MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 787/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 787         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

349. - Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

 

Protocol privind evaluarea strategică de mediu la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

 

1.665. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

 

350. - Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

 

1.666. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

528. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor – RSVTI

 

695. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, privind aprobarea nivelului comisioanelor de acordare a scrisorilor de garantie pentru anul 2009

 

3.156. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context  transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 martie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 349.

 

PROTOCOL*

privind evaluarea strategică de mediu la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

 


* Traducere.

 

Părtile la prezentul protocol,

recunoscând importanta integrării consideratiilor privind mediul, inclusiv a celor legate de sănătate, în pregătirea si adoptarea de planuri si programe si, după caz, politici si legislatie,

angajându-se să promoveze dezvoltarea durabilă si, prin urmare, bazându-se pe concluziile Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite privind mediul si dezvoltarea (Rio de Janeiro, Brazilia, 1992), în special pe principiile 4 si 10 ale Declaratiei de la Rio privind mediul si dezvoltarea si ale Agendei 21, precum si pe rezultatele celei de-a treia Conferinte ministeriale privind mediul si sănătatea (Londra, 1999) si ale Forumului mondial pentru dezvoltare durabilă (Johannesburg, Africa de Sud, 2002),

având în vedere Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo, Finlanda, la 25 februarie 1991, precum si Decizia M/9 a părtilor la această Conventie, adoptată la Sofia la 26 si 27 februarie 2001, prin care s-a decis elaborarea unui protocol cu fortă juridică privind evaluarea strategică de mediu,

recunoscând că evaluarea strategică de mediu ar trebui să joace un rol important în elaborarea si adoptarea de planuri, programe si, după caz, politici si legislatie, precum si că o aplicare mai largă a principiilor si evaluării impactului asupra mediului ia planuri, programe, politici si legislatie va consolida si mai mult analiza sistematică a efectelor semnificative pe care acestea le au asupra mediului,

luând act de Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, încheiată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998, si luând în considerare paragrafele relevante ale Declaratiei de la Lucea, adoptată la prima reuniune a părtilor,

constiente, prin urmare, de importanta asigurării participării publicului la evaluarea strategică de mediu,

recunoscând beneficiile ce vor fi aduse sănătătii si bunăstării generatiilor prezente si viitoare, dacă nevoia de a proteja si îmbunătăti sănătatea umană este luată în considerare ca parte integrantă a evaluării strategice de mediu, si recunoscând activitatea depusă în acest sens de către Organizatia Mondială a Sănătătii,

constiente de necesitatea si importanta consolidării cooperării internationale în evaluarea efectelor asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, ale planurilor si programelor propuse si, după caz, ale politicilor si legislatiei,

convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

Obiectivul prezentului protocol este asigurarea unui grad ridicat de protectie a mediului, inclusiv a sănătătii, prin:

a) asigurarea că în procesul de elaborare a planurilor si programelor se tine cont în întregime de considerentele de mediu, inclusiv cele legate de sănătate;


b) contributia la luarea în considerare a preocupărilor legate de mediu, inclusiv de sănătate, în elaborarea politicilor si legislatiei;

c) stabilirea de proceduri clare, transparente si eficace pentru evaluarea strategică de mediu;

d) asigurarea participării publicului la evaluarea strategică de mediu; si

e) integrarea prin aceste mijloace a preocupărilor legate de mediu, inclusiv a celor legate de sănătate, în măsuri si instrumente create pentru promovarea dezvoltării durabile.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului protocol:

1. Conventie înseamnă Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

2. Parte înseamnă o parte contractantă la prezentul protocol, dacă textul nu prevede altfel.

3. Parte de origine înseamnă partea sau părtile la prezentul protocol sub jurisdictia căreia/cărora se preconizează elaborarea unui plan ori a unui program.

4. Parte afectată înseamnă partea sau părtile la prezentul protocol susceptibile de a fi afectate de efectele în context transfrontieră pe care un program sau un plan le poate avea asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii.

5. Planuri si programe înseamnă planuri si programe si orice modificări aduse acestora, care:

a) sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative; si

b) fac obiectul elaborării si/sau adoptării de către o autoritate ori sunt elaborate de către o autoritate în vederea adoptării, în cadrul unei proceduri oficiale, de către un parlament sau un guvern.

6. Evaluare strategică de mediu înseamnă evaluarea posibilelor efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, care implică definirea domeniului unui raport de mediu si elaborarea lui, desfăsurarea participării si consultării publicului, precum si luarea în considerare a raportului de mediu si a rezultatelor participării si consultării publicului în cadrul unui plan sau program.

7. Efectele asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, înseamnă orice efect asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii umane, asupra faunei, florei, biodiversitătii, solului, apei, aerului, peisajului, siturilor naturale, factorilor climatici, bunurilor materiale, patrimoniului cultural, precum si interactiunea dintre acesti factori.

8. Public înseamnă una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, în conformitate cu practica sau legislatia natională, asociatiile, organizatiile ori grupurile acestora.

 

ARTICOLUL 3

Dispozitii generale

 

1. Fiecare parte stabileste măsurile legislative, administrative sau de altă natură necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentului protocol într-un cadru precis si transparent.

2. Fiecare parte se străduie să garanteze că functionarii si autoritătile ajută si îndrumă publicul în chestiuni legate de prezentul protocol.

3. Fiecare parte prevede recunoasterea si sprijinul corespunzător asociatiilor, organizatiilor si grupurilor care promovează protectia mediului, inclusiv a sănătătii, în contextul prezentului protocol.

4. Dispozitiile prezentului protocol nu afectează dreptul unei părti de a mentine sau a introduce măsuri suplimentare privind probleme reglementate de prezentul protocol.

5. Fiecare parte promovează obiectivele prezentului protocol în procesele relevante de luare a deciziilor la nivel international si în cadrul organizatiilor internationale relevante.

6. Fiecare parte se asigură că persoanele care îsi exercită drepturile în conformitate cu dispozitiile prezentului protocol nu sunt sanctionate, persecutate sau hărtuite în niciun fel pentru implicarea lor. Această dispozitie nu afectează competenta instantelor nationale de a impune costuri rezonabile în procedurile judiciare.

7. În limitele dispozitiilor relevante ale prezentului protocol, publicul trebuie să aibă posibilitatea de a-si exercita drepturile fără nicio discriminare bazată pe cetătenie, nationalitate, domiciliu si, în cazul unei persoane juridice, fără discriminare bazată pe locul unde îsi are sediul sau în care se află centrul efectiv al activitătii sale.

