MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 149/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 149             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 10 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 204 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 205 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 206 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 192 alin. 2 si art. 360 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 207 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Decizia nr. 209 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 212 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 5 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 224 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 226 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 253 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 lit. e) si art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 254 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. (2) si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            15. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 55/2007

 

48. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 65/2009

 

104. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind stabilirea cadrului general referitor la completarea si semnarea declaratiilor pentru personalul implicat în gestionarea si implementarea Programului Operational Regional 2007-2013

 

154. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune

 

640/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3.062/C/2008

 

679/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru modificarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3.493/C/2007

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

            10. - Decizie privind stabilirea unui model de autorizatie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 204

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Ion Negoescu în Dosarul nr. 7.459/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, conform notelor scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 13 august 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.459/302/2008, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, exceptie ridicată de Ion Negoescu în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contraventionale formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor art. 23 alin. (11) din Constitutie, deoarece, prin felul în care este reglementată procedura în fata instantei de judecată, procesul-verbal de constatare a contraventiei „beneficiază aprioric de prezumtia simplă de adevăr si legalitate". Totodată, în sustinerea exceptiei sunt invocate si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât nu sunt îndeplinite garantiile unui proces echitabil.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale, deoarece nu aduc atingere prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului exceptiei si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) teza finală din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 34 alin. (1): „Instanta competentă să solutioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării. [...]".

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie. Totodată, sunt invocate si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu încalcă art. 23 alin. (11) din Constitutie, fiind în deplin acord cu exigentele art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, iar procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu reglementează răsturnarea sarcinii probei, ci, mai degrabă, posibilitatea contravenientului de a-si exercita pe deplin dreptul ia apărare.

Textul de lege criticat a mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 490 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008, Curtea a respins, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a mai multor texte din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, retinând, în esentă, referitor la art. 34 din ordonantă, că „instanta competentă să solutioneze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este obligată să urmeze anumite reguli procedurale distincte de cele ale dreptului procesual civil, în virtutea cărora [...] sarcina probei apartine celui care afirmă ceva în instantă. Astfel, alin. (1) al textului de lege mentionat stabileste, fără distinctii, că instanta competentă să solutioneze plângerea verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, între care, potrivit art. 33 din ordonantă, si organul care a aplicat sanctiunea, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Având în vedere aceste considerente, Curtea retine că sunt respectate dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Ion Negoescu în Dosarul nr. 7.459/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 205

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Adrian Liviu Durbac în Dosarul nr. 12.736/301/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 2.007D/2008, care are ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Societatea Comercială „Standard Snacks" - SRL în Dosarul nr. 5.088/94/2008 al Judecătoriei Buftea - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate, pune în discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.007D/2008 la Dosarul nr. 1.826D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că textele legale criticate prevăd posibilitatea părtilor de a administra orice probă pentru apărarea intereselor legitime.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 8 mai 2008 si 15 septembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 12.736/301/2007 si nr. 5.088/94/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si Judecătoria Buftea - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, exceptie ridicată de Adrian Liviu Durbac si Societatea Comercială „Standard Snacks" - SRL în cauze ce au ca obiect judecarea plângerii contraventionale formulate de autorii exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie. Arată că textele legale stabilesc „un regim de favoare", sub aspect probator, statul fiind dispensat de orice datorie de a proba mentiunile din procesul-verbal de constatare.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si Judecătoria Buftea - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece nu aduc atingere dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele legale criticate fac parte din cap. II al ordonantei, intitulat „Constatarea contraventiei", si reglementează aspecte procedurale referitoare la cuprinsul procesului-verbal de contraventie, conditiile de întocmire a acestuia si sanctiunea aplicabilă în cazul lipsei unor mentiuni.

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu încalcă art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece prevederile referitoare la cuprinsul si întocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei se referă, fără nicio discriminare, la toate persoanele care au săvârsit contraventii. Or prevederile constitutionale invocate vizează, în exclusivitate, părtile din cadrul unui proces. Numai în situatia în care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost contestat în instantă, persoana sanctionată beneficiază de toate drepturile si garantiile care conditionează dreptul la un proces echitabil.

Textele de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 520 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 ca neîntemeiată, retinând, în esentă, că, în cazul declansării fazei judiciare a sanctiunii administrative, alin. (1) al art. 34 din ordonantă „stabileste, fără distinctii, că instanta competentă să solutioneze plângerea verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, îl ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, între care, potrivit art. 33 din ordonantă, si organul care a aplicat sanctiunea, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării. Dispozitiile alin. (2) al art. 34 din ordonantă prevăd că hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs, fără ca motivarea acestuia să fie obligatorie. De asemenea, pe tot parcursul solutionării plângerii îndreptate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, atât la instanta de fond, cât si în recurs, contravenientul poate să îsi exercite fără nicio restrictie dreptul la apărare. Totodată, instanta competentă să solutioneze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este obligată să urmeze anumite reguli procedurale, în virtutea cărora sarcina probei apartine celui care afirmă ceva în instantă, iar nu celui care a întocmit procesul-verbal de contraventie".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Adrian Liviu Durbac si Societatea Comercială „Standard Snacks" - SRL în dosarele nr. 12.736/301/2007 si nr. 5.088/94/2008 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si Judecătoriei Buftea - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 206

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 192 alin. 2 si art. 360 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 192 si 360 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Măria Ciobanu în Dosarul nr. 6.102,1/114/2007 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipseste autoarea exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă faptul că autoarea exceptiei a depus la dosar concluzii scrise, prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând sijurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 27 august 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.102,1/114/2007, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 192 si art. 360 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Măria Ciobanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală încalcă dreptul la un proces echitabil. Se arată în acest sens că „este absurd si inechitabil să fie obligată la cheltuieli judiciare către stat, în penal, persoana vătămată de însusi statul debitor care, în loc să execute hotărârea obtinută în contencios administrativ, nu o face", determinând astfel initierea unei actiuni penale pentru executarea hotărârii judecătoresti obtinute împotriva statului. În ceea ce priveste art. 360 alin. 3 din Codul de procedură penală se sustine că este discriminatoriu, întrucât stabileste să se comunice hotărârea redactată în formă motivată doar inculpatilor, iar nu si celorlalte părti din proces, si mai ales reclamantului, încălcându-i-se acestuia din urmă dreptul la un proces echitabil. Se arată că nu este suficientă comunicarea dispozitivului, ci este necesară comunicarea întregii hotărâri de către instanta de fond.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată în ceea ce priveste art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală. Cu privire la art. 360 din Codul de procedură penală, apreciază că este neconstitutional, deoarece creează o inegalitate între inculpatul aflat în situatiile speciale mentionate în text si celelalte părti din proces.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare, dispozitiile art. 192 si 360 din Codul de procedură penală. Din examinarea sustinerilor autoarei exceptiei consemnate în aceeasi încheiere si în concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, precum si a considerentelor încheierii de sesizare rezultă că se critică, în ceea ce priveste art. 192 din Codul de procedură penală, numai alin. 2 al acestuia. Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 192 alin. 2 si art. 360 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 192 alin. 2: „în cazul declarării apelului ori recursului sau al introducerii oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care si-a retras apelul, recursul sau cererea.";

- Art. 360: „Copii de pe dispozitivul hotărârii se comunică părtilor care au lipsit atât la judecată, cât si la pronuntare.

Inculpatului detinut sau aflat în vreuna dintre situatiile prevăzute în art. 171 alin. 2, care a lipsit de la pronuntarea hotărârii, i se comunică copia dispozitivului hotărârii. De asemenea, copia dispozitivului hotărârii se comunică administratiei locului de detinere.

După redactarea hotărârii, inculpatilor prevăzuti în alineatul precedent li se comunică copii de pe aceasta.

