MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 178/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 178             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 23 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.324 din 4 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 si art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.404 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.409 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 120 din 3 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 228 din 19 februarie 2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            13. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de fnregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            4. - Hotărâre privind procedura de eliberare a adeverintelor prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) si (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi si a reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.324

din 4 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 si art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 si art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihail Gavril Popa în Dosarul nr. 3.281/55/R/2008 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

            La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Cauza se află în stare de judecată.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.281/55/R/2008, Tribunalul Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 si art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihail Gavril Popa.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 16, art. 27 si art. 57 din Constitutie, în măsura în care prin ordonantă presedintială se poate dispune evacuarea din imobilele nationalizate si retrocedate proprietarilor.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Tribunalul Arad - Sectia civilă consideră exceptia neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 581 si art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare:

- Art. 581: „Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.”;

- Art. 582 alin. 2: „Instanta de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 27 referitoare la inviolabilitatea domiciliului si ale art. 57 referitoare la exercitarea drepturilor si a libertătilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Prevederile art. 581 si art. 582 din Codul de procedură civilă au fost supuse controlului de constitutionalitate în repetate rânduri, Curtea respingând exceptiile de neconstitutionalitate vizând aceste prevederi.

Astfel, prin Decizia nr. 426 din 10 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 11 iunie 2007, si Decizia nr. 1.202 din 13 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 25 ianuarie 2008, Curtea, examinând cele două texte de lege, a constatat că nu contravin dispozitiilor art. 16, art. 27 si art. 57 din Constitutie, invocate si în prezenta cauză.

Procedura specială instituită prin aceste texte de lege se aplică fără discriminare în toate cazurile la care se referă si nu este de natură să permită violarea domiciliului vreunei persoane sau exercitarea cu rea-credintă a drepturilor.

Neexistând elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 si art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihail Gavril Popa în Dosarul nr. 3.281/55/R/2008 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.404

din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 324 alin.1 pct.1 teza finală din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Andrei Bucs în Dosarul nr. 1.033/83/2008 al Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.033/83/2008, Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Andrei Bucs.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile de lege atacate contravin dispozitiilor art. 16 si 21 din Constitutie, deoarece limitarea termenului de revizuire la o lună, în conditiile în care partea interesată nu cunoaste decât dispozitivul hotărârii, iar nu si motivele acesteia, face imposibilă exercitarea căii de atac.

Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. Invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 324 alin. 1 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „Termenul de revizuire este de o lună si se va socoti:

1. [...] pentru hotărârile prevăzute la pct. 7 alin. 2 de la pronuntarea ultimei hotărâri”.

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la iustitie.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, prin raportare la aceleasi texte constitutionale invocate si în prezenta cauză, s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 353 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 29 mai 2006, si Decizia nr. 214 din 28 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 2 mai 2008, în sensul respingerii acesteia.

Curtea a retinut, în esentă, că hotărârea atacată prin intermediul revizuirii nu este criticată în raport de materialul dosarului existent la data pronuntării acelei hotărâri, ci numai pe baza unor împrejurări noi, necunoscute de instanta de judecată la data pronuntării. De aceea, formularea si motivarea unei cereri de revizuire nu depind în mod direct de cunoasterea argumentării instantei care a stat la baza pronuntării hotărârii atacate.

Totodată, Curtea a statuat că obligatia părtilor de a-si exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil si într-un termen rezonabil.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Andrei Bucs în Dosarul nr. 1.033/83/2008 al Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.409

din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriel-Virgil C. Păun în Dosarul nr. 1.382/315/2007 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă partea Viorel Moga, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Partea prezentă solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.382/315/2007, Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriel-Virgil C. Păun.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 24 din Constitutie, deoarece neadmiterea probei cu martori în recurs este de natură să îi limiteze dreptul la apărare.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia ridicată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 305 din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare: „în instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor.”

Textul constitutional considerat a fi încălcat este cel al art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii art. 305 din Codul de procedură civilă, în raport cu art. 24 din Constitutie, s-a pronuntat prin Decizia nr. 722 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 29 octombrie 2007.

