MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 151/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 151             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 11 martie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            21. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tn domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007

 

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor

 

            379. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 123 din 3 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

            Decizia nr. 124 din 3 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

            Decizia nr. 135 din 5 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite

 

           

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            127. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

 

Rectificări la:

- Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.311;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.011/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.731/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.860/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 3.039/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008;

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii,

limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 21.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării

si înlăturării efectelor dezastrelor

 

            Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părti contractante,

            în dorinta de a sprijini eforturile statelor lor si pe cele ale Organizatiei Natiunilor Unite în domeniul prevenirii si limitării efectelor dezastrelor,

            având în vedere prevederile instrumentelor juridice bilaterale si multilaterale relevante, de care sunt legate părtile contractante,

            constiente de pericolul pe care dezastrele îl reprezintă atât pentru statele lor, cât si pentru statele limitrofe, considerând că măsurile de cooperare în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor pot contribui la

dezvoltarea si securitatea ambelor state, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

 

1. Scopul prezentului acord este crearea cadrului juridic necesar cooperării si facilitarea acordării de ajutor reciproc în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor.

2. În cadrul stabilit de prezentul acord, părtile contractante îsi pot acorda ajutor reciproc, la cerere, în cazul iminentei/producerii unui dezastru ale cărui consecinte nu ar putea fi înlăturate în totalitate prin eforturile si mijloacele părtii contractante al cărui teritoriu de stat este amenintat/afectat.

3. Prevederile prezentului acord nu sunt aplicabile pentru prevenirea si combaterea actelor de terorism sau sabotaj.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Pentru scopurile prezentului acord, notiunile enumerate în continuare au următoarele semnificatii:

a) dezastru - evenimentul generat de cauze naturale sau provocate de om, care a avut loc într-o anumită zonă sau obiectiv si care afectează sau periclitează grav viata si/sau sănătatea oamenilor, bunurile materiale sau mediul, necesitând

luarea de măsuri exceptionale pentru limitarea si înlăturarea efectelor sale;

b) parte solicitantă - acea parte contractantă care solicită acordarea de ajutor;

c) parte solicitată - acea parte contractantă căreia i se adresează solicitarea de acordare de ajutor;

d) echipe de acordare a ajutorului - grupul de specialisti desemnati de partea solicitată pentru acordarea de ajutor, care au pregătire în domeniu si sunt dotati cu echipamentul corespunzător, inclusiv câini de căutare-salvare;

e) echipamente - materialele, mijloacele tehnice si de transport specifice puse la dispozitia părtii solicitante sau aflate deja în dotarea echipelor de acordare a ajutorului, inclusiv acele bunuri materiale, destinate satisfacerii nevoilor personale ale membrilor echipelor de acordare a ajutorului;

f) ajutoare - bunurile materiale de primă necesitate, care servesc la limitarea si înlăturarea efectelor dezastrelor, acordate gratuit părtii solicitante;

g) acordare de ajutor - actiunile de interventie si/sau punerea la dispozitie de personal specializat, echipamente si alte bunuri materiale de către partea solicitată în sprijinul părtii solicitante pentru prevenirea, limitarea si înlăturarea efectelor dezastrelor;

h) date personale - informatiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, respectiv: numele si prenumele, data nasterii, adresa, datele referitoare la ocupatie, profesie, loc de muncă si, după caz, datele privind starea sănătătii;

i) parametri de stare - mărimile/indicii care definesc unele caracteristici ale dezastrelor la un moment dat.

 

ARTICOLUL 3

Autorităti competente

 

1. În vederea implementării dispozitiilor prezentului acord, părtile contractante desemnează următoarele autorităti, denumite în continuare autorităti competente:

- pentru Guvernul României: Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

- pentru Guvernul Republicii Turcia: primul-ministru, Directia generală de management al urgentelor.

2. În vederea implementării prevederilor prezentului acord, autoritătile competente vor coopera si vor comunica în mod direct. În acest scop, în termen de 60 (saizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, autoritătile competente se vor informa reciproc despre organismele si persoanele desemnate pentru mentinerea permanentă a legăturii, asigurând continuitatea acesteia si actualizarea datelor privind punctele si persoanele de contact, imediat ce se înregistrează schimbări în legătură cu acestea.

 

ARTICOLUL 4

Comisia mixtă

 

1. Părtile contractante vor constitui o comisie mixtă interguvernamentală de cooperare în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, denumită în continuare Comisia mixtă.

2. Comisia mixtă are ca sarcini organizarea, planificarea si coordonarea activitătilor comune desfăsurate în conformitate cu prezentul acord, respectarea si evaluarea modului de îndeplinire a prevederilor acestuia si formularea de propuneri adresate părtilor contractante privind optimizarea si dezvoltarea în continuare a cooperării de specialitate.

3. Conditiile de constituire, structura, atributiile, competentele si regulamentul de functionare a Comisiei mixte sunt convenite de autoritătile competente, care vor prezenta propuneri în acest sens părtilor contractante.

4. În termen de 60 (saizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părtile contractante se vor informa reciproc despre componenta delegatiilor lor în Comisia mixtă si vor organiza reuniunea de constituire a acesteia.

5. Comisia mixtă se va întruni cel putin o dată pe an sau ori de câte ori situatia o impune, alternativ în România si în Republica Turcia.

6. În cazul unor dezastre provocate de om, Comisia mixtă va analiza cauzele, responsabilitătile si măsurile pentru prevenirea repetării unor asemenea evenimente.

 

ARTICOLUL 5

Solicitarea ajutorului si schimbul de informatii

 

1. În cazul iminentei/producerii unui dezastru, părtile contractante îsi acordă ajutor reciproc numai pe bază de cerere formulată în scris de către autoritatea competentă a părtii solicitante. Cererea se va transmite autoritătii competente a părtii solicitate prin canalele de comunicatie convenite.

2. În cerere, partea solicitantă specifică:

a) locul, data si ora, tipul, amploarea si parametrii de stare ai pericolului/dezastrului la momentul cererii;

b) măsurile deja întreprinse si planificate;

c) natura ajutorului solicitat si prioritătile în acordarea acestuia;

d) orice alte detalii necesare.

3. Autoritătile competente pot conveni asupra utilizării unui formular standard de cerere/răspuns pentru acordarea de ajutor.

4. Partea solicitată decide, fără întârziere, asupra acordării ajutorului si informează, în cel mai scurt timp posibil, partea solicitantă despre posibilitătile sale imediate de răspuns, precum si asupra naturii, volumului si conditiilor de acordare a ajutorului.

5. În aplicarea prevederilor prezentului acord, schimbul de informatii, în afara situatiilor enumerate la alin. 1-4, se desfăsoară prin intermediul autoritătilor competente si al organismelor desemnate în mod expres pentru acest scop, precum si în cadrul activitătilor Comisiei mixte.

6. Natura, volumul, frecventa, formatul, domeniul de referintă si alte caracteristici definitorii pentru schimbul de informatii la care se referă alin. 5 se stabilesc de comun acord, de către Comisia mixtă.

 

ARTICOLUL 6

Modalităti de acordare a ajutorului

 

            Potrivit prezentului acord, ajutorul poate fi acordat prin punerea la dispozitia părtii solicitante de echipamente, personal specializat, asistentă si informatii, precum si prin desfăsurarea de actiuni de interventie, expertiză, operatiuni de căutare si salvare, care au ca scop salvarea de vieti omenesti, protejarea sănătătii populatiei, limitarea pierderilor materiale si a valorilor culturale si a efectelor secundare în cazul iminentei/producerii unui dezastru.

 

ARTICOLUL 7

Alte forme de cooperare

 

1. Conlucrarea părtilor contractante în cadrul prezentului acord poate include, pe lângă scopul principal de acordare a ajutorului în cazul producerii unui dezastru, si următoarele forme de cooperare:

a) promovarea de către institutiile de specialitate din cele două state a unor proiecte comune în domeniul prognozării, prevenirii, evaluării, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor;

b) organizarea de conferinte, călătorii de studii, programe stiintifice, cursuri de pregătire, schimburi de experientă, exercitii si aplicatii comune, prin cooperarea autoritătilor competente si a institutiilor interesate din statele părtilor contractante;

c) schimbul de informatii în privinta surselor de risc ce pot genera dezastre, în special în acele cazuri în care acestea pot afecta si teritoriul statului celeilalte părti contractante. Informarea reciprocă se face în limitele stabilite conform art. 5 alin. 6;

d) schimbul de documentatie privind rezultatele cercetării stiintifice si concluziile investigatiilor referitoare la cauzele dezastrelor, evaluarea efectelor acestora si măsurile de protectie necesare.

2. În măsura în care este necesar pentru scopurile prezentului acord, Comisia mixtă poate stabili si alte forme de cooperare.

 

ARTICOLUL 8

Tranzitul

 

1. În situatia acordării de ajutor unui stat tert afectat de dezastru, fiecare parte contractantă va simplifica si va reduce formalitătile vamale în vederea facilitării tranzitării teritoriului statului acelei părti contractante pentru personalul, materialele, echipamentul si ajutoarele puse la dispozitia statului tert de una dintre ele.

2. Facilitătile de tranzit mentionate la alineatul precedent se aplică după confirmarea acceptului de către autoritatea competentă a părtii solicitate.

3. Autoritătile competente se informează reciproc, în timp util, despre necesitatea tranzitării, convin asupra ordinii si modalitătii de executare si, după caz, asigură escortă echipelor de acordare a ajutorului pe timpul tranzitării.

 

ARTICOLUL 9

Coordonarea si desfăsurarea operatiunilor de acordare a ajutorului

 

1. Operatiunile desfăsurate pe teritoriul statului părtii solicitante în scopul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor sunt coordonate si conduse de organismele si persoanele competente din statul părtii solicitate.

2. În perioada în care sunt angajate în operatiuni potrivit alin. 1, echipele de acordare a ajutorului puse la dispozitie de partea solicitată vor primi si vor respecta ordinele date numai de comandantii lor.

3. Persoanele desemnate de autoritatea competentă a părtii solicitante au obligatia de a informa sefii echipelor de acordare a ajutorului puse la dispozitie de partea solicitată despre situatia produsă de dezastru si evolutia acesteia, planul activitătilor de interventie, sarcinile atribuite, modul de cooperare cu celelalte echipe de interventie, facilitătile logistice disponibile, precum si de a asigura, la cerere, translatori si alte servicii si mijloace necesare.

4. Părtile contractante se obligă să folosească echipele de acordare a ajutorului, puse la dispozitia lor, în strictă concordantă cu destinatia, calificarea si dotarea acestora.

5. Partea solicitată asigură echipelor de acordare a ajutorului toate resursele necesare pentru desfăsurarea activitătii specifice pentru o perioadă de minimum 7 (sapte) zile de la sosirea lor în zona de interventie.

6. Partea solicitantă asigură, până la îndeplinirea misiunii, în mod gratuit, securitatea echipelor de acordare a ajutorului, asistentă medicală de urgentă si tratamentul medicamentos corespunzător, hrănirea, cazarea, precum si bunuri de strictă necesitate pentru membrii acestora.

