MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 175/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 175            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 20 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 279 din 26 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 307 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

Decizia nr. 308 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

279. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu

 

280. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

2. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.572/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.967/C/2008;

Ordinul ministrului justitiei nr. 3.038/C/2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 279

din 26 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 720din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România în Dosarul nr. 7.776/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România, prin avocat, precum si partea R.A. A.P.P.S. Bucuresti - Sucursala pentru Administrarea si întretinerea Fondului Imobiliar, prin consilier juridic, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că textul criticat contravine art. 21 din Constitutie si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se sustine că art. 7201 din Codul de procedură civilă este neconstitutional din moment ce este o dispozitie echivocă, nu urmăreste un scop legitim si se aplică si persoanelor juridice ce nu desfăsoară acte de comert.

Reprezentantul R.A. A.P.P.S. Bucuresti - Sucursala pentru Administrarea si întretinerea Fondului Imobiliar invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. Apreciază că nu sunt încălcate prevederile art. 16 si art. 21 din Constitutie.

Având cuvântul în replică, reprezentantul autorului exceptiei arată că nu a invocat în sustinerea acesteia si textul art. 16 din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul criticat reglementează procedura concilierii, iar o atare procedură se justifică prin prisma faptului că asigură celeritatea solutionării litigiilor si degrevează activitatea instantelor judecătoresti. Se invocă si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.776/299/2008, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România într-un litigiu având ca obiect obligarea autorului exceptiei la plata debitului neachitat, precum si evacuarea acestuia dintr-un spatiu aflat în administrarea R.A. A.P.P.S. Bucuresti - Sucursala pentru Administrarea si întretinerea Fondului Imobiliar.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că redactarea textului de lege criticat este ambiguă, ceea ce dă posibilitatea instantelor de judecată de a-l aplica atât în litigiile dintre persoanele juridice, comercianti, cât si în litigiile dintre persoanele fizice si necomercianti. Prin aplicarea procedurii concilierii, specifică litigiilor comerciale, într-un raport juridic civil se încalcă principiul egalitătii în fata legii, precum si dreptul persoanei de a beneficia de judecarea cauzei sale într-un termen rezonabil.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7201 din Codul de procedură civilă, text care are următorul cuprins:

„În procesele si cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca solutionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

În scopul arătat la alin. 1, reclamantul va convoca partea adversă, comunicându-i în scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu dovada de primire, prin telegramă, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigură trimiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face prin înmânarea înscrisurilor sub semnătura de primire.

Data convocării pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. 2.

Rezultatul concilierii se va consemna într-un înscris cu arătarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecărei părti.

Înscrisul despre rezultatul concilierii ori, în cazul în care pârâtul nu a dat curs convocării prevăzute la alin. 2, dovada că de la data primirii acestei convocări au trecut 30 de zile se anexează la cererea de chemare în judecată.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii si ale art. 21 privind accesul liber la justitie. Astfel, Curtea retine ca temei constitutional pretins încălcat si art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât autorul exceptiei, în mod implicit, în memoriul în care a invocat exceptia, a înteles să critice textul art. 7201 din Codul de procedură civilă si prin prisma principiului egalitătii în fata legii, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constitutie. Totodată, se consideră că textul legal criticat încalcă si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, prin Decizia nr. 807 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008, Decizia nr. 559 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, Decizia nr. 361 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006, si Decizia nr. 335 din 16 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. 7201 din Codul de procedură civilă în raport cu critici similare de neconstitutionalitate. Cu acele ocazii, Curtea respingând exceptiile ridicate, a statuat, în esentă, că prin instituirea procedurii prealabile de conciliere legiuitorul a urmărit să transpună în practică principiul celeritătii solutionării litigiilor dintre părti si să degreveze activitatea instantelor de judecată. Astfel, rolul normei procedurale criticate este acela de a reglementa o procedură extrajudiciară care să ofere părtilor posibilitatea de a se întelege asupra eventualelor pretentii ale reclamantului, fără implicarea autoritătii judecătoresti competente. Fată de aceste ratiuni majore, conditionarea sesizării instantei de parcurgerea procedurii de conciliere cu partea potrivnică nu poate fi calificată ca o încălcare a principiului egalitătii în fata legii sau o îngrădire a accesului liber la justitie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România în Dosarul nr. 7.776/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din 26 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 307

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, exceptie ridicată de Mihai Daniel Gergely (Ghergheli) în Dosarul nr. 1.847/257/2008 al Judecătoriei Medias.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă. în acest sens, arată că prin Decizia nr. 1.345 din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 23 decembrie 2008, Curtea a constatat că prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 sunt neconstitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.847/257/2008, Judecătoria Medias a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei. Exceptia a fost ridicată de Mihai Daniel Gergely (Ghergheli) într-o cauză având ca obiect o actiune în stabilirea paternitătii.

în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile art. II din Legea nr. 288/2007, potrivit cărora „dispozitiile prezentei legi privind [...], precum si actiunea în stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile si În cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată”, sunt contrare principiului constitutional al neretroactivitătii legii, prin aceea că extind incidenta prevederilor art. 60 alin. (4) din Codul familiei si asupra dreptului la actiune apartinând copiilor născuti înainte de intrarea în vigoare a legii modificatoare chiar si în cazurile în care, potrivit legii vechi, acest drept la actiune era stins. De asemenea, mentionează că situatia din prezenta spetă este similară cu aceea solutionată de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 755/2008, prin care au fost declarate neconstitutionale prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 referitoare la aplicabilitatea dispozitiilor modificatoare actiunilor în tăgada paternitătii pentru copiii născuti înainte de intrarea lor în vigoare.

Judecătoria Medias apreciază că textul de lege criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2), deoarece acestea se aplică si copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate având ca obiect prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei este inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 755/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, a constatat că aceste prevederi sunt neconstitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 5 noiembrie 2007, având următorul continut: „Dispozitiile prezentei legi privind actiunea în tăgăduirea paternitătii, precum si actiunea în stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile si În cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată.”

Textul de lege criticat este raportat la dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă următoarele:

Asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, raportat la dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2), Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 755 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, când, admitând exceptia de neconstitutionalitate, a constatat că sintagma „Dispozitiile prezentei legi privind actiunea în tăgăduirea paternitătii, [...] sunt aplicabile si În cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată” este neconstitutională.