În cazul în care instanta a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică serviciului de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată următoarele:

I. Dispozitiile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, în raport cu critici similare. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 752 din 18 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală, statuând, pentru considerentele acolo retinute, că acest text de lege nu aduce atingere liberului acces la justitie si nici dreptului la un proces echitabil. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, solutia pronuntată anterior, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

II. În ceea ce priveste art. 360 din Codul de procedură penală, se constată că autoarea exceptiei este nemultumită de omisiunea legiuitorului de a reglementa obligativitatea comunicării către inculpatul aflat în libertate o copie a actului de sesizare a instantei, precum si a dispozitivului hotărârii judecătoresti pronuntate în cauză. Astfel, se consideră că o copie de pe actul de sesizare si de pe hotărârea judecătorească ar trebui să primească si inculpatii aflati în stare de libertate, iar nu numai cei aflati în stare de detinere. Or, această „critică de neconstitutionalitate" vizează, în realitate, o problemă de legiferare, problemă care constituie atributul suveran al Parlamentului, care, potrivit art. 61 alin. (1) din Constitutie, este „unica autoritate legiuitoare a tării".

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Măria Ciobanuîn Dosarul nr. 6.102,1/114/2007 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de aceeasi autoare în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 207

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, exceptie ridicată direct de Avocatul Poporului.

La apelul nominal răspunde Avocatul Poporului, prin consilier juridic.

Reprezentantul Avocatului Poporului solicită admiterea exceptiei, deoarece prevederile legale criticate încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si art. 41 alin. (2) din Constitutie. Se arată că prevederile legale criticate permit autoritătilor competente să lipsească angajatii de anumite sporuri legale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, în acest sens este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Cu Adresa nr. 7.791 din 17 septembrie 2008, înaintată Curtii Constitutionale în temeiul art. 146 lit. d) teza finală din Constitutie, Avocatul Poporului a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, care prevăd că pentru demnitari unica formă de remunerare a activitătii desfăsurate o constituie indemnizatia lunară, dreptul la sporuri fiind recunoscut numai pentru unele categorii de salariati, au caracter discriminatoriu, fiind contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens este invocată jurisprudenta Curtii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând adresa Avocatului Poporului, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) teza finală din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, care au următorul cuprins:

- Art. 19: „Persoanele care ocupă functii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăsurată, la o indemnizatie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.";

-Art. 20 alin. (1): „Indemnizatia lunară, prevăzută la art. 19, este unica formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei si reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salariat."

Avocatul Poporului sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele texte din Constitutie: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi si art. 41 alin. (2) privind protectia socială a muncii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate pe cale de exceptie. Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 108 din 14 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, constatând constitutionalitatea prevederilor art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, a retinut, în esentă, că sporurile, premiile si alte stimulente, acordate demnitarilor si altor salariati prin acte normative, reprezintă drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate si garantate de Constitutie.

Diferentierea indemnizatiilor si a salariilor de bază pentru demnitari si alti salariati din sectorul bugetar reprezintă optiunea liberă a legiuitorului, tinând seama de importanta si complexitatea diferitelor functii. Legiuitorul este în drept totodată să instituie anumite sporuri la indemnizatiile si salariile de bază, premii periodice si alte stimulente, pe care le poate diferentia în functie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. Astfel, principiul egalitătii în drepturi si al nediscriminării, invocat de autorul exceptiei, aplicându-se doar situatiilor egale ori analoage, tratamentul juridic diferentiat, stabilit de legiuitor în considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezintă în cauza de fată nici privilegii si nici discriminări.

Întrucât până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Curtea retine totodată că prevederile legale criticate nu încalcă nici dispozitiile art. 41 alin. (2) din Constitutie, întrucât acestea nu privesc niciunul dintre criteriile mentionate de textul constitutional, referitoare la măsurile de protectie socială a muncii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, exceptie ridicată direct de Avocatul Poporului. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 209

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Domeniul Coroanei" -S.R.L. în Dosarul nr. 10.168/63/2008 al Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat Ana Măria Mihălcescu, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 1.924D/2008, nr. 2.024D/2008, nr. 2.107D/2008 si nr. 2.294D/2008, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Societatea Comercială „Cervina" - SA. Segarcea si Societatea Comercială „Oltyre" -SA. Craiovaîn dosarele nr. 10.169/63/2008, nr. 10.167/63/2008, nr. 10.508/63/2008 si nr. 14.099/63/2008 ale aceleiasi instante.

La apelul nominal răspund autorii exceptiei, prin acelasi avocat, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate, pune în discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Avocatul autorilor exceptiei este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.924D/2008, nr. 2.024D/2008, nr. 2.107D/2008 si nr. 2.294D/2008 la Dosarul nr. 1.923D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorilor exceptiei solicită admiterea acesteia, deoarece prevederile legale criticate încalcă dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (2) si art. 56 alin. (2) din Constitutie. Se arată că dreptul prin care s-a concesionat un bun este un drept câstigat care trebuie respectat. De asemenea, modalitatea de impozitare trebuie să fie echitabilă si rezonabilă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 16 septembrie 2008, 25 septembrie 2008 si 4 noiembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 10.168/63/2008, nr. 10.169/63/2008, nr. 10.167/63/2008, nr. 10.508/63/2008 si nr. 14.099/63/2008, Tribunalul Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Domeniul Coroanei" - S.R.L., Societatea Comercială „Cervina" - S.A. Segarcea si Societatea Comercială „Oltyre" - S.A. Craiova în cauze ce au ca obiect judecarea plângerilor împotriva deciziilor de impunere emise de primărie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (2) si art. 56 alin. (2) din Constitutie, deoarece prevăd că taxa pe terenurile proprietate a statului reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. Se arată că, anterior modificării textului de lege criticat prin Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, această sarcină nu era prevăzută în legiSIatia fiscală, iar concesionarului îi revenea numai obligatia de a suporta redeventa anuală stabilită prin contractul de concesiune. De asemenea, se arată că suprimarea dreptului câstigat de concesionar nu are justificare si este incompatibilă cu principiile statului de drept.

Tribunalul Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere textelor constitutionale invocate, deoarece în cauză este vorba de instituirea unei obligatii fiscale, iar nu de stabilirea unor măsuri de ocrotire a proprietătii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale, deoarece nu aduc atingere principiilor ocrotirii si garantării, în mod egal, a proprietătii private.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile autorilor exceptiei, prin avocat, si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 343/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, dispozitii care au următorul continut:

-Art. 256 alin. (3): „Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, se stabileste taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe teren."

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (2) privind ocrotirea în mod egal a proprietătii private si art. 56 alin. (2) privind asezarea justă a sarcinilor fiscale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 299 din 6 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, pronuntându-se asupra constitutionalitătii prevederilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea a statuat, fată de jurisprudenta anterioară, că „plata impozitului pe teren în cazul terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, nu este de natură a încălca prevederile art. 56 alin. (2) din Constitutie. Legiuitorul este liber să stabilească impozite, în măsura în care acestea sunt proportionale, rezonabile si echitabile, conditie îndeplinită în cazul de fată. Aceasta, cu atât mai mult cu cât concesionarea, închirierea, ca si darea în administrare si în folosintă a terenurilor se fac în general pe termen foarte lung, prin conventii/acte intervenite între părtile interesate".

Referitor la invocarea, în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, a dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Constitutie, cu motivarea că pentru terenul concesionat ori închiriat concesionarul si locatarul plătesc si redeventă/chirie etc, Curtea a retinut, prin aceeasi decizie, că „aceasta nu are relevantă sub raportul constitutionalitătii textului criticat, fiind o problemă care priveste exclusiv părtile contractului de concesiune sau de închiriere, precum si clauzele lui, iar nu o problemă de ocrotire inegală a dreptului de proprietate privată. Ocrotirea proprietătii private nu se realizează prin regimul de impozitare, ci prin alte instrumente juridice. De altfel, Curtea constată că prevederile art. 1 paragraful 2 al Protocolului aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale stabilesc că dispozitiile privind protectia proprietătii nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru reglementarea folosintei bunurilor conform interesului general si pentru a asigura plata impozitelor".

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea a mai retinut că textul criticat se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor care se află în situatiile prevăzute de ipoteza normei respective. Pe de altă parte, principiul egalitătii în drepturi înscris în Constitutie priveste egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără a institui egalitatea între cetăteni si autoritătile publice sau între cetăteni si stat sau unitătile administrativ-teritoriale, ca persoane juridice de drept public.