7. Partea solicitantă asigură îndeplinirea operativă a formalitătilor vamale si a altor formalităti pentru transporturile de ajutoare si distribuirea acestora populatiei afectate, prin grija autoritătilor locale. La distribuirea ajutoarelor pot participa reprezentanti ai părtii solicitate.

8. Echipele de acordare a ajutorului îsi încetează activitatea în una dintre următoarele situatii:

a) misiunea a fost îndeplinită;

b) autoritătile competente ale părtilor contractante convin că nu mai este necesară continuarea operatiunilor;

c) nu au fost îndeplinite cerintele si obligatiile prevăzute de prezentul acord.

 

ARTICOLUL 10

Trecerea frontierei de stat

 

1. Trecerea frontierei de stat de către membrii echipelor de acordare a ajutorului puse la dispozitia părtii solicitante în conditiile prezentului acord se face prin punctele de trecere a frontierei de stat, fără obtinerea unei vize în prealabil, pe baza ordinului de deplasare, individual sau colectiv, detinut de seful echipei, si a documentelor de călătorie stabilite prin acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor. Ordinul de deplasare se emite, la solicitarea autoritătii competente a părtii solicitate, pe formularul tipizat care include aspecte stabilite de Comisia mixtă.

2. Părtile contractante îsi pun reciproc la dispozitie specimene ale documentelor de identitate valabile.

3. Pentru îndeplinirea atributiilor care fac obiectul prezentului acord în conditiile art. 9, membrii echipelor de acordare a ajutorului pot rămâne pe teritoriul celuilalt stat pe perioada convenită de comun acord de către autoritatea competentă a părtii solicitante si seful echipelor de asistentă ale părtii solicitate.

4. Nicio parte contractantă nu va restrictiona portul uniformei de serviciu de către membrii echipelor de acordare a ajutorului si utilizarea semnelor distinctive pe mijloacele de transport ale părtii solicitate.

5. Părtile contractante înteleg să accepte ca valabile, fără obligatia unui examen de conducere si a taxelor aferente, permisul de conducere sau un document similar eliberat de autoritătile lor competente.

6. Membrii echipelor de acordare a ajutorului sunt obligati să respecte legislatia natională a statului părtii solicitante, să se abtină de la orice activitate neconformă cu spiritul prezentului acord si, în special, să se abtină de la orice activitate politică pe teritoriul statului părtii solicitante. Partea solicitată va lua toate măsurile necesare în acest scop.

7. Prevederile prezentului articol, cu exceptia alin. 1 si 4, se aplică si în cazul tranzitului definit la art. 8.

 

ARTICOLUL 11

Trecerea bunurilor materiale peste frontiera de stat

 

Pentru scopurile prezentului acord, părtile contractante convin următoarele:

1. Nu se aplică interdictii si restrictii referitoare la circulatia mărfurilor în cazul bunurilor si materialelor care intră în dotarea echipelor de acordare a ajutorului sau în compunerea ajutoarelor, asa cum sunt definite la art. 2 lit. f).

2. Sunt scutite de plata taxelor vamale, accizelor si a altor impuneri financiare stabilite pentru import/export bunurile care fac obiectul ajutoarelor acordate si echipamentele din dotarea echipelor de acordare a ajutorului. Ajutoarele sunt scutite de la plata taxelor vamale, accizelor si a altor impuneri financiare numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) să nu facă obiectul unei comercializări ulterioare; si

b) să nu fie utilizate pentru prestări de servicii către terti, aducătoare de venituri.

3. Nu se solicită autorizatie de transport international si se acordă scutire pentru obligatiile care grevează utilizarea autovehiculelor, cu exceptia asigurărilor obligatorii pentru mijloacele de transport utilizate de echipele de acordare a ajutorului sau pentru transportul ajutoarelor.

4. Facilitătile enumerate la alin. 1-3 devin aplicabile dacă seful echipei de acordare a ajutorului prezintă autoritătilor vamale ale părtii solicitante ordinul de deplasare si lista cuprinzând echipamentele din dotarea echipei de acordare a ajutorului si/sau, după caz, o listă separată cuprinzând bunurile aduse drept ajutoare. Listele mentionate constituie parte integrantă a ordinelor de deplasare, ale căror specimene se stabilesc si se comunică reciproc, prin grija Comisiei mixte.

5. Lista cuprinzând bunurile din dotarea echipei de acordare a ajutorului si, respectiv, cea cu bunurile aduse ca ajutoare se întocmesc în 3 exemplare, având următoarele destinatii:

a) exemplarul nr. 1 va fi prezentat biroului vamal de frontieră prin care se efectuează formalitătile vamale de intrare în tară;

b) exemplarul nr. 2 va fi prezentat reprezentantului părtii solicitante care coordonează misiunea echipei de acordare a ajutorului;

c) exemplarul nr. 3 va rămâne la seful echipei de acordare a ajutorului.

6. Pe exemplarele nr. 2 si 3 se vor înscrie bunurile care s-au consumat ori au fost puse la dispozitia părtii solicitante, iar exemplarul nr. 3 va fi contrasemnat si stampilat de reprezentantul autoritătii părtii solicitante, servind la confirmarea si justificarea consumului.

7. Echipele de acordare a ajutorului si vehiculele care au transportat ajutoare vor iesi de pe teritoriul statului părtii solicitante, de regulă, prin acelasi punct de control pentru trecerea frontierei prin care au intrat. În cazul în care operatiunea de iesire se realizează printr-un alt punct de trecere a frontierei, acesta este obligat să transmită o copie a listei echipamentelor la primul punct de trecere a frontierei, în termen de 15 zile.

8. Dacă, în cazuri de extremă urgentă, trecerea frontierei de stat se realizează prin alte locuri, aceste liste trebuie predate neîntârziat autoritătilor vamale competente.

9. Bunurile puse la dispozitie ca ajutoare trebuie să se afle în termen de valabilitate.

10. În termen de cel mult 30 de zile de la încheierea misiunii, se va proceda, în functie de situatie, după cum urmează:

- pentru echipamentul consumat, epuizat sau distrus de una dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante pe perioada desfăsurării operatiunii de acordare de ajutor, precum si pentru bunurile cuprinse în lista ajutoarelor, reprezentantul autoritătii competente prevăzute la art. 3 va depune la biroul vamal de frontieră pe unde are loc iesirea o declaratie vamală în detaliu;

- bunurile neconsumate care se returnează părtii solicitate vor fi scoase din evidenta biroului vamal prin depunerea listelor, care nu vor cuprinde echipamentul mentionat mai sus.

11. În cazul în care componentele de echipament rămân pe teritoriul statului părtii solicitante sub formă de ajutoare, acest fapt va fi comunicat autoritătilor vamale ale părtii solicitate. Această notificare va cuprinde cantitatea, tipul si locul unde au fost folosite aceste părti din echipament. Concomitent vor fi informate si autoritătile competente ale părtii solicitante prevăzute la alin. 1 al art. 3. Asupra obiectelor de echipament astfel rămase pe teritoriul statului părtii solicitante se vor extinde scutirile prevăzute la alin. 2, dacă li se justifică destinatia.

12. În cazul în care o parte a ajutoarelor constă în produse farmaceutice care au în compozitia lor narcotice si/sau substante psihotrope, acestea vor fi mentionate într-o listă separată. Autoritătile competente ale părtilor contractante vor proceda în conformitate cu recomandările Organizatiei Mondiale a Sănătătii si ale Organizatiei Natiunilor Unite si se vor informa reciproc, în mod direct, asupra acestor produse, notificând, după caz, Programul Natiunilor Unite pentru Controlul International al Drogurilor.

13. Prevederile alin. 1 si 10 se aplică în mod corespunzător si în cazul produselor farmaceutice cu continut de narcotice sau de substante psihotrope. Echipele de acordare a ajutorului pot avea asupra lor aceste produse numai în cantitătile prevăzute de necesitătile medicale de urgentă si le pot administra numai prin personalul medical calificat, în conformitate cu reglementările sanitare specifice în vigoare pe teritoriul statului părtii solicitante. Introducerea sau retragerea acestor produse nu este considerată de părtile contractante drept act de comert conform obligatiilor asumate de ele prin acorduri internationale privind narcoticele si substantele psihotrope.

14. Este interzisă introducerea pe teritoriul statului părtii solicitante a armelor, munitiilor si a materialelor explozive.

15. Autoritătile nationale competente ale statului părtii solicitante pot controla utilizarea si stocarea bunurilor, echipamentelor si substantelor mentionate în acest articol.

16. Prevederile cuprinse în alin. 1-4 si 11-12 sunt aplicabile si în cazul transporturilor în tranzit.

17. Partea solicitantă se obligă să asigure decontaminarea chimică, radioactivă si biologică a echipamentelor, la terminarea misiunii. În cazul în care aceste activităti nu pot fi efectuate, echipamentul care rămâne pe teritoriul statului părtii solicitante va fi decontaminat si returnat în termen de 45 de zile de la încheierea misiunii.

18. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător si în cazul activitătilor operative, respectiv al exercitiilor si aplicatiilor tactice.

 

ARTICOLUL 12

Utilizarea aeronavelor

 

1. Pentru transportul echipelor de acordare a ajutorului, al echipamentelor si al ajutoarelor puse la dispozitia părtii solicitante, precum si pentru executarea unor operatiuni de interventie pentru prevenirea, limitarea si înlăturarea efectelor unui dezastru, se pot utiliza aeronave.

2. În cazul utilizării aeronavelor pentru acordarea de ajutor, informatiile care se transmit potrivit procedurii specificate în art. 5 trebuie să contină următoarele date: tipul aeronavei, tara de înmatriculare, însemnele de stat, numărul personalului navigant, felul transportului, natura încărcăturii, orarul de zbor, lista nominală a pasagerilor si echipajului, traseul zborului, locul de aterizare, precum si orice alte date relevante privind zborul.

3. Părtile contractante vor lua măsuri ca aeronavele utilizate de ele în scopurile mentionate la alin. 1 să poată survola spatiul aerian al statelor lor, cu respectarea culoarelor de zbor repartizate, să poată ateriza si decola în/din locatiile indicate de autoritatea competentă a părtii solicitante, chiar si fără utilizarea aeroporturilor internationale. În cazurile în care aterizarea/ decolarea aeronavelor se realizează în alte locuri decât aeroporturile internationale, autoritătile competente prevăzute la art. 3 alin. 1 vor notifica fără întârziere autoritatea vamală cea mai apropiată de acele locuri, precum si autoritatea aeronautică cu competentă în aprobarea zborurilor în spatiul aerian national, prin transmiterea informatiilor prevăzute la alin. 2.

