MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 780/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 780         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            1.322. - Hotărāre pentru modificarea si completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale īn localitătile unde nu există asemenea institutii, īn mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.214/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            233. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier

 

            269. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind instituirea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor de personal la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

 

            517. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind efectuarea plătii dobānzii suportate din bugetul de stat de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, īn baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

            3.060/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

            3.063/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            27. - Hotărāre privind aprobarea Normei nr. 19/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea si completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale īn localitătile unde nu există asemenea institutii, īn mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.214/2007

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Articolul 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale īn localitătile unde nu există asemenea institutii, īn mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.214/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru includerea la finantare, anual, Compania Natională de Investitii «C.N.I.» - S.A. Īntocmeste lista obiectivelor de investitii, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si cu respectarea ordinii stabilite de Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, cumulativ cu rezultatul analizei de necesitate si oportunitate a realizării obiectivelor pentru desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare."

2. După alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Analiza privind necesitatea si oportunitatea realizării investitiilor are la bază următoarele principii:

a) uniformizarea si generalizarea accesului la informatie, cultură si educatie si compensarea dezechilibrelor majore īntre zone ale tării;

b) reducerea gradului de izolare culturală;

c) volumul investitiilor publice derulate sau aflate īn derulare īn cadrul respectivei unităti administrativ-teritoriale;

d) dimensiunea nevoii locale de diversificare a ofertei culturale si capacitatea acesteia de a produce coeziune socială si crestere sensibilă a calitătii vietii.

(12) Obiectivele de investitii cuprinse īn lista prevăzută la alin. (1) vor fi defalcate pe surse de finantare, esalonate pe fiecare obiectiv. Lista obiectivelor de investitii propuse a fi finantate anual este īnaintată directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei īn vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 1.322.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier

 

Avānd īn vedere art. 48 alin. (1) si art. 55 lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul art. 2 lit. e) si al art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier, acte prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Solicitarea eliberării actelor prevăzute īn anexa nr. 1 se face prin scrisori-comandă, conform modelelor prezentate īn anexele nr. 12 si 13.

Art. 3. - Actele se eliberează numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului corespunzător.

Art. 4. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 6. - Prezentul ordin intră īn vigoare īn termen de 3 zile de la data publicării. La data intrării īn vigoare a prezentului ordin īsi īncetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 129/2009 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009 si Ordinul nr. 131/2009 privind aprobarea tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 414 din 17 iunie 2009.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2009.

Nr. 233.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier

 

A1. Acte de concesiune/dare īn administrare

 

A. Clasificarea actelor eliberate conform legii

A1. Acte de concesiune/dare īn administrare Actele din această categorie sunt de complexitate redusă si cuprind:

a) permis de prospectiune;

b) licentă de dare īn administrare sau īn concesiune pentru explorare;

c) acte aditionale la licenta de dare īn administrare sau īn concesiune pentru explorare;

d) licentă de dare īn administrare sau īn concesiune pentru exploatare;

e) acte aditionale la licenta de dare īn administrare sau īn concesiune pentru exploatare;

f) permis de exploatare;

g) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune către altă persoană juridică:

g1) pentru licenta de explorare;

g2) pentru licenta de exploatare. Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 3.

 

 

A2. Acte eliberate īn vederea desfăsurării activitătilor miniere

A2. Acte eliberate īn vederea desfăsurării activitătilor miniere

 

ANEXA Nr. 2

 

A2.1 Acte de complexitate redusă

a) Acte privind consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national īn domeniul minier

Tarifele stabilite pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national īn domeniul minier se calculează īn functie de gradul de complexitate, volumul informatiilor, calitatea acestora, metodele de investigare si de vechimea acestora.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 11.

A2.2 Acte de complexitate medie

Actele īncadrate īn această categorie sunt:

a) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind fisa perimetrului de prospectiune/explorare/exploatare;

b) autorizare de īncepere a activitătilor miniere;

c) aviz la programele de lucrări geologice de cercetare;

d) aviz pentru amplasamente de obiective civile si/sau industriale de utilitate publică, planuri si schite de sistematizare, precum si lucrări ingineresti;

e) certificat de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnică de a executa lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale,


de expertizare si de īntocmire a documentatiilor aferente acestora si a persoanelor fizice care īntocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare;

f) aviz la programul anual de exploatare;

g) aviz la metodele de exploatare-cadru īn mine si īn cariere/balastiere;

h) aviz la documentatiile de īncetare a activitătilor miniere de explorare sau exploatare la mine/cariere/sare īn solutie;

i) aprobare de sistare temporară a activitătii miniere.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexele nr. 4-9.

A2.3 Acte de complexitate ridicată

Actele īncadrate īn această categorie sunt:

a) documente de verificare si īnregistrare eliberate ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 10.

B. Criteriile de apreciere, gradele de complexitate si coeficientii corespunzători

B. 1. Actele din categoria A2.2

Actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale din categoria A2.2 lit. a) includ verificarea fiselor de perimetru de prospectiune/explorare/exploatare si īncadrarea īn tarifele corespunzătoare īn functie de suprafetele perimetrelor.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 4.

Īn privinta actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale din categoria A2.2 lit. b) si d), pentru care la īncadrare nu se poate tine seama de criteriile de complexitate, avāndu-se īn vedere faptul că gradul de dificultate al verificărilor efectuate de personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (īn cazul documentatiilor si pe teren) este relativ similar pentru toate actele de acelasi tip din aceste categorii, s-au adoptat īncadrări unice.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexele nr. 5 si 7.

Pentru actele īncadrate īn categoria de complexitate A.2.2 lit. c), īn vederea unei īncadrări cāt mai judicioase a acestora se iau īn considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, īn functie de:

- structura geologică a regiunii;

- tipul lucrărilor propuse si volumul acestora;

- gradul de documentare si justificare a lucrărilor propuse. Gradele de complexitate (1 - scăzut, 2 - mediu, 3 - ridicat), cu coeficientii aferenti, au fost stabilite prin practica īndelungată a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale legată de aceste tipuri de lucrări, corelată cu metodele de cercetare (prospectiune/explorare) practicate pe plan intern si international, precum si cu caracterul documentatiilor, respectiv cu corectitudinea acestora īn ceea ce priveste modul de justificare a lucrărilor propuse.

 

Criteriile de apreciere a complexitătii

Gradele de complexitate

1 - scăzut

2 - mediu

3 - ridicat

I. Structura geologică a regiunii

- formatiuni sedimentare

- tectonică simplă

- formatiuni eruptive si sedimentare

- tectonică complicată

- formatiuni metamorfice, eruptive si sedimentare

- tectonică foarte complicată

II. Tipul lucrărilor si volumul acestora

una sau două metode de lucru + lucrări miniere usoare + foraje

utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje

utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje + lucrări de exploatare experimentală

III. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

documentatie completă

documentatia necesită completări

documentatia necesită refacere

 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 6.

Pentru actele īncadrate la categoria A2.2 lit. e), pentru care la īncadrare nu se poate tine cont de criteriile de complexitate mentionate mai sus, īn baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care īntocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care īntocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, cu modificările si completările ulterioare, criteriile de īncadrare tarifară sunt cele mentionate mai jos:

 

Īncadrarea

Activitătile atestate (baza legală conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare)

 

I/1

I/2

I/3

Atestarea persoanelor juridice:

- executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale [art. 31 lit.c)];

- elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere [art. 31 lit. b)];

- efectuarea lucrărilor de teren si de laborator [art. 31 lit. a)].

 

II/1

II/2

Atestarea persoanelor fizice:

- atestarea ca expert;

- atestarea ca specialist.


Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 8.

Pentru actele īncadrate īn categoria de complexitate A2.2 lit. f)-i), īn vederea unei īncadrări cāt mai judicioase a acestora, se iau īn considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, respectiv tipul exploatării si gradul de documentare a lucrărilor propuse.

 

Criteriile de apreciere a complexitătii

 

 

Gradele de complexitate

1 - scăzut

2 - mediu

3 - ridicat

I. Tipul exploatării/substanta

a) exploatări miniere la zi pentru:

a) exploatarea prin lucrări miniere de suprafată, cu exceptia substantelor prevăzute la pct. 1.1;

b) sare īn solutie

exploatarea prin lucrări miniere subterane

- nisipuri si pietrisuri (din albii minore si terasele rāurilor);

- argile;

b) exploatarea turbei, nămolurilor, turbelor terapeutice, gazelor necombustibile, apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice

II. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

documentatie completă

Documentatia necesită completări.

Documentatia necesită refacere.

 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 9.

B.2. Actele din categoria A2.3

Pentru actele īncadrate īn categoria de complexitate A2.3 lit. a), īn vederea unei īncadrări cāt mai judicioase a acestora, se iau īn considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, īn functie de:

- structura geologică a regiunii;

- tipul lucrărilor executate si volumul acestora;

- gradul de documentare si justificare a lucrărilor executate, īn functie de particularitătile geologice, corpurile de substantă minerală utilă din cadrul aceluiasi zăcămānt sau părti ale acestora pot fi īncadrate īn clase diferite, după cum urmează:

 

Criteriile de apreciere a complexitătii

 

 

Gradele de complexitate

1

2

3

I. Structura geologică a regiunii

a) formatiuni sedimentare;

b) tectonică simplă

a) formatiuni eruptive si sedimentare;

b) tectonică complicată

a) formatiuni metamorfice, eruptive, sedimentare;

b) tectonică foarte complicată

II. a) Tipul lucrărilor si volumul acestora (Se aplică la substantele prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice.)

exploatări miniere la zi pentru:

a) exploatarea prin lucrări miniere la zi, cu exceptia substantelor prevăzute la pct. 11.1;

b) sare īn solutie

exploatarea prin lucrări miniere subterane

a) nisipuri si pietrisuri;

b) exploatarea turbei, nămolurilor, turbelor terapeutice, gazelor necombustibile

II. b) Tipul lucrărilor si volumul acestora (Se aplică apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice.)

a) ape minerale terapeutice

a) ape minerale naturale exploatate prin izvoare;

b) ape geotermale si gazele care le īnsotesc

ape minerale exploatate prin foraje

III. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

documentatie completă

Documentatia necesită completări.

Documentatia necesită refacere.

 

            Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat īn anexa nr. 10 lit. a) si b).


 

ANEXA Nr. 3

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A1 lit. a)-g)

 

Nr. crt.

Litera

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

a)

20

40,75

815,00

815,00

2.

b)

60

40,75

2.445,00

2.445,00

3.

c)

24

40,75

978,00

980,00

4.

d)

50

40,75

2.037,50

2.040,00

5.

e)

24

40,75

978,00

980,00

6.

f)

60

40,75

2.445,00

2.445,00*

7.

g1)

50

40,75

2.037,50

2.040,00

8.

92)

60

40,75

2.445,00

2.445,00

 

* Pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, se aplică diminuate cu 50%.

 

ANEXA Nr. 4

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2.2 lit. a)

 

Nr. crt.

Suprafata perimetrului

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

1,0 km2

4

40,75

163,00

160,00

2.

1,0 - 10km2

8

40,75

326,50

330,00

3.

10 - 100 km2

12

40,75

489,00

490,00

4.

100 - 1.000 km2

16

40,75

652,00

650,00

5.

peste 1.000 km2

24

40,75

978,00

980,00

 

ANEXA Nr. 5

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2.2 lit. b)

 

Nr. crt.

Litera

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

b)

35

40,75

1.426,50

1.430,00

 

ANEXA Nr. 6

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2.2 lit. c)

 

Nr. crt.

Gradul de complexitate

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

I-1

II-1

III-1

32

40,75

1.304,00

1.300,00

2.

I-1

II-1

III-2

35

40,75

1.426,25

1.430,00

3.

I-1

II-1

III-3

42

40,75

1.711,50

1.710,00

4.

I-1

II-2

III-1

35

40,75

1.426,25

1.430,00

5.

I-1

II-2

III-2

39

40,75

1.589,25

1.590,00

6.

I-1

II-2

III-3

45

40,75

1.833,75

1.830,00

7.

I-1

II-3

III-1

42

40,75

1.711,50

1.710,00

8.

I-1

II-3

III-2

45

40,75

1.833,75

1.830,00

9.

I-1

II-3

III-3

53

40,75

2.159,75

2.160,00

10.

I-2

II-1

III-1

35

40,75

1.426,25

1.430,00

11.

I-2

II-1

III-2

39

40,75

1.589,25

1.590,00

12.

I-2

II-1

III-3

45

40,75

1.833,75

1.830,00

13.

I-2

II-2

III-1

39

40,75

1.589,25

1.590,00

14.

I-2

II-2

III-2

42

40,75

1.711,50

1.710,00

15.

I-2

II-2

III-3

49

40,75

1.996,75

2.000,00

16.

I-2

II-3

III-1

45

40,75

1.833,75

1.830,00

17.

I-2

II-3

III-2

49

40,75

1.996,75

2.000,00

18.

I-2

II-3

III-3

56

40,75

2.282,00

2.280,00

19.

I-3

II-1

III-1

42

40,75

1.711,50

1.710,00

20.

I-3

II-1

III-2

45

40,75

1.833,75

1.830,00

21.

I-3

II-1

III-3

53

40,75

2.159,75

2.160,00

22.

I-3

II-2

III-1

45

40,75

1.833,75

1.830,00

23.

I-3

II-2

III-2

49

40,75

1.996,75

2.000,00

24.

I-3

II-2

III-3

56

40,75

2.282,00

2.280,00

25.

I-3

II-3

III-1

53

40,75

2.159,75

2.160,00

26.

I-3

II-3

III-2

56

40,75

2.282,00

2.280,00

27.

I-3

II-3

III-3

63

40,75

2.567,25

2.570,00

 

ANEXA Nr. 7

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2.2 lit. d)

 

Nr. crt.

Litera

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

d)

40

40,75

1.630,00

1.630,00

 

ANEXA Nr. 8

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2.2 lit. e)

 

Nr. crt.

īncadrare

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

I/1

53

40,75

2.159,75

2.160,00

2.

I/2

42

40,75

1.711,50

1.710,00

3.

I/3

32

40,75

1.304,00

1.300,00

4.

II/1

21

40,75

855,75

860,00

5.

II/2

11

40,75

448,25

450,00


ANEXA Nr. 9

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2.2 lit. f) - i)

 

Nr. crt.

Gradul de complexitate

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

1.

I-1

II-1

32

40,75

1.304,00

1.300,00

2.

I-1

II-2

35

40,75

1.426,25

1.430,00

3.

I-1

II-3

39

40,75

1.589,25

1.590,00

4.

I-2

II-1

42

40,75

1.711,50

1.710,00

5.

I-2

II-2

45

40,75

1.833,75

1.830,00

6.

I-2

II-3

49

40,75

1.996,75

2.000,00

7.

