MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 771/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 771         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            53. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.327. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 „Judetul Arges" la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

            1.328. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

            1.329. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            234. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

            891. - Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) si (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic a domnului deputat Marin Bobes, fără apartenentă la un grup parlamentar;

- încetează calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a domnului deputat Gheorghe Zoicas, fără apartenentă la un grup parlamentar;

- domnul deputat Valeriu Stefan Zgonea, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în locul domnului deputat Vasile Filip Soporan;

- doamna deputat Aurelia Vasile, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, în locul domnului deputat Gheorghe Zoicas.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 noiembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 53.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 „Judetul Arges" la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 72 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - în anexa nr. 3 „Judetul Arges" la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 28 septembrie 2009, cu modificările ulterioare, rubrica cuprinzând sectiile de votare speciale stabilite a fi organizate în orasul Mioveni se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Municipiul/ orasul/ comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

„Orasul Mioveni

Centrul Cultural Mioveni

Str. Tudor Musatescu, bl.V2B, parter, CP 115400"

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.327.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 169.638,0 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.328.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

SITUATIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

 

 

 

- mii lei -

CAPITOL

COD

DENUMIRE INDICATOR

Modificare

5000

 

TOTAL GENERAL

169.638

 

01

CHELTUIELI CURENTE

169.638

 

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

169.638

5001

 

BUGET DE STAT

169.638

 

01

CHELTUIELI CURENTE

169.638

 

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

169.638

6101

 

ORDINE PUBLICA

168.138

 

01

CHELTUIELI CURENTE

168.138

 

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

168.138

6501

 

ÎNVĂTĂMÂNT

1.500

 

01

CHELTUIELI CURENTE

1.500

 

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 23 octombrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (2) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2009, conform anexelor nr. 2 si 4.

(6) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2009, în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009, în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009, precum si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică pe anul 2009."

2. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.329.

 

ANEXA

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2009)

 

SUPLIMENTAREA

bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2009, pentru cheltuielile aferente organizării si desfăsurării referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

 

 

 

 

- mii lei -

INSTITUTIA

Capitolul

Cheltuieli

TOTAL

Personal

Bunuri si servicii

Ministerul Afacerilor Externe

51.01

40

150

190

TOTAL GENERAL:

 

40

150

190


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere

 

Având în vedere art. 52 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si art. 94 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 130/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2009.

Nr. 234.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) percepe tarife, prevăzute în anexa nr. 1, si taxe, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 2. - Conform prevederilor art. 94 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare, tarifele si taxele se fundamentează, se aprobă si se încasează conform instructiunilor tehnice emise de conducătorul A.N.R.M.

Art. 3. - Actele eliberate în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, pentru care A.N.R.M. percepe tarife si taxe, sunt reprezentate prin acorduri, avize, aprobări, consultare si utilizare de date si informatii referitoare la resursele de petrol.

 

CAPITOLUL II

Fundamentarea tarifelor si taxelor

 

Art. 4. - În exercitarea atributiilor prevăzute de legislatia în vigoare, A.N.R.M. analizează, din punctul de vedere al conformitătii cu actele normative care reglementează activitatea extractivă, studiile de fezabilitate, documentatiile de evaluare a resurselor/rezervelor, precum si planurile si programele de explorare/exploatare, în vederea eliberării avizelor, acordurilor, aprobărilor si actelor de verificare, înregistrare si confirmare a resurselor/rezervelor de petrol.

Art. 5. - Tarifele si taxele se fundamentează pe baza costurilor aferente, directe si indirecte, cuprinzând cheltuieli cu salariile, contributii sociale aferente salariilor si cheltuieli materiale.

Art. 6. - În evaluarea numărului de ore necesar elaborării unui act sunt luate în considerare:

a) activitatea de secretariat si arhivă (înregistrare, repartizare, urmărire a procesului, corespondentă cu solicitantul si/sau cu alte entităti, după caz, căutarea în arhive si manipularea documentelor necesare pentru solutionarea solicitării eto);


b) activitatea de documentare;

c) solicitarea si analiza unor puncte de vedere;

d) solicitarea unor expertize independente, dacă este cazul. Plata expertizelor independente se face direct de titularul acordului petrolier către expertul atestat de A.N.R.M.;

e) solicitarea unor eventuale completări si precizări ale documentatiei;

f) eliberarea actului;

g) aprobarea actului eliberat de conducerea A.N.R.M.