4. Dacă, pentru scopurile prezentului acord, părtile contractante nu convin în alt fel, zborul aeronavelor se efectuează în conformitate cu reglementările Organizatiei

Aviatiei Civile Internationale (OACI) si ale legislatiei aplicabile pe teritoriile statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 13

Despăgubiri

 

1. Fiecare parte contractantă renuntă la orice pretentie fată de cealaltă parte contractantă în cazul unor pagube materiale cauzate de un membru al echipei de asistentă în timpul executării misiunii legate de aplicarea prezentului acord, precum si la orice pretentie pentru pagubele rezultate din vătămarea sau moartea unui membru al echipei de asistentă, cu conditia ca paguba să se fi produs în timpul executării sarcinilor ce decurg din aplicarea prezentului acord.

2. În cazul în care un membru al echipei de asistentă în timpul executării sarcinilor care rezultă din aplicarea prezentului acord produce o pagubă pe teritoriul statului părtii solicitante, în dauna unei terte persoane, compensatia este suportată de partea solicitantă.

3. Prevederile alin. 1 si 2 nu se aplică în cazul în care paguba este produsă cu intentie sau neglijentă gravă si a fost stabilită de o instantă judecătorească a statului părtii solicitante.

4. În cazul prevăzut de alin. 3, precum si în cazul în care pretentiile împotriva unui membru al echipei de asistentă rezultă din actiuni sau omisiuni care nu au avut loc în timpul executării sarcinilor pentru aplicarea prezentului acord si paguba a fost stabilită de o instantă judecătorească a statului părtii solicitante, compensatia este suportată de partea solicitată.

5. Prevederile acestui articol se aplică pentru pagube cauzate de un membru al echipei de asistentă de la intrarea pe teritoriul statului părtii solicitante până în momentul părăsirii acestuia.

6. Autoritătile competente ale părtilor contractante cooperează pentru evaluarea circumstantelor în care s-a produs paguba si pentru facilitarea stabilirii despăgubirii. În acest scop, schimbă informatiile de care dispun.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli

 

1. Acordarea de ajutor în baza prezentului acord este gratuită, dacă părtile contractante nu convin în altfel.

2. Partea solicitată este scutită de plata tarifelor de navigatie aeriană si a tarifelor de aterizare, iluminare, stationare si de servicii pentru pasageri.

3. Modalitătile de rambursare a cheltuielilor efectuate, documentele justificative, termenele de plată si alte detalii în legătură cu aceste aspecte se convin de către Comisia mixtă.

4. Cheltuielile aferente realizării formelor de cooperare ce fac obiectul prevederilor art. 7 vor fi suportate de către fiecare parte contractantă, pe baza principiului reciprocitătii, în limita bugetelor propuse de Comisia mixtă si aprobate de părtile contractante.

 

ARTICOLUL 15

Colaborarea cu organizatii internationale si nationale

 

            De comun acord, părtile contractante pot solicita participarea organizatiilor internationale si nationale de specialitate, cu preocupări în domeniu, la activitătile desfăsurate în legătură cu aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 16

Protectia datelor personale

 

În cazul în care, pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, este necesară transmiterea de date personale, se vor aplica următoarele prevederi:

1. fiecare parte contractantă transmite, la cerere, celeilalte părti contractante numai datele personale enumerate în art. 2 lit. h), în conditiile precizate la art. 5, si numai în scopurile specificate în cerere. Partea contractantă care primeste aceste date le poate utiliza în alte scopuri decât cele indicate, numai cu acordul părtii contractante care le furnizează;

2. datele personale primite pot fi transmise de partea contractantă care Ie-a primit numai autoritătilor sale care colaborează la aplicarea prezentului acord si sunt în drept să detină si să transmită datele personale. Datele pot fi transmise altor autorităti numai cu avizul prealabil al părtii contractante care Ie-a furnizat. Datele primite nu pot fi făcute publice;

3. partea contractantă care furnizează datele este răspunzătoare pentru corectitudinea si exactitatea acestora. În cazul în care se constată că au fost transmise date incorecte sau inexacte, partea contractantă care Ie-a furnizat va informa imediat partea contractantă primitoare, indicând modalitatea de corectare sau necesitatea distrugerii acestora. Partea contractantă care a primit datele are obligatia de a opera imediat corectiile indicate sau, după caz, de a distruge datele eronate;

4. părtile contractante se obligă să informeze, la cerere, persoanele ale căror date le procesează în cadrul scopului si bazei legale. La cererea persoanelor îndreptătite, părtile contractante vor proceda la corectarea datelor inexacte si, respectiv, la distrugerea datelor detinute în mod ilegal, informându-se reciproc asupra măsurilor întreprinse;

5. partea contractantă care furnizează datele personale poate stabili restrictii si limitări în legătură cu diseminarea acestora, în conformitate cu legislatia natională aplicabilă. Persoanei care este subiect al datelor personale i se poate refuza exercitarea dreptului prevăzut la alin. 4, în cazul în care partea contractantă care transmite are acest drept. Partea contractantă care furnizează datele personale este obligată să informeze partea contractantă primitoare asupra restrictiilor impuse. Utilizatorul datelor este obligat să informeze persoana în cauză despre motivul refuzului, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege;

6. datele puse la dispozitie vor fi distruse la data stabilită de partea contractantă care le furnizează sau atunci când ele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost solicitate. Partea contractantă furnizoare va fi informată asupra datelor respective si motivului distrugerii acestora;

7. părtile contractante vor asigura tinerea evidentei predării si preluării datelor personale, măsurile organizatorice si tehnice necesare pentru protectia eficientă a datelor împotriva accesului neautorizat, a modificării, a distrugerii si a publicării lor;

8. datele personale transmise beneficiază în orice situatie de protectia pe care partea contractantă primitoare o acordă datelor din aceeasi categorie.

 

ARTICOLUL 17

Protectia datelor si informatiilor clasificate

 

            În aplicarea prevederilor prezentului acord, părtile contractante se obligă reciproc să ia măsurile necesare pentru protejarea informatiilor clasificate primite sau să asigure cel putin acelasi nivel de protectie stabilit prin legislatia natională

aplicabilă pe teritoriul statului părtii contractante primitoare pentru acele informatii.

 

ARTICOLUL 18

Legătura cu alte instrumente juridice internationale

 

            Nicio prevedere a prezentului acord nu va afecta drepturile si obligatiile părtilor contractante care derivă din alte instrumente juridice internationale la care acestea sunt parte.

 

ARTICOLUL 19

Solutionarea diferendelor

 

            Orice diferend rezultat din interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat, prin negocieri, în cadrul Comisiei mixte.

 

ARTICOLUL 20

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord va fi semnat de ministrii de resort sau de reprezentanti autorizati ai părtilor contractante având acelasi rang.

2. Procedurile de ratificare sau de aprobare a prezentului acord vor fi supuse legislatiei interne a părtilor contractante.

3. Prezentul acord intră în vigoare după 30 (treizeci) de zile de la data primirii, pe cale diplomatică, a ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare. Prezentul acord va fi valabil pentru o perioadă de un an. Acesta va fi reînnoit, în mod automat, pentru aceeasi perioadă de timp, exceptând situatia în care una dintre părtile contractante notifică celeilalte părti contractante, pe cale diplomatică, cu 90 (nouăzeci) de zile înainte de expirarea perioadei de un an, încetarea valabilitătii prezentului acord.

4. De comun acord, părtile contractante pot modifica si aduce amendamente la prezentul acord. Modificările si amendamentele la prezentul acord intră în vigoare potrivit procedurii specificate la alin. 3.

5. Încetarea valabilitătii prezentului acord nu afectează obligatiile angajate pe timpul aplicării lui, în privinta actiunilor comune initiate si programate cu cel putin 6 (sase) luni înaintea datei încetării valabilitătii prezentului acord.

Semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007, în 2 (două) exemplare originale, în limbile română, turcă si engleză, toate textele fiind eaal autentice. În caz de diferende de interoretare. textul în limba enaleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Paul Victor Dobre

Pentru Guvernul Republicii Turcia

Hasan Ipek

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 379.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 123

din 3 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan  Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskâs Valentin Zoltân -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Comercial Mures - Falimente în Dosarul nr. 1.255/1.371/2007.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât Curtea s-a pronuntat în prealabil asupra criticilor invocate de autorul exceptiei în prezenta cauză, constatând, prin Decizia nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2008, neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, în măsura în care se interpretează că prima comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se promovează o actiune în temeiul dispozitiilor Legii nr. 85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolventei, se realizează numai prin Buletinul procedurilor de insolventă, iar nu si potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.255/1.371/2007, Tribunalul Comercial Mures - Falimente a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Tribunalul Comercial Mures - Falimente consideră că textul de lege criticat creează o stare de discriminare între persoanele care au calitatea de creditori si care se află în situatii diferite fără o justificare obiectivă, ci din cauza unei împrejurări ce tine exclusiv de vointa si diligenta debitorului, si anume aceea de a-i înscrie sau nu pe lista creditorilor. Asa fiind, sanctiunea decăderii din dreptul de a se adresa instantei pentru a-si realiza creantele în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006, aplicată creditorilor neidentificati în lista prevăzută de lege, în conditiile în care acestia nu au fost notificati, asemenea creditorilor înscrisi în lista depusă de către debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă, ci doar prin Buletinul procedurilor de insolventă, le restrânge dreptul la un proces echitabil în vederea recuperării creantelor. Acest drept presupune încunostintarea oricărei persoane în mod cert despre existenta unei proceduri litigioase în care se poate implica pentru realizarea drepturilor de creantă într-o modalitate si într-un termen rezonabil. În concluzie, instanta apreciază că solutia pronuntată de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2008, în sensul că prima comunicare a actelor de procedură către persoanele implicate în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006 se realizează potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă, ar trebui să opereze si cu privire la creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c) din lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază exceptia ca fiind inadmisibilă, arătând că prevederile art. 7 din Legea nr. 85/2006 au mai fost supuse controlului de neconstitutionalitate, iar prin Decizia nr. 1.137/2007, Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, text de lege care are următorul continut: „(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolventă."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 20, 21, art. 44 alin. (2) si art. 53 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2008, a fost admisă exceptia referitoare la dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si s-a constatat că acestea sunt contrare prevederilor art. 24 si 53 din Constitutie, în măsura în care se interpretează că prima comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se promovează o actiune în temeiul dispozitiilor Legii nr. 85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolventei, se realizează numai prin Buletinul procedurilor de insolventă, iar nu si potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă.

În consecintă, întrucât printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial al României Curtea a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006, în ansamblul lor, deci inclusiv a normei cuprinse în alin. (3) teza a doua din acest articol, sub aspectele pe care autorul exceptiei din dosarul de fată îsi întemeiază critica, în cauză operează un motiv de inadmisibilitate a exceptiei, conform art. 29 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Comercial Mures - Falimente în Dosarul nr. 1.255/1.371/2007.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 124

din 3 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan  Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskâs Valentin Zoltân -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „HGT International" - S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 144.553/63/2007 al Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 7 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 144.553/63/2007, Tribunalul Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „HGT International" - S.R.L. din Craiova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că, din interpretarea dispozitiilor criticate, rezultă că o persoană înregistrată ca plătitoare de TVA, care a formulat cerere de rambursare a taxei la sfârsitul perioadei fiscale de raportare, nu mai poate solicita ulterior acestei perioade rambursarea soldului negativ al TVA pentru suma ce a făcut obiectul cererii initiale de rambursare, indiferent de modul în care a fost solutionată aceasta. Or, în conditiile achitării către stat, cu titlu de impozit indirect, a unor sume de bani la care persoana impozabilă înregistrată ca plătitoare de TVA are drept de rambursare, interzicerea solicitării si reportării acestora ulterior formulării unei cereri de rambursare apare ca o confiscare abuzivă a unor bunuri proprietate privată. Mai mult, în raport de dispozitiile constitutionale ale art. 44 si art. 136 alin. (5), această măsură nu ar putea fi dispusă decât de o instantă judecătorească, iar nu de un organ de control fiscal, care nu are atributii jurisdictionale.

