MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 200/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 200             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 30 martie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            45. - Lege privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

 

            456. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

377. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Petre George Pavelescu în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii

 

378. - Decizie pentru stabilirea componentei Comisiei privind determinarea oportunitătii, eligibilitătii si aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

379. - Decizie privind eliberarea domnului Valică Gorea din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nucleare

 

380. - Decizie privind numirea domnului Ion Năstăsescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nucleare

 

381. - Decizie privind promovarea temporară a domnului loan Mihăilă în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.33. - Ordin al ministrului apărării nationale privind delegarea către secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

302. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife aeroportuare a aeronavelor civile care execută zboruri-scoală

 

985/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

3.414. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea Planului-cadru de învătământ pentru învătământul special - clasele a IX-a-a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            3. - Regulament privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

            Rectificări la :

             - Decretul nr. 37/2000


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice

„Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,

silviculturii si industriei alimentare

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare-inovare, sunt activităti creative cu rol fundamental în generarea si sustinerea progresului tehnic în domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, acvaculturii, protectiei mediului si dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol.

(2) Cercetarea-dezvoltarea-inovarea în domeniul agricol constituie prioritate natională sustinută de stat, fiind organizată si coordonată potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovarea.

(2) Cercetarea-dezvoltarea-inovarea sunt activităti care au ca scop generarea, gestionarea, valorificarea si implementarea rezultatelor cercetării stiintifice si ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de crestere si îngrijire a animalelor, transformarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea ratională si conservarea resurselor naturale ale agriculturii, silviculturii si mediului ambiant, dezvoltarea rurală, organizarea si managementul exploatatiilor agricole, alte tehnologii de exploatare si industrializare în domeniul agricol.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Academiei

de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti"

 

SECTIUNEA 1

Organizarea, functionarea si finantarea

 

Art. 3. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti", denumită în continuare ASAS, este forul national de consacrare academică si de coordonare a activitătii de cercetare stiintifică în domeniile agriculturii, silviculturii, acvaculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, dezvoltării rurale si protectiei mediului.

(2) ASAS este continuatoarea si unicul succesor în drepturi al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al Institutului National Zootehnic, al Academiei de Agricultură a României si al Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizate în structura actuală a ASAS.

(3) ASAS este institutie autonomă, de drept public, cu personalitate juridică, de consacrare stiintifică si de cercetare în domeniile fundamentale si aplicative ale agriculturii si ale ramurilor componente ale acesteia. ASAS colaborează cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, cu Ministerul Mediului, cu Academia Română, cu Consortiul Universitătilor de Stiinte Agricole, precum si cu alte institutii si organizatii pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate.

(4) ASAS prezintă anual Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării sinteze ale rezultatelor cercetării stiintifice pentru proiectele finantate de acestea si propuneri pentru valorificarea lor, pe baza rapoartelor primite de la unitătile de cercetare-dezvoltare subordonate.

Art. 4. - Sediul ASAS este în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1.

Art. 5. - (1) ASAS are în structură sectii stiintifice, unitate de management pentru programe si proiecte de cercetare-dezvoltare, bibliotecă cu fond de carte si compartimente de lucru.

(2) Denumirea, numărul si atributiile sectiilor stiintifice si ale celorlalte compartimente se stabilesc prin statutul si regulamentul de organizare si functionare ale ASAS, aprobate de adunarea generală a ASAS si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) ASAS poate să înfiinteze unităti de cercetare-dezvoltare proprii cu profil agricol, cu sau fără personalitate juridică, în conditiile legii si ale statutului propriu.

(4) ASAS stabileste relatii directe cu academii, institutii si unităti de profil din tară si din străinătate, precum si cu organizatii internationale în domeniu.

Art. 6. - (1) Patrimoniul ASAS este alcătuit din:

a) bunuri mobile si imobile - clădiri si terenuri -, dobândite cu titlu de proprietate si din donatii;

b) bunuri mobile si imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosintă, în conditiile legii;

c) alte bunuri mobile si imobile dobândite în conditiile legii.

(2) Suprafetele de teren care au fost atribuite institutiilor si unitătilor de cercetare din rezerva de stat, în aplicarea prevederilor Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, vor fi revendicate la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Terenurile cu destinatie agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, vor fi atribuite comasat de către Agentia Domeniilor Statului si de către comisiile judetene de aplicare a legilor fondului funciar, din actualele terenuri administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare agricolă, la propunerea ASAS.

(4) Clădirea administrativă si laboratoarele în suprafată de 6.754 m2, garajul cu suprafata de 900 m2 din Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1, împreună cu terenul aferent, în suprafată de 4,7 ha, care au apartinut cu titlu de proprietate Institutului de Cercetări Agricole al României, se restituie în proprietatea ASAS.

(5) Constructiile din domeniul public sau privat al statului, aflate în administrarea unitătilor de cercetare-dezvoltare, situate pe terenuri proprietatea ASAS, trec în proprietatea acesteia, prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

(6) ASAS va întreprinde măsuri pentru recuperarea altor bunuri care au apartinut Institutului de Cercetări Agronomice al României, Institutului National Zootehnic, Academiei de Agricultură a României si Institutului Central de Cercetări Agricole.

Art. 7. - ASAS se organizează si functionează potrivit prezentei legi si statutului propriu.

Art. 8. - (1) ASAS are în componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati.

(2) Membrii ASAS sunt alesi dintre oamenii de stiintă de înaltă tinută stiintifică si morală, care s-au distins în activitatea lor prin creatii stiintifice, care au contribuit la progresul stiintei românesti si internationale, prin rezultate ale activitătilor de cercetare de mare valoare teoretică si practică în domeniu.

(3) Noii membri ASAS sunt alesi de adunarea generală a ASAS, prin vot secret. Candidatii sunt desemnati, prin vot secret, de către sectiile de specialitate, pe baza propunerilor făcute de membrii ASAS, de institutiile de cercetare stiintifică, de senatele universitătilor si de filialele teritoriale ale ASAS, potrivit criteriilor si procedurilor prevăzute în statut.

(4) Numărul maxim de membri titulari si de membri corespondenti este 181, iar cel al membrilor de onoare, cetăteni români, rezidenti în tară, 40.

Art. 9. - (1) Pot fi alesi membri de onoare ai ASAS persoane din tară si din străinătate cu merite deosebite în dezvoltarea stiintelor agricole si silvice nationale si mondiale, precum si în promovarea progresului în mediul rural.

(2) Procedura de alegere a membrilor de onoare se desfăsoară în conformitate cu prevederile statutului ASAS. Prin statutul ASAS se poate desemna si un număr de membri asociati, ale căror drepturi si obligatii vor fi prevăzute în statut.

(3) Procedura de alegere a membrilor titulari, a membrilor corespondenti, a membrilor de onoare si a membrilor asociati, precum si statutul fiecărei categorii de membri se stabilesc în statutul ASAS.

Art. 10. - (1) ASAS are următoarele atributii principale:

a) contribuie la fundamentarea directiilor de dezvoltare a agriculturii, silviculturii si mediului si a politicilor guvernamentale din domeniile sale de activitate;

b) participă la fundamentarea si elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniile sale de activitate;

c) efectuează evaluarea activitătii de cercetare-dezvoltare-inovare a unitătilor si a personalului de cercetare din domeniile sale de activitate, în vederea atestării si acreditării acestora, conform legii;

d) propune obiective, proiecte si teme de cercetare prioritare de interes national, cu finantare de la bugetul de stat;

e) realizează prin unitătile proprii si/sau în colaborare proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, atribuite în mod direct sau competitional, în conditiile legii;

f) acordă titluri academice de membru titular, membru corespondent si membru de onoare, decernează diplome „Doctor Honoris Causa", „Meritul academic", premii si alte distinctii, în domeniile sale de activitate;

g) încheie parteneriate cu institutii publice si organizatii profesionale din tară si din străinătate, cu unităti de cercetare si învătământ, cu operatori economici privati si publici, pentru realizarea unor obiective comune;

h) propune ministerelor si institutiilor care gestionează managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare teme si proiecte de cercetare privind cresterea potentialului productiv, calitativ si cantitativ în agricultura românească, conservarea si valorificarea resurselor genetice vegetale si animale;

i) participă la evaluarea si monitorizarea proiectelor de cercetare stiintifică din domeniul său de activitate;

j) colaborează în parteneriat cu institutiile de învătământ superior la pregătirea prin masterat si doctorat a studentilor si specialistilor, în domeniile sale de competentă stiintifică;

k) acordă asistentă tehnică si consultantă de specialitate;

l) organizează activităti de editare de cărti, reviste si alte publicatii;

m) reprezintă cercetarea stiintifică din domeniile sale de activitate, în relatiile internationale cu organisme similare;

n) participă în comisii de specialitate la omologarea noilor produse folosite în agricultură si a creatiilor biologice din domeniile sale de activitate, a tehnologiilor de cultivare a plantelor, de crestere si exploatare a animalelor, de mecanizare a lucrărilor agricole si a biotehnologiilor;

o) stabileste si declară speciile rare sau cele pe cale de disparitie;

p) avizează, după caz, recoltarea si colectarea în scopuri comerciale a plantelor din flora spontană de pe suprafete de teren proprietate publică si privată a statului, în vederea protejării speciilor rare sau pe cale de disparitie;

q) avizează necesarul de fonduri pentru conservarea si valorificarea resurselor genetice vegetale si animale.

(2) ASAS îndeplineste si alte atributii, stabilite prin lege sau prin statut.

Art. 11. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale activitătii ASAS si ale unitătilor si institutiilor de drept public din subordinea si coordonarea sa se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) ASAS poate primi donatii, sponsorizări si alte bunuri, cu aprobarea prezidiului ASAS.

Art. 12. - (1) Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare rezidenti în tară primesc de la bugetul de stat, prin bugetul ASAS, o indemnizatie lunară la nivelul unui salariu mediu brut lunar pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică. Plata indemnizatiilor se face de către ASAS.

(2) Membrii ASAS care sunt si membri ai altor academii din tară optează, în termen de 30 de zile de la data la care au devenit membri ai altor academii, pentru o singura indemnizatie academică.

Art. 13. - (1) În subordinea ASAS functionează filiale teritoriale, care au în componenta lor membri ai ASAS, cercetători stiintifici din unitătile de cercetare agricolă, cadre didactice si alti specialisti din domeniu.

(2) Organizarea filialelor se face în conformitate cu statutul ASAS.