Cu acest prilej, Curtea a decis că prevederile art. 305 din Codul de procedură civilă nu contravin dispozitiilor art. 24 din Constitutie, deoarece, potrivit art. 3041 din Codul de procedură civilă, „recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanta putând să examineze cauza sub toate aspectele”.

Considerentele si solutia acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriel-Virgil C. Păun în Dosarul nr. 1.382/315/2007 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 120

din 3 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Paulina Dragos în Dosarul nr. 320/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 320/299/2007, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 244 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Paulina Dragos.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că dispozitiile art. 244 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 si art. 24 prin aceea că stabilesc facultatea, iar nu obligatia instantei de a suspenda judecata în cazul în care solutionarea procesului depinde de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul altei judecăti. Astfel, caracterul permisiv al dispozitiilor art. 244 din Codul procedură civilă aduce o gravă atingere drepturilor si intereselor legitime ale părtii care solicită suspendarea.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, arătând că suspendarea cauzei într-o astfel de situatie este de natură să preîntâmpine situatiile în care instantele judecătoresti ar pronunta hotărâri contradictorii cu efecte nedorite asupra stabilitătii raporturilor juridice.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 244 din Codul de procedură civilă, care are următorul continut: „Instanta poate suspenda judecata:

1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti;

2. când s-a început urmărirea penală pentru o infractiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea.

Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronuntată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetătenilor si ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Cu privire la dispozitiile art. 244 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronuntat în mai multe rânduri constatând constitutionalitatea acestora. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 29/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 26 februarie 2004, Curtea a retinut că, având posibilitatea de a aprecia oportunitatea suspendării cursului judecătii, instanta este chemată să cenzureze toate acele cazuri care ar putea constitui pretext pentru tergiversarea judecătii. Prin urmare, lăsarea măsurii suspendării la aprecierea judecătorului, atunci când dezlegarea pricinii depinde de existenta unui drept care face obiectul unui alt proces aflat în curs, este menită să îi permită acestuia să îsi exercite rolul activ, sanctionând eventualele tentative de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, incontestabil mai eficient decât în situatia în care suspendarea ar avea caracter imperativ.

Atât considerentele, cât si solutia deciziei amintite sunt pe deplin valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în această materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Paulina Dragosîn Dosarul nr. 320/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 228

din 19 februarie 2009

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, exceptie ridicată de Eugenia Baciu si Dragos Baciu într-o cauză privind o contestatie la executare.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 21 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 11.497/245/2007, Tribunalul Iasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, exceptie ridicată de Eugenia Baciu si Dragos Baciu într-o cauză privind o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), deoarece permit băncilor să îsi recupereze silit creantele prin mijloace nepermise altor creditori. Executarea silită a unei hotărâri judecătoresti făcută de creditorul însusi creează dificultăti pentru debitor, chiar dacă are la îndemână aceleasi proceduri legale ca si în cazul în care executarea silită este făcută de către un executor independent, presiunile creditorului putând fi contracarate mult mai greu.

Tribunalul Iasi - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 418 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 418 alin. (2): „Separat sau, după caz, în cadrul asociatiilor profesionale, institutiile de credit pot să-si organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate este strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând institutiei de credit si altor entităti care apartin grupului acesteia si care desfăsoară activităti financiare.”

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi si art. 21 alin. (3) referitor la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este nefondată, urmând să fie respinsă. Astfel, prevederile de lege criticate pentru neconstitutionalitate reglementează executarea creantelor de către institutiile de credit prin executori proprii, or, principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală constituie o garantie constitutională ce se referă exclusiv la cetăteni, iar nu si la persoanele juridice, a căror capacitate juridică este reglementată în mod diferit de către legiuitor, tocmai pentru ca prin activitatea desfăsurată să contribuie, în mod adecvat, la realizarea scopului în care au fost create acele persoane juridice. În aceIasi sens este si jurisprudenta constantă a Curtii, de exemplu: Decizia nr. 5 din 18 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 4 februarie 2000.