 

ARTICOLUL 4

Domeniul de aplicare cu privire la planuri si programe

 

1. Fiecare parte se asigură că se efectuează o evaluare strategică de mediu pentru planurile si programele la care se face referire în paragrafele 2, 3 si 4, susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii.

2. Se supun evaluării strategice de mediu planurile si programele care se elaborează pentru următoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit, energie, industrie, inclusiv mineritul, transport, dezvoltare regională, gestionarea deseurilor, gospodărirea apelor, telecomunicatii, turism, urbanism si amenajarea teritoriului sau utilizarea terenurilor si care stabilesc cadrul în care se autorizează în viitor realizarea proiectelor prevăzute în anexa I si a altor proiecte prevăzute în anexa II, care necesită o evaluare a impactului asupra mediului conform legislatiei nationale.

3. Pentru planurile si programele, altele decât cele prevăzute la paragraful 2, care stabilesc cadrul în care realizarea proiectelor va fi autorizată în viitor, se efectuează o evaluare strategică de mediu dacă una dintre părti decide astfel conform art. 5 paragraful 1.

4. Pentru planurile si programele prevăzute la paragraful 2 care determină utilizarea unor suprafete mici la nivel local, precum si pentru modificările minore ale programelor si planurilor prevăzute la paragraful 2 se efectuează o evaluare strategică de mediu în cazul în care una dintre părti decide astfel conform art. 5 paragraful 1.

5. Următoarele planuri si programe nu fac obiectul prezentului protocol:

a) planurile si programele al căror unic scop este apărarea natională sau protectia civilă în situatii de urgentă;

b) planuri si programe financiare sau bugetare.

 

ARTICOLUL 5

Încadrarea

 

1. Fiecare parte stabileste dacă planurile sau programele prevăzute la art. 4 paragrafele 3 si 4 pot avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, fie printr-o examinare caz cu caz, fie prin specificarea tipurilor de planuri si programe, fie combinând cele două abordări. În acest scop, fiecare parte ia în considerare, în oricare dintre aceste cazuri, criteriile enumerate în anexa III.

2. Fiecare parte se asigură că autoritătile de mediu si sănătate prevăzute la art. 9 paragraful 1 sunt consultate în momentul aplicării procedurilor prevăzute la paragraful 1.

3. În măsura corespunzătoare, fiecare parte se asigură că publicul interesat are posibilitatea de a participa la încadrarea planurilor si programelor conform prezentului articol.

4. Fiecare parte ia măsurile necesare pentru punerea din timp la dispozitia publicului a concluziilor la care ajunge conform paragrafului 1, inclusiv a motivelor pentru care nu se solicită o evaluare strategică de mediu, fie prin anunturi publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi mijloacele de comunicare electronice.

 

ARTICOLUL 6

Definirea domeniului de evaluare

 

1. Fiecare parte adoptă dispozitiile necesare în vederea determinării informatiilor pertinente care să fie incluse în raportul de mediu în conformitate cu art. 7 paragraful 2.

2. Fiecare parte se asigură că autoritătile de mediu si de sănătate prevăzute la art. 9 paragraful 1 sunt consultate în momentul determinării informatiilor pertinente care să fie incluse în raportul de mediu.

3. În măsura corespunzătoare, fiecare parte se străduie să asigure publicului interesat posibilitatea de a participa la determinarea informatiilor pertinente care să fie incluse în raportul de mediu.

 

ARTICOLUL 7

Raportul de mediu

 

1. Fiecare parte se asigură că este elaborat un raport de mediu pentru planurile si programele care fac obiectul unei evaluări strategice de mediu.

2. Raportul de mediu identifică, descrie si evaluează, în conformitate cu prevederile art. 6, potentialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, ale implementării planului sau programului, precum si alternative rezonabile ale acestuia. Raportul contine informatiile prevăzute în anexa IV, care pot fi cerute în mod rezonabil, tinând cont de:

a) cunostintele si metodele de evaluare existente;

b) continutul si nivelul de detaliere a planului sau programului si locul acestuia în cadrul procesului decizional;

c) interesul publicului; si

d) informatiile necesare autoritătii în luarea deciziei.

3. Fiecare parte se asigură că rapoartele de mediu sunt de o calitate corespunzătoare pentru a răspunde cerintelor acestui protocol.

 

ARTICOLUL 8

Participarea publicului

 

1. Fiecare parte asigură publicului oportunitatea de a participa la evaluarea strategică de mediu a planurilor si programelor din timp si într-o manieră efectivă, atunci când toate optiunile sunt deschise.

2. Fiecare parte asigură punerea la dispozitia publicului, prin mijloace de comunicare electronice sau alte mijloace adecvate, a proiectului de plan sau program si a raportului de mediu din timp.

3. Fiecare parte asigură identificarea publicului interesat, inclusiv a organizatiilor neguvernamentale relevante, în scopurile prevăzute la paragrafele 1 si 4.

4. Fiecare parte asigură publicului la care se face referire în paragraful 3 posibilitatea de a-si exprima opinia cu privire la proiectul de plan sau program si la raportul de mediu într-un termen rezonabil.

5. Fiecare parte asigură faptul că măsurile detaliate pentru informarea si consultarea publicului interesat sunt stabilite si făcute publice. În acest scop, fiecare parte tine seama, în măsura corespunzătoare, de elementele enumerate în anexa V.

 

ARTICOLUL 9

Consultarea autoritătilor de mediu si de sănătate

 

1. Fiecare parte desemnează autoritătile care trebuie consultate si care, datorită responsabilitătilor lor specifice în domeniul mediului sau al sănătătii, pot fi interesate de efectele implementării planului ori programului asupra mediului si asupra sănătătii.

2. Proiectul de plan sau program si raportul de mediu sunt puse la dispozitia autoritătilor prevăzute la paragraful 1.

3. Fiecare parte se asigură că autoritătile prevăzute la paragraful 1 au posibilitatea de a-si exprima opiniile din timp si într-o manieră efectivă cu privire la proiectul de plan sau program si la raportul de mediu.

4. Fiecare parte stabileste dispozitiile detaliate pentru informarea si consultarea autoritătilor de mediu si de sănătate prevăzute la paragraful 1.

 

ARTICOLUL 10

Consultări în context transfrontieră

 

1. În cazul în care o parte de origine consideră că implementarea unui plan sau program are posibile efecte transfrontieră asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, sau în cazul în care o parte susceptibilă de a fi afectată într-o manieră semnificativă solicită aceasta, partea de origine adresează părtii afectate o notificare, cât mai curând posibil, înainte de adoptarea planului sau programului.