În sfârsit, referitor la invocarea încălcării dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Constitutie, Curtea a constatat că stabilirea prin lege a obligatiei plătii impozitului pe teren pentru subiectele prevăzute nu numai că nu încalcă, ci, dimpotrivă, este perfect compatibilă cu textele constitutionale invocate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Domeniul Coroanei" - S.R.L., Societatea Comercială „Cervina" - S.A. Segarcea si Societatea Comercială „Oltyre" - S.A. Craiova în dosarele nr. 10.168/63/2008, nr. 10.169/63/2008, nr. 10.167/63/2008, nr. 10.508/63/2008 si nr. 14.099/63/2008 ale Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 212

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 5 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 5 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Yahya Fawzi Abdul Hameed Al Lahham în Dosarul nr. 641/46/2008 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că autorul exceptiei este nemultumit, în realitate, de modul de interpretare si aplicare în cauză a legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea nr. 55/R/MF din 8 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 641/46/2008, Curtea de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 5 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Yahya Fawzi Abdul Hameed Al Lahham.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece reglementează obligatia procurorului ca, în situatia în care în aceeasi cauză se găsesc mai multi inculpati, pentru care durata arestării preventive expiră la date diferite, să sesizeze instanta cu privire la ceilalti inculpati, ori de câte ori expiră durata arestării pentru unul dintre inculpati. Se încalcă astfel, în opinia autorului exceptiei, dreptul la un proces echitabil, deoarece prelungirea măsurii arestării se face, atât pentru majori, cât si pentru minori, de un număr de ori mult mai mare decât în situatiile obisnuite, având loc „o comprimare a timpului, cele 180 de zile fiind acoperite în două luni". „Se creează astfel premisele unui abuz si unei grave ilegalităti, cu încălcarea dreptului la libertatea individuală....în sensul că măsura preventivă, ce ar trebui prelungită din 30 în 30 de zile în cursul urmăririi penale si numai motivat, se transformă într-o adevărată pedeapsă stabilită la începutul celor 180 de zile pentru întreaga perioadă de 6 luni, practic o executare anticipată a pedepsei". Se mai arată că procurorul este în imposibilitatea efectuării actelor de urmărire penală, fiind ocupat cu formalitătile înaintării dosarului la instantă. De asemenea, inculpatul nu poate beneficia de o apărare efectivă si eficientă, dosarul fiind permanent la instanta de judecată, si se încalcă si dispozitiile constitutionale privind libertatea individuală, deoarece „prelungirea arestării preventive după scurgerea primei luni se va face de două ori în intervalul legal de 20, respectiv de 30 de zile; astfel pentru inculpati se discută în aproximativ primele două luni propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive pentru toate cele 180 de zile permise de lege, fată de situatia normală în care măsura ar trebui discutată la expirarea fiecărei prelungiri de 30 de zile în decurs de 6 luni".

Curtea de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că „toate aspectele privind neconstitutionalitatea art. 156 alin. 5 din Codul de procedură penală sunt de natură procedurală si nu constitutională si, prin urmare, ar putea forma obiectul unei viitoare reglementări procedurale în materie, pe care să o realizeze legiuitorul ordinar".

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile alin. (5) al art. 156 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală „Propunerea pentru prelungirea arestării dispuse în cursul urmăririi penale", potrivit cărora „Când în aceeasi cauză se găsesc mai multi inculpati arestati pentru care durata arestării preventive expiră la date diferite, procurorul care sesizează instanta pentru unul dintre inculpati va sesiza, totodată, instanta si cu privire la ceilalti inculpati".

În sustinerea exceptiei se invocă art. 21, 23 si 24 din Constitutie privind accesul liber la justitie, libertatea individuală si, respectiv, dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, contrar sustinerilor autorului exceptiei, textul de lege criticat dă expresie dispozitiilor constitutionale ale art. 23 alin. (5) potrivit cărora, „în cursul urmăririi penale, arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile si se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăsească un termen rezonabil, si nu mai mult de 180 de zile". Prin reglementarea obligatiei procurorului ca, atunci când în aceeasi cauză se găsesc mai multi inculpati arestati pentru care durata arestării preventive expiră la date diferite, sesizând instanta pentru unul dintre inculpati să sesizeze, totodată, instanta si cu privire la ceilalti inculpati, legiuitorul a fost preocupat de asigurarea pentru acestia a tuturor garantiilor pe care le presupune accesul liber la justitie si dreptul la apărare. Pretinsele dificultăti procedurale la care face referire autorul exceptiei vizează modul de interpretare si aplicare a normelor criticate în cauza dedusă judecătii, excedând, prin urmare, competentei Curtii Constitutionale, care se pronuntă numai cu privire la constitutionalitatea actelor cu privire la care a fost sesizată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 alin. 5 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Yahya Fawzi Abdul Hameed Al Lahham în Dosarul nr. 641/46/2008 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 224

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Ecaterina Muse si Petru Petricău în Dosarul nr. 2.692/111/2006 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei Petru Petricău, asistat de domnul avocat Alexandru Pantea, lipsind Ecaterina Muse, care este reprezentată de acelasi avocat.

Având cuvântul, avocatul autorilor exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, reiterând pe larg motivele de neconstitutionalitate expuse în fata instantei de fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că ceea ce se critică este modul în care instantele au înteles să aplice în cauză dispozitiile art. 332 din Codul de procedură penală.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 14 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.692/111/2006, Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Ecaterina Muse si Petru Petricău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 332 alin. 1 din Codul de procedură penală, în formularea actuală, dă posibilitatea instantelor judecătoresti să gireze abuzuri ale organelor de cercetare penală si ale Parchetului, deoarece, în practică, instantele au posibilitatea să restituie cauzele pentru refacerea urmăririi penale, atunci când sunt sesizate cu fapte care sunt încadrate juridic de asa manieră încât nu rezultă evident că organele Parchetului sunt competente de a efectua cercetarea penală, iar dacă încadrarea juridică are loc în cursul cercetării judecătoresti sub diferite motive, nu se face în cauză aplicarea prevederilor art. 332 alin. 1 din Codul de procedură penală. În ceea ce priveste alin. 2 al art. 332 din acelasi cod, se arată că, în actuala formulare cu privire la desesizarea instantei în cazul nerespectării dispozitiilor referitoare la sesizarea acesteia, permite eludarea, printr-o sesizare a instantei competente de către o altă instantă, prin schimbarea încadrării juridice a faptei cu care a fost sesizată, într-o altă încadrare juridică ce atrage competenta de cercetare a Parchetului, situatie în care nu se mai are în vedere actul de sesizare a instantei - rechizitoriul. Se arată că ceea ce a determinat în cauză sesizarea Curtii Constitutionale sunt gravele abuzuri ale organelor de urmărire penală fată de inculpati si se expun o serie de date privitoare la cercetarea penală în cauză.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că ratiunea legiuitorului de a insera în dispozitiile art. 332 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală prevederi exprese referitoare la situatiile în care instanta se desesizează si restituie cauza la procuror a fost aceea de a eficientiza actul de justitie, ce implică dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, arătând că acestea nu încalcă liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile

legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 332 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Restituirea pentru refacerea urmăririi penale, care au următorul continut: „Când se constată, înainte de terminarea cercetării judecătoresti, că în cauza supusă judecătii s-a efectuat cercetare penală de un alt organ decât cel competent, instanta se desesizează si restituie cauza procurorului, care procedează potrivit art. 268 alin. 1. Cauza nu se restituie atunci când constatarea are loc după începerea dezbaterilor sau când instanta, în urma cercetării judecătoresti, schimbă încadrarea juridică a faptei într-o altă infractiune pentru care cercetarea penală ar fi revenit altui organ de cercetare.

Instanta se desesizează si restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării dispozitiilor privitoare la competenta după materie sau după calitatea persoanei, sesizarea instantei, prezenta învinuitului sau a inculpatului si asistarea acestuia de către apărător."