Art. 14. -ASAS poate organiza comitete nationale, comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, formate din membri ASAS si alti specialisti din domeniul stiintelor agricole, silvice, industriei alimentare, mediului, economiei agrare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conducerea ASAS

 

Art. 15. - Conducerea ASAS se exercită de adunarea generală, care este forul suprem de conducere, prezidiul ASAS, biroul prezidiului ASAS si de presedinte. Pe lângă prezidiul ASAS functionează consiliul de coordonare a utilizării mijloacelor financiare si a patrimoniului unitătilor de cercetare-dezvoltare.

Art. 16. - (1) Adunarea generală a ASAS este formată din membri titulari, membri corespondenti si din membri de onoare.

(2) Atributiile si organizarea adunării generale se stabilesc prin statutul ASAS.

Art. 17. - (1) Prezidiul ASAS este format din presedinte, vicepresedinti, secretarul general al ASAS, presedintii sectiilor stiintifice, presedintii filialelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul mediului si presedintele Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică. Din prezidiu mai fac parte presedintele Sectiei de stiinte agricole si silvice a Academiei Române, presedintele ASAS din mandatul anterior, rectorii universitătilor de stiinte agricole si medicină veterinară si un reprezentant al organizatiilor profesionale ale producătorilor si procesatorilor din agricultură si silvicultură.

(2) Presedintele ASAS, vicepresedintii, secretarul general si, prin rotatie, un presedinte de sectie, potrivit statutului, alcătuiesc biroul prezidiului care asigură conducerea operativă a ASAS.

(3) Atributiile, organizarea si functionarea prezidiului ASAS si ale biroului acestuia se stabilesc prin statutul ASAS.

Art. 18. - (1) Presedintele ASAS, vicepresedintii si secretarul general se aleg de către adunarea generală pentru un mandat de 4 ani si pot fi realesi, consecutiv, o singură dată.

(2) Presedintele reprezintă ASAS în relatiile cu autoritătile publice, cu organisme si organizatii, cu alte persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) Presedintele ASAS conduce întreaga activitate a acesteia pe baza hotărârilor adunării generale si ale prezidiului ASAS. în exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

(4) Presedintele ASAS emite decizii pentru constituirea consiliului de evaluare, în vederea atestării si acreditării pentru structurile de cercetare stiintifică agricolă, conform legii, pentru comisiile de atestare si promovare în grade profesionale de cercetător stiintific I si cercetător stiintific II, decizii privind componenta consiliilor de administratie ale unitătilor de cercetare-dezvoltare, privind numirea directorului general sau a directorului unitătilor de cercetare-dezvoltare si avizează propuneri cu privire la asocierea unitătilor de cercetare-dezvoltare cu alte unităti, institutii si operatori economici în vederea realizării de proiecte si lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desfiintarea unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare agricolă si altele asemenea.

(5) Presedintele ASAS este ordonator secundar de credite.

(6) Functia de presedinte este asimilată functiei de demnitate publică si este retribuită la nivelul functiei de secretar de stat, iar functiile de vicepresedinti si secretar general sunt asimilate si retribuite corespunzător functiei de subsecretar de stat.

Art. 19. - Secretarul general îndeplineste atributiile stabilite prin statutul ASAS, precum si alte atributii încredintate de presedinte, de prezidiu sau de biroul prezidiului.

Art. 20. - Mandatele presedintelui, vicepresedintilor si secretarului general al ASAS încetează la expirarea duratei pentru care au fost alesi sau prin hotărâre a adunării generale a ASAS, dacă acestia sunt în imposibilitate de a-si îndeplini atributiile, ori prin demisie.

 

SECTIUNEA a 3-a

Aparatul de lucru al ASAS

 

Art. 21. - (1) ASAS are un aparat de lucru propriu.

(2) Structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale ASAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Atributiile si răspunderile personalului din aparatul propriu al ASAS se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de prezidiul ASAS.

Art. 22. - (1) Statul de functii al aparatului de lucru al ASAS se aprobă de presedintele ASAS, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Personalul necesar desfăsurării activitătii ASAS este numit sau angajat, după caz, de presedintele ASAS, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 23. - Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al ASAS se face potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Art. 24. - Prin hotărâre a Guvernului se aprobă numărul maxim de autovehicule ale ASAS, aferente parcului auto propriu, precum si al unitătilor subordonate.

 

CAPITOLULUI

Organizarea, statutul juridic si patrimoniul unitătilor de cercetare-dezvoltare

 

Art. 25. - Sistemul national de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde ansamblul institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 26, care obtin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, potrivit prezentei legi.

Art. 26. - (1) Sistemul national de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol se compune din următoarele unităti si institutii de drept public si institutii de drept privat:

a) ASAS, institutiile si unitătile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia: institute nationale, institute de cercetare-dezvoltare agricolă, statiuni de cercetare-dezvoltare, baze experimentale, centre de excelentă, centre de cercetări si laboratoare;

b) institutiile de învătământ superior din domeniul agricol si structuri de cercetare ale acestora;

c) institutele nationale si institutele de cercetare-dezvoltare agricolă, statiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de excelentă, centrele de cercetări si laboratoarele acestora;

d) societătile comerciale si alte unităti de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc conditiile de competentă si eligibilitate stabilite de lege.

(2) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot reorganiza în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea ASAS, prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.


(3) Dreptul de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane juridice si fizice, potrivit prezentei legi.

(4) Consortiile de cercetare-dezvoltare sunt constituite prin libera asociere dintre institutiile de cercetare agricolă si institutiile de învătământ superior, statiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de studii europene, centrele de excelentă si centrele de cercetare organizate ca institutii de drept public în tară si în străinătate.

Art. 27. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, responsabil cu politicile de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atributii privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol:

a) stabileste obiectivele de interes prioritar pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în concordantă cu programul Guvernului, fundamentează strategiile si politicile de dezvoltare a productiei agricole, silviculturii si industriei alimentare, pe care le finantează din bugetul propriu, prin bugetul ASAS;

b) aprobă si finantează planul sectorial de cercetare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală, care contine programe si proiecte de interes prioritar avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

c) asigură prin alocare directă din bugetul de stat, prin bugetul ASAS, fondurile necesare pentru proiecte de interes national strategic de lungă durată si pentru conservarea si valorificarea resurselor genetice vegetale si animale;

d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare si rezultatele obtinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul propriu.

Art. 28. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1, organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, functionează în coordonarea ASAS.

(2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2 se reorganizează ca institutii de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, iar după obtinerea acreditării se pot organiza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare.

(3) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca institutii de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS.

(4) Statiunile si centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate, după obtinerea acreditării, ca baze experimentale, fără personalitate juridică, ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil.

(5) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau si se integrează în cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si al Academiei Române, după caz.

(6) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează, prin fuziune, ca institutii de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.

(7) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 se reorganizează ca societăti comerciale pe actiuni cu capital integral de stat sau se desfiintează, după caz, actiunile acestora fiind preluate de Agentia Domeniilor Statului. Patrimoniul format din bunuri proprietate publică si privată a statului se preia de către Agentia Domeniilor Statului.

(8) Reorganizarea unitătilor de cercetare-dezvoltare se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, pentru anexele nr. 1-3, 5 si 6, si de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru anexa nr. 4.

(9) Institutul de Bioresurse Alimentare Bucuresti, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, Societatea Comercială „Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură" - S.A. Bucuresti, Societatea Natională „Institutul Pasteur" - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială „Romsuintest Peris" - S.A., Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Alimentare" - S.A. Bucuresti sunt coordonate stiintific de ASAS.

Art. 29. - Prin hotărâre a Guvernului se înfiintează Institutul de Cercetare-Dezvoltare Avicolă „Moara Domnească", ca institutie publică în subordinea Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară Bucuresti.

Art. 30. - Prin hotărâre a Guvernului se înfiintează Centrul de cercetare pentru studiul calitătii produselor agroalimentare, în cadrul Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară Bucuresti.

Art. 31. - (1) Institutele nationale, institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, institutiile de învătământ agricol si silvic, unitătile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public si privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unitătilor de cercetare-dezvoltare, precum si bunuri proprii dobândite în conditiile legii.

(2) Suprafetele de teren agricol prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri proprietate publică a statului, iar clădirile si întregul inventar sunt bunuri proprietate publică si privată a statului, după caz, si se dau în administrarea institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare de drept public care le detin în prezent si a celor care se reorganizează si care desfăsoară activitatea de cercetare-dezvoltare, pe toată durata existentei acestora si a păstrării obiectului de activitate.

(3) Terenurile date în administrarea institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare de drept public sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile si nu pot fi scoase din proprietatea publică si din administrarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din agricultură si silvicultură decât prin lege, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(4) Terenurile si clădirile aflate în administrarea/proprietatea unitătilor si institutiilor de drept public de cercetare-dezvoltare si în proprietatea ASAS se înscriu în cărtile funciare sau în cărtile de publicitate imobiliară, după caz, cu scutirea de la plata taxelor pentru aceste servicii.

(5) Terenurile date în administrarea institutiilor publice, destinate activitătii de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele la prezenta lege, nu pot face obiectul niciunei compensări ca rezultat al solicitărilor de reconstituire a dreptului de proprietate, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(6) Pentru terenurile aflate în perimetrul administrat de unitătile publice de cercetare-dezvoltare, retrocedate proprietarilor în baza documentelor care atestă calitatea de proprietari, comisiile judetene de aplicare a legilor fondului funciar atribuie terenuri în compensare institutiei publice de cercetare-dezvoltare si unitătilor de învătământ superior agricol si silvic. Atribuirea în compensare a terenului retrocedat se face din patrimoniul Agentiei Domniilor Statului, în alte locatii aflate în proprietate publică sau privată a statului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) Terenurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, aferente constructiilor proprietate privată a statului, trec în domeniul privat al statului si în administrarea unitătilor si institutiilor de drept public de cercetare-dezvoltare.


(8) Constructiile din domeniul public al statului rămase, ca efect al aplicării legilor proprietătii, pe terenurile retrocedate persoanelor îndreptătite trec în domeniul privat al statului.

Art. 32. - (1) Obiectivele activitătii unitătilor de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală si cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică si inovarea; producerea, multiplicarea si comercializarea de seminte, material săditor, animale de rasă si alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării; instruirea profesională; servicii de consultantă si expertiză; editarea de publicatii; relatii stiintifice internationale; relatii de cooperare si de comert interior si exterior; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unitătilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activităti de cooperare sau de asociere cu alte institutii, organizatii si operatori economici din tară si din străinătate.

(2) Unitătile de cercetare-dezvoltare pot să îsi dezvolte retele de extensie a rezultatelor cercetării si de verificare a unor tehnologii.