I-3

II-1

53

40,75

2.159,75

2.160,00

8.

I-3

II-2

56

40,75

2.282,00

2.280,00

9.

I-3

II-3

63

40,75

2.567,25

2.570,00

 

ANEXA Nr. 10

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2.3 lit. a)

 

            a) Tarife practicate substantelor prevăzute de Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice:

 

Nr. crt.

Gradul de complexitate

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit*) (lei)

Clasa I

1.

I-1

II-1

III-1

114

40,75

4.645,50

4.650,00

2.

I-1

II-1

III-2

127

40,75

5.175,25

5.175,00

3.

I-1

II-1

III-3

152

40,75

6.194,00

6.190,00

4.

I-1

II-2

III-1

127

40,75

5.175,25

5.175,00

5.

I-1

II-2

III-2

139

40,75

5.664,25

5.660,00

6.

I-1

II-2

III-3

165

40,75

6.723,75

6.720,00

7.

I-1

II-3

III-1

152

40,75

6.194,00

6.190,00

8.

I-1

II-3

III-2

165

40,75

6.723,75

6.720,00

9.

I-1

II-3

III-3

190

40,75

7.742,50

7.740,00

Clasa a II-a

10.

I-2

II-1

III-1

127

40,75

5.175,25

5.175,00

11.

I-2

II-1

III-2

139

40,75

5.664,25

5.660,00

12.

I-2

II-1

III-3

165

40,75

6.723,75

6.720,00

13.

I-2

II-2

III-1

139

40,75

5.664,25

5.660,00

14.

I-2

II-2

III-2

152

40,75

6.194,00

6.190,00

15.

I-2

II-2

III-3

177

40,75

7.212,75

7.210,00

16.

I-2

II-3

III-1

165

40,75

6.723,75

6.720,00

17.

I-2

II-3

III-2

177

40,75

7.212,75

7.210,00

18.

I-2

II-3

III-3

203

40,75

8.272,25

8.270,00

Clasa a III-a

19.

I-3

II-1

III-1

152

40,75

6.194,00

6.190,00

20.

I-3

II-1

III-2

165

40,75

6.723,75

6.720,00

21.

I-3

II-1

III-3

190

40,75

7.742,50

7.740,00

22.

I-3

II-2

III-1

165

40,75

6.723,75

6.720,00

23.

I-3

II-2

III-2

177

40,75

7.212,75

7.210,00

24.

I-3

II-2

III-3

203

40,75

8.272,25

8.270,00

25.

I-3

II-3

III-1

190

40,75

7.742,50

7.740,00

26.

I-3

II-3

III-2

203

40,75

8.272,25

8.270,00

27.

I-3

II-3

III-3

228

40,75

9.291,00

9.290,00

 

*) Tarifele mentionate īn prezenta anexă la lit. a), īncadrate după criteriul II. a) „Tipul lucrărilor si volumul acestora" din anexa nr. 2 lit. B.2 (aplicabile substantelor prevăzute de Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia apelorgeotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice), sunt valabile pentru o perioadă de concesionare de la 0 ani la 10 ani.

 Dacă perioada de concesionare este cuprinsă īntre 10 ani si 15 ani, tariful se majorează cu 25%. Dacă perioada de concesionare este cuprinsă īntre 15 ani si 20 de ani, tariful se majorează cu 50%.


 

            b) Tarife practicate apelor geotermale, gazelor care le īnsotesc, apelor minerale naturale si terapeutice:

 

Nr. crt.

Gradul de complexitate

Numărul de ore

Costul/oră (lei/oră)

Tariful (lei)

Tariful rotunjit (lei)

Clasa I

1.

I-1

II-1

III-1

80

40,75

3.260,00

3.260,00

2.

I-1

II-1

III-2

89

40,75

3.626,75

3.630,00

3.

I-1

II-1

III-3

106

40,75

4.319,50

4.320,00

4.

I-1

II-2

III-1

89

40,75

3.626,75

3.630,00

5.

I-1

II-2

III-2

97

40,75

3.952,75

3.950,00

6.

I-1

II-2

III-3

116

40,75

4.727,00

4.730,00

7.

I-1

II-3

III-1

106

40,75

4.319,50

4.320,00

8.

I-1

II-3

III-2

116

40,75

4.727,00

4.730,00

9.

I-1

II-3

III-3

133

40,75

5.419,75

5.420,00

Clasa a II-a

10.

I-2

II-1

III-1

89

40,75

3.626,75

3.630,00

11.

I-2

II-1

III-2

97

40,75

3.952,75

3.950,00

12.

I-2

II-1

III-3

116

40,75

4.727,00

4.730,00

13.

I-2

II-2

III-1

97

40,75

3.952,75

3.950,00

14.

I-2

II-2

III-2

106

40,75

4.319,50

4.320,00

15.

I-2

II-2

III-3

124

40,75

5.053,00

5.050,00

16.

I-2

II-3

III-1

116

40,75

4.727,00

4.730,00

17.

I-2

II-3

III-2

124

40,75

5.053,00

5.050,00

18.

I-2

II-3

III-3

142

40,75

5.786,50

5.790,00

Clasa a III-a

19.

I-3

II-1

III-1

106

40,75

4.319,50

4.320,00

20.

I-3

II-1

III-2

116

40,75

4.727,00

4.730,00

21.

I-3

II-1

III-3

133

40,75

5.419,75

5.420,00

22.

I-3

II-2

III-1

116

40,75

4.727,00

4.730,00

23.

I-3

II-2

III-2

124

40,75

5.053,00

5.050,00

24.

I-3

II-2

III-3

142

40,75

5.786,50

5.790,00

25.

I-3

II-3

III-1

133

40,75

5.419,75

5.420,00

26.

I-3

II-3

III-2

142

40,75

5.786,50

5.790,00

27.

I-3

II-3

III-3

160

40,75

6.520,00

6.520,00

 

ANEXA Nr. 11

 

LISTA

cuprinzānd tarifele pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale prevăzute īn anexa nr. 2 pct. A2.1.a)

 

Nr. crt.

Specificatia

U.M.

Tariful (lei)

1.

Coloane litologice foraj:

 

 

a) nisipuri, pietrisuri, turbe si nămoluri

m

0,04

b) ape subterane, minerale, termominerale: b)1. - 0 - 300 m b) 2. - peste 300 m

m m

0,09 0,20

c) substante metalifere, nemetalifere si cărbuni: c) 1. -0 - 300 m c) 2. - 300 - 700 m c) 3. - peste 700 m

m m m

0,08 0,15 0,23

2.

Carotaje geofizice:

 

 

a) treapta < 50 m: scara 1:200 scara 1:1.000

m m

1,10 0,91

b) treapta 51-100 m: scara 1: 200 scara 1: 1.000

m m

0,91 0,72

c) treapta 101 - 200 m: scara 1: 200 scara 1: 1.000

m m

0,73 0,54

d) treapta 201 - 400 m: scara 1: 200 scara 1: 1.000

m m

0,64 0,44

e) treapta 401 - 700 m: scara 1: 200 scara 1: 1.000

m m

0,61 0,41

f) treapta 701 - 1000m: scara 1: 200 scara 1: 1.000

m m

0,59 0,39

g) treapta >1000 m: scara 1: 200 scara 1:1000

m m

0,60 0,39

3.

Cartări

 

 

a) lucrări miniere de suprafată

m

2,07

b) lucrări miniere subterane

m

2,66

4.

Hărti si planuri specifice: geologice, izobate, izopachite, continuturi, rezerve, orizont, mină

 

 

a) scara > 1:500

kmp

430,98

b) scara 1:500-1:1.000

kmp

293,68

c) scara 1:1.000-1:2.000

kmp

89,30

d) scara 1:2.000-1:5.000

kmp

33,75

e) scara < 1:5.000

kmp

7,93

5.

Sectiuni geologice

 

 

a) scara > 1:500

km

430,98

b) scara 1:500-1:1.000

km

293,68

c) scara 1:1.000-1:2.000

km

89,30

d) scara 1:2.000-1:5.000

km

33,75

e) scara < 1:5.000

km

7,93

6.

Buletine analize de laborator

Parametru analizat

3,28

7.

Documentatii (studii, sinteze geologico-miniere)

 

 

a) studii geologico-miniere

 

 

a)1. complexitate redusă

lei/exemplar

1.318,46

a)2. complexitate medie

lei/exemplar

1.977,69

a)3. complexitate mare

lei/exemplar

2.636,92

b) sinteze geologico-miniere

 

 

b)1. complexitate redusă

lei/exemplar

2.056,12

b)2. complexitate medie

lei/exemplar

3.084,18

b)3. complexitate mare

lei/exemplar

4.112,24

8.

Consultare documentatii (studii, sinteze geologico-miniere) fără extragere de date

 

 

a) studii geologico-miniere

 

 

a)1. complexitate redusă

lei/oră

131,85

a)2. complexitate medie

lei/oră

197,77

a)3. complexitate mare

lei/oră

263,69

b) sinteze geologico-miniere

 

 

b)1. complexitate redusă

lei/oră

205,61

b)2. complexitate medie

lei/oră

308,42

b)3. complexitate mare

lei/oră

411,22


ANEXA Nr. 12

 

SCRISOARE-COMANDĂ1)

 

- model -

 

Operatorul economic........................

Adresa/Sediul...............................

Codul fiscal.................................

Autorizatia nr...............................

Cont..................................

Banca ...............................

Telefon/fax..................................

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

Avānd īn vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentatia tehnico-ecbnomică necesară īn vederea obtinerii...................................................2) pentru perimetrul.......................................3).

Tariful perceput de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea actului mentionat va fi achitat .................................4) la data eliberării acestuia.

Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

 

Director general,

.......................................

(semnătura si stampila)

Director economic,

.......................................

(semnătura)

Īncadrarea documentatiei5)

Documentatia se īncadrează īn gradul de complexitate........................si se tarifează cu suma de....................lei, conform anexei nr...........la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 233/2009 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009.

 

Data

.......................................

Director,

.......................................

 

1) Se completează si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale īn cazul solicitării eliberării actelor/documentelor prevăzute īn anexa nr. 2.

2) Se completează cu una dintre denumirile actului solicitat, conform anexei nr. 2.

3) Se completează cu tipul perimetrului: prospectiune/explorare/exploatare, după caz, si cu denumirea acestuia.

4) Se mentioneaz㠄īn numerar" sau „transfer bancar", după caz. Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul prezintă factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, care dovedeste achitarea tarifului corespunzător.

5) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

ANEXA Nr. 13

 

SCRISOARE-COMANDĂ

 

- model -

 

Persoana juridică....................................

Reprezentată prin....................................

Adresa ...............................................

Cod unic de īnregistrare.............................

Autorizatia nr............................................

Nr. de īnregistrare la registrul comertului..........

Cont...............................................

Banca ..............................................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail.............

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

Avānd īn vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, īn vederea efectuării

activitătilor miniere īn perimetrul..........................., vă rugăm să ne puneti la dispozitie următoarele date/informatii:

1........................................................................;

2........................................................................:

3........................................................................

Īn termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau īn numerar. Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

.............................................................................

Īncadrarea datelor/informatiilor solicitate conform anexei nr. 11*)

Datele/Informatiile solicitate se īncadrează la pozitia/pozitiile.........din anexa nr. la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale nr. 233/2009 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale īn domeniul minier si se tarifează cu suma de.........................lei.

 

Data

.......................................

Director,

.......................................

 

*) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind instituirea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor de personal la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Avānd īn vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Īn vederea īncadrării īn limitele de cheltuieli de personal aprobate, ordonatorii de credite vor dispune una dintre următoarele măsuri:

a) īn fiecare dintre lunile noiembrie si decembrie 2009 să acorde cāte 4 zile lucrătoare libere fără plată functionarilor publici, personalului contractual si politistilor, respectiv cāte 6 zile calendaristice libere fără plată cadrelor militare īn activitate, soldatilor si gradatilor voluntari;

b) să reducă programul de lucru cu un număr de ore echivalent celui al orelor de lucru ale zilelor prevăzute la lit. a);

c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) si b);

d) să dispună o altă măsură cu caracter echivalent.

(2) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabileste după consultarea organizatiilor sindicale sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu asigurarea continuitătii serviciului de interes public.

(4) Ordonatorii de credite din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor vor dispune măsurile ce se impun pentru a nu se acorda zilele libere fără plată prevăzute la alin. (1) pentru functionari publici, personal contractual si politisti īn zilele de sărbătoare legală.

Art. 2. - (1) Pentru secretarii de stat, adjunctul sefului Departamentului ordine si sigurantă publică si secretarul general, măsurile prevăzute la art. 1 vor fi dispuse de viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor.

(2) Pentru secretarii generali adjuncti, măsurile prevăzute la art. 1 vor fi dispuse de secretarul general.

(3) Pentru personalul din cabinetul demnitarului, măsurile prevăzute la art. 1 vor fi dispuse de către demnitarul care coordonează activitatea cabinetului.

(4) Pentru sefii/conducătorii unitătilor din cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, ordonatorii secundari de credite, ordonatorii tertiari de credite din finantarea directă a ordonatorului principal de credite, precum si pentru ordonatorii tertiari de credite din finantarea ordonatorilor secundari de credite, măsurile prevăzute la art. 1 vor fi dispuse de către persoanele care le coordonează activitatea, conform prevederilor legale.

(5) Pentru personalul unitătilor aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, măsurile prevăzute la art. 1 vor fi dispuse de sefii/conducătorii acestora.

(6) Pentru personalul detasat să īndeplinească functii īn afara Ministerului Administratiei si Internelor, la stabilirea drepturilor bănesti ce se asigură din bugetul ministerului, se vor avea īn vedere măsurile luate de către unitătile la care acestia sunt detasati.

(7) Pentru personalul structurilor subordonate unor unităti ale aparatului central sau altor unităti ale Ministerului Administratiei si Internelor, al căror conducător nu are calitatea de ordonator de credite, măsurile prevăzute la art. 1 vor fi dispuse de seful/conducătorul unitătii īn subordinea cărora se află.

(8) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(7) si, după caz, situatia personalului care efectuează zile libere fără plată se comunică structurilor financiare care asigură plata drepturilor salariale ale personalului respectiv pānă la data de 25 noiembrie 2009.

Art. 3. - Directia generală financiară va comunica unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor limitele cheltuielilor de personal ce urmează a fi deschise īn luna decembrie 2009, precum si modificările bugetare aferente.

Art. 4. - Sefii/Conducătorii unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor vor lua măsuri de aplicare a reglementărilor prezentului ordin si răspund de măsurile dispuse.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 269.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind efectuarea plătii dobānzii suportate din bugetul de stat de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, īn baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Avānd īn vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 din Hotărārea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 277/2009 pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plată a dobānzii, īncheiate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Īn īntelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) ANPH - Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap;

b) Legea nr. 448/2006 - Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) Ordinul presedintelui ANPH nr. 277/2009 - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 277/2009 pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plată a dobānzii, īncheiate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare;

d) beneficiari - persoanele adulte cu handicap grav si accentuat, familia sau persoana care are īn īngrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat;

e) DGASPC - directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

f) contracte - contractele privind angajamentul de plată a dobānzii īncheiate īntre ANPH si beneficiari.