Art. 7. - Tarifele pentru actele eliberate de A.N.R.M., prevăzute la lit. a, b, h si i din anexa nr. 1 vor fi încadrate, în functie de gradul de complexitate, conform criteriilor prezentate în anexele nr. 2 si 3.

Art. 8. - Taxele pentru consultarea si utilizarea unor date si informatii referitoare la resursele de petrol se calculează în functie de gradul de complexitate, volumul informatiilor, calitatea acestora, metodele de investigare si de vechimea acestora.

Art. 9. - Taxele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 4 vor fi încadrate în clase de complexitate conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 10. - Actualizarea tarifelor si taxelor se face în situatiile în care costurile directe si indirecte depăsesc cu mai mult de 20% costurile curente.

 

CAPITOLUL III

Încasarea tarifelor si taxelor

 

Art. 11. - Solicitarea eliberării actelor prevăzute în anexele nr. 1 si 4 se face prin scrisori-comandă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 6 si 7.

Art. 12. - Emiterea facturii pentru tarifele si taxele percepute de A.N.R.M. se face de către Directia economico-financiară, resurse umane si administrativ.

Art. 13. - Actele se eliberează numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului, respectiv a taxei corespunzătoare.

Art. 14. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiunile tehnice

 

LISTA

cuprinzând tarifele percepute de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru actele eliberate în domeniul petrolier

 

Nr. crt.

Denumirea actului

Tariful (lei)

a.

Avize si aprobări*)

 

a.1

Clasa A. Acte de complexitate redusă

810,00

a.2

Clasa B. Acte de complexitate medie

1.220,00

a.3

Clasa C. Acte de complexitate ridicată

1.630,00

b.

Aviz pentru programul anual de dezvoltare a exploatării**)

 

b.1

Categoria A

810,00

b.2

Categoria B

1.220,00

b.3

Categoria C

1.630,00

b.4

Categoria D

2.035,00

c.

Aviz pentru modificarea programului anual de dezvoltare a exploatării

810,00

d.

Aprobarea programului anual de dezvoltare, reabilitare, modernizare a Sistemului national de transport al petrolului si terminalului petrolier

1.630,00

e.

Avizarea programului anual al activitătii de transport/avizarea pentru abandonarea unor portiuni din:

- Sistemul national de transport al gazelor

- Sistemul national de transport al titeiului

- Terminalul petrolier

4.070,00

f.

Avizarea studiilor pentru consumuri tehnologice din instalatii proprii

4.070,00

g.

Avizarea consumurilor tehnologice lunare

2.035,00

h.

Actele de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol - expertizare **)

 

h.1

Categoria A

3.660,00

h.2

Categoria B

4.880,00

h.3

Categoria C

6.510,00

h.4

Categoria D

9.770,00

 

Actele de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol - emitere încheieri**)

 

i.1

Categoria A

1.630,00

i.2

Categoria B

2.035,00

i.3

Categoria C

2.850,00

i.4

Categoria D

3.660,00

j.

Acorduri petroliere

4.070,00


*) Conform încadrărilor din anexa nr. 2 la instructiunile tehnice.

**) Conform încadrărilor din anexa nr. 3 la instructiunile tehnice.


 

ANEXA Nr. 2

la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în clasa A, B sau C a actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale prevăzute la lit. a din anexa nr. 1 la instructiunile tehnice

 

Clasa A. - Acte de complexitate redusă, categoria a.1

În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

A.a) situate la adâncimi mai mici de 1.000 m;

A.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate redusă (o singură metodă);

A.c) în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin:

- înclinări reduse ale straturilor;

- lipsa variatiilor de facies;

- formatiuni nederanjate tectonic. Actele de complexitate redusă sunt:

A.1. aviz pentru săparea sondelor până la adâncimea de 1.000 m;

A.2. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice sau geochimice (un singur perimetru sau o singură metodă de explorare);

A.3. aviz pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor;

A.4. aviz pentru modificarea amplasamentului (peste 150 m fată de amplasamentul initial);

A.5. aviz pentru încadrarea sondelor la categoria explorare;

A.6. aviz pentru sistarea lucrărilor (foraj sau probe de productie);

A.7. aviz pentru modificarea obiectivului si adâncimii;

A.8. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. A.a)- A.c).