În sustinerea exceptiei se invocă art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional. Astfel, prin Decizia nr. 1.191 din 11 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 8 decembrie 2008, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 1-3 din Codul de procedură penală, statuând, pentru considerentele acolo arătate, că acestea nu încalcă dreptul la un proces echitabil. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De altfel, în prezenta cauză, autorii exceptiei sunt nemultumiti de modul în care organele de urmărire penală au făcut aplicarea dispozitiilor legale, critica lor fiind formulată, prin urmare, din perspectiva modului de interpretare si aplicare a legii, aspecte care excedează competentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Ecaterina Muse si Petru Petricău în Dosarul nr. 2.692/111/2006 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 226

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

luliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasile Marius Jurcău în Dosarul nr. 184/337/2008 al Judecătoriei Zalău.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 2 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 184/337/2008, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Vasile Marius Jurcău cu ocazia solutionării unei cereri de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat încalcă dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, în măsura în care dovedirea cazurilor de revizuire prevăzute de art. 394 lit. b), c) si d) din Codul de procedură penală se poate face si prin ordonanta procurorului, dacă prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei. Arată că art. 395 alin. 1 din acelasi cod permite procurorului nemultumit de o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, prin care inculpatul a fost achitat, să pornească urmărirea penală pentru mărturie mincinoasă împotriva martorilor din respectivul dosar, ca apoi să dea o ordonantă de scoatere de sub urmărire penală, făcând aplicarea dispozitiilor art. 181 din Codul penal, pentru a dovedi astfel presupusul caz de revizuire prevăzut de art. 394 lit. b) din Codul de procedură penală. Consideră că textul de lege criticat deschide larg portile abuzului pentru procuror, care prin propriile ordonante îsi poate crea dovezi pentru a demonstra existenta cazului de revizuire, în conditiile în care persoana achitată prin hotărâre judecătorească definitivă nu are posibilitatea de a ataca în instantă respectiva ordonantă a procurorului. Mai mult, având în vedere dispozitiile art. 403 alin. 2 din Codul de procedură penală, persoanele prevăzute în art. 394 lit. b) si d) nu pot fi ascultate ca martori în cauza supusă revizuirii. Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate tind să pună pe picior de egalitate o hotărâre judecătorească definitivă cu o apreciere subiectivă a unui participant la procesul penal, încălcând astfel dreptul la un proces echitabil, întrucât ordonanta procurorului nu are valoare de hotărâre judecătorească definitivă pe baza căreia se poate constata că o persoană a comis o anumită infractiune.

Judecătoria Zalău apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece infractiunea de mărturie mincinoasă este o faptă gravă care împiedică aflarea adevărului si solutionarea corectă a unui proces penal, fapt ce impune o cercetare corectă si un tratament juridic adecvat. Arată că, din punct de vedere juridic, nu există o echivalentă între ordonanta procurorului si o hotărâre judecătorească definitivă. De altfel, prevederile noului cod de procedură penală au înlăturat ordonanta procurorului ca mijloc de dovedire a acestui caz de revizuire, respectiv a martorului care a săvârsit infractiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, întrucât nu contravin prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „Situatiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute în art. 394 lit. b), c) si d) se dovedesc prin hotărâre judecătorească sau prin ordonanta procurorului, dacă prin acestea s-a dispus asupra fondului cauzei."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 alin. (1) cu privire la dreptul la apărare, precum si a prevederilor art. 6 paragrafele 1 si 2 referitoare la dreptul la un proces echitabil si la prezumtia de nevinovătie din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat, conform căruia situatiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute în art. 394 lit. b), c) si d) din Codul de procedură penală se dovedesc prin hotărâre judecătorească sau prin ordonanta procurorului prin care s-a dispus asupra fondului cauzei, nu contine dispozitii care prin natura lor afectează dreptul la un proces echitabil, întrucât părtile se pot prevala de toate garantiile care conditionează caracterul echitabil al procesului. Totodată, procedura de judecată a cererii de revizuire asigură dreptul la apărare al părtilor pe tot parcursul judecării ei. Conform art. 405 din Codul de procedură penală, „Rejudecarea cauzei după admiterea în principiu a cererii de revizuire se face potrivit regulilor de procedură privind judecarea în primă instantă".

Eventualele abuzuri ale organelor de urmărire penală sau ale procurorilor, la care se face referire în motivarea exceptiei si care constituie, în realitate, cauza nemultumirii autorului exceptiei, nu pot constitui motive de neconstitutionalitate a textului de lege criticat si, prin urmare, nu pot fi cenzurate de instanta de contencios constitutional.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasile Marius Jurcău în Dosarul nr. 184/337/2008 al Judecătoriei Zalău.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 253

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 lit. e) si art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 lit. e) si art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Mobila Elbac" - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 4.274/110/2007 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent-sef referă asupra cauzei si arată că partea Neculai Filip a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.274/110/2007, Tribunalul Bacău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 lit. e) si art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Mobila Elbac" - S.A. din Bacău într-o cauză civilă având ca obiect o contestatie la o decizie modificată unilateral.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (2) si art. 21 alin. (3).

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale sau reglementărilor internationale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise ale părtii, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 56 lit. e) si art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii care au următorul cuprins:

-Art. 56 lit. e): „Contractul individual de muncă încetează de drept: [...]

e) ca urmare a constatării nulitătii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părtilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;";

-Art. 57 alin. (3): „Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a conditiilor impuse de lege."

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele texte din Constitutie: art. 16 alin. (2) referitor la egalitatea în fata legii si art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate. Astfel, prin Decizia nr. 660 din 10 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 8 iulie 2008, Curtea a constatat că dispozitiile de lege criticate, referitoare la încetarea contractului individual de muncă ca urmare a constatării nulitătii absolute a acestuia, de la data la care nulitatea a fost constatată, precum si la modalitatea de acoperire a nulitătii, sunt conforme prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, deoarece se aplică, în mod egal, ambelor părti ale contractului individual de muncă. Prevederea că încetarea de drept a contractului se produce de la data la care nulitatea a fost constatată corespunde dispozitiilor art. 57 alin. (2) din Codul muncii, potrivit cărora constatarea nulitătii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. De asemenea, alin. (5) al aceluiasi articol prevede că persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerare, corespunzător modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu. Faptul că una dintre părtile contractului individual de muncă, angajator sau angajat, beneficiază de prevederile dreptului comun, astfel cum sustine autorul exceptiei, este o problemă de interpretare si aplicare a legii, iar situatia juridică diferită în care se află cele două părti justifică eventualitatea unui tratament juridic diferit.

În continuare, s-a retinut că prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie referitoare la dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, invocate în sustinerea exceptiei, nu sunt incidente în cauză, deoarece dispozitiile legale criticate fac parte din sectiunea 1 a cap.V din Codul muncii, intitulată „încetarea de drept a contractului individual de muncă", fără să facă referiri la procedura de judecată.

Atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 lit. e) si al art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Mobila Elbac" - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 4.274/110/2007 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 254

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. (2) si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Leqea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu –judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. (2) si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Sews România" - S.R.L din Deva în Dosarul nr. 881/57/2008 al Curtii de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 881/57/2008, Curtea de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. (2) si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Sews România" - S.R.L. din Deva cu ocazia solutionării contestatiei în anulare formulate împotriva Deciziei civile nr. 554 din 15 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.548/97/2006.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 124 alin. (2) si art. 126 alin. (2), în măsura în care aceste dispozitii de lege se referă la abrogarea art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, la care se face referire expresă în cuprinsul Legii nr. 53/2003, întrucât abrogarea ar fi implicită, iar nu expresă. În final, autorul exceptiei solicită să se constate că „prevederea vagă din partea finală a art. 298 alin. (2) din Codul muncii - Legea nr. 53/2003 nu abrogă în mod expres prevederile privitoare la competentă din art. 72 din Legea nr. 168/1999".

