MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 359/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 359            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 28 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

552. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

 

589. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 26 noiembrie 2008 si la Bucuresti la 9 decembrie 2008, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

590. - Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 12 decembrie 2008 si la Bucuresti la 22 decembrie 2008 si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 9 februarie 2009 si la 16 februarie 2009, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

 

591. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperarea economică si tehnico-stiintifică, semnat la Belgrad la 24 octombrie 2008

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperarea economică si tehnico-stiintifică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            328. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea testelor de examinare a puritătii genetice a hibrizilor si liniilor parentale de porumb si floarea-soarelui prin electroforeză pe gel de amidon

 

            Lista asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care primesc subventii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2009, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

            Rectificări la:

             - Legea nr. 125/2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (11), (12), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) si (9), art. 14, 16"", 23, art. 26 alin. (2), (3) si (4), art. 30, art. 32'alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei."

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de specialitate cu atributii de control în domeniul sănătătii publice, la nivel national sau judetean."

3. La articolul 13 din normele prevăzute în anexă, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Lista comunitară de aditivi care se pot utiliza la fabricarea materialelor si obiectelor din plastic, împreună cu restrictiile si/sau specificatiile aferente utilizării acestora, este prevăzută în anexa nr. 3 la norme."

4. La articolul 13 din normele prevăzute în anexă, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (I3), cu următorul cuprins:

„(13) Începând cu data de 1 ianuarie 2010 se interzice utilizarea, pentru fabricarea materialelor si obiectelor din plastic, a aditivilor ce nu sunt inclusi în lista comunitară de aditivi - lista pozitivă."

5. La articolul 13 din normele prevăzute în anexă, alineatele (12) si (13) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(12) Începând cu data de 7 martie 2010, fără a afecta prevederile alin. (10) si (11), sunt interzise producerea si importul materialelor si obiectelor din plastic destinate a veni în contact cu alimentele care nu respectă prevederile prezentelor norme.

(13) Comercializarea si utilizarea materialelor si a obiectelor din plastic destinate a veni în contact cu alimentele, conforme cu prezentele prevederi, nu pot fi interzise sau restrictionate."

6. La articolul 13 din normele prevăzute în anexă, după alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (14)-(16), cu următorul cuprins:

„(14) Lista de aditivi este acea listă provizorie publicată de Comisia Europeană si actualizată periodic de către Autoritatea Europeană pentru Siguranta Alimentară.

(15) După data de 1 ianuarie 2010, prin exceptie de la art. 13 alin. (13), se pot utiliza în continuare aditivii care nu sunt inclusi în lista comunitară prevăzută la articolul respectiv, numai dacă sunt inclusi în lista provizorie.

(16) Un aditiv este eliminat din lista provizorie dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) este inclus în lista comunitară de aditivi;

b) Comisia Europeană hotărăste să nu îl includă în lista comunitară de aditivi;

c) sunt depăsite termenele specificate de Autoritatea Europeană pentru Siguranta Alimentară pentru transmiterea informatiilor suplimentare solicitate în timpul examinării datelor."

7. Anexele nr. 1,18 si 19 la norme se abrogă.

8. Anexele nr. 2, 3, 41, 5 si 6 la norme se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE de apropriere a legislatiilor statelor membre privind materialele si obiectele care contin monomerul clorură de vinii si care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al continutului de monomer clorură de vinii în materialele si obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L213 din 16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al clorurii de vinii eliberate de materiale si obiecte în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituentilor materialelor si ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituentilor materialelor si ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 90 din 14 aprilie 1993, si de Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituentilor materialelor si a obiectelor din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 222 din 12 august 1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE de apropiere a legislatiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 277 din 20 octombrie 1984, astfel cum a fost modificată de Directiva Comisiei 2005/31/CE de modificare a Directivei 84/500/CEE în ceea ce priveste declaratia de conformitate si criteriile de performantă pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE de stabilire a listei de simulanti utilizati pentru testarea migrării constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/19/CE a Comisiei din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare si a Directivei 85/572/CEE de stabilire a listei de simulanti utilizati pentru testarea migrării constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, Directiva 93/11/CEE a Comisiei privind eliberarea N-nitrozaminelor si a substantelor N-nitrozabile din tetinele si suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, Directiva 2002/72/CE a Comisiei privind materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 220 din 15 august 2002, astfel cum a fost modificată de Directiva 2004/1/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveste suspendarea utilizării azodicarbonamidei ca agent de expandare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 7 din 13 ianuarie 2004, de Directiva 2004/19/CE a Comisiei din 1 martie 2004 de modificare a Directivei 2002/72/CE cu privire la materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 71 din 10 martie 2004, de Directiva 2005/79/CE a Comisiei din 18 noiembrie 2005 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele plastice si obiectele din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, si de Directiva 2008/39/CE a Comisiei din 6 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 7 martie 2008, precum si a Directivei 2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele si obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172 din 30 iunie 2007, si creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare si de abrogare a directivelor 80/590/CEE si 89/109/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, si a Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivati epoxidici în materialele si obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Cătălin Florin Teodorescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 552.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la norme)