Art. 33. - (1) Pentru evaluarea, atestarea si acreditarea institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al presedintelui ASAS se constituie consiliul de evaluare, în vederea atestării si acreditării unitătilor de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, având în componentă personalităti stiintifice din domeniile respective.

(2) Consiliul de evaluare prevăzut la alin. (1) îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de adunarea generală a ASAS, a criteriilor standard si a metodologiilor privind evaluarea, atestarea si acreditarea institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare elaborate de Autoritatea Natională de Cercetare Stiintifică.

Art. 34. - Unitătile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca institutii de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare si se supun următoarelor reglementări:

a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administratie, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, un reprezentant al ASAS, presedintele consiliului stiintific si directorul unitătii, care este si presedinte al consiliului de administratie. Structura si numărul membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ASAS. Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin decizie a presedintelui ASAS;

b) regulamentul de organizare si functionare a consiliului stiintific se aprobă de consiliul de administratie;

c) directorul general sau directorul, după caz, este numit prin decizie a presedintelui ASAS, conform rezultatelor concursului organizat în conditiile legii;

d) regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică a unitătilor subordonate se aprobă prin decizie a presedintelui ASAS, la propunerea consiliului de administratie;

e) bugetul de venituri si cheltuieli al activitătii proprii a ASAS, precum si cel al unitătilor subordonate ASAS se aprobă de presedintele ASAS, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului ASAS;

f) situatiile financiare se aprobă de consiliul de administratie al unitătii de cercetare-dezvoltare si se depun la ASAS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea activitătii de cercetare-dezvoltare-inovare

 

Art. 35. - Finantarea activitătilor ASAS si a unitătilor si institutiilor de drept public de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol din subordinea ASAS se realizează din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din:

a) contracte de finantare încheiate pe perioade multianuale pentru realizarea programelor, a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare-inovare si în programele-nucleu de cercetare, finantate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

b) contracte pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, obtinute prin competitie;

c) proiecte de interes national strategic de lungă durată;

d) contracte de finantare a proiectelor si programelor internationale;

e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale;

f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultantă si expertiză cu institutii, operatori economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă si a oricăror alte produse realizate;

h) redevente asupra soiurilor si a hibrizilor de plante si a raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;

i) vânzări de licente de soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;

j) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, chirii, prestări de servicii, analize si altele asemenea;

k) contracte de parteneriat public-privat, precum si diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

l) alte venituri, potrivit legii.

Art. 36. - (1) Veniturile salariale ale personalului din cercetarea stiintifică agricolă si ale personalului aferent acestei activităti se asigură de la bugetul de stat si din venituri proprii.

(2) Personalul ASAS si al unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare subordonate ASAS beneficiază de salariul de bază si de alte drepturi de personal, potrivit legii.

Art. 37. - Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare de drept public efectuează operatiunile de încasări si plăti prin unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază îsi au sediul si la care au deschise conturile de disponibilităti.

Art. 38. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare de drept public pot deschide conturi escrow, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, la o bancă agreată de institutiile finantatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilităti încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în conditii stabilite prin conventii încheiate între părti.

(2) Operatiunile de încasări si plăti în valută se pot efectua prin conturi deschise la bănci comerciale selectate de către unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare de drept public.

Art. 39. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor stiintifice si tehnologice, cu avizul ASAS, conform prevederilor legale si normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării.

(2) Pentru realizarea unor proiecte si lucrări în domeniul agricol, unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare se pot asocia cu alte unităti de cercetare-dezvoltare de interes public si privat, cu institutii de învătământ acreditate si cu operatori economici din tară si din străinătate, cu avizul ASAS.

Art. 40. - Evaluarea si regularizarea, transpunerea si reflectarea în evidenta contabilă a elementelor patrimoniale ale unitătilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca institutii de drept public, se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

 

CAPITOLUL V

Resursele umane

 

Art. 41. - (1) Personalul contractual al unitătilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără concurs.

(2) Ocuparea functiilor de director general sau director, după caz, la unitătile si institutiile de drept public de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislatiei în vigoare. La concursul pentru ocuparea functiei de director pot candida absolventi cu studii superioare, cu sau fără grad stiintific, cu experientă managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director general face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si al ASAS.

Art. 42. - Pentru integrarea cercetării stiintifice si a învătământului universitar, precum si pentru asigurarea instruirii practice a studentilor, unitătile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si universitătile de profil pot asigura, pe bază de protocol, integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare si a personalului de cercetare în activitatea didactică si de cercetare stiintifică.

Art. 43. - Pentru activităti cu caracter sezonier, unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 44. - (1) Absolventii de învătământ superior si mediu care se încadrează în unitătile de cercetare-dezvoltare beneficiază de o primă de instalare de până la 5 salarii medii pe economie, care se suportă din venituri proprii. Beneficiarii primelor de instalare au obligatia de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. în cazul nerespectării termenului minim din contractul individual de muncă, beneficiarii primelor sunt obligati la restituirea întregii sume primite.

(2) Personalul cu studii superioare care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare agricolă primeste în folosintă, pe durata contractului individual de muncă, până la 1.500 m2 de teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unităti.

 

CAPITOLUL VI

Parteneriatul public-privat din domeniul agricol si silvic din unitătile de cercetare-dezvoltare si din unitătile de învătământ agricol si silvic

 

Art. 45. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare, precum si institutiile de învătământ agricol si silvic îsi pot realiza obiectivele de investitii specifice si valorificarea rezultatelor cercetării acestora, în conditiile reglementate de Codul comercial cu privire la asocierea în participatiune si de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, pe terenurile pe care le au în administrare, potrivit legii.

(2) Asocierea în participatiune se realizează între unitatea si institutia de cercetare-dezvoltare sau institutia de învătământ si companii nationale, societăti comerciale, societăti agricole, asociatii profesionale sau grupuri de producători agricoli, din tară sau străinătate.

(3) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol si silvic pentru realizarea de lucrări de investitii, în conditiile alin. (1), este scutită de taxe si impozite.

Art. 46. - (1) Terenurile aflate în administrarea unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si cele aflate în administrarea universitătilor de stiinte agricole si silvice, de medicină veterinară si a celor cu profil silvic rămân în continuare în administrarea acestora.

(2) Terenurile care fac obiectul retrocedărilor pot constitui obiect al unor parteneriate public-private, dacă acestea rămân în perimetrul unitătilor de cercetare-dezvoltare sau de învătământ.

Art. 47. - Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare, precum si cele din învătământul agricol si silvic pot dezvolta parteneriate cu operatorii economici interni si externi, pe baza normelor metodologice privind continutul-cadru al parteneriatului public-privat, emise de Guvern în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 48. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare pot înfiinta societăti comerciale pe actiuni pentru multiplicarea creatiilor biologice vegetale si animale, precum si pentru introducerea de noi tehnologii, în vederea transferului rezultatelor stiintifice către partenerii privati.

(2) Patrimoniul noii societătii comerciale se constituie dintr-o parte a patrimoniului privat al statului, care se concesionează pe durata existentei societătii comerciale, din patrimoniul propriu al unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din agricultură, alcătuit din valoarea creatiilor genetice si tehnologice, terenuri, constructii si alte bunuri proprii obtinute conform legii, precum si din aportul de capital al operatorilor economici, persoane fizice si juridice. Unitătile si institutele de cercetare-dezvoltare detin cel putin 51% din capitalul societătii comerciale nou-înfiintate.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 49. - Drepturile si obligatiile unitătilor de cercetare-dezvoltare, precum si ale societătilor comerciale care se reorganizează în conditiile prezentei legi trec asupra institutiilor nou-înfiintate.

Art. 50. - Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare beneficiază de plăti compensatorii, potrivit legii.


Art. 51. - Documentatiile si informatiile stiintifice acumulate până la data privatizării de unitătile de cercetare-dezvoltare care se reorganizează în societăti comerciale, precum si aparatura de laborator si materialul biologic de cercetare vegetal si animal se preiau fără plată de institutiile de cercetare-dezvoltare desemnate de ASAS.

Art. 52. - (1) Terenurile apartinând fostilor proprietari, dar indispensabile activitătii de cercetare-dezvoltare-inovare, colectiile de material biologic, loturi demonstrative, suprafete destinate producerii de sământă si material de plantat din verigi superioare, testări tehnologice si terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experientă si productie, plantatii cu rol în ameliorare, parcele amenajate special pentru experimentări multianuale rămân în administrarea unitătilor de profil.

(2) Preluarea în administrare a suprafetelor destinate activitătii de cercetare-dezvoltare-inovare si reconstituirea dreptului de proprietate al fostilor proprietari sau al urmasilor acestora se fac în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 53. - (1) Evaluarea, atestarea si acreditarea unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, potrivit prevederilor art. 33, se efectuează în decurs de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun reevaluării periodice, o dată la maximum 5 ani.

(3) În cazul în care unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare acreditate nu îndeplinesc criteriile si standardele de acreditare, li se retrage acreditarea.

(4) Până la obtinerea evaluării, atestării si acreditării, unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.

(5) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare care nu obtin acreditarea se reorganizează sau se desfiintează prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS.

(6) Patrimoniul de cercetare al unitătilor prevăzute la alin. (5) se transferă potrivit prevederilor art. 51, iar terenurile agricole sunt preluate de Agentia Domeniilor Statului.

Art. 54. - (1) Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cresterea Ovinelor Rusetu, Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Mehedinti si Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Buzău se reorganizează ca unităti de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.

(2) Se transmite suprafata de teren de 310,33 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Sibiu în administrarea Universitătii „Lucian Blaga" Sibiu.

Art. 55. - (1) Agentia Domeniilor Statului are obligatia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie protocoale de predare-preluare a suprafetelor

de teren cu unitătile de cercetare-dezvoltare nereorganizate ca institutii publice conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificările si completările ulterioare, pentru completarea suprafetelor de teren indispensabile activitătii de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-3 dacă acestea au fost diminuate.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sanctionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare zi de întârziere si pentru fiecare protocol neîncheiat la termenul prevăzut de lege.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (2) se aplică presedintelui Agentiei Domeniilor Statului, la sesizarea ASAS, de către organele abilitate ale Ministerului Finantelor Publice.

(4) În termen de 70 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va promova hotărârea Guvernului privind reactualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a predării suprafetelor de teren către unitătile de cercetare-dezvoltare si a punerii în posesie a terenurilor, conform legilor fondului funciar.

(5) Este interzisă trecerea terenurilor aflate în administrarea unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, indispensabile cercetării, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, prin hotărâre a comisiei locale, a comisiei judetene, respectiv a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti.