Art. 2. - Īn procesul de derulare a contractelor īncheiate de ANPH cu beneficiarii si preluate īn conditiile stabilite prin Ordinul presedintelui ANPH nr. 277/2009, DGASPC se substituie ANPH īn cazul efectuării de modificări ale clauzelor contractuale prin act aditional.

Art. 3. - La īnceputul fiecărui an bugetar, DGASPC va īncheia cu beneficiarii un act aditional de acceptare a plătii īn conditiile legii, pe baza ultimului grafic de rambursare aferent contractului.

Art. 4. - Ori de cāte ori graficul de rambursare se modifică, beneficiarul este obligat să-l aducă la cunostintă DGASPC, īn vederea efectuării plătilor īn concordantă cu acesta.

Art. 5. - (1) Sumele necesare pentru plata dobānzii suportate din bugetul de stat sunt cuprinse īn bugetul ANPH, pe baza necesarului de fonduri transmis de către DGASPC.

(2) Īn vederea asigurării transferului sumelor aferente plătii dobānzilor, dispozitiile prezentului ordin se completează cu prevederile Ordinului presedintelui ANPH nr. 277/2009.

Art. 6. - DGASPC si directiile de specialitate din cadrul ANPH vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Ioana Mihaela Lese

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 517.

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 pct. VI.1 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2009.

Nr. 3.060/C.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Adam Mihail, fiul lui Nicolae si Alexandra, născut la data de 29 noiembrie 1959 īn localitatea Seliste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul lurceni. (10.323/2003)

2. Ababii Constantin, fiul lui Igor si Svetlana, născut la data de 4 mai 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 1, ap. 68. (46/2008)

3. Ababii Eleonora, fiica lui Cocieru Constantin si Lidia, născută la data de 30 decembrie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 28, ap. 47. (10.412/2003)

4. Andries Vasile, fiul lui Ion si Zinaida, născut la data de 28 ianuarie 1973 īn localitatea Neviansk, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. lazului nr. 7, bl. 2, ap. 36. (12.077/2003)

5. Andronache Natalia, fiica lui Cibotari Vasile si Efrosinia, născută la data de 7 noiembrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 18, ap. 80. (2.832/2005) Copii minori: Andronache Adelina, născută la data de 27.02.2004.

6. Andronic Diana, fiica lui Alexei si Ina, născută la data de 7 august 1991 īn localitatea Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soldănesti, satul Climăutii de Jos. (2.379/2004)

7. Andronic Ina, fiica lui Tīmbală Vasile si Valentina, născută la data de 16 august 1970 īn localitatea Rascov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Soldănesti, satul Climăutii de Jos. (2.379/2004) Copii minori: Andronic Eugenia, născută la data de 19.06.2001.

8. Andronic Nicolae, fiul lui Gheorghe si Zinovia, născut la data de 2 martie 1969 īn localitatea Horesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 10, ap. 44. (731/2005)

9. Anghel Ion, fiul lui Vasile si Victoria, născut la data de 1 iulie 1966 īn localitatea Clisova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 18, bl. 3, ap. 49. (1.194/2005) Copii minori: Anghel Andrei, născut la data de 25.09.1995, si Anghel Denis, născut la data de 8.03.2002.

10. Angheluta Valeriu, fiul lui Ion si Valentina, născut la data de 15 martie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Vatamanu. (7.112 bis/2003)

11. Anton Gheorghe, fiul lui Gheorghe si Lidia, născut la data de 24 iunie 1983 īn localitatea Roscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Roscani. (3.411/2005)

12. Antonov Petru, fiul lui Alexandru si Ecaterina, născut la data de 12 iulie 1965 īn localitatea Hargara, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul largară, str. Sf. Dumitru nr. 17. (4.287/2003) Copii minori: Antonova Victoria, născută la data de 25.02.1994, si Antonova Irina, născută la data de 3.11.1988.

13. Arhip Sergiu, fiul lui Boris si Elena, născut la data de 9 iunie 1975 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Moscova nr. 15, bl. 2, ap. 57. (10.648/2003)


14. Arpenti Boris, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 30 iulie 1975 īn localitatea Olănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Durlesti, str. Gribov nr. 77. (1.952/2005) Copii minori: Arpenti Radu-Dumitru, născut la data de 25.03.2006, si Arpenti Ion, născut la data de 21.01.2002.

15. Badia Dorina, fiica lui Stefan si Lidia, născută la data de 25 iunie 1990 īn localitatea Pīrjolteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Pīrjolteni. (1.906/2004)

16. Badia Lidia, fiica lui Chironda Andrei si Maria, născută la data de 2 decembrie 1965 īn localitatea Pīrjolteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Pīrjolteni. (1.906/2004)

17. Badia Mariana, fiica lui Stefan si Lidia, născută la data de 12 noiembrie 1988 īn localitatea Pīrjolteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Pīrjolteni. (1.906/2004)

18. Bălan Anastasia, fiica lui Ion si Vera, născută la data de 27 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 14, bl. 1, ap. 21. (7.791/2003)

19. Bălan Ion, fiul lui Vasile si Ioana, născut la data de 19 septembrie 1955 īn localitatea Acui, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 14, bl. 1, ap. 21. (7.791/2003)

20. Barac Dorin, fiul lui Andrei si Veronica, născut la data de 24 martie 1971 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 38, ap. 104. (12.346/2003)

21. Barac Veronica, fiica lui Ursachi Profir si Axenia, născută la data de 13 august 1947 īn localitatea Onesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 38, ap. 104. (12.347/2003)

22. Berezanteva Diana, fiica lui Marin Chirii si Lidia, născută la data de 30 mai 1980 īn localitatea Chilia, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Chilia, satul Dmitrievka, str. Kotovski nr. 95. (223/2008)

23. Bivol Nicolae, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 16 decembrie 1964 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (2.548/2004)

24. Bivol Oxana, fiica lui Nicolae si Zinovia, născută la data de 12 aprilie 1991 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (2.405/2004)

25. Bivol Zinovia, fiica lui Mereacre Grigore si Maria, născută la data de 21 noiembrie 1968 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (2.405/2004) Copii minori: Bivol Constantin, născut la data de 1.06.1997.

26. Bīzgan Anatolie, fiul lui Vasile si Nina, născut la data de 10 mai 1978 īn localitatea Grozesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Grozesti. (2.289/2003) Copii minori: Bīzgan Nicoleta, născută la data de 27.12.2004.

27. Bortă Mihail, fiul lui Ion si Silvia, născut la data de 11 octombrie 1983 īn localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Edinet, Sos. Bucovinei nr. 17, ap. 54. (3.082/2004)

28. Boscaneanu Vitalie, fiul lui Tudor si Maria, născut la data de 10 iulie 1969 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 16, bl. 2, ap. 1. (8.547/2003)

29. Botea lulia, fiica lui Vladimir si Eudochia, născută la data de 29 iulie 1987 īn localitatea Stoianovca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 13, bl. 1, ap. 76. (588/2004)

30. Botea Radu, fiul lui Vladimir si Eudochia, născut la data de 6 iunie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 13, bl. 1, ap. 76. (588/2004)

31. Botea Vladimir, fiul lui Vasile si lordana, născut la data de 3 aprilie 1962 īn localitatea Stoianovca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 13, bl. 1, ap. 76. (588/2004)

32. Botnarui Vladimir, fiul lui Bou Nicolae si Sofia, născut la data de 6 octombrie 1953 īn localitatea Pohoarna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihai Eminescu nr. 61, ap. 6. (3.032/2004)

33. Brailean Victor, fiul lui lacob si Eugenia, născut la data de 29 iunie 1979 īn localitatea Japca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Japca. (3.204/2005). Copii minori: Brailean Alex, născut la data de 27.03.2004.

34. Brili Irina, fiica lui Ciorba Anatolie si Svetlana, născută la data 17 mai 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Habad-Liubavici nr. 6, ap. 4. (666/2005)

35. Bulat lulia, fiica lui Marin Stefan si Alexandra, născută la data de 3 octombrie 1957 īn localitatea Vatici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cricova, str. Stefan cel Mare nr. 7. (2.864/2005)

36. Buruian Victor, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 5 august 1981 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Briceni, str. Stefan cel Mare nr. 24. (13.223/2003)

37. Calestru Gheorghe, fiul lui Feodorsi Panaghia, născut la data de 22 aprilie 1949 īn localitatea Văsieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Văsieni. (4.416/2003)

38. Capatina Andrei, fiul lui Vasile si Valentina, născut la data de 10 iulie 1989 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Rusestii Noi. (2.336/2005)

39. Capatina Valentina, fiica lui Mesina Anton si Varvara, născută la data de 9 decembrie 1960 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Rusestii Noi. (2.336/2005)

40. Ceban Alexandru, fiul lui - si Angela, născut la data de 5 aprilie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa Vale nr. 72, bl. B. (23/2004)

41. Ceban Angela, fiica lui Dumitru si Maria, născută la data de 19 februarie 1963 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa Vale nr. 72, bl. B. (23/2004)

42. Cebotarenco Sergiu, fiul lui Gleb si Vera, născut la data de 18 mai 1962 īn localitatea Purcari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Bogdan Voievod nr. 2/A, ap. 2. (2.475/2005)

43. Cebotari Anatol, fiul lui Gheorghe si Stepanida, născut la data de 24 ianuarie 1964 īn localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Coroban Vasile nr. 22, bl. 1, ap. 51. (14.803/2003) Copii minori: Cebotari Elena, născută la data de 7.09.1994.

44. Chireu Tatiana, fiica lui Lomaca Gheorghe si Emilia, născută la data de 14 februarie 1961 īn localitatea Poiana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Slobozia, satul Blijnii Hutor, str. Cosmonavtov nr. 20. (5.810/2004) Copii minori: Chireu Alexandru, născut la data de 22.04.1993.

45. Chirita Maria, fiica lui Ababii Dumitru si Anastasia, născută la data de 13 septembrie 1964 īn localitatea Chircăiestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 170, ap. 104. (1.642/2005). Copii minori: Chirita Marius, născut la data de 24.03.2003.

46. Chistol Dumitru, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 27 februarie 1977 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Cruzesti. (11.658/2003)

47. Ciocoi Veaceslav, fiul lui Vladimir si Ana, născut la data de 20 ianuarie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 35, ap. 25. (14.736/2003)

48. Ciorba Anatolie, fiul lui Anatolie si Tatiana, născut la data de 6 martie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Moscova nr. 2. (666/2005)

49. Ciorba Anatolie, fiul lui Ciorba Alexandru si Mostovaia Ana, născut la data de 8 decembrie 1956 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 23. (666/2005) Copii minori: Ciorba Daniela, născută la data de 26.10.2004.

50. Coman Efimia, fiica lui Bostan Vasile si Maria, născută la data de 21 ianuarie 1960 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 8, ap. 182. (3.333/2004)

51. GīrnetAna, fiica lui Cazacu Gheorghe si Elena, născută la data de 5 martie 1966 īn localitatea Stolniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Haiducilor nr. 25, ap. 1. (5.289/2004)

52. Costin Magdalina, fiica lui Tarīta Maxim si Vera, născută la data de 9 mai 1974 īn localitatea Geamăna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Geamăna. (15.604/2003) Copii minori: Costin Anastasia, născută la data de 28.04.1994, si Costin Victor, născut la data de 17.06.1996.

53. Costin Victor, fiul lui Gheorghe si Anastasia, născut la data de 26 iunie 1965 īn localitatea Mereni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Geamăna. (15.703/2003)

54. Cosarcă Ion, fiul lui Nichita si Fevronia, născut la data de 23 septembrie 1968 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, orasul laloveni, str. P. Stefănucă nr. 36/A, ap. 12. (15.314/2003) Copii minori: Cosarcă Victoria, născută la data de 12.10.1999.

55. Cosarcă Victor, fiul lui Nichita si Fevronia, născut la data de 11 mai 1966 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Rusestii Noi. (15.315/2003) Copii minori: Cosarcă Olga, născută la data de 2.09.1991, si Cosarcă Ion, născut la data de 23.04.1994.

56. Cosarcă Victor, fiul lui Ion si Aliona, născut la data de 11 mai 1991 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Rusestii Noi. (15.314/2003)

57. Covalenco Ruslan, fiul lui Grigore Tamara, născut la data de 15 noiembrie 1972 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. Miron Costin nr. 64. (2.240/2004)

58. Covali Veronica, fiica lui Vladimir si Ana, născută la data de 20 august 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ismail nr. 92, bl. 1, ap. 28. (653/2004)

59. Danilova Marina, fiica lui Vladislav si Oxana, născută la data de 24 ianuarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 7, ap. 120. (10.334/2003)

60. Dănoi Ion, fiul lui Dumitru si Vasilisa, născut la data de 26 ianuarie 1966 īn localitatea Brīnza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Brīnza. (11.460/2003) Copii minori: Dănoi Dumitru, născut la data de 18 ianuarie 1992, Dănoi Ion, născut la data de 3 februarie 1997, si Dănoi Marcel, născut la data de 12 septembrie 2000.

61. Dimitriu Mihail, fiul lui Mihail si Maria, născut la data de 28 iunie 1973 īn localitatea Căbăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Diaconas nr. 11. (6.653/2003)

62. Dodon Andrei, fiul lui Ion si Tatiana, născut la data de 9 ianuarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Deleanu nr. 7, bl. 2, ap. 50. (14.196/2003)

63. Dodon Ion, fiul lui Andrei si Feodosia, născut la data de 26 septembrie 1958 īn localitatea Isacova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Deleanu nr. 7, bl. 2, ap. 50. (14.196/2003) Copii minori: Dodon Maria, născută la data de 16.11.1994.

64. Dodon Toader, fiul lui Ion si Tatiana, născut la data de 30 iulie 1990, īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Deleanu nr. 7, bl. 2, ap. 50. (14.196/2003)

65. Dumanskaia Ecaterina, fiica lui Fiodorov Alexandr si Alexandra, născută la data de 22 noiembrie 1966 īn localitatea Vīprova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Vaslui nr. 4. (12.456/2003)

66. Dumanskii Vladimir, fiul lui Veaceslav si Ecaterina, născut la data de 17 mai 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Vaslui nr. 4. (12.456/2003)

67. Echim Valeriu, fiul lui Nicolae si Lidia, născut la data de 14 iulie 1975 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Tudor Vladimirescu nr. 71/2. (2.068/2004) Copii minori: Echim Gabriel, născut la data de 21.12.1999, si Echim Nicoleta, născută la data de 21.12.1999.

