MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 775/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 775         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 noiembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.264 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 30 alin. 3 din Codul familiei

 

Decizia nr. 1.277 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comert din România nr. 335/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.300. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 

1.303. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 659/2009 privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

1.305. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

1.321. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara

 

1.330. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Zamfir Daniel-Tudorel

 

1.333. - Hotărâre privind revocarea si numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

1.334. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

1.335. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

1.337. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.264 din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 30 alin. 3 din Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 30 alin. 3 din Codul familiei, exceptie ridicată de Mihai Dermengi în Dosarul nr. 104/233/2005 al Curtii de Apel Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 104/233/2005, Curtea de Apel Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 30 alin. 3 din Codul familiei. Exceptia a fost ridicată de Mihai Dermengi într-o actiune de partaj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate sunt lipsite de precizie si claritate, neîndeplinind criteriul de calitate prevăzut de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Consideră că acestea ar fi trebuit să cuprindă precizări si criterii de evaluare, respectiv indicatii precise asupra normelor aplicabile situatiei de fapt a cauzei în care autorul are calitatea de parte. Sustine că lipsa de precizie si claritate a dispozitiilor legale atacate afectează însăsi substanta dreptului dedus judecătii, aducând o atingere gravă dreptului la un proces echitabil, garantat de art. 21 alin. (3) din Constitutie, precum si dreptului la viata de familie, ocrotit de art. 26 alin. (1) din Legea fundamentală, raportat la art. 8 din Conventie.

Curtea de Apel Galati - Sectia civilă apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, ci instituie prezumtia relativă de comunitate de bunuri, care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă de către sotul care pretinde că ar fi avut o contributie exclusivă la dobândirea unui bun în timpul căsătoriei.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt constitutionale. În acest sens, face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.122/2007 si nr. 308/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 si art. 30 alin. 3 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, având următorul continut:

- Art. 2: „Relatiile de familie se bazează pe prietenie si afectiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-si acorde unul altuia sprijin moral si material.";

- Art. 30 alin. 3: „Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită."

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ale art. 26 referitoare la viata intimă, familială si privată, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată si ale art. 51 privind dreptul de petitionare. Totodată invocă si încălcarea dispozitiilor art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la respectarea vietii de familie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 122 din 3 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009, a analizat critici identice cu referire la prevederile art. 2 din Codul familiei, retinând că acestea sunt neîntemeiate, de vreme ce reglementează cadrul legal unor notiuni esentialmente de ordin social si moral, pentru a defini relatiile de familie.

Fată de sustinerile autorului exceptiei privind jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate si previzibilitate ale normelor juridice, Curtea constată că aceeasi instantă europeană a


statuat, de exemplu prin hotărârea pronuntată în Cauza Rekvenyi contra Ungariei, 1999, că previzibilitatea consecintelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi aceasta, ea ar da nastere la o rigiditate excesivă a reglementării.

Totodată, cu privire la prevederile art. 30 din Codul familiei, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 184 din 26 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 1 aprilie 2008, retinând că acestea reglementează regimul comunitătii de bunuri a sotilor, ca o consecintă firească a relatiilor personale izvorâte din căsătorie si ca o măsură legală de ocrotire a intereselor patrimoniale comune ale sotilor. Totodată, prin dispozitiile alin. (3) al art. 30 din Codul familiei se instituie prezumtia relativă de comunitate a bunurilor sotilor, însă aceasta poate fi răsturnată de către partea care pretinde că bunul respectiv este propriu al unuia dintre soti. De asemenea, Curtea a retinut că bunurile comune pot fi împărtite atât în timpul căsătoriei, la cererea oricăruia dintre soti, prin hotărâre judecătorească, cât si la desfacerea căsătoriei prin divort, cazuri în care instanta de judecată va stabili întinderea drepturilor fiecăruia dintre soti privind bunurile comune, tinând seama de participarea fiecărui sot prin munca sa sau prin mijloacele sale la dobândirea si conservarea bunurilor comune.