 

LISTA

de monomeri si alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor si obiectelor din material plastic

 

Introducere generală

1. Prezenta anexă contine lista de monomeri si alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor si obiectelor din material plastic. Această listă include:

a) substantele care suferă procese de polimerizare, care includ policondensarea, poliaditia sau oricare alt proces similar pentru producerea macromoleculelor;

b) substantele macromoleculare naturale sau sintetice folosite la producerea macromoleculelor modificate, dacă monomerii sau alte materii prime necesare pentru sintetizarea acestora nu sunt incluse în lista prevăzută în prezenta anexă;

c) substantele folosite pentru modificarea substantelor macromoleculare naturale sau sintetice existente.

2. Lista nu include următoarele substante autorizate, chiar si în conditiile în care sunt introduse intentionat în materialele si obiectele din material plastic:

a) sărurile (inclusiv sărurile duble si sărurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu si sodiu ale acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizati. Totusi, denumiri care contin „...acid (acizi), săruri" apar în listă, dacă nu sunt mentionati acizii liberi corespondenti;


b) sărurile (inclusiv sărurile duble si sărurile acide) de zinc ale acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizati. Pentru aceste săruri se aplică LMS = 25 mg/kg (exprimată ca zinc). Aceeasi restrictie se aplică pentru zinc, în cazul substantelor:

(i) ale căror denumiri contin „...acid (acizi), săruri" si care apar în listă, dacă nu sunt mentionati acizii liberi corespondenti; (ii) la care se face referire în cuprinsul pct. 38 din notele prevăzute în anexa nr. 6 la norme.

3. Lista nu include nici următoarele substante, desi acestea pot fi prezente:

a) substante care pot fi prezente în produsul finit ca: impurităti în substantele folosite, intermediari de reactie sau produse de descompunere;

b) oligomeri si substante macromoleculare naturale sau sintetice, precum si amestecurile lor, dacă monomerii sau materiile prime necesare pentru sintetizarea acestora sunt incluse în listă;

c) amestecuri ale substantelor autorizate.

Materialele si obiectele care contin substantele indicate la lit. a)-c) trebuie să respecte cerintele prevăzute în art. 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare si de abrogare a directivelor 80/590/CEE si 89/109/CEE.'

4. Substantele trebuie să corespundă criteriilor de puritate impuse prin fisa tehnică a acestora.

5. Lista contine următoarele informatii privind monomerii sau alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor si obiectelor din material plastic:

- coloana 1 (REF. Nr.): numărul de referintă CEE al substantelor din materialul de ambalare;

- coloana 2 (CAS Nr.): numărul de registru CAS (Chemical Abstracts Service);

- coloana 3 (Denumirea): denumirea chimică;

- coloana 4 (Restrictii si/sau specificatii). Acestea pot include:

a) limita de migrare specifică (LMS);

b) cantitatea maximă permisă de substantă în materialul sau obiectul finit (CM);

c) cantitatea maximă permisă de substantă în materialul sau obiectul finit exprimată ca mg/6 dm2 din suprafata de contact cu alimentele (CMA);

d) orice alte restrictii prevăzute expres în listă;

e) orice tip de specificatii referitoare la substantă sau la polimer.

6. Dacă o substantă apare în listă ca un compus individual, va fi, de asemenea, exprimată printr-un termen generic, iar restrictiile care se aplică acestei substante vor fi acelea indicate pentru acest compus individual.

