MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 760/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 760         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 25 din 4 noiembrie 2009 privind contestatia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii

 

Hotărârea nr. 26 din 4 noiembrie 2009 referitoare la contestatia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Predescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Hotărârea nr. 27 din 4 noiembrie 2009 privind contestatia formulată de domnul Constantin Ninel Potîrcă referitoare la neacordarea si nerepartizarea timpilor de antenă conform legii de către birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României si de către postul public de televiziune - Societatea Română de Televiziune

 

Hotărârea nr. 28 din 4 noiembrie 2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Hotărârea nr. 29 din 5 noiembrie 2009 referitoare la contestatia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Constantin Ninel Potârcă, George Crin Laurentiu Antonescu, George Becali, Hunor Kelemen, Corneliu Vadim Tudor, Mircea-Dan Geoană, Traian Băsescu, Ovidiu Cristian Iane, Sorin Mircea Oprescu, Remus Florinel Cernea, Constantin Rotam, Gheorghe Eduard Manole la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.254. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 655/2009 privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat si repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5.098. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea de programe scolare pentru discipline de studiu din învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            26. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 18/2009 privind operatiunile de încasări si plăti efectuate prin conturile fondului de pensii facultative


 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 25

din 4 noiembrie 2009

privind contestatia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

La data de 2 noiembrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Eduard Manole prin care solicită obligarea Societătii Nationale de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) de a permite accesul gratuit la timpii de antenă stabiliti prin lege, în vederea expunerii egale a tuturor candidatilor la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.978F/2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei formulate de domnul Eduard Manole se arată că Adresa din 22 octombrie 2009 trimisă de la Cabinetul candidatului Eduard Manole către Televiziunea Română (TVR), chiar dacă nu cuprinde în continutul său în mod expres solicitarea timpilor de antenă, nu reprezintă o încălcare a dispozitiilor art. 191 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, însăsi calitatea de candidat independent la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 exprimă intentia si dreptul contestatorului de a beneficia în mod gratuit de timpii de antenă stabiliti prin lege. Or, ceea ce prezintă importantă în adresa către televiziunea natională nu este semantica adresei, ci spiritul legii, respectiv dreptul candidatului de a avea expunerea publică egală cu a celorlalti contracandidati.

Reprezentantii TVR au refuzat recunoasterea dreptului legitim de acces egal si gratuit la serviciile publice de televiziune, astfel că tergiversarea solutionării plângerii, neincluderea ca si candidat independent în grila de programe a TVR si neacceptarea la negocieri reprezintă o încercare de a priva contestatorul de o sansă egală cu a celorlalti candidati în ceea ce priveste prezentarea propriei platforme electorale cu ocazia alegerilor pentru Presedintele României.

În concluzie, contestatorul solicită Curtii Constitutionale să rezolve cu celeritate cererea privind accesul neîngrădit la timpii de antenă gratuit privind serviciile publice de radio si televiziune, astfel încât decizia Curtii să devină obligatorie si opozabilă pentru TVR si SRR.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a contestatiei, cererile formulate de autorul contestatiei, adresate conducerii serviciilor publice de radio si televiziune îndeplinind conditiile prevăzute de art. 191 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenă.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficia al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 193 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind împiedicarea unui candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii.

Examinând contestatia, Curtea constată următoarele:

Campania electorală si desfăsurarea alegerilor pentru functia de Presedinte al României sunt reglementate prin Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare. Conform art. 16 alin. (1) din lege, „Pentru candidatii la alegerea Presedintelui României, accesul la serviciile publice de radio si televiziune este egal si gratuit”. În acest sens, legea prevede că „Orarul pentru campania electorală si repartizarea timpilor de antenă [...] se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor”.

Pentru a putea beneficia de accesul egal si gratuit la serviciile publice de radio si televiziune, candidatii sunt obligati, potrivit art. 191 alin. (1) din lege, să solicite, până la data începerii campaniei electorale, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune acordarea timpilor de antenă. Asa fiind, Curtea constată că dispozitiile legale conditionează accesul la serviciile publice de radio si televiziune de respectarea obligatiei fiecărui candidat de a solicita, în termenul prevăzut de lege, acordarea timpilor de antenă, sub sanctiunea decăderii din exercitiul dreptului, solicitările formulate după data începerii campaniei electorale nefiind luate în considerare.

În aplicarea dispozitiilor legale, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.044/2009 a fost aprobat programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui României în anul 2009, respectiv termenele de realizare ale actiunilor procedurale prevăzute de Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare. Potrivit pct. 38 din anexa la hotărâre, candidatii pot solicita acordarea timpilor de antenă până la data începerii campaniei electorale, deci cel mai târziu 22 octombrie 2009.

Din documentele aflate la dosar rezultă că domnul Eduard Manole a transmis către conducerea serviciilor publice de radio si televiziune, în data de 22 octombrie 2009, două adrese prin care înstiinta destinatarii cu privire la intentia sa de a candida la alegerile prezidentiale, precizând în acest sens că îsi va depune candidatura la Biroul Electoral Central pe data de 23 octombrie 2009, ora 20,00. Prin intermediul acelorasi adrese, domnul Eduard Manole solicita „transmiterea detaliilor legate de accesul nostru [al candidatului] la serviciile oferite de Societatea Română de Radiodifuziune”, oferind datele de contact pentru realizarea acestei informări.

Prin urmare, Curtea urmează a analiza dacă adresele formulate de domnul Eduard Manole întrunesc conditiile prevăzute de lege cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenă.

Astfel, cererile sunt întocmite în formă scrisă si sunt adresate conducerii Societătii Nationale de Televiziune, domnului Alexandru Sassu - presedinte director general, respectiv conducerii SRR, doamnei Măria Toghină - presedinte director general. Cererile au fost transmise prin fax, iar, potrivit raportului de expediere, operatiunea de trimitere/primire a documentului s-a realizat în data de 22 octombrie 2009, deci în termenul legal, până la data începerii campaniei electorale.

Cu privire la continutul adreselor, respectiv solicitarea având ca obiect „transmiterea detaliilor legate de accesul nostru [al candidatului] la serviciile oferite de Societatea Română de Radiodifuziune”, Curtea constată că, desi aceasta nu contine expres cererea privind acordarea timpilor de antenă, referirea la accesul la serviciile publice de radio si televiziune, în forma si modalitătile pe care TVR si SRR urmează a le comunica candidatului, este suficientă pentru a califica adresa formulată de domnul Eduard Manole ca respectând conditiile prevăzute de art. 191 alin. (1) din lege. Curtea retine că acordarea timpilor de antenă constituie expresia recunoasterii dreptului candidatilor de a accede egal si gratuit la serviciile publice de radio si televiziune în scopul de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale, astfel că invocarea a însusi dreptului de către candidatul la alegeri în continutul cererii adresate conducerii serviciilor publice de radio si televiziune, coroborată cu îndeplinirea cumulată a celorlalte conditii impuse de lege, îndreptăteste persoana în cauză de a-si exercita dreptul câstigat în mod legitim.

Prin urmare, Curtea constată că cererile formulate de autorul contestatiei, adresate conducerii serviciilor publice de radio si televiziune îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 191 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Admite contestatia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii.

Obligă birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului si reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune să stabilească orarul pentru campania electorală si repartizarea timpilor de antenă cu privire la candidatul Eduard Manole.

Hotărârea este definitivă si se comunică Biroului Electoral Central, birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, precum si reprezentantilor serviciilor publice de radio si televiziune.

Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 26

din 4 noiembrie 2009

referitoare la contestatia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Predescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

La data de 3 noiembrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Gheorghe Predescu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 43/D din 25 octombrie 2009 privind respingerea înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.979F/2009, la care au fost atasate propunerea de candidatură a domnului Gheorghe Predescu împreună cu decizia contestată, transmise de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. J5.950 din 25 octombrie 2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Gheorghe Predescu sustine că, desi îndeplineste conditiile de fond pentru a candida la alegerile pentru functia de Presedinte al României, Biroul Electoral Central i-a respins candidatura.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a fost depusă la Curtea Constitutională cu depăsirea termenului prevăzut de dispozitiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 43/D din 25 octombrie 2009 privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Predescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Examinând contestatia, Curtea constată următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, „în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), [...] candidatii, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestatiile se fac în scris si se depun la Curtea Constitutională.”, iar, în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (2) din acelasi act normativ, „înregistrarea si respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora.”

Asa cum rezultă din actele dosarului, domnul Gheorghe Predescu a depus la Biroul Electoral Central, la data de 23 octombrie 2009, cererea de înregistrare a candidaturii sale, candidatură respinsă prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 43/D din 25 octombrie 2009, împotriva căreia domnul Gheorghe Predescu a formulat contestatie la Biroul Electoral Central, înregistrată sub nr. 10/CT/BEC/PRdin 2 noiembrie 2009, si înaintată Curtii Constitutionale la data de 3 noiembrie 2009, după expirarea termenului de 24 ore prevăzut de art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de prevederile de lege citate si situatia mai sus arătată, Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestatia formulată de domnul Gheorghe Predescu împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind respingerea înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 si urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată de domnul Gheorghe Predescu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 43/D din 25 octombrie 2009 privind respingerea înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 27

din 4 noiembrie 2009

privind contestatia formulată de domnul Constantin Ninel Potîrcă referitoare la neacordarea si nerepartizarea timpilor de antenă conform legii de către birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României si de către postul public de televiziune - Societatea Română de Televiziune

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

La data de 3 noiembrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Constantin Ninel Potîrcă referitoare la neacordarea si nerepartizarea timpilor de antenă conform legii de către birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României si de către postul public de televiziune - Societatea Română de Televiziune.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.980F/2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei formulate de domnul Constantin Ninel Potîrcă se arată că, desi a formulat si a depus în termen legal solicitările privind acordarea timpilor de antenă, acestea au fost primite si confirmate partial, din culpa exclusivă a Societătii Române de Televiziune, numai de către posturile regionale TVR Timisoara si TVR Craiova. Această culpă constă, în opinia contestatorului, în neactualizarea site-ului oficial al institutiei, din acesta lipsind informatiile referitoare la numărul de telefon sau de fax la care aceasta ar putea fi contactată. Precizează că, prin utilizarea unor motoare de căutare pe internet, a reusit să afle numerele de fax ale studiourilor regionale ale Televiziunii Române si a transmis către acestea cererile de acordare a timpilor de antenă. Ulterior, pe data de 23 octombrie 2009 a fost informat că doar 3 dintre numerele de telefon obtinute erau valabile, si anume cel de la TVR Bucuresti, unde s-a încercat de 4 ori transmiterea, dar fără succes, cel de la TVR Timisoara, unde i s-a si înregistrat cererea, si cel de la TVR Craiova. Arată că, urmare acestei stări de fapt, nu poate beneficia de timpii de antenă ai Televiziunii Române TVR.

Totodată, sustine că Societatea Română de Televiziune a avut o atitudine „inflexibilă, părtinitoare si neprofesionistă”, spre deosebire de alte posturi private de televiziune care i-au comunicat disponibilitatea de a-i acorda timp de antenă, precizând si datele persoanelor de contact.

În continuare, contestatorul critică atitudinea discriminatorie a Societătii Române de Televiziune, care a acordat timp de antenă în cadrul emisiunilor televiziunilor regionale pentru candidatii care au solicitat timp de antenă numai pentru TVR, dar nu si contestatorului, desi acesta s-a adresat atât TVR, cât si televiziunilor locale ale TVR.

Arată că, prin decizia luată, Societatea Română de Televiziune si birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au încălcat grav interesele electoratului - de a primi informatii corecte, astfel încât să îsi poată exercita dreptul de vot în cunostintă de cauză, ale candidatilor - de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele si programele politice si ale radiodifuzorilor - de a-si exercita drepturile si responsabilitătile care decurg din profesia de jurnalist.

În concluzie, contestatorul solicită Curtii Constitutionale să admită contestatia si „să ia măsurile ce se impun”.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind necesare unele informatii de la Societatea Română de Televiziune, iar, în lipsa acestora, pune concluzii de respingere a contestatiei, arătând că, din documentele aflate la dosarul cauzei nu rezultă cu certitudine că domnul Constantin Ninel Potîrcă a făcut dovada transmiterii către Societatea Română de Televiziune a solicitării sale de acordare a timpului de antenă.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 193 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind împiedicarea unui candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii.

Examinând contestatia, Curtea constată următoarele:

Campania electorală si desfăsurarea alegerilor pentru functia de Presedinte al României sunt reglementate prin Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare. Conform art. 16 alin. (1) din lege, „Pentru candidatii la alegerea Presedintelui României, accesul la serviciile publice de radio si televiziune este egal si gratuit”. În acest sens, legea prevede că „Orarul pentru campania electorală si repartizarea timpilor de antenă [...] se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor”.

Pentru a putea beneficia de accesul egal si gratuit la serviciile publice de radio si televiziune, candidatii sunt obligati, potrivit art. 191 alin. (1) din lege, să solicite, până la data începerii campaniei electorale, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune acordarea timpilor de antenă. Asa fiind, Curtea constată că dispozitiile legale conditionează accesul la serviciile publice de radio si televiziune de respectarea obligatiei fiecărui candidat de a solicita, în termenul prevăzut de lege, acordarea timpilor de antenă, sub sanctiunea decăderii din exercitiul dreptului, solicitările formulate după data începerii campaniei electorale nefiind luate în considerare.

În aplicarea dispozitiilor legale, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.044/2009 a fost aprobat programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui României în anul 2009, respectiv termenele de realizare ale actiunilor procedurale prevăzute de Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare. Potrivit pct. 38 din anexa la hotărâre, candidatii pot solicita acordarea timpilor de antenă până la data începerii campaniei electorale, cel mai târziu 22 octombrie 2009.

Din documentele aflate la dosar rezultă că domnul Constantin Ninel Potîrcă a transmis prin fax solicitarea sa către studiourile teritoriale Craiova, Cluj, lasi si Timisoara, precum si către studioul central al TVR, în data de 20 octombrie 2009.

Curtea urmează a analiza dacă adresele formulate de domnul Constantin Ninel Potîrcă întrunesc conditiile prevăzute de lege cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenă.

În acest scop, la data de 4 noiembrie 2009, Curtea a solicitat Societătii Române de Televiziune informatii referitoare la demersurile întreprinse de domnul Constantin Ninel Potîrcă în vederea obtinerii timpului de antenă. Prin Adresa nr. C/5.487 din 4 noiembrie 2009, institutia mentionată a confirmat faptul că acest candidat „a solicitat timpi de antenă Societătii Române de Televiziune, în termenul prevăzut de lege, către studiourile teritoriale TVR Timisoara si TVR Craiova si, în consecintă, beneficiază de spatii de campanie la aceste studiouri teritoriale”.

Astfel, cererile au fost întocmite în formă scrisă, iar, potrivit raportului de expediere prin fax, operatiunea de trimitere a documentului s-a realizat în data de 20 octombrie 2009, deci în termenul legal, până la data începerii campaniei electorale.

