Potrivit art. 11 alin. (2) din Constitutie, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern", statul român fiind obligat să îndeplinească cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte, aplicându-se cu prioritate reglementările internationale, dacă există neconcordante între actele internationale privind drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, conform art. 20 alin. (2) din Legea fundamentală. În aceste conditii, instanta de judecată, în solutionarea litigiilor în materie de relatii personale care privesc copiii, va face aplicarea directă a dispozitiilor din actele internationale privind drepturile copilului, în conditiile dispozitiilor constitutionale invocate.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 43 alin. (3) din Codul familiei, se retine că acesta reglementează dreptul pe care îl are părintele căruia nu i s-a încredintat copilul de a păstra legături personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lui profesională. Textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, prin Decizia nr. 414 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 1 mai 2008, Curtea statuând că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, constatând că aplicarea acestora este subsecventă pronuntării de către instanta de judecată a încetării căsătoriei prin divort, dreptul părintelui căruia nu i s-a încredintat copilul de a avea legături personale cu acesta fiind recunoscut în considerarea interesului exclusiv al copilului. Desfacerea căsătoriei prin divort si, implicit, separarea părintilor duc, evident, la modificarea modului de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti fată de copil, diferentierile fiind determinate de separarea părintilor si de imposibilitatea obiectivă de mentinere si după desfacerea căsătoriei a acelorasi modalităti de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti.

Totodată, fată de motivele de neconstitutionalitate invocate de autor, se retine că instanta de judecată este competentă să stabilească, în functie de circumstantele concrete ale fiecărui caz în parte, si făcând aplicarea directă, potrivit art. 11 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (2) din Constitutie, a dispozitiilor Conventiei asupra relatiilor personale care privesc copiii, ratificată de România, modalitătile concrete de exercitare a relatiilor personale între părintele divortat si minor, sub rezerva interesului superior al copilului.

II. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 din Codul familiei, art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, Curtea retine următoarele:

Potrivit art. 62 din Codul familiei, copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părintilor, iar dacă părintii nu au un nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. În acest din urmă caz, numele copilului se va stabili prin învoiala părintilor, iar în lipsa unei asemenea învoieli, va hotărî, după ce îi va asculta pe părinti, autoritatea tutelară de la domiciliul copilului dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 stabileste că numele de familie se dobândeste prin efectul filiatiei si se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice, în conditiile prevăzute de lege.

Autorul exceptiei sustine, printre altele, că art. 62 din Codul familiei nu cuprinde nicio prevedere referitoare la numele pe care îl va purta minorul după desfacerea căsătoriei prin divort, dreptul fundamental al minorului la nume, ca expresie a propriei identităti, fiind astfel limitat.

Se retine însă că, desi starea civilă a părintilor se poate schimba prin desfacerea ori desfiintarea căsătoriei, aceasta nu are niciun efect asupra numelui de familie al copilului, care continuă să poarte numele de familie avut anterior. De altfel, art. 23 alin. (2) din Codul familiei prevede că declararea nulitătii căsătoriei nu are nicio urmare în privinta copiilor. Iar în cazul desfacerii căsătoriei prin divort, potrivit art. 4 alin. (3) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, este considerată justificată cererea de schimbare a numelui „când părintii au divortat, iar copiii încredintati spre crestere si educare unuia dintre părinti, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia."

Autorul exceptiei critică si faptul că, potrivit art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, dacă cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinti, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Pe cale de exceptie, acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdictie ori este declarat judecătoreste dispărut sau decăzut din drepturile părintesti.

Se retine însă că legiuitorul a conditionat dreptul copilului de a-si schimba numele, pe cale administrativă, ulterior desfacerii căsătoriei părintilor prin divort, de existenta acordului părintelui căruia nu i-a fost încredintat, doar pe perioada minoratului când copilul nu are discernământ, capacitate de exercitiu si suficientă experientă de viată pentru a aprecia asupra valorificării acestui drept în deplină cunostintă de cauză.

Totodată, se au în vedere si dispozitiile art. 57 din Constitutie potrivit cărora cetătenii au obligatia să îsi exercite drepturile cu bună-credintă. Astfel, în situatia în care părintele căruia nu i s-a încredintat copilul refuză în mod abuziv să îsi dea consimtământul pentru schimbarea numelui minorului, se poate formula în instantă o cerere care să suplinească consimtământul acestuia, instanta de judecată urmând să aprecieze în functie de circumstantele cauzei si luând în considerare interesul copilului.

În aceste conditii, nu se poate retine contrarietatea textelor de lege criticate fată de dispozitiile constitutionale si din actele internationale invocate. Împrejurarea că statul si societatea în ansamblul ei sunt interesate în reglementarea dreptului la nume nu poate conduce la o altă concluzie, de vreme ce, în această materie, prioritar este interesul superior al copilului, fiind necesar ca interesul public să se îmbine cu interesul acestuia din urmă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 alin. (1)si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, exceptie ridicată de Ioana Angela Beldeanu în Dosarul nr. 24.704/245/2007 al Tribunalului lasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.298

din 13 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 3 alin. (1), (6), (7) si (8), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 3 alin. (1), (6), (7) si (8), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu în Dosarul nr. 972/838/2008 al Judecătoriei Liesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 972/838/2008, Judecătoria Liesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 3 alin. (1), (6), (7) si (8), art. 4 alin. (1)


si (2) si art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate. Exceptia a fost ridicată de Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu într-o cauză civilă având ca obiect obligatia de a face, respectiv pronuntarea unei hotărâri prin care acesta să fie obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect trei grajduri pentru animale atribuite în folosintă gratuită în anul 2002, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile criticate încalcă dispozitiile constitutionale potrivit cărora proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal, indiferent de titular, precum si principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice, întrucât impun atribuirea în folosintă gratuită pe o perioadă de 5 ani si apoi vânzarea constructiilor zootehnice si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosinta gratuită, iar nu de la momentul vânzării, pretul fiind inferior fată de pretul pietei. Arată că, pe de o parte, se conditionează atribuirea acestor imobile unor persoane juridice ce dovedesc că au capacitate financiară pentru a desfăsura activităti de crestere a animalelor, iar pe de altă parte, autoritătile publice locale sunt obligate să suporte consecintele financiare ca urmare a atribuirii gratuite, urmată de vânzarea la un pret inferior fată de pretul pietei. În sustinerea exceptiei, autorul acesteia invocă si Decizia Curtii Constitutionale nr. 871/2007 prin care a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate având ca obiect Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, apreciind că există identitate între situatiile create prin acest din urmă act normativ si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, fiind incidente aceleasi motive de neconstitutionalitate.

Judecătoria Liesti nu a comunicat opinia sa cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale. În acest sens face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 415/2003, nr. 181/2003 si nr. 395/2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1, art. 3 alin. (1), (6), (7) si (8), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003. Totodată, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 a fost modificată si completată prin Legea nr. 335/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004.

Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 1. - „(1) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuie în folosintă gratuită asociatiilor crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau persoanelor juridice, care formulează cerere scrisă si dovedesc capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere a animalelor.

(2) Criteriile si conditiile de atribuire în folosintă gratuită vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pentru a realiza productia conform destinatiei constructiilor. [...]";

- Art. 3. -„(1) Constructiile zootehnice dezafectate, aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale, vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către consiliile locale. [...]

(6) În vederea asigurării necesarului de furaje crescătorii de animale prevăzuti la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite constructii zootehnice dezafectate, vor beneficia de drepturile si obligatiile prevăzute în Legea zootehniei nr. 72/2002.

(7) În situatia în care nu există suficient teren în rezerva unitătilor administrativ-teritoriale, crescătorii de animale, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite constructiile zootehnice dezafectate, au un drept de preemtiune la concesionarea de teren prin atribuire directă de către Agentia Domeniilor Statului, pentru o perioadă de maximum 5 ani.

(8) Suprafata de teren, care poate fi concesionată în conditiile alin. (6) si (7), va fi în limita asigurării necesarului de furaje, stabilit potrivit normelor metodologice, pentru animalele pe care crescătorul se obligă să le crească.";

- Art. 4. - „(1) Atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub constructii si a celor din incintă persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale, cu societatea comercială ce detine în patrimoniu constructiile zootehnice dezafectate cu avizul Agentiei Domeniilor Statului si/sau al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, după caz, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu obligatia de a desfăsura activitatea de crestere a animalelor si/sau de producere de nutreturi combinate.

(2) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), integral sau pe active componente. [...]"

- Art. 7. - „(1) La expirarea termenului de maximum 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită sau după efectuarea investitiilor prevăzute în contractul de atribuire în folosintă gratuită, fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnică, terenul de sub acestea si incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosintă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosintă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice.

(2) În cazul în care crescătorul de animale, astfel cum este definitia art. 2 lit. c), devine proprietar al constructiei zootehnice pe care a avut-o în folosintă gratuită, acesta are un drept de preemtiune la concesionarea de terenuri agricole administrate de consiliile locale si/sau de Agentia Domeniilor Statului pentru terenurile agricole din apropierea constructiilor zootehnice, dar si din alte zone, stabilite potrivit normelor metodologice.

(3) În cazul în care beneficiarul, astfel cum este definit la art. 2 lit. c), nu încheie, din cauze neimputabile lui, contractul de vânzare-cumpărare prevăzut la alin. (1), el va fi despăgubit, de către cumpărătorul constructiei modernizate, cu valoarea investitiei realizate, stabilită prin raport de evaluare, la momentul vânzării, întocmit pe cheltuiala cumpărătorului constructiei modernizate."

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 44 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privată, ale art. 120 alin. (1) care consacră principiul autonomiei locale, ale art. 121 alin. (1) si (2) privind autorităti comunale si orăsenesti, ale art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietătii private, în conditiile legii organice, si ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) referitoare la economia României si la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factori lor de productie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Asupra dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 838 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 29 iulie 2008, prin Decizia nr. 817 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008, prin Decizia nr. 816 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008, prin Decizia nr. 415 din 11 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, si prin Decizia nr. 181 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 4 iulie 2003. În deciziile mentionate, Curtea a retinut că ordonanta de urgentă „stabileste măsuri pentru atribuirea constructiilor zootehnice si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate în folosinta gratuită a asociatiilor crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si a persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau a persoanelor juridice care formulează cerere scrisă si dovedesc capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere a animalelor. [... ]

Măsurile instituite prin ordonanta de urgentă criticată vizează repunerea în circuitul economic agricol a unor constructii dezafectate, în scopul încurajării dezvoltării cresterii animalelor, cu consecinte pozitive asupra dezvoltării economice a unitătilor administrativ-teritoriale. În acest mod statul realizează «protejarea intereselor nationale în activitatea economică si crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii», în conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. b) si f) din Constitutie".

Referitor la sustinerile autorului exceptiei potrivit cărora dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 contravin art. 44 alin. (2) si art. 136 alin. (5) din Constitutie, întrucât se limitează dreptul de dispozitie al comunitătii locale asupra constructiilor zootehnice dezafectate aflate în patrimoniul său, Curtea a constatat următoarele:

Conform art. 7 alin. (1) din ordonantă de urgentă, „La expirarea termenului de maximum 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită sau după efectuarea investitiilor prevăzute în contractul de atribuire în folosintă gratuită, fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnică, terenul de sub acestea si incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosintă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosintă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice". Curtea a observat că textul de lege instituie posibilitatea consiliilor locale de a opta, la expirarea termenului prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită sau după efectuarea investitiilor prevăzute în acest contract, pentru vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale către asociatiile de crescători de animale, cu sau fără personalitate juridiică, sau către crescătorii de animale, persoane fizice ori juridice. În situatia în care titularul dreptului de proprietate, prin reprezentantul său legal, îsi manifestă intentia de a înstrăina bunurile care fac obiectul ordonantei de urgentă, iar persoanele care le-au detinut în folosintă gratuită sunt de acord cu cumpărarea lor, transferul dreptului de proprietate se va realiza pentru un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosintă gratuită. Astfel, Curtea a constatat că dispozitiile legale criticate nu îngrădesc prerogativa dispozitiei dreptului de proprietate, înstrăinarea bunurilor fiind subsecventă manifestării neechivoce a intentiei titularului dreptului de a le vinde.

În ceea ce priveste pretul stabilit de legiuitor, acesta operează strict în considerarea persoanei cumpărătorului, care, în calitatea sa de titular al contractului de atribuire în folosintă gratuită (comodat), a fost obligat să respecte clauzele contractuale referitoare la reintegrarea fabricii de nutreturi combinate sau a constructiei zootehnice în circuitul economic productiv. De altfel, cuantumul pretului, alături de folosinta gratuită a acestor constructii pe o perioadă de maximum 5 ani, au constituit principalele argumente în atragerea investitorilor în acest domeniu si realizarea scopului declarat al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, si anume dezvoltarea strategiei nationale în domeniul zootehnic. Or, această strategie a avut ca principal obiectiv diminuarea pagubelor produse prin dezafectarea complexurilor zootehnice si a impus oferirea unor avantaje crescătorilor de animale, persoane fizice sau persoane juridice, cu conditia ca acestia să utilizeze bunurile date în folosintă si, ulterior, cumpărate, exclusiv pentru cresterea de animale si realizarea de productii zootehnice.