7. În cazul în care există vreo neconcordantă între numărul CAS si denumirea chimică, denumirea chimică are prioritate fată de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordantă între numărul CAS raportat în EINECS si registrul CAS, are prioritate numărul CAS din registrul CAS.

8. În coloana 4 a tabelului este folosit un număr de abrevieri sau expresii, care au următorul înteles:

LD - limita de detectie a metodei de analiză;

PF- materialul sau obiectul în stare finită;

NCO - grupări de izocianati;

ND - nedetectabilă.

În contextul normelor, prin nedetectabilă se întelege că substanta nu trebuie să fie detectată prin folosirea unei metode de analiză validate prin care substanta să nu fie detectată la limita de detectie specificată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, pentru limita de detectie trebuie folosită o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate.

CM - cantitatea maximă permisă a substantei reziduale în material sau obiect.

În contextul normelor, CM este determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate limitei de detectie, până când se va stabili o metodă de analiză validată.

CM(T) - cantitatea maximă permisă de substantă reziduală în material sau obiect, exprimată ca total de grupări sau substantă (substante) indicate(ă).

În contextul normelor, CM(T) este determinată printr-o metodă de analiză validată la limita de detectie specificată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică, având caracteristici de performantă adecvate limitei de detectie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

CMA - cantitatea maximă permisă a substantei reziduale în materialul sau obiectul finit, exprimată în mg/6 dm2 de suprafată în contact cu alimentul.

În contextul normelor, CMA este determinată printr-o metodă de analiză validată la limita de detectie specificată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate limitei de detectie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

CMA(T) - cantitatea maximă permisă de substantă reziduală din material sau obiect, exprimată ca mg de total de grupări sau substantă(e) raportate(ă) la 6 dm2 suprafată în contact cu alimentul.

În contextul normelor, CMA(T) este determinată printr-o metodă validată de analiză la limita de detectie specificată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate limitei de detectie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

LMS - limita de migrare specifică în alimente sau simulant alimentar, numai dacă nu este altfel specificat.

În contextul normelor, LMS este determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate limitei de detectie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

LMS(T) - limita de migrare specifică în alimente sau simulant alimentar, exprimată ca total de grupări sau substantă (substante) indicate(ă).

În contextul normelor, LMS(T) este determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, este utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate limitei de detectie, până la elaborarea unei metode de analiză validate.

 


SECTIUNEA A

Lista de monomeri si alte materii prime autorizate

 

REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restrictii si/sau specificatii

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Acid abietic

 

10060

000075-07-0

Acetaldehidă

LMS(T) = 6 mg/kg (2)

10090

000064-19-7

Acid acetic

 

10120

000108-05-4

Acetat de vinii

LMS = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

Anhidridă acetică

 

10210

000074-86-2

Acetilenă

 

10599/90A

061788-89-4

Dimerii acizilor grasi nesaturati (C18), distilati

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/91

061788-89-4

Dimerii acizilor grasi nesaturati (C18), nedistilati

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/92A

068783-41-5

Dimerii acizilor grasi nesaturati (C18), hidrogenati, distilati

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/93

068783-41-5

Dimerii acizilor grasi nesaturati (C18), hidrogenati, nedistilati

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10630

000079-06-1

Acrilamidă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

10660

015214-89-8

Acid 2-Acrilamido-2-metilpropansulfonic

LMS = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

Acid acrilic

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

10750

002495-35-4

Acrilat de benzii

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

10780

000141-32-2

Acrilat de n-butil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

10810

002998-08-5

Acrilat de sec-butil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

10840

001663-39-4

Acrilat de tert-butil

LMS (T)= 6 mg/kg(36)

11005

012542-30-2

Acrilat de diciclopentenil

CMA= 0,05 mg/6 dm2

11245

002156-97-0

Acrilat de dodecil

LMS = 0,05 mg/kg (1)

11470

000140-88-5

Acrilat de etil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11500

000103-11-7

Acrilat de 2-etilhexil

LMS = 0,05 mg/kg

11510

000818-61-1

Acrilat de hidroxietil

Vezi „Monoacrilat de etilenglicol"

11530

000999-61-1

Acrilat de 2-hidroxipropil

CMA= 0,05 mg/6 dm2 pentru însumarea acidului acrilic, a 2-hidroxipropil esterului si a esterului acidului acrilic cu 2-hidroxiisopropil, În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