Instanta de judecată, considerând că textele de lege criticate abrogă în mod expres art. 72 din Legea nr. 168/1999, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale sau reglementărilor internationale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 284 alin. (2) si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii care au următoarea redactare:

-Art. 284 alin. (2): „Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instantei competente în a cărei circumscriptie reclamantul îsi are domiciliul sau resedinta ori, după caz, sediul.";

- Art. 298 alin. (2) ultima liniută: „Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă:

- orice alte dispozitii contrare."

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale sunt neconstitutionale în raport cu prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 124 alin. (2) si art. 126 alin. (2).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit art. 126 din Constitutie, legiuitorul este în drept să reglementeze competenta instantelor judecătoresti si să modifice, pentru viitor, aceste reglementări, în functie de noi ratiuni pe care le are în vedere, fără ca aceasta să aibă semnificatia unei aplicări retroactive.

În spetă însă autorul exceptiei pune în discutie de fapt modul de aplicare în timp a unor norme de lege, precum si raportul dintre legea specială si dreptul comun în materia dreptului muncii. De asemenea, este nemultumit de „scăparea legiSIativă" care creează serioase probleme de interpretare în ceea ce priveste stabilirea competentei. Or, toate aspectele invocate tin, în realitate, de aplicarea legii, ce revine instantei de judecată, iar nu Curtii Constitutionale. În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. (2) si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Sews România" - S.R.L din Deva în Dosarul nr. 881/57/2008 al Curtii de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru, are obligatia de a transpune în legiSIatia natională prevederile directivelor Uniunii Europene în domeniul protectiei mediului,

tinând cont de faptul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului,

întrucât Directiva 2004/35/CE a fost completată de art. 15 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare a Directivei 2004/35/CE,

în scopul garantării unei transpuneri complete a Directivei 2006/21/CE si având în vedere avizul motivat transmis autoritătilor române de Comisia Europeană la data de 1 decembrie 2008 pentru neîndeplinirea obligatiei de comunicare a tuturor măsurilor de transpunere în dreptul intern a Directivei 2006/21/CE,

pentru evitarea declansării fazei contencioase prin sesizarea de către Comisia Europeană a Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene cu o actiune în constatarea neîndeplinirii de către România a obligatiilor de stat membru, considerând faptul că aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctele 17,19 si 21 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„17. specii si habitate naturale protejate:

a) speciile incluse în anexele nr. 3, 4Asi 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;

b) habitatele de păsări migratoare sau ale speciilor incluse în anexa nr. 3, precum si habitatele naturale enumerate în anexa nr. 2 si locurile de reproducere sau de odihnă ale speciilor prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare;

19. starea de conservare a unui habitat natural se consideră «favorabilă» în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) arealul său natural si suprafetele pe care le acoperă în interiorul acestui areal sunt stabile sau în crestere;

b) structura si functiile specifice necesare mentinerii sale pe termen lung există si este posibilă existenta acestora în viitorul previzibil;

c) speciile sale caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă, în conformitate cu definitia de la pct. 21;

21. starea de conservare a unei specii se consideră «favorabilă» în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) datele privind dinamica populatiilor speciei respective indică faptul că aceasta se mentine si are sanse să se mentină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatelor sale naturale;

b) arealul natural al speciei nu se reduce si nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil;

c) există si probabil va continua să existe un habitat suficient de mare pentru ca populatiile speciei să se mentină pe termen lung;".

2. La articolul 2, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

„22. starea initială - starea resurselor naturale si serviciilor la momentul producerii prejudiciului, care ar fi existat dacă prejudiciul asupra mediului nu s-ar fi produs, estimată pe baza celor mai bune informatii disponibile."

3. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 30 aprilie 2004, astfel cum a fost completată de art. 15 al Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare a Directivei 2004/35/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 102 din 11 aprilie 2006."

4. La anexa nr. 3 „Activitătile pentru care răspunderea este obiectivă", la punctul 7, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) substantelor si preparatelor periculoase prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;".

5. La anexa nr. 3, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

„12. Gestionarea deseurilor extractive, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 15.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Articol unic. - Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 9 ianuarie 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 11, alineatele (7) si (8 ) se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 26 februarie 2009.

Nr. 6.

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 65/2009

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. -Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse în două exemplare, original si copie, conform legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, în original;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior. În situatia în care documentatia pentru atestarea capacitătii tehnice este depusă la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, dar nu s-a obtinut încă atestatul, se vor prezenta documentele prevăzute la paragrafele 2 sau 3 de la lit. i).

În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si cu filă finală;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) In conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) în vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legiSIatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu-Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 3 martie 2009.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 65/2009, pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata km2

Judetul

Substanta

X

Y

1.

Manisca

478.400

479.500

478.000

476.500

476.500

601.500

605.000

605.000

602.500

601.500

6,700

CV

apă minerală naturală

2.

Vârfu Mihoc

516.480

516.440

515.250

515.300

252.880

253.470

252.900

252.300

0,731

AR

diabaz

3.

Dealul Lipova

516.380

516.660

516.760

516.240

515.860

515.500

246.240

247.000

247.460

248.600

248.680

247.850

1,658

AR

granodiorit

4.

Terasa Căvăran

452.000

452.000

451.750

451.650

451.150

451.025

450.850

450.600

450.700

451.100

278.000

278.950

279.075

278.900

278.870

279.100

279.720

279.650

278.200

277.920

1,505

CS

nisip si pietris

5.

Sărmal

459.000

458.000

458.000

459.000

578.000

578.000

577.000

577.000

1,000

BV

apă minerală naturală

6.

Dealul Curatu

639.952

640.000

639.279

638.828

639.092

639.791

312.424

311.726

312.116

312.569

313.547

313.709

1,495

SJ

gnais

7.

Jena Sud-Est

459.780

459.785

459.550

459.270

458.940

458.850

458.630

458.750

458.710

458.810

459.410

459.450

459.510

459.590

459.740

274.680

274.790

275.100

275.180

275.130

275.300

275.300

275.160

275.040

274.860

274.810

274.700

274.765

274.750

274.640

0,349

TM

nisip si pietris

8.

Bixad Olt

513.950

513.950

513.716

513.325

512.900

512.900

513.789

566.107

566.335

566.340

566.215

566.226

565.800

566.145

0,285

CV, HG

apă minerală terapeutică

9.

Dezesti

445.000

445.000

442.500

442.500

256.000

258.000

258.000

256.000

5,000

CS

granodiorit industrial si de constructie

10.

Deta Vest

440.179

439.774

439.415

439.736

202.878

203.803

203.576

202.564

0,487

TM

apă geotermală

11.

Nadasu

599.194

599.194

597.344

597.344

359.078

363.050

363.050

359.078

7,348

CJ, SJ

gips

12.

Arad Gemi Sport

525.260

525.313

525.288

525.231

217.975

218.031

218.054

217.995

0,003

AR

apă geotermală

13.

Recea Cemacon

636.815

636.814

636.389

636.423

344.862

345.256

345.279

344.901

0,157

SJ

argilă comună

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind stabilirea cadrului general referitor la completarea si semnarea declaratiilor pentru personalul implicat în gestionarea si implementarea Programului Operational Regional 2007-2013

 

Având în vedere:

- Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 asupra Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 privind regulile detaliate de implementare a Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 cuprinzând prevederi generale asupra Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European si Fondului de Coeziune, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

pentru evitarea oricăror situatii generatoare de conflicte de interese, pentru stabilirea unui cadru general, coerent si unitar în implementarea Programului Operational Regional 2007-2013, precum si pentru asigurarea corectitudinii procesului de luare a deciziilor oficiale, prin evitarea prejudicierii acestuia din motive legate de preferinte, afinităti sau afilieri profesionale, politice, etnice, religioase, comerciale, necomerciale sau de orice altă natură,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cu data prezentului ordin, personalul implicat în gestionarea si implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 are obligativitatea completării si semnării următoarelor documente:

a) Declaratie generală privind conflictul de interese, în formatul prevăzut în anexa nr. 1;

b) Declaratie de interese, în formatul prevăzut în anexa nr. 2;

c) Declaratie de impartialitate si confidentialitate, în formatul prevăzut în anexele nr. 3.1-3.3.

