MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 186/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 186             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 25 martie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            443. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

            462. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor principal de politie unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            28. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri de protectie socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            254. - Ordin al ministrului mediului pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 616/2008

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor general de politie Andreescu Stefan Anghel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 443.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor principal de politie unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de politie Motoc Neculai Vasile i se acordă gradul profesional de chestor principal de politie si îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 462.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri de protectie socială

 

Luându-se în considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si a reducerii inflatiei, se impune adoptarea de măsuri imediate care să asigure un climat de protectie socială bazat pe principiul contributiei si al solidaritătii în promovarea progresului social.

Tinând cont că actiunile prevăzute în Pachetul de măsuri al Guvernului României pentru stimularea cresterii economice si protejarea intereselor economice ale populatiei trebuie realizate cu celeritate, astfel încât să fie atinse dezideratele propuse, iar măsurile preconizate se adresează unui grup-tintă format din persoanele cele mai afectate de consecintele imediate ale crizei economice, persoane care si-au pierdut deja locul de muncă sau care sunt supuse riscului de a si-l pierde,

având în vedere urgenta si necesitatea adaptării cadrului institutional în sistem tripartit necesar dezvoltării unui cadru european al calificărilor deschis si flexibil, bazat pe transparentă si încredere reciprocă, precum si urgenta si necesitatea asigurării legislatiei care să permită dezvoltarea formării initiale si continue în functie de cerintele pietei muncii,

tinând cont de necesitatea îndeplinirii angajamentului referitor la acordarea statutului de utilitate publică pentru comitetele sectoriale, prevăzut a se realiza în luna martie în Pachetul de măsuri al Guvernului României pentru stimularea cresterii economice si protejarea intereselor economice ale populatiei,

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri de protectie socială.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situatiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilită în conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.

(2) Pentru somerii care beneficiază de indemnizatie de somaj la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data până ia care a fost stabilit dreptul respectiv.

Art. 2. - (1) Pe durata întreruperii temporare a activitătii angajatorului prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul si salariatii sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurări sociale datorate atât de angajatori, cât si de salariatii care beneficiază de indemnizatia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

(2) Indemnizatiile de care beneficiază salariatii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii, pe durata întreruperii temporare a activitătii angajatorului prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile, pentru o perioadă de cel mult 3 luni în anul 2009, în întelesul impozitului pe venit prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prin sintagma contributii de asigurări sociale se întelege contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate datorate atât de angajatori, cât si de salariatii care beneficiază de indemnizatia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

(4) Pentru perioada prevăzută la alin. (1) salariatii îsi păstrează calitatea de asigurat.

(5) Pentru stabilirea si calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată.

Art. 3. - După articolul 4 din Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se introduc 13 noi articole, articolele 41-413, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Comitetele sectoriale sunt institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei legi la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel national în vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

Art. 42. - (1) Pentru înfiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin două organizatii, una patronală si una sindicală, de tip federativ si reprezentative la nivelul aceleiasi ramuri, potrivit legii, pentru care se înfiintează respectivul comitet.

(2) Confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national pot desemna o singură federatie nereprezentativă membră, semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, pentru a participa la înfiintarea comitetului sectorial al ramurii respective.

(3) Din componenta comitetelor sectoriale fac parte reprezentanti ai ministerelor si ai autoritătilor de reglementare. De asemenea, mai pot face parte si reprezentanti ai asociatiilor profesionale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv.

(4) Pentru dobândirea personalitătii juridice potrivit prezentei legi, persoana împuternicită în acest scop de către comitetele sectoriale va depune la Tribunalul Bucuresti următoarele acte:

a) cerere de înscriere a comitetului sectorial;

b) copie de pe sentinta civilă de înfiintare a federatiei patronale la nivel de ramură, respectiv a federatiei sindicale;

c) copie de pe sentinta civilă de reprezentativitate valabilă a acelorasi organizatii prevăzute la lit. b) care si-au dobândit reprezentativitatea la nivelul ramurii pentru care se constituie comitetul sectorial sau dovada afilierii la o confederatie sindicală/patronală reprezentativă la nivel national, pentru situatia prevăzută la alin. (2);

d) acordul de asociere pentru constituirea comitetului sectorial, în original;

e) statutul comitetului sectorial, semnat de către constituentii acestuia, care trebuie să contină cel putin următoarele: datele de identificare ale constituentilor, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de functionare, structura si atributiile organelor de conducere, administrare si control ale comitetului sectorial - modalităti de alegere si revocare, scopul si obiectivele, drepturile si obligatiile membrilor comitetului sectorial, precum si dispozitii legate de divizare, comasare sau lichidare.

Art. 43. - (1) Tribunalul Bucuresti, la primirea cererii de înscriere, este obligat ca în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia să examineze si să se asigure:

a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 42 alin. (4);

b) dacă acordul de asociere pentru constituire si statutul comitetului sectorial sunt conforme prevederilor legale în vigoare;

c) să nu existe o înregistrare în registrul special prevăzut la art. 45 a unui alt comitet sectorial în aceeasi ramură de activitate.