68. Enache Maria, fiica lui Dīmbu Tudor si Parascovia, născută la data de 8 septembrie 1963 īn localitatea A. I. Cuza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 202, ap. 64. (12.790/2003)

69. Enache Stela, fiica lui Ion si Maria, născută la data de 23 noiembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba lulia nr. 202, ap. 64. (12.790/2003)

70. Finica Marina, fiica lui Chetrean Constantin si Elena, născută la data de 28 aprilie 1973 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. 31 August 1989 nr. 29, ap. 5. (8.830/2003)

71. Frant Irina, fiica lui Petru si Nadejda, născută la data de 1 iulie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 24, bl. 2, ap. 8. (4.678/2004)

72. Frant Nadejda, fiica lui Negrusa Tudor si Irina, născută la data de 5 ianuarie 1961 īn localitatea Speia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alecu Russo nr. 24, bl. 2, ap. 8. (4.678/2004) Copii minori: Frānt Alexandru, născut la data de 6.03.1993.

73. Frecăutanu Gabriel, fiul lui Petru si Vera, născut la data de 10 octombrie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 8, ap. 39. (11.086/2003)

74. Frunza Dumitru, fiul lui Valentin si Clavdia, născut la data de 2 octombrie 1980 īn localitatea Telita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Telita. (3.329/2006)

75. Frunză Sergiu, fiul lui Alexandru si Vera, născut la data de 4 iunie 1981 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Voinescu. (2.313/2007)

76. Funieru Alexandra, fiica lui Darii Constantin si Vera, născută la data de 21 iulie 1963 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, Str. Nouă nr. 15. (568/2004) Copii minori: Funieru Valeria, născută la data de 15.10.1994.

77. Furdui Vitalie, fiul lui Vasile si Alexandra, născut la data de 29 ianuarie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Muncesti nr. 798, ap. 72. (1.850/2004)

78. Furtel Inga, fiica lui Rusu Constantin si Vera, născută la data de 14 februarie 1974 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Drochia, str. Sfatul Tării nr. 24, bl. B, ap. 90. (8.113/2003) Copii minori: Furtel Veaceslav, născut la data de 11.10.2002, si Furtel Pavel, născut la data de 23.10.1994.

79. Gajiu Dumitru, fiul lui Dumitru si Maria, născut la data de 23 septembrie 1984 īn localitatea Logănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Logănesti. (8.107/2003) Copii minori: Gajiu Dumitras, născut la data de 25.02.2008.

80. Gīlcă Vera, fiica lui Nanu Dumitru si Elisaveta, născută la data de 18 februarie 1958 īn localitatea Rădenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V Alecsandri nr. 11. (5.635/2004) Copii minori: Gīlcă Elisaveta, născută la data de 27.08.1995.

81. Gīlcă Vladimir, fiul lui Vladimir si Vera, născut la data de 28 mai 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V Alecsandri nr. 11. (5.635/2004)

82. Gīrnet Elena, fiica lui Constantin si Ana, născută la data de 23 august 1987 īn localitatea Cahui, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Haiducilor nr. 25, ap. 1. (5.289/2004)

83. Gīrnet Vădim, fiul lui Constantin si Ana, născut la data de 12 mai 1991 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, Str. Haiducilor nr. 25, ap. 1. (5.289/2004).

84. Grosu Ghenadie, fiul lui Gheorghe si Lidia, născut la data de 18 noiembrie 1976 īn localitatea Bolohan, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Bolohan. (10.876/2003) Copii minori: Grosu Denis, născut la data de 14.07.1999.

85. Groza Elena, fiica lui Sīrbu Stefan si Irina, născută la data de 2 iunie 1966 īn localitatea Fīrlădeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 7, ap. 7. (1.278/2008) Copii minori: Groza Teodor, născut la data de 31.05.1993.

86. Groza Olga, fiica lui Tudor si Elena, născută la data de 14 septembrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 7, ap. 7. (1.278/2008)

87. Gula Larisa, fiica lui Pascari Dumitru si Lidia, născută la data de 6 iunie 1957 īn localitatea Coteala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Coteala. (8.179/2003)

88. Gurduz Rodica, fiica lui Godoroja Mihail si Vera, născută la data de 4 mai 1972 īn localitatea Chiperceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Slobozia, str. Sadovaia nr. 41. (7230/2003) Copii minori: Gurduz Maxim, născut la data de 9.08.1997.

89. lanisevskaia Olesea, fiica lui lanisevskii Victor si lanisevskaia Ludmila, născută la data de 16 septembrie 1979 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Pasaj Romanov nr. 2. (12.863/2003)

90. lonascu Marian, fiul lui Mihail si Eugenia, născut la data de 15 mai 1976 īn localitatea Ciocīlteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 78, ap. 24. (11.633/2003) Copii minori: lonascu Adelina, născută la data de 5.11.1999, lonascu Ariana, născută la data de 7.07.2003, si lonascu Gabriel, născut la data de 30.05.2008.

91. lonita Mihail, fiul lui Serghei si Varvara, născut la data de 24 mai 1951 īn localitatea Rublenita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mălina Mică nr. 48. (932/2005). Copii minori: lonita Sergiu, născut la data de 22.07.1994.

92. Jalba Elena, fiica lui Bărbos Ion si Zinaida, născută la data de 18 ianuarie 1962 īn localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Scoreni. (16.814/2003)

93. Jalba Natalia, fiica lui Constantin si Elena, născută la data de 27 decembrie 1989 īn localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Scoreni. (16.814/2003)

94. Jalba Vitalie, fiul lui Constantin si Elena, născut la data de 16 noiembrie 1985 īn localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Scoreni. (16.814/2003)

95. Jurcaneanu Maxim, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 24 octombrie 1980 īn localitatea Gotesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. A. Mateevici nr. 107/1. (1.256/2008)

96. Lăcusta Djulieta, fiica lui Arutiunean Lavrentin si Ludmila, născută la data de 29 iunie 1966 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Armenească nr. 9. (1.311/2005)

97. Levitchi Eugeniu, fiul lui Vladimir si lulia, născut la data de 6 august 1986 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Sīngerei, str. A. Crihan nr. 2, ap. 24. (7.406/2003)

98. Levitchi lulia, fiica lui Trancalan Ion si Elisaveta, născută la data de 13 decembrie 1958 īn localitatea Mihăileni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Sīngerei, str. A. Crihan nr. 2, ap. 24. (7.406/2003)

99. Listunova Oxana, fiica lui Zaianciucovschii Boris si Lidia, născută la data de 1 noiembrie 1968 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 7, ap. 120. (10.334/2003) Copii minori: Listunova Ecaterina, născută la data de 30.05.1997.

100. Lozovan Larisa, fiica lui Marian Simion si Ioana, născută la data de 1 iunie 1968 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Merenii Noi, Str. Tineretului nr. 34, ap. 20. (327/2005) Copii minori: Lozovan Ion, născut la data de 10.01.1994.

101. Lozovan Maria, fiica lui Vasilesi Larisa, născută la data de 15 mai 1990 īn localitatea Pitusca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Merenii Noi, Str. Tineretului nr. 34, ap. 20. (327/2005)

102. Luchian Alexandru, fiul lui Mihail si Ludmila, născut la data de 21 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 8, ap. 11. (3.736/2003)

103. Lupu Ina, fiica lui Boris si Nadejda, născută la data de 25 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Crucii nr. 2, bl. 1, ap. 48. (5.469/2003)

104. Mămăliga Nadejda, fiica lui Spīnu Teofan si Ana, născută la data de 4 februarie 1960 īn localitatea Lozova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Lozova. (166/2005) Copii minori: Mămăliga Vera, născută la data de 10.02.1995.

105. Mămăliga Victor, fiul lui Constantin si Nadejda, născut la data de 24 ianuarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Lozova. (166/2005)

106. Marandici Svetlana, fiica lui Bivol Gheorghe si Maria, născută la data de 3 februarie 1977 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (1.119/2004) Copii minori: Marandici Cristian, născut la data de 17.10.1995, si Marandici Gheorghe, născut la data de 18.03.1999.

107. Matcin Nadejda, fiica lui Dermenji Petru si Ecaterina, născută la data de 8 august 1970 īn localitatea Baius, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, orasul largară, Str. 31 August nr. 114. (11.840/2003) Copii minori: Matcin Lorena, născută la data de 28.11.1992, si Matcin Gheorghe, născut la data de 1.02.1998.

108. Mazur Liubovi, fiica lui Bodrug Gheorghe si Ecaterina, născută la data de 3 mai 1974 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 9, bl. 2, ap. 28. (549/2004)

109. Mereută Elena, fiica lui Dumitru si Ana, născută la data de 27 septembrie 1949 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Columna nr. 121, ap. 64. (5.709/2004)

110. Mīndru Nicolae, fiul lui Alexandru si Parascovia, născut la data de 3 noiembrie 1961 īn localitatea Bravicea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Coca nr. 19, ap. 99. (12.530/2003) Copii minori: Mīndru Dina, născută la data de 29.03.1993, si Mīndru Alexandru, născut la data de 10.07.1995.

111. Moghilda Victor, fiul lui Grigoresi Ana, născut la data de 16 decembrie 1951 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Călugăreni nr. 10, ap. 4. (3.297/2005)

112. Morari Tatiana, fiica lui Morari lurie si Nicolăită Lidia, născută la data de 15 august 1986 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, Str. Florilor nr. 8. (11.845/2003)

113. Motuzoc Angela, fiica lui Victor si Valentina, născută la data de 4 aprilie 1978 īn localitatea Elizaveta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Traian nr. 13, bl. 1, ap. 33. (3.076/2004) Copii minori: Slabu Andreea, născută la data de 7.07.2004.

114. Munteanu Galina, fiica lui Gutu Alexandru si Ana, născută la data de 9 ianuarie 1962 īn localitatea Cioara, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 21, bl. 1, ap. 12. (15.423/2003)

115. Munteanu Irina, fiica lui Petru si Galina, născută la data de 2 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 21, bl. 1, ap. 12. (15.423/2003)

116. Negru Liuba, fiica lui Vasilevschi Nicolae si Eugenia, născută la data de 10 februarie 1968 īn localitatea Suruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Grădinilor nr. 25, ap. 188. (3.007/2004) Copii minori: Negru Andrei, născut la data de 29.09.1995, si Negru Valeria, născută la data de 29.01.2003.

117. Nicolăită Lidia, fiica lui - si Negară Valentina, născută la data de 3 aprilie 1952 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, Str. Florilor nr. 8. (11.845/2003)

118. Ojoga Ecaterina, fiica lui Igorsi Lidia, născută la data de 20 februarie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Dimo nr. 7, bl. 3, ap. 19. (1.661/2005)

119. Ojoga Igor, fiul lui Anatolie si Ecaterina, născut la data de 10 decembrie 1964 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Dimo nr. 7, bl. 3, ap. 19. (1.661/2005) Copii minori: Ojoga Artur, născut la data de 8.05.1999.

120. Onciu Pavel, fiul lui Mihail si Maria, născut la data de

14 noiembrie 1958 īn localitatea Chiperceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Piata Unirii Principatelor nr. 3, ap. 190.(1.730/2005)

121. Onciu Vladimir, fiul lui Ceban Andrei si Onciu Parascovia, născut la data de 18 martie 1974 īn localitatea Chiperceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 34, ap. 188. (1.729/2005) Copii minori: Onciu Mihail, născut la data de 12.11.1999.

122. Onciu Zinaida, fiica lui Crăciun Timofei si Ioana, născută la data de 17 mai 1952 īn localitatea Cimiseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 6, ap. 98. (1.959/2005)

123. Paiu Ion, fiul lui Nicolae si Maria, născut la data de 7 iunie 1950 īn localitatea Chirca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, bd. Eminescu nr. 1, ap. 89. (10.877/2003)

124. Paiu Maria, fiica lui Smoleac Vasile si Maria, născută la data de 8 noiembrie 1955 īn localitatea Copăcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, bd. Eminescu nr. 1, ap. 89. (10.878/2003)

125. Palamaru Viorica, fiica lui Rusu Ion si Anastasia, născută la data de 5 noiembrie 1972 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Grenoble nr. 157, ap. 24. (12.334/2003) Copii minori: Palamaru Taisia, născută la data de 9.08.1994, si Palamaru Alexei, născut la data de 30.03.1996.

126. Panici Ion, fiul lui Tudor si Tamara, născut la data de 15 decembrie 1981 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. Stefan cel Mare nr. 134, ap. 13. (3.008/2005)


127. Pascari Dumitru, fiul lui Anton si Tatiana, născut la data de 24 februarie 1985 īn localitatea Nercinskii-Zavod, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Mitoc. (1.267/2008)

128. Pascari Ion, fiul lui Mihail si Natalia, născut la data de 5 februarie 1982 īn localitatea Mitoc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Mitoc. (1.266/2008)

129. Pascari Natalia, fiica lui Pascaru Ion si Varvara, născută la data de 27 martie 1961 īn localitatea Mitoc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Mitoc. (1.271/2008)

130. Pădurean Valeriu, fiul lui Victor si Maria, născut la data de 19 aprilie 1971 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 10, ap. 3. (15.065/2003) Copii minori: Pădurean Maria, născută la data de 12.07.1994, si Pădurean Timofei, născut la data de 18.03.2008.

131. Petrov Ana, fiica lui Ion si Claudia, născută la data de 2 august 1988 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Lupan nr. 2, ap. 65. (2.121/2003)

132. Petrov Andrei, fiul lui Ion si Claudia, născut la data de 24 martie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Lupan nr. 2, ap. 65. (2.121/2003)

133. Petrov Ion, fiul lui Vasile si Efimia, născut la data de 11 noiembrie 1962 īn localitatea Voinescu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Lupan nr. 2, ap. 65. (2.121/2003)

134. Petrov Petru, fiul lui Ion si Claudia, născut la data de 14 iunie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Lupan nr. 2, ap. 65. (2.121/2003)

135. Pituscan Ruslan, fiul lui Visarion si Galina, născut la data de 23 ianuarie 1971 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 13, ap. 73. (13.211/2003) Copii minori: Pituscan Gleb, născut la data de 19.04.1999, Pituscan Oleg, născut la data de 11.12.1992, si Pituscan Marc, născut la data de 6.01.2006.

136. Pīnzaru Svetlana, fiica lui Ciobanu Boris si Hristina, născută la data de 15 decembrie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 14, bl. 1, ap. 21. (409/2004) Copii minori: Pīnzaru Alexandru, născut la data de 20.02.1993, si Pīnzaru Mădălina, născută la data de 20.06.1998.

137. Plotnicov luri, fiul lui Alexandrsi Nina, născut la data de 27 februarie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 21, bl. 4, ap. 64. (3.068/2005)

138. Popa Ludmila, fiica lui Rata Gheorghe si Maria, născută la data de 27 martie 1973 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pandurilor nr. 48, ap. 13, 14. (4.578/2003)

139. Popa Ruslan, fiul lui Popa Leon si Tudorica-Popa Eugenia, născut la data de 12 mai 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Doga nr. 27/A, ap. 17. (11.325/2003) Copii minori: Popa Ana- Anastasia, născută la data de 21.12.1994, si Popa Alexandru, născut la data de 23.06.1997.