Nu este întemeiată nici sustinerea potrivit căreia textul criticat este contrar dispozitiilor art. 21 din Constitutie, deoarece exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată într-o cauză privind o contestatie la executare formulată de autorii exceptiei de neconstitutionalitate împotriva unor titluri executorii, ceea ce are menirea să afirme că acestia si-au exercitat dreptul de liber acces la justitie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, exceptie ridicată de Eugenia Baciu si Dragos Baciu în Dosarul nr. 11.497/245/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 7.011 din 24 februarie 2009, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară,

în temeiul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, si al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 litera f), punctul (i) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(i) include si furnizarea de către producători direct către consumatorul final a produselor primare de origine animală în cantităti mici, în pietele agroalimentare, precum si cu ocazia târgurilor, expozitiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national;”.

2. La articolul 2 litera g), punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. productie anuală de păsări sau lagomorfe - până la 10.000 de capete;”.

3. La articolul 2 litera g), punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. ouă - provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare;”.

4. La articolul 2, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) producător - persoana fizică sau juridică, inclusiv producătorii agricoli crescători de animale, care desfăsoară activitate de vânzare directă a produselor primare de origine animală.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Producătorii sunt obligati să respecte conditiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, incluzând ghidurile de bune practici si igienă elaborate de asociatiile profesionale si avizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.”

6. La articolul 9, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) pentru laptele crud, să respecte cerintele de sănătate animală si igienă stabilite în anexa III, sectiunea IX, cap. I, pct. I si pct. II lit. A, lit. B pct. 1 si lit. C din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatatii care respectă conditiile de igienă a mulsului, a spatiilor de depozitare a laptelui si cu asigurarea trasabilitătii produsului, incluzând ghidurile de bune practici si igienă elaborate de asociatiile profesionale si avizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.”

7. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Vânzarea directă a produselor primare de origine animală către consumatorul final în pietele agroalimentare, precum si cu ocazia târgurilor, expozitiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national, se realizează numai de producător sau de membrii familiei, rude de gradul I si II ale acestuia, în baza:”.

8. La articolul 17 litera a), punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. consumatorul final în pietele agroalimentare, precum si cu ocazia târgurilor, expozitiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national, cu exceptia cărnii proaspete de porc;”.

9. La articolul 17 litera h), punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. brânzeturi - până la 1.500 kg/săptămână, medie anuală;”.

10. La articolul 17 litera h), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. lapte pasteurizat si alte produse lactate lichide - până la 3.000 kg/săptămână;”.

11. La articolul 19 alineatul (1) litera a), punctul (v) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(v) numărul personalului lucrător, cu exceptia stânelor;”.

12. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) schita obiectivului unde se desfăsoară activitătile de productie, cu exceptia stânelor;”.

13. La articolul 19 alineatul (1), litera c) se abrogă.

14. La articolul 19 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) prin derogare de la prevederile lit. d), în cazul producătorilor agricoli crescători de animale, copia certificatului de producător eliberat de primărie, vizată de asociatiile profesionale si/sau de medicul veterinar zonal.”

15. La articolul 22 alineatul (2), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.);”.

16. La articolul 22 alineatul (2), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) eliminarea deseurilor;”.

17. La articolul 22 alineatul (2), litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,j) aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile sigurantei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei hazardului si punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unitătii, capacitatea de productie si specificul unitătii.”

18. Punctul 2 „Lapte si produse din lapte” din capitolul I „Unităti de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării si controlului sanitar veterinar” din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Lapte si produse din lapte:

a) Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploatatiei - unitate dotată cu spatii si echipamente adecvate desfăsurării activitătii de prelucrare a laptelui crud provenit de la animalele proprii în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă, în această categorie sunt incluse spatiile si facilitătile de la nivelul stânelor sau exploatatiilor agricole unde laptele crud provenit de la animalele din exploatatia proprie este prelucrat în brânzeturi si comercializat direct către consumatorul final în spatii special amenajate în pietele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expozitiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

b) Centru de prelucrare lapte independent - unitate dotată cu spatii si echipamente adecvate pentru receptia laptelui crud de la producători locali, prelucrarea acestuia în produse lactate într-o gamă sortimentală restrânsă si vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.”