Totodată, asupra acelorasi prevederi criticate, prin raportare la dispozitiile constitutionale care consacră principiul neretroactivitătii legii, Curtea s-a pronuntat si prin Decizia nr. 1.345 din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 23 decembrie 2008, stabilind că prevederile art. II din Legea nr. 288/2007, potrivit cărora „Dispozitiile prezentei legi privind [...], precum si actiunea în stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile si În cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată” sunt neconstitutionale.

în aceste conditii, având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate dispozitiile constatate ca neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii, rezultă că, potrivit alin. (6) al aceluiasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, exceptie ridicată de Mihai Daniel Gergely (Ghergheli) în Dosarul nr. 1.847/257/2008 al Judecătoriei Medias.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihaela lonescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 308

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42

alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Sergiu-Ioan Faragoîn Dosarul nr. 715/219/2008 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 715/219/2008, Tribunalul Cluj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei. Exceptia a fost ridicată de Sergiu-Ioan Farago într-o cauză ce are ca obiect o actiune de divort.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile art. 38 alin. 1 raportate la prevederile art. 37 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale, întrucât au un caracter vag, de excesivă generalitate, care creează premisele desfacerii căsătoriei din vina pârâtului. Aceasta, deoarece nu există o reglementare exactă cu privire la motivele, conditiile si cazurile de desfacere a căsătoriei, folosindu-se doar notiunea de „motive temeinice”. Totodată, sustine că prevederile art. 43 alin. 1 si art. 42 alin. 1 instituie o inegalitate nejustificată între cei doi soti în ceea ce priveste raporturile acestora cu copiii minori, deoarece sotul căruia nu i s-a încredintat minorul pierde automat exercitiul drepturilor părintesti în favoarea celuilalt sot, căruia copilul minor i-a fost încredintat spre crestere si educare.

Tribunalul Cluj - Sectia civilă consideră că prevederile criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate. în acest sens, arată că normele juridice criticate au un continut clar si accesibil; faptul că legiuitorul nu a reglementat expres motivele în baza cărora se poate considera că raporturile dintre soti sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă se datorează existentei unui număr nedeterminat de situatii în care raporturile dintre soti fac imposibilă căsătoria si care nu pot fi enumerate, dar care pot fi apreciate în concret de către instantele de judecată. Arată că părintele divortat, căruia i s-a încredintat copilul, exercită cu privire la acesta drepturile părintesti, însă si celălalt părinte, căruia nu i s-a încredintat copilul, păstrează dreptul de a mentine legături personale cu acesta si de a se ocupa de cresterea si educarea lui.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale. în acest sens, arată că acestea reglementează cauzele de încetare a căsătoriei, stabilind conditiile în care instantele judecătoresti pot pronunta divortul si reguli privind exercitarea drepturilor părintesti, fără a aduce atingere principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si dreptului la un proces echitabil. Totodată, apreciază că dispozitiile constitutionale ale art. 49 alin. (1) nu sunt incidente în prezenta cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, având următorul continut:

- Art. 37 alin. 2: „Căsătoria se poate desface prin divort.”;

- Art. 38 alin. 1: „Instanta judecătorească poate desface căsătoria prin divort atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.”;

- Art. 42 alin. 1: „Instanta judecătorească va hotărî, odată cu pronuntarea divortului, căruia dintre părinti vor fi încredintati copiii minori. în acest scop, instanta va asculta părintii si autoritatea tutelară si, tinând seama de interesele copiilor, pe care de asemenea îi va asculta dacă au împlinit vârsta de zece ani, va hotărî pentru fiecare dintre copii, dacă va fi încredintat tatălui sau mamei.”;

- Art. 43 alin. 1: „Părintele divortat, căruia i s-a încredintat copilul, exercită cu privire la acesta drepturile părintesti.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ale art. 26 alin. (1) si (2) privind viata intimă, familială si privată si ale art. 49 alin. (1) relative la protectia copiilor si a tinerilor. Totodată, se consideră că textele de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 7 relative la legalitatea incriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

I. Examinând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea constată că prevederile art. 37 si art. 38 din Codul familiei au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată.

Astfel, prin Decizia nr. 311 din 6 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 9 mai 2006, Curtea a constatat că dispozitiile art. 37 din Codul familiei nu fac decât să enumere cauzele de încetare a căsătoriei, una dintre acestea fiind desfacerea prin divort, iar prevederile art. 38 stabilesc conditiile în care instantele judecătoresti pot pronunta divortul, precizând că acesta nu se poate pronunta decât în anumite conditii, si anume când există motive temeinice si numai dacă raporturile dintre soti sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, conditii ce trebuie îndeplinite cumulativ, asa cum rezultă din text.

Curtea a constatat că, în temeiul textelor de lege criticate, instantele de judecată dispun de instrumente legale pentru a nu permite desfacerea cu usurintă a căsătoriei, actionând astfel în sensul garantiei instituite prin art. 26 alin. (1) din Constitutie.

Solutia si considerentele pronuntate în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând temeiuri care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

De asemenea, deoarece prevederile de lege criticate nu operează nicio distinctie între subiectele de drept supuse incidentei lor, sustinerea pretinsului lor caracter discriminatoriu este lipsită de temei si nu poate fi primită.

Totodată, prevederile criticate, reglementând posibilitatea desfacerii căsătoriei prin divort si stabilind competenta instantei judecătoresti de a pronunta divortul, în anumite conditii - când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă - nu contravin dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie si nici art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, motivele în baza cărora se poate considera că raporturile dintre soti sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sunt apreciate, în concret, de către instantă, în urma ascultării celor doi soti si a administrării probatoriului în cauză, părtile beneficiind de toate garantiile procesuale pentru respectarea dreptului la un proces echitabil.