Art. 56. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 7 alin. (1) si ale art. 8 alin. (3).

(2) Termenul prevăzut la art. III alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2005, cu modificările ulterioare, pentru unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare reorganizate conform anexelor la prezenta lege, se prelungeste până la intrarea în vigoare a hotărârilor de Guvern privind reorganizarea acestora.

(3) Nerespectarea termenelor prevăzute în prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, civilă si penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 57. - Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA AN ASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 45.

 


ANEXA Nr. 1

 

Institute nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti"

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare care se reorganizează

Sediul

Suprafata de teren aflată în administrarea unitătii, indispensabilă activitătii de cercetare-

dezvoltare-inovare

- ha -

Suprafata de teren aflată în administrarea unitătii de cercetare-dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic

- ha -

Localitatea

Judetul

1.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

Fundulea

Călărasi

1.947,54

-

2.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura - Stefănesti, Arges

Stefănesti

Arges

498,19

---

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti*)

Balotesti

Ilfov

260,19

-

4.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - I.C.PA. - Bucuresti

Bucuresti

Bucuresti

19,51

---

5.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr - Brasov

Brasov

Brasov

882,36

99,35

6.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătătiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „I.S.PI.F" Bucuresti

Bucuresti

Bucuresti

327,39

 

 

TOTAL:

3.935,1752

99,35

 

*) Prin reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animală - IBNA Balotesti.

 

ANEXA Nr. 2

 

Institute de ramură de cercetare-dezvoltare care functionează în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti"

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare care se reorganizează

Sediul

Suprafata de teren aflată în administrarea unitătii, indispensabilă activitătii de cercetare-

dezvoltare-inovare

- ha -

Suprafata de teren aflată în administrarea unitătii de cercetare-dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic

- ha -

Localitatea

Judetul

0

1

2

3

4

5

1.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie - Valea Călugărească

Valea Călugărească

Prahova

379,41

321,37

2.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură - Pitesti - Mărăcineni

Mărăcineni

Arges

324,92

82,80

3.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultură - Vidra

Vidra

Ilfov

170,90

137,81

4.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - „Horting"

Bucuresti

 

7,6967

 

5.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor - Palas

Constanta

Constanta

1.571,96

-

6.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor - Balotesti

Balotesti

Ilfov

650,94

-

7.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit si Acvacultura - Galati

Galati

Galati

441,53

 

8.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti - Brasov

Brasov

Brasov

386,19

-

9.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Cristian

Sibiu

534,94

-

10.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti

Bucuresti

 

 

 

11.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti

Bucuresti

-

31,409

-

12.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică si Resurse Montane Miercurea-Ciuc

Miercurea-Ciuc

Harghita

108,00

 

 

TOTAL:

4.607,8957

541,98

 

ANEXA Nr. 3

 

Statiuni de cercetare-dezvoltare care functionează în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti"

 

Nr. cit

 

 

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare care se reorganizează

 

 

Sediul

Suprafata de teren aflată în administrarea unitătii, indispensabilă activitătii de cercetare-

dezvoltare-inovare

- ha -

Suprafata de teren aflată în administrarea unitătii de cercetare-dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic

- ha -

Localitatea

Judetul

0

1

2

3

4

5

1.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda

Turda

Cluj

1.015,12

818,02

2.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman

Drăgănesti-Vlasca

Teleorman

1.870,00

470

3.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni

Secuieni

Neamt

694,2965

-

4.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian

Valu lui Traian

Constanta

265,00*)

-

5.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitesti

Al bota

Arges

172,65

182,35

6.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic

Crai ova

Dolj

1.536,23

1.011,43

7.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin

Lovrin

Timis

1.616,00

627,34

8.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Timisoara

Timisoara

Timis

7,91

-

9.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

Suceava

Suceava

300,00

570,92

10.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada

Livada

Satu Mare

300,00

642,42

11.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculesti

Perisoru

Călărasi

604,6775*)

-

12.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila

Brăila

Brăila

308,35

2.508,7528

13.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Murfatlar

Basarabi

Constanta

71,18*)

-

14.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Blaj

Blaj

Alba

323,8625

-

15.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Drăgăsani

Drăgăsani

Vâlcea

79,00*)

-

16.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti

Odobesti

Vrancea

331,22

31,01


0

1

2

3

4

5

17.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Minis

Minis

Arad

158,0

180,0

18.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Bujoru

Târgu Bujor

Galati

403,61

296,55

19.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Iasi

Iasi

Iasi

125,00

186,0

20.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrita

Bistrita

Bistrita-Năsăud

151,3507

-

21.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni

Fălticeni

Suceava

149,7716

-

22.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanta

Valu lui Traian

Constanta

271,00

-

23.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iasi

Iasi

Iasi

440,00

127,75

24.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa

Bucuresti

-

408,82

200,70

25.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Buzău

Cândesti

Buzău

200,00

80,00

26.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

Mehedinti

4,83*)

"

27.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău

Bacău

Bacău

92,19

-

28.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău

Buzău

Buzău

169,46

249,85

29.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura lernut

lernut

Mures

111,19

-

30.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Arad

Arad

1.417,34

-

31.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Târgu Mures

Sângiorgiu de Mures

Mures

1.015,94

-

32.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu

Dulbanu

Buzău

462,05*)

269,84

33.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bubalinelor Sercaia

Sercaia

Brasov

542,14

50,05

34.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu

Dancu

Iasi

634,52

-

35.

Statiunea de Cercetări Sericicole Băneasa Bucuresti

Bucuresti

-

6,59

-

36.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Popăuti

Răchiti

Botosani

1.162.54

-

37.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Caransebes

Caransebes

Caras Severin

262,89

-

38.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Secuieni

Letea Veche

Bacău

175,51

-

39.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Rusetu

Rusetu

Buzău

1.779,49*)

-

40.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc

Covasna

367,01

-

41.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Vaslui

Vaslui

Vaslui

253,54

176,46

42.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc" Perieni

Perieni

Vaslui

819,00

 

43.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni

Dăbuleni

Dolj

500,00

2.819,87

44.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet

Nucet

Dâmbovita

267,53

 

 

TOTAL GENERAL:

18.630,7613

12.499,31

 

*) Suprafete proprietatea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti", care nu sunt incluse în total.

 

ANEXA Nr. 4

 

Unităti de cercetare-dezvoltare care se preiau în cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si Academiei Române

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare care se preia

Sediul

Denumirea unitătii de învătământ care preia

Suprafata de teren

Dată în administrare

- ha -

Localitatea

Judetul

1.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticolă - Târgu Jiu

Târgu Jiu

Gorj

Universitatea Constantin Brâncusi -Târgu Jiu

175,00

2.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Podu lloaiei

Podu lloaiei

Iasi

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară - Iasi

417,912

3.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă - Oradea

Oradea

Bihor

Universitatea din Oradea

60,71

4.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Oradea

Oradea

Bihor

Universitatea din Oradea

53,2382

5.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă - Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară - Cluj-Napoca

171,74

6.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Tulcea

Tulcea

Tulcea

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară - Bucuresti

985,55

7.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă - Geoagiu

Geoagiu

Hunedoara

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului -Timisoara

40,00

8.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă - Voinesti

Voinesti

Dâmbovita

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară - Bucuresti

172,25

9.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Vitivinicolă Greaca

Greaca

Giurgiu

Academia Română

364,00

10.

Institutul de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr si Substante Dulci Fundulea

Fundulea

Călărasi

Academia de Studii Economice - Bucuresti

248,00

11.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Universitatea Craiova

148,24

 

TOTAL:

2.253,67


ANEXA Nr. 5

 

Unităti de cercetare-dezvoltare care se reorganizează prin fuziune ca institutii de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti"

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare care se desfiintează

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare care o preia

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare reorganizate

Sediul

Suprafata de teren indispensabilă cercetării stiintifice în unitatea de cercetare-dezvoltare reorganizată prin fuziune

- ha*) -

Localitatea

Judetul

1.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Reghin, Mures

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas

Constanta

Constanta

235,24

2.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Bilciuresti

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas

Constanta

Constanta

706,38

3.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Isalnita

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic

Craiova

Dolj

36,23

4.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Sigriet

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor - Târgu Mures

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor - Târgu Mures

Sângiorgiu de Mures

Mures

549,0

 

TOTAL:

1.526,85

 

*) Suprafete care sunt incluse în suprafata unitătilor care preiau.

 

ANEXA Nr. 6

 

Unităti de cercetare-dezvoltare care se reorganizează în societăti comerciale cu capital de stat sau care se desfiintează, duoă caz

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare

Sediul

Suprafata

- ha -

Localitatea

Judetul

1.

Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judetul Neamt

Roman

Neamt

116

2.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Dolj

Carcea

Dolj

669

3.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Vrancea

Focsani

Vrancea

575

4.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Zalău

Zalău

Sălaj

121

5.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Mures

Târgu Mures

Mures

114

6.

Institutul de Cercetare si Inginerie Tehnologică pentru Irigatii si Drenaje Băneasa - Giurgiu

Băneasa

Giurgiu

2.672,61

7.

Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori «BIOS» Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj

-

8.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Plante Medicinale si Aromatice Fundulea

Fundulea

Călărasi

406

9.

Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Mărgineni

Mărgineni

Neamt

34,97

10.

Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr si Substante Dulci Giurgiu

Giurgiu

Giurgiu

329

11.

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Strejesti

Strejesti

Olt

871

 

TOTAL:

5.908,58


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 456.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Petre George Pavelescu în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de Ministerul Sănătătii prin Adresa nr. I.B.2.948 din 25 martie 2009;

- Avizul favorabil nr. 1.886.727 din 24 martie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea de către domnul Petre George Pavelescu, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general al Ministerului Sănătătii,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) sialin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. -începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petre George Pavelescu se promovează temporar în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 377.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru stabilirea componentei Comisiei privind determinarea oportunitătii, eligibilitătii si aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, componenta Comisiei privind determinarea oportunitătii, eligibilitătii si aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, este următoarea:

1. Presedinte: domnul luliu Păcurariu, reprezentant al primului-ministru.

2. Membri:

a) doamna Doina Petrache, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

b) domnul Gheorghe Gherghina, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c) domnul Mihai Fifor, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

d) domnul Doru Laurian Bădulescu, reprezentant al Ministerului Mediului;

e) domnul loan Andreica, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei;

f) domnul Liviu Harbuz, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) domnul Dan-Tudor Lazăr, reprezentant al primului-ministru;

h) domnul Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan, reprezentant al Inspectoratului de Stat în Constructii;

i) domnul Emil Drăghici, reprezentant al Asociatiei Comunelor din România;

j) domnul Daniel Prodan, reprezentant al Federatiei Române de Fotbal.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componentei Comisiei privind determinarea oportunitătii, eligibilitătii si aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 14 iunie 2007, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 martie 2009.