(2) În cazul în care constată că cerintele legale pentru constituirea comitetului sectorial nu sunt îndeplinite, presedintele completului de judecată o citează în camera de consiliu pe persoana împuternicită, prevăzută la art. 42 alin. (4), căreia îi solicită, în scris, remedierea neregulilor constatate, în termen de cel mult 7 zile.

(3) În cazul în care sunt întrunite cerintele prevăzute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea persoanei împuternicite.

(4) Instanta pronuntă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.

(5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 44. - (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului.

(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotărârii.

(3) Recursul se judecă cu citarea persoanei împuternicite a comitetului sectorial, în termen de 45 de zile. Instanta de recurs redactează decizia si restituie dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 45. - (1) Tribunalul este obligat să tină un registru special, în care se înscriu: denumirea si sediul comitetului sectorial, data înscrierii, precum si numărul si data hotărârii judecătoresti definitive de admitere a cererii de înscriere.

(2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronuntate de judecătorie.

Art. 46. - Comitetul sectorial dobândeste personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. 45 a hotărârii judecătoresti definitive de admitere a cererii.

Art. 47. - Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care tribunalul certifică înscrierea, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie comitetului sectorial, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 42 alin. (4), în copii certificate de persoana împuternicită si vizate de tribunal, se va păstra în arhiva acestuia.

Art. 48. - (1) Comitetul sectorial este obligat să aducă la cunostinta tribunalului unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum si orice schimbare în compunerea organului de conducere.

(2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispozitiile art. 42-47.

(3) Tribunalul este obligat să mentioneze în registrul special prevăzut la art. 45 modificările din statut, precum si schimbările din compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale.

Art. 49. - Actiunea în instantă în vederea dobândirii personalitătii juridice de către comitetele sectoriale, precum si actele ulterioare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Art. 410. - Orice altă federatie patronală sau orice altă federatie sindicală reprezentativă la nivel de ramură, înfiintată conform legii, care îsi exprimă dorinta în acest sens, poate deveni membră de drept a comitetului sectorial deja înfiintat, în măsura în care face dovada reprezentativitatii valabile în ramura în care este înfiintat comitetul si pentru care solicită afilierea. De acelasi drept beneficiază si federatiile sindicale/patronale nereprezentative, cu conditia respectării prevederilor art. 42 alin. (2).

Art. 411. - Principalele atributii ale comitetelor sectoriale sunt:

a) participă la elaborarea strategiilor nationale si sectoriale în domeniul formării profesionale;

b) participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea si certificarea competentelor;

c) sustin promovarea sistemului de formare si evaluare pe bază de competente;

d) participă la dezvoltarea si actualizarea, sub coordonarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte;

e) validează calificările si standardele asociate calificărilor, cu exceptia celor dobândite prin învătământul superior;

f) recomandă specialisti pe domenii ocupationale pentru realizarea analizei ocupationale, pentru definirea competentelor si calificărilor si pentru elaborarea si validarea standardelor ocupationale, pentru verificarea si validarea standardelor de pregătire profesională, precum si pentru evaluarea si certificarea pe bază de standarde si avizează lucrările efectuate de acestia;

g) încurajează si stimulează participarea organizatiilor si persoanelor la formarea profesională continuă si la învătământul profesional si tehnic;

h) colaborează, în scopul realizării obiectului său de activitate, cu ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autorităti administrative autonome, cu organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu furnizorii de formare profesională si cu alte institutii publice;

i) oferă partenerilor sociali consultantă în domeniul ocupării si formării profesionale a fortei de muncă;

j) realizează analize ocupationale si studii cu privire la cererea de fortă de muncă pentru ramura reprezentată;

k) acordă aviz consultativ solicitantilor în vederea actualizării Clasificării ocupatiilor din România;

l) propun furnizorilor de formare profesională calificările si competentele asociate acestora, precum si corelarea calificărilor cu ocupatiile care pot fi practicate;

m) stabilesc prin statutul propriu alte activităti în interesul ramurii de activitate pe care o reprezintă.

Art. 412. - Finantarea comitetelor sectoriale se asigură:

a) de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de functionarea secretariatului tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin bugetul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor ca autoritate finantatoare în urma semnării unui contract de finantare;

numărul de posturi aferent secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale este de două persoane;

b) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupationale si a calificărilor asociate, activităti finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pe bază de tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor;

c) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificărilor si standardelor de pregătire profesională, activităti finantate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pe bază de tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor;

d) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestatiile efectuate tertilor;

e) din alte venituri realizate prin programe;

f) din donatii si/sau sponsorizări.

Art. 413. - Statutul de utilitate publică conferă comitetelor sectoriale următoarele drepturi si obligatii:

a) dreptul de a li se atribui în folosintă gratuită bunuri proprietate publică;

b) dreptul de a mentiona în toate documentele pe care le întocmesc calitatea de utilitate publică;

c) obligatia de a transmite Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale;

d) obligatia de a comunica, în extras, Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, copii ale rapoartelor de activitate si ale situatiilor financiare anuale, însotite de dovada eliberată de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» de solicitare a publicării acestora si în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e) obligatia de a înregistra în evidentele contabile ale comitetelor sectoriale, separat, bunurile achizitionate sau construite din bani publici. În cazul dizolvării unui comitet sectorial, bunurile provenite din resurse bugetare si rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte comitete sectoriale sau către institutii publice cu acelasi obiect de activitate."