140. Popescu Evghenia, fiica lui Negru Dumitru si Negru Vera, născută la data de 21 mai 1942 īn localitatea Bălăuresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pandurilor nr. 19, ap. 52. (3.293/2005)

141. Prisacari Andrei, fiul lui Pavel si Milia, născut la data de 3 ianuarie 1981 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, Str. Solidaritătii nr. 1, judetul Lăpusna. (10.657/2003)

142. Revenco Leonid, fiul lui Ion si Domnica, născut la data de 3 septembrie 1953 īn localitatea Călinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 11, ap. 508. (1.209/2004)

143. Rusov Andrei, fiul lui Vladimir si Vera, născut la data de 8 august 1980 īn localitatea Lipcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, orasul Lipcani, Str. Libertătii nr. 103. (9.782/2003) Copii minori: Rusov Andreea, născută la data de 7.07.2007.

144. Rusu Nicolae, fiul lui Stefan si Maria, născut la data de 16 mai 1969 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Hīncesti, str. O. Cosevoi nr. 13. (10.133/2003) Copii minori: Rusu Sorin, născut la data de 16.03.1999, si Rusu Nicoleta, născută la data de 17.02.1998.

145. Rusu Rodica, fiica lui Dumitru si Varvara, născută la data de 5 aprilie 1986 īn localitatea Tomai, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tomai. (12.264/2003)

146. Rusu Varvara, fiica lui Curjos Gheorghe si Chira, născută la data de 13 martie 1952 īn localitatea Andrusul de Jos, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tomai. (12.264/2003)

147. Sandu Ana, fiica lui Mihail si Raisa, născută la data de 11 februarie 1986 īn localitatea Merenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Sirăuti. (1.091/2005)

148. Sandu Andrian, fiul lui Andrei si Raisa, născut la data de 7 iulie 1982 īn localitatea Chitcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Chitcanii Vechi. (8.777/2003)

149. Sīli Ion, fiul lui Luca si Zamfira, născut la data de 16 octombrie 1968 īn localitatea Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Lăpusna. (3.061/2005) Copii minori: Sīli Victor, născut la data de 25.07.1994, si Sīli Veronica, născută la data de 17.08.1996.

150. Sīrbu Dumitru, fiul lui Alexandru si Nelea, născut la data de 26 iulie 1989 īn localitatea Chisinău, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, ap. 102. (2.085/2004)

151. Sīrbu Nelea, fiica lui Vidrascu Stefan si Ana, născută la data de 19 ianuarie 1963 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ginta Latină nr. 17, ap. 102. (2.085/2004)


152. Sīrcu Angela, fiica lui Goldan Mihail si Maria, născută la data de 12 ianuarie 1969 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Codru, Str. Soarelui nr. 117. (4.552/2004) Copii minori: Sīrcu Valeriu, născut la data de 10.08.1994.

153. Sīrcu Angela, fiica lui Valeriu si Angela, născută la data de 16 martie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Codru, Str. Soarelui nr. 117. (4.552/2004)

154. Stascu Dorin, fiul lui Dumitru si Lidia, născut la data de 4 aprilie 1983 īn localitatea Criscăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sectorul Rīscani Str. Florilor nr. 4/2, cămin. (618/2005)

155. Stegarescu Svetlana, fiica lui Nagīt Teodosie si Zinavia, născută la data de 8 septembrie 1963 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, Str. Fructelor nr. 33. (839/2006)

156. Stratu Ecaterina, fiica lui Golban Nicolae si Ana, născută la data de 28 septembrie 1965 īn localitatea Putintei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 24, bl. 2, ap. 53. (1.195/2004)

157. Stratu Ion, fiul lui Tihon si Ana, născut la data de 21 septembrie 1961 īn localitatea Vīprova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. Gagarin nr. 46. (1.199/2004)

158. Strungaru Veaceslav, fiul lui - si Maria, născut la data de 11 ianuarie 1970 īn localitatea Mereseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mereseni. (11.249/2003) Copii minori: Strungaru Nicolae, născut la data de 19.03.1993.

159. Schendra Alexandru, fiul lui Nichita si Parascovia, născut la data de 27 mai 1956 īn localitatea Medeleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gr. Ureche nr 14, ap. 11. (26/2004)

160. Schendra Mihai, fiul lui Alexandru si Antonia, născut la data de 21 noiembrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gr. Ureche nr. 14, ap. 11. (26/2004)

161. Tască Natalia, fiica lui Darii Gheorghe si Sofia, născută la data de 1 ianuarie 1958 īn localitatea lurghinsk, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 91, bl. A, ap. 1. (10.882/2003)

162. Tipa Svetlana, fiica lui Ciloci Vasile si Alexandra, născută la data de 20 octombrie 1973 īn localitatea Vărzăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Vărzăresti. (1.897/2004) Copii minori: Tipa Alina, născută la data de 28.06.2000, Todiras Cristina, născută la data de 7.06.1992, si Tipa Adelina, născută la data de 3.12.2008.

163. Todiras Daniela, fiica lui Constantin si Svetlana, născută la data de 4 iunie 1991 īn localitatea Vărzăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Vărzăresti. (1.897/2004)

164. Tomasenco Andrei- Adrian, fiul lui Serghei si Rodica, născut la data de 14 martie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Puschin nr. 44, ap. 13. (1.424/2004)

165. Tomasenco Rodica, fiica lui Gheorghe si Steliana, născută la data de 8 decembrie 1964 īn localitatea Serpeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Puschin nr. 44, ap. 13. (1.424/2004) Copii minori: Tomasenco Cristian-Stelian, născut la data de 21.01.1993.

166. Tudor Angela, fiica lui Valeriu si Viorica, născută la data de 6 aprilie 1983 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. 26 Martie nr. 1/19. (2.324/2007)

167. Valter Ion, fiul lui Chitoroagă Nicanor si Valter Maria, născut la data de 4 iulie 1981 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 65, bl. 2, ap. 69.(2.779/2003)

168. Vasilita Andrei, fiul lui Ion si Pelaghia, născut la data de 11 noiembrie 1957 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Codru nr. 3. (7.618/2003)

169. Vasilita Irina, fiica lui Andrei si Elena, născută la data de 27 mai 1984 īn localitatea Cutuzov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Codru nr. 3. (7.616/2003)

170. Venedictov lurie, fiul lui Tudor si Dora, născut la data de 22 octombrie 1970 īn localitatea Cotiujenii Mari, sectorul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. E. Coca nr. 3, ap. 77. (13.445/2003) Copii minori: Venedictov Cristina, născută la data de 15.05.1994.

171. Voinov Vitalii, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 7 noiembrie 1983 īn localitatea Novoseliscoe, Ucraina, cetătean ucrainean cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Reni, satul Novoseliscoe, str. Gagarina nr. 116. (1.385/2006)

172. Zaharia Serghei, fiul lui Mihail si Larisa, născut la data de 6 aprilie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sīrbească nr. 7. (309/2004)

173. Zaporojan Lilia, fiica lui Anatolie si Tamara, născută la data de 27 februarie 1982 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Bojole nr. 27, ap. 22. (3.659/2005)

174. Zaporojanu Galina, fiica lui Lupanciuc Ilie si Stefana, născută la data de 11 februarie 1972 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mingir. (11.484/2003) Copii minori: Zaporojanu Petru, născut la data de 21.12.1991.

175. Zaporojanu Tudor, fiul lui Mihail si Galina, născut la data de 4 septembrie 1990 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mingir. (11.484/2003)

176. Zubac Dumitru, fiul lui Serghei si Elena, născut la data de 3 martie 1984 īn localitatea Răzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Răzeni. (1.415/2007)


ANEXA Nr. 2

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Agrigoroi Ivan, fiul lui Gheorghe si Frozina, născut la data de 10 august 1978 īn localitatea Hreatca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, satul Hreatca. (640/2008) Copii minori: Agrigoroi Amelia-loana, născută la data de 8.05.2007.

2. Căldare Ana, fiica lui Mereacre Stefan si Olga, născută la data de 2 februarie 1953 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti, str. Petru Movilă nr. 9. (2.537/2005)

3. Catan Tatiana, fiica lui Tudor si Nina, născută la data de 9 aprilie 1979 īn localitatea Rublenita, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, satul Igesti. (823/2005)

4. Catana Natalia, fiica lui Golovatenco Alexandru si Vasilisa, născută la data de 24 aprilie 1981 īn localitatea Giurgiulesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raoionul Cahul, satul Giurgiulesti. (10.462/2003) Copii minori: Catana Mihaela, născută la data de 8.09.1998, si Catana Olivia, născută la data de 9.11.2001.

5. Căldare Maria, fiica lui Ion si Ana, născută la data de 15 martie 1984 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti, str. Petru Movilă nr. 9. (2.536/2005)

6. Ciubotaru Olga, fiica lui Mihail si Tamara, născută la data de 22 februarie 1981 īn localitatea Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căinări, satul Taraclia, Str. Batīrului nr. 2. (1.957/2004)

7. Corman Ana, fiica lui Surujiu Gheorghe si Alexandra, născută la data de 21 iunie 1969 īn localitatea Beleavintī, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Beleavintī. (10.161/2003)

8. Damian Angela, fiica lui Tricolici Valeriu si Maria, născut la data de 7 octombrie 1975 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. G. Ureche nr. 21. (2.963/2007)

9. Gliga Vitalie, fiul lui Simion si Dina, născut la data de 13 septembrie 1983 īn localitatea Brăviceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. E. Coca nr. 19, ap. 72B. (14.858/2003)

10. Haceaturova Tamara, fiica lui Balta Grigore si Ana, născută la data de 21 ianuarie 1962 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Bălti, str. Malinovschi nr. 7, ap. 33. (1.163/2005)

11. Ialău Alexandru, fiul lui Ialău Anatolie si Raisa, născut la data de 31 martie 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Lesecico nr. 12, ap. 57. (11.819 bis2/2003)

12. Ialău Tatiana, fiica lui Anatolie si Raisa, născută la data de 14 martie 1989 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Lesecico, nr. 12, ap. 57. (11.819 bis/2003)

13. Ilie Svetlana, fiica lui Dolghi Vasile si Elizaveta, născută la data de 10 iulie 1975 īn localitatea Ratus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Micăuti. (8.539/2003)

14. Lungu Marcel, fiul lui Lungu Valentin si Tureanscaia Maria, născut la data de 7 mai 1969 īn localitatea Cotiujeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. G. Musicescu nr. 1. (1.063/2006). Copii minori: Lungu Cătălin, născut la data de 19 iulie 1994.

15. Lungu Valentin, fiul lui Marcel si Viorica, născut la data de 3 octombrie 1990 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. G. Musicescu nr. 1. (1.063/2006)

16. Lungu Viorel, fiul lui Fiodorsi Valentina, născut la data de 28 februarie 1977 īn localitatea Fundul Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Colonita. (13.060/2003) Copii minori: Lungu Alexandru, născut la data de 20.10.1999.

17. Marusciac Jana, fiica lui Leancă Alexei si Ana, născută la data de 13 aprilie 1961 īn localitatea Costangalia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 7, ap. 111. (5.775/2004)

18. Marusciac Maxim, fiul lui Victor si Jana, născut la data de 13 martie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 7, ap. 111. (5.775/2004)

19. Marusciac Petru, fiul lui Victor si Jana, născut la data de

16 iulie 1988, īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 7, ap. 111. (5.775/2004)

20. Mocanu Gheorghe, fiul lui Ion si Vera, născut la data de

17 august 1964 īn localitatea Vadul lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Vadul lui Isac. (13.459/2003) Copii minori: Mocanu Ion, născut la data de 17.08.1993.

21. Mocanu Igor, fiul lui Gheorghe si Olga, născut la data de 2 octombrie 1988 īn localitatea Vadul lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Vadul lui Isac. (13.459/2003)

22. Mocanu Olga, fiica lui Repedi Ion si Vera, născută la data de 23 decembrie 1966 īn localitatea Văleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Vadul lui Isac. (13.470/2003)

23. Moraru Angela, fiica lui Mihail si Tamara, născută la data de 26 noiembrie 1967 īn localitatea Baimaclia Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Belgrad nr. 17. (10.829/2003) Copii minori: Moraru Dumitru, născut la data de 6.11.1991.

24. Objelean Alexandru, fiul lui Nicolae si Liuba, născut la data de 28 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 6, bl. 2, ap. 3. (711/2005)

25. Patranjel Svetlana, fiica lui Petru si Matriona, născută la data de 6 august 1978 īn localitatea Butor, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 20/2, ap. 60. (11.580/2003)

26. Petrov Lilia, fiica lui Arion Efim si Stepanida, născută la data de 4 octombrie 1953 īn localitatea Hagimus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Matneva nr. 7, ap. 43. (1.562/2005)

27. Susan Veaceslav, fiul lui Vasile si Vera, născut la data de 26 martie 1972 īn localitatea Taraclia de Salcie, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Cahul, satul Zărnesti. (2.869/2007)

28. Vătămănescu Diana, fiica lui Alexei si Eugenia, născută la data de 29 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Cornului nr. 3, bl. 1, ap. 11. (1.320/2005)

29. Vedrasco Ala, fiica lui Andrei si Ludmila, născută la data de 18 septembrie 1988 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (11.754/2003)

30. Vedrasco Andrei, fiul lui Nichifor si Eugenia, născut la data de 17 ianuarie 1965 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (11.754/2003) Copii minori: Vedrasco Nicu, născut la data de 28.12.1993.

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 si art. 6 pct. VI. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2009.