Tribunalul Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază exceptia ca neîntemeiată, arătând că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 21 din Constitutie, persoana interesată având posibilitatea, potrivit art. 205 din Codul de procedură fiscală, de a formula contestatie la organul fiscal competent, iar împotriva deciziei emise de acesta, la instanta de contencios administrativ, în temeiul art. 218 din Codul de procedură fiscală. Dispozitiile Codului fiscal nu contravin nici art. 44 si nici art. 136 alin. (5) din Constitutie, întrucât stabilesc posibilitatea rambursării soldului sumei negative a taxei din perioada de raportare, precum si reportarea soldului sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, modificată prin Legea nr. 343/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006. Textul de lege are următorul continut: „Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. Dacă persoana impozabilă solicită rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în perioada fiscală următoare. Nu poate fi solicitată rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind liberul acces la justitie, art. 44 si art. 136 alin. (5) care consacră dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit textului de lege criticat, persoana

impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA la organul fiscal competent, poate solicita rambursarea taxei, în conditiile si potrivit procedurilor stabilite prin lege. Astfel, în situatia în care taxa aferentă achizitiilor efectuate de o persoană impozabilă, deductibilă într-o anumită perioadă fiscală, este mai mare decât taxa colectată pentru operatiunile taxabile, rezultă un excedent în perioada de raportare, denumit sumă negativă a taxei.

Prin decontul de taxă depus la organele fiscale competente, pentru fiecare perioadă fiscală, persoana impozabilă trebuie să determine regularizările de taxă si stabilirea soldului taxei de plată sau a soldului sumei negative a taxei. Dacă taxa de plată cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei cumulată, rezultă un sold de taxă de plată în perioada fiscală de raportare. Dacă suma negativă a taxei cumulată este mai mare decât taxa de plată cumulată, rezultă un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare. În această a doua ipoteză se naste dreptul persoanei impozabile de a opta între a solicita rambursarea acestui sold si a-l reporta în decontul perioadei fiscale următoare.

În cazul în care persoana optează pentru rambursarea soldului, ea trebuie să îsi manifeste expres optiunea, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare, decontul reprezentând însăsi cererea de rambursare, legea stabilind conditia în care poate solicita această rambursare, si anume soldul nu trebuie să fie mai mic de 5.000 lei inclusiv. Dacă persoana impozabilă solicită rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în perioada fiscală următoare.

Prin urmare, Curtea constată că textul de lege criticat contine norme cu caracter tehnic, care se limitează a determina conditiile obiective în cadrul cărora titularul îsi poate exercita dreptul de optiune.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea principiului accesului liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 205 din Codul de procedură fiscală, „împotriva titlului de creantă, precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativă de atac si nu înlătură dreptul la actiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii." Asa fiind, legea oferă posibilitatea persoanei interesate de a se plânge împotriva actului administrativ fiscal care i-a produs un prejudiciu fie pe calea unei proceduri administrative, în acest caz decizia emisă în solutionarea contestatiei putând fi atacată ulterior în instantă, fie direct în fata instantei judecătoresti de contencios administrativ competente. Prevederea expresă a posibilitătii de a contesta actul administrativ lipseste de temei critica autorului exceptiei, cu ocazia judecătii, în cadrul unor dezbateri contradictorii, acesta beneficiind de toate garantiile procedurale prevăzute de lege, inclusiv de a-si formula apărările pe care le consideră necesare.

Referitor la critica potrivit căreia prevederile art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal aduc atingere dreptului de proprietate privată al persoanei impozabile, înregistrată în scopuri de TVA, Curtea retine că textul de lege criticat prevede tocmai rambursarea diferentei dintre suma reprezentând taxa plătită si cea colectată pentru operatiunile taxabile. Mai mult, în măsura în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru a solicita rambursarea în perioada fiscală de raportare, sumele plătite cu titlu de TVA se reportează în perioada fiscală următoare. Prin urmare, există posibilitatea ca soldul sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare să fie recuperat ulterior, fie prin rambursare, fie prin deducere, în conditiile Codului fiscal, astfel încât nu poate fi pusă în discutie „confiscarea" bunului, asa cum pretinde autorul exceptiei.

În concluzie, textul de lege criticat este în deplină concordantă cu prevederile art. 44 si art. 136 din Constitutie referitoare la inviolabilitatea proprietătii private.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „HGT International" - S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 144.553/63/2007 al Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 135

din 5 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite

 

Ioan  Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskâs Valentin Zoltân -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Antonia Constantin - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Lăutaru" - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 941/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 6 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 941/211/2008, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Lăutaru" - S.R.L. din Cluj-Napoca cu ocazia solutionării plângerii împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prevăzute de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 încalcă dreptul de proprietate privată, precum si conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Arată că textul de lege criticat instituie posibilitatea confiscării cu titlu de sanctiune contraventională complementară a unor sume de bani aflate în proprietatea particularilor, fără să existe însă un just echilibru între măsura de protectie socială urmărită de stat si mijlocul prin care această măsură se realizează, care îmbracă forma unei atingeri aduse dreptului de proprietate.

Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 sunt constitutionale, întrucât nu contravin prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, având următorul cuprins: „Mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârsirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1 lit. a), b), d), e), g) si j), dacă sunt ale contravenientului sau ale agentului economic, precum si sumele de bani si lucrurile dobândite prin săvârsirea contraventiei se confiscă si se valorifică în conditiile legii, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul administratiei publice centrale."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor art. 44 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului de proprietate privată si ale art. 53 cu privire la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si a prevederilor art. 1 referitoare la protectia proprietătii din primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Măsura confiscării instituită de art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 cu privire la mărfurile si produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârsirea activitătilor comerciale ilicite prevăzute de art. 1 lit. a), b), d), e), g) si j) din Legea nr. 12/1990, precum si a sumelor de bani si a lucrurilor dobândite prin săvârsirea respectivelor contraventii reprezintă o privare de proprietate impusă de necesitatea protejării populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite. O atare atingere adusă dreptului de proprietate este permisă expres de dispozitiile art. 44 alin. (9) din Constitutie, potrivit cărora: „Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii."

De altfel, prevederile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 262 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 30 mai 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990, retinând că aplicarea si executarea unor sanctiuni pecuniare, inclusiv măsura confiscării unor bunuri sau valori, cu toate că determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui sanctionat, nu încalcă dispozitiile constitutionale privind ocrotirea proprietătii private, întrucât sunt consecinta unor încălcări ale legii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia prin dispozitiile de lege contestate s-ar încălca prevederile art. 1 referitoare la protectia proprietătii din primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, desi a recunoscut că o anumită măsură de confiscare a unor bunuri reprezintă o privare de proprietate, a retinut că aceasta nu intră sub incidenta celei de-a doua fraze din paragraful 1 al art. 1 din primul Protocol, ci tine de paragraful 2, care reglementează folosinta bunurilor în conformitate cu interesul general. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că, în spetă, confiscarea efectuată a avut un asemenea scop, si anume să prevină ca reclamantul sau asociatia de răufăcători din care se presupunea că acesta face parte să folosească bunurile confiscate la săvârsirea altor infractiuni (Cauza Raimondo împotriva Italiei, 1994)!

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Lăutaru" - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 941/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 198

din 12 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (3), art. 171, art. 172 si art. 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan  Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător Puskâs Valentin Zoltân -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Kâroly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (3), art. 171, 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Constantin Cârstea în Dosarul nr. 3.783/4/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei arată că, prin nesemnarea si nestampilarea actelor fiscale, se evită răspunderea personală, iar determinarea venitului net în mod anticipat creează incertitudini. Solicită admiterea exceptiei ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată în ceea ce priveste art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 si ca inadmisibilă în ceea ce priveste art. 171, 172 si 173 din aceeasi ordonantă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3/783/4/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (3), art. 171, art. 172 si art. 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Constantin Cârstea într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare silită.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că emiterea actului administrativ fiscal prin intermediul mijloacelor informatice fără ca acesta să fie semnat si stampilat încalcă principiul constitutional al egalitătii, emitentii unor astfel de acte fiind privilegiati sub aspectul răspunderii fată de cei care sunt obligati să semneze si să stampileze actele fiscale emise în conditiile art. 43 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. În ceea ce priveste prevederile art. 171-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, se apreciază că sunt neconstitutionale, întrucât impun obligatia institutiilor financiare de a formula la începutul fiecărui an documente referitoare la venituri si cheltuieli anticipate. Or, acestea nu pot fi anticipate în mod exact, astfel încât printr-o atare operatiune se încalcă principiul constitutional al asezării juste a sarcinilor fiscale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate privind art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală este neîntemeiată, iar cea privind art. 171, 172 si 173 din aceeasi ordonantă este inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 43 alin. (3), art. 171, 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, texte care au următorul cuprins:

- Art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003: „(3) Actul administrativ fiscal emis în conditiile alin. (2) prin intermediul mijloacelor informatice este valabil si în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului emitent, dacă îndeplineste cerintele legale aplicabile în materie."

Prevederile art. 171 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 cuprind reguli referitoare la eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silită.

Art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 prevăd norme procedurale pentru exercitarea contestatiei la executare silită, respectiv persoanele care pot formula contestatie, conditiile în care îsi pot exercita acest drept, precum si termenul în care se poate formula o atare contestatie.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, iar textul art. 171-173 din acelasi cod este contrar art. 56 alin. (2) din Constitutie privind asezarea justă a sarcinilor fiscale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

1. Prevederile art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală precizează elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă un act administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor electronice. Spre deosebire de actele administrative fiscale care nu sunt emise pe cale electronică si care trebuie să cuprindă toate elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, cele prevăzute la art. 43 alin. (3) din aceeasi ordonantă sunt valabile si în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal si stampila organului emitent. Nu se poate retine existenta unei situatii de discriminare, sub aspectul răspunderii, între emitentii actelor administrative fiscale, fie ele electronice sau nu. Astfel, potrivit art. 43 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, un act administrativ fiscal, indiferent de mijloacele folosite pentru emiterea lui, cuprinde suficiente elemente pentru a putea fi identificat organul emitent. În aceste conditii, este evident că va putea fi identificată persoana împuternicită a organului fiscal care a emis acel act, aceasta putând fi trasă la răspundere disciplinară, civilă sau penală, după caz. O asemenea persoană va răspunde în fata legii în aceleasi conditii ca si persoana care a semnat si stampilat actul administrativ fiscal. Având în vedere cele expuse, sub aspectul egalitătii de răspundere între persoanele împuternicite ale organului fiscal care a emis actul administrativ fiscal, Curtea nu poate retine încălcarea art. 16 din Constitutie.