Art. 4. - (1) Structurile care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sunt organizate ca comitete sectoriale, cu sau fără personalitate juridică, sau au în denumire sintagma „comitet sectorial" pot deveni institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei ordonante de urgentă, dacă depun în instantă, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act

normativ, documentatia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 132/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, necesară obtinerii personalitătii juridice.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) nu se pot depune cereri de înfiintare a comitetelor sectoriale ca institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul comitetelor sectoriale organizate în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, care nu se înfiintează, în vederea continuării activitătii acestora, ca institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, bunurile provenite din fonduri publice vor fi repartizate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Functionarea persoanelor juridice de drept privat care au în denumire sintagma „comitet sectorial" sau alte sintagme asemănătoare, în alte conditii decât cele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, constituie infractiune si se sanctionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei si dizolvarea persoanei juridice.

Art. 6. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării vor aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetării si inovării modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 307/4.275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 28.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012

 

Având în vedere prevederile art. 201 din Metodologia privind elaborarea Planului national de alocare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 85/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 12 martie 2009.

Nr. 254.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste modalitatea de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012, din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, denumită în continuare rezervă.

Art. 2. - (1) Semnificatiile termenilor si expresiilor folosite în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră si în Hotărârea Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012.

(2) În întelesul prezentei metodologii, instalatie nou-intrată înseamnă orice instalatie în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, care a obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră sau revizuirea acesteia, după data de 13 decembrie 2006.

(3) Data de 13 decembrie 2006 este data notificării oficiale către Comisia Europeană a Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012, denumit în continuare Plan national de alocare.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Protectia Mediului este autoritatea competentă pentru punerea în aplicare a prezentei metodologii.

Art. 4. - (1) Solicitarea operatorului pentru alocarea din rezervă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, denumite în continuare certificate, se face pentru intervalul de functionare a instalatiei nou-intrate în cadrul perioadei 2008-2012, în baza unei documentatii, întocmită conform prevederilor art. 12 si depusă la autoritatea competentă în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) sau alin. (2), după caz.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înscrie în lista pentru accesarea rezervei cu un număr de ordine acordat în functie de numărul de înregistrare primit de la registratura autoritătii competente.

(3) Notificarea operatorului, înregistrată la autoritatea competentă înainte de data intrării în vigoare a prezentei metodologii, este luată în considerare la întocmirea listei prevăzute la alin. (2).

(4) Lista prevăzută la alin. (2) se pune la dispozitia publicului prin afisare pe pagina de internet a autoritătii competente www.anpm.ro si se actualizează ori de câte ori este cazul.

Art. 5. - (1) Alocarea certificatelor se face în ordinea înregistrării solicitărilor, în functie de data punerii în functiune a instalatiei nou-intrate si de numărul de certificate disponibile în rezervă.

(2) Înscrierea solicitărilor în lista prevăzută la art. 4 alin. (2) nu garantează operatorului retinerea certificatelor din rezervă.

 

CAPITOLUL II

Atributii si obligatii

 

SECTIUNEA 1

Atributiile autoritătii competente

 

Art. 6. - În aplicarea prevederilor prezentei metodologii, autoritatea competentă are următoarele atributii:

a) întocmeste si gestionează lista prevăzută la art. 4 alin. (2);

b) evaluează documentatia prevăzută la art. 12;

c) realizează calculul numărului de certificate, conform anexei nr. 3;

d) notifică operatorul cu privire la decizia de retinere si la decizia de alocare a certificatelor din rezervă, precum si cu privire la decizia de respingere a solicitării pentru alocarea certificatelor;

e) emite certificatele în contul operatorului deschis în Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare registrul national.

 

SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile operatorului instalatiei nou-intrate

 

Art. 7. - (1) Operatorul instalatiei nou-intrate are următoarele obligatii:

a) de a solicita si de a obtine autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră sau revizuirea acesteia, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare;

b) de a întocmi si de a depune la autoritatea competentă documentatia prevăzută la art. 12, cu maximum 90 de zile înainte de data punerii în functiune a instalatiei nou-intrate;

c) de a realiza calculul emisiilor de dioxid de carbon ale instalatiei nou-intrate, conform modului de calcul prevăzut în anexa nr. 2;

d) de a notifica autoritatea competentă cu privire la orice modificare a datei de punere în functiune a instalatiei nou-intrate.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) pentru instalatia nou-intrată pusă în functiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorul are obligatia de a depune documentatia prevăzută la art. 12 în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

 

SECTIUNEA a 3-a
Tarife

 

            Art. 8. - (1) Cuantumul tarifelor pentru evaluarea documentatiei depuse de operatorul instalatiei nou-intrate este prevăzut în anexa nr. 4.