2. Această notificare cuprinde, inter alia:

a) proiectul de plan sau program si raportul de mediu, inclusiv informatii privind posibilele efecte transfrontieră asupra mediului si sănătătii; si

b) informatii cu privire la procedura de luare a deciziilor, inclusiv indicarea unui termen rezonabil pentru transmiterea observatiilor.

3. Partea afectată răspunde părtii de origine, în intervalul de timp specificat în notificare, dacă doreste să înceapă consultări înainte de adoptarea planului sau programului si, în acest caz, părtile interesate încep consultările cu privire la posibilele efecte transfrontieră asupra mediului, inclusiv a sănătătii, ale implementării planului sau programului, precum si la măsurile avute în vedere pentru prevenirea, reducerea sau atenuarea efectelor negative.

4. În cazul în care au loc asemenea consultări, părtile interesate convin asupra măsurilor detaliate care să asigure că publicul interesat si autoritătile părtii afectate, prevăzute la art. 9 paragraful 1, sunt informate si au posibilitatea de a-si prezenta opinia asupra proiectului de plan sau program, precum si asupra raportului de mediu, într-un termen rezonabil.

 

ARTICOLUL 11

Decizia

 

1. Fiecare parte se asigură că, în cazul în care un plan sau program este adoptat, se tine cont în mod corespunzător de:

a) concluziile raportului de mediu;

b) măsurile de prevenire, reducere sau atenuare a efectelor negative specificate în raportul de mediu; si

c) observatiile primite în conformitate cu art. 8-10.

2. Fiecare parte se asigură că, în cazul în care un plan sau program este adoptat, publicul, autoritătile prevăzute la art. 9 paragraful 1 si părtile consultate în conformitate cu art. 10 sunt informate si că planul sau programul este pus la dispozitia lor împreună cu o declaratie prezentând în rezumat modul cum au fost integrate în acesta considerentele de mediu, inclusiv cele cu privire la sănătate, cum au fost luate în considerare comentariile primite conform art. 8-10 si motivele alegerii acestuia în lumina alternativelor rezonabile luate în considerare.


 

ARTICOLUL 12

Monitorizarea

 

1. Fiecare parte monitorizează efectele semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, ale implementării planurilor si programelor, adoptate în temeiul art. 11, inter alia în scopul identificării, într-un stadiu incipient, a efectelor negative neprevăzute, precum si pentru a putea lua măsurile de remediere corespunzătoare.

2. Rezultatele monitorizării efectuate sunt puse la dispozitia autoritătilor prevăzute la art. 9 paragraful 1, precum si a publicului, în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 13

Politici si legislatie

 

1. Fiecare parte se străduieste să asigure luarea în considerare si integrarea, în măsura corespunzătoare, a preocupărilor legate de mediu, inclusiv a celor legate de sănătate, în procesul de elaborare a politicilor si legislatiei susceptibile a avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii.

2. În aplicarea dispozitiilor prevăzute la paragraful 1, fiecare parte ia în considerare elementele si principiile adecvate din prezentul protocol.

3. Fiecare parte determină, acolo unde este cazul, modalitătile practice de luare în considerare si integrare a preocupărilor privind mediul, inclusiv a celor privind sănătatea, conform paragrafului 1, tinând cont de necesitatea asigurării transparentei procesului decizional.

4. Fiecare parte raportează cu privire la aplicarea dispozitiilor prezentului articol reuniunii părtilor la Conventie, cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 14

Reuniunea părtilor la Conventie cu rol de reuniune a părtilor la protocol

 

1. Reuniunea părtilor la Conventie îndeplineste rolul de reuniune a părtilor la prezentul protocol. Prima reuniune a părtilor la Conventie cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol va avea loc cel mai târziu la un an de la data intrării în vigoare a prezentului protocol si cu ocazia unei reuniuni a părtilor la Conventie, dacă o astfel de reuniune este programată în acest interval. Reuniunile următoare ale părtilor la Conventie cu rol de reuniuni ale părtilor la prezentul protocol sunt organizate cu ocazia reuniunii părtilor la Conventie, dacă nu se decide altfel de către reuniunea părtilor la Conventie cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol.

2. Părtile la Conventie care nu sunt părti la prezentul protocol pot participa ca observatori la lucrările oricărei sesiuni a reuniunii părtilor la Conventie cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol. Atunci când reuniunea părtilor la Conventie are rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol, deciziile adoptate în temeiul prezentului protocol sunt adoptate doar de părtile la prezentul protocol.

3. Când reuniunea părtilor la Conventie are rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol, orice membru al biroului reuniunii părtilor care reprezintă o parte la Conventie, dar care în acel moment nu este parte la prezentul protocol, este înlocuit de un alt membru, ales de părtile la prezentul protocol din rândul acestora.

4. Reuniunea părtilor la Conventie cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol examinează în mod regulat implementarea acestuia si, în acest scop:

a) examinează politicile privind evaluarea strategică de mediu si abordările metodologice ale acesteia, în scopul îmbunătătirii permanente a procedurilor prevăzute în prezentul protocol;

b) face schimb de informatii privind experienta câstigată în evaluarea strategică de mediu, precum si în implementarea prezentului protocol;

c) solicită, acolo unde este cazul, serviciile si colaborarea organismelor competente cu expertiza adecvată pentru realizarea obiectivelor prezentului protocol;

d) înfiintează organismele subsidiare pe care le consideră necesare pentru implementarea prezentului protocol;

e) dacă este necesar, examinează si adoptă propuneri de modificare a prezentului protocol; si

f) ia în considerare si întreprinde orice actiune suplimentară, inclusiv actiuni realizate în comun în temeiul acestui protocol si al Conventiei, care pot fi necesare în vederea realizării obiectivelor prezentului protocol.

5. Regulile de procedură ale reuniunii părtilor la Conventie se aplică mutatis mutandis în temeiul prezentului protocol, cu exceptia cazului în care nu se decide altfel prin consens de către reuniunea părtilor cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol.

6. La prima sa reuniune, reuniunea părtilor la Conventie cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol examinează si adoptă modalitătile de aplicare în cazul prezentului protocol a procedurii de analiză a conformării cu dispozitiile Conventiei.