 

Clasa B. - Acte de complexitate medie, categoria a.2

În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

B.a) situate pe treapta de adâncime cuprinsă între 1.000 m si 3.000 m;

B.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate medie (două sau mai multe metode de explorare);

B.c) în zonele cu geologie complicată, caracterizată prin:

- straturi larg cutate;

- formatiuni afectate de falii normale sau de decrosare;

- formatiuni care prezintă variatii laterale de facies! Actele de complexitate medie sunt:

B.1. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi cuprinse între 1.000 m-3.000 m;

B.2. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice si geochimice (două sau mai multe perimetre si/sau două ori mai multe metode de explorare);

B.3. aviz pentru trecerea în conservare a sondelor;

B.4. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală sau definitivă;

B.5. aviz pentru abandonarea sondelor;

B.6. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

B.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

B.8. aprobarea de asociere;

B.9. aprobarea transferului acordului de explorare-dezvoltare-exploatare;

B.10. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. B.a)-B.c).

 

Clasa C. - Acte de complexitate ridicată, categoria a.3

În această categorie se încadrează actele emise referitoare la obiective:

Ca) situate la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate ridicată (mai multe metode de explorare);

C.c) situate în zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin:

- straturi puternic tectonizate;

- formatiuni afectate de falii cu caracter de încălecare;

- formatiuni care prezintă frecvente variatii de facies pe orizontală si verticală. Actele de complexitate ridicată sunt:

C.1. aviz pentru programul de cercetare anual;

C.2. aviz pentru săparea sondelor la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.3. aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice si geochimice (mai mult de două perimetre sau mai mult de două metode de explorare);

C.4. aviz pentru abandonarea sondelor;

C.5. aviz pentru trecerea în conservare;

C.6. aviz pentru trecerea în exploatare experimentală/definitivă;

C.7. aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

C.8. aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

C.9. aviz pentru transformarea în sondă de injectie;

C.10. aprobarea transferului acordului de dezvoltare-exploatare, exploatare sau înmagazinare gaze naturale;

C.11. alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. Ca)-C.c).

 

*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum două dintre conditiile clasei respective.


 

ANEXA Nr. 3 la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în categoria de complexitate A, B, C sau D a actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale prevăzute la lit. b, h si i din anexa nr. 1 la instructiunile tehnice

 

Categoria zăcământului

Criteriile de încadrare

A.

Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

 

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

 

- 1-2 tipuri de substantă

 

- maximum 5 blocuri tectonice separate din punct de vedere hidrodinamic

 

- maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

 

- maximum 20 de sonde săpate pe structură

B.

Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

 

-1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

 

- 1-2 tipuri de substantă

 

- maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau două boltiri secundare în cadrul structurii

 

- 6- 10 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

 

- 21-100 de sonde săpate pe structură

C.

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni medii, care au:

 

- 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

 

- mai mult de două tipuri de substantă

 

- 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau maximum două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

 

- 11-15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

 

- 21-100 de sonde săpate pe structură

D.

Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni mari, care au:

 

- peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice

 

- mai mult de două tipuri de substantă

 

- peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau mai mult de 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau mai mult de două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic

 

- peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie

 

- peste 100 de sonde săpate pe structură


*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre conditiile categoriei respective.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

LISTA

cuprinzând taxele pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resursele de petrol

 

Nr. crt.

Tip de date

Unitate de măsură

Taxa**)

-lei-

1

Documentatii geologice si geofizice*), pachete de date

buc.

 

1.A

Clasa A

 

10.000,00

1.B

Clasa B

 

15.000,00

1.C

Clasa C

 

20.000,00

2

Coloane stratigrafice

km

200,00

3

Sectiuni geologice si paralelizări ale diagrafiilor geofizice

km

100,00

4

Hărti geologice

km2

150,00

5

Hărti specifice (isobate, isopachite, rezerve, geofizice etc.)

km2

60,00

6

Hărti cu amplasarea sondelor si localizarea profilelor seismice

km2

30,00

7

Profile seismice

- onshore

- offshore

 

Km

km

 

100,00

60,00

8

Diagrafii geofizice de sondă

- standard

- complexe

 

buc.

buc.