Totodată, examinând motivele de neconstitutionalitate privind încălcarea principiului autonomiei locale, consacrat de art. 120 alin. (1) si (2) din Constitutie, Curtea a constatat în jurisprudenta sa că acestea sunt neîntemeiate, întrucât măsura a fost instituită prin ordonantă de urgentă, act de nivelul legii. Curtea a mai examinat, în legătură cu alte acte normative (legi si ordonante), critici care vizau încălcări ale principiului autonomiei locale prin instituirea unor obligatii pentru consiliile locale. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 123 din 25 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 4 iunie 2001, Curtea a retinut în considerentele sale că „principiul autonomiei locale nu include si absolvirea autoritătilor administratiei publice locale de la obligatia respectării legilor cu caracter general si valabilitate pe întreg teritoriul tării". De asemenea, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, Curtea a retinut că „dispozitiile constitutionale ale art. 119 si art. 120 alin. (2) se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal". Curtea a retinut că însăsi Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, intrată în vigoare la 1 septembrie 1988, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, face referire, potrivit art. 3 pct. 1, la cadrul legal intern, prin reglementarea conceptului de autonomie locală ca „dreptul si capacitatea efectivă ale autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu si în interesul populatiei locale, o parte importantă a treburilor publice". Pentru aceleasi considerente, s-a retinut că actul normativ criticat nu contravine nici dispozitiilor constitutionale ale art. 121 privind autoritătile comunale si orăsenesti.

De asemenea, asupra constitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, Curtea a retinut că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, „Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege". Astfel, aceste prevederi permit legiuitorului ca, în considerarea unor interese specifice, să instituie reguli care să armonizeze incidenta si a altor drepturi fundamentale ale cetătenilor decât cel de proprietate, într-o interpretare sistematică a Constitutiei, astfel încât ele să nu fie suprimate prin modul de reglementare a dreptului de proprietate. Curtea a retinut că măsurile instituite prin ordonanta de urgentă criticată vizează repunerea în circuitul economic agricol a unor constructii dezafectate, deturnate de la destinatia lor firească, în scopul încurajării dezvoltării cresterii animalelor si cu consecinte pozitive asupra dezvoltării economice a unitătilor administrativ-teritoriale. Or, actionând astfel, statul se situează în planul exercitării concrete, prin activitatea normativă, a atributiilor sale privind „protejarea intereselor nationale în

activitatea economică" si „crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii", în conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. b) si f) din Constitutie.

            În legătură cu sustinerile de neconstitutionalitate care vizează necorelarea dintre prevederile de lege criticate si unele prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, Curtea constată că nici acestea nu pot fi primite. Astfel, în temeiul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea lui cu dispozitiile sau principiile Constitutiei pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 3 alin. (1), (6), (7) si (8), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu în Dosarul nr. 972/838/2008 al Judecătoriei Liesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.312

din 13 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială Daewoo Mangalia Heavy Industries - S.A. În dosarele nr. 1.588/254/2008, nr. 1.597/254/2008, nr. 1.496/254/2008, nr. 1.600/254/2008, nr. 1.523/254/2008, nr. 1.524/254/2008, nr. 1.520/254/2008, nr. 1.587/254/2008, nr. 1.512/254/2008, nr. 1.602/254/2008 si nr. 1.591/254/2008 ale Judecătoriei Mangalia.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării dosarelor nr. 904D/2009, nr. 905D/2009, nr. 906D/2009, nr. 907D/2009, nr. 908D/2009, nr. 991 D/2009, nr. 992D/2009, nr. 994D/2009, nr. 995D/2009, nr. 1.039D/2009 si nr. 1.061 D/2009, înregistrate pe rolul său, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 905D/2009, nr. 906D/2009, nr. 907D/2009, nr. 908D/2009, nr. 991 D/2009, nr. 992D/2009, nr. 994D/2009, nr. 995D/2009, nr. 1.039D/2009 si nr. 1.061 D/2009 la Dosarul nr. 904D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că autorul exceptiei a comunicat, în dosarele nr. 904-907D/2009, nr. 991 D/2009, nr. 992D/2009, nr. 994D/2009, nr. 995D/2009, nr. 1.039D/2009 si nr. 1.061 D/2009, adrese prin care renuntă la exceptia de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că instanta de contencios constitutional nu poate să ia act de această renuntare, având în vedere dispozitiile art. 55 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Deliberând, Curtea constată că nu poate să ia act de această renuntare, întrucât exceptia de neconstitutionalitate este de ordine publică, prin invocarea ei punându-se în discutie abaterea unor reglementări legale de la dispozitiile Legii fundamentale, iar solutia asupra exceptiei este de interes general. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate nu rămâne la dispozitia părtii care a invocat-o si ea nu este susceptibilă de acoperire nici pe calea renuntării exprese la solutionarea ei. De altfel, art. 55 din Legea nr. 47/1992 prevede că „Curtea Constitutională, legal sesizată, procedează la examinarea constitutionalitătii, nefiind aplicabile dispozitiile Codului de procedură civilă referitoare la [...] stingerea procesului [...]".

Totodată, magistratul-asistent referă si cu privire la întâmpinările pe care Societatea Comercială Santierul Naval 2 Mai Mangalia - S.A. Ie-a comunicat în dosarele nr. 904D/2009, nr. 906-908D/2009, nr. 991 D/2009, nr. 992D/2009, nr. 995D/2009 si nr. 1.039D/2009 si prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 5 ianuarie, 19 februarie si 2 martie 2009, pronuntate în dosarele nr. 1.588/254/2008, nr. 1.597/254/2008, nr. 1.496/254/2008, nr. 1.600/254/2008, nr. 1.523/254/2008, nr. 1.524/254/2008, nr. 1.520/254/2008, nr. 1.587/254/2008, nr.1.512/254/2008, nr. 1.602/254/2008 si nr. 1.591/254/2008, Judecătoria Mangalia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială Daewoo Mangalia Heavy Industries - S.A. În cauze civile ce au ca obiect obligatii de a face, respectiv pronuntarea unor hotărâri care să tină loc de contract de vânzare-cumpărare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale în măsura în care sunt interpretate în sensul că se aplică nelimitat în timp si că ar crea această obligatie, chiar dacă activul în cauză constituie aport la capitalul social al unui agent economic cu capital mixt. Sustine că Decizia nr. 5/2008, pronuntată de Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, reprezintă un element de noutate de natură a schimba jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie. Totodată, arată că pretul de vânzare impus de Legea nr. 85/1992 este inferior pretului pietei.