2. Curtea retine că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 din Codul de procedură fiscală este inadmisibilă, textul criticat neavând legătură cu solutionarea cauzei. În spetă, stadiul procesual se află în faza contestatiei la executare silită, iar textul priveste regulile referitoare la eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silită. De altfel, Curtea retine că autorul exceptiei nu dovedeste niciun interes juridic în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 din Codul de procedură fiscală, interes care trebuie să fie direct, născut si actual.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 si 173 din Codul de procedură fiscală, Curtea observă că obiectiile autorului nu au legătură cu acestea, critica referindu-se la stabilirea plătilor anticipate pe impozite si nu la regulile ce guvernează contestatia la executare silită. În consecintă, se constată că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 172 si 173 din Codul de procedură fiscală este inadmisibilă, întrucât nu este motivată asa cum prevede art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Pentru a fi îndeplinite exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, motivele de neconstitutionalitate invocate trebuie să aibă legătură cu textul criticat; or, în cauza de fată, autorul exceptiei fie se raportează la o situatie de fapt de care este nemultumit, fie ar fi trebuit să ridice exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Codul fiscal. Însă Curtea nu poate să se autosesizeze si să îsi extindă controlul de constitutionalitate cu privire la textul mentionat, instanta de contencios constitutional pronuntându-se numai in limine //f/s.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Constantin Cârstea în Dosarul nr. 3.783/4/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

2. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171, art. 172 si art. 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Kâroly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) pct. 24 si ale art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 49 alin. (3) lit. a) si ale art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile pct. 3.21.1 lit. a) din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale,

presedintele Autoritătii Nationale Pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie are ca obiect impunerea în sarcina furnizorilor de servicii postale a obligatiei de a transmite Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, denumită în continuare ANC, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente în domeniul serviciilor postale, precum si a urmăririi si controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative tn vigoare.

(2) în cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la pct. 1 din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale.

Art. 2. - Prin prezenta decizie se stabilesc anumiti indicatori aferenti furnizării de servicii postale, precum si categoriile de informatii corespunzătoare fiecărui indicator.

Art. 3. - (1) Persoanele care au calitatea de furnizor de servicii postale, pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (3) ori pe o parte din aceasta, si care au fost desemnate de ANC ca furnizori de serviciu universal pentru unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal au obligatia de a raporta către ANC valorile aferente indicatorilor prevăzuti ia art. 2, prin completarea tabelelor prevăzute în anexa nr. 1, cu respectarea conditiilor stabilite de prezenta decizie.

(2) Persoanele care au calitatea de furnizor de servicii postale, pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (3) ori pe o parte din aceasta, dar care nu au calitatea de furnizor de serviciu universal, au obligatia de a raporta către ANC valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2, prin completarea tabelelor prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea conditiilor stabilite de prezenta decizie.

(3) Transmiterea datelor statistice se va realiza anual, până la data de 15 martie, pentru perioada de raportare reprezentată de anuj calendaristic anterior.

(4) în cazul persoanelor care nu au calitatea de furnizor de servicii postale pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (3), perioada de raportare este reprezentată de perioada în care au detinut această calitate.

(5) în cazul în care un furnizor de servicii postale doreste să renunte la această calitate, acesta are obligatiade a raporta în momentul depunerii cererii de renuntare datele statistice care fac obiectul prezentei decizii, în conditiile stipulate de aceasta.

(6) Netransmiterea informatiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevăzuti la art. 2, în conformitate cu anexa nr. 1 sau 2, va fi temeinic justificată.

Art. 4. - (1) Transmiterea documentelor care contin valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2 se poate efectua către sediul central sau structurile teritoriale ale ANC, în a cărui rază se situează sediul furnizorului, în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, i s-a atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) în măsura posibilitătilor tehnice, furnizorii de servicii postale prevăzuti la art. 3 alin. (1) si (2) vor completa prin mijloace electronice formularele disponibile pe pagina de internet a ANC, odată cu transmiterea acestora în conditiile alin. (1).

(3) ANC va comunica fiecărui furnizor de servicii postale numele de utilizator, parola si adresa de internet prin intermediul cărora acesta va completa formularele prevăzute la alin. (2).

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 16 martie 2009.

(2) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie se vor realiza în anul 2010, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie 2009.

(3) Prin derogare de la dispozitiile alin. (2), în cazul renuntării la calitatea de furnizor de servicii postale între data intrării în vigoare a prezentei decizii si data de 31 decembrie 2008, raportarea datelor statistice în conformitate cu art. 3 alin. (5) se realizează potrivit anexei nr. 2.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.301/EN/2004 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.125 din 30 noiembrie 2004, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Dorin Liviu Nistoran

 

Bucuresti, 20 februarie 2009.

Nr. 127.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATE STATISTICE

corespunzătoare activitătii furnizorilor de servicii postale care au calitatea de furnizor de serviciu universal aferente anului..........

 

            A. Date de identificare ale furnizorului de serviciu universal

 

Denumirea/ Numele furnizorului

 

Sediul/Domiciliul

 

Contact

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact

 

 

            B. Date referitoare la personalul angajat (situatia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

 

Nr.

Indicator

 

 

1.

Numărul total al angajatilor cu normă întreagă

 

B1

2.

Numărul total al angajatilor cu fractiune de normă

 

B2

 

            C. Date referitoare la rezultatele financiare (situatia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

 

Nr.

Indicator

lei

 

1.

Cifra de afaceri

 

C1

2.

Venituri realizate exclusiv din furnizarea de servicii postale

 

C2

3.

Cheltuieli operationale generate exclusiv de furnizarea de servicii postale

 

C3

 

            D. Date referitoare la statistica reclamatiilor privind serviciile postale pentru care au fost desemnati furnizori de serviciu universal

 

 

 

 

 

 

Nr.

Indicator

 

Număr

Valoarea totală acordată

a despăgubirilor

(lei)

 

1.

Reclamatii înregistrate

întemeiate

Cu acordarea de despăgubiri

 

 

D1

Fără acordarea de despăgubiri

 

 

D2

Neîntemeiate

 

 

 

D3

 

NOTĂ:

Reclamatii înregistrate - vor fi raportate reclamatiile considerate întemeiate pentru care s-au plătit despăgubiri potrivit art. 42-44 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, reclamatiile înregistrate considerate întemeiate pentru care nu s-au plătit despăgubiri, precum si numărul total al reclamatiilor neîntemeiate.

 

            E. Infrastructura retelei postale

 

Nr.

Indicator

DA

NU

 

1.

Utilizează reteaua postală proprie

 

 

E1

2.

Utilizează reteaua postală a unui alt furnizor de servicii postale

 

 

E2

3.

Acordă acces unui alt furnizor de servicii postale la reteaua postală publică

 

 

E3

 

NOTE:

1. Se va anexa lista furnizorilor de servicii postale care oferă acces furnizorului de serviciu universal la reteaua postală proprie.

2. Se va anexa lista furnizorilor de servicii postale care au acces la reteaua postală publică.

 

            F. Date referitoare la reteaua postală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Indicator

 

1.

Numărul punctelor de acces/contact care au program de lucru cu publicul

Oficii postale

 

F1

Agentii postale

 

F2

Ghisee postale

 

F3

Circumscriptii postale

 

F4

Alte subunităti postale

 

F5

2.

Numărul punctelor de acces constând în cutii postale

 

F6

3.

Numărul punctelor de contact constând în căsute postale

 

F7

4.

Numărul punctelor de acces/contact mobile

 

F8

 

            G. Facilităti tarifare acordate pentru serviciile postale incluse în sfera serviciului universal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Indicator

(%)

 

1.

Cuantumul reducerilor tarifare (%) maxime pentru:

Trimiteri de corespondentă

 

G1

Imprimate

 

G2

Trimiteri de publicitate prin postă

 

G3

Colete postale

 

G4

2.

Cuantumul reducerilor tarifare (%) minime pentru:

Trimiteri de corespondentă

 

G5

Imprimate

 

G6

Trimiteri de publicitate prin postă

 

G7

Colete postale

 

G8

3.

Numărul total de trimiteri postale pentru care s-au oferit reduceri tarifare

Categoria

Număr

 

Trimiteri de corespondentă

 

G9

Imprimate

 

G10

Trimiteri de publicitate prin postă

 

G11

Colete postale

 

G12

 

H. Date referitoare la traficul postal

I. Traficul postal aferent serviciilor postale din sfera serviciului universal

 

Indicator

Numărul

trimiterilor

postale

Nr. rând

1. Trimiteri postale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

1.1. Trimiteri de corespondentă

Interne

20g

 

1

21 g - 50 g

 

2

51 g - 500 g

 

3

501 g - 2 kg

 

4

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

20g

 

5

21 g - 50 g

 

6

51 g - 500 g

 

7

501 g - 2 kg

 

8

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

9

 

1.2. Imprimate

Interne

 

10

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

11

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

12

1.3. Trimiteri de publicitate prin postă

Interne

 

13

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

14

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

15

1.4. Trimiteri recomandate

Interne

 

16

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

17

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

18

1.5. Trimiteri cu valoare declarată

Interne

 

19

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

20

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

21

1.6. Colete postale

Interne

 

22

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

23

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

24

2. Colete postale cu greutatea mai mare de 2 kg

2.1. Colete postale cu greutatea între 2 kg si 10 kg

(inclusiv 10 kg)

Fără valoare declarată

Interne

 

25

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

26

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

27

Cu valoare declarată

Interne

 

28

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

29

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

30

2.2. Colete postale cu greutatea între 10 kg si 20 kg

(inclusiv 20 kg)

Internationale - expediate din afara teritoriului acesteia

Fără valoare declarată

 

31

Cu valoare declarată

 

32

 

NOTE:

1. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile postale, inclusiv coletele postale, cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. trimiteri de corespondentă - vor fi raportate trimiterile de corespondentă, interne si internationale, subclasificate în limitele de greutate incluse în tabel. Trimiterile de corespondentă cărora li s-a atasat serviciul de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, constând în cărti, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărti geografice, partituri muzicale etc, inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele cărora li s-a atasat serviciul de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.3. trimiteri de publicitate prin postă - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, depuse în număr minim de 500 de bucăti, care au fost transportate, livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, depuse în acelasi punct de acces, de către acelasi expeditor, prin aceeasi expeditie, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, continând mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si a numărului de identificare ale destinatarului, precum si a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje având un continut diferit si nici trimiterile postale care au continut si alte trimiteri, în afară de publicitate prin postă, în acelasi ambalaj. Trimiterile de publicitate prin postă cărora li s-a atasat serviciul de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.4. trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularităti au constat în oferirea unei garantii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau partială ori deteriorare a trimiterii postale si în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar. Trimiterile recomandate cărora li s-a atasat si serviciul de trimitere cu valoare declarată vor fi raportate în cadrul indicatorului „trimiteri cu valoare declarată";

1.5. trimiteri cu valoare declarată - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularitate asigurarea trimiterii postale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost atasat si serviciul de trimitere recomandată;

1.6. colete postale - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la pct. 1.1.-1.5.