Curtea observă că formula de adresabilitate folosită de domnul Constantin Ninel Potîrcă în cererile adresate prin fax studiourilor teritoriale si studioului central este generică, nefiind individualizată pentru fiecare studio teritorial. Întrucât, potrivit art. 45 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare, acestea sunt unităti fără personalitate juridică aflate în structura Societătii Române de Televiziune, Curtea consideră că aveau obligatia de a o retransmite, la rândul lor, Societătii Române de Televiziune.

Curtea retine că acordarea timpilor de antenă constituie expresia recunoasterii dreptului candidatilor de a accede egal si gratuit la serviciile publice de radio si televiziune în scopul de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale.

Totodată, Curtea constată că, astfel cum rezultă si din prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 853/2009 privind regulile de desfăsurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui României, „radiodifuzorii sunt obligati să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăsurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii: a) echitate - toti candidatii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului;”.

Mai mult decât atât, Curtea observă că situatia creată în spetă, prin care domnul Constantin Ninel Potîrcă beneficiază de timp de antenă doar la două dintre studiourile locale ale TVR, instituie o discriminare între cetătenii tării sub aspectul accesului la o informare corectă si completă. Astfel, este neconstitutional, fiind împotriva principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, ca doar cetătenii care au mijloacele tehnice de receptionare a celor două studiouri locale ale Societătii Române de Televiziune să fie informati cu privire la actiunile desfăsurate de un candidat la presedintie în timpul campaniei electorale, iar cei care pot receptiona postul national să fie privati de această posibilitate. Având în vedere importanta momentului pe care îl reprezintă în viata politică a tării alegerile pentru functia de Presedinte al României, candidatii la functia de Presedinte al României trebuie, în primul rând, să aibă acces la timpul de antenă furnizat de acel sau acele studiouri ale Societătii Române de Televiziune care au acoperire natională.

Asadar, Curtea constată că cererile formulate de autorul contestatiei, adresate Societătii Române de Televiziune îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 191 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările constitutionale,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Admite contestatia formulată de domnul Constantin Ninel Potîrcă referitoare la neacordarea si nerepartizarea timpilor de antenă conform legii de către birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului si de către postul public de televiziune - Societatea Română de Televiziune.

Obligă birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului si reprezentantii Societătii Române de Televiziune să stabilească orarul pentru campania electorală si repartizarea timpilor de antenă la postul national de televiziune pentru domnul Constantin Ninel Potîrcă, candidat independent pentru functia de Presedinte al României.

Hotărârea este definitivă si se comunică Biroului Electoral Central, birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului si reprezentantilor Societătii Române de Televiziune.

Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 28

din 4 noiembrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

La data de 3 noiembrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Marin Dută împotriva Deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.981 F/2009, la care au fost atasate propunerea de candidatură a domnului Traian Băsescu, împreună cu decizia contestată.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Marin Dută sustine că domnul Traian Băsescu a actionat mereu împotriva intereselor nationale ale României. Totodată, autorul contestatiei face si o propunere de reformă electorală în materia alegerilor parlamentare si prezidentiale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a fost depusă la Curtea Constitutională cu depăsirea termenului prevăzut de dispozitiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia împotriva Deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Examinând contestatia, Curtea constată următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 112 a|in. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, „în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), [...] candidatii, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestatiile se fac în scris si se depun la Curtea Constitutională.”, iar, în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (2) din acelasi act normativ, „înregistrarea si respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora”.

Asa cum rezultă din actele dosarului, domnul Marin Dută a depus la Curtea Constitutională a României, la data de 3 noiembrie 2009, o contestatie privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, după expirarea termenului de 24 ore prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de prevederile de lege citate si situatia mai sus arătată, Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestatia formulată de domnul Marin Dută împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 si urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată de domnul Marin Dută împotriva Deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 29

din 5 noiembrie 2009

referitoare la contestatia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Constantin Ninel Potârcă, George Crin Laurentiu Antonescu, George Becali, Hunor Kelemen, Corneliu Vadim Tudor, Mircea-Dan Geoană, Traian Băsescu, Ovidiu Cristian Iane, Sorin Mircea Oprescu, Remus Florinel Cernea, Constantin Rotaru, Gheorghe Eduard Manole la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

La data de 3 noiembrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Gheorghe Piperea împotriva deciziilor Biroului Electoral Central prin care s-a dispus înregistrarea candidaturilor validate în data de 23 octombrie 2009 la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.982F/2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Gheorghe Piperea solicită verificarea minutioasă a listelor de sustinători ai candidatilor la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, motivat de împrejurarea că are serioase suspiciuni cu privire la veridicitatea datelor consemnate în listele de sustinători pentru fiecare candidat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a fost depusă la Curtea Constitutională cu depăsirea termenului prevăzut de dispozitiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Desi documentul depus a fost intitulat de către autorul său drept „cerere”, Curtea constată că acesta, prin continutul său, are natura juridică a unei contestatii si urmează a fi tratat ca atare.

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturilor validate în data de 23 octombrie 2009 la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Examinând contestatia, Curtea constată următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 112 a|in. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, „în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), [...] candidatii, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestatiile se fac în scris si se depun la Curtea Constitutională.”, iar, în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (2) din acelasi act normativ, „înregistrarea si respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora”.

Asa cum rezultă din actele dosarului, domnul Gheorghe Piperea a depus la Curtea Constitutională la data de 3 noiembrie 2009 prezenta contestatie, după expirarea termenului de 24 ore prevăzut de art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de prevederile de lege citate si situatia mai sus arătată, Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestatia formulată de domnul Gheorghe Piperea si urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată de domnul Gheorghe Piperea împotriva înregistrării candidaturilor domnilor Constantin Ninel Potârcă, George Crin Laurentiu Antonescu, George Becali, Hunor Kelemen, Corneliu Vadim Tudor, Mircea-Dan Geoană, Traian Băsescu, Ovidiu Cristian Iane, Sorin Mircea Oprescu, Remus FlorineL Cernea, Constantin Rotaru, Gheorghe Eduard Manole la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTE,

TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 655/2009 privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat si repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19 si 20, precum si al anexei nr. 3/25/29 din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 655/2009 privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat si repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 si 377 bis din 3 iunie 2009, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Modificările si completările din anexă se efectuează în limita sumelor prevăzute în anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 655/2009, cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.254.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

Nr. crt.

Anexa la Hotărârea

Guvernului nr.

655/2009

Nr. pozitiei din anexa

la Hotărârea Guvernului

nr. 655/2009

Judetul/Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma

(mii lei)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

ARAD

 

 

1

1

19

Grupul Scolar „Atanasie Marienescu” oras Lipova, pentru Scoala cu clasele I-IV, satul Grosii Noi, comuna Bârzava

Reabilitare

0

2

 

 

Scoala cu clasele I-IV, sat Grosii Noi, comuna Bârzava

Reabilitare

25

3

1

23

Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” oras Chisineu-Cris, pentru Scoala Generală Comuna Olari

Reabilitare

0

4

 

 

Scoala Generală Comuna Olari

Reabilitare

18

5

1

24

Grupul Scolar „Mihai Viteazul” oras Ineu, pentru Grădinita cu program normal sat Groseni, comuna Archis

Reabilitare

0

6

 

 

Grădinita cu program normal comuna Archis

Reabilitare

10

7

1

25

Grupul Scolar Industrial „loan Buteanu”, comuna Gurahont, pentru Scoală Generală Comuna Plescuta

Reabilitare

0

8

 

 

Scoala Generală Comuna Plescuta

Reabilitare

20


1

2

3

4

5

6

9

1

29

Grupul Scolar Industrial Oras Sebis, pentru Scoala cu clasele I-IV comuna Ignesti