Nr. 3.063/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Airini Mihail, fiul lui Gheorghe si Catinca, născut la data de 21 octombrie 1971 īn localitatea Herta, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Herta, satul Petrasivca. (16.322/2003)

2. Andoni Diana, fiica lui Victor si Lidia, născută la data de 8 decembrie 1981 īn localitatea Bestemac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. Mitropolit Varlaam nr. 21. (2.546/2003)

3. Andoni Lidia, fiica lui Genunchi Mircea si Maria, născută la data de 9 mai 1958 īn localitatea Enichioi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Leova, str. Mitropolit Varlaam nr. 21. (2.546/2003)

4. Babără Marian, fiul lui Vasile si Lidia, născut la data de 5 iulie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. T Vladimirescu nr. 1, bl. 1, ap. 10. (16.361/2003)

5. Baciu Sergiu, fiul lui Alexandru si Olga, născut la data de 2 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Mateevici nr. 11. (15.584/2003)

6. Balaban Veronica, fiica lui Căpătīnă Constantin si Maria, născută la data de 7 mai 1972 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Căuseni, str. Stefan cel Mare nr. 3. (15.125/2003)

7. Bălan Elena, fiica lui Mamulat Stefan si Parascovia, născută la data de 30 martie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Branistii nr. 1, ap. 19. (16.829/2003)

8. Bălan Victor, fiul lui Petru si Elena, născut la data de 18 septembrie 1965 īn localitatea Novoselnita, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, orasul Cernăuti, str. Hudyacova nr. 1, ap. 46-47. (16.181/2003)

9. Balatel Ioana, fiica lui Vasile si Agripina, născută la data de 6 iulie 1962 īn localitatea Drăguseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Dimo nr. 5, bl. 3, ap. 43. (15.751/2003)

10. Baran Parascovia, fiica lui Godorogea Sava si Maria, născută la data de 3 octombrie 1955 īn localitatea Ciopleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Miclesti. (16.889/2003)

11. Besliu Svetlana, fiica lui Vieru Grigore si Serafima, născută la data de 14 august 1976 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 66, ap. 18. (8.398/2003)

12. Besliu Vasile, fiul lui Vasile si Valentina, născut la data de 13 aprilie 1975 īn localitatea Bolduresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 12, bl. 1, ap. 28. (8.820/2003) Copii minori: Besliu Dan, născut la data de 1.04.1998, si Besliu Nicolae, născut ia data de 21.12.2003.

13. Bezede Olga, fiica lui Odagiu Petru si Maria, născută la data de 24 iunie 1961 īn localitatea Chircăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Glavana nr. 30. (5.071/2008)

14. Biniuc Silvia, fiica lui Rusu Vladimir si Eugenia, născută la data de 2 iunie 1961 īn localitatea Semeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Pīrlita. (14.579/2003) Copii minori: Biniuc Daniela, născută la data de 9.10.1997.

15. Biniuc Veronica, fiica lui Slavic si Silvia, născută la data de 19 octombrie 1985 īn localitatea Pīrlita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Pīrlita. (14.579/2003)

16. Bobu Leonid, fiul lui Constantin si Vasilia, născut la data de 1 noiembrie 1979 īn localitatea Brīnzenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Pistrueni. (15.329/2003)

17. Bodiu Ludmila, fiica lui Ceban Tudor si Valentina, născută la data de 27 februarie 1958 īn localitatea Climăutii de Jos, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 45/1, ap. 18.(4.673/2008)

18. Boscaneanu Natalia, fiica lui Ion si Elizaveta, născută la data de 14 iulie 1946 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Hristo Botev nr. 13, bl. 1, ap. 25. (16.551/2003)

19. Botezatu Ion, fiul lui Tudor si Olga, născut la data de 27 februarie 1962 īn localitatea Hirova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 3, ap. 155. (15.021/2003)

20. Bozian Corina, fiica lui Popa Dionisie si Ana, născută la data de 10 octombrie 1975 īn localitatea Pridestrovscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldolva, raionul Străseni, satul Cojusna, str. Zinevici nr. 6, ap. 14. (16.984/2003) Copii minori: Bozian Camelia- Andreea, născută la data de 8.09.2000.

21. Braguta Serghei, fiul lui Nicolai si Ioana, născut la data de 11 iulie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, sectorul Ciocana, comuna Bubuieci, str. Gagarin nr. 61. (14.521/2003)

22. Brocovschii Victoria, fiica lui Leonid si Svetlana, născută la data de 12 decembrie 1979 īn localitatea Filipeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Hănăsenii Noi. (15.165/2003)

23. Bucicov Ana, fiica lui Bratu Stelian si Nadejda, născută la data de 29 octombrie 1951 īn localitatea Slobozia Mare, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 14, bl. 1, ap. 160. (15.841/2003)

24. Bujnita Adelina, fiica lui Ion si lulia, născută la data de 18 decembrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 5, bl. 1, ap. 21. (15.029/2003)

25. Calmīc Ecaterina, fiica lui Ghereg Semion si Zinaida, născută la data de 5 iulie 1971 īn localitatea Hīrbovat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Sevastopolscaia nr. 1/A, ap. 5. (4.684/2008) Copii minori: Calmīc Vădim, născut la data de 10.12.1992.

26. Capmari Alexandru, fiul lui Alexandru si Ioana, născut la data de 5 septembrie 1972 īn localitatea Tomai, Republica Moldolva, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Rāndunele nr. 24. (16.967/2003)

27. Carastanova Nadejda, fiica lui Nicolai si Maria, născută la data de 1 octombrie 1981 īn localitatea Chiriet Lunga, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ceadīr Lunga, satul Chiriet Lunga, str. S. Lazo nr. 42. (16.104/2003)

28. Cārciumaru Raluca, fiica lui Lungu Marcel si Galina, născută la data de 25 iulie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Molocanilor nr. 10. (16.962/2003) Copii minori: Cārciumaru Marius, născut la data de 13.08.2002.

29. Carp Maria, fiica lui Besleagă Constantin si Vera, născută la data de 7 mai 1950 īn localitatea Varnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Leningradscaia nr. 76, ap. 62. (16.285/2003)

30. Carpatiuc Galina, fiica lui Gutium Tudor si Parascovia, născută la data de 31 ianuarie 1956 īn localitatea Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Socoleni nr. 10, ap. 92. (15.736/2003)

31. Carpatiuc Mihail, fiul lui Pavel si Galina, născut la data de 6 noiembrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Socoleni nr. 10, ap. 92. (15.737/2003)

32. Carpatiuc Pavel, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 19 iulie 1956 īn localitatea Mīndīc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Socoleni nr. 10, ap. 92. (15.729/2003)

33. Cazac Alia, fiica lui Boris si Evghenia, născută la data de 8 mai 1989 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Ermacova nr. 4. (4.668/2008)

34. Cazac Evghenia, fiica lui Filimon Stefan si Maria, născută la data de 12 iunie 1967 īn localitatea Zubresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Ermacova nr. 4. (4.667/2008)

35. Cazac Vasili, fiul lui Boris si Evghenia, născut la data de 27 februarie 1991 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Ermacova nr. 4. (4.667/2008)


36. Călărasu Ecaterina, fiica lui Cernov Grigore si Maritina, născută la data de 19 august 1946 īn localitatea Volintiri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Moldavschi nr. 19/A. (4.689/2008)

37. Ceaglei Natalia, fiica lui Stanislav si Lilia, născută la data de 28 aprilie 1991 īn localitatea Crasnoarmeiscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Comunisticescaia nr. 71/1. (4.671/2008)

38. Ceaglei Lilia, fiica lui Levinschii Anton si Levinscaia Melania, născută la data de 26 septembrie 1969 īn localitatea Crasnoarmeiscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Comunisticescaia nr. 71/1. (4.671/2008) Copii minori: Ceaglei Tatiana, născută la data de 25.07.1998.

39. Ceban Aliona, fiica lui Nicolae si Valentina, născută la data de 20 iulie 1977 īn localitatea Borceag, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Borceag, str. Hāncesti nr. 29. (15.633/2003)

40. Ceban Ivan, fiul lui Mihail si Valentina, născut la data de 18 ianuarie 1988 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Miciurina nr. 1, ap. 2. (4.680/2008)

41. Ceban Serghei, fiul lui Mihail si Valentina, născut la data de 5 iulie 1986 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Miciurina nr. 1, ap. 2. (4.679/2008)

42. Ceban Valentina, fiica lui Armanu Eremei si Elena, născută la data de 6 aprilie 1961 īn localitatea Costangalia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Miciurina nr. 1, ap. 2. (4.678/2008)

43. Cecoi Sergiu, fiul lui Victor si Ana, născut la data de 19 iulie 1980 īn localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Răzeni. (15.892/2003)

44. Cernat Nadejda, fiica lui Diacioc Vasile si Vera, născută la data de 27 octombrie 1960 īn localitatea Vărăncău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Al. Marinescu nr. 13, ap. 20. (16.753/2003)

45. Cernat Olga, fiica lui Vladimir si Nadejda, născută la data de 25 mai 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Al. Marinescu nr. 13, ap. 20. (16.753/2003)

46. Cernat Vladimir, fiul lui Vladimir si Eugenia, născut la data de 20 septembrie 1959 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Al. Marinescu nr. 13, ap. 20. (16.755/2003)

47. Chelea Vasile, fiul lui Ion si Ecaterina, născut la data de 8 iulie 1950 īn localitatea Bănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Bănesti. (15.084/2003)

48. Cheptene Sergiu, fiul lui Ilie si Lidia, născut la data de 8 decembrie 1987 īn localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Recea. (3.331/2006)

49. Chirilă Doina, fiica lui Vasile si Rodica, născută la data de 8 iunie 1988 īn localitatea Filipeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Filipeni. (1.896/2007)

50. Ciutac Serghei, fiul lui Victor si Lidia, născut la data de 24 decembrie 1980 īn localitatea Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Pererita. (15.264/2003)

51. Codita Dinu, fiul lui Dumitru si Zinaida, născut la data de 4 august 1955 īn localitatea Dumeanī, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 34, bl. 1, ap. 37. (16.752/2003)

52. Cojocaru Olga, fiica lui Vasile si Ecaterina, născută la data de 29 mai 1966 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. E. Coca, bl. 19, ap. 19. (4.688/2008)

53. Cojocaru Victor, fiul lui Vasile si Ecaterina, născut la data de 10 august 1973 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. E. Coca nr. 19. (4.687/2008)

54. Cosīntev Ivan, fiul lui Vladimir si Anastasia, născut la data de 20 august 1967 īn localitatea Donskoie, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa nr. 24. (15.249/2003)

55. Coseri Stepan, fiul lui Coseri Gheorghe si Necula Efimia, născut la data de 27 iunie 1957 īn localitatea Pīrjolteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. G. Alexandrescu nr. 17, bl. 1,ap. 54. (500/2006)

56. Cotoban Ecaterina, fiica lui Stancu Stefan si Ioana, născută la data de 21 octombrie 1958 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Haiducilor nr. 34. (16.793/2003)

57. Covalciuc Constantin, fiul lui Petru si Elena, născut la data de 1 mai 1952 īn localitatea Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, satul Valea Cuzmin. (16.644/2003)

58. Covalciuc Olga, fiica lui Petru si Alexandra, născută la data de 22 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, comuna Ciorescu, str. Moldova nr. 2, ap. 26. (16.167/2003)

59. Crudu lulia, fiica lui Grădinari Vasile si Leostina, născută la data de 11 februarie 1951 īn localitatea Căpriana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 6. (15.530/2003)

60. Crudu Valeriu, fiul lui Dumitru si lulia, născut la data de 2 iulie 1985 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 6. (15.531/2003)

61. Damian Alexandru, fiul lui Sergiu si Lidia, născut la data de 4 octombrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 8, ap. 69. (16.767/2003)

62. Damian Lidia, fiica lui Rotari Mihail si Zinaida, născută la data de 30 mai 1962 īn localitatea Pistruieni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 8, ap. 69. (16.767/2003)

63. Diaconu Nicolae, fiul lui Gavril si Anisia, născut la data de 22 august 1976 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (16.566/2003)

64. Donscoi Serghei, fiul lui Măcar si Elena, născut la data de 15 decembrie 1962 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 3, bl. 2, ap. 20. (16.993/2003)

65. Doroschevici Evghenii, fiul lui Mihail si Nina, născut la data de 12 ianuarie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Matei Basarab nr. 7, bl. 2, ap. 49. (16.431/2003)


66. Doroschevici Mihail, fiul lui Leon si Ecaterina, născut la data de 29 martie 1951 īn localitatea Nejenka, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Matei Basarab nr. 7, bl. 2, ap. 49. (16.442/2003)

67. Duca Andrei, fiul lui Grigore si Larisa, născut la data de 25 decembrie 1964 īn localitatea Lipceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soldănesti, str. Jucov nr. 4, ap. 26. (16.923/2003)

68. Dusmanean Denis, fiul lui lurie si Ludmila, născut la data de 29 ianuarie 1992 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 10, ap. 69. (3.078/2004)

69. Dusmanean lāna, fiica lui lurie si Ludmila, născută la data de 20 octombrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 10, ap. 69. (3.078/2004)

70. Dusmanean lurie, fiul lui Grigore si Tamara, născut la data de 8 noiembrie 1963 īn localitatea Cobani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 10, ap. 69. (3.078/2004)

71. Dutca Alexei, fiul lui Alexei si Elena, născut la data de 22 aprilie 1978 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, calea Băltuleni nr. 76, ap. 38. (16.674/2003)

72. Esanu Mircea, fiul lui Andrei si Valentina, născut la data de 13 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ismail nr. 86, bl. 1, ap. 237. (16.720/2003)

73. Esanu Stefan, fiul lui Andrei si Valentina, născut la data de 14 februarie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ismail nr. 86, bl. 1, ap. 237. (16.719/2003)

74. Felecico Larisa, fiica lui Tudor si Maria, născută la data de 12 decembrie 1965 īn localitatea Kosticeni, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Traian nr. 19, bl. 1, ap. 128. (16.801/2003)

75. Fidoris Nona, fiica lui Portarescu Gheorghe si Claudia, născută la data de 28 decembrie 1972 īn localitatea Cruglic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, calea lesilor nr. 61, bl. 4, ap. 52. (4.289/2004) Copii minori: Fidoris Denis, născut la data de 4.05.2005.

76. Filimon Valentina, fiica lui Pruteanu Mihail si Parascovia, născută la data de 24 aprilie 1956 īn localitatea Fīrlădeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. 40 let Pobedī, bl. 23, ap. 18. (4.685/2008)

77. Frunza Sergiu, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 30 august 1980 īn localitatea Pīrlita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Hiliuti. (16.035/2003)

78. Ganea Alexandru, fiul lui Vladimir si Chiriachia, născut la data de 13 noiembrie 1959 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Lăpusneanu nr. 4, ap. 3. (16.908/2003)

79. Garbatovschi Ala, fiica lui Valentin si Maria, născută la data de 17 septembrie 1979 īn localitatea Mălăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Step - Soci. (16.171/2003)

80. Ghenciu Nadejda, fiica lui Aftenii Mihail si Maria, născută la data de 12 octombrie 1975 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1, ap. 78. (16.219/2003) Copii minori: Ghenciu Daniela, născută la data de 19.06.1997.