Cât priveste protectia copiilor, consacrată constitutional în art. 49 din Legea fundamentală, aceasta se realizează prin încredintarea lor unuia dintre părinti, care exercită drepturile părintesti, celălalt părinte, căruia nu i s-au încredintat copiii, având dreptul de a avea legături personale cu ei, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lor profesională, potrivit prevederilor art. 43 din Codul familiei. Orice hotărâre judecătorească pronuntată de către instantă în procedura de desfacere a căsătoriei prin divort va tine seama de interesul superior al copilului, în acest sens fiind si prevederile art. 42 alin. 1 din Codul familiei cu privire la ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani În vederea pronuntării unei hotărâri cu privire la încredintarea acestuia unuia dintre părinti.

În fine, cu privire la critica autorului exceptiei potrivit căreia prevederile art. 38 alin. 1 si ale art. 37 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale, întrucât au un caracter vag, de excesivă generalitate, Curtea retine, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că, datorită caracterului de generalitate al legilor, redactarea acestora nu poate avea o precizie absolută, una dintre tehnicile de reglementare constând în recurgerea la categorii generale cu scopul adaptării la noile situatii sociale ce se pot ivi. Interpretarea si aplicarea unor asemenea dispozitii depind de practica instantelor judecătoresti, în speta de fată motivele temeinice pentru desfacerea căsătoriei prin divort urmând a fi apreciate, în concret, de către instantă.

II. Prin Decizia nr. 1.122 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2008, Curtea a retinut că art. 42 alin. 1 din Codul familiei nu aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi si ale art. 49 alin. (1) relative la protectia copiilor si a tinerilor, ascultarea autoritătii tutelare si a minorului care a împlinit 10 ani, având în vedere pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care să tină seama de interesul acestuia. Acest text de lege nu împiedică părtile să-si formuleze în mod egal apărările pe care le consideră necesare în cadrul procesului de încredintare a minorului, dreptul la un proces echitabil fiind astfel garantat.

III. În ceea ce priveste prevederile art. 43 alin. 1 din Codul familiei, care stabilesc că părintele divortat, căruia i s-a încredintat copilul, exercită drepturile părintesti, Curtea constată că acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, aplicarea lor fiind subsecventă pronuntării de către instanta de judecată a încetării căsătoriei prin divort.

Curtea retine că părintele divortat, căruia nu i s-a încredintat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu copilul si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lui profesională fată de celălalt părinte, căruia i s-a încredintat copilul, acesta fiind tinut să colaboreze cu fostul sot, care si-a păstrat calitatea de părinte, realizarea efectivă a drepturilor conferite de lege. O atare conduită cooperantă este impusă de împrejurarea că drepturile mentionate constituie mijloace pentru îndeplinirea obligatiilor pe care le are orice părinte fată de copilul său si care subzistă atât timp cât părintele nu este decăzut din drepturile părintesti.

În fine, Curtea retine că dispozitiile art. 7 relative la legalitatea incriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu au incidentă în prezenta cauză, domeniul de aplicare al acestor dispozitii plasându-se în materie penală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 si art. 43 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Sergiu-Ioan Farago în Dosarul nr. 715/219/2008 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihaela Ionescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 279.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu

 

Guvernul României si Guvernul Suediei, denumite în continuare părti,

recunoscând importanta sectoarelor energie si mediu pentru dezvoltarea economică si socială a României,

tinând seama de nevoia urgentă de a moderniza sectorul energetic din România prin atragerea de investitii străine, transfer de tehnologie si know-how, în concordantă cu cerintele ce derivă din statutul de membru UE si din alte obligatii internationale,

tinând cont de experienta si de realizările suedeze în ceea ce priveste tehnologiile din sectoarele mediu si energie, precum si de competitivitatea recunoscută a companiilor suedeze si de know-how-ul institutiilor si organizatiilor suedeze în aceste domenii,

dorind să intensifice cooperarea dintre România si Suedia în sectoarele energie si mediu În vederea promovării dezvoltării durabile în România,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor promova, cu respectarea legislatiei lor nationale si în concordantă cu cerintele ce derivă din statutul de membru UE si din alte obligatii internationale, cooperarea în domeniile energie si mediu, prin implementarea de proiecte în România de către entitătile direct interesate în domeniile sus-mentionate.

 

ARTICOLUL 2

 

În cadrul cooperării bilaterale în domeniile energie si mediu se va acorda prioritate următoarelor arii:

• dezvoltarea politicii energetice, incluzând eficienta energetică si extinderea retelelor regionale de infrastructură energetică;

• dezvoltarea cadrului juridic si a cooperării regionale;

• utilizarea eficientă a resurselor energetice si a infrastructurii, folosirea tehnologiilor prietenoase cu mediul si a celor mai bune practici;

• dezvoltarea pietei de energie, a instrumentelor specifice de operare si de management al riscului;

• protectia mediului, în special în domeniul managementului apei, reducerea emisiilor cu efect de seră si operarea facilitătilor pentru colectarea si tratarea deseurilor.

 

ARTICOLUL 3

 

Principalele obiective ale prezentului acord sunt:

• schimb de experientă privind dezvoltarea sectorului energetic;

• identificarea oportunitătilor de colaborare în domeniul protectiei mediului, în special în domeniul apelor si privind reducerea emisiilor cu efect de seră;

• atragerea investitorilor suedezi în sectoarele energie si mediu din România;

• schimb de experientă privind metodele de calcul si evaluare a impactului poluantilor atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare si de precursori ai ozonului troposferic în scopul stabilirii încărcărilor critice;

• identificarea oportunitătilor de colaborare în domeniul reducerii emisiilor provenite de la instalatii mari de ardere, îmbunătătirea eficientei energetice;

• asigurarea transferului de experientă privind utilizarea metodelor de dispersie a poluantilor în aer si din apă la stabilirea valorilor-limită de emisie.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor încuraja si vor sprijini stabilirea de relatii dintre operatorii comerciali din cele două tări prin promovarea de evenimente precum misiuni economice, seminarii, târguri si expozitii.

 

ARTICOLUL 5

 

Managementul prezentului acord va fi realizat de către părti sub supravegherea unui comitet coprezidat, ai cărui reprezentanti sunt desemnati de către părtile respective, inclusiv procedurile de lucru si delegatii.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc asupra faptului că procedurile necesare pentru intrarea lui în vigoare au fost îndeplinite.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de doi (2) ani, cu exceptia cazului în care una dintre părti prezintă în scris o cerere de renegociere a prelungirii cu cel putin sase (6) luni înainte de expirarea perioadei de 2 ani.

Semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Victoria Popescu

Pentru Guvernul Suediei

Anders Ahnlid

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 se abrogă.

2. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Agentia Natională a Functionarilor Publici se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 280.

 

ANEXA I)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. c), d) si f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 24 februarie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Primele raportări în baza prezentului ordin, transmise de către societătile de asigurare si/sau reasigurare, vor fi cele aferente lunii martie si, respectiv, trimestrului I al anului 2009.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.052 din 29 decembrie 2006;

b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.

Art. 4. - Directia generală stabilitate financiară si actuariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 2.

 

ANEXA

 

NORME

privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile

de asigurare si/sau reasigurare

 

Art. 1. - (1) Asigurătorii si/sau reasiguratorii autorizati să practice activitatea de asigurări generale si/sau activitatea de asigurări de viată au obligatia de a pune la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informatiile solicitate care să permită efectuarea unei analize fundamentate a situatiei financiare de care dispun la un moment dat si urmărirea evolutiei în timp a principalilor indicatori privind activitatea desfăsurată.

(2) Raportările prevăzute în prezentele norme se completează în baza evidentelor contabile si a evidentelor tehnico-operative pe care asigurătorii au obligatia să le conducă potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor emise în aplicarea acestei legi.

(3) În conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita prezentarea oricăror informatii si documente necesare În vederea clarificării unor aspecte rezultate din analiza raportărilor prevăzute de reglementările legale în vigoare, inclusiv a datelor înregistrate în evidenta operativă si a documentelor care stau la baza înregistrării lor în contabilitate, sau pentru actualizarea conditiilor în baza cărora s-a acordat autorizarea.

Art. 2. - (1) Raportările transmise de asigurători si/sau reasiguratori Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să corespundă cu datele înregistrate în evidentele tehnico-operative si contabile ale acestora.

Raportările pe care asigurătorii si/sau reasiguratorii trebuie să le întocmească si termenele de transmitere a acestora către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt următoarele:

1.1. Raportări anuale:

a) situatiile financiare anuale în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;

b) raportarea calculului marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de sigurantă aferente activitătii de asigurări generale si de viată, în forma prevăzută de normele specifice în vigoare;

c) raportarea veniturilor rezultate din plasamentele aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute constituite pentru activitatea de asigurări generale si de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 1;

d) raportarea privind angajatii si persoanele cu contract de mandat, în forma prevăzută în anexa nr. 2;

e) raportarea privind rezultatul tehnic determinat pentru fiecare clasă de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 3;

f) raportarea privind situatia daunelor plătite si a rezervelor de daune avizate pentru fiecare clasă de asigurări generale în functie de anul de aparitie a evenimentului asigurat, în forma prevăzută în anexa nr. 4;

g) raportarea privind evolutia si structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nr. 5;

h) raportarea privind tranzactiile intragrup, în forma prevăzută în anexa nr. 6, formularele 1—6;

i) raportarea privind situatia activitătii desfăsurate de către sucursalele stabilite pe teritoriul României, care apartin asigurătorilor cu sediul social în Uniunea Europeană, în forma prevăzută în anexa nr. 7;

j) raportarea privind determinarea rezervei de egalizare constituite pentru asigurările de credite, în forma prevăzută în normele specifice în vigoare;

k) raportarea privind metodologia de calcul al rezervei de daune neavizate, aferentă contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în forma prevăzută în normele specifice în vigoare.

I.2. Termen de transmitere:

Situatiile financiare anuale prevăzute la pct. 1.1 lit. a) se vor transmite până la termenul stabilit prin normele metodologice pentru încheierea exercitiului financiar.

Raportările anuale prevăzute la pct. 1.1 lit. b)-k) se vor transmite odată cu situatiile financiare anuale.

11.1. Raportări semestriale:

a) raportări contabile în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;

b) raportarea calculului marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de sigurantă, aferente activitătii de asigurări generale si de viată, în forma prevăzută de normele specifice în vigoare;

c) raportarea privind metodologia de calcul al rezervei de daune neavizate, aferentă contractelor de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în forma prevăzută de normele specifice în vigoare;

d) raportarea privind evolutia si structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nr. 5;

e) raportarea privind tranzactiile intragrup, în forma prevăzută în anexa nr. 6, formularele 1-6;

f) raportarea privind situatia activitătii desfăsurate de către sucursalele stabilite pe teritoriul României care apartin asigurătorilor cu sediul social în Uniunea Europeană, în forma prevăzută în anexa nr. 7.

11.2. Termen de transmitere:

Raportările semestriale prevăzute la pct. 11.1. lit. a) se vor transmite la termenul stabilit prin sistemul de raportare contabilă semestrială.

Raportările semestriale prevăzute la pct. 11.1. lit. b)-f) se transmit odată cu raportările contabile semestriale.

111.1. Raportări trimestriale:

a) raportarea tranzactiilor efectuate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 8, si raportarea tranzactiilor efectuate pentru activitatea de asigurări de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 9;

b) raportarea obligatiilor asumate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 10, si raportarea obligatiilor asumate pentru activitatea de asigurări de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 11;

c) raportarea activelor admise si explicatii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activitătii de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 12, si raportarea activelor admise si explicatii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activitătii de asigurări de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 13, formularele 1-3;

d) registrele speciale de evidentă a activelor admise să acopere rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale si de viată, în formele prevăzute în normele specifice în vigoare;

e) raportarea privind situatia primelor brute subscrise pentru asigurări generale si asigurări de viată pe categorii de asigurati (persoane fizice si juridice), în forma prevăzută în anexa nr. 14;

f) raportarea indicatorilor privind activitatea aferentă asigurărilor agricole, asigurărilor de răspundere civilă medicală si a asigurărilor facultative de locuinte, în forma prevăzută în anexa nr. 15;

g) raportarea privind împrumuturile acordate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare si asigurate de societătile de asigurare si/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 16;

h) raportarea privind activele financiare detinute de societătile de asigurare si/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 17;

i) raportarea aferentă primirilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale si de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 18;

j) raportarea aferentă cedărilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale si de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 19;

k) raportarea privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale pentru asigurările generale, în forma prevăzută în anexa nr. 20, formularele 1-4;

I) raportarea privind repartizarea primelor brute subscrise pe judete pentru activitatea de asigurări generale si de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 21, formularele 1 si 2.