Judecătoria Mangalia apreciază că este important a se retine faptul că autorul exceptiei nuantează motivarea sa, sustinând că nu se poate aplica acest temei de drept în situatia concretă a spatiilor locative ce fac obiectul a peste 30 de cereri de chemare în judecată, si numai în această măsură consideră că art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 apare ca neconstitutional. Arată că se impun analiza pertinentă si competentă a Curtii Constitutionale si pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere regimul juridic deosebit al acestor locuinte ca urmare a includerii lor în capitalul social al societătii mixte româno-coreene, precum si modificarea lor din camere pentru nefamilisti în garsoniere individuale prin investitiile făcute de Santierul Naval 2 Mai Mangalia. Totodată, arată că înfrângerea principiului autonomiei de vointă si obligarea prin lege a tertilor dobânditori cu titlu oneros de a vinde propriilor chiriasi, la un pret de protectie socială, locuintele construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, în conditiile în care statul sau societatea rezultată din privatizare a dispus de aceste bunuri într-un moment la care nu erau grevate de obligatii către chiriasi, constituie o gravă atingere a dreptului de proprietate si nu poate fi apreciată ca necesară într-o societate democratică.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la bogata jurisprudenta a Curtii Constitutionale în materie, respectiv la deciziile nr. 270/2002, nr.  252/2004, nr. 362/2004, nr. 388/2004, nr. 564/2007, nr. 1.024/2007 si nr. 221/2008.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/1992 sunt constitutionale. În acest sens face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 633/2008 si nr. 716/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheiere, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992. Din notele scrise ale autorului exceptiei rezultă însă că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, potrivit cărora „Locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi. [...]".

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 136 privind proprietatea. Totodată, consideră că sunt încălcate si dispozitiile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind garantarea proprietătii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii prevederilor criticate s-a mai pronuntat, de exemplu, prin deciziile nr. 368 din 20 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, si nr. 1.024 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2008, constatând netemeinicia criticilor formulate.

Curtea a statuat, în esentă, că prin Legea nr. 85/1992 a fost consacrată o normă de justitie socială, întrucât dă posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. În cazul privatizării unitătilor din ale căror fonduri au fost construite locuintele ce au făcut obiectul vânzării-cumpărării, obligatia de vânzare către chiriasi, prevăzută de dispozitiile Legii nr. 85/1992, este o obligatie in rem (locuinta construită din fondurile unitătii economice sau bugetare), iar nu o obligatie in personam, care ar fi avut în considerare societatea comercială ce a luat nastere pe calea privatizării.

Totodată, Curtea a constatat că textele de lege criticate nu prevăd o expropriere si o nationalizare, de asemenea, nu instituie o confiscare, ci o transmitere în proprietatea detinătorilor de locuinte, fosti chiriasi ai acestora, a locuintelor si terenurilor aferente acestor locuinte dobândite prin cumpărare de la unitătile economice sau bugetare de stat.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia textele de lege supuse controlului obligă să se vândă locuintele la un pret inferior valorii de circulatie pe piata liberă, Curtea a retinut că acest aspect nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de optiune legislativă. Legiuitorul a înteles să stabilească pretul de vânzare într-un cuantum care să permită chiriasilor să îsi poată exercita efectiv dreptul la cumpărarea locuintelor, în sens contrar dreptul acestora devenind iluzoriu.

Considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Totodată, Curtea constată că invocarea Deciziei nr. 5/2008, pronuntată de Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, nu are relevantă pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, prin aceasta stabilindu-se că dispozitiile Legii nr. 85/1992 sunt aplicabile si în cazul contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială Daewoo Mangalia Heavy Industries - S.A. În dosarele nr. 1.588/254/2008, nr. 1.597/254/2008, nr. 1.496/254/2008, nr. 1.600/254/2008, nr. 1.523/254/2008, nr. 1.524/254/2008, nr. 1.520/254/2008, nr. 1.587/254/2008, nr. 1.512/254/2008, nr. 1.602/254/2008 si nr. 1.591/254/2008 ale Judecătoriei Mangalia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.453

din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Spitalul Clinic de Urgentă Bagdasar Arseni din Bucuresti în Dosarul nr. 37.363/3/2008 (număr în format vechi 1.168/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Decizia civilă nr. 2.775/R din 28 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 37.363/3/2008 (număr în format vechi 1.168/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-268 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Spitalul Clinic de Urgentă Bagdasar Arseni cu ocazia solutionării recursului împotriva încheierii din data de 4 februarie 2009, pronuntată de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 37.363/3/2008, având ca obiect contestatia împotriva unei decizii de revocare din functie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei, precum si prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, având în vedere că accesul liber la o activitate economică si libera initiativă presupun dreptul persoanei de a-si stabili cadrul organizatoric în care să-si desfăsoare activitatea, inclusiv abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile în cazul săvârsirii unor astfel de abateri. Consideră că regimul extrem de restrictiv prevăzut pentru încetarea raporturilor de muncă, ca si procedura de luare a măsurilor disciplinare, însotite de răsturnarea sarcinii probei, lezează libertatea economică si provoacă un dezechilibru în pozitia si drepturile părtilor din litigiu, în favoarea salariatului.

În plus, apreciază că prevederile legale referitoare la sanctionarea cu nulitate absolută a neîndeplinirii de către angajatori a unor formalităti prealabile aplicării sanctiunii disciplinare afectează grav functionarea normală a societătilor comerciale, încalcă dreptul lor de proprietate si dreptul la o activitate economică si la libera initiativă, instaurând o dictatură a salariatilor, care se stiu la adăpost de orice sanctiuni, liberi fiind să nu îsi îndeplinească sarcinile de serviciu. Totodată, aceste dispozitii de lege încalcă si dreptul la apărare, precum si principiul constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât măsurile dispuse de angajator pot fi anulate pentru motive formale, fără a se cerceta fondul litigiului.

De asemenea, arată că art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în conformitate cu care lipsa mentiunilor din decizia de sanctionare constituie motiv de nulitate absolută a deciziei, este neconstitutional, deoarece contractul de muncă fiind de natură conventională, sanctiunea prevăzută nu poate fi nulitate absolută, ci, eventual, nulitate relativă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie, dreptul la apărare, libertatea economică sau înfăptuirea justitiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 266: „Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârsite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârsită;

b) gradul de vinovătie a salariatului;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.";

- Art. 267: „(1) Sub sanctiunea nulitătii absolute, nicio măsură, cu exceptia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) În vederea desfăsurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în conditiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sanctionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze si să sustină toate apărările în favoarea sa si să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le consideră necesare, precum si dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.";

- Art. 268: „(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostintă despre săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârsirii faptei.

(2) Sub sanctiunea nulitătii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sanctiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sanctiunea poate fi contestată;

f) instanta competentă la care sanctiunea poate fi contestată.

(3) Decizia de sanctionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicării.

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau resedinta comunicată de acesta.

(5) Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării."


În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei, precum si a prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la aceleasi prevederi

din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si cu motivări similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 58 din 16 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, si deciziile nr. 87 si 95 din 5 februarie 2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 februarie 2008, prin care Curtea a respins ca neîntemeiate, pentru motivele acolo arătate, criticile de neconstitutionalitate aduse textelor de lege care fac obiectul prezentei cauze.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Spitalul Clinic de Urgentă Bagdasar Arseni din Bucuresti în Dosarul nr. 37.363/3/2008 (număr în format vechi 1.168/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai municipiului Drobeta-Turnu Severin" la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 si 678 bis din 12 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S - fluviul Dunărea, Societatea Comercială «Lamdro» - S.A., N - calea ferată, E - Societatea Comercială «Severnav»- S.A., V - Platforma Industrială Sud-Vest, ST - 30.600 mp".


PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.348.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.222/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", precum si a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere si durata închirierii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 118.636/GC din 3 noiembrie 2009,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministru mediului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.222/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", precum si a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere si durata închirierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 22 decembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, constructii provizorii, pe terenurile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale «Apele Române», numai cu respectarea prevederilor legale specifice domeniului gospodăririi apelor si al ariilor naturale protejate, respectiv cele privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si a reglementărilor privind documentatiile urbanistice aprobate, cu avizul prealabil al Administratiei Nationale «Apele Române».

(2) Autoritătile administratiei publice locale care propun/au proiecte de dezvoltare ce cuprind obiective de investitii amplasate pe bunurile administrate de Administratia Natională «Apele Române» prevăzute în anexa nr. 3 la ordin au drept de preemtiune la închirierea acestora."

2. La anexa nr. 1, la articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime, de la care va fi pornită licitatia, privind gradul de folosintă a bunului imobil se realizează în baza unui calcul fundamentat pe recuperarea costurilor, întocmit de către directia de ape si aprobat ulterior de conducerea Administratiei Nationale «Apele Române»."

3. La anexa nr. 1, articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Caietul de sarcini contine în mod obligatoriu următoarele:

a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;

b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii, inclusiv situatia juridică a acestuia;

c) conditiile si regimul de exploatare a bunului închiriat;

d) obiectivele de ordin economic si social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare;

e) criteriul de selectie utilizat;

f) cerinte privind calificarea ofertantilor, respectiv:

1. Înregistrarea la oficiul registrului comertului, actul constatator al existentei persoanei juridice sau actul de identitate al persoanei fizice;

2. cifra de afaceri minimă pe anul anterior celui în care se initiază procedura, în cazul persoanelor juridice;

3. certificatul de atestare fiscală;

4. cazierul fiscal si cazierul judiciar, unde este cazul;

5. precizarea că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită;

g) destinatia bunurilor care fac obiectul închirierii;

h) interdictia subînchirierii sau cesionării bunului fără acordul titularului dreptului de administrare sau de folosintă gratuită;

i) durata închirierii, care nu va putea depăsi 10 ani;

j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază de act aditional, pentru încă maximum 10 ani;

k) chiria minimă;

l) contractul de locatiune, cu clauzele specifice adaptate în functie de bunul închiriat;

m) cuantumul garantiei de participare;

n) facilităti suplimentare;

o) perioada de valabilitate a ofertei;

p) garantia de bună executie."

4. La anexa nr. 1, articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Documentatia de închiriere se întocmeste de către directia de ape în două exemplare si se înaintează Administratiei Nationale «Apele Române» în vederea aprobării acesteia.

(2) Anterior aprobării documentatiei de închiriere Administratia Natională «Apele Române» o transmite Ministerului Mediului în vederea avizării. Avizul Ministerului Mediului este consultativ."

5. La anexa nr. 1, articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Termenul de analizare si aprobare a documentatiei de închiriere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Administratia Natională «Apele Române» sau, după caz, de la data completării documentatiei de atribuire.

(2) În situatia în care comisia de analiză a documentatiei de închiriere consideră că este necesară completarea acesteia, va comunica directiei de ape să transmită datele/actele solicitate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicare.

(3) Documentatia de închiriere aprobată se transmite directiei de ape în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării."

6. La anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (2), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) modul de obtinere a caietului de sarcini;".

7. La anexa nr. 1, la articolul 14, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care unul este presedintele comisiei. Din comisie fac parte cel putin 2 salariati ai Administratiei Nationale «Apele Române». De asemenea, vor fi desemnati 2 membri supleanti si un secretar. Secretarul nu are drept de vot.

(3) Prin decizie a conducătorului Administratiei Nationale «Apele Române» se stabileste remunerarea membrilor comisiei de licitatie si ai celei de solutionare a contestatiilor."

8. La anexa nr. 1, la articolul 20, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Contestatiile vor fi solutionate, în maximum 5 zile lucrătoare, de către o comisie de solutionare a contestatiilor constituită la nivelul fiecărei directii de ape, compusă din 5 membri, dintre care unul este presedintele comisiei. Comisia va avea un secretar care nu are drept de vot si 2 membri supleanti. Membrii, membrii supleanti si secretarul sunt desemnati din rândul altor salariati decât cei care fac parte din comisia de evaluare. Componenta fiecărei comisii se stabileste de către Administratia Natională «Apele Române», la propunerea directiilor de ape, prin decizie a conducătorului acesteia, în maximum două zile de la data deschiderii plicurilor exterioare. Din comisie fac parte 2 salariati ai Administratiei Nationale «Apele Române», un consilier juridic si o persoană cu functie de conducere. Presedintele comisiei de solutionare a contestatii lor va fi directorul directiei de ape. Prin aceeasi decizie se va stabili remuneratia membrilor comisiei de solutionare a contestatiei.

(4) Atributiile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt:

a) analizează contestatia formulată privind admiterea sau respingerea sa;

b) decide cu privire la oportunitatea suspendării procedurii de atribuire a contractelor de închiriere;

c) întocmeste procesul-verbal privind solutionarea contestatiei formulate."

9. La anexa nr. 1, la articolul 23, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Directia de ape are obligatia înregistrării contractului de închiriere, încheiat pe o durată mai mare de 3 ani, în cartea funciară a imobilului, cu recuperarea sumei de la locator, reprezentând costurile aferente înregistrării."

10. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinta bunului imobil...................., situat în....................., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract-cadru de închiriere, după constituirea garantiei de bună executie de către locatar."

11. La anexa nr. 2, articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - În cazul neexecutării obligatiei de plată prevăzute la art. 8, se percep majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate până la data plătii efective. Se va face prioritar decontarea valorii majorării de întârziere, pentru sumele scadente, indiferent de instructiunile de pe ordinul de plată."

12. La anexa nr. 2, la articolul 12, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să depună diligente, la cererea locatarului, pentru obtinerea oricăror avize necesare întrebuintării în bune conditii a bunului, conform destinatiei stabilite prin prezentul contract, locatarul urmând să suporte costurile aferente."

13. La anexa nr. 2, la articolul 13, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să primească bunul imobil închiriat, precum si toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinatiei în vederea căreia a fost închiriat; după primirea în folosintă a bunului, pe baza procesului-verbal de predare-primire, locatarul nu mai poate face obiectii asupra stării de fapt a bunului contractat;".