Nr. 378.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Valică Gorea din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nucleare

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 18 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valică Gorea se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 martie 2009.

Nr. 379.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ion Năstăsescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nucleare

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 18 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Năstăsescu se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 martie 2009.

Nr. 380.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului loan Mihăilă în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de Ministerul Turismului prin Adresa nr. 807 din 18 martie 2009;

- Avizul favorabil nr. 1.887.045 din 25 martie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea de către domnul loan Mihăilă, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Turismului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. -începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul loan Mihăilă se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 martie 2009.

Nr. 381.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind delegarea către secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se deleagă secretarului de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică competenta îndeplinirii atributiilor aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale în domeniul proprietătii imobiliare, mai putin semnarea proiectelor de acte normative prin care se transmit bunuri imobile din administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. M.33.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife aeroportuare a aeronavelor civile care execută zboruri-scoală

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă scutirea de la plata tarifelor aeroportuare de pasager si aterizare a aeronavelor civile care execută zboruri-scoală cu decolare de pe, respectiv aterizare pe aeroporturile civile din România.

(2) Prin zboruri-scoală se întelege operatiunile aeriene civile organizate de persoane fizice sau juridice autorizate conform reglementărilor în vigoare, în scopul pregătirii personalului aeronautic civil navigant.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -Administratorii aeroporturilor civile din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 19 martie 2009.

Nr. 302.

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

Având în vedere raportul depus în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor care au obtinut promisiunea acordării unei alte cetătenii si care sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 985/C.

 

ANEXĂ

 

1. Bigea Demetrian-Gabriel, fiul lui Bigea Petrică si Liuba, născut la data de 17 februarie 1976 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Stifterstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suceava, str. Mircea Damaschin nr. 2.A, bl. 92, se. A, ap. 2, judetul Suceava. (235/2008)

2. Cipleu Măria, fiica lui Cipleu loan si Ana, născută la data de 14 octombrie 1949 în localitatea Ponoară, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Wien, Winebergstr. 16-20/10/17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alesd, str. Cartier Soimul bl. B.4, ap. 7, judetul Bihor. (236/2008)

3. CresAna, fiica lui Bouda Franciscsi Măria, născută la data de 27 octombrie 1981 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 351 34 Skalna, str. Nadrazni nr. 264, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 12, judetul Caras-Severin. (230/2008) Copii minori: Cres Ventel-Stefan, născut ia data de 3.07.1999, si Cres Natalie, născută la data de 13.04.2005.

4. Cres Stefan, fiul lui Cres Ventel si Măria, născut la data de 25 august 1976 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 351 34 Skalna, str. Nadrazni nr. 264, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 12, judetul Caras-Severin. (231/2008)

5. Hausca landa, fiul lui Hausca Vasile si Ioana, născut la data de 24 ianuarie 1970 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 388 01 Tchorovice nr. 97, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 147, judetul Caras-Severin. (233/2008)

6. Ploscă Florin, fiul lui Ploscă Niculae si Stan Sofia, născut la data de 16 februarie 1972 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 357 35 Chodov, Tovarni 721, cu ultimul domiciliu din România în municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 322.E, sectorul 5. (232/2008)

7. Rarinca Eugenia-Carmen, fiica lui Achim Simion si Elena, născută la data de 13 ianuarie 1962 în localitatea Ciacova, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Viehtriftgasse 12/3/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Azuga nr. 29, bl. 29, se. A, ap. 6, judetul Timis. (255/2008) Copii minori: Rarinca Ricardo-Enrico, născut la data de 31.07.1999.

8. Siedek Diana-Roxana, fiica lui Antoci Marian si Doina, născută la data de 12 noiembrie 1973 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1180 Viena, Sternwartestr. 40/2, cu ultimul domiciliu din România în municipiul Bucuresti, str. Logofătul Dan nr. 2, bl. 22, se. A, ap. 65, sectorul 2. (237/2008)

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Planului-cadru de învătământ pentru învătământul special - clasele a IX-a-a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul-cadru de învătământ pentru învătământul special - clasele a IX-a-a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică. Planul-cadru este cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Planul-cadru de învătământ mentionat la alin. (1) se aplică la toate clasele din unitătile de învătământ special, precum si la clasele speciale compacte cu elevi cu dizabilităti, integrate în unităti de învătământ de masă, cu exceptia claselor care utilizează planurile-cadru pentru învătământul de masă.

Art. 2. - Planul-cadru de învătământ prevăzut în anexa la prezentul ordin se aplică, progresiv, pentru învătământul special - ciclul inferior al liceului, începând cu clasa a IX-a din anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - Planul-cadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii si anul de completare - învătământ special, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.372/2004, sunt valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul scolar 2009-2010 se află în clasa a X-a, în clasa a Xl-a la scoala de arte si meserii, în perioada de instruire practică si pregătire pentru examenul de absolvire.

Art. 4. - (1) În cazul învătământului special, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, pentru care se organizează învătământ în limbile minoritătilor nationale, în planurile-cadru pentru învătământul special - clasele a IX-a-a Xl-a se include - în cadrul ariei curriculare „Limbă si comunicare" - disciplina Limba si literatura maternă.

(2) Disciplinelor Limba si literatura maternă si Limba si literatura română li se alocă acelasi număr de ore, în trunchiul comun.

Art. 5. -Activitatea cuprinsă în aria curriculară „Consiliere si orientare" intră în atributiile personalului didactic care îndeplineste functia de diriginte. Activitatea dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.

Art. 6. - (1) Planurile-cadru pentru învătământul special - clasele a IX-a-a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, includ Religia ca disciplină scolară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părintilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia si confesiunea.

(2) La solicitarea scrisă a părintilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de Religie. în acest caz, situatia scolară se încheie fără această disciplină.

Art. 7. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 8. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 3.414.

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂTĂMÂNT

pentru învătământul special clasele a IX-a-a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică

 

ARIA CURR1CULARĂ/ Disciplina

ALOCAREA ORELOR DE STUDIU

CLASA A IX-A

CLASA A X-A

CLASA A XI-A

Nr. ore /săptămână

Nr. total o re/ săpt.

 

 

Nr.de săptămâni

 

 

Nr. ore /săptămână

Nr. total ore/să pt.

 

 

Nr.de

săptămâni

 

 

Nr. ore /săptămână

Nr. total o re/să pt.

 

 

Nr.de săptămâni

 

 

TC

CD

CDL

TC

CD

CDL

TC

CD

CDL

LIMBĂ SI COMUNICARE

4

-

-

30

35+2(**)

4

-

-

30

35+2(**)

4

-

-

30

35+2(**)

Limba si literatura română

3

-

-

3

-

-

3

-

-

Limba modernă l

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Limba modernă 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MATEMATICĂ SI STIINTE ALE NATURII

5

-

-

5

-

-

5

-

-

Matematică

2

-

-

2

-

-

2

-

-

Fizică

1

-

-

 

-

-

1

-

-

Chimie

1

-

-

 

-

-

1

-

-

Biologie

1

-

-

 

-

-

1

-

-

OM SI SOCIETATE

4

-

-

4

-

-

3

-

-

Istorie

I

-

-

 

-

-

1

-

-

Geografie

1

-

-

 

-

-

1

-

-

Socio-umane/ Educatie pentru societate

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Soeio-iimane

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Religie

1

-

-

 

-

-

1

-

-

ARTE

2

-

-

1

-

-

-

-

-

Educatie muzicală

1

-

-

,C)

-

-

-

-

-

Educatie vizuală

1

-

-

 

 

-

-

-

-

-

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

2

-

-

2

-

-

2

-

-

Educatie fizică"

2

-

-

2

-

-

2

-

-

CONSILIERE SI ORIENTARE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TEHNOLOGII

2

11

-

2

12

-

2

14

-

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

2

-

-

2

-

-

1

-

-

Educatie antreprenorială

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Cultură de specialitate

-

3

-

-

3

-

-

4

-

Pregătire practică săptămânală

-

8

-

-

9

-

-

10

-

Total ore TC/CD/CDL

19

11

-

18

12

-

16

14

-

Stagii de pregătire practică CDL

-

-

30

 

 

-

-

30

 

 

-

-

30

 

 


ALOCAREA ORELOR DE STUDIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina

CLASA A IX-A

CLASA A X-A

CLASA A XI-A

Nr. ore/săptămână

Nr. total ore/săpt.

Nr.de săptămâni

Nr. ore / săptămână

Nr. total ore/săpt.

Nr.de săptămâni

Nr. ore / săptămână

Nr. total ore/săpt.

Nr.de săptămâni

TC

CD

CDL

TC

CD

CDL

TC

CD

CDL

TERAPII SPECIFICE SI ACTIVITĂTI DE RECUPERARE SI COMPENSARE

-

4

-

 

 

-

3

-

 

 

-

3

-

 

 

Terapii specifice si activităti de recuperare si compensare4

-

3

-

 

 

-

3

-

 

 

-

 

-

 

 

Psihodiagnoză

-

1

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

 

NOTE:

1 Nu se aplică pentru elevii care prezintă dizabilităti de auz.

" Nu se aplică pentru elevii care prezintă dizabilităti de vedere.

 Se înlocuieste cu kineto terapie, pentru elevii care nu pot desfăsura ore de educa} ie fizică.

4 Terapiile specifice si activitătile de recuperare ti compensare se selectează în functie de tipul si de gradul dîzabilitătii/ deficientei. Se lucrează cu grupe formate din 2-3 elevi.

(  La clasa a X-a, ora din aria curriculară Arte se alocă, după caz, pentru educatie muzicală sau pentru educatie vizuală, în functie de specificul clasei de elevi. (  2 săptămâni reprezentând stagiu de pregătire practică comasată.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) si ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale pct. 402 din anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, precum si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare străine, cu exceptia celor ce se încadrează în prevederile titlului I, cap. IV sectiunea a 2-a „Institutiile financiare din alte state membre" din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, înscrise în Registrul general deschis la Banca Natională a României, si reglementează:

a) în cazul institutiilor de credit:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

- clasificarea creditelor acordate altor institutii de credit si a plasamentelor constituite la acestea;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor/plasamentelor clasificate;

- constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

b) în cazul institutiilor financiare nebancare:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

- constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

(2) Prevederile prezentului regulament, referitoare la expunerile din credite/plasamente, înregistrate fată de institutii de credit, sunt aplicabile numai în cazul institutiilor de credit.