Referitor la critica de neconstitutionalitate privind încălcarea dispozitiilor art. 44 din Constitutie, Curtea a retinut că dreptul de proprietate este garantat, iar continutul si limitele acestui drept sunt stabilite de legiuitor.

Având în vedere toate aceste argumente, Curtea a constatat că dispozitiile criticate din Codul familiei nu contravin prevederilor referitoare la proprietatea privată din Constitutie si din actele internationale invocate.

Solutia si considerentele pronuntate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând temeiuri care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Celelalte dispozitii constitutionale invocate nu au incidentă în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 30 alin. 3 din Codul familiei, exceptie ridicată de Mihai Dermengi în Dosarul nr. 104/233/2005 al Curtii de Apel Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent

Mihaela Ionescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.277 din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comert din România nr. 335/2007

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comert din România nr. 335/2007, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Metex Big" - S.A. din Galati în Dosarul nr. 13/2004 al Curtii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comert, Industrie si Agricultură Galati.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 27 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 13/2004, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comert, Industrie si Agricultură Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comert din România nr. 335/2007. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Metex Big" - S.A. din Galati într-o cerere de arbitrare având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că, potrivit art. 126 alin. (5) din Legea fundamentală, nu se pot înfiinta instante paralele sistemului de instante judecătoresti.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comert, Industrie si Agricultură Galati apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că instantele de arbitraj comercial nu întrunesc trăsăturile caracteristice instantelor extraordinare, întrucât procedura urmată de acestea nu încalcă si nici nu restrânge drepturile procesuale ale părtilor prevăzute în Codul de procedură civilă si nici alte drepturi sau libertăti ale acestora. Retine că însăsi Constitutia, în art. 146 lit. d), recunoaste existenta instantelor de arbitraj comercial, precizând că exceptiile de neconstitu­tionalitate pot fi ridicate si în fata lor, pe lângă instantele judecătoresti. De asemenea, Codul de procedură civilă reglementează în Cartea a Vl-a regulile generale de procedură ale arbitrajului comercial ad-hoc, iar curtile de arbitraj înfiintate pe lângă camerele de comert si industrie au un caracter institutionalizat, asigurând o bună administrare a justitiei private.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că instantele de arbitraj comercial nu întrunesc caracteristicile unor instante extraordinare, iar procedurile urmate nu încalcă si nu restrâng drepturile procesuale ale părtilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comert din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, având următorul continut: „Camerele judetene au următoarele atributii principale: (...)

i) organizează activitatea de solutionare a litigiilor comerciale si civile prin mediere si arbitraj ad-hoc si institutionalizat;".

Autorul sustine încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 126 alin. (5) teza întâi, potrivit cărora este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 126 alin. (5) teza întâi din Constitutie, este interzisă înfiintarea de instante extraordinare, aceste dispozitii având menirea de a împiedica legiuitorul să reglementeze competenta altor instante decât cele judecătoresti de a înfăptui justitia, apărându-se, astfel, independenta si impartialitatea justitiei. În consecintă, organizării si functionării instantelor de arbitraj comercial nu li se pot opune aceste dispozitii constitutionale mentionate. Instantele de arbitraj comercial, conform art. 126 alin. (5) teza a doua din Constitutie, sunt instante specializate în materie comercială si solutionează litigiile în temeiul conventiei arbitrale încheiate între părti, sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal, sau sub forma unui compromis, si în baza normelor de drept aplicabile, tinând seama, când este cazul, si de uzantele comerciale. Totodată, procedura arbitrală asigură părtilor atât egalitatea de tratament, cât si respectarea dreptului la apărare si a principiului contradictorialitătii. Mai mult, părtile nu pot renunta prin conventia arbitrală, anterior pronuntării hotărârii arbitrale, la dreptul de a introduce actiunea în anulare împotriva hotărârii arbitrale. Prin urmare, hotărârea arbitrală este supusă controlului judecătoresc al instantei competente, potrivit legii. Asa fiind, existenta instantelor de arbitraj comercial nu contravine dispozitiilor art.126 alin. (5) teza întâi din Constitutie, acestea neavând caracterul unor instante extraordinare. De altfel, existenta si functionarea instantelor de arbitraj comercial sunt recunoscute si prin art. 146 lit. d) din Constitutie, în acord cu care o exceptie de neconstitutionalitate poate fi ridicată si în fata unei asemenea instante.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit.d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comert din România nr. 335/2007, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Metex Big" - S.A. din Galati în Dosarul nr. 13/2004 al Curtii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comert, Industrie si Agricultură Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