14. La anexa nr. 2, la articolul 14, litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) să suporte cheltuielile apărute ca urmare a unor efecte neprevăzute initial asupra bunului care face obiectul prezentului contract (această prevedere se dezvoltă de la caz la caz, în functie de natura bunului care face obiectul închirierii);".

15. La anexa nr. 2, la articolul 14, după litera k) se introduc două noi litere, literele k1) si k2), cu următorul cuprins:

,,k1) să obtină avizele si autorizatiile necesare desfăsurării activitătilor permise în cadrul bunului închiriat si în vecinătătile acestuia, conform caietului de sarcini si legislatiei în vigoare, precum si cu respectarea restrictiilor privind regimul ariilor naturale protejate;

k2) să anunte în scris, cu minimum 60 de zile înainte, intentia de a părăsi locatia, în vederea predării bunului imobil către locator, pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentantii părtilor;".

16. La anexa nr. 2, articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Pentru anul calendaristic în curs garantia de bună executie este 30% din valoarea pentru anul în curs a contractului si se pune la dispozitia locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere."

17. La anexa nr. 2, articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - În cazul în care s-a depăsit termenul de plată a chiriei si a contravalorii utilitătilor cu 60 de zile de la data scadentei sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră reziliat de drept, fără punere în întârziere si îndeplinirea altor formalităti."

18. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, interimar,

Dan Cârlan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 1.487.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.222/2008)

 

LISTA

bunurilor imobile propuse spre închiriere

 

Nr. crt.

Descrierea sumară a bunului

Durata propusă pentru închiriere

Număr de inventar

(potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006)

Denumire

Suprafata

(ha)

Teritoriu administrativ

 

DIRECTIA APELOR SOMES-TISA

 

 

 

 

1

Cuveta acumulării Colibita*

300,00

Bistrita-Năsăud

10 ani

64019

2

Cuveta acumulării Gilău

68,00

Cluj

10 ani

64021

3

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Somes

2425,64

Cluj

10 ani

101323

4

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Somes

2398,1

Maramures

10 ani

101328

5

Cuveta acumulării Strâmtori

113,00

Maramures

10 ani

64026

6

Nod de presiune Ferneziu

 

Maramures

10 ani

113181

7

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Somes

1431,13

Satu Mare

10 ani

101340

8

Cantonul Cătălina

0,115

Satu Mare

10 ani

64856

9

Cantonul Berindan

0,33

Satu Mare

10 ani

64859

10

Cantonul Iojib

0,1638

Satu Mare

10 ani

64868

11

Cantonul Vetis

0,53

Satu Mare

10 ani

64875

12

Cuveta acumulării Călinesti

351,00

Satu Mare

10 ani

64027

13

Cuveta acumulării Sălătig

23,00

Sălaj

10 ani

64022

14

Cuveta acumulării Vârsolt

460,60

Sălaj

10 ani

64024

15

Cantonul Jibou

0,3078

Sălaj

10 ani

64852

 

 

DIRECTIA APELOR CRISURI

 

 

 

 

1

Cuveta acumulare Taut

240

Arad

10 ani

64227

2

Canton Vărsând

0,14

Arad

10 ani

65227

3

Cuveta acumulării Lesu

151,00

Bihor

10 ani

64205

4

Cuveta lac CET 1

17,00

Bihor

10 ani

64206

5

Cuveta acumulare Petid Carasău

22

Bihor

10 ani

64209

6

Cuveta acumulare Paleu

16,48

Bihor

10 ani

64215

7

Cuveta acumulare Cristur

86

Bihor

10 ani

64217

8

Cuveta acumulare Budureasa

1

Bihor

10 ani

64218

9

Cuveta acumulare Miersig

5

Bihor

10 ani

64219

10

Cuveta acumulare Ucuris I

1

Bihor

10 ani

64220

11

Cuveta acumulare Ucuris II

1

Bihor

10 ani

64221

12

Cuveta acumulare Căpâlna

4

Bihor

10 ani

64222

13

Cuveta acumulare Delani I

1

Bihor

10 ani

64223

14

Cuveta acumulare Delani II

1

Bihor

10 ani

64224

15

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Crisuri

1063,02

Bihor

10 ani

63751

 

 

DIRECTIA APELOR BANAT

 

 

 

 

1

Cuveta acumulare Dognecea Mare

6,8

Caras-Severin

10 ani

101610

2

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Caras

956,9

Caras-Severin

10 ani

63742

3

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Cerna

58

Caras-Severin

10 ani

63743

4

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Nera

684

Caras-Severin

10 ani

63744

5

Terenuri situate în albiile minore ale B.H. Dunăre aferent DA Banat

4029

Caras-Severin

10 ani

63748

6

Cuveta lac acumulare Tăria

3,40

Caras-Severin

10 ani

101603

7

Cuveta lac acumulare Buhui * si ** si R

9,87

Caras-Severin

10 ani

101606

8

Cuveta lac acumulare Dognecea Mică

2,30

Caras-Severin

10 ani

101613

9

Cuveta lac acumulare Oravita Mare* si**

6,20

Caras-Severin

10 ani

101615

10

Cuveta lac acumulare Oravita Mică

2,87

Caras-Severin

10 ani

101617

11

Clădire MHC Globu Craiovei

0,01

Caras-Severin

10 ani

113286

12

Clădire MHC Grădinari

0,01

Caras-Severin

10 ani

113287

13

Clădire hidrocentrala electrică

0,01

Timis

10 ani

64908

14

Cuveta lac acumulare Surduc R

357,00

Timis

10 ani

63795

15

Cuveta lac acumulare Recas

3,40

Timis

10 ani

101572

16

Canton Bacova

0,01

Timis

10 ani

64964

17

Canton Pustinis 2 Uivar

0,025

Timis

10 ani

64941

18

Canton 10 Biled

0,01

Timis

10 ani

64916

19

Canton Sânmihaiu Român în sat

0,04

Timis

10 ani

64938

20

Canton 3 Partos

0,02

Timis

10 ani

64961

21

Canton 16 Sag

0,03

Timis

10 ani

64934

22

Canton 25 Cheveres

0,02

Timis

10 ani

64955

23

Canton 15 Pădureni

0,01

Timis

10 ani

64933

24

Canton 17 Pădureni

0,02

Timis

10 ani

64947

25

Canton Borna 24

0,02

Timis

10 ani

64895

26

Clădire sediu sector Deta

0,05

Timis

10 ani

64973

27

Canton 1 Heitin

0,02

Timis

10 ani

64890

28

Canton Giarmata Baraj

0,01

Timis

10 ani

64911

29

Debarcader Bega mal stâng

0,01

Timis

10 ani

63740

30

Microhidrocentrala Topolovăt

0,01

Timis

10 ani

113431

31

Cuveta lac acumulare Giarmata

25

Timis

10 ani

101555

32

Cuveta lac acumulare Murani**; R

95

Timis

10 ani

101558

33

Cuveta lac acumulare Sustra

6,2

Timis

10 ani

101570

34

Cuveta lac acumulare Salcia

7,3

Timis

10 ani

101581

35

Cuveta lac acumulare Topolovăt

16

Timis

10 ani

101575

36

Cuveta lac acumulare Dumbrăvita

25

Timis

10 ani

101564

37

Cuveta lac acumulare lanova

50

Timis

10 ani

101562

38

Cuveta lac acumulare Lătunas

8

Timis

10 ani

101577

39

Cuveta lac acumulare Surduc; R

357

Timis

10 ani

63795

40

Cuveta lac acumulare Recas

3,4

Timis

10 ani

101572

41

Cuveta lac acumulare Satchinez*

25

Timis

10 ani

101601

42

Clădire MHC Uivar-Sânmartin

0,027

Timis

10 ani

64908

43

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Bega

1381,73

Timis

10 ani

63740

44

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Timis

2912

Timis

10 ani

63741

 