            (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită în avans, integral, în contul deschis la Trezoreria Statului - Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Sectorului 6 Bucuresti, care se afisează pe pagina de internet, precum si la sediul autoritătii competente.

 

CAPITOLULUI

Criterii de eligibilitate

 

Art. 9. - O instalatie nou-intrată este eligibilă pentru alocarea certificatelor din rezervă dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) instalatia a obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră, ca urmare a punerii în functiune a acesteia după data de 13 decembrie 2006;

b) instalatia existentă care intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 si care nu a fost identificată la elaborarea Planului national de alocare;

c) instalatia a intrat sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nf. 780/2006 după data de 13 decembrie 2006, ca urmare a îndeplinirii conditiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006;

d) instalatia a fost inclusă în Planul national de alocare la data notificării acestuia către Comisia Europeană si a înregistrat o crestere a capacitătii de productie ca urmare a unei extinderi realizate la nivelul instalatiei după data de 13 decembrie 2006.

Art. 10. - (1) În sensul prezentei metodologii, extinderea prevăzută la art. 9 lit. d) reprezintă modificarea unei instalatii sau părti de instalatie care are ca rezultat cresterea emisiilor de dioxid de carbon.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), modificarea unei instalatii sau părti de instalatie constă în:

a) introducerea unei piese noi de echipament a cărei functionare generează emisii de dioxid de carbon;

b) extinderea realizată la o piesă de echipament existentă deja în instalatia nou-intrată.

Art. 11. - O instalatie nu este eligibilă pentru alocarea certificatelor din rezervă dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) instalatia înregistrează cresteri ale emisiilor de dioxid de carbon determinate de obligatia respectării unor prevederi legislative în domeniul protectiei mediului;

b) instalatia înregistrează cresteri ale emisiilor de dioxid de carbon determinate de schimbarea regimului de functionare, fără realizarea unei extinderi la nivelul instalatiei;

c) instalatia realizează cresteri ale emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a cresterii productiei, fără realizarea unei extinderi la nivelul instalatiei;

d) operatorul a obtinut o revizuire a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru una dintre situatiile prevăzute la art. 15 din Procedura de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.897/2007.

 

CAPITOLUL IV

Retinerea, alocarea si emiterea certificatelor din rezervă

 

SECTIUNEA 1

Retinerea certificatelor

 

Art. 12. - În vederea retinerii certificatelor din rezervă, operatorul instalatiei nou-intrate are obligatia de a depune la sediul autoritătii competente, într-un singur exemplar, în format hârtie, având stampila si semnătura reprezentantului legal al societătii, următoarele documente:

a) solicitarea, întocmită conform prevederilor anexei nr. 1;

b) schema de principiu a instalatiei, în care se evidentiază extinderea pentru care solicită alocarea de certificate din rezervă sau schema instalatiei nou-intrate;

c) o copie a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră sau a autorizatiei revizuite, după caz;

d) calculul emisiilor de dioxid de carbon realizat de către operator conform modului de calcul prevăzut în anexa nr. 2, în care acesta precizează valoarea emisiei specifice determinată conform celor mai bune tehnici disponibile (BAT) folosite în instalatie;

e) dovada privind plata tarifului corespunzător pentru evaluarea documentatiei.

Art. 13. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 12, autoritatea competentă evaluează documentatia depusă si comunică operatorului, după caz:

a) decizia privind retinerea certificatelor din rezervă, în situatia în care documentatia este completă si corect întocmită;

b) solicitarea privind completarea sau modificarea documentatiei incomplete ori incorect întocmite, cu mentionarea unui nou termen pentru depunere;

c) decizia de respingere motivată a solicitării de alocare, cu recomandări privind reluarea etapelor din metodologia pentru alocarea certificatelor din rezervă.

(2) În cazul în care operatorul nu respectă termenul comunicat conform prevederilor alin. (1) lit. b), autoritatea competentă anulează numărul de ordine al solicitării din lista pentru accesarea rezervei.

Art. 14. - (1) Autoritatea competentă retine operatorului numărul de certificate în functie de disponibilul existent în rezervă.

(2) Dacă până la data punerii în functiune a instalatiei nou-intrate rezerva a fost suplimentată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 60/2008, autoritatea competentă retine diferenta de certificate necesară, în functie de disponibilul existent în rezervă.

(3) Dacă până la data punerii în functiune a instalatiei nou-intrate rezerva nu este suplimentată, operatorul poate să achizitioneze certificate de pe piată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Alocarea si emiterea certificatelor din rezervă

 

Art. 15. - (1) Operatorul are obligatia de a depune la autoritatea competentă o copie a procesului-verbal de receptie

finală la terminarea lucrărilor sau alt document care atestă data efectivă a punerii în functiune a instalatiei nou-intrate.

(2) În situatia în care operatorul nu transmite documentul prevăzut la alin. (1) în termen de maximum 120 de zile de la data punerii în functiune a instalatiei nou-intrate declarată initial în solicitare, autoritatea competentă revocă decizia de retinere a certificatelor si numărul de ordine al solicitării din lista pentru accesarea rezervei.