„(3) Presedintele si membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească următoarele conditii, conform legislatiei în vigoare:

a) să fie cetăteni români cu o experientă de cel putin 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2);

b) să nu detină actiuni sau părti sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacitătilor de infrastructură feroviară si/sau la operatorii de transport feroviar;

c) să nu facă parte din consiliul de administratie si/sau din adunarea generală a actionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b);

d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăsoare activităti remunerate pentru oricare dintre întreprinderile prevăzute la lit. b);

e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar.

(4) Presedintele si membrii Consiliului de supraveghere care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate.

(5) În caz de nerespectare a termenului de 3 luni prevăzut la alin. (4), mandatul presedintelui si al membrilor Consiliului de supraveghere încetează, urmând a fi desemnat, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, un alt presedinte sau membru, după caz.

(6) Prevederile alin. (3), (4) si (5) reglementează regimul incompatibilitătilor în exercitarea atributiilor membrilor Consiliului de supraveghere, potrivit legii si în acord cu art. 30 din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacitătilor de infrastructură

feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă."

2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Deciziile luate de Consiliul de supraveghere, emise în conformitate cu dispozitiile alin. (1), vor respecta dispozitiile art. 51 cu privire la conflictul de interese."

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Prin conflict de interese se întelege situatia în care persoana care exercită functia de membru în Consiliul de supraveghere are un interes personal de natură patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant al statului în cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din România si/sau ale operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care îi revin.

(2) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are obligatia de a nu lua nicio decizie si de a nu participa la luarea unei decizii a Consiliului de supraveghere în următoarele situatii:

a) dacă se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1);

b) dacă nu sunt respectate prevederile prezentei hotărâri;

c) dacă nu este asigurată independenta decizională a membrilor atât în sfera relatională internă, fată de relatiile ierarhice, functionale sau de reprezentare, cât si în sfera relatională externă, fată de administratorul infrastructurii feroviare publice din România, operatorii de transport feroviar ori autorităti sau institutii publice din domeniul transportului feroviar;

d) dacă, ca urmare a luării unei decizii, ar rezulta un folos material necuvenit, pentru sine, sot/sotie sau rudele de gradul I;

e) dacă nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3 alin. (3).

(3) Încălcarea obligatiilor prevăzute la alin. (2) poate atrage revocarea de către ministrul transporturilor si infrastructurii a mandatului acordat, precum si răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, după caz, potrivit legii."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.300.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 659/2009 privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 659/2009 privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 15 iunie 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii,

pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.303.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 659/2009)

 

OBIECTIVELE

etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii din structura Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

Denumirea obiectivului din cadrul investitiei

Suma

(mii lei)

Termen final de realizare

Natura cheltuielilor

1.

 

Centrul Zonal de Coordonare Moldova si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Uasi

Finalizare executie Centrul Zonal de Coordonare Moldova si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi

792,000

30.10.2009

Capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul VII „Alte transferuri", articolul 55.01.05 „Programul de realizare a Sistemului national antigrindină"

2.

Centrul Zonal de Coordonare Moldova si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru investitia „Dezvoltarea capabilitătii combaterii căderilor de grindină si extinderea domeniilor de activitate pentru interventii active în atmosferă si aplicatii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova si a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi cu grupurile de combatere din structură"

330,000

15.10.2009

Capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul VII „Alte transferuri", articolul 55.01.05 „Programul de realizare a Sistemului national antigrindină"

3.