 

DIRECTIA APELOR MURES

1

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

4001

Alba

10 ani

101362

2

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

3587,67

Arad

10 ani

101366

3

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

67,37

Bistrita-Năsăud

10 ani

101350

4

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

3,6

Brasov

10 ani

101346

5

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

889,76

Cluj

10 ani

101360

6

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

1201,19

Harghita

10 ani

63737

7

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

3293

Hunedoara

10 ani

101364

8

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

3396

Mures

10 ani

101354

9

Terenuri situate în albiile minore ale râurilor din B.H. Mures

1294,46

Sibiu

10 ani

10135

 

 

DIRECTIA APELOR JIU

 

 

 

 

1

Terenuri situate pe malurile sau în cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. Jiu

360

Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti

10 ani

63798

2

Imobil 49-88, Pavilion 1 administrativ parter + etaj

Teren: 6.708 mp, Suprafata construită: 419 mp

Dolj

10 ani

101085

3

Imobil 49-08, Pavilion 1 administrativ parter + etaj

Teren: 2.196 mp, Suprafata construită: 351 mp

Dolj

10 ani

101091

4

Imobil 49-89, Pavilion 1 administrativ parter + etaj

Teren: 2.012 mp, Suprafata construită: 321 mp

Dolj

10 ani

101098

5

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferente judetului Dolj * si **

8525,3

Dolj

10 ani

114041

6

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferent judetului Dolj * si **; R

3945,8

Dolj

10 ani

101374

7

Cuveta lacului Balta Cilieni Băilesti R

20

Dolj

10 ani

63823

8

Cuveta lacului Balta Maglavit **

50

Dolj

10 ani

63872

9

Cuveta lacului Balta Golenti **

244

Dolj

10 ani

63873

10

Cuveta lacului Balta Arcerului * si **; R

219

Dolj

10 ani

63875

11

Cuveta lacului Balta Tarova * si **

164

Dolj

10 ani

63879

12

Cuveta lacului Bistret **

1867

Dolj

10 ani

63895

13

Cuveta lacului Balta Ciuperceni * si **

167,61

Dolj

10 ani

112114

14

Cuveta lacului Balta Lată * si **; R

59,86

Dolj

10 ani

112122

15

Cuveta lacului Balta Cocorul * si **

48,27

Dolj

10 ani

112131

16

Cuveta lacului Balta Coica * si **

35,22

Dolj

10 ani

112133

17

Ostrovul Mare * si **

153,43

Dolj

10 ani

101387

18

Ostrovul Acalia * si **

35,10

Dolj

10 ani

101388

19

Ostrovul Pietris * si **

57,79

Dolj

10 ani

101390

20

Ostrovul Vana *

102,56

Dolj

10 ani

101392

21

Ostrovul Gitanului *

144.361

Dolj

10 ani

101753

22

Ostrovul Copanita * si **

275,0

Dolj

10 ani

101754

23

Ostrovul Carabulea

22,0

Dolj

10 ani

101755

24

Insula Pichetul Vechi

10,0

Dolj

10 ani

101756

25

Ostrovul Bocu Mare si Bocu Mic

23,54

Dolj

10 ani

101757

26

Ostrovul Bora

57,16

Dolj

10 ani

101758

27

Ostrovul Păpădia * si **

251,12

Dolj

10 ani

101759

28

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente judetului Gorj * si R

3394,4

Gorj

10 ani

101372

29

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente judetului Hunedoara * si **;R

285

Hunedoara

10 ani

63738

30

Insula Simian

2,00

Mehedinti

10 ani

101763

31

Cuveta lacului Balta Gornovita *

1,00

Mehedinti

10 ani

116973

32

Insula Golu

4

Mehedinti

10 ani

101766

33

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre * si **; R

996,27

Mehedinti

10 ani

101375

34

Bratul Dunărea Mică **

435,46

Mehedinti

10 ani

101760

35

Ostrovul Gârla Mare **

89,41

Mehedinti

10 ani

101761

36

Ostrovul Chichinetelor

32,84

Mehedinti

10 ani

101762

37

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferente judetului Mehedinti-DA Jiu * si **; R

2867,8

Mehedinti

10 ani

63764

 

 

DIRECTIA APELOR OLT

 

 

 

 

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

188,9

Arges

10 ani

101286

2

Canton Târlung

0,25

Brasov

10 ani

65346

3

Canton Bod

0,79

Brasov

10 ani

65347

4

Canton Dâmbu Morii

0,67

Brasov

10 ani

65349

5

Canton Dopca

0,08

Brasov

10 ani

65354

6

Acumularea nepermanentă Valea Cetătii

3,5

Brasov

10 ani

64297

7

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

2925,34

Brasov

10 ani

101302

8

Cuveta lacului Săcele *

135,00

Brasov

10 ani

64294

9

Cuveta lacului Dopca

13,00

Brasov

10 ani

64295

10

Canton Covasna

0,14

Covasna

10 ani

65343

11

Canton Chichis

0,45

Covasna

10 ani

65344

12

Canton Târgu Secuiesc

0,47

Covasna

10 ani

65345

13

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

1215

Covasna

10 ani

101314

14

Regularizări Tăieri de coturi

65

Covasna

10 ani

64803

15

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

224,04

Dolj

10 ani

101270

16

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

38,7

Gorj

10 ani

101288

17

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

581,62

Harghita

10 ani

101316

18

Canton Frumoasa

0,52

Harghita

10 ani

65335

19

Cuveta lacului Mesteacăn

9,25

Harghita

10 ani

64292

20

Cuveta lacului Frumoasa**

62,70

Harghita

10 ani

64293

21

Cuveta acumulare Suta

9,00

Harghita

10 ani

64291

22

Cuveta lacului Caracal

50,00

Olt

10 ani

64300

23

Cuveta lacului Drăghiceni

35,00

Olt

10 ani

64301

24

Bazinul hidrografic Dunăre aferent D.A. Olt

2887,23

Olt

10 ani

101540

25

Cuvetele lacurilor din B.H. Olt - lacuri de acumulare si bălti naturale

5700

Olt

10 ani

63735

26

Cuveta lacului Gura Râului * si **

36,00

Sibiu

10 ani

64321

27

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

2056,42

Sibiu

10 ani

101292

28

Canton Gura Râului

0,57

Sibiu

10 ani

65356

29

Canton Avrig

0,56

Sibiu

10 ani

65359

30

Canton Islaz

0,16

Teleorman

10 ani

65013

31

Canton Moldoveni

0,13

Teleorman

10 ani

65010

32

Canton Lunca

0,08

Teleorman

10 ani

65011

33

Canton Lita

0,08

Teleorman

10 ani

65014

34

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

570,4

Teleorman

10 ani

101185

35

Canton Olănesti-Băi

0,4

Vâlcea

10 ani

65385

36

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

11895,65

Vâlcea

10 ani

101275

 