7. Fiecare parte, la intervale care urmează să fie determinate de către reuniunea părtilor la Conventie cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol, informează reuniunea părtilor la Conventie cu rol de reuniune a părtilor la prezentul protocol cu privire la măsurile pe care Ie-a luat în vederea implementării prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 15

Relatia cu alte acorduri internationale

 

            Dispozitiile relevante ale prezentului protocol se aplică fără a aduce atingere Conventiei Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră si Conventiei CEE-ONU privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu.

 

ARTICOLUL 16

Dreptul de vot

 

1. Cu exceptia dispozitiilor paragrafului 2, fiecare parte la prezentul protocol dispune de câte un vot.

2. Organizatiile regionale de integrare economică, în domeniile care intră în competenta lor, dispun, în exercitarea dreptului de vot, de un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părti la prezentul protocol. Aceste organizatii nu îsi exercită dreptul de vot dacă statele lor membre îl exercită pe al lor si invers.

 

ARTICOLUL 17

Secretariatul

 

            Secretariatul stabilit prin art. 13 din Conventie asigură secretariatul prezentului protocol, iar art. 13 paragrafele a)-c) din Conventie privind functiile secretariatului se aplică mutatis mutandis prezentului protocol.


 

ARTICOLUL 18

Anexe

 

            Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta.

 

ARTICOLUL 19

Amendamente la protocol

 

1. Oricare parte poate propune amendamente la prezentul protocol.

2. Sub rezerva paragrafului 3, procedura pentru propunerea, adoptarea si intrarea în vigoare a amendamentelor la Conventie, stabilită la art. 14 paragrafele 2-5 din Conventie, se aplică mutatis mutandis amendamentelor la prezentul protocol.

3. Pentru scopul prezentului protocol, proportia de trei pătrimi dintre părtile la protocol, necesară în vederea intrării în vigoare a unui amendament pentru părtile care l-au ratificat, aprobat sau acceptat, se calculează pe baza numărului de părti la protocol în momentul adoptării amendamentului.

 

ARTICOLUL 20

Solutionarea diferendelor

 

            Dispozitiile art. 15 din Conventie privind solutionarea diferendelor se aplică mutatis mutandis prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 21

Semnarea

 

            Prezentul protocol este deschis spre semnare la Kiev (Ucraina) din 21 până în 23 mai 2003 si după aceea la sediul Organizatiei Natiunilor Unite de la New York până la 31 decembrie 2003 de către statele membre ale Comisiei Economice pentru Europa, precum si statele cu statut consultativ ale Comisiei Economice pentru Europa, conform paragrafelor (8) si (11) din Rezolutia 36 (IV) a Consiliului Economic si Social din 28 martie 1947, precum si de către organizatiile de integrare economică regională, constituite din statele suverane membre ale Comisiei Economice pentru Europa, cărora statele membre le-au transferat competente în probleme reglementate de prezentul protocol, inclusiv competenta de a încheia tratate privind aceste probleme.

 

ARTICOLUL 22

Depozitar

 

            Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite îndeplineste functia de depozitar al prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 23

Ratificare, acceptare, aprobare si aderare

 

1. Prezentul protocol se supune spre ratificare, acceptare sau aprobare de către statele si organizatiile de integrare economică regională semnatare prevăzute la art. 21.

2. Prezentul protocol este deschis spre aderare statelor si organizatiilor de integrare economică regională la care se referă art. 21 începând cu data de 1 ianuarie 2004.

3. Orice alt stat care nu este prevăzut la paragraful 2 al prezentului articol si care este membru al Organizatiei Natiunilor Unite poate adera la protocol dacă acest lucru este aprobat în cadrul reuniunii părtilor la Conventie care functionează ca reuniune a părtilor la prezentul protocol.

4. Orice organizatie regională de integrare economică prevăzută la art. 21 care devine parte la prezentul protocol, fără ca niciunul dintre statele sale membre să fie parte la prezentul protocol, respectă toate obligatiile care decurg din prezentul protocol. Atunci când unul sau mai multe state membre ale unei astfel de organizatii sunt părti la prezentul protocol, organizatia si statele sale membre decid asupra responsabilitătilor lor pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din prezentul protocol. În astfel de cazuri, organizatia si statele sale membre nu sunt abilitate să îsi exercite simultan drepturile în cadrul prezentului protocol.

5. În instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, organizatiile regionale de integrare economică prevăzute la art. 21 stabilesc limitele competentei lor în domeniile reglementate de prezentul protocol. Aceste organizatii informează, de asemenea, depozitarul asupra oricăror modificări relevante privind limitele competentei lor.

 

ARTICOLUL 24

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul protocol intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data depunerii celui de-al saisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. În sensul paragrafului 1 din prezentul articol, orice instrument depus de o organizatie regională de integrare economică prevăzută la art. 21 nu este considerat instrument suplimentar fată de cele depuse de statele membre ale unei astfel de organizatii.

3. Pentru fiecare stat sau organizatie de integrare economică regională prevăzută la art. 21 care ratifică, acceptă sau aprobă prezentul protocol sau care aderă la acesta după depunerea celui de-al saisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, aprobare sau de aderare, protocolul intră în vigoare în cea de-a nouăzecea zi de la data depunerii de către statul ori organizatia în cauză a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.

4. Prezentul protocol se aplică planurilor, programelor, politicilor si legislatiei pentru care primul act pregătitor oficial este ulterior datei la care prezentul protocol intră în vigoare. În cazul în care unei părti sub a cărei jurisdictie se elaborează pregătirea unui plan, program, a unei politici sau legislatii i se aplică dispozitiile paragrafului 3, prezentul protocol se aplică planurilor, programelor, politicilor si legislatiei pentru care primul act pregătitor oficial este ulterior datei la care prezentul protocol intră în vigoare pentru respectiva parte.

 

ARTICOLUL 25

Retragerea

 

            Oricând după 4 ani de la data la care prezentul protocol a intrat în vigoare pentru o parte, acea parte se poate retrage din protocol printr-o notificare scrisă către depozitar. Orice astfel de retragere intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data primirii notificării de către depozitar. Orice astfel de retragere nu afectează aplicarea art. 5-9, 11 si 13 cu privire la o evaluare strategică de mediu care a fost deja lansată în temeiul prezentului protocol sau aplicarea art. 10 cu privire la o notificare ori cerere care a fost deja adresată, înainte de momentul intrării în vigoare a retragerii.

 

ARTICOLUL 26

Texte autentice

 

            Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleză, franceză si rusă sunt în egală măsură autentice, se depune la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

            Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati, au semnat prezentul protocol.