11590

00106-63-8

Acrilat de izobutil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11680

000689-12-3

Acrilat de izopropil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11710

000096-33-3

Acrilat de metil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11830

000818-61-1

Monoacrilat de etilenglicol

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11890

002499-59-4

Acrilat de n-octil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

11980

000925-60-0

Acrilat de propil

LMS(T) = 6 mg/kg(36)

12100

000107-13-1

Acrilonitril

LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, toleranta analitică inclusă)

12130

000124-04-9

Acid adipic

 

12265

004074-90-2

Adipat de divinii

CM = 5 mg/kg în PF sau pentru utilizare numai ca comonomer

12280

002035-75-8

Anhidridă adipică

 

12310

 

Albumină

 

12340

 

Albumină coagulată cu formaldehidă

 

12375

 

Monoalcooli alifatici saturati liniari primari (C4-C22)

 

12670

002855-13-2

1-Amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexan

LMS = 6 mg/kg

12761

000693-57-2

Acid 12-aminododecanoic

LMS = 0,05 mg/kg


(1)

(2)

(3)

(4)

12763

0001414-43-5

2-Aminoetanol

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimerii ce vin în contact cu alimentele si pentru care simulant este simulantul D, asa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare, ci numai pentru materiale (stratul următor PET-ului) ce vin în contact indirect cu alimentele.

12765

084434-12-8

N-2, aminoetil-beta-alanină, sare de sodiu

LMS = 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-Aminopropiltrietoxisilan

Continutul rezidual extractibil al 3-Aminopropiltrietoxisilan trebuie să fie mai mic de 3 mg/kg din aditiv atunci când se utilizează pentru tratarea suprafetelor reactive anorganice si LMS = 0,05 mg/kg atunci când se foloseste pentru tratarea suprafetelor materialelor si obiectelor.

12788

002432-99-7

Acid 11-aminoundecanoic

LMS = 5 mg/kg

12789

007664-41-7

Amoniac

 

12820

000123-99-9

Acid azelaic

 

12970

004196-95-6

Anhidridă azelaică

 

13000

001477-55-0

1,3-Benzendimetanamină

LMS = 0,05 mg/kg

13060

004422-95-1

Triclorura acidului 1,3,5-benzentricarboxilic

CMA = 0,05 mg/6 dm2 (măsurată ca acid 1,3,5-benzentricarboxilic)

13075

000091-76-9

Benzoguanamină

Vezi „2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina"

13090

000065-85-0

Acid benzoic

 

13150

000100-51-6

Alcool benzilic

 

13180

000498-66-8

Biciclo[2.2.1]2-heptenă(= norbornenă)

LMS = 0,05 mg/kg

13210

001761-71-3

Bis(4-aminociclohexil)metan

LMS = 0,05 mg/kg

13317

132459-54-2

N,N-Bis[4-(etoxicarbonil)-fenil]-1,4,5,8-tetranaftalen-carboxidiimida

LMS = 0,05 mg/kg. Puritate >98,1% (v/v). Se utilizează numai ca co-monomer (maximum 4%) pentru poliesteri (PET, PBT)

13323

000102-40-9

1,3-Bis(2-hidroxietoxi) benzen

LMS = 0,05 mg/kg

13326

000111-46-6

Bis (2hidroxietil) eter

Vezi „Dietilenglicol"

13380

000077-99-6

2,2-Bis (hidroximetil)-l butanol

Vezi „1,1,1-trimetilolpropan"

13390

000105-08-8

1,4-Bis (hidroximetil)ciclohexan

 

13395

004767-03-7

Acid 2,2 Bis (hidroximetil) propionic

CMA =0,05 mg/6 dm2

13480

000080-05-7

2,2-Bis (4-hidroxifenil) propan

LMS (T) = 0,6 mg/kg(28)

13510

001675-54-3

Bis (2,3-epoxipropil)-2,2-bis (4-hidroxifenil) propan-eter (= BADGE)

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei privind limitarea utilizării anumitor derivati epoxidici în materiale si obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare

13530

038103-06-9

Bis (anhidridă ftalică) de 2,2-bis (4-hidroxifenil) propan

LMS = 0,05 mg/kg

13550

000110-98-5

Bis (hidroxipropil) eter

Vezi „Dipropilenglicol"