Reabilitare

0

10

 

 

Scoala cu clasele I-IV comuna Ignesti

Reabilitare

10

11

1

30

Grupul Scolar Industrial Oras Sebis, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Susani, comuna Ignesti

Reabilitare

0

12

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Susani, comuna Ignesti

Reabilitare

10

13

1

31

Grupul Scolar „Atanasie Marienescu” oras Lipova, pentru Scoala cu clasele I-IV „Sever Bocu” comuna Sistarovăt

Reabilitare

0

14

 

 

Scoala cu clasele I-IV „Sever Bocu” comuna Sistarovăt

Reabilitare

15

15

1

33

Grupul Scolar „Atanasie Marienescu” oras Lipova, pentru Scoala Generală Comuna Bârzava

Utilităti

0

16

 

 

Scoala Generală Comuna Bârzava

Utilităti

30

17

1

38

Grupul Scolar „Mihai Viteazul” oras Ineu, pentru Scoala Generală Sat Groseni, comuna Archis

Utilităti

0

18

 

 

Scoala Generală Comuna Archis

Utilităti

13

19

3

43

Grupul Scolar „Atanasie Marienescu”, oras Lipova, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Căpruta, comuna Bârzava

Reabilitare

0

20

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Căpruta, comuna Bârzava

Reabilitare

25

21

3

47

Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” oras Chisineu-Cris, pentru Scoala Generală Comuna Olari

Reabilitare

0

22

 

 

Scoala Generală Comuna Olari

Reabilitare

27

23

3

48

Grupul Scolar „Mihai Viteazul” oras Ineu, pentru Grădinita cu program normal sat Groseni, comuna Archis

Reabilitare

0

24

 

 

Grădinita cu program normal comuna Archis

Reabilitare

10

25

3

49

Grupul Scolar Industrial „loan Buteanu” comuna Gurahont, pentru Scoală Generală Comuna Plescuta

Reabilitare

0

26

 

 

Scoala Generală Comuna Plescuta

Reabilitare

25

27

3

51

Grupul Scolar Industrial Oras Sebis, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Nădălbesti, comuna Ignesti

Reabilitare

0

28

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Nădălbesti, comuna Ignesti

Reabilitare

10

29

3

52

Grupul Scolar „Atanasie Marienescu” oras Lipova, pentru Scoala cu clasele I-IV „Sever Bocu” comuna Sistarovăt

Reabilitare

0

30

 

 

Scoala cu clasele I-IV „Sever Bocu” comuna Sistarovăt

Reabilitare

15

31

3

69

Grupul Scolar „Mihai Viteazul” oras Ineu, pentru Scoala Generală Sat Groseni, comuna Archis

Utilităti

0

32

 

 

Scoala Generală Comuna Archis

Utilităti

12

 

ARGES

 

 

33

2

30

Colegiul National „I.C. Brătianu” municipiul Pitesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII comuna Bradu

Reabilitare

0

34

 

 

Colegiul National „I.C. Brătianu” municipiul Pitesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII comuna Bradu

Utilităti

124

35

3

83

Colegiul National „I.C. Brătianu” municipiul Pitesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII comuna Bradu

Reabilitare

0

36

 

 

Colegiul National „I.C. Brătianu” municipiul Pitesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII comuna Bradu

Utilităti

84

 

BACĂU

 

 

37

1

46

Scoala cu clasele I-VIII comuna Strugari, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Petricica, comuna Strugari

Obiectiv de investitii

0


1

2

3

4

5

6

38

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Strugari, comuna Strugari, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Petricica, comuna Strugari

Reabilitare

18

39

1

52

Scoala cu clasele I-VIII comuna Strugari, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Răchitis, comuna Strugari

Obiectiv de investitie

0

40

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Strugari, comuna Strugari, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Răchitis, comuna Strugari

Reabilitare

18

41

2

37

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Ardeoani, comuna Ardeoani

Obiectiv de investitii

0

42

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Ardeoani, comuna Ardeoani

Reabilitare

18

43

2

40

Scoala de Arte si Meserii „Scarlat Longhin” sat Dofteana, comuna Dofteana

Obiectiv de investitii

0

44

 

 

Scoala de Arte si Meserii „Scarlat Longhin” sat Dofteana, comuna Dofteana

Utilităti

18

45

2

47

Scoala cu clasele I-VIII sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, pentru Grădinita cu program normal, sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti

Obiectiv de investitii

0

46

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti

Reabilitare

8

47

2

48

Scoala cu clasele I-VIII sat Parava, comuna Parava, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Teius, comuna Parava

Obiectiv de investitii

0

48

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Parava, comuna Parava, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Drăgusani, comuna Parava

Reabilitare

19

49

2

61

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Ardeoani, comuna Ardeoani, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 sat Ardeoani, comuna Ardeoani

Obiectiv de investitii

0

50

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Ardeoani, comuna Ardeoani, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 sat Ardeoani, comuna Ardeoani

Reabilitare

18

51

2

62

Scoala de Arte si Meserii Sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu

Consolidare

0

52

 

 

Scoala de Arte si Meserii Sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu

Utilităti

8

53

2

66

Scoala cu clasele I-VIII sat Dealu Morii, comuna Dealu Morii

Reabilitare

0

54

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Dealu Morii, comuna Dealu Morii

Utilităti

95

55

2

96

Scoala cu clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Lichitiseni, comuna Vultureni

Reabilitare

0

56

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Lichitiseni, comuna Vultureni

Obiectiv de investitii

8

57

2

98

Scoala cu clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Nazărioaia, comuna Vultureni

Reabilitare

0

58

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Nazărioaia, comuna Vultureni

Obiectiv de investitii

16

59

2

105

Scoala cu clasele I-VIII sat Traian, comuna Traian, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Hertioana, comuna Traian

Reparatii capitale

0

60

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Traian, comuna Traian, pentru Grădinita cu program normal sat Traian, comuna Traian

Reparatii capitale

5

61

2

107

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Orbeni, comuna Orbeni

Utilităti

0

62

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Orbeni, comuna Orbeni

Reabilitare

60

63

3

97

Scoala de Arte si Meserii „Scarlat Longhin” sat Dofteana, comuna Dofteana

Obiectiv de investitii

0

64

 

 

Scoala de Arte si Meserii „Scarlat Longhin” sat Dofteana, comuna Dofteana

Utilităti

19

65

3

104

Scoala cu clasele I-VIII sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, pentru Grădinita cu program normal, sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti

Obiectiv de investitii

0

66

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti

Reabilitare

8

67

3

105

Scoala cu clasele I-VIII sat Parava, comuna Parava, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Teius, comuna Parava

Obiectiv de investitii

0

68

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Parava, comuna Parava, pentru Scoala cu clasele I-VIII Drăgusani, comuna Parava

Reabilitare

7


1

2

3

4

5

6

69

3

121

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Ardeoani, comuna Ardeoani, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 sat Ardeoani, comuna Ardeoani

Obiectiv de investitii

0

70

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Ardeoani, comuna Ardeoani, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 sat Ardeoani, comuna Ardeoani

Reabilitare

19

71

3

122

Scoala cu clasele I-VIII sat Strugari, comuna Strugari

Obiectiv de investitii

0

72

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Strugari, comuna Strugari

Reabilitare

18

73

3

128

Scoala de Arte si Meserii Sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu

Consolidare

0

74

 

 

Scoala de Arte si Meserii Sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu

Utilităti

8

75

3

176

Scoala cu clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Lichitiseni, comuna Vultureni

Reabilitare

0

76

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Lichitiseni, comuna Vultureni

Obiectiv de investitii

8

77

3

178

Scoala cu clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Năzărioaia, comuna Vultureni