2. Colete postale cu greutatea mai mare de 2 kg - vor fi raportate trimiterile postale, altele decât trimiterile de corespondentă si imprimatele, cu greutatea cuprinsă între 2 kg si 20 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. colete postale cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele postale, interne si internationale, cu sau fără valoare declarată, în functie de categoriile incluse în tabel;

2.2. colete postale cu greutatea între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele postale internationale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.

 

            II. Traficul aferent trimiterilor postale destinate nevăzătorilor (categorie de trimiteri postale a cărei gratuitate este prevăzută în acte internationale la care România este parte)

 

 

 

 

 

 

Nr.

Indicator

Numărul trimiterilor postale

Nr. rând

1.

Cecograme

Interne

 

33

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

34

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

35

 

NOTĂ:

Cecograme - vor fi raportate trimiterile postale cecografice în greutate de până la 7 kg, precum trimiterile postale cecografice prezentate deschise, cliseele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore si pe hârtie specială destinate numai pentru folosinta nevăzătorilor, dacă sunt expediate de sau către un institut pentru nevăzători.

 

            III. Traficul postal aferent altor servicii postale neincluse în sfera serviciului universal

 

Indicator

Numărul trimiterilor postale

Nr. rând

1. Trimiteri postale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

1.1. Trimiteri de corespondentă ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

36

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

37

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

38

1.2. Imprimate ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

39

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

40

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

41

1.3. Colete postale ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

42

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

43

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

44

2. Trimiteri postale cu greutatea mai mare de 2 kg

2.1. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg), ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

45

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

46

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

47

2.2. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 10 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg), inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

48

Internationale – expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

49

2.3. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg), ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Internationale - expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

50

2.4 Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 20 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg), inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Internationale - expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

51

3. Trimiteri express

3.1. Trimiteri postale, constând în trimiteri de corespondentă, imprimate sau trimiteri de publicitate prin postă, cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

Interne

 

52

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

53

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

54

3.2. Colete postale cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

Interne

 

55

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

56

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

57

3.3. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 2 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg)

Interne

 

58

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

59

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

60

 

NOTE:

1. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile postale, inclusiv colete postale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. trimiteri de corespondentă - vor fi raportate trimiterile de corespondentă, interne si internationale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel putin al unuia dintre următoarele servicii postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), constând în cărti, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărti geografice, partituri muzicale eto, inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese, care au făcut obiectul cel putin al unuia dintre următoarele servicii postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

1.3. colete postale - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la pct. 1.1. si 1.2.

2. Trimiteri postale cu greutatea mai mare de 2 kg - vor fi raportate trimiterile postale, inclusiv coletele postale, cu greutatea cuprinsă între 2 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg), prelucrate de către furnizorul respectiv, cu exceptia celor care fac obiectul serviciului Express, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate trimiterile postale, inclusiv coletele postale, interne si internationale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg), ce fac obiectul cel putin al unuia dintre următoarele servicii postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

2.2. trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 10 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate trimiterile postale, inclusiv coletele postale, interne si trimiterile postale internationale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, inclusiv cele care fac obiectul serviciilor postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire, cu greutatea cuprinsă între 10 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg). În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

2.3. trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar trimiterile postale internationale, inclusiv coletele postale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu greutatea cuprinsă între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg), ce fac obiectul serviciilor postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

2.4. trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 20 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate doar trimiterile postale internationale, inclusiv coletele postale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, inclusiv cele care fac obiectul serviciilor postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire, cu greutatea cuprinsă între 20 kg si 50 kg. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul unuia sau mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

3. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile postale, interne si internationale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în conformitate cu limitele de greutate si în categoriile prevăzute în tabel, care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data si ora depunerii, precum si, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii postale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală, răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii postale si predarea rapidă a trimiterii postale. În cazul în care unei trimiteri Express i se atasează si unul sau mai multe servicii postale distincte (ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată si raportată în cadrul acestui indicator.

 

            IV. Traficul aferent serviciilor conexe serviciilor postale (servicii integrate)

 

 

 

Indicator

Numărul trimiterilor postale

Nr. rând

1. Trimiteri de publicitate neadresate

Interne

 

61

Internationale

 

62

2. Trimiteri hibrid

Interne

 

63

Internationale

 

64

 

NOTE:

1. Trimiteri de publicitate neadresată - vor fi raportate trimiterile de publicitate, neadresate, care au fost distribuite pe baza unor criterii demografice, geografice, profesionale etc. (cataloage, foi volante, brosuri, pliante si alte materiale promotionale).

2. Trimiteri hibrid - vor fi raportate acele trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (postă electronică, SMS, fax etc.) si în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc), transportul realizându-se în principal în format electronic, către punctele din reteaua furnizorului mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite în formă fizică destinatarului.

 

Subsemnatul,..............................................., având calitatea de reprezentant legal al furnizorului de servicii postale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals în declaratii, că toate datele si informatiile de mai sus si din documentele anexate sunt corecte si complete.

 

Data.......................

Numele.....................

 

……………………………………………………………………………

(semnătura reprezentantului legal si stampila furnizorului de servicii postale)

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE STATISTICE

corespunzătoare activitătii furnizorilor de servicii postale aferente anului ...............

 

            A. Date de identificare ale furnizorului de servicii postale

 

Denumirea/ Numele furnizorului

 

Sediul/Domiciliul

 

Contact

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact

 

 

            B. Date referitoare la personalul angajat (situatia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

 

Nr.

Indicator

 

 

1.

Numărul total al angajatilor cu normă întreagă

 

B1

2.

Numărul total al angajatilor cu fractiune de normă

 

B2

 

            C. Date referitoare la rezultatele financiare (situatia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

 

Nr.

Indicator

lei

 

1.

Cifra de afaceri

 

C1

2.

Venituri realizate exclusiv din furnizarea de servicii postale

 

C2

3.

Cheltuieli operationale generate exclusiv de furnizarea de servicii postale

 

C3

 

            D. Date referitoare la statistica reclamatiilor privind serviciile postale

 

Nr.

Indicator

Număr

Valoarea totală acordată a despăgubirilor

(lei)

 

1.

Reclamatii înregistrate

Întemeiate

Cu acordarea de despăgubiri

 

 

D1

Fără acordarea de despăgubiri

 

 

D2

Neîntemeiate

 

 

 

D3

 

NOTĂ:

Reclamatii înregistrate - vor fi raportate reclamatiile considerate întemeiate pentru care s-au plătit despăgubiri potrivit art. 42-44 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, reclamatiile înregistrate considerate întemeiate pentru care nu s-au plătit despăgubiri, precum si numărul total al reclamatiilor neîntemeiate.

 

            E. Infrastructura retelei postale

 

Nr.

Indicator

DA

NU

 

1.

Utilizează reteaua postală proprie

 

 

E1

2.

Utilizează reteaua postală a unui alt furnizor de servicii postale

 

 

E2

3.

Acordă acces unui alt furnizor de servicii postale la reteaua postală proprie

 

 

E3

 

NOTE:

1. Se va anexa lista furnizorilor de servicii postale care oferă acces furnizorului de servicii postale la reteaua proprie.

2. Se va anexa lista furnizorilor de servicii postale care au acces la reteaua postală a furnizorului de servicii postale.

 

            F. Date referitoare la reteaua postală

 

Nr.

Indicator

Număr

 

1.

Numărul punctelor de acces/contact care au program de lucru cu publicul

 

F1

2.

Numărul punctelor de acces constând în cutii postale

 

F2

3.

Numărul punctelor de contact constând în căsute postale

 

F3

4.

Numărul punctelor de acces/contact mobile

 

F4

 

            G. Date referitoare la traficul postal

            I. Traficul postal aferent serviciilor postale din sfera serviciului universal

 

Indicator

Numărul trimiterilor postale

Nr. rând

1. Trimiteri postale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

1.1. Trimiteri de corespondent

Interne

 

 

1

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

2

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

3

1.2. Imprimate

Interne

 

 

4

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

5

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

6

1.3. Trimiteri de publicitate prin postă

Interne

 

 

7

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

8

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

9

1.4. Trimiteri recomandate

Interne

 

 

10

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

11

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

12

1.5. Trimiteri cu valoare declarată

Interne

 

 

13

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

14

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

15

1.6. Colete postale

Interne

 

 

16

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

17

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

18

2. Colete postale cu greutatea mai mare de 2 kg

2.1. Colete postale cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg)

Fără valoare declarată

Interne

 

19

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

20

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

21

Cu valoare declarată

Interne

 

22

Internationale

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

23

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

24

2.2. Colete postale cu greutatea între 10 kg si 20 kg

(inclusiv 20 kg )

Internationale - expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

Fără valoare declarată

 

25

Cu valoare declarată

 

26

 

NOTE:

1. Trimiteri postale, inclusiv colete postale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile postale, inclusiv coletele postale, cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. trimiteri de corespondentă - vor fi raportate trimiterile de corespondentă, interne si internationale. Trimiterile de corespondentă cărora li s-a atasat serviciul de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, constând în cărti, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărti geografice, partituri muzicale etc, inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele cărora li s-a atasat serviciul de trimitere recomandată sau trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.3. trimiteri de publicitate prin postă - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, depuse în număr minim de 500 de bucăti, care au fost transportate si livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, depuse în acelasi punct de acces, de către acelasi expeditor, prin aceeasi expeditie, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, continând mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si a numărului de identificare ale destinatarului, precum si a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje având un continut diferit si nici trimiterile postale care au continut si alte trimiteri, în afară de publicitate prin postă, în acelasi ambalaj. Trimiterile de publicitate prin postă cărora li s-a atasat serviciul de trimitere recomandată sau trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.4. trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularităti au constat în oferirea unei garantii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau partială ori deteriorare a trimiterii postale si în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar. Trimiterile recomandate cărora li s-a atasat si serviciul de trimitere cu valoare declarată vor fi raportate în cadrul indicatorului „trimiteri cu valoare declarată";

1.5. trimiteri cu valoare declarată - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularitate asigurarea trimiterii postale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost atasat si serviciul de trimitere recomandată;

1.6. colete postale - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la pct. 1.1-1.5.

2. Colete postale cu greutatea mai mare de 2 kg - vor fi raportate trimiterile postale, altele decât trimiterile de corespondentă si imprimatele, cu greutatea cuprinsă între 2 kg si 20 de kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. colete postale cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele postale, interne si internationale, cu sau fără valoare declarată, în functie de categoriile incluse în tabel;

2.2. colete postale cu greutatea între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele postale internationale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.