13560

0005124-30-1

Bis (4-izociantociclohexil) metan

Vezi „Diciclohexilmetan-4,4'-diizocianat"

13600

047465-97-4

3,3-Bis (3-metil-4-hidroxifenil-2-indolinonă)

LMS = 1,8 mg/kg

13607

000080-05-7

Bisfenol A

Vezi „2,2-Bis (4-hidroxifenil) propan"

13610

001675-54-3

Bis (2,3-epoxipropil)-bisfenol A eter

Vezi „Bis (2,3-epoxipropil)-2,2-bis (4-hidroxifenil) propan-eter

13614

038103-06-9

Bis (anhidridă ftalică) de Bisfenol A

Vezi 13530

13617

000080-09-1

Bisfenol S

Vezi „4,4'-dihidroxidifenil sulfona"

13620

010043-35-3

Acid boric

LMS (T) = 6 mg/kg(23) (exprimat ca bor)

În conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea

apei potabile, cu modificările si completările ulterioare


(1)

(2)

(3)

(4)

13630

000106-99-0

Butadienă

CM = 1 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD= 0,020 mg/kg, toleranta analitică inclusă)

13690

000107-88-0

1,3-Butandiol

 

13720

000110-63-4

1,4 Butandiol

LMS (T) = 5 mg/kg(24)

13780

002425-79-8

Bis (2,3-epoxipropil)-1,4-butandiol eter

CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)

13810

0005505-65-7

1,4 Butandiolformol

CMA= 0,05 mg/6 dm2

13840

000071-36-3

1-Butanol

 

13870

000106-98-9

1-Butenă

 

13900

000107-01-7

2-Butenă

 

13932

000598-32-3

2 hidroxi, 3 butena

CMA=ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

Ase utiliza numai ca comonomer pentru producerea

aditivilor polimetrici.

14020

000098-54-4

4-Tert-butilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

14110

000123-72-8

Butiraldehidă

 

14140

000107-92-6

Acid butiric

 

14170

000106-31-0

Anhidridă butirică

 

14200

000105-60-2

Caprolactamă

LMS(T) = 15mg/kg(5)

14230

002123-24-2

Caprolactamă, sare de sodiu

LMS (T) = 15 mg/kg(5) (exprimată ca caprolactamă)

14260

000502-44-3

Caprolactonă

LMS = 0,05 mg/kg (exprimată ca sumă de caprolactonă si acid 6-hidroxihexanoic)

14320

000124-07-2

Acid caprilic

 

14350

000630-08-0

Monoxid de carbon

 

14380

000075-44-5

Oxiclorură de carbon

CM = 1 mg/kg în PF

14411

008001-79-4

Ulei de ricin

 

14500

009004-34-6

Celuloză

 

14530

007782-50-5

Clor

 

14570

000106-89-8

1 -Clor-2,3-epoxipropan

Vezi „Epiclorhidrină"

14650

000079-38-9

Clortrifluoretilenă

CMA= 0,05 mg/6 dm2

14680

000077-92-9

Acid citric

 

14710

000108-39-4

m-Crezol

 

14740

000095-48-7

o-Crezol

 

14770

000106-44-5

p-Crezol

 

14800

003724-65-0

Acid crotonic

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(33)

14841

000599-64-4

4-Cumilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

14880

000105-08-8

1,4-Ciclohexandimetanol

Vezi „1,4-Bis (hidroximetil) ciclo-hexan"

14950

003173-53-3

Izocianat de ciclohexil

CM (T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)(26)

15030

000931-88-4

Ciclooctenă

LMS = 0,05 mg/kg

Se utilizează numai pentru polimerii ce vin în contact cu alimentele, polimeri pentru care se foloseste simulantul A, asa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare.