 

800,00

1.500,00

9

Buletine de analiză de laborator

parametru

5,00

10

Carate, probe

kg

1.000,00

11

Consultare date

oră/specialist

600,00


*) Încadrarea în clase de complexitate se face conform anexei nr. 3 la instructiunile tehnice.

**) Taxele mentionate corespund unor date si informatii mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani, taxele se reduc astfel:

a) 20%, pentru date si informatii cu o vechime de 10-20 de ani;

b) 30%, pentru date si informatii cu o vechime de 20-40 de ani;

c) 40%, pentru date si informatii cu o vechime mai mare de 40 de ani.

 

ANEXA Nr. 5

la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în clasa A, B sau C a documentatiilor geologice si geofizice prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 4 la instructiunile tehnice

 

Clasa A:

a) se referă la suprafete mai mici de 50 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variatiilor de facies, formatiuni în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variatiilor de facies si/sau formatiuni nederanjate tectonic;

c) cuprinde date si informatii înregistrate cu cel mult două metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la cel mult 20 de sonde;

e) cuprinde date mai vechi de 20 de ani.

 

Clasa B:

a) se referă la suprafete cuprinse între 50 km2 si 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie complicată, caracterizată prin prezenta straturilor larg cutate, formatiuni afectate de falii normale sau de decrosare si/sau formatiuni care prezintă variatii laterale de facies;

c) cuprinde date si informatii înregistrate cu 2-4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la 21-100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime de 10-20 de ani.

 

Clasa C:

a) se referă la suprafete mai mari de 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin straturi puternic tectonizate, afectate de falii cu caracter de încălecare si/sau formatiuni care prezintă frecvente variatii de facies pe orizontală si verticală;

c) cuprinde date si informatii înregistrate prin mai mult de 4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la mai mult de 100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime mai mică de 10 ani.


*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre conditiile clasei respective.

 

ANEXA Nr. 6

la instructiunile tehnice

 

SCRISOARE-COMANDĂ

- model -

 

Persoana juridică....................................................................... Nr. .../.........

Reprezentată prin......................................................................

Adresa ........................................................................................

Cod unic de înregistrare.............................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului.....................................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail....................................

 

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, vă transmitem anexat documentatia ..................*), în vederea emiterii ...................**), pentru operatiuni petroliere în perimetrul..............................***).


*) Titlul documentatiei.

**) Conform denumirii actelor precizate în anexele nr. 1 si 2 la instructiunile tehnice.

***) Denumirea perimetrului conform titulaturii din acordul de concesiune.


 

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

.......................................................................

 

Încadrarea documentatiei*)

Documentatia a fost evaluată în cadrul...................................**), se încadrează la pozitia............. din anexa nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 234/2009, si se tarifează cu suma de....................lei.

 

Data

…………………

Director,

…………………


*) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

**) Titulatura directiei generale sau a inspectoratelor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în ale căror atributii intră emiterea actului solicitat.

 

ANEXA Nr. 7

la instructiunile tehnice

 

SCRISOARE-COMANDĂ

- model -

 

Persoana juridică.........................................

Reprezentată prin........................................

Adresa .........................................................

Cod unic de înregistrare..............................

Cont......................................................

Banca ....................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului............................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail.............................

 

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, în vederea efectuării operatiunilor petroliere în perimetrul ..........................., vă rugăm să ne puneti la dispozitie următoarele date/informatii:

1........................................................................;

2........................................................................;

3........................................................................

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita taxa percepută, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

.......................................................................

 

Încadrarea datelor/informatiilor solicitate conform anexei nr. 4 la instructiunile tehnice*)

Datele/informatiile solicitate se încadrează la pozitia/pozitiile ...................... din anexa nr. 4 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 234/2009, si se taxează cu suma de.........................lei.