(3) În termen de 15 zile de la data înregistrării documentului prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă emite decizia privind alocarea certificatelor din rezervă.

Art. 16. - (1) Decizia privind alocarea certificatelor din rezervă se comunică operatorului în termen de 10 zile de la emitere si se face publică prin afisare pe pagina de internet a autoritătii competentewww.anpm.ro.

(2) Deciziile autoritătii competente sunt acte administrative si se supun Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - Emiterea certificatelor în contul operatorului deschis în registrul national se realizează conform prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

            Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

SOLICITARE

 

Nr. de înregistrare operator

Nr. de înregistrare la Agentia Natională pentru Protectia Mediului

 

 

Data:

Data:

 

SOLICITARE

pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012

 

A.1. Date de identificare

A.1.1. Date de identificare a operatorului

 

 

 

 

Numele operatorului

 

Forma de organizare a societătii

 

Număr de înregistrare la registrul comertului

 

Cod unic de înregistrare

 

Cont bancar

 

Banca

 

Adresa sediului social

Stradă, număr

 

Localitate

 

Judet

 

Cod postal

 

 

            A.1.2. Date de identificare a instalatiei si a amplasamentului

 

 

 

 

Numele instalatiei

 

Număr de referintă în registrul national

 

Numele amplasamentului (punct de lucru)

 

Adresa amplasa­mentului

Stradă, număr

 

Cod postal

 

Localitate

 

Judet

 

 

            A.1.3. Date privind actele de reglementare în domeniul protectiei mediului (acord de mediu, autorizatie de mediu/autorizatie integrată, după caz)

 

Tipul actului

Numărul

Data emiterii

Emitentul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A.1.3.1. Situatia autorizării privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

 

 

Situatia autorizării privind emisiile de gaze cu efect de seră

Tipul actului

Numărul

Data emiterii

Emitentul

Autorizatia initială

 

 

 

Autorizatia

revizuită

(după caz)

 

 

 

 

            A.1.4. Numărul de identificare a instalatiei în Planul national de alocare si numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 2008-2012*)

 

Număr de identificare

Număr de certificate alocate pentru perioada 2008-2012

 

 

 

 


*) Se completează doar pentru instalatiile cuprinse în Planul national de alocare pentru perioadele 2007 si 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008.

 

A.2. Contacte autorizate

A.2.1. Reprezentantul legal al societătii

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele

 

Pozitia în cadrul societătii

 

Adresa sediului social

Stradă, număr

 

Localitate

 

Judet

 

Cod postal

 

Date de contact

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

            A.2.2. Persoana de contact responsabilă pentru solicitarea privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezervă

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele

 

Pozitia în cadrul societătii

 

Adresa locului de muncă

Stradă, număr

 

Localitate

 

Judet

 

Cod postal

 

Date de contact

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

A.3. Informatii necesare pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva pentru instalatiile nou-intrate

A.3.1. Categoria de activitate*)

 

Activitate în domeniul energetic

Productia si prelucrarea metalelor feroase

Industria mineralelor

Alte activităti

 

 

 

 


*) Se marchează cu „V" categoria care corespunde instalatiei prezentate.

 

A.3.2. Rezumat netehnic

Operatorul furnizează un rezumat netehnic al informatiilor privind instalatia/instalatiile si activitătile desfăsurate pe amplasament, incluzând tehnologiile, materiile prime si materialele auxiliare utilizate.

 

A.3.3. Date tehnice despre fiecare activitate aflată sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

Denumirea activitătii

Data punerii în functiune a instalatiei nou-intrate

Capacitatea

de productie

initială

Capacitatea de productie

în urma extinderii*)

U.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cu denumirile instalatiilor nou-intrate care realizează extinderi se vor completa toate coloanele tabelului; în toate celelalte cazuri, se va completa numai coloana „Capacitatea de productie initială".

 

A.3.4. Date tehnice despre fiecare activitate direct asociată cu activitătile aflate sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 780/2006

 

Denumirea activitătii

Descrierea

Tehnologia

Capacitatea

U.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A.3.5. Tip de combustibil/materie primă a cărui/cărei utilizare generează emisii de dioxid de carbon

 

Tip de combustibil/materie primă

Procesul care generează emisii de C02

 

 

 

 

 

            A.3.6. Consumuri pe tip de combustibil/materie primă pentru intervalul de functionare din perioada 2008-2012*)

 

Consum initial de combustibil/materie primă

Consum prognozat de combustibil/materie primă**)

 

 

 

 


*) Cu denumirile instalatiilor nou-intrate care au realizat extinderi începând cu data de 13 decembrie 2006 se vor completa ambele coloane ale tabelului; consumul initial este consumul declarat de operator pentru anul 2007 în chestionarul initial care a stat la baza prelucrării datelor pentru elaborarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012; consumul prognozat este consumul prevăzut ca urmare a realizării extinderii.

**) Cu denumirile instalatiilor nou-intrate, aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 9 lit. a)-c) din metodologie, se va completa numai coloana 2 a tabelului.