 

            II. Traficul postal aferent serviciilor postale neincluse în sfera serviciului universal

 

Indicator

 

Numărul trimiterilor

postale

Nr. rând

1. Trimiteri postale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

1.1. Trimiteri de corespondentă ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

 

27

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

28

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

29

1.2. Imprimate ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

 

30

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

31

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

32

1.3. Colete postale ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

 

33

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

34

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

35

2. Trimiteri postale cu greutate mai mare de 2 kg

2.1. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg), ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

 

36

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

37

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

38

2.2. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 10 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg), inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Interne

 

 

39

Internationale - expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

40

2.3. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg), ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Internationale - expediate din afara României către o teritoriului adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

41

2.4. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 20 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg), inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs;

- schimbare destinatie;

- livrare specială;

- confirmare de primire.

Internationale - expediate din afara României către o teritoriului adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 

42

3. Trimiteri express

3.1. Trimiteri postale constând în trimiteri de corespondentă, imprimate sau trimiteri de publicitate prin postă, cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

Interne

 

43

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

44

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

45

3.2. Colete postale cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

Interne

 

46

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

47

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

48

3.3. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 2 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg)

Interne

 

49

Internationale

 

 

Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

50

Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat

 

51

 

NOTE:

1. Trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile postale, inclusiv coletele postale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. trimiteri de corespondentă - vor fi raportate trimiterile de corespondentă, interne si internationale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel putin al unuia dintre următoarele servicii postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), constând în cărti, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărti geografice, partituri muzicale eto, inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese, care au făcut obiectul cel putin al unuia dintre următoarele servicii postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

1.3. colete postale - vor fi raportate trimiterile postale, interne si internationale, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la pct. 1.1 si 1.2.

2. Trimiteri postale, cu greutatea mai mare de 2 kg - vor fi raportate trimiterile postale, inclusiv coletele postale, cu greutatea cuprinsă între 2 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg), prelucrate de către furnizorul respectiv, cu exceptia celor care fac obiectul serviciului express, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate trimiterile postale, inclusiv coletele postale, interne si internationale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 2 kg si 10 kg (inclusiv 10 kg), ce fac obiectul cel putin al unuia dintre următoarele servicii postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

2.2. trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 10 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate trimiterile postale, inclusiv coletele postale interne si trimiterile postale internationale, expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, inclusiv cele care fac obiectul serviciilor postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire, cu greutatea cuprinsă între 10 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg). În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

2.3. trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar trimiterile postale internationale, inclusiv coletele postale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu greutatea cuprinsă între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg), ce fac obiectul serviciilor postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată;

2.4. trimiteri postale, inclusiv colete postale, cu greutatea între 20 kg si 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate doar trimiterile postale internationale, inclusiv coletele postale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, inclusiv cele care fac obiectul serviciilor postale: ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire, cu greutatea cuprinsă între 20 kg si 50 kg. În cazul în care o trimitere postală a făcut obiectul unuia sau mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

3. Trimiteri express - vor fi raportate toate trimiterile postale, interne si internationale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia si cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în conformitate cu limitele de greutate si categoriile prevăzute în tabel, care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data si ora depunerii, precum si, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii postale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală, răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii postale si predarea rapidă a trimiterii postale, în cazul în care unei trimiteri express i se atasează si unul sau mai multe servicii postale distincte (ramburs, schimbare destinatie, livrare specială si confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată si raportată în cadrul acestui indicator.

 

            III. Traficul aferent serviciilor conexe serviciilor postale (servicii integrate)

 

 

 

Indicator

 

Numărul trimiterilor postale

Nr. rând

1. Trimiteri de publicitate neadresate

Interne

 

52

Internationale

 

53

2. Trimiteri hibrid

Interne

 

54

Internationale

 

55

 

NOTE:

1. Trimiteri de publicitate neadresate - vor fi numărate si raportate trimiterile de publicitate neadresate, care au fost distribuite pe baza unor criterii demografice, geografice, profesionale etc. (cataloage, foi volante, brosuri, pliante si alte materiale promotionale).

2. Trimiteri hibrid - vor fi raportate acele trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (postă electronică, SMS, fax etc.) si în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc), transportul realizându-se în principal în format electronic către punctele din reteaua furnizorului mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite în formă fizică destinatarului.

Subsemnatul,...................................., având calitatea de reprezentant legal al furnizorului de servicii postale, declar pe

propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals în declaratii, că toate datele si informatiile de mai sus si din documentele anexate sunt corecte si complete.

 

Data....................

Numele...............

............................................................................................................

(semnătura reprezentantului legal si stampila furnizorului de servicii postale)

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.311 din 2 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 29 decembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la paragraful al doilea, în loc de: „La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită." se va citi: „La apelul nominal răspunde personal Lefter (Deceanu) Florentina, autoare a exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.";

- la paragraful al treilea, în loc de: „Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie." se va citi: „Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii dă cuvântul autoarei exceptiei, care solicită admiterea acesteia, si, apoi, reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie."

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.011/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 21 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 14, în loc de: „74. Chirijiu Nicolae, fiul lui Vasile (născut la 1.03.1921 în localitatea Cahul) si Ana, născut la data de 5 septembrie 1950 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Frunze nr. 47, ap. 19 (10.425/2003). Copii minori: Chirigiu Măria, născută la data de 9.09.1995" se va citi: „14. Chirijiu Nicolae, fiul lui Vasile (născut la 1.03.1921 în localitatea Cahul) si Ana, născut la data de 5 septembrie 1950 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Furnze nr. 47, ap. 19 (10.425/2003). Copii minori: Chirijiu Măria, născută la data de 9.09.1995".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.731/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia nr. 73, în loc de: „73. Rotschild Gershon, fiul lui Isac si Estera, născut la data de 2 septembrie 1947 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Kisufim nr. 46. (Dosar nr. 117/RD/2005)" se va citi: „ 73. Rotschild Gerson, fiul lui Isac si Estera, născut la data de 2 septembrie 1947 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Kisufim nr. 46. (Dosar nr. 117/RD/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 112, în loc de: „112. Popan Ala, fiica lui Onei Teofim si Viorica (fiica lui Chirila Mihail si Alexandra, născută la 24.02.1918 în localitatea Navîrnet), născută la data de 7 septembrie 1967 în localitatea Musteata, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Musteata, raionul Fălesti, judetul Bălti. (6.059/2003) Copii minori: Popan Alexei, născut la data de 24.06.1996, si Popan Teodor, născut la data de 4.06.1994." se va citi: „112. Popan Ala, fiica lui Onei Trofim si Viorica (fiica lui Chirila Mihail si Alexandra, născută la 24.02.1918 în localitatea Navîrnet), născută la data de 7 septembrie 1967 în localitatea Musteata, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Musteata, raionul Fălesti, judetul Bălti. (6.059/2003) Copii minori: Popan Alexei, născut la data de 24.06.1996, si Popan Teodor, născut la data de 4.06.1994."

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.860/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 93, în loc de: „93. Stîngu Liuba, fiica lui Covaliov Ion (născut la 17.10.1933 în localitatea Cahul) si Măria, născută la data de 1 februarie 1958 în localitatea Agrafenovca, Radionovo-Nesvetaisc, judetul Rostov, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. (5.310/2003) Copii minori: Stîngu Alina, născută la data de 4.03.1991, si Stîngu Olga, născută la data de 20.07.1992." se va citi: „93. Stîngu Liuba, fiica lui Covaliov Ion (născut la 17.10.1933 în localitatea Cahul) si Măria, născută la data de 1 februarie 1958 în localitatea Agrafenovca, Rodionovo-Nesvetaisc, regiunea Rostov, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. (5.310/2003) Copii minori: Stîngu Alina, născută la data de 4.03.1991, si Stîngu Olga, născută la data de 20.07.1992."

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 8, în loc de: „8. Caseru Vasile, fiul lui- si Alexandra (născut la 2.08.1922 în localitatea Flămînda), născut la data de 23 octombrie 1952 în localitatea Gheltosu Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 40, ap. 58. (1.318/2003)" se va citi: „8. Caseru Vasile, fiul lui- si Alexandra (născută la 2.08.1922 în localitatea Flămînda), născut la data de 23 octombrie 1952 în localitatea Ghiltosu, Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 40, ap. 58. (1.318/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 12, în loc de: „12. Cheptene Alia, fiica lui Cheptene Mihail (fiul lui Cheptene Feodosie, născut la data de 10.01.1911 în localitatea Pereni, judetul Chisinău) si Cheptene Olga, născută la data de 19 mai 1971 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Balasiha, sos. Visniakovskoe nr. 19. (4.000/2006) Copii minori: Cheptene Renata, născută la data de 30 martie 1992." se va citi: „12. Cheptene Ala, fiica lui Cheptene Mihail (fiul lui Cheptene Feodosie, născut la data de 10.01.1911 în localitatea Pereni, judetul Chisinău) si Cheptene Olga, născută la data de 19 mai 1971 în localitatea Chisinău,

Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Balasiha, sos.Visniakovskoe nr. 19. (4.000/2006) Copii minori: Cheptene Renata, născută la data de 30 martie 1992."

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 4, în loc de: „4. Arseni Olga, fiica lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut la 6.02.1930 în localitatea Lăpusna) si Feodora, născută la data de 18.01.1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 34, ap. 13. (15.253/2003)"se va citi: „4. Arseni Olga, fiica lui Vasile (fiul lui Nicolae, născut la 6.02.1930 în localitatea Lăpusna) si Fedora, născută la data de 18.01.1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 34, ap. 13. (15.253/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 66, în loc de: „66. Drumi Zinaiida, fiica lui Raetchi lacob (născut în anul 1911 în Chisinău) si Raetchi Agafia, născută la data de 10 iunie 1952 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 40, bl. 3, ap. 86. (16.996/2003)"se va citi: „66. Drumi Zinaida, fiica lui Raetchi lacob (născut în anul 1911 în Chisinău) si Raetchi Agafia, născută la data de 10 iunie 1952 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 40, bl. 3, ap. 86. (16.996/2003)";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 17, în loc de: „17. Byelaly Karolina, fiica lui Vladimir si Sofia (fiica lui Ivanenco Nicolae, născut la 6.12.1917 în Odesa, si Elena), născută la data de 18 iunie 1980 în localitatea Reni, judetul Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Reni, str. Gospitalinaia, Odesa. (15.798/2003)" se va citi: „17. Belalî Carolina, fiica lui Vladimir si Sofia (fiica lui Ivanenco Nicolae, născut la 6.12.1917 în Odesa, si Elena), născută la data de 18 iunie 1980 în localitatea Reni, judetul Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Reni, str. Gospitalinaia, Odesa. (15.798/2003)";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 26, în loc de: „26. Ghenciu Ludmila, fiica lui Lencă Alexei (născut la 15.01.1937 în localitatea Cimislia) si Ana, născută la data de 19 decembrie 1970 în localitatea Cimislia, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 9, ap. 22. (5.236/2004) Copii minori: Ghenciu Roman, născut la data de 13.09.1991, si Ghenciu Elisei, născut la data de 27.06.1997." se va citi: „26. Ghenciu Ludmila, fiica lui Leancă Alexei (născut la 15.01.1937 în localitatea Cimislia) si Ana, născută la data de 19 decembrie 1970 în localitatea Cimislia, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 9, ap. 22. (5.236/2004) Copii minori: Ghenciu Roman, născut la data de 13.09.1991, si Ghenciu Elisei, născut la data de 27.06.1997.";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 42, în loc de: „42. Marusceac Victor, fiul lui Petru si Daria (născut la 5.12.1940 în localitatea Rîscani), născut la data de 11 mai 1962 în localitatea Nihoreni, judetul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, ap. 111. (10.897/2003)" se va citi: „42. Maruscieac Victor, fiul lui Petru si Daria (născută la 5.12.1940 în localitatea Rîscani), născut la data de 11 mai 1962 în localitatea Nihoreni, judetul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, ap. 111. (10.897/2003)";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 58, în loc de: „58. Rogojina Lilian, fiul lui Mihai (fiul lui Simion, născut la 10.09.1919 în localitatea Orhei) si Nina, născut la data de 18 mai 1980 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (2.694/2004)" se va citi: „58. Rogojina Lilian, fiul lui Mihail (fiul lui Simion, născut la 10.09.1919 în localitatea Orhei) si Nina, născut la data de 18 mai 1980 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (2.694/2004)"