19. Punctul 5 „Ouă de consum” al capitolului I „Unităti de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării si controlului sanitar veterinar” din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Ouă pentru consum:

- Centru colectare ouă - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea ouălor de la un producător în vederea livrării acestora către un centru de ambalare autorizat sanitar veterinar sau către alte unităti de industrie alimentară ori nealimentară, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.”

20. La punctul 1 „Unităti de alimentatie publicasi unităti de comercializare a alimentelor” al capitolului II „Unităti de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor” din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) Pensiune turistică, indiferent de specific - unitate cu spatii si dotări corespunzătoare în care se desfăsoară activităti pentru obtinerea, receptia si depozitarea materiilor prime de origine animală si nonanimală, provenite din exploatatia agricolă familială, precum si din unităti autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, prepararea si servirea alimentelor gătite în incinta proprie.”

21. Punctul I din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se modifică si va avea următorul cuprins:

„I. Pentru unitatea/producătorul agricol crescător de animale:

reprezentant legal/proprietar.................................................., din localitatea....................., str................nr........, sectorul......., codul postal........Judetul.............., pentru următoarele activităti:

1............................;

2.................................;

3.................................;

4..................................”

zz. Numărul curent z. am anexa nr. 4 ia norma sanitara veterinară si pentru siguranta alimentelor se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Unitatea

Tarif de înregistrare/ unitate

„2.

Lapte si produse din lapte:

Centru de prelucrare lapte independent.........

Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploatatiei...............

 

300

100”

 

23. Anexa nr. 15 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

24. În cuprinsul normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, sintagma „mic producător” se înlocuieste cu termenul „producător”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 17 martie 2009.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 15 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor)

 

(pagina 1)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor............................................

Circumscriptia Sanitară Veterinară Zonală......................................

 

FISĂ DE SĂNĂTATE

pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală

Nr......................data...........................

 

Producătorul.................................................

Cod numeric personal.....................

Domiciliul.......................................................................................................................................................................................

Actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) seria.........nr........................., eliberat de....................................

Codul exploatatiei...........................

 

(verso pagina 1)

 

Obligatiile producătorilor

1. Producătorii care valorifică produse de origine animală obtinute de la animalele din gospodăria proprie vor avea asupra lor prezenta fisă de sănătate, vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în raza căruia domiciliază. Valorificarea acestor produse este admisă numai în locuri publice (piete, târguri, expozitii, cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national).

2. Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru a evita riscul contaminării acestora si trebuie să informeze directia veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti atunci când constată că produsele destinate vânzării prezintă un risc pentru sănătatea umană.

3. Produsele de origine animală trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să provină de la animale, păsări sau colonii de albine sănătoase si să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;

b) să nu fie falsificate sau cu mirosuri, gusturi ori culori străine, cu o consistentă anormală;

c) să nu fie murdărite sau să contină impurităti, să nu fie transportate ori prezentate în ambalaje murdare, ruginite sau improprii pentru produsul respectiv;

d) să fie însotite de precizări scrise din partea persoanei care le valorifică, referitoare la tipul produsului, originea acestuia, data recoltării, conditii de păstrare, precum si orice altă informatie considerată necesară;

e) pentru laptele crud, să respecte cerintele de sănătate animală si igienă stabilite în anexa III, sectiunea IX, cap. I, pct. I si pct. II lit. A, lit. B pct. 1 si lit. C din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatatii care respectă conditiile de igienă a mulsului, a spatiilor de depozitare a laptelui si cu asigurarea trasabilitătii produsului, incluzând ghidurile de bune practici si igienă elaborate de asociatiile profesionale si avizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

4. În locurile publice de valorificare a produselor de origine animală, producătorii vor avea o stare de igienă corespunzătoare (halate, sorturi, bonete curate) si vor avea asupra lor un document din care să reiasă că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.