Art. 2. - (1) Declaratia generală privind conflictul de interese se semnează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data angajării persoanei respective în functia care implică gestionarea si implementarea Programului Operational Regional 2007-2013.

(2) Declaratia de interese se actualizează, de regulă, anual, precum si în termen de maximum o lună de ia aparitia oricărei situatii care afectează realitatea si corectitudinea informatiilor incluse în aceasta.

(3) Declaratia de impartialitate si confidentialitate se semnează, pentru fiecare proiect/contract de finantare în parte, astfel:

a) Declaratia de impartialitate si confidentialitate prevăzută în anexa nr. 3.1, de către personalul implicat în gestionarea si implementarea Programului Operational Regional 2007-2013, care este implicat în derularea de activităti privind:

- verificarea conformitătii administrative a unei cereri de finantare;

- verificarea eligibilitătii unei cereri de finantare;

- presedintele/secretarul comisiei de evaluare tehnică si financiară;

- verificarea conformitătii proiectului tehnic pentru un proiect pentru care a fost depusă o cerere de finantare;

- efectuarea vizitei pe teren în vederea propunerii spre finantare a unui proiect pentru care a fost depusă o cerere de finantare;

- întocmirea/verificarea contractului de finantare pentru un proiect pentru care a fost depusă o cerere de finantare;

b) Declaratia de impartialitate si confidentialitate prevăzută în anexa nr. 3.2, de către expertii/asesorii independenti, asigurati de Autoritatea de Management a Programului Operational Regional (AMPOR), care realizează evaluarea tehnică si financiară a cererilor de finantare, precum si, dacă este cazul, verificarea conformitătii proiectului tehnic;

c) Declaratia de impartialitate si confidentialitate prevăzută în anexa nr. 3.3, de către personalul implicat în gestionarea si implementarea Programului Operational Regional 2007-2013, care este implicat în derularea de activităti privind monitorizarea implementării/verificarea tehnică/verificarea financiară a proiectelor care fac obiectul contractelor de finantare semnate, semnează pentru fiecare proiect/contract de finantare în parte, de a cărui monitorizare răspunde.

Art. 3. -Anexele nr. 1, 2 si 3.1-3.3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie abatere disciplinară si se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 februarie 2009.

Nr. 104.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE GENERALĂ

privind conflictul de interese

 

Subsemnatul/Subsemnata,.......................................,.................................. (functia) în cadrul.............................................................. (denumirea directiei/serviciului/unitătii, după caz) din................................ (denumirea institutiei), declar prin prezenta, pe propria răspundere si sub sanctiunea aplicabilă falsului în declaratii, că am luat cunostintă de si accept în integralitate responsabilitătile ce îmi revin în această calitate. Mă angajez:

- să respect politicile, procedurile si regulile aplicabile functiei pe care o detin, astfel cum acestea sunt descrise în manualele de proceduri interne ale Autoritătii de Management pentru Programul Operational Regional/Organismului Intermediar pentru Programul Operational Regional, pe parcursul întregii perioade în care detin această functie;

- să nu furnizez consultantă sau orice alte servicii oricărei persoane fizicesau juridice, dacă acest lucru are ori poate avea ca efect compromiterea capacitătii mele de a actiona cu impartialitate si obiectivitate în îndeplinirea sarcinilor si responsabilitătilor ce îmi revin în calitate de angajat al Autoritătii de Management pentru Programul Operational Regional/Organismului Intermediar pentru Programul Operational Regional;

- ca, ori de câte ori voi fi implicat(ă)în analiza/evaluarea/contractarea/monitorizarea implementării/certificarea cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre finantare/finantat*) prin Programul Operational Regional, să nu mă aflu într-o situatie care m-ar împiedica să actionez impartial si nediscriminatoriu;

- să informez din timp Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional/Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional asupra aparitiei oricăror circumstante, precum afilierii relatii profesionale, comerciale sau personale etc, care au sau pot avea ca efect compromiterea abilitătii mele de a respecta angajamentele asumate prin prezenta declaratie.

Subsemnatul/Subsemnata declar că înteleg si accept că furnizarea deliberată către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional/Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional de date incorecte si/sau incomplete în legătură cu situatiile avute în vedere mai sus constituie abatere disciplinară si va fi sanctionată conform legii.

 

Semnătura...................

Data................


*) Se va mentine optiunea corespunzătoare functiei îndeplinite de persoana care semnează declaratia, conform fisei postului respectiv.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE DE INTERESE

 

            Subsemnatul/Subsemnata,.............................................., având functia de..........................la directia................................,  declar pe propria răspundere:

 

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea Denumirea si adresa

Calitatea detinută

Nr. de părti sociale sau de actiuni

Valoarea totală a părtilor sociale si/sau a actiunilor

1.1.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control ale societătilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societătilor nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea Denumirea si adresa

Calitatea detinută

Valoarea beneficiilor

2.1.....

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si sau sindicale

3.1.....

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuită sau neretribuită, detinută în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic

4.1.....

 

 

Prezenta declaratie constituie act public si răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completării

..........................

Semnătura

......................

 

ANEXA Nr. 3.1

 

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE SI CONFIDENTIALITATE

 

I. Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., în calitate de expert însărcinat cu verificarea conformitătii administrative/expert însărcinat cu verificarea eligibilitătii/presedinte/secretar al comisiei de evaluare tehnică si financiară/expert însărcinat cu verificarea conformitătii proiectului tehnic/expert însărcinat cu efectuarea vizitei pe teren/expert însărcinat cu întocmirea contractului*) pentru Cererea de finantare nr. (nr. CF) pentru proiectul (titlul proiectului), declar prin prezenta, pe propria răspundere si sub sanctiunea aplicabilă falsului în declaratii, că:

a) nu am fost implicat(ă) în elaborarea cererii de finantare sau a oricărui document anexat acesteia si/sau a proiectului tehnic;

b) nu fac si nu am făcut parte în ultimele 12 luni din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;

c) nu sunt si nu am fost în ultimele 12 luni angajat al solicitantului si/sau al unui partener/asociat;

d) nu detin si nu am detinut în ultimele 12 luni părti sociale/actiuni din capitalul subscris al solicitantului;

e) nu fac si nu am făcut parte în ultimele 12 luni din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

f) nu detin si nu am detinut în ultimele 12 luni părti sociale/actiuni din capitalul subscris al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

g) nu sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu:

persoane care detin functii de conducere sau care fac parte din consiliul de administratie/organele de conducere ori de supervizare ale solicitantului;

persoane care fac parte din echipa de management al proiectului. De asemenea, declar cu bună-credintă că, după cunostintele mele:

a) nu sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin părti sociale din capitalul subscris al solicitantului ori al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

b) nu mă aflu în nicio altă situatie de natură să îmi afecteze obiectivitatea si impartialitatea în exercitarea calitătii de expert însărcinat cu verificarea conformitătii administrative/expert însărcinat cu verificarea eligibilitătii/presedinte/secretar al comisiei de evaluare tehnică si financiară/expert însărcinat cu verificarea conformitătii proiectului tehnic/expert însărcinat cu efectuarea vizitei pe teren/expert însărcinat cu întocmirea contractului*).

II. Mă angajez ca, în limitele si în conditiile prevăzute în Acordul-cadru de delegare a atributiilor privind implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 si manualele de proceduri interne si cu respectarea prevederilor legiSIatiei nationale si comunitare în vigoare, să păstrez confidentialitatea asupra:

continutului cererii de finantare si al oricăror documente anexate acesteia/proiectului tehnic/contractului*), precum si asupra oricăror altor documente si informatii prezentate de către solicitant si de care voi lua cunostintă în exercitarea calitătii sus­mentionate, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului solicitantului ori al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale;

(dacă este aplicabil) lucrărilor comisiei de evaluare si continutului raportului de evaluare.