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 12, în loc de: „ 12. Buruian Andrei, fiul lui Nicolae si Tatiana (fiica lui Tăcu losif si Antonina, născută la 14.01.1912 în localitatea Mereseni), născut la data de 6 ianuarie 1985 în localitatea Hîncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. V Alecsandri nr. 46, judetul Lăpusna. (8.328/2003)" se va citi: „12. Buruiană Andrei, fiul lui Nicolae si Tatiana (fiica lui Tăcu losif si Antonina, născută la 14.01.1912 în localitatea Mereseni), născut la data de 6 ianuarie 1985 în localitatea Mereseni, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. V. Alecsandri nr. 46, judetul Lăpusna. (8.328/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 28, în loc de: „28. Crasnicova Elena, fiica lui Bîrsa Andrei (născut în anul 1917 în localitatea Durlesti) si Eugenia, născută la data de 24 mai 1953 în localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 38, bl. 2, ap. 67. (9.996/2003)" se va citi: „28. Crasnicov Elena, fiica lui Bîrsî Andronic (născut în anul 1917 în localitatea Durlesti) si Eugenia, născută la data de 24 mai 1953 în localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 38, bl. 2, ap. 67. (9.996/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 95, în loc de: „95. Tărtău Svetlana, fiica lui Fotescu Gheorghe (născut la 4.06.1929 în localitatea Ungheni) si Măria, născută la data de 4 iunie 1956 în localitatea Năpădeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Vieru nr. 3/1, ap. 109 (2.686/2005)" se va citi: „95. Tîrtău Svetlana, fiica lui Fotescu Gheorghe (născut la 4.06.1929 în localitatea Ungheni) si Măria, născută la data de 4 iunie 1956 în localitatea Năpădeni, judetul Ungheni, Republica

Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Vieru nr. 3/1, ap. 109(2.686/2005)";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 110, în loc de: „110. Zelenco Angela, fiica lui Horobet Constantin (fiul lui Mihail, născut la 22.11.1904 în localitatea Suceveni) si Măria, născută la data de 4 iulie 1974 în localitatea Onitcani, judetul Criuleni, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Cerepovetcaia nr. 13/2. (860/2008)" se va citi: „110. Zelenco Angela, fiica lui Gorobet Constantin (fiul lui Mihail, născut la 22.11.1904 în localitatea Suceveni) si Măria, născută la data de 4 iulie 1974 în localitatea Onitcani, judetul Criuleni, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Cerepovetcaia nr. 13/2. (860/2008)";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 17, în loc de: „7 7. Căinăreanu Alexandru, fiul lui Ion si Elisaveta (fiica lui Breahnă Mihail, născut la 18.12.1922 în localitatea Glijeni), născut la data de 20 august 1987 în localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni. (924/2008)" se va citi: „ 7 7. Căinăreanu Alexandru, fiul lui Ion si Elisaveta (fiica lui Breahnă Mihail, născut la 18.12.1922 în localitatea Glinjeni), născut la data de 20 august 1987 în localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni. (924/2008)";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 39, în loc de: „39. Diaconiuc Liudmila, fiica lui Denis (născut la 16.08.1936 în localitatea Beregomet, raionul Vijnita, Cernăuti) si Elena, născută la data de 28 noiembrie 1978 în localitatea Hreatca, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Hreatca, raionul Hliboca, Cernăuti. (1.115/2008)"se va citi: „39. Diaconiuc Liudmila, fiica lui Denis (născut la 16.08.1936 în localitatea Beregomet, raionul Vijnita, Cernăuti) si Elena, născută la data de 28 noiembrie 1978 în localitatea Hreatca, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Hreatca, raionul Herta, Cernăuti. (1.115/2008)";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 109, în loc de: „109. Vasile Alisa, fiica lui Cotoman Minu si Tufănoiu Parascovia (fiica lui Turcan Mifodii, născut la 25.06.1934 în localitatea Ermoclia), născută la data de 12 iunie 1983 în localitatea Ermoclia, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 50, ap. 108. (922/2008)" se va citi: „109. Vasile Alisa, fiica lui Cotoman Minu si Cotoman Parascovia (fiica lui Turcan Mifodii, născut la 25.06.1934 în localitatea Ermoclia), născută la data de 12 iunie 1983 în localitatea Ermoclia, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 50, ap. 108. (922/2008)"

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.039/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 10 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia nr. 31, în loc de: „31. Mahdi Mohammed, fiul lui Mahdi si Raban, născut la data de 1 iulie 1955 în localitatea Al-Najaf, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 174, bl. D, se. 2, ap. 62, sectorul 1. Copii minori: Mohamed Aii, născut la data de 9 iunie 1997, Mahdi Alaa, născut la data de 3 februarie 2001, Mahdi Alya, născut la data de 24 martie 1992. (783/2008)"se va citi: „31. Mahdi Mohammed, fiul lui Mahdi si Rabab, născut la data de 1 iulie 1955 în localitatea Al-Najaf, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 174, bl. D, se. 2, ap. 62, sectorul 1. Copii minori: Mohamed AH, născut la data de 9 iunie 1997, Mahdi Alaa, născută la data de 3 februarie 2001, Mahdi Alya, născută la data de 24 martie 1992. (783/2008)"

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 decembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 36, în loc de: „36. Cusceag Gheorghe, fiul lui Vasile (născut la 15.02.1933 în localitatea Sipoteni) si Stepanida, născut la data de 11 aprilie 1960 în localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 202, ap. 191. (1.726/2003)"se va citi: „36. Cusceac Gheorghe, fiul lui Vasile (născut la 15.02.1933 în localitatea Sipoteni) si Stepanida, născut la data de 11 aprilie 1960 în localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 202, ap. 191. (1.726/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 84, în loc de: „84. Miscoi Adriana, fiica lui Jeru Mihail (fiul lui Petru, născut la 29.01.1923 în localitatea Cotiujenii Mari si Ecaterina) si Alexandra, născută la data de 13 decembrie 1976 în localitatea Cotiujenii Mari, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 5, ap. 2. (2.918/2003) Copii minori: Miscoi Denis, născut la data de 13.08.1998, si Miscoi Gabriela, născută la data de 14.05.2006." se va citi: „84. Miscoi Adriana, fiica lui Jeru Mihail (fiul lui Petru, născut la 29.01.1923 în localitatea Cotiujenii Mari, si Ecaterina) si Alexandra, născută la data de 13 decembrie 1976 în localitatea Cotiujenii Mari, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miorita nr. 5, ap. 2. (2.918/2003) Copii minori: Miscoi Denis, născut la data de 13.08.1998, si Miscoi Gabriela, născută la data de 4.05.2006.";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 134, în loc de: „134. Tutunaru Victoria, fiica lui Anton Stefan (născut la 27.12.1936 în localitatea Ghelăuza) si Elena, născută la data de 17 octombrie 1974 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 27, bl. 2, ap. 71. (3.096/2003) Copii minori: Tutunaru llie, născut la data de 2.08.1995." se va citi: „734. Tutunaru Victoria, fiica lui Anton Stefan (născut la 27.12.1936 în localitatea Ghelăuza) si Elena, născută la data de 17 octombrie 1974 în localitatea Ghelăuza, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul

actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 27, bl. 2, ap. 71. (3.096/2003) Copii minori: Tutunaru llie, născut la data de 2.08.1995.";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 16, în loc de: „16. Dovgani Andrei, fiul lui Vasile si Violeta (fiica lui Cazac Vasile, născut la 14.06.1920 în localitatea Pîlita), născut la data de 24 martie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. 31 August 1989 nr. 91, ap. 15. (2.021/2007)"se va citi: „16. Dovgani Andrei, fiul lui Vasile si Violeta (fiica lui Cazac Vasile, născut la 14.06.1920 în localitatea Pîrlita), născut la data de 24 martie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. 31 August 1989 nr. 91, ap. 15. (2.021/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 32, în loc de: „32. Cornescu Ana, fiica lui Ion (fiul lui Tudor, născut la 19.11.1921 în localitatea Cimislia) si Feodosia, născută la data de 24 martie 1983 în localitatea Cimislia, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Matei Cibotari nr. 3. (754/2004)" se va citi: „32. BăgAna, fiica lui Ion (fiul lui Tudor, născut la 19.11.1921 în localitatea Cimislia) si Feodosia, născută la data de 24 martie 1983 în localitatea Cimislia, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Matei Cibotari nr. 3. (754/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 36, în loc de: „36. Damaschin Nina, fiica lui Bulancea Diomid (născut la 6.08.1929 în localitatea Ungheni) si Arghira, născută la data de 16 ianuarie 1966 în localitatea Cotireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 78, bl. 2, ap. 48. (728/2004)" se va citi: „36. Damaschin Nina, fiica lui Bulancea Diomid (născut la 6.08.1929 în localitatea Ungheni) si Arghira, născută la data de 16 ianuarie 1966 în localitatea Cetireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 78, bl. 2, ap. 48. (728/2004)";

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 17, în loc de: „17. Frumuzachi Fiodor, fiul lui Fiodor si Măria (fiica lui Radu Dumitru, născut în anul 1919 în localitatea Cîrpesti, si Ecaterina), născut la data de 3 aprilie 1974 în localitatea Sărătica Nouă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Bulgară nr. 3, ap. 3. (7.344/2003)" seva citi: „17. Frumuzachi Fiodor, fiul lui Fiodor si Măria (fiica lui Radu Dumitru, născut în anul 1919 în localitatea Cîrpesti, si Ecaterina), născut la data de 5 aprilie 1974 în localitatea Sărătica Nouă, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Bulgară nr. 3, ap. 3. (7.344/2003)".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.