III.2. Termen de transmitere:

Raportările trimestriale prevăzute la pct. 111.1 se transmit până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea.

Eventualele rectificări la raportările aferente trimestrului IV se vor transmite odată cu situatiile financiare anuale.

IV. 1. Raportări lunare:

a) raportarea privind determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 22, si raportarea privind determinarea coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 23;

b) raportarea privind situatia modificării capitalurilor proprii pentru activitatea de asigurări generale, asigurări de viată si activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, în forma prevăzută în anexa nr. 24;

c) raportarea privind situatia activitătii desfăsurate pe teritoriul statelor membre de către societătile de asigurare si/sau reasigurare autorizate conform Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în forma prevăzută în anexa nr. 25;

d) raportarea privind răscumpărările pentru activitatea de asigurări de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 26;

e) raportarea privind virarea contributiei la Fondul de garantare se efectuează conform Normelor privind Fondul de garantare, în forma prevăzută în anexa nr. 27;

f) situatia privind taxa de functionare, în forma prevăzută în anexa nr. 28;

f1) raportarea se transmite si pentru luna în care volumul primelor brute încasate, respectiv taxa de functionare datorată este zero;

f2) În cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 29;

f3) situatiile rectificative privind taxa de functionare se întocmesc pentru fiecare lună si se transmit la data constatării si înregistrării diferentelor fată de raportarea initială;

f4) societătile de asigurare si/sau reasigurare au obligatia de a urmări concordanta dintre volumul total al primelor brute încasate, raportate lunar, si volumul acestora, evidentiat în anexele nr. 8 si 9, privind tranzactiile efectuate pentru cele două activităti si raportate trimestrial;

f5) societătile de asigurare si/sau reasigurare pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

În termen de 5 zile de la data constatării diferentelor, documentele justificative se transmit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor În vederea obtinerii aprobării;

f6) sumele reprezentând taxa de functionare datorată se efectuează în contul nr. RO 57 TREZ 700 5025 XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;

f7) raportarea si virarea sumelor datorate se efectuează lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;

f8) pentru nevirarea la termen a taxei de functionare, asigurătorii sunt obligati să plătească majorări de întârziere, conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Majorările de întârziere se evidentiază separat pe ordinul de plată prin care se achită taxa de functionare.

IV.2. Termen de transmitere:

Raportările lunare se transmit până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Eventualele rectificări la raportările aferente lunii decembrie se vor transmite odată cu situatiile financiare anuale.

Art. 3. - (1) Situatiile financiare anuale si semestriale, precum si raportările si documentele transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor conform prevederilor prezentelor norme, se semnează de persoanele abilitate în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, persoanele semnificative care sunt aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de persoanele împuternicite în mod expres de persoanele semnificative, asa cum se prevede în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Persoanele semnatare, prevăzute la alin. (1), răspund de corectitudinea si realitatea datelor prezentate, precum si de respectarea termenelor de prezentare a acestora.

(3) Raportările incluse în prezentele norme vor fi transmise de către societătile de asigurare si/sau reasigurare în formă scrisă. Cu exceptia raportărilor prevăzute la art. 2 pct. IV. 1 lit. e) si f), toate celelalte raportări incluse în prezentele norme se vor transmite si în format electronic (on-line) în aplicatia CSA-EWS.

Art. 4. - Societătile de asigurare si/sau reasigurare sunt obligate să aducă la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în timpul anului, în orice moment, următoarele:

a) diminuarea valorii coeficientului de lichiditate sub limita minimă prevăzută de normele în vigoare;

b) diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim al fondului de sigurantă;

c) diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul marjei de solvabilitate minime;

d) scăderea valorii rezervelor tehnice constituite sub nivelul obligatiilor asumate prin contractele de asigurare încheiate;

e) modificări în structura activelor admise să acopere rezervele tehnice, precum si a dispersiei plasamentelor, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare.

Art. 5. - Societătile de asigurare si/sau reasigurare sunt obligate să aducă la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în timpul anului, în termen de 5 zile lucrătoare, următoarele modificări referitoare la valoarea participatiilor si a obligatiilor:

a) atunci când valoarea participatiilor la o altă entitate care depăseste pragul de 5% din capitalul social al acelei entităti la care societatea are participatii;

b) atunci când există obligatii reprezentând credite la care societatea are participatii bancare, inclusiv împrumuturi primite de la societătile din cadrul grupului.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-29 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 8. - Prezentele norme transpun prevederile art. 40 alin. 2 din Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege si actelor administrative privind asigurarea generală directă si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE (a treiadirectivă privind „asigurarea generală”), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 228 din 11 august 1992, p. 1-23.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Raportare anuală

 

Raportarea veniturilor rezultate din plasamentele aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

pentru asigurări generale si de viată

la data de:

 

Lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Valoare

1.

Venituri din dobânzi

 

2.

Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix

 

3.

Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil

 

4.

Venituri din chirii

 

5.

Alte venituri

 

 

Total venituri (rând 1 la rând 5)

 

 

ANEXA Nr. 2 la norme

 

Raportare anuală

 

Raportare privind angajatii si persoanele cu contract de mandat

la data de:

 

 

 

Nr. ort.

Specificatie

U.M.

Cu carte de muncă pe perioadă nedeterminată

Cu carnet de muncă pe perioadă determinată

Cu contract de mandat*)

1.

Număr total de persoane, din care:

nr.

 

 

 

- în conducerea executivă

nr.

 

 

 

- în conducerea operativă

nr.

 

 

 

2.

Salariul brut mediu lunar/angajat

lei

 

 

 

 

*) Conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3 la norme

 

Raportare anuală

 

Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale

la data de:

Lei

Nr. crt.

Indicatori

Valoare

1.

Prime nete subscrise*)

 

2.

Variatia rezervei de prime nete de reasigurare

 

3.

Comisioane primite de la reasiguratori**)

 

4.

Venituri din recuperări si regrese nete de reasigurare

 

5.