 

DIRECTIA APELOR ARGES-VEDEA

 

 

 

 

1

Baraj priză apă si statie pompare Câmpulung, R. Târgului

 

Arges

10 ani

64578

2

Acumularea Vâlcele **

445,39

Arges

10 ani

64077

3

Cuvetă acumulare Pecineagu, r. Dâmbovita *

183,4

Arges

10 ani

64076

4

Cuvetă acumulare Râusor, R. Târgului

180,6

Arges

10 ani

64078

5

Cuvetă acumulare Golesti si statie pompe, r. Arges **

758

Arges

10 ani

121668

6

Cuvetă acumulare Mihăilesti, r. Arges

1030

Arges

10 ani

149927

7

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea

800

Arges

10 ani

63763

8

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Arges

5350

Arges

10 ani

106222

9

Cuveta lacului Budeasa **

440,61

Arges

10 ani

64080

10

Cuveta lacului Bascov **

199,30

Arges

10 ani

64079

11

Cuveta lacului Mărăcineni

64,00

Arges

10 ani

64081

12

Cuveta lacului Prundu **

150,70

Arges

10 ani

64082

13

Statie hidrologică Mogosoaia, r. Colentina

3,8

Bucuresti

10 ani

64576

14

Cuvetă acumulare Plumbuita, r. Colentina

55

Bucuresti

10 ani

64090

15

Insula lac Fundeni, r. Colentina

3,16

Bucuresti

10 ani

102141

16

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Arges

590

Bucuresti

10 ani

106230

17

Insula Plumbuita

1,94

Bucuresti

10 ani

102136

18

Cuveta lacului Fundeni

88,00

Bucuresti

10 ani

64091

19

Cuveta lacului Pantelimon I

93,00

Bucuresti

10 ani

116570

20

Cuveta lacului Lacul Morii

241,50

Bucuresti

10 ani

64108

21

Insula Lacul Morii

4,25

Bucuresti

10 ani

112841

22

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Arges

2500

Călărasi

10 ani

106232

23

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - aferent DAAV **

960

Călărasi

10 ani

106218

24

Cuvetă acumulare Văcăresti

216,50

Dâmbovita

10 ani

64085

25

Cuvetă acumulare Bunget 1, r. Ilfov

74

Dâmbovita

10 ani

64102

26

Cuvetă acumulare Bunget 2, r. Ilfov

91

Dâmbovita

10 ani

64103

27

Cuvetă acumulare Brătesti, r. Ilfov

97

Dâmbovita

10 ani

64104

28

Cuvetă acumulare Adunati, r. Ilfov

96,9

Dâmbovita

10 ani

64105

29

Cuvetă acumulare IIfoveni, r. Ilfov

96

Dâmbovita

10 ani

64106

30

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomita - aferenti DAAV

360

Dâmbovita

10 ani

63761

31

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Arges

4400

Dâmbovita

10 ani

106223

32

Cuveta lacului Zăvoiul Orbului **

356,49

Dâmbovita

10 ani

64084

33

Cuveta lacului Văcăresti

216,50

Dâmbovita

10 ani

64085

34

Canton Cocani

0,10

Dâmbovita

10 ani

65006

35

Cuvetă acumulare Grădinari, r. Ilfovăt

301,3

Giurgiu

10 ani

64110

36

Cuvetă acumulare Făcău, r. Ilfovăt

83,1

Giurgiu

10 ani

64111

37

Cuvetă acumulare Oncesti 1, r. Oncesti

12,9

Giurgiu

10 ani

64113

38

Cuvetă acumulare Oncesti 2, r. Oncesti

14,9

Giurgiu

10 ani

64114

39

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - aferent DAAV **

4180

Giurgiu

10 ani

106214

40

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Arges

5080

Giurgiu

10 ani

106226

41

Cuveta lacului Oncesti 3

18,90

Giurgiu

10 ani

64115

42

Cuvetă acumulare Buftea, r. Colentina

188

Ilfov

10 ani

64088

43

Cuvetă acumulare Buciumeni, r. Colentina

40

Ilfov

10 ani

64089

44

Cuvetă acumulare Căldărusani, r. Cociovalistea **

290

Ilfov

10 ani

64096

45

Cuvetă acumulare Tunari 2, r. Pasărea

28,3

Ilfov

10 ani

64100

46

Canton Tânganu si drum de acces

0,138

Ilfov

10 ani

65025

47

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Arges

2020

Ilfov

10 ani

106228

48

Cuveta lacului Chitila

35,00

Ilfov

10 ani

64092

49

Canton Buftea

0,46

Ilfov

10 ani

65005

50

Cuveta acumulării Snagov R

592,00

Ilfov

10 ani

64094

51

Canton exploatare Bilciuresti

0,48

Ilfov

10 ani

64087

52

Canton Snagov si drum acces canton

1,08

Ilfov

10 ani

65003

53

Canton Căldărusani si drum acces canton

0,13

Ilfov

10 ani

65004

54

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mostistea - aferenti DAAV

130

Ilfov

10 ani

63762

55

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomita - aferenti DAAV

1530

Ilfov

10 ani

106182

56

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea

1050

Olt

10 ani

106170

57

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Arges

1180

Teleorman

10 ani

106234

58

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea

3770

Teleorman

10 ani

106167

59

Canton Rosiorii de Vede

0,25

Teleorman

10 ani

65009

60

Terenuri situate în albia minoră a râurilor din B. H. Dunăre - aferent DAAV * si **

8906

Teleorman

10 ani

63765

61

Insula Belina - Bazin Hidrografic Dunăre - aferent DAAV

278,78

Teleorman

10 ani

106257

62

Bratul Pavel - Bazin Hidrografic Dunăre

45

Teleorman

10 ani

106258

 

 

DIRECTIA APELOR BUZĂU-IALOMITA

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret, subbazinul Buzău

42,2

Brasov

10 ani

101419

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - aferent DAIB

6051,97

Brăila

10 ani