 

            Semnat la Kiev, Ucraina, la 21 mai 2003.


 

ANEXA I

 

Lista proiectelor prevăzute la art. 4 paragraful 2

 

1. Rafinării de petrol brut (cu exceptia întreprinderilor care fabrică doar lubrifianti din petrol brut) si instalatii de gazeificare si lichefiere a minimum 500 tone metrice de cărbune sau sist bituminos pe zi

2. Centrale termoelectrice si alte instalatii de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawati, centrale nucleare si alte reactoare nucleare (cu exceptia instalatiilor de cercetare pentru producerea si transformarea materialelor fisionabile si fertile, a căror putere maximă nu depăseste 1 kilowatt de sarcină termică continuă)

3. Instalatii destinate în exclusivitate producerii sau îmbogătirii combustibililor nucleari, reprocesării combustibililor nucleari iradiati ori depozitării, eliminării si prelucrării deseurilor radioactive

4. Instalatii de mari dimensiuni pentru producerea primară a fontei si a otelului si pentru producerea metalelor neferoase

5. Instalatii pentru extragerea azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care contin azbest: pentru produse din azbociment, cu o productie anuală de peste 20.000 tone metrice de produse finite; pentru materiale de frictiune, cu o productie anuală de peste 50 tone metrice de produse finite; si pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantităti de peste 200 tone metrice pe an

6. Instalatii chimice integrate

7. Construirea de autostrăzi, drumuri expres* si linii pentru traficul feroviar de lungă distantă si aeroporturi** cu o lungime minimă a pistei de 2.100 m

8. Conducte cu sectiune mare pentru transportul gazelor si al petrolului

9. Porturi comerciale si, de asemenea, căi navigabile interioare si porturi pentru traficul naval interior care să permită accesul vapoarelor de peste 1.350 tone metrice

10. Instalatii de eliminare a deseurilor toxice si periculoase prin incinerare, tratare chimică sau depozitare

11. Baraje si rezervoare de mari dimensiuni

12. Lucrări de captare a apei subterane în cazul în care volumul anual de apă captată atinge sau depăseste 10 milioane de metri cubi

13. Fabricarea pastei de hârtie si a hârtiei cu o capacitate de productie de cel putin 200 de tone metrice uscate la aer pe zi

14. Exploatări miniere la scară mare, extragerea si prelucrarea minereurilor metalice sau a cărbunelui

15. Productia de hidrocarburi pe platforma continentală

16. Instalatii mari de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice si chimice

17. Despădurirea unor suprafete mari


* În sensul prezentului protocol:

- autostradă înseamnă o sosea proiectată si construită special pentru traficul autovehiculelor, care nu deserveste proprietătile de pe margine si care:

a) este prevăzută, cu exceptia punctelor speciale sau temporar, cu părti carosabile separate pentru cele două sensuri de trafic, separate între ele printr-o bandă despărtitoare care nu este destinată traficului sau, în mod exceptional, prin alte mijloace;

b) nu intersectează la acelasi nivel nicio sosea, cale ferată sau linie de tramvai ori o cale pietonală; si

c) este indicată ca fiind autostradă printr-un semn special;

- drum expres înseamnă un drum rezervat traficului autovehiculelor, accesibil numai din noduri rutiere sau intersectii controlate, pe care în special oprirea si parcarea sunt interzise pe partea carosabilă.

** În sensul prezentului protocol, aeroport înseamnă un aeroport care corespunde definitiei formulate în Conventia de la Chicago din 1944 privind înfiintarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (anexa 14).

 

ANEXA II

 

Alte proiecte prevăzute la art. 4 paragraful 2

 

1. Proiecte pentru restructurarea gospodăriilor rurale

2. Proiecte pentru utilizarea pământului necultivat sau a suprafetelor seminaturale în scopuri agricole intensive

3. Proiecte de gospodărire a apei pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigare si de drenare a solului

4. Instalatii de crestere intensivă a animalelor de fermă (inclusiv exploatatii avicole)

5. Împăduriri initiale si defrisări în vederea reconversiei solului

6. Piscicultura intensivă

7. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare*, inclusiv dezmembrarea ori dezafectarea acestor centrale ori reactoare (cu exceptia instalatiilor de cercetare pentru producerea si transformarea materialelor fisionabile si fertile, a căror putere maximă nu depăseste 1 kilowatt de sarcină termică continuă), altele decât cele prevăzute în anexa I


* În sensul prezentului protocol, centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactiv au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalatiei.

 

8. Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kilovolti si o lungime de minimum 15 km si alte proiecte privind transmiterea energiei electrice prin cabluri suspendate

9. Instalatii industriale pentru producerea electricitătii, aburului si a apei calde

10. Instalatii industriale pentru transportul gazului, aburului si al apei calde

11. Depozitarea la suprafată a combustibililor fosili si a gazelor naturale

12. Depozitarea subterană a gazelor combustibile

13. Brichetarea industrială a cărbunelui si a lignitului

14. Instalatii pentru producerea energiei hidroelectrice

15. Instalatii destinate exploatării energiei eoliene în scopul producerii energiei (parcuri eoliene)

16. Instalatii, altele decât cele prevăzute în anexa I, destinate:

- producerii sau îmbogătirii combustibililor nucleari;

- tratării combustibililor nucleari iradiati;

- depozitării finale a combustibililor nucleari iradiati;

- în exclusivitate depozitării finale a deseurilor radioactive;

- în exclusivitate depozitării (pe o perioadă mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiati într-un loc diferit de cel de productie; sau

- tratării si depozitării deseurilor radioactive.