Art. 2. - Expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) institutii de credit- entităti definite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) institutii financiare nebancare - entităti definite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006;

c) împrumutători- institutiile de credit si institutiile financiare nebancare cărora li se aplică prezentul regulament;

d) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea-mamă, filialele societătii-mamă si filialele împrumutătorului;

e) tări din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene1) si tările care sunt membre depline ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), precum si acele tări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar International (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o tară din această categorie îsi reesalonează datoria publică externă, tara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;

f) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internatională (the International Finance Corporation), Banca Interamericană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investitii (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Fondul European de Investitii (the European Investment Fund), Societatea Interamericană de Investitii (the Inter-American Investment Corporation);

g) debitor - entitate fată de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente, inclusiv entitatea fată de care împrumutătorul înregistrează numai expuneri care constituie debite potentiale, cum sunt, de exemplu, angajamentele de finantare sau de garantare;

h) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar- debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal si dobândă). Intrările de numerar se ajustează în functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanentă al acestora;

i) situatii financiare - situatiile financiare anuale si periodice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice sau de autorităti cu competente similare din alte tări;

j) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată fată de data scadentei datoriei;

1) Pentru scopurile prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.


k) performantă financiară - reflectarea potentialului economic si a soliditătii financiare ale unei entităti, obtinută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi si calitativi;

l) initiere de proceduri judiciare - cel putin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creantelor:

- darea de către instantă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;

- declansarea procedurii de executare silită fată de persoanele fizice sau juridice.

Se aplică acelasi regim si pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garantie si a hotărârilor judecătoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum si asupra contractelor de garantie, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament;

m) principal - sumele avansate de împrumutători debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligatiile împrumutătorilor din angajamentele de finantare si din cele de garantare asumate de acestia, precum si depozitele plasate la institutiile de credit;

n) credite si plasamente - categoriile de credite si plasamente care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei debitorului la sectorul institutiilor de credit, al structurării, după caz, în principal si dobândă, precum si al conturilor în care sunt evidentiate. Acestea sunt prezentate la sectiunea I „Credite", respectiv la sectiunea a ll-a „Plasamente" din cadrul anexei nr. 1;

o) garantii - garantiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii fată de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garantiei, precum si al conturilor în care sunt evidentiate. Acestea sunt prezentate la sectiunea a III-a „Garantii" din cadrul anexei nr. 1. Garantiile se împart în următoarele categorii:

(i) garantii personale - se referă la garantii furnizate de terti (de exemplu: cautiunea, avalul etc), ce pot fi încadrate, în functie de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:

- garantie expresă - protectia furnizată de garantie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la îndoială;

- garantie irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protectiei a obligatiei de a plăti la scadentă costul protectiei, contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protectiei să anuleze unilateral garantia sau ar putea să conducă la cresterea costului efectiv al garantiei;

- garantie neconditionată - contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protectiei (institutia de credit/institutia financiară nebancară) nu detine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligatia de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plătile scadente;

(ii) garantii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garantie pentru operatiunile realizate (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc);

(iii) garantii reale intrinseci - se referă la garantii incluse în caracteristicile operatiunii însesi si care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afara bilantului (de exemplu: valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc); împrumutătorii înregistrează garantiile reale intrinseci în contul de evidentă tehnico-operativă 9981 -Alte valori primite;

p) provizioane specifice de risc de credit – provizioanele care se constituie de împrumutători în scopul acoperirii unor pierderi potentiale din credite/plasamente, sistematizate din punctul de vedere al categoriilor de active pe care le rectifică, al structurării în principal si dobândă a categoriei de active rectificate, precum si al conturilor în care sunt evidentiate.

Acestea sunt prezentate la sectiunea a IV-a „Provizioane" din cadrul anexei nr. 1;

q) valoare justă - suma la care poate fi tranzactionat un activ, de bunăvoie, între părti aflate în cunostintă de cauză, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv.

Art. 3. - (1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.

(2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul institutiilor de credit (altele decât organizatiile cooperatiste), de către organele cu functie de conducere ale acestora, iar în cazul organizatiilor cooperatiste de credit, de către organele cu functie de conducere ale caselor centrale.

(3) În vederea aplicării, normele interne ale institutiilor de credit trebuie validate de Banca Natională a României - Directia supraveghere.

(4) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul institutiilor financiare nebancare, la nivelul organelor statutare ale acestora.

(5) Normele interne ale institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special se transmit Băncii Nationale a României - Directia supraveghere.

 

CAPITOLUL II

Performanta financiară a debitorilor

 

Art. 4. - (1) Institutiile de credit încadrează debitorii din afara sectorului institutiilor de credit în categorii de performantă financiară, care se notează de la A la E, în ordinea descrescătoare a calitătii acesteia.

(2) Evaluarea performantei financiare a unui debitor, persoană fizică, se realizează potrivit criteriilor stabilite de institutiile de credit prin norme interne, pornindu-se de la procedura de clasificare a clientelei pe categorii de risc de nerambursare, elaborată de acestea.

(3) Evaluarea performantei financiare a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului institutiilor de credit se realizează potrivit normelor interne ale institutiilor de credit, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi si calitativi. Factorii cantitativi se referă în principal la următorii indicatori, acolo unde acestia pot fi determinati: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate si risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referă cel putin la aspecte legate de modul de administrare a entitătii analizate, de calitatea actionariatului, de garantiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii fată de debitor), de conditiile de piată în care aceasta îsi desfăsoară activitatea.

(4) Indicatorii prevăzuti la alin. (3) se calculează pe baza datelor cuprinse în situatiile financiare ale debitorului, iar categoria de performantă financiară se determină si contribuie la stabilirea categoriei de clasificare a creditelor în luna următoare celei în care institutiei de credit i se prezintă raportările respective.

(5) În cazul în care institutiile de credit se găsesc în imposibilitate de a evalua performanta financiară a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului institutiilor de credit, aceasta se încadrează direct în categoria E.

(6) Frecventa cu care se determină categoria de performantă financiară a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului institutiilor de credit coincide cu frecventa cu care se întocmesc situatiile financiare.

(7) În vederea clasificării creditelor, pe perioada cuprinsă între două întocmiri ale situatiilor financiare, se mentine ultima categorie de performantă financiară determinată.

(8) Prima clasificare a creditelor pentru debitorii, persoane juridice, din afara sectorului institutiilor de credit, efectuată potrivit prezentului regulament, ia în considerare categoria de performantă financiară determinată în functie de ultimele situatii financiare.

Art. 5. - în cazul debitorilor din sectorul institutiilor de credit, performanta financiară se încadrează direct în categoria A.

 

CAPITOLULUI

Diminuarea expunerilor pe baza garantiilor

 

Art. 6. - Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerintelor prevăzute în cap. VI „Cerinte de natură informatională", referitoare la garantii.

Art. 7. - În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite/plasamente, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garantiilor eligibile, se ajustează prin aplicarea de coeficienti, cu valoarea cuprinsă între 0 si 1, rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.

Art. 8. - Garantiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii fată de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum si alte garantii reale în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor.

Art. 9. - (1) În vederea deducerii din expunerea fată de debitor, coeficientii cu care se ajustează sumele înregistrate în contabilitate, aferente garantiilor din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, se stabilesc de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienti nu poate depăsi valoarea maximă prevăzută în cadrul tabelului.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentatia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficientilor prevăzuti la alin. (1).

Art. 10. - (1) Orice garantie reală, cu exceptia gajului general, a garantiilor constituite asupra bunurilor viitoare2) si a garantiilor reale prevăzute în tabelul din anexa nr. 2, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului fată de debitor, la o valoare ce nu poate depăsi valoarea sa justă. în acest scop, împrumutătorii pot lua în considerare numai acele garantii reale pentru care acestia pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii3) prevăzute în cadrul normelor interne. în scopul ajustării valorii juste, împrumutătorul stabileste coeficienti, pentru fiecare categorie/caz.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentatia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficientilor prevăzuti la alin. (1).

Art. 11. - Politele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit si, în consecintă, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator

de risc de credit, în situatia în care sunt îndeplinite concomitent următoarele conditii:

- au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile si neconditionate);

- riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operatiunilor de asigurare/ reasigurare încheiate cu societăti de asigurare/reasigurare, iar societătile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerintele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societătilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). în cazul în care riscul de credit a fost partial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a politei de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

- normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia fată de debitor, precum si modalitatea de determinare a calitătii societătilor de asigurare/reasigurare emitente si a nivelului coeficientilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenti.

Art. 12. - (1) Garantiile exprese, irevocabile si neconditionate, acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autoritătile centrale si pentru care acestea îsi asumă răspunderea, pot fi considerate garantii exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat4), dacă:

- fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritătile centrale; si

- FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidentieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică numai în conditiile în care împrumutătorul dispune de documentatia care să ateste îndeplinirea cerintelor prevăzute.

Art. 13. - (1) Garantiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor/plasamentelor clasificate în categoria „pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile si/sau în cazul cărora au fost initiate proceduri judiciare fată de operatiune ori fată de debitor, se ajustează prin aplicarea de coeficienti stabiliti de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienti nu poate fi mai mare de 0,25.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentatia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficientilor prevăzuti la alin. (1).

(3) Garantiile aferente expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante, atasate creditelor/plasamentelor mentionate la alin. (1), nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garantii având valoarea zero.

 

2) Garantiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obtine proprietatea asupra bunurilor si, în consecintă, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. Cu titlu de exemplu, pot fi mentionate: garantii reprezentate de cesionarea despăgubirilor din polite de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din polite de asigurare de viată; garantii reprezentate de cesionarea încasărilor din creante viitoare.

3)întrucât valoarea justă este o categorie definită si reglementată în cadrul Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS), împrumutătorii elaborează metodologiile pentru determinarea valorii juste a garantiilor reale primite, având în vedere standardele contabile mentionate.

4) Garantiile exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

 

 

CAPITOLUL IV

Clasificarea creditelor si plasamentelor si determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

 

Art. 14. - Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerintelor prevăzute în cap. VI „Cerinte de natură informatională".


Art. 15. - (1) Expunerile din credite, înregistrate de împrumutători fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, se clasifică în următoarele categorii:

a) standard;

b) în observatie;

c) substandard;

d) îndoielnic;

e) pierdere.

(2) Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de institutiile de credit fată de alte institutii de credit, se clasifică numai în categoria „standard" sau „pierdere".