Centrul Zonal de Coordonare Moldova si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi

Proiectare si engineering, obtinere avize, acorduri, autorizatii, asistentă tehnică, consultantă si executie partială a investitiei „Dezvoltarea capabilitătii combaterii căderilor de grindină si extinderea domeniilor de activitate pentru interventii active în atmosferă si aplicatii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova si a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi cu grupurile de combatere din structură"

396,000

15.12.2009

Capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul VII „Alte transferuri", articolul 55.01.05 „Programul de realizare a Sistemului national antigrindină"

4.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

Executie lucrări de c+m si dotări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

1.352,000

15.12.2009

Capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul VII „Alte transferuri", articolul 55.01.05 „Programul de realizare a Sistemului national antigrindină"

5.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

Finalizare proiectare si engineering, obtinere avize, autorizatii, asistentă tehnică, consultantă, know-how si executie lucrări de c+m pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

400,000

15.12.2009

Capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul VII „Alte transferuri", articolul 55.01.05 „Programul de realizare a Sistemului national antigrindină"

6.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

Finalizare proiectare si engineering, obtinere avize, autorizatii, asistentă tehnică, consultantă, know-how si executie lucrări de c+m pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

1.030,257

15.12.2009

Capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul VII „Alte transferuri", articolul 55.01.05 „Programul de realizare a Sistemului national antigrindină"

 

TOTAL GENERAL:

 

4.300,257

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - In anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Dăbuleni" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 687 si 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, la sectiunea I „Bunuri imobile", pozitia nr. 37 se modifică după cum urmează:

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cismea publică si teren aferent";

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafată totală teren 2.937 mp, situată în tarlaua 116, parcela 90 (929 mp), tarlaua 117, parcela 10/1 (1.019 mp), tarlaua 117, parcela 11 (989 mp), având următoarele vecinătăti: N - Delcea Florea, S- Dinu Marin, Cristuinea losif, Consiliul Local Dăbuleni, E - str. CA. Rosetti, V - Delcea Florea, Cristuinea Iosif;

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „1991";

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „1.980,72 lei, respectiv 3.671,25 lei";

- coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orasului Dăbuleni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4/15.02.1999 si Hotărârii Consiliului Local nr. 25/29.07.2009".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 1.305.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA., Sucursala de Transport Sibiu, amplasate în Statia electrică 220/110 kV Alba lulia si în Statia electrică 400/110 kV Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Timisoara, amplasate în Statia electrică 400/220/110 kV Mintia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si valorificării, în conditiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 4. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 3.


Art. 5. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 1.321.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A., Sucursala de Transport Sibiu

 

Nr. de identificare Ministerul Economiei

Codul de cIasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar (Companie)

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar în domeniul  public

(lei)

Valoarea rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005

(lei)

Anul PIF

(mijloc fix)

62196 - Statia 220/110 kV Alba lulia

8.14

AUTOTRAFO NR. 106794 200 MVA 220/110kV

3.321.505

2.799.732

1.761.816

1.037.916

1983

62198 - Statia 400/110 kV Brasov

8.14

TRAFO 400/110 kV, 250000 kVA, S = 107781- 335351

335.351

2.289.814

1.323.996

965.818

1984

 

 

TOTAL

 

5.089.546

3.085.812

2.003.734

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A., Sucursala de Transport Timisoara

 

Nr. de identificare Ministerul Economiei

Codul de

cIasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar (Companie)

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar în domeniul public

(lei)

Valoarea rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat  conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005

(lei)

Anul PIF

(mijloc fix)

99723 - Statia 400/220/110kV Mintia

8.14

Celule 220 kV inclusiv instalatii, comenzi, protectii

2.000.380

130.781

130.781

0

1969

8.14

Celule 220 kV inclusiv instalatii, comenzi, protectii

2.000.381

130.781

130.781

0

1969

8.14

Echipament de teleprotectie 220 kV

2.000.388

68.215

68.215

0

1969

8.14

Statia 220 kV

2.000.419

255.998

255.998

0

1969

 

 

TOTAL

 

585.775

585.775

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Zamfir Daniel-Tudorel

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Zamfir Daniel-Tudorel exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Ilfov până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.330.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea si numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (2) si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se revocă din functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Robert Laurentiu lapornicu.