Reabilitare

0

78

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Năzărioaia, comuna Vultureni

Obiectiv de investitii

17

79

3

189

Scoala cu clasele I-VIII sat Traian, comuna Traian, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Hertioana, comuna Traian

Reparatii capitale

0

80

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Traian, comuna Traian, pentru Grădinita cu program normal sat Traian, comuna Traian

Reparatii capitale

5

81

3

190

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Valea Seacă, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 comuna Valea Seacă

Utilităti

0

82

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Valea Seacă, comuna Valea Seacă, pentru Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 sat Valea Seacă, comuna Valea Seacă

Reabilitare

65

 

 

 

BISTRITA-NĂSĂUD

 

 

83

2

135

Scoala generală sat Chiochis, comuna Chiochis

Reabilitare

0

84

 

 

Scoala generală sat Perisor, comuna Zagra

Reabilitare

16

85

2

136

Scoala generală sat Chiochis, comuna Chiochis, pentru Scoala generală sat Jimbor, comuna Chiochis

Reabilitare

0

86

 

 

Scoala generală sat Perisor, comuna Zagra

Reabilitare

41

87

3

265

Scoala generală „Grigore Herinean” sat Galatii Bistritei, comuna Galatii Bistritei

Reabilitare

0

88

 

 

Grădinita cu program normal sat Dipsa, comuna Galatii Bistritei

Reabilitare

30

89

3

266

Scoala generală sat Galatii Bistritei, comuna Galatii Bistritei, pentru Scoala generală sat Dipsa, comuna Galatii Bistritei

Reabilitare

0

90

 

 

Grădinita cu program normal sat Dipsa, comuna Galatii Bistritei

Reabilitare

30

91

3

274

Scoala de Arte si Meserii sat Sieu, comuna Sieu

Reabilitare

0

92

 

 

Scoala generală sat Ardan, comuna Sieu

Reabilitare

30

93

3

278

Liceul Teoretic „CR Vivu” sat Teaca, comuna Teaca, pentru Grădinita PN sat Teaca, comuna Teaca

Reabilitare

0

94

 

 

Scoala generală sat Viile Tecii, comuna Teaca

Obiectiv de investitii

27

95

 

 

Scoala generală sat Ocnita, comuna Teaca

Reabilitare

28

96

3

284

Scoala generală sat Chiochis, comuna Chiochis

Reabilitare

0

97

 

 

Scoala generală sat Perisor, comuna Zagra

Reabilitare

116


1

2

3

4

5

6

 

BOTOSANI

 

 

98

1

118

Colegiul National „Grigore Ghica Voievod” municipiul Dorohoi, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Mateieni, comuna Dimăcheni

Reabilitare

0

99

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Mateieni, comuna Dimăcheni

Reabilitare

50

100

1

124

Grup Scolar Oras Darabani, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Hudesti, comuna Hudesti

Reabilitare

0

101

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Hudesti, comuna Hudesti

Reabilitare

40

102

1

129

Scoala cu clasele I-VIII sat Vlăsinesti, comuna Vlăsinesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Sârbi, comuna Vlăsinesti

Reabilitare

0

103

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Vlăsinesti, comuna Vlăsinesti

Reabilitare

40

104

1

141

Colegiul National „Grigore Ghica Voievod” municipiul Dorohoi, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Poiana, comuna Cristinesti

Reabilitare

0

105

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Poiana, comuna Cristinesti

Reabilitare

40

106

1

146

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1, corp A+B, sat Cândesti, comuna Cândesti

Utilităti

0

107

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1, corp A+B, sat Cândesti, comuna Cândesti

Reabilitare

50

108

1

150

Colegiul National „Grigore Ghica Voievod” municipiul Dorohoi, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Dumbrăvita, comuna Ibănesti

Utilităti

0

109

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Dumbrăvita, comuna Ibănesti

Utilităti

74

110

2

144

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 oras Săveni, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Adăseni, comuna Adăseni

Reabilitare

0

111

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Adăseni, comuna Adăseni

Reabilitare

40

112

2

151

Grup Scolar Oras Stefănesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Ripiceni, comuna Ripiceni

Reabilitare

0

113

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Ripiceni, comuna Ripiceni

Reabilitare

50

114

2

152

Seminarul Teologic „Sf. lacob” municipiul Dorohoi, pentru Scoala cu clasele I-VIII, corp A+B, sat Corlăteni, comuna Corlăteni

Reabilitare

0

115

 

 

Scoala cu clasele I-VIII, corp A+B, sat Corlăteni, comuna Corlăteni

Reabilitare

50

116

2

155

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” municipiul Botosani, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Tocileni, comuna Stăuceni

Utilităti

0

117

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Tocileni, comuna Stăuceni

Reabilitare

50

118

3

308

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 oras Săveni, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Adăseni, comuna Adăseni

Reabilitare

0

119

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Adăseni, comuna Adăseni

Reabilitare

40

120

3

314

Colegiul National „Grigore Ghica Voievod” municipiul Dorohoi, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Mateieni, comuna Dimăcheni

Reabilitare

0

121

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Mateieni, comuna Dimăcheni

Reabilitare

50

122

3

320

Grup Scolar Oras Darabani, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Hudesti, comuna Hudesti

Reabilitare

0

123

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Hudesti, comuna Hudesti

Reabilitare

40

124

3

325

Scoala cu clasele I-VIII sat Vlăsinesti, comuna Vlăsinesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Sârbi, comuna Vlăsinesti

Reabilitare

0

125

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Vlăsinesti, comuna Vlăsinesti

Reabilitare

40

126

3

330

Grup Scolar Oras Stefănesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Ripiceni, comuna Ripiceni

Reabilitare

0

127

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Ripiceni, comuna Ripiceni

Reabilitare

50


1

2

3

4

5

6

128

3

334

Seminarul Teologic „Sf. lacob” municipiul Dorohoi, pentru Scoala cu clasele I-VIII, corp A+B, sat Corlăteni, comuna Corlăteni

Reabilitare

0

129

 

 

Scoala cu clasele I-VIII, corp A+B, sat Corlăteni, comuna Corlăteni

Reabilitare

50

130

3

343

Colegiul National „Grigore Ghica Voievod” municipiul Dorohoi, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Dumbrăvita, comuna Ibănesti

Utilităti

0

131

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Dumbrăvita, comuna Ibănesti

Utilităti

200

132

3

345

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” municipiul Botosani, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Tocileni, comuna Stăuceni

Utilităti

0

133

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Tocileni, comuna Stăuceni

Utilităti

50

134

3

349

Grup Scolar Oras Darabani, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Miorcani, comuna Rădăuti-Prut

Utilităti

0

135

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Miorcani, comuna Rădăuti-Prut

Utilităti

50

 

BUZĂU

 

 

136

1

175

Scoala cu clasele I-VIII comuna Blăjan, pentru Grădinita comuna Blăjani

Obiectiv de investitii

0

137

 

 

Liceul Pedagogic „Spiru Haret” municipiul Buzău, pentru Grădinita cu program normal sat Soresti, comuna Blăjani

Obiectiv de investitii

25

138

2

182

Colegiul National „B.P Hasdeu” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Suditi, comuna Gherăseni

Reabilitare

0

139

 

 

Liceul „Alexandru Marghiloman” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Suditi, comuna Gherăseni

Reabilitare

17

140

2

185

Colegiul National „B.P. Hasdeu” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

0

141

 

 

Liceul „Alexandru Marghiloman” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

50

142

2

186

Scoala cu clasele I-VIII sat Ziduri, comuna Ziduri

Reabilitare

0

143

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Zoita, comuna Ziduri

Reabilitare

50

144

3

409

Scoala cu clasele I-VIII comuna Blăjani pentru Grădinita comuna Blăjani

Obiectiv de investitii

0

145

 