Art. 16. - Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutători fată de un anumit debitor, se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

Art. 17. - Operatiunile acoperite, integral si pe toată durata desfăsurării acestora, cu depozit colateral plasat la institutia de credit împrumutătoare, pot fi excluse din portofoliul operatiunilor care fac obiectul clasificării si provizionării. Optiunea se exercită în mod unitar pentru toate operatiunile de acest tip aflate în portofoliu.

Art. 18. - În scopul clasificării creditelor/plasamentelor si al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, se parcurg următoarele etape:

1. clasificarea creditelor si/sau a plasamentelor:

1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operatiuni derulate cu un anumit debitor si, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operatiunii de clasificare/ provizionare;

1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

a) în cazul institutiilor de credit:

- serviciul datoriei;

- performanta financiară;

- initierea de proceduri judiciare.

Corespondenta dintre criterii si categoriile de clasificare este prevăzută în tabelele nr. 1 .A si 1 .B din anexa nr. 3;

b) în cazul institutiilor financiare nebancare:

- serviciul datoriei;

- initierea de proceduri judiciare.

Corespondenta dintre criterii si categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;

1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.

2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:

2.1. etapă cu caracter optional - diminuarea expunerilor, de la etapa anterioară, care sunt garantate, în conformitate cu prevederile cap. III „Diminuarea expunerilor pe baza garantiilor";

2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior si care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondenta dintre categoriile de clasificare si coeficientii de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexa nr. 3;

3. reluarea etapelor 1 si 2 pentru toti ceilalti debitori fată de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/ plasamente.

 

notă: Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare;

 

CAPITOLUL V

Constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Art. 19. - Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora si se realizează prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.

Art. 20. - Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora în vederea restabilirii egalitătii dintre nivelul existent si cel al necesarului si se realizează prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferenta dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit si nivelul necesarului.

Art. 21. - Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit si se realizează prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor pentru care este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

- au fost epuizate posibilitătile legale de recuperare ori s-a împlinit termenul de prescriptie;

- au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit/plasament.

Art. 22. - împrumutătorii constituie si/sau regularizează lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor evidentiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli si/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de rezultatul financiar înregistrat al perioadei.

Art. 23. - împrumutătorii constituie, regularizează si utilizează provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor/plasamentelor pe care le corectează.

 

CAPITOLUL VI

Cerinte de natură informatională

 

Art. 24. - Pentru scopurile aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informatiei si de proceduri, care să asigure îndeplinirea cerintelor legate de clasificarea creditelor/ plasamentelor si determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si de constituirea/ regularizarea/utilizarea acestora. In particular, printre cerintele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele si procedurile mentionate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere si următoarele cerinte5):

a) realizarea si păstrarea corespondentei dintre garantiile reale/personale eligibile si operatiunile reprezentând credite/ plasamente pe care acestea le garantează;

b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente si în conturile de garantii, care se regăsesc în bilant, în afara bilantului si în evidenta tehnico-operativă, a tuturor extraselor aferente unei anumite operatiuni si, pentru fiecare dintre aceste extrase, stabilirea/atasarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operatiunii de clasificare/ provizionare;

c) ajustarea sumelor înregistrate în contabilitate, aferente garantiilor, în scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri, extrase din conturile de credite/plasamente;

d) identificarea tuturor operatiunilor, reprezentând credite/ plasamente si garantii aferente, desfăsurate cu un anumit debitor;

e) identificarea tuturor debitorilor fată de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente;

f) realizarea si păstrarea corespondentei dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc si extrasele aferente operatiunilor de credit/plasament pentru care acestea au fost constituite.

Art. 25. -împrumutătorii au obligatia să dispună de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care să permită verificarea datelor primare si a modului în care acestea au fost prelucrate în scopul clasificării creditelor/plasamentelor si al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si în scopul constituirii/regularizării/utilizării acestora, pentru fiecare închidere contabilă.

Art. 26. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), împrumutătorii raportează Băncii Nationale a României, periodic, situatiile privind clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.

(2) Forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitătile de transmitere a situatiilor mentionate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Natională a României.

(3) La solicitarea Băncii Nationale a României, împrumutătorii raportează orice altă situatie care poate fi obtinută pe baza informatiilor utilizate pentru întocmirea situatiilor mentionate la alin. (1).

 

5) Cerintele cu privire la garantii sunt obligatorii numai în cazurile în care garantiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 27. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu prima zi din luna imediat următoare celei în care a avut loc publicarea.

(2) Institutiile de credit aplică prevederile prezentului regulament începând cu luna următoare celei în care Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României comunică decizia privind validarea normelor interne, conform art. 3.

Art. 28. - (1) De la momentul la care un împrumutător începe aplicarea prezentului regulament, Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, si Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea pentru împrumutătorul în cauză.

(2) La momentul la care îsi încetează aplicabilitatea pentru toti împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009, Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, si Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 29. - Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 52 si 53 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

Art. 30. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 31. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 martie 2009.

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sectiunea I – Credite

 

1. credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

1.1. credite acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit

1.1.1. principal

90311 -Garantii imobiliare

90312 - Deschideri de credite documentare

90319 -Alte deschideri de credite confirmate

9032 -Acceptări sau angajamente de plată

9039 -Alte angajamente în favoarea clientelei

91311 -Cautiuni imobiliare

91312 - Cautiuni administrative si fiscale

91313 - Garantii financiare

91314 - Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte institutii

91319 -Alte cautiuni si avaluri

9139 -Alte garantii date pentru clientelă

9623 -Alte angajamente date (extras)

981 -Angajamente îndoielnice (extras)

1.2. credite acordate institutiilor de credit

1.2.1. principal

901 -Angajamente în favoarea institutiilor de credit (extras)

9111 - Confirmări de deschideri de credite documentare (extras)

9112 -Acceptări de plată (extras)

9119 -Alte garantii date institutiilor de credit (extras)

9623 -Alte angajamente date (extras)

981 -Angajamente îndoielnice (extras)

2. credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

2.1. credite acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit

2.1.1. principal

20111 - Scont (extras)

20112 - Factoring cu recurs (extras)

20119 -Alte creante comerciale [extras1)]

20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20212 - Credit global de exploatare

20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea cârdurilor

20219 -Alte credite de trezorerie

20311 - Credite de consum pentru nevoi personale

20312 - Credite de consum pentru achizitionarea de bunuri

2032 - Vânzări în rate

2041 -Credite pentru import

 

1) Extrasul nu contine operatiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operatiunilor de creditare.


 

2042 - Credite pentru export

2051 - Credite pentru finantarea stocurilor

2052 - Credite pentru echipamente

20611 -Credite ipotecare

20619 -Alte credite pentru investitii imobiliare

2091 -Alte credite acordate clientelei

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare

2312 - Credite la termen acordate institutiilor financiare

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite în pensiune la termen

2511 - Conturi curente (solduri debitoare)

2611 -Valori de recuperat (extras)

2811 - Creante restante (extras)

2821 - Creante îndoielnice (extras)

4711 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)

4712 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)

4811 - Creante restante (extras)

4821 - Creante îndoielnice (extras)

2.1.2. dobândă

2017 - Creante atasate (extras)

2027 - Creante atasate

2037 - Creante atasate

2047 - Creante atasate

2057 - Creante atasate

2067 - Creante atasate

2097 - Creante atasate

2317 - Creante atasate

2417 - Creante atasate

25171 - Creante atasate

2617 - Creante atasate (extras)

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creante atasate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creante atasate (extras)

4717 - Creante atasate (extras)

4812 - Dobânzi restante (extras)

4817 - Creante atasate (extras)

4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

4827 - Creante atasate (extras)

2.2. credite acordate institutiilor de credit2)

2.2.1. principal

1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit (extras)

1412 - Credite la termen acordate institutiilor de credit (extras)

1511 -Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta (extras)

1512 - Valori primite în pensiune la termen (extras)

1611 -Valori de recuperat (extras)

17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

17412 - Credite la termen acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

17611 -Valori de recuperat (extras)

17811 -Creante restante (extras)

17821 - Creante îndoielnice (extras)

1811 - Creante restante (extras)

1821 - Creante îndoielnice (extras)

20111 - Scont (extras)

20112 - Factoring cu recurs (extras)

20119 -Alte creante comerciale [extras3)]

2811 -Creante restante (extras)

2821 - Creante îndoielnice (extras)

4711 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)

4712 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)

4811 -Creante restante (extras)

4821 - Creante îndoielnice (extras)

2.2.2. dobândă

1417 - Creante atasate (extras)

1517 - Creante atasate (extras)

1617 - Creante atasate (extras)

17417 - Creante atasate

17617 - Creante atasate (extras)

17812 - Dobânzi restante (extras)

17817 - Creante atasate (extras)

17822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

17827 - Creante atasate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creante atasate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creante atasate (extras)

2017 - Creante atasate (extras)

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creante atasate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creante atasate (extras)

4717 - Creante atasate (extras)

4812 - Dobânzi restante (extras)

4817 - Creante atasate (extras)

4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

4827 - Creante atasate (extras)

 

Sectiunea a II-a – Plasamente

 

1. plasamente pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

1.1. plasamente constituite la institutii de credit4)

1.1.1. principal

121 -Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) (extras)

1311 - Depozite la vedere la institutii de credit (extras)

1312 - Depozite la termen la institutii de credit (extras)

1711 - Cont curent la casa centrală

17311 - Depozite la vedere la casa centrală

17312 - Depozite la termen la casa centrală

17811 -Creante restante (extras)

17821 - Creante îndoielnice (extras)

1811 -Creante restante (extras)

1821 - Creante îndoielnice (extras)

1.1.2. dobândă

1271 - Creante atasate (extras)

1317 - Creante atasate (extras)

17171 -Creante atasate

17317 - Creante atasate (extras)

17812 - Dobânzi restante (extras)

17817 - Creante atasate (extras)

17822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

17827 - Creante atasate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creante atasate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creante atasate (extras)

 

2) Nu se iau în considerare expunerile fată de băncile centrale.

3) Extrasul nu contine operatiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operatiunilor de creditare.

4) Nu se iau în considerare expunerile fată de băncile centrale.