 

            A.3.7. Date privind productia instalatiei nou-intrate aflate în situatia prevăzută la art. 9 lit. d) din metodologie

 

Productia initială*) (A)

Productia prognozată**) (B)

Diferenta de productie***)

(C) = (B-A)*)

nr. de ani de functionare

din interiorul perioadei

2008-2012

U.M.

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Productia instalatiei din anul anterior, asa cum a fost declarată de operator în chestionarul initial care a stat la baza prelucrării datelor pentru elaborarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2007 si 2008-2012; pentru instalatiile care au realizat extinderi în intervalul 13 decembrie 2006-1 ianuarie 2008 productia instalatiei din anul 2007, asa cum a fost declarată de operator în chestionarul initial.

**) Productia instalatiei nou-intrate ca urmare a realizării extinderii.

***) Diferenta de productie ce rezultă ca urmare a realizării extinderii.

 

            A.3.7.1. Date privind productia instalatiei nou-intrate aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 9 lit. a)-c) din metodologie

 

Productia prognozată*)

U.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Productia instalatiei nou-intrate pentru intervalul de functionare din cadrul perioadei 2008-2012.

 

            A.3.8. Date privind productia instalatiei nou-intrate de cogenerare aflate în situatia prevăzută la art. 9 lit. a) din metodologie

 

Productia de electricitate

prognozată

(A)

Productia de energie termică

prognozată

(B)

Productia echivalentă (C) = B + A

 

 

 

 

 

 

 

A.4. Răspunderea pentru corectitudinea informatiilor furnizate

Societatea...........................................................solicită prin prezenta alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Operatorul instalatiei apartinând Societătii .............................................................. îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate către Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în vederea obtinerii numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate.

De asemenea, Societatea.........................................................se angajează să informeze în scris Agentia Natională pentru Protectia Mediului cu privire la schimbarea datei de punere în functiune a instalatiei nou-intrate din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, precum si la orice alte modificări care pot avea efecte asupra deciziei de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezervă.

 

Numele si prenumele reprezentantului legal

.................................................................

Functia

............................

Semnătura si stampila

...................................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Mod de calcul al emisiilor de dioxid de carbon

Operatorul realizează calculul emisiilor de dioxid de carbon ale instalatiei nou-intrate pentru fiecare tip de combustibil sau materie primă, corespunzător cu intervalul de functionare în cadrul perioadei 2008-2012.

Operatorul determină emisia specifică E.S.bat a instalatiei nou-intrate care trebuie să se încadreze în limitele intervalului prevăzut în documentele de referintă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BREF) în domeniul respectiv si furnizează autoritătii competente această valoare, în vederea determinării numărului de certificate conform anexei nr. 3 la metodologie.

Emisia specifică a instalatiei nou-intrate se calculează de către operator, conform formulei:

E.S. bat - Emisia specifică ardere BAT + Emisia specifică proces BAT,

unde:

Emisia specifică ardere bat- emisia obtinută ca raport între emisiile de ardere ale instalatiei nou-intrate si productia realizată pentru intervalul de functionare din perioada 2008-2012;

Emisia specifică proces BAT - emisia obtinută ca raport între emisiile de proces ale instalatiei nou-intrate si productia realizată pentru intervalul de functionare din perioada 2008-2012.

Emisiile de ardere se calculează conform formulei:

Emisii de CO2 ardere [t CO2] = date de activitate x factor de emisie x factor de oxidare,

unde:

date de activitate - combustibil consumat [t sau Nm3] x puterea calorică netă a combustibilului [TJ/t sau TJ/Nm3].

În cazul în care se utilizează un factor de emisie exprimat în t C02/t sau t CO2/N1TI3, datele de activitate se exprimă sub forma cantitătii de combustibil consumat [t sau Nm3]. Se consideră un factor de oxidare având valoarea 1 (oxidarea este completă).

Emisiile de proces se calculează conform formulei:

Emisii de C02 pr0ces [t C02] ~ date de activitate x factor de emisie x factor de conversie. Se consideră un factor de conversie având valoarea 1 (conversia este completă).

În vederea atingerii scopului metodologiei, pentru calculul emisiilor de ardere si al emisiilor de proces, operatorul utilizează valorile factorilor de emisie si ale puterilor calorifice nete (după caz), prevăzute în anexa nr. 5 la metodologie.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

 Mod de calcul al numărului de certificate

Autoritatea competentă realizează calculul numărului de certificate corespunzător emisiilor de dioxid de carbon ale instalatiei nou-intrate, conform următoarei formule:

Ajnst.ni. = E.S. BAT X Qp X F,

unde:

Ainstm. - alocarea aferentă instalatiei nou-intrate;

E.S. bat- emisia specifică conform tehnologiei BAT;

Qp - productia prognozată a instalatiei nou-intrate pentru intervalul de functionare din perioada

2008-2012; F - factor de sigurantă, având valoarea:

F = 99% pentru instalatiile de cogenerare; F = 95% pentru toate celelalte tipuri de instalatii nou-intrate. Productia prognozată a instalatiei nou-intrate reprezintă:

(i) productia realizată de instalatie, pentru situatiile prevăzute la art. 9 lit. a)-c) din metodologie;

sau (ii) diferenta de productie ca urmare a realizării extinderii capacitătii de productie, pentru situatia prevăzută la art. 9 lit. d) din metodologie. Pentru instalatiile de cogenerare nou-intrate, productia prognozată reprezintă productia echivalentă care se calculează ca sumă între productia de energie electrică si productia de energie termică.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Tarife pentru evaluarea documentatiei

 

Autoritatea competentă

Evaluarea documentatiei

Emisii anuale totale <50/<500/>500 ktone

[RON]

Agentia Natională pentru Protectia Mediului

150/250/350

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

TABELUL 1

Lista factorilor de emisie

 

Combustibil/Materie primă

Factor de emisie

(t C02/TJ)

Sursa

Combustibili

Titei

73,3

IPCC, 2006

Orimulsion

76,9

IPCC, 2006

Gaze naturale lichide

64,1

IPCC, 2006

Benzină

69,2

IPCC, 2006

Kerosen

71,8

IPCC, 2006

Lichid gazos/Carburant diesel

74,0

IPCC, 2006

Combustibil petrolier rezidual

77,3

IPCC, 2006

Gaz petrolier lichefiat

63,0

IPCC, 2006

Etan

61,6

IPCC, 2006

Naftă

73,3

IPCC, 2006

Bitum

80,6

IPCC, 2006

Lubrifianti

73,3

IPCC, 2006

Cocs de petrol

97,5

IPCC, 2006

Materii prime de rafinărie

73,3

IPCC, 2006

Gaz de rafinărie

51,3

IPCC, 2006

Ceară de parafină

73,3

IPCC, 2006

Spirt alb si spirt industrial

73,3

IPCC, 2006

Alte produse petroliere

73,3

IPCC, 2006

Antracit

98,2

IPCC, 2006

Cărbune de cocserie

94,5

IPCC, 2006

Alti cărbuni bituminosi

94,5

IPCC, 2006

Cărbune subbituminos

96,0

IPCC, 2006

Lignit

101,1

IPCC, 2006

Sist de huilă si nisipuri bituminoase

106,6

IPCC, 2006

Aglomerate

97,5

IPCC, 2006

Cuptoare de cocs si lignit

107,0

IPCC, 2006

Gaz de cocserie

107,0

IPCC, 2006

Gudron de huilă

80,6

IPCC, 2006

Gaz de lucru

44,7

IPCC, 2006

Gaz de cuptor de cocs

44,7

IPCC, 2006

Gaz de furnal

259,4

IPCC, 2006

Gaz provenit din furnalul bazic cu oxigen

171,8

IPCC, 2006

Gaz natural

56,1

IPCC, 2006

Deseuri industriale

142,9

IPCC, 2006

Uleiuri uzate

73,3

IPCC, 2006

Turbă

105,9

IPCC, 2006

Lemn/Deseuri forestiere

0

IPCC, 2006

Biomasă primară solidă

0

IPCC, 2006

Mangal

0

IPCC, 2006

Benzină biologică

0

IPCC, 2006

Carburanti diesel biologici

0

IPCC, 2006

Alti combustibili biologici lichizi

0

IPCC, 2006

Gaz rezidual

0

IPCC, 2006

Gaz de ape reziduale

0

IPCC, 2006

Alte biogaze

0

IPCC, 2006

Metan

54,9

Bazat pe NCV de 50,0 TJ/Gg

Monoxid de carbon

155,2

Bazat pe NCV de 10,1 TJ/Gg

Gaze de faclă (recuperate si reutilizate- rafinării)

56,82

Calculate de către INCERP (pe baza continutului de carbon)

Gaze reziduale (utilizate în petrochimie)

56,82

Calculate de către INCERP (pe baza continutului de carbon)

Gaz de cracare

100,8

Hotărârea Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012

 

Materie primă

Factor de emisie

(t C02/t)

Sursa

CaC03

0,44

în functie de continutul de carbon

MgC03

0,522

în functie de continutul de carbon

Na2C03

0,415

în functie de continutul de carbon

BaC03

0,223

în functie de continutul de carbon

Marmură

0,44

în functie de continutul de carbon

CaC03-MgC03

0,477

în functie de continutul de carbon

Mg(C03)2

0,784

în functie de continutul de carbon

Minereu de fier

0,15

IPCC, 2006

FeC03

0,380

Raport stoechiometric

Fier redus în mod direct

0,07

IPCC, 2006

Electrozi de carbon EAF 2

3,00

IPCC, 2006

Electrografit (electrozi grafit deseuri, spărturi)

3,04

IPCC, 2006

Fier brichetat fierbinte

0,07

IPCC, 2006

Gaz provenit din convertizorul bazic cu oxigen

1,28

IPCC, 2006

Cocs de petrol

3,19

IPCC, 2006

Fontă achizitionată

0,15

IPCC, 2006

Fier vechi

0,15

IPCC, 2006

Otel

0,04

IPCC, 2006

Deseuri de otel

0,04

Hotărârea Guvernului nr. 60/2008

Electrozi de grafit

3,007

Hotărârea Guvernului nr. 60/2008

Deseuri de fier

0,15

Hotărârea Guvernului nr. 60/2008

CaC2

1,375

Hotărârea Guvernului nr. 60/2008

Cenusă (1,5% C)