15070

001647-16-1

1,9-Decadienă

LMS = 0,05 mg/kg

15095

000334-48-5

Acid decanoic

 

15100

000112-30-1

1-Decanol

 

15130

000872-05-9

1-Decenă

LMS = 0,05 mg/kg

15250

000110-60-1

1,4-Diaminobutan

 

15267

000080-08-0

Sulfonat de 4,4'-diaminodifenil

LMS = 5 mg/kg

15272

000107-15-3

1,2-Diaminoetan

Vezi „Etilendiamină"


(1)

(2)

(3)

(4)

15274

000124-09-4

1,6-Diaminohexan

Vezi „Hexametilendiamină"

15310

000091-76-9

2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina

CMA= 5 mg/6 dm2

15404

000652-67-5

1,4:3,6-dianhidrosorbitol

LMS = 5 mg/kg

Ase utiliza numai în calitate de comonomerîn poli

(etilen-co-izosorbid tereftalat)

15565

000106-46-7

1,4-Diclorbenzen

LMS = 12 mg/kg

15610

000080-07-9

4,4' diclorodifenil sulfona

LMS = 0,05 mg/kg

15700

005124-30-1

4,4'-Diizocianat de diciclohexilmetan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO) (26)

15760

000111-46-6

Dietilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg(3)

15790

000111-40-0

Dietilentriamină

LMS = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

4,4'-Difluorbenzofenonă

LMS = 0,05 mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-Dihidroxibenzen

LMS = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-Dihidroxibenzen

LMS = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

1,4-Dihidroxibenzen

LMS = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

4,4'-Dihidroxibenzofenonă

LMS(T) = 6mg/kg(i5)

16000

000092-88-6

4,4'-Dihidroxidifenil

LMS = 6 mg/kg

16090

000080-09-1

4,4' Dihidroxidifenil sulfonă

LMS = 0,05 mg/kg

16150

000108-01-0

Dimetilaminoetanol

LMS = 18 mg/kg

16210

006864-37-5

3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodiciclohexilmetan

LMS= 0,05 mg/kg(32)

Se utilizează numai în poliamide.

16240

000091-97-4

4,4'-Diizocianat de 3,3'-dimetilbifenil

CM (T) = 1 mg/kg în (exprimat ca NCO)(26)

16360

000576-26-1

2,6-Dimetilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

16390

000126-30-7

2,2' dimetil-1,3-propandiol

LMS = 0,05 mg/kg

16450

000646-06-0

1,3-Dioxolan

LMS = 5 mg/kg

16480

000126-58-9

Dipentaeritritol

 

16540

000102-09-0

Difenil carbonat

LMS = 0,05 mg/kg

16570

004128-73-8

4,4'-Diizocianat difenil eter

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

16600

005873-54-1

2,4'-Diizocianat de difenilmetan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

16630

000101-68-8

4,4'-Diizocianat de difenilmetan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

16650

000127-63-9

Difenil sulfonă

LMS (T) = 3 mg/kg(25)

16660

000110-98-5

Dipropilenglicol

 

16690

001321-74-0

Divinilbenzen

CMA= 0,01 mg/6 dm2 sau LMS= ND (LD = 0,02 mg/kg, incluzând toleranta analitică) pentru însumarea divinilbenzenului cu etilvinilbenzen si În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme.

16694

013811-50-2

N, N'-Divinil-2-imidazolidinonă

CM = 5 mg/kg în PF

16697

000693-23-2

Acid n-dodecandioic

 

16704

000112-41-4

1-Dodecenă

LMS = 0,05 mg/kg

16750

000106-89-8

Epiclorhidrină

CM = 1 mg/kg în PF

16780

000064-17-5

Etanol

 

16950

000074-85-1

Etilena

 

16955

000096-49-1

Carbonat de etilena

Continutul rezidual = 5 mg/kg de hidrogel, utilizat la un raport maxim de 10 g hidrogel/1 kg de aliment. Pentru hidrolizatul ce contine etilenglicol LMS= 30 mg/kg.

16960

000107-15-3

Etilendiamină

LMS = 12 mg/kg

16990

000107-21-1

Etilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg(3)

17005

000151-56-4

Etilenimină

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

17020

000075-21-8

Oxid de etilena

CM = 1 mg/kg în PF

17050

000104-76-7

2-Etil-1-hexanol

LMS = 30 mg/kg

17110

016219-75-3

5-Etilidenbiciclo[2,2,1 ]2heptenă

CMA = 0,05 mg/6 dm2. Raportul suprafată/cantitate de aliment trebuie să fie mai mic de 2 dm2/kg.