(pagina 2)

 

Animale existente în gospodăria producătorului

 

 

Specia si categoria

Anul............

Anul............

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Bovine

 

 

 

 

 

 

 

 

din care vaci

 

 

 

 

 

 

 

 

din care vaci mulgătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovine - caprine

 

 

 

 

 

 

 

 

din care mulgătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcine

 

 

 

 

 

 

 

 

Păsări

 

 

 

 

 

 

 

 

din care ouătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Familii de albine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsele care se valorifică: ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 

(pagina 3)

 

Starea sănătătii animalelor

 

 

 

 

 

 

 

 

Examene sanitare veterinare efectuate

Data

Rezultatul

Semnătura si parafa medicului veterinar de liberă practică împuternicit

Tuberculinarea bovinelor

 

 

 

 

 

 

Controlul serologic pentru bruceloza la bovine/ovine

 

 

 

Controlul pentru depistarea mastitelor la bovine/ovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenul clinic al animalelor, păsărilor si familiilor de albine din gospodărie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii si restrictii sanitare veterinare: ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 

Medic veterinar oficial,

L.S............................

(semnătura si parafa)

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

HOTĂRÂRE

privind procedura de eliberare a adeverintelor prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) si (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi si a reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

Având în vedere dispozitiile art. 25 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Autoritatea Electorală Permanentă stabileste organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media care îndeplinesc conditiile legale pentru desemnarea de observatori interni, respectiv de reprezentanti interni ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European si acreditează observatorii externi si reprezentantii externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

Art. 2. - (1) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei de referintă, organizatia neguvernamentală din România care doreste să participe cu observatori interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere prin care solicită eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, însotită de o copie a statutului si de o copie a certificatului de înscriere. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referintă, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează organizatiilor neguvernamentale din România care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, o adeverintă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Acreditarea observatorilor interni propusi de organizatiile neguvernamentale din România, în privinta cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, se face de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, la cererea scrisă a conducerii organizatiilor neguvernamentale din România, făcută până cel mai târziu cu 5 zile înaintea zilei de referintă.

Art. 3. - (1) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei de referintă, institutia mass-media din România care doreste să desemneze reprezentanti interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere prin care solicită eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, însotită de documente din care să rezulte faptul că desfăsoară activităti în domeniul mass-media. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referintă, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează institutiilor mass-media din România care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, o adeverintă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Acreditarea reprezentantilor interni propusi de institutiile mass-media din România, în privinta cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, se face de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, la cererea scrisă a conducerii institutiilor mass-media din România, făcută până cel mai târziu cu 5 zile înaintea zilei de referintă.

(4) Pot fi acreditate ca reprezentanti interni numai persoanele care se află în relatii contractuale cu institutii mass-media din România si care desfăsoară pentru acestea activităti în domeniul mass-media.

Art. 4. - Contestatiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală Permanentă a solicitării de eliberare a adeverintelor prevăzute la art. 2 si 3 se depun în cel mult două zile de la comunicarea răspunsului, la Curtea de Apel Bucuresti, si se solutionează de aceasta în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

Art. 5. - (1) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, făcută până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei de referintă, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatorii externi si reprezentantii externi ai mass-mediei pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.

(2) Modelul acreditării eliberate observatorilor externi si reprezentantilor externi ai mass-mediei este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Autoritatea Electorală Permanentă afisează pe pagina proprie de internet adeverintele eliberate potrivit art. 2 si 3, precum si acreditările acordate potrivit art. 5.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente, Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Maria Patru

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

CERERE

de eliberare a adeverintei prin care se atestă îndeplinirea de către organizatiile neguvernamentale a conditiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările si completările ulterioare

 

            Subsemnatul, ...........................................*), .............................................**), în cadrul .......................................***), solicit eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare.

 

..................................................... **** )

 

..................................................... ***** )


*) Se înscriu numele si prenumele persoanei care face cererea din partea organizatiei neguvernamentale.