81. Gherasimov Leonid, fiul lui Alexei si Ludmila, născut la data de 13 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 7, bl. 2, ap. 54. (2.860/2004)

82. Gherman Camelia, fiica lui Gheorghe si Eugenia, născută la data de 3 mai 1984 īn localitatea Chisinău, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Fălesti, Cartierul Victoriei nr. 9, bl. 13. (1.785/2006)

83. Gherman Ion, fiul lui Teodor si Victoria, născut la data de 10 februarie 1968 īn localitatea Crasnoilsc, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, satul Crasnoilsc, str. Puskin nr. 85. (16.142/2003)

84. Glopina Cristina, fiica lui Burla Gheorghe si Elena, născută la data de 23 august 1976 īn localitatea Storojinet, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, satul Crasnoilsc, str. Mateevich 55 A. (16.201/2003)

85. Glopina Dumitru, fiul lui Gheorghe si Vera, născut la data de 23 iunie 1976 īn localitatea Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, satul Voloca. (16.202/2003)

86. Gobjilă Cristina, fiica lui Vasile si Maria, născută la data de 22 iunie 1991 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. B. Vostania nr. 132, ap. 9. (4.683/2008)

87. Gobjilă Maria, fiica lui Teisanu Petru si Agafia, născută la data de 2 septembrie 1962 īn localitatea Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. B. Vostania nr. 132, ap. 9. (4.683/2008)

88. Gobjilă Tatiana, fiica lui Vasile si Maria, născută la data de 26 septembrie 1986 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, Str. 8 Martie nr. 8, ap. 140. (5.072/2008)

89. Gojan Grigore, fiul lui Vasile si Parascovia, născut la data de 2 februarie 1960 īn localitatea Fīrlădeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 16, bl. 1, ap. 48. (3.266/2003)

90. Golub Tatiana, fiica lui Morosan Vladimir si Ana, născută la data de 1 mai 1969 īn localitatea Popestii de Sus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Popestii de Sus. (16.154/2003) Copii minori: Golub Anastasia, născută la data de 28.03.2002.

91. Goncearov Veronica, fiica lui Vasile si Nina, născută la data de 24 aprilie 1960 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Dobrogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 63. (15.397/2003)

92. Guberschi Valeriu, fiul lui Emilian si Matroana, născut la data de 2 ianuarie 1965 īn localitatea Baccealia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Baccealia. (4.677/2008)

93. Gulpe Evghenii, fiul lui Ivan si Nina, născut la data de 12 mai 1984 īn localitatea Noua Sulită, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Noua Sulită, satul Marsinita. (16.278/2003)

94. Gutu Andrei, fiul lui Valentin si Elena, născut la data de 29 iulie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 11, bl. 2, ap. 94. (16.743/2003)

95. Gutu Elena, fiica lui Covali Timofei si Vera, născută la data de 29 septembrie 1949 īn localitatea Cosăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 11, bl. 2, ap. 94. (16.748/2003)

96. Gutu Nadejda, fiica lui Valentin si Elena, născută la data de 28 septembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 11, bl. 2, ap. 94. (16.746/2003)

97. Hadjiu Elena, fiica lui Nicolae si Svetlana, născută la data de 10 iulie 1990 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 143/3, ap. 1. (4.682/2008)

98. Hadjiu Svetlana, fiica lui Olaru Alexandru si Vasilisa, născută la data de 21 mai 1960 īn localitatea Bujor, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 143/3, ap. 1. (4.681/2008)

99. Harbuz Nicolae, fiul lui Ion si Agafia, născut la data de 9 februarie 1972 īn localitatea Drăgănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19, ap. 119. (16.448/2003)

100. Hīncu Liliana, fiica lui Gorea lurie si Raisa, născută la data de 1 mai 1976 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 18, bl. 1, ap. 70. (16.186/2003) Copii minori: Hīncu Sergiu, născut la data de 30.09.2000.

101. Holovenco Eugeniu, fiul lui lurie si Claudia, născut la data de 30 martie 1984 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Decebal nr. 19, ap. 192. (16.087/2003)

102. Iliut Teodor, fiul lui Grigore si Elena, născut la data de 15 decembrie 1976 īn localitatea Crasnoilsc, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, satul Crasnoilsc, str. Stefan cel Mare nr. 364. (16.141/2003)

103. Ivantoc Victor, fiul lui Alexandr si Olga, născut la data de 9 mai 1984 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. B. Glavan nr. 30. (4.665/2008)

104. Jalbă Elena, fiica lui Petru si Vera, născută la data de 3 noiembrie 1980 īn localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Scoreni. (16.711/2003)

105. Jeverdan Margareta, fiica lui Bītca Tudor si Agafia, născută la data de 9 martie 1959 īn localitatea Codreanca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Bucuresti nr. 21, ap. 2. (16.079/2003) Copii minori: Jeverdan Alexei, născut la data de 30.03.2001.

106. Josanu Ion, fiul lui Zaharia si Anastasia, născut la data de 2 februarie 1950 īn localitatea Sirota, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. T. Crucioc nr. 29, ap. 37. (5.197/2008)

107. Lichii Petru, fiul lui Dumitru si Vera, născut la data de 16 iunie 1968 īn localitatea Bulboci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Hăsnăsenii Mari. (16.036/2003)

108. Litcan Olesea, fiica lui Ion si Maria, născută la data de 24 ianuarie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 30, ap. 44. (9.229/2003)

109. Lozovan Vergiliu, fiul lui Gheorghe si Efimia, născut la data de 8 iulie 1984 īn localitatea Pitusca, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Pitusca. (3.870/2006)

110. Lugan Vasile, fiul lui Nicolae si Trandafira, născut la data de 9 ianuarie 1960 īn localitatea Igesti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, satul Igesti nr. B30. (16.845/2003)

111. Lungu Galina, fiica lui Jereghi Isai si Teodora, născută la data de 3 noiembrie 1950 īn localitatea Străseni, Republica Moldolva, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldolva, orasul Chisinău, str. Rīndunele nr. 2, ap. 36. (16.957/2003)

112. Lungu Tatiana, fiica lui Crudu Dumitru si lulia, născută la data de 13 aprilie 1977 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 6. (15.529/2003)

113. Maneata-Felecico Elena, fiica lui Felecico Nicolae si Feodosia, născută la data de 6 iulie 1950 īn localitatea Marsenti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Columna nr. 121, ap. 17. (16.800/2003)

114. Maneata Oleg, fiul lui Maneata Vladimir si Maneata-Felecico Elena, născut la data de 29 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Columna nr. 121, ap. 17. (16.799/2003)

115. Manole Aurelia, fiica lui Leonid si Elena, născută la data de 25 aprilie 1963 īn localitatea Calfa, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 6. (16.337/2003)

116. Martīniuc Ion, fiul lui Ion si Lidia, născut la data de 5 octombrie 1990, īn localitatea Sīngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Dobrogea, str. Ion Creangă nr. 9, ap. 47. (16.595/2003)

117. Martīniuc Lidia, fiica lui Hanganu Ion si Domnica, născută la data de 13 august 1964 īn localitatea Boghiceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Dobrogea, str. Ion Creangă nr. 9, ap. 47. (16.595/2003) Copii minori: Martīniuc Alexandru, născut la data de 3.09.1993.

118. Matei Stefan, fiul lui Alexandru si Ana, născut la data de 9 septembrie 1961 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Dobrogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 48. (15.875/2003)

119. Matei Alexandru, fiul lui Stefan si Tatiana, născut la data de 5 februarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Dobrogea, str. Luceafărul nr. 5, ap. 48. (15.899/2003)

120. Melnicova Raisa, fiica lui Boescu Eremia si Efimia, născută la data de 12 noiembrie 1937 īn localitatea Ciocīlteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 9, ap. 53. (16.779/2003)

121. Mereacre Alexandra, fiica lui Garaba Petru si Maria, născută la data de 25 octombrie 1958 īn localitatea Sadaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sf. Nicolai nr. 32. (16.070/2003)

122. Mereacre Stefan, fiul lui Teodor si Alexandra, născut la data de 24 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sf. Nicolai nr. 32. (16.073/2003)

123. Mihalachi Tudor, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 1 iulie 1964 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cosnita nr. 20. (16561/2003) Copii minori: Mihalachi Danu, născut la data de 01.04.1997.

124. Miron Tatiana, fiica lui Ion si Ioana, născută la data de 31 august 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Dimo nr. 5, bl. 3, ap. 43. (15.917/2003)

125. Mīndru Stefan, fiul lui Pintilie si Ecaterina, născut la data de 27 aprilie 1976 īn localitatea Seiiste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Seiiste. (16.583/2003)

126. Motologa Anastasia, fiica lui Butucea Tihon si Varvara, născută la data de 7 ianuarie 1959 īn localitatea Grătiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 29, ap. 10. (16.286/2003)

127. Motologa Cristina, fiica lui Motologa Gheorghe si Anastasia, născută la data de 16 august 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 29, ap. 10. (16.286 bis/2003)

128. Mutoi Alina, fiica lui Anatolie si Lidia, născută la data de 6 iunie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 7, bl. 6, ap. 3. (926/2005)

129. Mutoi Lidia, fiica lui Frunză Parhomie si Vera, născută la data de 2 iunie 1955 īn localitatea Telita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Balcani nr. 7, bl. 6, ap. 3. (926/2005)

130. Neagu Larisa, fiica lui Nicolai si Elena, născută la data de 14 mai 1981 īn localitatea Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, satul Prosica. (16.145/2003)

131. Nedelea Adrian, fiul lui Tudor si Elena, născut la data de 31 iulie 1983 īn localitatea Borosenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Borosenii Noi. (4.470/2004)

132. Nicoară Maria, fiica lui Bargan Constantin si Nadejda, născută la data de 27 februarie 1942 īn localitatea Bolduresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ion Creangă nr. 68, ap. 17. (15.953/2003)

133. Nicorean Eugen, fiul lui Nicorean Tudor si Svetlana, născut la data de 21 februarie 1988 īn localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Cărbuna. (1.676/2006)

134. Nicorean Nadejda, fiica lui Nicorean Tudor si Svetlana, născută la data de 13 octombrie 1986 īn localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Cărbuna. (1.675/2006)

135. Odajiu Ecaterina, fiica lui Grigore si Silvia, născută la data de 8 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 18, bl. 1, ap. 87. (16.815/2003)

136. Odajiu Grigore, fiul lui Ion si Varvara, născut la data de 30 martie 1956 īn localitatea Cigīrleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Igor Vieru nr. 18, bl. 1, ap. 87. (16.815/2003)

137. Orbu Emilia, fiica lui Ivanenco Constantin si Ana, născută la data de 22 mai 1957 īn localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Condrita. (15.876/2003)

138. Orbu Evghenii, fiul lui Zaharia si Ecaterina, născut la data de 8 ianuarie 1954 īn localitatea Malcoci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Condrita. (15.886/2003)

139. Orbu Svetlana, fiica lui Evghenii si Emilia, născută la data de 12 septembrie 1983 īn localitatea Condrita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Condrita. (15.845/2003)

140. Panfilii Victoria, fiica lui Nicolae si Olga, născută la data de 23 ianuarie 1983 īn localitatea Bălăsesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, str. Stefan cel Mare nr. 54, ap. 38. (16.273/2003)

141. Pascal Natalia, fiica lui Grigore si Nadejda, născută la data de 4 octombrie 1967 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. A. Mateevici nr. 52. (16.090/2003)

142. Pavalatii Roman, fiul lui Valentin si Larisa, născut la data de 17 decembrie 1983 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, str. 27 August, bl. 15, ap. 37 (3.865/2006)

143. Petcu Alexandru, fiul lui Nicolae si Anghelina, născut la data de 30 septembrie 1966 īn localitatea Cīslita-Prut, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Testemiteanu nr. 29, bl. 2, ap. 27. (15.510/2003)

144. Pistol Sergiu, fiul lui Tudor si Maria, născut la data de 16 aprilie 1974 īn localitatea Sadaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Basarabeasca, comuna Sadaclia, str. M. Frunze nr. 23. (16.773/2003)

145. Plăcinta Daniela, fiica lui Turcan Gheorghe si Feodosia, născută la data de 22 septembrie 1974 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna. (4.672/2008) Copii minori: Plăcinta Demid, născut la data de 24.09.1996.

146. Popa Ecaterina, fiica lui Mocanu Haralambie si Efimia, născută la data de 22 aprilie 1955 īn localitatea Chirca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Dacia nr. 47, bl. 2, ap. 177.(16.560/2003)

147. Popescu Leon, fiul lui Mihail si Vera, născut la data de 3 martie 1957 īn localitatea Pitusca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bucovăt, str. M.Eminescu nr. 25. (1.528/2004)

148. Postica Viorica, fiica lui Plop Stefan si Maria, născută la data de 14 iunie 1967 īn localitatea Vīnători, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Micleuseni.(17.162/2003)

149. Prepelita Victor, fiul lui Boris si Loreta, născut la data de 27 martie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 15, bl. 3, ap. 82. (15.742/2003)

150. Roibu Larisa, fiica lui Brusalinschi Vasile si Valentina, născută la data de 24 mai 1957 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Colina Puskin nr. 20, ap. 1. (4.669/2008)

151. Rosea Tudor, fiul lui Grigore si Ana, născut la data de 9 decembrie 1979 īn localitatea Ciocīlteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Tighina nr. 2, bl. 3. (16.802/2003)

152. Rotaru Constantin, fiul lui Ion si Domnica, născut la data de 27 ianuarie 1953 īn localitatea Zīrnesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Grozesti. (2.187/2008)

153. Rotaru Liviu, fiul lui Simion si Maria, născut la data de 10 septembrie 1960 īn localitatea Septelici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, str. A. Mateevici nr.17, ap.2. (2.397/2003)

154. Rusnac Ina, fiica lui Leonid si Larisa, născută la data de 13 iunie 1981 īn localitatea Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ocnita, satul Otaci, Str. Prieteniei nr. 153, ap. 10. (4.950/2004)

155. Rusnac Larisa, fiica lui Cristea Mihail si Lidia, născută la data de 23 noiembrie 1960 īn localitatea Ulmu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ocnita, satul Otaci, Str. Prieteniei nr. 153, ap. 10. (4.952/2004)

156. Rusnac Leonid, fiul lui lacov si Zinaida, născut la data de 1 decembrie 1955 īn localitatea Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ocnita, satul Otaci, Str. Prieteniei nr. 153, ap. 10. (1.236/2004)

157. Russu Alexei, fiul lui Andrei si Lucretia, născut la data de 11 mai 1981 īn localitatea Costiceni, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Noua Sulită, satul Costiceni. (5.420/2004)

158. Rusu Adrian, fiul lui Arcadie si Djulieta, născut la data de 31 ianuarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 13/1, ap. 69. (4.676/2008)

159. Rusu Djulieta, fiica lui Racu Dumitru si Maria, născută la data de 30 martie 1962 īn localitatea Hiriseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 19/1, ap. 69. (4.675/2008)

160. Rusu Vera, fiica lui Negel Daniel si Iustina, născută la data de 24 septembrie 1955 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Tīrgului nr. 9, ap. 48. (15.246/2003)

161. Rusu Victor, fiul lui Grigore si Maria, născut la data de 21 august 1953 īn localitatea Vărzăreuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Tīrgului nr. 9, ap. 48. (15.247/2003)

162. Sidor Ion, fiul lui Agapie si Ana, născut la data de 15 mai 1959 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. Alecu Russo nr. 21. (16.437/2003) Copii minori: Sidor Elena, născută la data de 3.05.1993.