Total venituri = (1)-(2)+(3)+(4)

 

6.

Indemnizatii nete plătite

 

7.

Variatia rezervei de daună avizată si neavizată netă de reasigurare

 

8.

Total cheltuieli cu daunele întâmplate = (6)+(7)

 

9.

Cheltuieli de achizitie***)

 

10.

Cheltuieli de administrare

 

11.

Alte cheltuieli

 

12.

Total cheltuieli = (8)+(9)+(10)+(11)

 

13.

Rezultat (excedent/deficit) tehnic = (5)-(12)

 

14.

Rata daunei, netă de reasigurare = [(8)-(4)] /[(1)-(2)]

 

15.

Rata daunei combinată, netă de reasigurare = [(12)-(3)-(4)] / [(1)-(2)]

 


*) Prime nete subscrise = primele brute subscrise (diminuate cu primele anulate) - primele brute subscrise cedate.

**) Influentate cu variatia cheltuielilor de achizitie reportate cedate.

**) Influentate cu variatia cheltuielilor de achizitie reportate brute.

 

ANEXA Nr. 4 la norme

 

Raportare anuală

 

Raportarea situatiei daunelor plătite si a rezervelor de daune avizate pe fiecare clasă de asigurări generale,

în functie de anul de aparitie a evenimentului asigurat

la data de:

 

77, 72,...,76 reprezintă ultimele 6 perioade anuale anterioare datei raportării (T1 cel mai vechi an).

d(i,j) (i=1,2,...,6; j=0,2, ... ,5; si i+j < = 6) reprezintă valorile daunelor brute plătite în perioada Ti+j si aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, fără a fi influentate cu valoarea recuperărilor si regreselor.

R(i,j) (i=1,2,...,6; j=0,2, ... ,5; si i+j < = 6) reprezintă valorile rezervelor de daune avizate brute aflate în sold la sfârsitul perioadei Ti+j si aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, fără a fi influentate cu valoarea recuperărilor si regreselor.

 

Daune brute plătite

 

Lei

Perioada

0

1

2

3

4

5

T1

d(1,0)

d(1,1)

d(1,2)

d(1,3)

d(1,4)

d(1,5)

T2

d(2,0)

d(2,1)

d(2,2)

d(2,3)

d(2,4)

 

T3

d(3,0)

d(31)

d(3,2)

d(3,3)

 

 

T4

d(4,0)

d(4,1)

d(4,2)

 

 

 

T5

d(5,0)

d(5,1)

 

 

 

 

T6

d(6,0)

 

 

 

 

 

 

Rezerve de daune avizate brute

 

Lei

Perioada

0

1

2

3

4

5

T1

R(1,0)

R(1,1)

R(1,2)

R(1,3)

R(1,4)

R(1,5)

T2

R(2,0)

R(2,1)

R(2,2)

R(2,3)

R(2,4)

 

T3

R(3,0)

R(3,1)

R(3,2)

R(3,3)

 

 

T4

R(4,0)

R(4,1)

R(4,2)

 

 

 

T5

R(5,0)

R(5,1)

 

 

 

 

T6

R(6,0)

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5 la norme

 

Raportare semestrială/anuală

 

Raportarea privind evolutia si structura capitalului social

la data de:

 

Lei

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Date informative

Soldul initial (la începutul exercitiului financiar)

Majorări efectuate în perioada de raportare

Diminuări efectuate în perioada de raportare

Sold final (la sfârsitul perioadei de raportare)

I.

Capital social subscris - total, din care:

 

 

 

 

1.

- în numerar

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

cota de participare (%) / investitor străin

 

 

 

 

2.

- în natură

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

cota de participare (%) / investitor străin

 

 

 

 

II.

Capital social vărsat - total, din care:

 

 

 

 

1.

- în numerar

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

cota de participare (%) / investitor străin

 

 

 

 

2.

- în natură

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

cota de participare (%) / investitor străin

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6 la norme

 

Raportare semestrială/anuală

 

Raportări privind tranzactiile intragrup

la data de:

 

Formularul 1

 

Lei

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Tipul tranzactiei

 

 

Împrumuturi

Primite de societate

Acordate de societate

Denumirea

societătii

Sold la începutul exercitiului financiar

Miscări

Sold la sfârsitul perioadei de raportare

Denumirea

societătii

Sold la începutul exercitiului financiar

Miscări

Sold la sfârsitul perioadei de raportare

Intrări

Iesiri

Intrări

Iesiri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul 2

 

Lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea tranzactiei

Garantii si tranzactii extrabilantiere*)

Denumirea părtii contractante din cadrul grupului

Numărul si data documentului

Perioada de exercitare

Sold la începutul exercitiului financiar

Miscări

Sold la sfârsitul perioadei de raportare

Intrări

Iesiri

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Informatii preluate din conturile extrabilantiere de angajamente si titluri primite sau acordate, asa cum sunt prevăzute în notele la situatiile financiare anuale/raportările contabile semestriale.

 

Formularul 3

 

Lei

 

Nr.

crt.

Elemente eligibile pentru marja de solvabilitate

Denumirea elementului

Sold la începutul exercitiului

financiar

Miscări

Sold la sfârsitul perioadei de

raportare

Intrări

Iesiri

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Formularul 4

 

Lei

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii la care s-a investit

 

Investitii în cadrul grupului

Tipul investitiei

Sold la începutul

exercitiului financiar

Miscări

Sold la sfârsitul perioadei

de raportare

Intrări

Iesiri

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Formularul 5

 

Lei

Nr. crt.

Denumirea societătii la care s-a cedat în reasigurare

Cedări în reasigurare

Prime brute subscrise cedate în reasigurare în perioada de raportare

Prime brute plătite pentru cedările în reasigurare în perioada de raportare

Comisioane încasate pentru primele cedate în reasigurare în perioada de raportare

Indemnizatii primite pentru cedările în reasigurare în perioada de raportare

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Formularul 6

 

Lei

Nr. crt.