 


Sectiunea a III-a – Garantii

 

1. garantii personale si reale

1.1. din bilant

1323 - Depozite colaterale ale institutiilor de credit [extras5)]

17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate [extras6)]

25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive

25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie

25336 -Alte depozite colaterale [extras7)]

1.2. din afara bilantului

912 - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la institutii de credit

9141 - Garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate

9142 - Garantii primite de la societăti de asigurare si reasigurare

9143 - Garantii primite de la alte institutii financiare

9144 - Garantii primite de la institutii nefinanciare

9145 - Ipoteci imobiliare

9146 - Gajuri cu deposedare

9147 - Gajuri fără deposedare

9149 -Alte garantii primite de la clientelă

9612 -Alte valori primite în garantie

9613 -Alte angajamente primite [extras8)]

2. garantii reale intrinseci

2.1. din evidenta tehnico-operativă

9981 -Alte valori primite (extras)

 

Sectiunea a IV-a – Provizioane

 

1. aferente creditelor acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit

1.1. aferente principalului

2911 -Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)

493 - Ajustări pentru deprecierea creantelor aferente operatiunilor de leasing financiar (extras)

1.2. aferente dobânzii

2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)

493 - Ajustări pentru deprecierea creantelor aferente

operatiunilor de leasing financiar (extras)

2. aferente creditelor acordate institutiilor de credit

2.1. aferente principalului

1911 -Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)

2911 -Ajustări pentru deprecierea creditelor [extras9)]

493 - Ajustări pentru deprecierea creantelor aferente operatiunilor de leasing financiar (extras)

2.2. aferente dobânzii

1912 -Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)

2912 -Ajustări pentru deprecierea dobânzilor [extras10)]

493 - Ajustări pentru deprecierea creantelor aferente operatiunilor de leasing financiar (extras)

3. aferente plasamentelor constituite la institutii de credit

3.1. aferente principalului

1911 -Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)

3.2. aferente dobânzii

1912 -Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)

 

5) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operatiunilor de credit, si nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăti ulterioare determinate.

6) A se vedea nota de subsol anterioară.

7)Ase vedea nota de subsol anterioară.

8) Se referă la angajamentele de garantie primite, asociate operatiunilor de credit.

9) Pentru creantele comerciale derulate cu institutiile de credit.

10) A se vedea nota de subsol anterioară.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

Tipul de garantie

Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea împrumutătorului fată de debitor

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiei centrale a statului român sau ale Băncii Nationale a României

 

Titluri emise de administratia centrală a statului român sau de Banca Natională a României

 

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiilor centrale ori ale băncilor centrale, din tările din categoria A, sau ale Comunitătii Europene

 

Titluri emise de administratiile centrale ori de băncile centrale, din tările din categoria A, sau de Comunitatea Europeană

 

Depozite colaterale plasate la institutia de credit împrumutătoare

 

Certificate de depozit sau instrumente similare, emise de institutia de credit împrumutătoare si încredintate acesteia

 

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală sau ale Băncii Europene de Investitii

0,8

Titluri emise de băncile de dezvoltare multilaterală sau de Banca Europeană de Investitii

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiilor regionale sau ale autoritătilor locale din România

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale institutiilor de credit din România

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiilor regionale sau ale autoritătilor locale, din tările din categoria A

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale institutiilor de credit din tările din categoria A

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România

0,5


ANEXA Nr. 3

 

Tabelul nr. 1 .A - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de institutiile de credit fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit

 

Performanta financiară

A

B

C

D

E

 

 

Serviciul datoriei

0-15 zile

Standard/

În observatie/

Substandard/

Îndoielnic/

Pierdere/

Nu s-au  initiat

proceduri judiciare

 

 

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

16-30 de zile

în observatie/

Substandard/

Îndoielnic/

Pierdere/

Pierdere/

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

31-60 de zile

Substandard/

Îndoielnic/

Pierdere/

Pierdere/

Pierdere/

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

 

 

S-au initiat

proceduri

judiciare

61-90 de zile

Îndoielnic/

Pierdere/

Pierdere/

Pierdere/

Pierdere/

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

minimum 91

de zile

Pierdere/

Pierdere/

Pierdere/

Pierdere/

Pierdere/

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

/Pierdere

 

            Tabelul nr. 1 .B - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite/plasamente, înregistrate de institutiile de credit fată de alte institutii de credit

 

 

 

 

Performanta financiară

Serviciul datoriei

A

 

 

Bănci

Organizatii

cooperatiste

de credit

0-7 Zile lucrătoare

0-30 de zile lucrătoare

Standard

 

 

Pierdere

Nu s-au initiat proceduri judiciare

 

 

 

S-au initiat proceduri judiciare

minimum

8 zile lucrătoare

minimum 31

de zile lucrătoare

Pierdere

 

 

Pierdere

 

            Tabelul nr. 2 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de institutiile financiare nebancare fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit

 

Initierea de proceduri judiciare

Serviciul datoriei

Nu s-au initiat proceduri judiciare

S-au initiat proceduri judiciare

0-15 zile

standard

pierdere

16-30 de zile

în observatie

pierdere

31-60 de zile

substandard

pierdere

61-90 de zile

îndoielnic

pierdere

minimum 91 de zile

pierdere

pierdere


            Tabelul nr. 3 - Coeficienti de provizionare aferenti categoriilor de clasificare

 

Coeficienti de provizionare

 

Categorii de clasificare  a creditelor/plasamentelor

Credite înregistrate în valută sau indexate la cursul

unei valute, acordate debitorilor, persoane fizice,

expusi la riscul valutar

Credite*)/plasamente [*) altele decât cele din coloana precedentă]

Standard

0,07

0

În observatie

0,08

0,05

Substandard

0,23

0,2

Îndoielnic

0,53

0,5

Pierdere

1

1

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul Initiativa Natională

 

LISTA DONATORILOR

persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste baremul de 10 salarii brute pe tară

 

Nr. crt

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Felul donatiei

Valoarea - lei -

Data donatiei

1.

Cărtută Ion

1511014151774

română

numerar

13.774

30.04.2008

2.

Apahidean Dorin

1630608120018

română

numerar

18.250

16.05.2008

3.

Pastusec Laura Măria

2741204080076

română

numerar

5.700

16.05.2008

4.

Irimia Viorel

1680817170312

română

numerar

20.000

15.05.2008

5.

Gusă Andrei Rares

1750727312956

română

numerar

15.000

12.05.2008

6.

Veresezan Marius Mihai

1800227312531

română

numerar

12.650

20.05.2008

7.

Man Liana

2860401314001

română

numerar

5.000

26.05.2008

8.

Marica Floarea

2660409280796

română

numerar

5.000

14.05.2008

9.

Rădulescu Veronel

1600716384218

română

numerar

5.000

12.05.2008

10.

Rădulescu Veronel

1600716384218

română

numerar

5.000

14.05.2008

11.

Rădulescu Veronel

1600716384218

română

numerar

8.200

5.06.2008

12.

Donciu Leon

1430628221133

română

numerar

18.000

15.04.2008

13.

Pintilei Mihail

1460421221174

română

numerar

6.000

15.04.2008

14.

Zarughevici Mugurel

1731112330029

română

numerar

6.000

15.04.2008

15.

Acris Valentin

1670803463088

română

numerar

38.000

29.05.2008

16.

Andronic Marius

1670506393701

română

numerar

37.000

29.05.2008

17.

Bârlea Andreea Dana

2731015421526

română

numerar

30.000

27.05.2008

18.

Belizarie Măria

2770202450021

română

numerar

17.000

5.05.2008

19.

Bucur Constantin

1700812424517

română

numerar

23.000

9.05.2008

20.

Cazan Radu Daniel

1791002100108

română

numerar

20.000

7.05.2008

21.

Drăgulinescu Corina

2740213434536

română

numerar

54.000

15.05.2008

22.

Dumitru Nicolae

1641010400286

română

numerar

100.000

15.05.2008

23.

Dumitru Raluca Daniela

2770825450012

română

numerar

10.000

9.05.2008

24.

Grigore Marian

1680128293097

română

numerar

18.000

29.05.2008

25.

Langa Bogdan

1780429424539

română

numerar

54.000

14.05.2008

26.

Păun Viorel

1630110400483

română

numerar

15.000

6.05.2008

27.

Popa Rădulescu Aurelian

1690408090014

română

numerar

50.000

9.05.2008

28.

Puscaru Liviu Gheorghe

1670627083468

română

numerar

90.000

5.05.2008

29.

Rădulescu Ioana

2510813381457

română

numerar

18.000

27.05.2008

30.

Rotaru Oana Stefan ia

2740514170423

română

numerar

16.200

5.05.2008

31.

Stefan Niculae

1591013155231

română

numerar

19.000

28.05.2008

32.

Strinu Marinică

1740922282229

română

numerar

17.900

5.05.2008

33.

Vlad Carmen Liliana

2690322381471

română

numerar

20.000

9.05.2008

34.

Vlad Puiu Marinei

1710812381463

română

numerar

17.500

5.05.2008

35.

Volschi Clitemnestra

2710917434521

română

numerar

25.000

15.05.2008

36.

Pitigoi loan Adrian

1671109264433

română

numerar

10.000

24.03.2008

37.

Budileanu Anetuta

2670423204396

română

numerar

6.000

26.03.2008

38.

Popescu Dumitru

1690420264448

română

numerar

15.000

15.04.2008

39.

Pârvu Alina

2740729290904

română

numerar

10.000

10.04.2008

40.

Dumitrescu luliu

1520724290901

română

numerar

10.000

7.05.2008

41.

Ene Elena

2510519290904

română

numerar

9.000

7.05.2008

42.

Dumitrescu Viorica Luminita

240617290915

română

numerar

12.000

7.05.2008

43.

Rizea Aurelia

2550605290912

română

numerar

12.100

26.05.2008

44.

Botescu Gabriel

1630626290922

română

numerar

10.000

26.05.2008

45.

Florea Mihail

1590524272634

română

numerar

9.300

18.03.2008

TOTAL GENERAL:

936.574

 


LISTA DONATORILOR

persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2008 donatii

a căror valoare cumulată depăseste baremul de 10 salarii brute pe tară

 

Denumirea societătii

Sediul societătii

CUI

Nationalitatea

Felul donatiei

Valoarea

- lei -

Data donatiei

Societatea Comercială „Contact Steel" - S.R.L.

Municipiul Roman, judetul Neamt

RO 14616176

română

numerar

5.000

7.05.2008

Societatea Comercială „Contact Steel" - S.R.L.

Municipiul Roman, judetul Neamt

RO 14616176

română

numerar

5.000

16.05.2008

PFAVlad Elena Monica

Municipiul Drăgăsani,

str. Dr. Bagdasar nr. 55A,

judetul Vâlcea

22930705

română

numerar

12.000

8.05.2008

TOTAL GENERAL:

22.000

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 si 100 bis din 7 martie 2000, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa nr. 2 „Luptători pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989", la nr. crt. 1682, la coloana „Numele si prenumele", în loc de : „1682 PERNECFI IOAN"se va citi: „1682 PIRNECI ION".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.