 

Data

…………………

Director,

…………………


*) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1)si art. 12 alin. (1)si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, precum si ale art. 15, 16 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 septembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Nu au obligatia de a transmite notificarea prevăzută la alin. (1) persoanele care furnizează următoarele servicii:

a) transport si livrare a trimiterilor postale proprii personal de către expeditorul acestora;

b) transport si livrare a trimiterilor postale proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului si urmăresc nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia legat de activitatea în cauză;

c) transport si livrare a unei singure trimiteri postale a expeditorului, efectuate cu titlu gratuit si în mod nemijlocit de către o persoană fizică împuternicită de expeditor în acest scop;

d) colectare, sortare, transport si livrare a trimiterilor postale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autoritătilor publice, în conformitate cu prevederile legale;

e) transport si livrare cu titlu gratuit a înscrisurilor care însotesc bunurile transportate si livrate împreună cu acestea."

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociatiei familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, însotit de certificate de înscriere mentiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comertului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării;

c) dovada calitătii de reprezentant legal al solicitantului a persoanei mentionate în formularul-tip al notificării, în copie;

d) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;

e) conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, semnate si stampilate de reprezentantul solicitantului.

(2) Solicitantul persoană juridică română care nu are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum si certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul federatiilor, după caz, în copie;

b) actul de înfiintare, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

c) dovada calitătii de reprezentant legal al solicitantului a persoanei mentionate în formularul-tip al notificării, în copie;

d) conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, semnate si stampilate de reprezentantul solicitantului.

(3) Solicitantii persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care intentionează să furnizeze servicii postale în România, în conditiile dreptului de stabilire, precum si solicitantii persoane străine cu sediul principal într-un stat tert vor anexa la formularul-tip documentele prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), dacă este cazul, solicitantii pot depune dovada calitătii de reprezentant al solicitantului a persoanei împuternicite să reprezinte solicitantul în relatia cuANCOM.

(5) Solicitantii persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care intentionează să furnizeze servicii postale în România, cu caracter temporar, în conditiile libertătii de a furniza servicii, vor anexa la formularul-tip următoarele documente:

a) documentele echivalente celor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) sau la alin. (2) lit. a) si b), după caz;

b) desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru desfăsurarea partială sau integrală a activitătii de furnizare de servicii postale pe teritoriul României, unde se transmite corespondenta legată de această activitate, inclusiv în relatia cu ANCOM;

c) desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relatia cu ANCOM si adresa de contact aleasă a acesteia de pe teritoriul României;

d) actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului al persoanei juridice ori, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale al persoanei prevăzute la lit. c) ori documente echivalente, în copie;

e) conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, semnate si stampilate de reprezentantul solicitantului;

f) un document din care să rezulte perioada pentru care se intentionează furnizarea de servicii postale pe teritoriul României.

(6) Solicitantul poate indica în cuprinsul formularului-tip al notificării data estimativă a începerii furnizării fiecărui serviciu postal. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul va dobândi, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), drepturile si obligatiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare serviciu postal.

(7) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată estimativă anterioară datei realizării notificării, acesta dobândeste drepturile si obligatiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile indicate în notificare de la data realizării notificării în conditiile art. 5 alin. (1).

(8) Toate documentele într-o limbă străină transmise ANCOM de către un solicitant trebuie însotite si de o traducere în limba română."

3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANCOM a documentelor care atestă îndeplinirea cerintelor, prevederile art. 4 alin. (6) si (7) aplicându-se în mod corespunzător."

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Solicitantul care a realizat notificarea în conditiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de servicii postale, denumit în continuare furnizor, si dobândeste drepturile si obligatiile specifice prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile postale indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 4 alin. (6) si (7), după caz."

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - În termen de 7 zile de la data realizării notificării, ANCOM eliberează si transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta beneficiază de dreptul de a furniza serviciile postale indicate în notificare, precum si data de la care se naste dreptul de a furniza fiecare dintre aceste servicii postale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) si (7), după caz."

6. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Dreptul de a furniza servicii postale, precum si celelalte drepturi si obligatiile prevăzute de regimul de autorizare generală încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea furnizorului, prin transmiterea, în original, a cererii-tip prevăzute în anexa nr. 4, însotită de dovada calitătii de reprezentant al solicitantului, dacă acesta este altul decât reprezentantul solicitantului mentionat în formularul-tip al notificării;

b) de la data intrării în faliment în conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

c) în cazul aplicării sanctiunii retragerii acestui drept;

d) la data dizolvării ori a încetării, în orice alt mod, a existentei furnizorului.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) îsi produce efectele de la data transmiterii către ANCOM sau de la o dată ulterioară prevăzută în cuprinsul acesteia. ANCOM va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza unele sau toate serviciile postale si va emite un nou certificat-tip în cazul în care furnizorul nu a renuntat la dreptul de a furniza toate serviciile postale.