17. Cariere, exploatări miniere de suprafată si de extractie a turbei (altele decât cele prevăzute în anexa I)

18. Exploatări miniere subterane, altele decât cele prevăzute în anexa I

19. Extractia mineralelor prin dragare marină sau fluvială

20. Foraje de mare adâncime (în special foraje geotermale, foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare, foraje pentru alimentarea cu apă), cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitătii solului

21. Instalatii industriale de suprafată pentru extractia cărbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase

22. Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei si a otelului, altele decât cele incluse în anexa I

23. Instalatii pentru producerea fontei sau otelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalatii pentru turnare continuă

24. Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase (laminoare la cald, forjerii cu ciocane, acoperiri metalice de protectie prin topire)

25. Turnătorii de metale feroase

26. Instalatii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice, altele decât cele incluse în anexa I

27. Instalatii pentru topirea, inclusiv alierea, metalelor neferoase, cu exceptia metalelor pretioase, inclusiv pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare în forme etc), altele decât cele prevăzute în anexa I

28. Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice

29. Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule

30. Santiere navale

31. Instalatii pentru constructia si repararea aeronavelor

32. Fabricarea echipamentelor feroviare

33. Forjare la cald prin explozie

34. Instalatii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice

35. Cuptoare de cocs (distilare uscată a cărbunelui)

36. Instalatii pentru fabricarea cimentului

37. Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă

38. Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv productia fibrelor minerale

39. Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a tiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor, gresiilor ceramice sau portelanului

40. Instalatii pentru producerea substantelor chimice sau tratarea produselor intermediare, altele decât cele incluse în anexa I

41. Producerea pesticidelor, produselor farmaceutice, vopselelor si lacurilor, elastomerilorsi peroxizilor

42. Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, altele decât cele incluse în anexa I

43. Fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

44. Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale

45. Fabricarea produselor lactate

46. Fabricarea maltului si a berii

47. Fabricarea dulciurilor si a siropurilor

48. Abatoare

49. Instalatii industriale pentru fabricarea amidonului

50. Fabrici de făină si ulei de peste

51. Fabrici de zahăr

52. Instalatii industriale pentru fabricarea pastei de hârtie, a hârtiei si a cartonului, altele decât cele incluse în anexa I

53. Instalatii pentru pretratarea sau vopsirea fibrelor ori textilelor

54. Instalatii pentru tăbăcirea pieilor brute si prelucrate

55. Instalatii pentru prelucrarea si producerea celulozei

56. Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri

57. Instalatii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale

58. Instalatii pentru recuperarea sau distrugerea substantelor explozibile

59. Instalatii pentru producerea azbestului si pentru prelucrarea produselor care contin azbest, altele decât cele incluse în anexa I

60. Centre de ecarisaj

61. Bancuri de probă pentru motoare, turbine sau reactoare

62. Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor

63. Conducte pentru transportul gazelor si petrol, altele decât cele incluse în anexa I

64. Conducte pentru transportul produselor chimice, cu un diametru mai mare de 800 mm si cu o lungime de peste 40 km

65. Constructia căilor ferate, a instalatiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermodale, altele decât cele incluse în anexa I

66. Constructia liniilor de tramvai, a căilor ferate de suprafată si subterane, a liniilor suspendate sau a liniilor similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane

67. Construirea drumurilor noi, inclusiv realinierea si/sau lărgirea unui drum existent, altele decât cele incluse în anexa I

68. Construirea de porturi si instalatii portuare, inclusiv porturi pentru pescuit, altele decât cele incluse în anexa I

69. Construirea de căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior, altele decât cele incluse în anexa I

70. Porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare, altele decât cele incluse în anexa I

71. Lucrări de canalizare si lucrări de interventie împotriva inundatiilor

72. Construirea de aeroporturi** si aerodromuri, altele decât cele incluse în anexa I


** În sensul prezentului protocol, aeroport înseamnă un aeroport care corespunde definitiei formulate în Conventia de la Chicago din 1944 privind înfiintarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (anexa 14).

 

73. Instalatii pentru eliminarea deseurilor (inclusiv depozitarea), altele decât cele incluse în anexa I

74. Instalatii pentru eliminarea deseurilor nepericuloase prin incinerare sau tratare chimică

75. Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor uzate

76. Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la statiile de epurare

77. Instalatii de extractie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană, altele decât cele incluse în anexa I

78. Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice

79. Statii pentru epurarea apelor uzate

80. Baraje si alte instalatii proiectate pentru retinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele incluse în anexa I


81. Lucrări costiere pentru combaterea eroziunii si lucrări maritime care pot modifica profilul costier prin constructia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marină, cu exceptia întretinerii si reconstruirii unor astfel de lucrări

82. Instalatii de apeducte de lungime mare

83. Pârtii de schi, teleschiuri si telecabine si lucrări de amenajare aferente

84. Porturi de agrement

85. Sate de vacantă si complexuri hoteliere din afara zonelor urbane si lucrări de amenajare aferente

86. Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane

87. Parcuri de distractii

88. Proiecte de amenajare a zonelor industriale

89. Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale si parcări publice

90. Recuperarea terenurilor din mare

 

ANEXA III

 

Criterii pentru determinarea efectelor posibil semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, prevăzute la art. 5 paragraful 1

 

1. Relevanta planului sau a programului pentru integrarea considerentelor privind mediul si sănătatea, în special în scopul promovării dezvoltării durabile

2. Măsura în care planul sau programul stabileste un cadru pentru proiecte si alte activităti, fie cu privire la localizarea, natura, dimensiunea si conditiile de functionare, fie prin alocarea resurselor

3. Măsura în care planul sau programul influentează alte planuri sau programe, inclusiv pe cele incluse într-o ierarhie

4. Problemele relevante de mediu, inclusiv cele privind sănătatea, legate de plan sau de program

5. Natura efectelor asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, cum ar fi probabilitatea, durata, frecventa, reversibilitatea, amploarea si întinderea (cum ar fi zona geografică sau numărul de locuitori posibil a fi afectati)

6. Riscurile pentru mediu, inclusiv pentru sănătate

7. Natura transfrontieră a efectelor

8. Măsura/gradul în care planul sau programul va afecta ariile valoroase sau cele vulnerabile, inclusiv peisajele cu un statut de protectie recunoscut la nivel national sau international

 

ANEXA IV

 

Informatii prevăzute la art. 7 paragraful 2

 

1. Continutul sau obiectivele principale ale planului sau programului si legătura sa cu alte planuri sau programe

2. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv a sănătătii, si evolutia lor probabilă în cazul în care programul sau planul nu este implementat

3. Caracteristicile de mediu, inclusiv caracteristicile sănătătii, în zonele susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ

4. Problemele relevante de mediu, inclusiv cele de sănătate, legate de plan sau de program

5. Obiectivele de protectie a mediului, inclusiv cele de protectie a sănătătii, stabilite la nivel international, national sau ia alt nivel, care sunt relevante pentru plan sau program si modul în care aceste obiective si orice alte consideratii de mediu, inclusiv de sănătate, au fost luate în considerare în timpul elaborării acestuia

6. Posibilele efecte* semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii, cum au fost definite la art. 2 paragraful 7

7. Măsurile prevăzute în vederea prevenirii, reducerii sau atenuării oricăror efecte negative semnificative pe care implementarea planului ori programului le-ar putea avea asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii

8. O prezentare generală a motivelor pentru care au fost selectionate alternativele respective si o descriere a modului în care a fost făcută evaluarea, inclusiv a dificultătilor întâlnite în furnizarea informatiilor care să fie incluse în evaluare, cum ar fi deficientele tehnice sau lipsa de cunostinte

9. Măsurile prevăzute în vederea monitorizării efectelor implementării planului sau programului asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii

10. Posibilele efecte transfrontieră semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătătii

11. Un rezumat în termeni nontehnici al informatii lor fu mizate


* Aceste efecte ar trebui să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

 

ANEXA V

 

Informatii prevăzute la art. 8 paragraful 5

 

1. Planul sau programul propus si natura acestuia

2. Autoritatea responsabilă de adoptarea acestuia

3. Procedura prevăzută, inclusiv:

a) data începerii procedurii;

b) posibilitatea publicului de a participa;

c) data si locul oricăror audieri publice prevăzute;

d) autoritatea de la care se pot obtine informatiile relevante si unde au fost depuse informatiile relevante pentru ca publicul să le poată consulta;

e) autoritatea căreia îi pot fi adresate observatii sau întrebări si termenele fixate pentru transmiterea acestora; si

f) informatiile disponibile privitoare la mediu, inclusiv la sănătate, relevante pentru planul sau programul propus.

4. Probabilitatea ca planul sau programul să facă obiectul unei proceduri de evaluare în context transfrontieră


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 si semnat de România la 21 mai 2003, la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.665.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul încheiat prin schimb de note verbale*) efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973, ratificată prin Decretul nr. 166/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 86 din 22 iunie 1974.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 350.


*) Traducere.

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

REPUBLICA UNGARĂ

 

86/Adm/KU M/2009

 

NOTĂ VERBALĂ

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare prezintă salutul său Ambasadei României la Budapesta si are onoarea să confirme primirea Notei verbale nr. G5-1/6.456 a Ministerului Afacerilor Externe al României din data de 25 septembrie 2008 si îsi exprimă totodată acordul fată de continutul acesteia, acceptând textul propus de către partea română.

 

„MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

G 5-1/6.456

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Ungare si, în scopul de a dezvolta relatiile prietenesti traditionale dintre cele două state si, totodată, dorind să reglementeze si să dezvolte relatiile consulare bilaterale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si a angajamentelor internationaleasumate, are onoarea să îi propună modificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973, astfel:

Completarea art. 2 al cap. II «Relatii consulare» al Conventiei cu paragraful (3), având următoarea formulare:

«Fiecare parte contractantă poate stabili posturi consulare conduse de functionari consulari onorifici pe teritoriul celeilalte părti contractante. Modul de înfiintare si regimul unor asemenea posturi consulare, precum si functiile, privilegiile si imunitătile functionarilor consulari onorifici vor fi guvernate de prevederile relevante ale cap. III din Conventia de la Viena din 24aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare.

Functionarii consulari onorifici pot fi cetăteni ai statului trimitător, cu domiciliul în statul de resedintă, sau ai statului de resedintă ori ai unui stat tert, domiciliati în statul de resedintă.»

Completarea art. 5 alin. (1) al cap. II cu paragraful (11), având următoarea formulare:

«Fac exceptie de la prevederile pct. 1 persoanele propuse ca functionari consulari onorifici.»

În cazul în care Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare este de acord cu prezenta notă verbală, Ministerul Afacerilor Externe al României propune ca nota de răspuns să constituie un acord pentru modificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973, si care intră în vigoare în a treizecea zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste această ocazie pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Ungare expresia celei mai înalte si deosebite consideratii.

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Ungare"

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare consideră că prin prezenta notă de răspuns partea ungară este de acord cu propunerea părtii române si acceptă Nota verbală a Ministerului Afacerilor Externe al României din data de 25 septembrie 2008 prezentată mai sus si prezentul schimb de note constituie o conventie care modifică textul Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973, si care intră în vigoare în a treizecea zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare foloseste si acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Budapesta asigurarea înaltei sale consideratii.

Budapesta, 10 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.666.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor- RSVTI

 

Având în vedere prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI,

în baza art. 28 din Regulamentul privind formarea profesională specifică a formatorilor în domeniul operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor- RSVTI, aprobat prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 266/2007,

în conformitate cu art. 10 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor - RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2007, cu completările ulterioare, după pozitia 23 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile 24-30, cu următorul cuprins:

„24. Slavu Marin - formator

25. Mănilă Alin Silviu - formator

26. Tudor Valeriu Pavel - formator

27. Tomos Constantin loan - formator

28. Ungureanu Constantin - formator

29. Clocean Mihai - formator

30. Kevorchian Eduart-Iani - formator".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2009.

Nr. 528.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului comisioanelor de acordare a scrisorilor de garantie pentru anul 2009

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 156.997 din 4 noiembrie 2009 al Directiei buget national,

în temeiul art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitătii vietii si diversificării economiei în zonele rurale, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, si al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul comisionului de acordare datorat fondurilor de garantare de către comunele, asociatiile de dezvoltare intercomunitare ale acestora si organismele de drept public, pentru acordarea scrisorilor de garantie pentru restituirea avansului, pentru anul 2009, astfel:

 

Tip de scrisoare de garantie

Nivelul lunar al comisionului de acordare a scrisorilor de garantie pentru anul 2009

- scrisori de garantie pentru restituirea avansului acordat de Agentia de Plăti pentru Dezvoltare si Pescuit

0,08%

 

            Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2009.

Nr. 695.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 3.156.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Art. 1. - Autoritătile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, virează disponibilitătile reprezentând venituri proprii, inclusiv cele păstrate în depozite, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 „Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitătile institutiilor publice", la unitătile Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilităti respective, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 2. - Autoritătile si institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, virează disponibilitătile reprezentând venituri proprii si subventii, la bugetul de stat, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, astfel:

a) veniturile proprii: în contul 20.36.01.05 „Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitătile institutiilor publice", deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilităti;

b) subventiile rămase neutilizate: în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.

Art. 3. - Autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 1 si 2 au obligatia de a dispune transformarea în lei a sumelor reprezentând venituri proprii existente în conturi în valută deschise la institutii de credit si de a vira sumele rezultate în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 „Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitătile institutiilor publice", în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 4. - (1) Sumele aferente donatiilor sau sponsorizărilor primite în lei de autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 1 si 2, rămase neutilizate în conturi de disponibilităti deschise la Trezoreria Statului, se virează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.37.01.01 „Donatii si sponsorizări", deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilităti si se utilizează în conditiile stabilite pentru donatiile si sponsorizările primite de institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.