Primiri în reasigurare

Denumirea societătii de la care s-a primit în reasigurare

Prime brute subscrise din

primiri în reasigurare în perioada de raportare

Prime brute încasate din primiri în reasigurare în perioada de raportare

Comisioane plătite pentru

primele primite în reasigurare în perioada de raportare

Indemnizatii plătite pentru primirile în reasigurare în perioada de raportare

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

Raportare semestrială/anuală

 

Raportarea privind situatia activitătii desfăsurate de către sucursalele stabilite pe teritoriul României care apartin asigurătorilor cu sediul social în Uniunea Europeană

la data de:

 

Lei

Nr. crt.

Clasa de asigurări generale

Prime brute subscrise*)

Indemnizatii brute plătite**)

1.

I.

 

 

2.

II.

 

 

3.

III.

 

 

4.

IV.

 

 

5.

V.

 

 

6.

VI.

 

 

7.

VII.

 

 

8.

VIII.

 

 

9.

IX.

 

 

10.

X.

 

 

11.

XI.

 

 

12.

XII.

 

 

13.

XIII.

 

 

14.

XIV

 

 

15.

XV.

 

 

16.

XVI.

 

 

17.

XVII.

 

 

18.

XVIII.

 

 

 

Total

 

 


*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.

**) Indemnizatiile nu vor fi diminuate cu recuperări si regrese.

 

Lei

Nr. crt.

Clasa de asigurări de viată

Prime brute subscrise*)

Indemnizatii brute plătite**)

1.

1.

 

 

2.

II.

 

 

3.

III.

 

 

4.

IV.

 

 

5.

B1.

 

 

6.

B2.

 

 

 

Total

 

 

 


*) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate. *) Indemnizatiile nu vor fi diminuate cu recuperări si regrese.

 

ANEXA Nr. 8 la norme

 

Raportare trimestrială

 

Raportarea tranzactiilor efectuate pentru activitatea de asigurări generale

la data de:

 

*) I. Asigurări de accidente si boală (inclusiv accidentele de muncă si boli profesionale)

II. Asigurări de sănătate

III. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare)

IV. Asigurări de mijloace de transport feroviar

V. Asigurări de mijloace de transport aerian

VI. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial

VII. Asigurări de bunuri în tranzit

VIII. Asigurări de incendiu si alte calamităti naturale

IX. Alte asigurări de bunuri

X. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule

XI. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian

XII. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial

XIII. Asigurări de răspundere civilă generală XIV Asigurări de credite

XV. Asigurări de garantii

XVI. Asigurări de pierderi financiare

XVII. Asigurări de protectie juridică

XVIII. Asigurări de asistentă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedintă permanentă

 

Lei

Nr. crt.

Indicatori

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Total

1.

Număr de contracte în vigoare la sfârsitul perioadei de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Număr de contracte noi si care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Număr de daune avizate si nelichidate la sfârsitul perioadei de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Număr de daune avizate si nelichidate în perioada de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Prime brute subscrise**) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Prime brute câstigate***) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Prime brute subscrise anulate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Prime brute subscrise**) cedate în reasigurare - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei

Nr. crt.

Indicatori

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Total

18.

Prime nete de reasigurare câstigate****) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Prime brute încasate - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Prime brute subscrise**) intermediate de brokeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Indemnizatii brute plătite*****) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

a) pentru asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

b) pentru primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Indemnizatii brute plătite*****) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

a) aferente daunelor întâmplate în anii anteriori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

b) aferente daunelor întâmplate în anul de raportare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Indemnizatii nete plătite - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

a) pentru asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

b) pentru primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Cheltuieli de achizitie si administrare - total a)+b):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

a) cheltuieli de achizitie - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

- cheltuieli cu comisioanele din activitatea de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

- cheltuieli cu reclamă si publicitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

b) cheltuieli de administrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Venituri din recuperări si regrese nete de reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

**) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.

***) Primele brute subscrise câstigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variatia rezervei brute de primă.

****) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare si cu variatia rezervei nete de primă.

*****) Indemnizatiile nu vor fi diminuate cu recuperări si regrese.

 

ANEXA Nr. 9 la norme

 

Raportare trimestrială

 

Raportarea tranzactiilor efectuate pentru activitatea de asigurări de viată

la data de:

 

*) I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare, prevăzute la pct. A lit. a), b) si c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000

ii. Asigurări de căsătorie, asigurări de nastere

iii. Asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii, prevăzute la pct. A lit. a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000

IV. Asigurări permanente de sănătate prevăzute la pct. A lit. d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 B1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale)

 

B2. Asigurări de sănătate

 

Lei

Nr. crt.

Indicatori

I

II

III

IV

B1

B2

Total

1.

Număr de contracte în vigoare la sfârsitul perioadei de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Număr de contracte noi si care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Număr de daune avizate si nelichidate la sfârsitul perioadei de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Număr de daune avizate si nelichidate în perioada de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Prime brute subscrise**) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

6.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

7.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

8.

Prime brute câstigate***) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

9.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

10.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

11.

Prime brute subscrise anulate

 

 

 

 

 

 

 

12.

Prime brute subscrise**) cedate în reasigurare - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

13.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

14.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

15.

Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

16.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

17.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

18.

Prime nete de reasigurare câstigate****) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

19.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

20.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

21.

Prime brute încasate - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

22.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

23.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

24.

Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

25.

Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

26.

Indemnizatii brute plătite (fără maturităti) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

27.

a) din asigurări directe

 

 

 

 

 

 

 

28.

b) din primiri în reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei

Nr. crt.

Indicatori

I

II

III

IV

b1

b2

Total

29.

Indemnizatii brute plătite (fără maturităti) - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

30.

a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori

 

 

 

 

 

 

 

31.

b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare

 

 

 

 

 

 

 

32.

Indemnizatii nete plătite - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

33.

a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori

 

 

 

 

 

 

 

34.

b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare

 

 

 

 

 

 

 

35.

Sume datorate pentru răscumpărări totale

 

 

 

 

 

 

 

36.

Sume plătite pentru răscumpărări totale

 

 

 

 

 

 

 

37.

Sume datorate pentru răscumpărări partiale

 

 

 

 

 

 

 

38.

Sume plătite pentru răscumpărări partiale

 

 

 

 

 

 

 

39.

Sume datorate pentru maturităti

 

 

 

 

 

 

 

40.

Sume plătite pentru maturităti

 

 

 

 

 

 

 

41.