(3) Retragerea dreptului de a furniza toate sau anumite categorii de servicii postale se dispune prin decizie a presedintelui ANCOM, în conditiile legii, se comunică furnizorului si se publică pe pagina de internet a ANCOM. Persoana căreia i s-a aplicat sanctiunea retragerii dreptului de a furniza servicii postale nu mai poate dobândi dreptul de a furniza servicii postale pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de serviciu universal nu pot renunta, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile postale pentru care au fost desemnati furnizori de serviciu universal."

7. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Dreptul de a furniza toate sau anumite categorii de servicii postale se suspendă în următoarele cazuri:

a) la cererea furnizorului, în caz de inactivitate temporară, însotită de o copie a încheierii judecătorului-delegat sau a hotărârii judecătoresti irevocabile, după caz;

b) în cazul aplicării sanctiunii suspendării acestui drept, prin decizie a presedintelui ANCOM, care se comunică furnizorului si se publică pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii postale potrivit alin. (1) lit. a) se suspendă toate drepturile si obligatiile furnizorului în relatia cu ANCOM, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, legate de activitatea de furnizare de servicii postale.

(3) Încetarea inactivitătii temporare a furnizorului produce renasterea drepturilor si a obligatiilor prevăzute de regimul de autorizare generală, în urma transmiterii către ANCOM a unei copii a încheierii judecătorului-delegat sau a hotărârii judecătoresti irevocabile, după caz, privind reluarea activitătii furnizorului.


(4) Sanctiunea suspendării dreptului de a furniza servicii postale se dispune de către ANCOM pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

(5) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii postale potrivit alin. (1) lit. b), furnizorul are în relatia cu ANCOM, precum si cu alte persoane fizice sau juridice obligatiile prevăzute de autorizatia generală si de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de servicii postale.

(6) Încetarea sanctiunii suspendării dreptului de a furniza servicii postale produce renasterea drepturilor prevăzute de regimul de autorizare generală. Dacă, după expirarea perioadei de suspendare, furnizorul nu elimină cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va putea dispune retragerea dreptului de a furniza servicii postale."

8. La articolul 10 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) mentiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza servicii postale."

9. În anexa nr. 1 la punctul 1.1, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) serviciul de publicitate prin postă - serviciu postal având ca obiect un număr de minimum 500 de trimiteri postale interne sau internationale depuse la acelasi punct de acces, în acelasi timp, care urmează să fie transportate si livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si a numărului de identificare ale destinatarului, precum si a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin postă chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje având un continut diferit, precum si trimiterile care contin, în afară de publicitate prin postă, si alte trimiteri în acelasi ambalaj;".

10. La anexa nr. 1, punctul 3.8.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.8.1. Furnizorul are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de către terti a unor servicii de colectare, sortare, transport si livrare a trimiterilor postale. Colectarea si livrarea trimiterilor postale nu se pot realiza decât direct de către un furnizor de servicii postale sau indirect, prin intermediul unui tert care exercită aceste activităti în numele si pe seama furnizorului de servicii postale, pe baza unui contract încheiat în formă scrisă cu acesta."

11. La anexa nr. 1, după punctul 3.8.1 se introduce un nou punct, punctul 3.8.11, cu următorul cuprins:

„3.8.11. Furnizorul de servicii postale răspunde fată de utilizatori pentru prestarea serviciului postal în conditiile pct. 3.8.1."

12. La anexa nr. 1, punctul 3.13.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.13.1. Furnizorul are obligatia de a inscriptiona în mod lizibil toate trimiterile postale introduse în reteaua sa postală cu:

a) denumirea sau marca sa comercială;

b) data acceptării trimiterilor postale înregistrate; sau

c) data colectării trimiterilor postale neînregistrate, cu exceptia trimiterilor postale care fac obiectul serviciului de publicitate prin postă francate cu amprente obtinute cu presă de imprimerie sau un alt procedeu de imprimare ori de timbrare."