III. Înteleg că este responsabilitatea mea să notific cu promptitudine Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional/Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional asupra aparitiei oricărei circumstante/situatii de natura celor mentionate la pct. I din prezenta declaratie, care intervine pe parcursul desfăsurării activitătii mele, precum si să mă recuz imediat din calitatea de expert însărcinat cu verificarea conformitătii administrative/expert însărcinat cu verificarea eligibilitătii/presedinte/secretar al comisiei de evaluare tehnică si financiară/expert însărcinat cu verificarea conformitătii proiectului tehnic/expert însărcinat cu efectuarea vizitei pe teren/expert însărcinat cu întocmirea contractului*) pentru Cererea de finantare nr. (nr. CF).

Subsemnatul/Subsemnata declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că persoanele autorizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional/Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional în acest sens au dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării acestei declaratii, orice informatii suplimentare privind datele si informatiile furnizate.

Subsemnatul/Subsemnata autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritătii de Management pentru Programul Operational Regional/Organismului Intermediar pentru Programul Operational Regional cu privire la orice aspect mentionat în prezenta declaratie.

 

Semnătura.............................

Data.............................


*) Se va mentine optiunea corespunzătoare functiei îndeplinite de persoana care semnează declaratia, conform fisei postului respectiv.

 

ANEXA Nr. 3.2

 

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE SI CONFIDENTIALITATE

 

I. Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., în calitate de expert/asesor independent însărcinat cu evaluarea tehnică si financiară/expert independent însărcinat cu verificarea conformitătii proiectului tehnic pentru Cererea de finantare nr. (nr. CF) pentru proiectul (titlul proiectului), declar prin prezenta, pe propria răspundere si sub sanctiunea aplicabilă falsului în declaratii, că:

- nu am fost implicat(ă) în elaborarea cererii de finantare sau a oricărui document anexat acesteia si/sau a proiectului tehnic;

- nu fac si nu am făcut parte în ultimele 12 luni din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;

- nu sunt si nu am fost în ultimele 12 luni angajat al solicitantului si/sau al unui partener/asociat;

- nu detin si nu am detinut în ultimele 12 luni părti sociale/actiuni din capitalul subscris al solicitantului;

- nu fac si nu am făcut parte în ultimele 12 luni din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

- nu detin si nu am detinut în ultimele 12 luni părti sociale/actiuni din capitalul subscris al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

- nu sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin functii de conducere ori care fac parte din consiliul de administratie/organele de conducere ori de supervizare ale solicitantului si cu persoane care fac parte din echipa de management al proiectului.

De asemenea, declar cu bună-credintă că, după cunostintele mele:

- nu sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin părti sociale din capitalul subscris al solicitantului sau al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

- nu mă aflu în nicio altă situatie de natură să îmi afecteze obiectivitatea si impartialitatea în exercitarea calitătii de expert/asesor independent însărcinat cu evaluarea tehnică si financiară/expert independent însărcinat cu verificarea conformitătii proiectului tehnic*).

II. Mă angajez:

- să nu utilizez informatiile si documentele obtinute sau la care am acces în decursul perioadei de exercitare a calitătii de expert/asesor independent însărcinat cu evaluarea tehnică si financiară/expert independent însărcinat cu verificarea conformitătii proiectului tehnic*) în alt scop decât acela de a-mi îndeplini obligatiile ce îmi revin în această calitate;

- să nu divulg niciunei terte părti, fără acordul prealabil al Autoritătii de Management pentru Programul Operational Regional si, după caz, al părtii de la care provine informatia/documentul, niciuna/niciunul dintre informatiile/documentele obtinute sau la care am acces în decursul perioadei de exercitare a calitătii sus-mentionate (dacă este aplicabil), inclusiv despre lucrările comisiei de evaluare si continutul raportului de evaluare;

- să nu păstrez nicio copie de pe documentele obtinute sau la care am acces în decursul perioadei de exercitare a calitătii sus-mentionate după finalizarea acesteia.

III. Înteleg că este responsabilitatea mea să notific cu promptitudine Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional/Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional asupra aparitiei oricărei circumstante/situatii de natura celor mentionate la pct. I din prezenta declaratie, care intervine pe parcursul desfăsurării activitătii mele, precum si să mă recuz imediat din calitatea de expert/asesor independent însărcinat cu evaluarea tehnică si financiară/expert independent însărcinat cu verificarea conformitătii proiectului tehnic*) pentru Cererea de finantare nr. (nr. CF).

Subsemnatul/Subsemnata declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că persoanele autorizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional/Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional în acest sens au dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării acestei declaratii, orice informatii suplimentare privind datele si informatiile furnizate.

Subsemnatul/Subsemnata autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritătii de Management pentru Programul Operational Regional/Organismului Intermediar pentru Programul Operational Regional cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu prezenta declaratie.

 

Semnătura................................

Data.......................................


*) Se va mentine optiunea corespunzătoare functiei îndeplinite de persoana care semnează declaratia, conform fisei postului respectiv.

 

ANEXA Nr. 3.3

 

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE SI CONFIDENTIALITATE

 

I. Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................., în calitate de expert însărcinat cu monitorizarea

implementării/verificarea tehnică/verificarea financiară*) a proiectului (titlul proiectului) pentru Cererea de finantare nr. (nr. CF), declar prin prezenta, pe propria răspundere si sub sanctiunea aplicabilă falsului în declaratii, că:

- nu am fost implicat(ă) în elaborarea cererii de finantare sau a oricărui document anexat acesteia si/sau a proiectului tehnic;

- nu fac si nu am făcut parte în ultimele 12 luni din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al beneficiarului**);

- nu sunt si nu am fost în ultimele 12 luni angajat al beneficiarului si/sau al unui partener/asociat;

- nu detin si nu am detinut în ultimele 12 luni părti sociale/actiuni din capitalul subscris al beneficiarului;

- nu fac si nu am făcut parte în ultimele 12 luni din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

- nu detin si nu am detinut în ultimele 12 luni părti sociale, actiuni din capitalul subscris al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

- nu sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin functii de conducere ori care fac parte din consiliul de administratie/organele de conducere sau de supervizare ale beneficiarului ori cu persoane care fac parte din echipa de management al proiectului desemnată de beneficiar.

De asemenea, declar cu bună-credintă că, după cunostintele mele:

- nu sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin părti sociale din capitalul subscris al beneficiarului ori al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic;

- nu mă aflu în nicio altă situatie de natură să îmi afecteze obiectivitatea si impartialitatea în exercitarea calitătii de expert însărcinat cu monitorizarea implementării/verificarea tehnică/verificarea financiară*) a proiectului.

II. Mă angajez ca, în limitele si în conditiile prevăzute în Acordul-cadru de delegare a atributiilor privind implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 si manualele de proceduri interne si cu respectarea prevederilor legiSIatiei nationale si comunitare în vigoare, să păstrez confidentialitatea asupra continutului contractului de finantare si al oricăror documente anexate acestuia, inclusiv asupra proiectului tehnic, precum si asupra oricăror altor documente si informatii prezentate de către beneficiar si de care voi lua cunostintă în exercitarea calitătii sus-mentionate, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului beneficiarului ori al operatorului/operatorilor economic/economici care a/au elaborat cererea de finantare sau orice document anexat acesteia si/sau proiectul tehnic de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

III. Înteleg că este responsabilitatea mea să notific cu promptitudine Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional/Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional asupra aparitiei oricărei circumstante/situatii de natura celor mentionate la pct. I din prezenta declaratie, care intervine pe parcursul desfăsurării activitătii mele, precum si să mă recuz imediat din calitatea de expert însărcinat cu monitorizarea implementării proiectului*) aferent Cererii de finantare nr. (nr. CF).

Subsemnatul/Subsemnata declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că persoanele autorizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional/Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional în acest sens au dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării acestei declaratii, orice informatii suplimentare privind datele si informatiile furnizate.

Subsemnatul/Subsemnata autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritătii de Management pentru Programul Operational Regional/Organismului Intermediar pentru Programul Operational Regional cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu prezenta declaratie.

 

Semnătura...........................

Data..........................