Cheltuieli de achizitie si administrare - total a)+b):

 

 

 

 

 

 

 

42.

a) cheltuieli de achizitie - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

43.

- cheltuieli cu comisioanele din activitatea de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

44.

- cheltuieli cu reclama si publicitatea

 

 

 

 

 

 

 

45.

b) cheltuieli de administrare

 

 

 

 

 

 

 


*) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

**) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.

***) Primele brute subscrise câstigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variatia rezervei brute de primă.

****) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare si cu variatia rezervei nete de primă.

 

ANEXA Nr. 10 la norme

 

Raportare trimestrială

 

Raportarea obligatiilor asumate pentru activitatea de asigurări generale

la data de:

 

I. Asigurări de accidente si boală (inclusiv accidentele de muncă si boli profesionale)

II. Asigurări de sănătate

III. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare)

IV. Asigurări de mijloace de transport feroviar

V. Asigurări de mijloace de transport aerian

VI. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial

VII. Asigurări de bunuri în tranzit

VIII. Asigurări de incendiu si alte calamităti naturale

IX. Alte asigurări de bunuri

X. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule

XI. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian

XII. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial

XIII. Asigurări de răspundere civilă generală XIV Asigurări de credite

XV. Asigurări de garantii

XVI. Asigurări de pierderi financiare

XVII. Asigurări de protectie juridică

XVIII. Asigurări de asistentă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedintă permanentă

 

Lei

Nr. crt.

Indicatori

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Total

1.

Total rezerve tehnice aferente asigurărilor generale, din care:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Total valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Total valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rezerva de prime

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Rezerva de daune avizate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

Valoare brută, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Rezerva de daune neavizate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Rezerva pentru riscuri neexpirate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Rezerva de egalizare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Rezerva de catastrofă

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Rezerva de beneficii si risturnuri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Alte rezerve tehnice (cumulat)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11 la norme

 

Raportare trimestrială

 

Raportarea obligatiilor asumate pentru activitatea de asigurări de viată

la data de:

 

I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare, prevăzute la pct. A lit. a), b) si c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000

II. Asigurări de căsătorie, asigurări de nastere

III. Asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii, prevăzute la pct. A lit. a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000

IV. Asigurări permanente de sănătate prevăzute la pct. A lit. d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 B1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale)

 

B2. Asigurări de sănătate

 

Lei

Nr. crt.

Obligatii asumate

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

B1

B2

Total

1.

Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viată

X

X

X

X

X

X

X

2.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

3.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rezerva matematică

X

X

X

X

X

X

X

5.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

6.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

7.

Rezerva pentru beneficii si risturnuri

X

X

X

X

X

X

X

8.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

9.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

10.

Rezerva de prime

X

X

X

X

X

X

X

11.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

12.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

13.

Rezerva de daune avizate

X

X

X

X

X

X

X

14.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

15.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

16.

Rezerva de daune neavizate

X

X

X

X

X

X

X

17.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

18.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

19.

Rezerva pentru riscuri neexpirate

X

X

X

X

X

X

X

20.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

21.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

22.

Alte rezerve (cumulat)

X

X

X

X

X

X

X

23.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

24.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

25.

Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de deces si nu garantează o valoare de răscumpărare

X

X

X

X

X

X

X

26.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

27.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

28.

Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de deces si garantează o valoare de răscumpărare

 

 

 

 

 

 

 

29.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

30.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

31.

Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de supravietuire

X

X

X

X

X

X

X

32.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

33.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei

Nr. crt.

Obligatii asumate

Clasa 1

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

B1

B2

Total

34.

Valoarea de răscumpărare aferentă contractelor de asigurare care acoperă riscul de deces si garantează o valoare de răscumpărare

X

X

X

X

X

X

X

35.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

36.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

37.

Valoarea de răscumpărare aferentă contractelor de asigurare care nu acoperă riscul de deces si garantează o valoare de răscumpărare

X

X

X

X

X

X

X

38.

Valoare brută

 

 

 

 

 

 

 

39.

Valoare netă

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12 la norme

 

Raportare trimestrială

 

Activitatea de asigurări generale

 

Active admise si explicatii privind acoperirea rezervelor tehnice brute

la data de:

Lei

Nr. crt.

Total rezerve tehnice brute

Denumirea activelor

Valoarea activelor conform evidentelor contabile*)

Valoarea de piată

a activelor la data raportării*)

Valoarea activelor detinute de societate si admise să acopere

rezervele conform normelor**)

 

1

2

3

4

1.

Titluri de stat si bonuri de tezaur emise de statele membre

 

 

 

2.

Titluri emise de autorităti ale administratiei publice locale

 

 

 

3.

Obligatiuni si alte instrumente ale pietei monetare si de capital asimilate acestora, tranzactionate pe o piată supravegheată

 

 

 

4.

Actiuni si alte participatii cu randament variabil asimilate acestora, tranzactionate pe o piată supravegheată

 

 

 

5.

Unităti în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) si alte fonduri de investitii

 

 

 

6.

Depozite si conturi curente la institutii de credit

 

 

 

7.

Terenuri, constructii în proprietatea societătii

 

 

 

8.

Creante de la asigurati si intermediari, rezultând din operatiuni de asigurare directe si acceptări în reasigurare

 

 

 

9.

Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare

 

 

 

10.

Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

 

 

 

11.

Cheltuieli de achizitie reportate

 

 

 

12.

Disponibilităti în casierie

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 


*) Vor fi mentionate activele investite în tară si în străinătate.

*) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.

 

Explicatii privind activele care acoperă rezervele tehnice brute pentru activitatea de asigurări generale

 

A. Total titluri de stat si bonuri de tezaur (în lei si valută)

 

Lei

Denumirea institutiei de credit

Valoarea titlurilor de stat si a bonurilor de tezaur

Valoarea de piată la data raportării

Dobânzi de încasat

1

2

3

4

Total titluri de stat

 

 

 

 

A.1. Titluri de stat si bonuri de tezaur (în lei)

 

Lei

Denumirea institutiei de credit

Denumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzactionează

Data achizitiei

Data scadentei

Valoarea conform evidentelor contabile

Valoarea de piată*) la data raportării