Art. 2. - Se numeste în functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Ilie Dincă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.333.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Dumitru-Nicanor Teculescu se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Bălti, Republica Moldova.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.334.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Gentiana Serbu se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Cahul, Republica Moldova.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.335.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.337.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI „METROREX" - S.A.

Sediu: Bucuresti, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare: 13863739

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2009

Propuneri

0

1

2

3

4

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

639.024,40

I.       

VENITIRI TOTALE (rd.3+10+15)

2

612.056,41)

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care (rd.4+5+6a+8+9):

3

601.556,40

 

 

a) productia vândută

4

142.950,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

6

299.614,57

 

 

- subventii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:

6a

324.343.00

 

 

- subventii pentru mentenanta mat.rulant (col.5 prestatii 2008, ce se plătesc în 2009)-contract alstom

6a1

24.728.43

 

 

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

alte venituri din exploatare, din care :

9

158.991.83

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi si studenti, a gratuitătilor pt. revolutionari si veterani de război )

9a

8.000.00

 

 

- alte venituri din exploatare (venituri din subventii pentru investitii)

9b

68.640,00

 

 

- venituri din alte surse

9e

82.351,83

 

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

10.500,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

10.500.00

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care:

16

26.968,1)0

 

 

- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe APEX

17

 

 

 

- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe APEX

18

 

 

 

- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar.REM cf.contract ALSTOM

19

18.573.00

 

 

- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe ptr. repar. REM cf.contract ALSTOM

20

8.395.00

B

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE

21

639.024,41)

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.23+53+56)

22

612.056,40

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

23

602.256,40

 

 

a) cheltuieli materiale

24

9.798.40

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

25

46.573.29

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

26

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care :

27

284.576.96

 

 

- salarii

28

195.281.02

 

 

- contracte de mandat

29

80,30

 

 

- cheltuieli cu asigurările sociale si protectia socială , din care:

30

73.651,22

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

31

62.515.62

 

 

- cheltuieli privitul contributia la asigurări pentru soma)

32

<J~6,H1

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

33

10.158.79

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

34

15.564.42

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571 2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care :

35

2.783.94

 

 

- lichele de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

36

 

 

 

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

37

 

 

 

- fonduri specia/e aferente fondului de salarii

38

4.395,62

 

 

- tichete de masă

39

8.384.86

 

 

- tic/tete de vacantă

40

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

41

68.640,00

 

 

0 alte cheltuieli de exploatare, din care :

42

192.667,75

 

 

-cheltuieli privind prestatiile externe din care:

43

192,667.75

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

44

3.60

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

 


0

1

2

3

5

 

 

- cheltuieli de receclamă si publicitate, din care:

46

0

 

 

- tichele cadou pentru ch. de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, ca modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

49

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

50

 

 

 

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

51

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

52

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

53

9.800,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

54

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

55

9.800.00

 

3

Cheltuieli extraordinare

56

 

III.

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:

57

26.968,00

 

 

- rambursări credite externe APEX

58

 

 

 

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX

59

 

 

 

- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf.contract ALSTOM

60

18.573.00

 

 

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM

61

8.395.00

IV.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

62

0

V.

IMPOZIT PT PROFIT

63

 

VI.

PROFTUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROPTT, din care :

64

 

 

1.