163. Sīrbu Angela, fiica lui Nichifor si Claudia, născută la data de 15 iunie 1983 īn localitatea Pervomaiscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Pervomaiscoe. (1.638/2005)

164. Taran Elena, fiica lui Constantin si Efimia, născută la data de 4 decembrie 1959 īn localitatea Ciucur Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 62, bl. 4, ap. 52. (16.608/2003) Copii minori: Taran Maxim, născut la data de 11.07.1993.

165. Taran Elena, fiica lui Sumleanschi Timofei si Eudochia, născută la data de 2 iunie 1957 īn localitatea Sălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Toma Ciorbă nr. 12. (16.607/2003)

166. Taran Tudor, fiul lui Constantin si Efimia, născut la data de 17 decembrie 1951 īn localitatea Ciucur Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. La M. Eminescu nr. 4. (16.647/2003)

167. Taran Tudor, fiul lui Tudor si Fedora, născut la data de 17 mai 1969 īn localitatea Ciucur Mingir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Andrei Doga nr. 23, ap. 6. (16.432/2003) Copii minori: Taran Cornel, născut la data de 22.03.1993.

168. Timotin Simion, fiul lui Constantin si Maria, născut la data de 28 iulie 1959 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Cărpineni, str. Stefan Vodă nr. 175. (15.464/2003)

169. Tonu Mihail, fiul lui Petru si Vasilisa, născut la data de 4 februarie 1984 īn localitatea Bardar, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (16.489/2003)

170. Triboi Angela, fiica lui Covali Gheorghesi Lidia, născută la data de 9 iulie 1969 īn localitatea Cioresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Cartierul Locativ 2 nr. 4, ap. 2. (16.200/2003)

171. Triboi Ion, fiul lui Tudor si Parascovia, născut la data de 28 iunie 1968 īn localitatea Cioresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, Cartierul 2 Locativ nr. 4. (16.199/2003) Copii minori: Triboi Mihai, născut la data de 2.02.1993, si Triboi Maria-Emanuela, născută la data de 12.07.2000.

172. Trifan Timofei, fiul lui Trofim si Eugenia, născut la data de 24 iunie 1962 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. I. Sprīncean nr. 50. (6.492/2003)

173. Trifan Valentina, fiica lui Timofei si Ana, născută la data de 23 mai 1985 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. I. Sprīncean nr. 50. (6.492/2003)

174. Tudor Radu, fiul lui Martalog Mihail si Raisa, născut la data de 24 iunie 1978 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Zăicana. (1.178/2007) Copii minori: Tudor Bogdan, născut la data de 27.03.2007.

175. Turcan Monica, fiica lui Pavel si Eugenia, născută la data de 21 martie 1973 īn localitatea Pelinia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Pelinia. (10.332/2003)

176. Turcan Tamara, fiica lui Nartea Nicolae si Sofia, născută la data de 6 octombrie 1963 īn localitatea Racovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. B. Vostania nr. 17, ap. 66. (4.664/2008)


177. Ujitciac Alina, fiica lui Sergiu si Lilia, născută la data de 16 februarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 13, bl.5, ap. 13. (4.397/2003)

178. Ursu Olesea, fiica lui Serghei si Zinaida, născută la data de 29 martie 1986 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Varnita, Str. Tatarbunarschii nr. 2. (4.666/2008)

179. Vangheli Cristina, fiica lui Cernat Vladimir si Nadejda, născută la data de 15 mai 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Al. Marinescu nr. 13, ap. 20. (16.754/2003)

180. Verbeniuc Natalia, fiica lui Andrei si Valentina, născută la data de 8 decembrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 59, bl. 1, ap. 9. (16.156/2003)

181. Verbeniuc Valentina, fiica lui Gologan Sergiu si Ana, născută la data de 31 decembrie 1953 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Calea lesilor nr. 59, bl. 1,ap. 9. (16.157/2003)

182. Vieru Alexandra, fiica lui Ganea Vladimir si Chiriachia, născută la data de 26 noiembrie 1955 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Corobceanu nr. 24, ap. 1.(16.911/2003)

183. Vieru Diana, fiica lui Vasile si Alexandra, născută la data de 6 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Corobceanu nr. 24, ap. 1. (16.911/2003)

184. Vīrlan Ana, fiica lui Ceban Mihail si Axenia, născută la data de 11 aprilie 1952 īn localitatea Petruseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Costesti, str. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 5. (15.079/2003)

185. Voinicova Mariana, fiica lui Veaceslav si Valentina, născută la data de 18 noiembrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 14. (15.440/2003)

186. Voinicova Valentina, fiica lui Orlov Tudor si Teodora, născută la data de 14 iulie 1960 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 14. (15.498/2003)

187. Volosenco Aspazi, fiica lui Cojocaru Ilie si Elena, născută la data de 22 februarie 1967 īn localitatea Saptebani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, orasul Saptebani, str. Leningradscaia nr. 46/63. (4.691/2008)

188. Volosenco Cristina, fiica lui Victor si Aspazia, născută la data de 28 iulie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bender, str. Leningradscaia nr. 46/63. (4.690/2008)

189. Zglavuta Vitalie, fiul lui Grigore si Eugenia, născut la data de 3 decembrie 1976 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Onesti. (15.408/2003)

 

ANEXA Nr. 2

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Arsene Ion, fiul lui Tudor si Ioana, născut la data de 10 noiembrie 1967 īn localitatea Lenseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miorita nr. 5, bl. 3, ap. 47. (465/2004)

2. Bīzgu Tatiana, fiica lui Cojocari-Goncear Gheorghe si Tamara, născută la data de 2 aprilie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Colonita. (16.077/2003)

3. Bolboceanu Aglaida, fiica lui Lupasco Vasile si Sinticlia, născută la data de 13 ianuarie 1952 īn localitatea Racovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Vieru Igor nr. 8, ap. 24. (16.833/2003)

4. Cemurtan Irina, fiica lui Ion si Silvia, născută la data de 1 martie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Moscova nr. 15, bl. 3, ap. 54. (16.038/2003)

5. Coniuc Sergiu, fiul lui Dumitru si Ecaterina, născut la data de 1 ianuarie 1978 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 47, ap. 19. (16.225/2003) Copii minori: Coniuc Cătălin, născut la data de 24.02.2003.

6. Dragan Lucia, fiica lui Valeriu si Galina, născută la data de 1 februarie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 68, bl. 2, ap. 55. (15.593/2003)

7. Gheorghita Olga, fiica lui Ion si Melania, născută la data de

5 februarie 1986 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Rezina, str. Dacia nr. 17. (3.862/2006)

8. Gheorghita Andrei, fiul lui Gheorghe si Eugenia, născut la data de 18 august 1969 īn localitatea Mihăileni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Durlesti, str. Cartusa nr. 48, bl. 1,ap. 10.(15.224/2003)

9. Ivas Sergiu, fiul lui Mihail si Eudochia, născut la data de 6 ianuarie 1985 īn localitatea Corlăteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Corlăteni, Str. 31 August. (646/2006)

10. Nantoy Andrei, fiul lui Nantoy Vladimir si Nina, născut la data de 26 septembrie 1979 īn localitatea Vancicăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Noua Sulită, satul Vancicăuti. (4.224/2006) Copii minori: Nantoy Dan, născut la data de 16.10.2006.

11. Puha Sergiu, fiul lui Nicolae si Lilia, născut la data de 5 octombrie 1981 īn localitatea Corlăteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Corlăteni. (16.466/2003)

12. Russu Tatiana, fiica lui Fiodor si Silvia, născut la data de 28 iulie 1981 īn localitatea Grinăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Botanica Veche nr. 8, ap. 24. (1.208/2006)

13. Simion Aliona, fiica lui Vīrlan Grigore si Ana, născută la data de 8 octombrie 1977 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rīscani, satul Costesti, str. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 5. (15.078/2003)

14. Serban Oxana, fiica lui Verlan Tudorsi Feodora, născută la data de 6 noiembrie 1982 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Pīrīta. (16.177/2003)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Normei nr. 19/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora

 

Īn baza Notei de fundamentare nr. 698 din 30 octombrie 2009 a Directiei reglementare, prezentată īn cadrul sedintei din data de 5 noiembrie 2009,

īn temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

īn baza Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avānd īn vedere prevederile art. 51 alin. (4), (5) si (6) si ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărāre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 19/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Prezenta hotărāre si norma mentionată la art. 1 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare asigură ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere

a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2009.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 19/2009

pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora

 

Īn temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22 si ale art. 23 lit. a) si f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

avānd īn vedere prevederile art. 51 alin. (4), (5) si (6) si ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită īn continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

Articol unic. - Norma nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 32/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Auditorul financiar īntocmeste un raport de audit financiar, īn conformitate cu standardele internationale de audit si normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din Romānia.


(2) Raportul de audit al situatiilor financiare anuale ale unui administrator trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) identificarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, īmpreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la īntocmirea acestora;

b) o descriere a ariei auditului financiar, care identifică cel putin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul;

c) o opinie de audit care exprimă īn mod clar opinia auditorului financiar, potrivit căreia situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, conform cadrului relevant de raportare financiară, si, după caz, dacă situatiile financiare anuale respectă cerintele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii financiari nu au fost īn măsură să exprime o opinie de audit, opinia este imposibil de exprimat. Auditarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar anterior de către un alt auditor financiar nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;

d) o referire la aspectele asupra cărora īn raportul de audit se atrage atentia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;

e) o referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar;

f) o referire privind respectarea prevederilor care vizează: (i) metodologia de calcul si evidentă a provizioanelor tehnice constituite de administrator;

(ii) categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator;

(iii) regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;

g) o referire privind practicile si procedurile controlului si auditului intern ale societătii de pensii, precum si eventualele deficiente constatate si recomandările făcute pentru remedierea acestora.

(3) Raportul de audit aferent situatiilor financiare anuale ale unui fond de pensii administrat privat trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) auditarea anuală a valorii activului net si a valorii unitătii de fond, auditorul financiar avānd obligatia de a-si exprima opinia īn ceea ce priveste respectarea metodologiei de calcul a indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii administrate privat;

b) identificarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, īmpreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la īntocmirea acestora;

c) descrierea ariei auditului financiar, cu respectarea standardelor internationale de audit conform cărora a fost efectuat auditul;

d) opinia auditorului financiar care să exprime īn mod clar punctul de vedere potrivit căruia situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a activitătii fondului de pensii si care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerintelor legale; opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă auditorul financiar nu a fost īn măsură să exprime o opinie de audit;

e) o referire privind aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;

f) o referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar;

g) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul si evidentă a provizioanelor tehnice ale fondului de pensii administrate privat constituite de către administrator, precum si a categoriilor de active care acoperă aceste provizioane tehnice;

h) o referire despre practicile si procedurile controlului si auditului intern al administratorului cu privire la fondul de pensii administrat privat, precum si eventualele deficiente constatate si recomandările făcute pentru remedierea acestora.

(4) Īn termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit, auditorii financiari transmit Comisiei o copie certificată a scrisorii către conducerea societătii, document ce contine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management si control intern, precum si recomandările pentru remedierea deficientelor constatate."

2. După capitolul III se introduc două noi capitole, capitolul III1 „Dispozitii privind onorariile de audit" si capitolul III2 „Comitetul de audit" care vor avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III 1

Dispozitiile privind onorariile de credit

Art. 191. - (1) Administratorul si auditorul financiar īncheie un contract de audit, pentru activitatea de auditare a situatiilor financiare anuale ale fondului de pensii administrat privat pānă la data de 31 octombrie a anului īn curs, astfel īncāt să intre īn vigoare īncepānd cu data de 1 ianuarie a anului următor, fără ca durata contractului să depăsească perioada prevăzută de lege.

(2) Modificările prospectului schemei de pensii private, referitoare la contractul de audit, se depun spre avizare la Comisie īn termen de 15 zile calendaristice de la īncheierea contractului de audit sau de la data modificării acestuia.

(3) Īn cazul īn care contractul de audit mentionat la alin. (1) se prelungeste, fără modificarea clauzei referitoare la pret, se notifică Comisia, fără a se aplica prevederile alin. (2).

(4) Pentru anul 2010, modificările prospectului schemei de pensii private, referitoare la contractul de audit, se depun spre avizare la Comisie, pānă la 31 decembrie 2009.

Art. 192. - (1) Pretul contractului mentionat la art. 191 se stabileste īn lei.

(2) Este interzisă modificarea clauzei contractului prevăzută la alin. (1) cu privire la pret, īn cursul unui an calendaristic, īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei norme."

„CAPITOLUL III2

Comitetul de audit

 

„Art. 193. - (1) Administratorii trebuie să aibă īn structura organizatorică un comitet de audit, care are o functie consultativă.

(2) Comitetul de audit este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel putin 2 membri neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, după caz, ori din alti reprezentanti desemnati de adunarea generală a actionarilor, dintre care unul va fi presedinte.

(3) Atributiile si modul de functionare ale comitetului de audit sunt reglementate de prezenta normă si de regulamentele interne ale fiecărui administrator.

Art. 194. - (1) Presedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere, după caz.

(2) Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experientă īn domeniul contabilitătii sau auditului si să fie independent conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 195. - Administratorii trebuie să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice date sau īnregistrări necesare īndeplinirii atributiilor ce revin acestuia.

Art. 196. - Comitetul de audit are cel putin următoarele atributii:

a) avizează planul de audit si necesarul de resurse aferent acestei activităti;

b) asigură relatia cu auditorul financiar, īn sensul primirii planului de audit si analizării constatărilor si recomandărilor acestuia, precum si analizarea constatărilor si recomandărilor organelor de supraveghere si control din afara administratorului;

c) asigură respectarea prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv si ale normelor aprobate de consiliul de administratie;

d) monitorizează procesul de raportare financiară;

e) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, si de management al riscurilor din cadrul administratorului;

f) monitorizează auditul financiar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

g) verifică si monitorizează independenta auditorului, īn special īn legătură cu prestarea de servicii suplimentare către administrator.

Art. 197. - Comitetul de audit poate formula recomandări adresate consiliului de administratie sau consiliului de supraveghere, după caz, privind controlul intern, auditul intern si auditul financiar, precum si pentru numirea auditorului financiar al administratorului.

Art. 198. - (1) Comitetul de audit se īntālneste ori de cāte ori este necesar, dar cel putin de două ori pe an, cānd analizează rezultatele financiare semestriale si anuale.

(2) Auditorul financiar raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esentiale care rezultă din activitatea de audit si, īn special, cu privire la deficientele semnificative referitoare la procesul de raportare financiară.

Art. 199. - (1) Componenta comitetului de audit este transmisă Comisiei pānă la data 1 martie 2010.

(2) Orice modificare a componentei mentionate la alin. (1) se transmite Comisiei īn termen de 5 zile lucrătoare de la producerea acesteia.”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.