**) Se trece functia pe care persoana care face cererea o are în organizatia neguvernamentală.

***) Se trece denumirea organizatiei neguvernamentale.

****) Se trec numele si prenumele persoanei care face cererea din partea organizatiei neguvernamentale, semnătura acesteia si se aplică stampila organizatiei neguvernamentale. 

****) Se trece data.

 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

...........................*)

 

ADEVERINTĂ

 

            În temeiul art. 25 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, adeverim prin prezenta că organizatia neguvernamentală...............................**) îndeplineste conditiile prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.

 

Presedinte,

…………………***)

 


*) Se trece numărul de înregistrare.

**) Se trece denumirea organizatiei neguvernamentale.

***) Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.

 

NOTĂ:

Prezenta adeverintă (în original sau în copie) permite organizatiei neguvernamentale să obtină de la birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate acreditarea ca observatori interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaratii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenentă politică.

Prezenta adeverintă se publică pe pagina de internet a Autoritătii Electorale Permanente.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

de eliberare a adeverintei prin care se atestă îndeplinirea de către institutiile mass-media a conditiilor prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European,

cu modificările si completările ulterioare

 

Subsemnatul, ..............................................*), .........................................**) în cadrul..............................................***), solicit eliberarea adeverintei prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că persoanele prevăzute în tabelul de mai jos se află în relatii contractuale cu institutia mass-media pe care o reprezint si desfăsoară pentru aceasta activităti în domeniul mass-media.

1..............................;

2..............................;

3..............................;

……………………

 

…………………****)

…………………*****)


*) Se înscriu numele si prenumele persoanei care face cererea din partea institutiei mass-media.

**) Se trece functia pe care persoana care face cererea o are în cadrul institutiei mass-media.

***) Se trece denumirea institutiei mass-media.

****) Se trec numele si prenumele persoanei care face cererea din partea institutiei mass-media, semnătura acesteia si se aplică stampila institutiei mass-media.

*****) Se trece data.

 

NOTĂ:

            Pe fiecare pagină se aplică, după înregistrare, stampila Autoritătii Electorale Permanente.

 

ANEXA Nr. 4

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

ADEVERINTA

 

            În temeiul art. 25 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, adeverim prin prezenta că institutia mass-media....................**) îndeplineste

conditiile prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare, pentru a participa cu reprezentanti interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.

 

Presedinte,

……………………*** )

 


*) Se trece numărul de înregistrare.

**) Se trece denumirea institutiei mass-media.

***) Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.

 

NOTĂ:

Prezenta adeverintă (în original sau în copie) este valabilă numai dacă este însotită de copia cererii de eliberare a acesteia si permite institutiei mass-media să obtină de la birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de la biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate acreditarea ca reprezentanti interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaratii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenentă politică.

Prezenta adeverintă se publică pe pagina de internet a Autoritătii Electorale Permanente împreună cu cererea de eliberare a acesteia.

 

ANEXA Nr. 5

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

..............................*)

 

ACREDITARE

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu nr............................., înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr................................,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează ca

........................**) pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 următoarele persoane:

2.....................................................;

3.....................................................;

4......................................................

 

Presedinte,

………………………..**** )


*) Se trece numărul de înregistrare.

**) Se trece „observatori externi” sau „reprezentanti externi ai mass-media”, după caz, precum si denumirea organizatiei ori a institutiei mass-media străine.

***) Se trec numele si prenumele observatorului extern sau ale reprezentantului extern al mass-media, după caz.

****) Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, semnătura presedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.

 

NOTĂ:

Prezenta acreditare (în original sau în copie), însotită de actul de identitate al persoanei acreditate, permite acesteia accesul în spatiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate si la birourile electorale ale sectiilor de votare.

La birourile electorale ale sectiilor de votare, persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 si terminând cu momentul încheierii si semnării de către membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în sectia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil si în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea si desfăsurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris presedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităti. Orice act de propagandă electorală, precum si încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sectia de votare.

Încălcarea conditiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării.

Prezenta acreditare se publică pe pagina de internet a Autoritătii Electorale Permanente.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.