 

Liceul Pedagogic „Spiru Haret” municipiul Buzău, pentru Grădinita cu program normal sat Soresti, comuna Blăjani

Obiectiv de investitii

25

146

3

420

Colegiul National „B.P. Hasdeu” municipiul Buzău, pentru Grădinita cu program normal nr. 1 sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

0

147

 

 

Liceul „Alexandru Marghiloman” municipiul Buzău, pentru Grădinita cu program normal nr. 1 sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

25

148

3

421

Colegiul National „B.P. Hasdeu” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Suditi, comuna Gherăseni

Reabilitare

0

149

 

 

Liceul „Alexandru Marghiloman” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Suditi, comuna Gherăseni

Reabilitare

18

150

3

424

Colegiul National „B.P. Hasdeu” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

0

151

 

 

Liceul „Alexandru Marghiloman” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-IV nr. 2 sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

50

152

3

425

Scoala cu clasele I-VIII sat Ziduri, comuna Ziduri

Reabilitare

0

153

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Zoita, comuna Ziduri

Reabilitare

50

154

3

429

Colegiul National „B.P. Hasdeu” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

0

155

 

 

Liceul „Alexandru Marghiloman” municipiul Buzău, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

35


2

3

4

5

6

 

CARAS-SEVERIN

 

 

156

3

451

Scoala cu clasele I-VIII sat Grădinari, comuna Grădinari

Reabilitare

0

157

 

 

Grădinita sat Greoni, comuna Grădinari

Reabilitare

80

 

CLUJ

 

 

158

1

221

Grădinita „Mica Sirenă” (nr. 64) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

0

159

 

 

Liceul Teoretic „Eugen Pora” municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

150

160

1

223

Grădinita „Dumbrava Minunată” (nr. 66) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

0

161

 

 

Liceul Teoretic „Eugen Pora” municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

73

162

 

 

Grădinita „Albă ca Zăpada” (nr. 1) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

127

163

1

224

Grădinita „Dumbrăvioara” (nr. 56) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

0

164

 

 

Grădinita „Albă ca Zăpada” (nr. 1) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

150

165

1

225

Grădinita „Licurici” (nr. 4) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

0

166

 

 

Grădinita „Albă ca Zăpada” (nr. 1) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

200

167

1

226

Grădinita „Poienita” (nr. 67) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

0

168

 

 

Grădinita „Albă ca Zăpada” (nr. 1) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

150

169

1

227

Grădinita „Albinuta” (nr. 63) municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

0

170

 

 

Scoala clasele I-VIII „Emil Isac” municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

150

171

2

225

Grădinita „Armonia”, municipiul Câmpia Turzii

Reabilitare

0

172

 

 

Grădinita „Armonia” - structura 1, municipiul Câmpia Turzii

Reabilitare

17

173

2

228

Scoala cu clasele I-VIII comuna Măguri-Răcătău, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Muntele Rece, comuna Măguri-Răcătău

Reabilitare

0

174

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Măguri-Răcătău, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Rasca, comuna Măguri-Răcătău

Reabilitare

17

175

3

518

Scoala cu clasele I-VIII comuna Măguri-Răcătău, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Muntele Rece, comuna Măguri-Răcătău

Reabilitare

0

176

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Măguri-Răcătău, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Măguri Suseni, comuna Măguri-Răcătău

Reabilitare

33

 

CONSTANTA

 

 

177

2

240

Scoala cu clasele I-VIII sat Cotu Văii, comuna Albesti

Obiectiv de investitii

0

178

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Albesti

Obiectiv de investitii

48

179

3

559

Scoala cu clasele I-VIII sat Cotu Văii, comuna Albesti

Obiectiv de investitii

0

180

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Albesti

Obiectiv de investitii

46

 

DÂMBOVITA

 

 

181

2

261

Scoala cu clasele I-VIII sat Bălteni, comuna Contesti

Obiectiv de investitii

0

182

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Bălteni, comuna Contesti, pentru Grădinita sat Bălteni, comuna Contesti

Obiectiv de investitii

40


1

2

3

4

5

6

183

2

264

Scoala cu clasele I-VIII comuna Costestii din Vale, pentru Grădinita sat Măruntisu, comuna Costestii din Vale

Obiectiv de investitii

0

184

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Costestii din Vale, pentru Grădinita sat Merisu, comuna Costestii din Vale

Obiectiv de investitii

96

185

2

270

Scoala cu clasele I-VIII comuna Nucet

Consolidare

0

186

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Cazaci, comuna Nucet

Obiectiv de investitii

100

187

2

283

Scoala cu clasele I-VIII comuna Branistea, pentru Grădinita sat Dâmbovicioara, comuna Branistea

Reabilitare

0

188

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Branistea, pentru Grădinita sat Dâmbovicioara, comuna Branistea

Obiectiv de investitii

42

189

2

286

Scoala cu clasele I-VIII comuna Crevedia, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Samurcasi, comuna Crevedia

Reabilitare

0

190

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Crevedia, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Samurcasi, comuna Crevedia

Utilităti

30

 

DOLJ

 

 

191

1

377

Liceul Teoretic „Gh. Magheru” comuna Cetate, pentru structura Scoala cu clasele I-IV Cetate, comuna Cetate

Reabilitare

0

192

 

 

Liceul Teoretic „Gh. Magheru” comuna Cetate

Reabilitare

40

193

1

387

Scoala cu clasele I-VIII municipiul Băilesti, pentru structura Scoala cu clasele I-IV sat Balasan, municipiul Băilesti

Reparatii capitale

0

194

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 municipiul Băilesti, pentru structura Scoala cu clasele I-IV sat Balasan, municipiul Băilesti

Reparatii capitale

50

195

2

317

Scoala cu clasele I-VIII comuna Călărasi, pentru structura Grădinita nr. 1 comuna Călărasi

Utilităti

0

196

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Călărasi, pentru structura Grădinita nr. 1 comuna Călărasi

Utilităti

49

197

3

717

Scoala cu clasele I-VIII comuna Goesti, pentru structura Scoala cu clasele I-IV + Grădinita sat Tandăra, comuna Goiesti

Obiectiv de investitii

0

198

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Tandăra, pentru structura Scoala cu clasele I-IV + Grădinita sat Tandăra, comuna Goiesti

Obiectiv de investitii

250

199

3

748

Scoala cu clasele I-VIII municipiul Băilesti, pentru structura Scoala cu clasele I-IV sat Balasan, municipiul Băilesti

Reparatii capitale

0

200

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 municipiul Băilesti, pentru structura Scoala cu clasele I-IV sat Balasan, municipiul Băilesti

Reparatii capitale

38

201

3

768

Scoala cu clasele I-VIII comuna Călărasi, pentru structura Grădinita nr. 1 comuna Călărasi

Utilităti

0

202

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Călărasi, pentru structura Grădinita nr. 1 comuna Călărasi

Utilităti

29

 

GALATI

 

 

203

1

398

Scoala cu clasele I-VIII pentru Grădinita cu două grupe sat Bălăbănesti, comuna Bălăbănesti

Obiectiv de investitii

0

204

 

 

Scoala cu clasele I-VIII pentru Grădinita cu o grupă sat Bălăbănesti, comuna Bălăbănesti

Obiectiv de investitii

50

205

1

399

Scoala cu clasele I-VIII pentru Grădinita cu o grupă sat Bursucani, comuna Bălăbănesti

Obiectiv de investitii

0

206

 

 

Scoala cu clasele I-VIII pentru Grădinita cu o grupă sat Lungesti, comuna Bălăbănesti