*) Se va mentine optiunea corespunzătoare functiei îndeplinite de persoana care semnează declaratia, conform fisei postului respectiv. **) Prin beneficiar se întelege persoana juridică cu care a fost încheiat contractul de finantare, precum si fiecare dintre persoanele juridice asociate în cazul unui contract de finantare încheiat cu un parteneriat.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune

 

În temeiul dispozitiilor art. 6 alin. (2) pct. 17 si ale art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se identifică pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată.

Art. 2. - Pe pietele identificate în conformitate cu dispozitiile art. 1, Autoritatea Natională pentru Comunicatii realizează periodic analize de piată, în scopul determinării situatiei concurentiale si al impunerii, mentinerii, modificării sau retragerii obligatiilor specifice prevăzute în cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Dorin-Liviu Nistoran

 

Bucuresti, 3 martie 2009.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

 

PIETELE RELEVANTE

din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune

 

I. a) Piata relevantă a produsului

Piata serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune

Piata cuprinde transmisia initială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune la nivel national si local, transportul acestor servicii de programe prin retelele de comunicatii electronice si transmiterea finală, în integralitate si fără nicio modificare, a serviciilor publice de programe de televiziune în vederea receptionării de către utilizatorii finali.

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

II. a) Piata relevantă a produsului

Piata serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvente FM

Piata cuprinde transmisia initială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvente FM, la nivel local si national, transportul acestor servicii de programe prin retelele de comunicatii electronice si transmiterea finală, în

integralitate si fără nicio modificare, a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvente FM, în vederea receptionării de către utilizatorii finali.

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

III. a) Piata relevantă a produsului

Piata serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvente AM

Piata cuprinde transmisia initială în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvente AM, la nivel local si national, transportul acestor servicii de programe prin retelele de comunicatii electronice si transmiterea finală, în integralitate si fără nicio modificare, a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvente AM, în vederea receptionării de către utilizatorii finali.

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României.

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3.062/C/2008

 

Având în vedere dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Ordinul ministrului justitiei nr. 3.062/C/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale,

luând în considerare prevederile art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice,

tinând cont de dispozitiile art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. I. - La anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3.062/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008, sintagma „Din care posturi de conducere: 335" se modifică si va avea următorul cuprins: „Din care posturi de conducere: 275".

Art. II. - Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2009.

Nr. 640/C.

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3.493/C/2007

 

În temeiul art. 29 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3.493/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (2), literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

,,b) comisia de interviu pentru sustinerea proiectului de management si testarea aptitudinilor manageriale:

- presedinte: - un secretar de stat sau o altă persoană desemnată de ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti;

- membri: - un specialist în management;

- un psiholog;

- 2 specialisti din cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti si al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- secretari: - unu sau 2 functionari publici cu statut special din cadrul Compartimentului de resurse umane al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în raport cu numărul posturilor scoase la concurs sau cu numărul candidatilor înscrisi la concurs;

c) comisia de solutionare a contestatiilor:

- presedinte: - un secretar de stat sau o altă persoană desemnată de ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti;

- membri: - 4 specialisti din cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti si al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- un psiholog, numai pentru solutionarea contestatiilor la proba interviului;

- un specialist în management, numai pentru solutionarea contestatiilor la proba interviului;

- secretari: - unu sau 2 functionari publici cu statut special din cadrul Compartimentului de resurse umane al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în raport cu numărul posturilor scoase la concurs sau cu numărul candidatilor înscrisi la concurs."

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească si următoarele conditii specifice:

a) să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licentă emisă de institutii acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării sau echivalentă;

b) să aibă calitatea de personal încadrat în sistemul administratiei penitenciare;

c) să aibă vechime în sistemul administratiei penitenciare de cel putin:

- 10 ani, pentru postul de director general si director general adjunct;

- 7 ani, pentru postul de director de directie în Administratia Natională a Penitenciarelor si de director de unitate penitenciară;

d) să aibă vechime de cel putin 5 ani în specialitatea studiilor absolvite, necesare exercitării functiei de conducere pentru care candidează;

e) să aibă vechime într-o functie de conducere prevăzută cu studii superioare de cel putin:

- 5 ani, pentru postul de director general si director general adjunct;

- 3 ani, pentru postul de director de unitate si director de directie;

f) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani la data organizării concursului;

g) să nu fie în evidentă cu sanctiuni disciplinare neradiate, conform art. 69 din Legea nr. 293/2004, cu modificările si completările ulterioare;

h) să fi obtinut la evaluarea anuală a activitătii profesionale în ultimii 3 ani cel putin calificativul «Foarte bun»."

3. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Dosarul de înscriere va contine în mod obligatoriu:

- cererea de înscriere la concurs, cu o singură optiune;

- curriculum vitae - model european;

- copii ale actelor de stare civilă;

- copia livretului militar, unde este cazul;

- copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după caz;

- copia carnetului de muncă sau o adeverintă care să ateste functiile ocupate si vechimea în muncă;

- cazierul judiciar;

- fisa medicală, în cazul personalului contractual din sistemul administratiei penitenciare, sau adeverintă medicală eliberată de medicul institutiei, din care să reiasă că este apt medical pentru a ocupa functia pentru care candidează, în cazul functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;

- declaratia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o functie publică în ultimii 7 ani sau că nu se află sub efectul unei sanctiuni disciplinare;

- declaratia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politică;

- declaratia pe propria răspundere că nu a obtinut în ultimele 6 luni avizul «respins» la o examinare psihologică pentru o functie din cadrul sistemului penitenciar;

- alte documente care atestă îndeplinirea cerintelor specifice postului scos la concurs, după caz."

4. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la afisarea rezultatelor finale, candidatii declarati admisi la concurs sunt numiti în functie, în conditiile legii, pe baza proceselor-verbale cu rezultatele finale."

Art. II. - Referirile la „Ministerul Justitiei" din cuprinsul ordinului se înlocuiesc cu „Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti".

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 679/C.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind stabilirea unui model de autorizatie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1 din 5 februarie 2009 privind necesitatea stabilirii unui model de autorizatie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere calitatea României de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene,

văzând dispozitiile art. 25 pct. 2 al Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, potrivit cărora un stat membru poate autoriza transferul de date cu caracter personal către o tară tertă care nu asigură un nivel de protectie adecvat atunci când operatorul oferă garantii suficiente privind protectia vietii private si a drepturilor si libertătilor persoanelor, precum si modalitatea de exercitarea a acestora,

văzând prevederile considerentelor (56) si (57) ale Directivei 95/46/CE, potrivit cărora, în scopul dezvoltării comertului international, protectia persoanei garantată în Uniunea Europeană nu se opune transferului de date în state terte care asigură un nivel de protectie adecvat, acesta fiind interzis doar în tările care nu oferă standardele de protectie stabilite de aceeasi directivă,

având în vedere dispozitiile art. 21 alin. (3) lit. c), raportate la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legiSIatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română atunci când operatorul oferă garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, garantii care trebuie să fie stabilite prin contracte încheiate între operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia cărora se efectuează transferul,

tinând cont de Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, precum si de Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state,

având în vedere Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

în baza prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) lit. b) si ale art. 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă modelul de autorizatie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexă.

Art. 2. -Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispozitii contrare se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 2 martie 2009.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

AUTORIZATIA

Nr.....din......................

pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul art. 21 alin. (3) lit. c), raportat la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, Având în vedere:

- natura datelor cu caracter personal transmise:

- scopul prelucrării:

- statul de destinatie:

- garantiile pentru protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, stabilite prin contractul încheiat între ........................îsi.........................2,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

AUTORIZEAZĂ

Transferul de date cu caracter personal în......................................................3, efectuat de..................................................1,

către..............................................................................2, transfer notificat cu nr.............................................................................4.

Prezenta autorizatie nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligatii care îi revin potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv de obligatia de a se supune controlului efectuat de către Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conditiile legii, Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate dispune orice măsuri, în cazul în care constată încălcarea obligatiilor asumate de către operator.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu


1 Se va mentiona numele/denumirea exportatorului de date.

2 Se va mentiona numele/denumirea importatorului de date.

s Se va mentiona numele statului sau al statelor către care se transferă datele cu caracter personal.

4 Se va mentiona numărul de înregistrare a notificării din Registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.