13. În anexa nr. 1 la punctul 3.21.1, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) de a transmite o copie a contractului având ca obiect colectarea sau livrarea trimiterilor postale, în termen de 15 zile de la încheiere;".

14. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

15. Anexa nr. 3 se abrogă.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 891.

 

ANEXAI)

(Anexa nr. 2 la Decizia nr. 2.858/2007)

 

NOTIFICARE

privind furnizarea serviciilor postale în conditiile regimului de autorizare generală

 

  1. Date necesare identificării solicitantului si comunicării eficiente cu acesta*:

 


* În cazul solicitantilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care intentionează să furnizeze servicii postale, în conditiile libertătii de a furniza servicii, se vor prezenta informatiile de identificare echivalente.


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


B. Descrierea tipurilor de servicii pe care solicitantul intentionează să le furnizeze si data estimativă a începerii activitătii (data la care se va naste dreptul de a furniza serviciul respectiv):

 

Tipurile de servicii pe care solicitantul intentionează să le furnizeze

Data

(se completează cu data de la care solicitantul intentionează să dobândească dreptul de a furniza serviciile postale:

| z.z. | | l.l. | | a.a.a.a. | )

 A. Servicii postale induse în sfera

Serviciului Universal

 A.l. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale în greutate de până la 2 kg (corespondentă, imprimate)

 

 A.2. Publicitate prin postă având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 2 kq

 

 A.3. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale în greutate de până la 10 kg

 

 A.4. Distribuirea coletelor postale în greutate de până ia 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 A.5. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri postate în greutate de până la 2 kg sau colete postale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete postale cu limita de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 2 kg sau colete postale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete postale cu limita de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 B. Servicii postale neinduse în sfera

serviciului universal

 B.l. Servicii având ca obiect trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg (corespondentă, imprimate)

 

 B.2. Serviciul de publicitate prin postă având ca obiect trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg

 

 B.3. Servicii având ca obiect colete postale interne cu limite de greutate între 10 si 50 kg

 

 B.4. Servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 10 si 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia

 

 B.5. Servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 20 si 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 B.6. Serviciul Ramburs

 

 B.7. Serviciul Schimbare destinatie

 

 B.8. Serviciul Livrare specială

 

 B.9. Serviciul Confirmare de primire

 

 B.10. Serviciul Express

 

 B.II. Serviciul de schimb de documente

 

 

C. Detalii privind reteaua postală utilizată pentru furnizarea serviciilor postale:

Lista continând toate punctele fixe de acces si de contact, deservite de personal, precum si toate celelalte constructii apartinând retelei postale

(în cazul în care tabelul de mal jos nu contine spat/u suficient pentru înscrierea tuturor Informatiilor se va anexa o listă cu acestea).

 

Nr. crt.

Tipul

Adresa completă

Telefon

Fax

Program de lucru cu publicul (zile/ore)

1.

Puncte de acces fixe deservite de personal

 

 

 

 

2.

Puncte de contact fixe deservite de personal

 

 

 

 

3.

Alte clădiri ce apartin retelei postale (de ex. centre de sortare etc.)

 

 

 

-


D. Următoarele documente sunt anexate notificării:

 certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie, ori documente echivalente;

  actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, însotite de certificate de înscriere mentiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comertului, cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării, ori documente echivalente;

  dovada calitătii de reprezentant legal al solicitantului, în copie sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;

  numai atunci când este cazul, desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru desfăsurarea partială sau integrală a activitătii de furnizare de servicii postale pe teritoriul României, unde se transmite corespondenta legată de această activitate, inclusiv în relatia cu ANCOM;

  numai atunci când este cazul, desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relatia cu ANCOM si adresa de contact aleasă a acesteia de pe teritoriul României si actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale al acesteia ori documente echivalente, în copie;

  numai atunci când este cazul, un document din care să rezulte perioada pentru care se intentionează furnizarea de servicii postale pe teritoriul României;

  conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale.

 

Subsemnatul,........................................................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.292 din Codul Penal privind infractiunea de fals în declaratii, că am calitatea de reprezentant al solicitantului si că toate datele si informatiile cuprinse în prezenta notificare si în documentele anexate sunt corecte si complete.

 

Semnătura reprezentantului si stampila solicitantului


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.