Obiectiv de investitii

50

207

1

412

Scoala cu clasele I-VIII comuna Beresti-Meria, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Aldesti, comuna Beresti-Meria

Reabilitare

0

208

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Beresti-Meria, pentru Grădinita sat Aldesti, comuna Beresti-Meria

Reabilitare

50

209

1

413

Scoala cu clasele I-VIII comuna Grivita, pentru Grădinita sat Grivita, comuna Grivita

Reabilitare

0

210

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Grivita, comuna Grivita

Reabilitare

50

211

1

415

Scoala de Arte si Meserii Comuna Cudalbi, pentru Grădinita nr. 1 sat Cudalbi, comuna Cudalbi

Reabilitare

0


1

2

3

4

5

6

212

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Cudalbi, pentru Grădinita nr. 1 sat Cudalbi, comuna Cudalbi

Reabilitare

50

213

1

420

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 oras Târgu Bujor pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Umbrăresti, oras Târgu Bujor

Utilităti

0

214

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 oras Târgu Bujor

Reabilitare

25

215

1

421

Scoala cu clasele I-VIII comuna Jorăsti, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Zărnesti, comuna Jorăsti

Utilităti

0

216

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Jorăsti, pentru Grădinita sat Zărnesti, comuna Jorăsti

Utilităti

25

217

1

422

Scoala de Arte si Meserii Sat Rediu, comuna Rediu

Utilităti

0

218

 

 

Scoala de Arte si Meserii comuna Rediu, pentru Grădinita sat Rediu, comuna Rediu

Utilităti

50

219

2

323

Grup Scolar Comuna Tudor Vladimirescu, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Privai, comuna Tudor Vladimirescu

Obiectiv de investitii

0

220

 

 

Grup Scolar Comuna Tudor Vladimirescu, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Privai, comuna Tudor Vladimirescu

Reabilitare

125

221

2

326

Scoala cu clasele I-VIII nr. 11 municipiul Tecuci, pentru Grădinita municipiul Tecuci

Obiectiv de investitii

0

222

 

 

Grădinita cu program normal nr. 1 municipiul Tecuci

Obiectiv de investitii

100

223

2

327

Grădinita sat Toflea, comuna Brăhăsesti

Obiectiv de investitii

0

224

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Brăhăsesti, pentru Grădinita nr. 1 comuna Brăhăsesti

Obiectiv de investitii

20

225

2

330

Scoala cu clasele I-VIII comuna Beresti-Meria, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Puricani, comuna Beresti-Meria

Reabilitare

0

226

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Beresti-Meria, pentru Grădinita sat Puricani, comuna Beresti-Meria

Utilităti

50

227

2

331

Scoala cu clasele I-VIII comuna Poiana, pentru Grădinita sat Poiana, comuna Poiana

Reabilitare

0

228

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Poiana, pentru Grădinita sat Poiana, comuna Poiana

Obiectiv de investitii

50

229

2

334

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Brăhăsesti, pentru Grădinita nr. 1 comuna Brăhăsesti

Reabilitare

0

230

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Brăhăsesti, pentru Grădinita nr. 1 comuna Brăhăsesti

Obieciv de investitii

40

231

3

783

Grădinita sat Toflea, comuna Brăhăsesti

Obiectiv de investitii

0

232

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Brăhăsesti, pentru Grădinita nr. 1 comuna Brăhăsesti

Obiectiv de investitii

80

233

3

794

Scoala cu clasele I-VIII comuna Drăgănesti, pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Malu Alb, comuna Drăgănesti

Reabilitare

0

234

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Drăgănesti, comuna Drăgănesti

Reabilitare

110

235

3

798

Grup Scolar Industrial Municipiul Tecuci

Reabilitare si dotări investitionale

0

236

 

 

Grup Scolar Industrial Municipiul Tecuci

Obiectiv de investitii

540

237

 

 

Grădinita nr. 2 municipiul Tecuci

Obiectiv de investitii

140

238

 

 

Grădinita nr. 6 municipiul Tecuci

Obiectiv de investitii

100

 

GIURGIU

 

 

239

2

351

Scoala cu clasele I-VIII sat Vlasin, comuna Schitu, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Cămineasca, comuna Schitu

Reabilitare

0

240

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Vlasin, comuna Schitu

Reabilitare

50


1

2

3

4

5

6

241

3

841

Scoala generală nr. 2 si Scoala generală nr. 5 sat Băneasa, comuna Băneasa

Utilităti

0

242

 

 

Scoala generală nr. 1 „Marin Ticulescu” si Scoala generală nr. 5 sat Băneasa, comuna Băneasa

Reabilitare

150

 

GORJ

 

 

243

1

459

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Capu Dealului, comuna Brănesti

Reabilitare

0

244

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Capu Dealului, comuna Brănesti

Utilităti

25

245

1

461

Scoala cu clasele I-VIII sat Căpreni, comuna Căpreni

Reabilitare

0

246

 

 

Scoala cu clasele I-IV si Grădinita sat Brătesti, comuna Căpreni

Reabilitare

15

247

1

466

Scoala cu clasele I-VIII sat Godinesti, comuna Godinesti, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Pârău de Pripor, comuna Godinesti

Reabilitare

0

248

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Godinesti, comuna Godinesti

Reabilitare

40

249

3

878

Scoala cu clasele I-VIII sat Godinesti, comuna Godinesti, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Pârău de Pripor, comuna Godinesti

Reabilitare

0

250

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Godinesti, comuna Godinesti

Reabilitare

40

 

HUNEDOARA

 

 

251

1

525

Scoala generală nr. 7 municipiul Vulcan

Reabilitare

0

252

 

 

Scoala cu clasele I-VIII municipiul Vulcan

Obiectiv de investitii

95

253

2

388

Scoala cu clasele I-IV sat Boita, comuna Răchitova

Reabilitare

0

254

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Vălioara, comuna Răchitova

Reabilitare

22

255

3

960

Scoala generală nr. 7 municipiul Vulcan

Reabilitare

0

256

 

 

Scoala cu clasele I-VIII municipiul Vulcan

Obiectiv de investitii

131

257

3

961

Scoala cu clasele I-VIII „Dominic Stanca” municipiul Orăstie

Reabilitare

0

258

 

 

Scoala cu clasele I-VIII „Dominic Stanca” municipiul Orăstie

Obiectiv de investitii

90

259

3

965

Scoala cu clasele I-IV sat Boita, comuna Răchitova

Reabilitare

0

260

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Vălioara, comuna Răchitova

Reabilitare

23

 

IALOMITA

 

 

261

1

554

Scoala cu clasele I-VIII comuna Manasia

Utilităti

0

262

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Manasia

Utilităti

42

263

 

 

Grădinita PN comuna Manasia

Utilităti

50

264

2

393

Scoala cu clasele I-VIII pentru Grădinita PN. sat Cosâmbesti, comuna Cosâmbesti

Reabilitare

0

265

 

 

Scoala cu clasele I-VIII, pentru Grădinita PN. sat Cosâmbesti, comuna Cosâmbesti

Utilităti

103

266

 

 

Scoala de Arte si Meserii „Areta Teodorescu” sat Grivita, comuna Grivita

Reparatii capitale

47

267

2

397

Scoala de Arte si Meserii Sat Bordusani, comuna Bordusani

Reabilitare

0

268

 

 

Scoala de Arte si Meserii „Areta Teodorescu” sat Grivita, comuna Grivita

Reparatii capitale

40


1

2

3

4

5

6

269

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Rosiori, comuna Rosiori

Reabilitare

50

270

 

 