0,055

Hotărârea Guvernului nr. 60/2008

Cocs metalurgic

3,0174

PCN (TJ/t) x FE (tC02/TJ) pentru o PCN de 28,2 TJ/Gg

Grafit

3,667

IPCC, 1996

Feroaliaje

0,04

Valoare pentru otel

CaO

0,785

Decizia 2007/589/CE

MgO

1,092

Decizia 2007/589/CE

BaC03

0,223

Decizia 2007/589/CE

BaO

0,287

Decizia 2007/589/CE

Plastic

75

Protocolul cimentului „The Cement CO2 Protocol", versiunea 2.0 din iunie 2005, al WBCSD - Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă

Deseu solventi

74

Rumegus impregnat

75

Deseuri solide mixte

83

Anvelope uzate

85

n.a.

Alte deseuri pe bază fosilă

80

 

 

TABELUL 2

Lista puterilor calorifice nete

 

Combustibil

Puterea

calorifică netă

(TJ/Gg)

Sursa

Titei

42,3

IPCC, 2006

Orimulsion

27,5

IPCC, 2006

Gaze naturale lichide

44,2

IPCC, 2006

Benzină

44,3

IPCC, 2006

Kerosen

43,8

IPCC, 2006

Lichid gazos/Carburant diesel

43,0

IPCC, 2006

Combustibil petrolier rezidual

40,4

IPCC, 2006

Gaz petrolier lichefiat

47,3

IPCC, 2006

Etan

46,4

IPCC, 2006

Naftă

44,5

IPCC, 2006

Bitum

40,2

IPCC, 2006

Lubrifianti

40,2

IPCC, 2006

Cocs de petrol

32,5

IPCC, 2006

Materii prime de rafinărie

43,0

IPCC, 2006

Gaz de rafinărie

49,5

IPCC, 2006

Ceară de parafină

40,2

IPCC, 2006

Spirt alb si spirt industrial

40,2

IPCC, 2006

Alte produse petroliere

40,2

IPCC, 2006

Antracit

26,7

IPCC, 2006

Cărbune de cocserie

28,2

IPCC, 2006

Alti cărbuni bituminosi

25,8

IPCC, 2006

Cărbune subbituminos

18,9

IPCC, 2006

Lignit

11,9

IPCC, 2006

Sist de huilă si nisipuri bituminoase

8,9

IPCC, 2006

Aglomerate

20,7

IPCC, 2006

Cuptoare de cocs si lignit

28,2

IPCC, 2006

Gaz de cocserie

28,2

IPCC, 2006

Gudron de huilă

28,0

IPCC, 2006

Gaz de lucru

38,7

IPCC, 2006

Gaz de cuptor de cocs

38,7

IPCC, 2006

Gaz de furnal

2,5

IPCC, 2006

Gaz provenit din furnalul bazic cu oxigen

7,1

IPCC, 2006

Gaz natural

48,0

IPCC, 2006

Deseuri industriale

n.a.

Decizia 2007/589/CE

Uleiuri uzate

40,2

IPCC, 2006

Turbă

9,8

IPCC, 2006

Lemn/deseuri forestiere

15,6

IPCC, 2006

Biomasă primară solidă

11,6

IPCC, 2006

Mangal

29,5

IPCC, 2006

Benzină biologică

27,0

IPCC, 2006

Carburanti diesel biologici

27,0

IPCC, 2006

Alti combustibili biologici lichizi

27,4

IPCC, 2006

Gaz rezidual

50,4

IPCC, 2006

Gaz de ape reziduale

50,4

IPCC, 2006

Alte biogaze

50,4

IPCC, 2006

Metan

50,0

Decizia 2007/589/CE

Cauciucuri reziduale

n.a.

Decizia 2007/589/CE

Monoxid de carbon

10,1

Decizia 2007/589/CE

 

RECTIFICĂRI

La Hotărârea Guvernului nr. 616/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 3, în loc de: „3. Cartis Floare, fiica lui loan si Floarea, născută la data de 28 iulie 1965 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, apatrid, cu domiciliul în Germania, 79115 Freiburg, Cari Kistner-Strabe 32. (Dosar nr. 1.913RD/2007) Copii minori: Cartis Beniamin Markus, născut la 31 martie 1993, si Cartis Ruben David, născut la 25 aprilie 1999."se va citi: „3. Cartis Floare, fiica lui loan si Floarea, născută la data de 28 iulie 1965 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, apatrid, cu domiciliul în Germania, 79115 Freiburg, Cari Kistner-Strabe 32. (Dosar nr. 1.913RD/2007) Copii minori: Cartis Benjamin Markus, născut la 31 martie 1993, si Cartis Ruben David, născut la 25 aprilie 1999."


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.