Rezerve legale

65

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

66

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

67

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare ptr.proieclele cofinantate din împrumuturi externe, precum si ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri alerente acestor împrumuturi externe

68

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

69

 

 

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.65,66,67,68 si 69

70

 

 

7.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

71

 

 

8.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stal sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stal

72

 

 

9.

Profilul nerepartizal pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

73

 

VII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

74

246.641,00

 

1

Surse proprii

75

68.640.00

 

2

Alocatii de la buget, total din care:

76

1 76.939.00

 

 

- Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

77

83.319.00

 

 

- Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă

78

93.620.00

 

3

Credite bancare (intrări de credite externe)

79

1.062.00

 

 

- interne

80

 

 

 

- externe

81

1.062.00

 

4

Alte surse

82

 

VIII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

83

246.641,00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

84

246.641.00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

85

 

 

 

- interne

86

 

 

 

- externi;

87

 

IX.

SURSE PENTRl ALOCATII PLĂTI , RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRl INVESTITII , din care:

88

161,00

 

 

- pentru rambursare credite externei (BEI)

89

0

 

 

- pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe (BEI)

90

161.00

X.

UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE , PENTRU INVESTITII , din care:

91

161,00

 

 

- pentru rambursare credite externe (B131)

92

0

 

 

- pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe (BEI)

93

161,00

XI.

REZERVE, din care:

94

 

 

1

Rezerve legale

95

 

 

2

Rezerve statutare

96

 

 

3

Alte rezerve

97

 


D

1

2

3

5

XII.

DATE DE FUNDAMENTARE

98

 

 

1

Venituri totale

99

612.056,40

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

100

612.056,40

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

101

4.255

4

Nr.mediu de personal total

102

4.223

5

Fond de salarii, din care :

103

195.281,02

 

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

104

195.259.02

 

b) alte cheltuieli cu personalul

105

22.00

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

106

3.853,09

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/pers.) trd.99/102- în preturi curente)

107

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.99/102 - în preturi comparabile)

108

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) - prestatii desfăsurate în cadrul activitătii de exploatare a metroului (nr.de tren km conventionali) /nr.mediu de personal

109

930.00

10

Cheltuieli loiale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)* 1000] = (rd.22/rd.2) x l000

110

1.000.00

11

Plăti restante - total

111

38.027,00

 

- preturi curente

112

38.027,00

 

- preturi comparabile

113

38.027.00

12

Creante restante - total

114

11.289,00

 

- preturi curente

115

11.289.00

 

- preturi comparabile

116

11.289.00

 

indicator fizic = nr. de tren km conventionali

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 18 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 28, în loc de: „28. Seyranyan Ruzanna, fiica lui Hovhanisyan Garnik si Danelyan Laura, născută la data de 22 iulie 1979 în localitatea Yerevan, Armenia, cetătean armean, cu domiciliul în Târgu Mures, aleea Cornisa nr. 27, ap. 6, judetul Mures. (2.055/A/2007)" se va citi: „28. Seiranian Ruzanna, fiica lui Hovhanisyan Garnik si Danelyan Laura, născută la data de 22 iulie 1979 în localitatea Yerevan, Armenia, cetătean armean, cu domiciliul în Târgu Mures, aleea Cornisa nr. 27, ap. 6, judetul Mures. (2.055/A/2007)."

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 5, în loc de: „5. Boroznet Zinaida, fiica lui Cerchez Ion (născut la 24.03.1938 în localitatea Nisporeni) si Ana, născută la data de 15 decembrie 1970 în localitatea Bolduresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Budesti, raionul Criuleni. (2.352/2004) Copii minori: Boroznet lurie, născut la data de 21.10.1995. "se va citi: „5. Boroznet Zinaida, fiica lui Cerchez Ion (născut la 24.03.1938 în localitatea Bolduresti, raionul Nisporeni) si Ana, născută la data de 15 decembrie 1970 în localitatea Bolduresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Budesti, raionul Criuleni. (2.352/2004) Copii minori: Boroznet lurie, născut la data de 21.10.1995."


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.