(2) Donatiile si sponsorizările primite în valută, aflate în conturi deschise la institutii de credit, pot fi retinute în aceste conturi, urmând a fi utilizate în conditiile stabilite pentru donatiile si sponsorizările în valută primite de institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/ 2003.

Art. 5. - (1) Disponibilitătile din fonduri externe nerambursabile postaderare rămase neutilizate în conturile autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 si 2 se virează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.45.01 .XX.yy „Venituri ale bugetului de stat - sume primite de la UE/alti donatori în contul plătilor efectuate si prefinantări", în care XX reprezintă subcapitolul de venituri ale bugetului de stat, iar yy reprezintă paragraful, stabilite potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005.

(2) Finantarea proiectelor derulate de autoritătile si institutiile publice prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă si altor prevederi legale privind gestionarea de fonduri externe nerambursabile postaderare în vigoare.

Art. 6. - (1) Sumele indisponibilizate în conturile de disponibilităti ale autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 si 2, în temeiul unor titluri executorii prezentate unitătilor Trezoreriei Statului anterior intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, se transferă de către unitătile Trezoreriei Statului în contul 50.63.02 „Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrală finantate integral sau partial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", deschis pe numele institutiilor publice respective, si se virează în conturile indicate de executorii judecătoresti în termenele prevăzute de lege.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, din conturile de disponibilităti ale autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 si 2 nu se mai indisponibilizează sume, obligatiile de plată stabilite în titlurile executorii urmând a fi indisponibilizate din creditele bugetare deschise si repartizate acestor institutii de la bugetul de stat.

Art. 7. - (1) Fac exceptie de la prevederile art. 1 si 2 sumele existente la data reorganizării în conturile de disponibilităti, care provin din următoarele surse:

1. garantii primite de la terti pentru participarea la licitatii sau în alte conditii prevăzute de lege, care nu se cuvin bugetului de stat;

2. disponibilităti reprezentând sume de mandat si în depozit;

3. sume încasate necuvenit, înregistrate ca operatiuni în curs de lămurire sau în conturi de creditori;

4. sume reprezentând fonduri externe nerambursabile preaderare, inclusiv sume aferente cofinantării de la bugetul de stat a acestora;

5. alte sume care se regăsesc potrivit legii în conturi ale institutiilor publice si care nu reprezintă venituri proprii ale acestora si/sau subventii.

(2) Disponibilitătile prevăzute la alin. (1) pct. 1 si 2 se virează de către institutiile publice în contul 50.05 „Disponibil din sume de mandat si în depozit", deschis la Trezoreria Statului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Disponibilitătile prevăzute la alin. (1) pct. 3, 4 si 5 se virează de către institutiile publice în contul 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor publice subordonate", în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(4) Sumele prevăzute la alin. (2) si (3) se utilizează conform legislatiei specifice.

Art. 8. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, institutiile publice prevăzute la art. 1 si 2 pot efectua din conturile de disponibilităti deschise la Trezoreria Statului numai operatiuni de regularizare si transfer prevăzute de prezentele norme metodologice.

(2) În conturile de disponibilităti deschise pe numele institutiilor publice prevăzute la art. 1 si 2, cu exceptia celor prevăzute la art. 7 alin. (2) si (3), nu mai pot fi încasate sume.

(3) Până la data de 31 decembrie 2009, eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilităti prevăzute la alin. (2) se transferă de către unitătile Trezoreriei Statului în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.17 „Venituri ale bugetului de stat - Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităti ale institutiilor publice reorganizate". După efectuarea operatiunilor de transfer, unitătile Trezoreriei Statului eliberează institutiei publice beneficiare un extras al contului 20.36.01.17 „Venituri ale bugetului de stat - Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităti ale institutiilor publice reorganizate".

Art. 9. - Veniturile realizate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie se gestionează potrivit hotărârilor Guvernului emise în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009.

Art. 10. - (1) Sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de institutiile publice prevăzute la art. 1 si 2 si care, potrivit legii, se datorează bugetului de stat se încasează în continuare de către institutiile publice respective sau de către institutiile publice în structura cărora acestea au fost preluate, în contul de disponibilităti 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", care se deschide pe numele acestora la unitătile Trezoreriei Statului.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) care se achită în numerar se depun de către institutiile publice în contul 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", în prima zi lucrătoare de la încasare.

(3) Sumele colectate în contul 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat prevăzute în anexă, în functie de natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.

(4) Institutiile publice reorganizate au obligatia de a comunica clientilor, contribuabililor si altor debitori de la care au de încasat sume care se cuvin bugetului de stat codul IBAN aferent contului 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat".

Art. 11. - Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de către institutiile publice prevăzute la art. 1 si 2 si conturile de disponibilităti ale acestora se codifică cu codul de identificare fiscală al institutiilor publice respective si se deschid la unitătile Trezoreriei Statului prin care acestea îsi desfăsoară activitatea în urma reorganizării.

 

ANEXA

la normele metodologice

 

Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele reprezentând venituri proprii gestionate de institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat

 

Nr crt.

Simbol cont

Denumire cont

1.

20.07.01.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.

20.12.01.50

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări si valoare adăugată

3.

20.16.01.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

4.

20.16.01.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

5.

20.30.01.05

Venituri din concesiuni si închirieri

6.

20.31.01.03

Alte venituri din dobânzi

7.

20.33.01.01

Taxe de metrologie

8.

20.33.01.04

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

9.

20.33.01.05

Taxe si alte venituri în învătământ

10.

20.33.01.08

Venituri din prestări de servicii

11.

20.33.01.09

Taxe si alte venituri din protectia mediului

12.

20.33.01.14

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

13.

20.33.01.16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexă

14.

20.33.01.17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesională, specializare si perfectionare

15.

20.33.01.19

Venituri din serbări si spectacole scolare, manifestări culturale, artistice si sportive

16.

20.33.01.20

Venituri din cercetare

17.

20.33.01.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

18.

20.35.01.01

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

19.

20.35.01.03

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

20.

20.35.01.50

Alte amenzi, penalităti si confiscări

21.

20.36.01.05

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitătile institutiilor publice

22.

20.36.01.50

Alte venituri

23.

20.37.01.01

Donatii si sponsorizări

24.

20.39.01.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

25.

20.39.01.50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.