Scoala cu clasele I-X sat Săveni, comuna Săveni - Sală de sport

Reparatii capitale

50

271

2

399

Scoala cu clasele I-VIII sat Poiana, comuna Ciulnita

Reparatii capitale

0

272

 

 

Scoala cu clasele I-VII comuna Ciulnita, pentru Grădinita PN sat Ciulnita, comuna Ciulnita

Reabilitare

84

 

ILFOV

 

 

273

2

425

Grădinita cu program normal „Rita Gărgărita”, comuna Brănesti

Reabilitare

0

274

 

 

Grădinita cu program normal „Rita Gărgărita”, comuna Brănesti

Obiectiv de investitii

100

275

3

1057

Grădinita cu program normal „Rita Gărgărita”, comuna Brănesti

Reabilitare

0

276

 

 

Grădinita cu program normal „Rita Gărgărita”, comuna Brănesti

Obiectiv de investitii

200

 

MURES

 

 

277

1

610

Scoala cu clasele I-VIII sat Stânceni, comuna Stânceni

Obiectiv de investitii

0

278

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Stânceni

Obiectiv de investitii

44

279

1

614

Scoala cu clasele I-VIII sat Hodac, comuna Hodac

Obiectiv de investitii

0

280

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Hodac

Obiectiv de investitii

68

281

1

638

Scoala cu clasele I-VIII sat Săulia, comuna Săulia

Reabilitare

0

282

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Săulia

Reabilitare

33

283

1

639

Scoala cu clasele I-VIII sat Atintis, comuna Atintis

Reabilitare

0

284

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Atintis

Reabilitare

13

285

1

640

Scoala cu clasele I-VIII sat Danes, comuna Danes

Reabilitare

0

286

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Danes

Reabilitare

33

287

1

642

Scoala cu clasele I-VIII sat Livezeni, comuna Livezeni

Reabilitare

0

288

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Livezeni

Reabilitare

12

289

1

648

Scoala cu clasele I-VIII comuna Apold

Reparatii capitale

0

290

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Apold

Reparatii capitale

25

291

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Daia, comuna Apold

Reparatii capitale

19

292

1

649

Scoala cu clasele I-VIII comuna Beica de Jos

Utilităti

0

293

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Beica de Jos

Reabilitare

44

294

2

458

Scoala cu clasele I-VIII sat Chetani, comuna Chetani

Obiectiv de investitii

0

295

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Chetani

Obiectiv de investitii

66

296

2

459

Scoala cu clasele I-VIII sat Vânători, comuna Vânători

Obiectiv de investitii

0

297

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Vânători

Obiectiv de investitii

24


1

2

3

4

5

6

298

3

1124

Scoala cu clasele I-VIII sat Hodac, comuna Hodac

Obiectiv de investitii

0

299

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Hodac

Obiectiv de investitii

64

300

3

1125

Scoala cu clasele I-VIII sat Chetani, comuna Chetani

Obiectiv de investitii

0

301

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Chetani

Obiectiv de investitii

30

302

3

1126

Scoala cu clasele I-VIII sat Vânători, comuna Vânători

Obiectiv de investitii

0

303

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Vânători

Obiectiv de investitii

22

304

3

1127

Grădinita PN sat Râciu, comuna Râciu

Obiectiv de investitii

0

305

 

 

Grădinita PN comuna Râciu

Obiectiv de investitii

33

306

3

1150

Scoala cu clasele I-VIII sat Săulia, comuna Săulia

Reabilitare

0

307

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Săulia

Reabilitare

33

308

3

1151

Scoala cu clasele I-VIII sat Atintis, comuna Atintis

Reabilitare

0

309

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Atintis

Reabilitare

33

310

3

1152

Scoala cu clasele I-VIII sat Danes, comuna Danes

Reabilitare

0

311

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Danes

Reabilitare

33

312

3

1154

Scoala cu clasele I-VIII sat Saschiz, comuna Saschiz

Reabilitare

0

313

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Saschiz

Reabilitare

33

314

3

1156

Scoala cu clasele I-VIII sat Livezeni, comuna Livezeni

Reabilitare

0

315

 

 

Scoala clasele I-VIII comuna Livezeni

Reabilitare

13

316

3

1161

Scoala generală sat Bahnea, comuna Bahnea

Reabilitare

0

317

 

 

Scoala generală comuna Bahnea

Reabilitare

33

 

 

 

NEAMT

 

 

318

2

469

Colegiul Tehnic - corp scoală municipiul Piatra-Neamt

Reabilitare

0

319

 

 

Grădinita sat Vad, comuna Dragomiresti

Obiectiv de investitii

100

320

 

 

Grădinita sat Podoleni, comuna Podoleni

Obiectiv de investitii

50

321

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 11 municipiul Piatra-Neamt

Reabilitare

150

322

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 municipiul Piatra-Neamt

Reabilitare

100

323

 

 

Colegiul National „Petru Rares” municipiul Piatra Neamt

Reabilitare

100

324

 

 

Scoala cu clasele I-VIII „Vasile Conta” sat Ghindăoani, comuna Ghindăoani

Utilităti

100

325

3

1184

Scoala cu clasele I-VIII comuna Tupilati, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Totoiesti, comuna Tupilati

Reabilitare

0

326

 

 

Grădinita sat Tupilati, comuna Tupilati

Obiectiv de investitii

25

327

3

1189

Scoala cu clasele I-VIII comuna Văleni, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Moreni, comuna Văleni

Reabilitare

0


1

2

3

4

5

6

328

 

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Văleni, comuna Văleni

Obiectiv de investitii

50

329

3

1193

Colegiul National „Petru Rares” municipiul Piatra-Neamt

Reabilitare

0

330

 

 

Colegiul National „Petru Rares” municipiul Piatra-Neamt

Reabilitare

110

331

 

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 pentru Grădinita „Speranta” municipiul Piatra-Neamt

Obiectiv de investitii

100

 

 

 

OLT

 

 

332

2

474

Scoala cu clasele I-VIII sat Dobrun, comuna Dobrun

Reabilitare

0

333

 

 

Grădinita PN sat Dobrun, comuna Dobrun

Obiectiv de investitii

150

 

 

 

PRAHOVA

 

 

334

1

716

Grădinita PP „Crai Nou” municipiul Ploiesti

Obiectiv de investitii

0

335

 

 

Grădinita str. Bobâlna, municipiul Ploiesti

Obiectiv de investitii

200

336

2

495

Scoala cu clasele I-VIII Tintea, oras Băicoi, pentru Grădinita PN Tintea oras Băicoi

Reabilitare

0

337

 

 

Scoala cu clasele I-VIII Tintea, oras Băicoi

Reabilitare

50

338

2

507

Grădinita PN nr. 1 oras Băicoi

Reparatii capitale

0

339

 

 

Grădinita PN nr. 1 Liliesti, oras Băicoi

Reparatii capitale

50

340

3

1257

Grădinita PP „Crai Nou” municipiul Ploiesti

Obiectiv de investitii

0

341

 

 

Grădinita str. Bobâlna, municipiul Ploiesti

Obiectiv de investitii

175

342

3

1281

Scoala cu clasele I-VIII Tintea, oras Băicoi, pentru Grădinita PN Tintea, oras Băicoi

Reabilitare

0

343

 

 

Scoala cu clasele I-VIII Tintea, oras Băicoi

Reabilitare

60

344

3

1325

Grădinita PN nr. 1 oras Băicoi

Reparatii capitale

0

345

 

 

Grădinita PN nr. 1 Liliesti, oras Băicoi

Reparatii capitale

60

 

 

 

SATU MARE

 

 

346

1

776

Scoala cu clasele I-VIII sat Cămin, comuna Cămin

Obiectiv de investitii

0

347

 

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Cămin

Reabilitare