(1)

(2)

(3)

(4)

17160

000097-53-0

Eugenol

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranta analitică)

17170

061788-47-4

Acizi grasi din ulei de cocos

 

17200

068308-53-2

Acizi grasi din ulei de soia

 

17230

061790-12-3

Acizi grasi din ulei de tal

 

17260

000050-00-0

Formaldehidă

LMS(T) = 15mg/kg(22)

17290

000110-17-8

Acid fumărie

 

17530

000050-99-7

Glucoza

 

18010

000110-94-1

Acid glutaric

 

18070

000108-55-4

Anhidridă glutarică

 

18100

000056-81-5

Glicerina

 

18220

068564-88-5

Acid N-Heptilaminoundecanoic

LMS = 0,05 mg/kgO)

18250

000115-28-6

Acid hexaclorendometilentetrahidroftalic

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

Anhidridă hexaclorendometilentetrahidroftalică

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

1-Hexadecanol

 

18430

000116-15-4

Hexafluorpropilenă

LMS = ND

(LD = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

Hexametilendiamină

LMS = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

Diizocianat de hexametilenă

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

18670

000100-97-0

Hexametilentetramină

LMS (T) = 15 mg/kg(22) (exprimat ca formaldehidă)

18700

000629-11-8

1,6-Hexandiol

LMS= 0,05 mg/kg

18867

000123-31-9

Hidrochinonă

Vezi „1,4-Dihidroxibenzen"

18820

000592-41-6

1-Hexenă

LMS = 3 mg/kg

18880

000099-96-7

Acid p-hidroxibenzonic

 

18896

001679-51-2

4-(hidroximetil)-1-ciclohexan

LMS = 0,05 mg/kg

18897

016712-64-4

Acid 6-hidroxi-2 naftalencarboxilic

LMS = 0,05 mg/kg

18898

000103-90-2

N-(4-hidroxifenil) acetamidă

LMS = 0,05 mg/kg

19000

000115-11-7

Izobutenă

 

19060

000109-53-5

Izobutil vinii eter

CM = 5 mg/kg în PF

19110

004098-71-9

1-izocianat-3-izocianatometil -3,5,5 -trimetilciclohexan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

19150

000121-91-5

Acid izoftalic

LMS (T) = 5 mg/kg(43)

19180

000099-63-8

Diclorură de acid izoftalic

LMS (T) = 5 mg/kg(43) (exprimat ca acid izoftalic)

19210

001459-93-4

Izoftalat de dimetil

LMS = 0,05 mg/kg

19243

000078-79-5

Izopren

Vezi „2metil-1,3-butadienă"

19270

000097-65-4

Acid itaconic

 

19460

000050-21-5

Acid lactic

 

19470

000143-07-7

Acid lauric

 

19480

002146-71-6

Laurat de vinii

 

19490

000947-04-6

Lauralactamă

LMS = 5 mg/kg

19510

011132-73-3

Lignoceluloză

 

19540

000110-16-7

Acid maleic

LMS (T) = 30 mg/kg(4)

19960

000108-31-6

Anhidridă maleică

LMS (T) = 30 mg/kg(4) (exprimată ca acid maleic)

19975

000108-78-1

Melamină

Vezi „2,4,6-Triamino-1,3,5-triazină"

19990

000079-39-0

Metacrilamidă

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranta analitică)

20020

000079-41-4

Acid metacrilic

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

20050

000096-05-9

Metacrilat de alil

LMS = 0,05 mg/kg

20080

002495-37-6

Metacrilat de benzii

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

20110

000097-88-1

Metacrilat de butii

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

20140

002998-18-7

Metacrilat de sec-butil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)


(1)

(2)

(3)

(4)

20170

000585-07-9

Metacrilat de tert-butil

LMS (T> 6 mg/kg(37)

20260

000101-43-9

Metacrilat de ciclohexil

LMS = 0,05 mg/kg

20410

002082-81-7

Diesteral acidului metacrilic cu 1,4 -butandiol

LMS = 0,05 mg/kg

20440

000097-90-5

Diesteral acidului metacrilic cu etilenglicol

LMS = 0,05 mg/kg

20530

002867-47-2

Metacrilat de 2-(dimetilamino)-etil

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranta analitică)

20590

000106-91-2

Metacrilat de 2,3-epoxipropil

CMA =0,02 mg/6 dm2

20890

000097-63-2

Metacrilat de etil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21010

000097-86-9

Metacrilat de izobutil

LMS (T> 6 mg/kg(37)

21100

004655-34-9

Metacrilat de izopropil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21130

000080-62-6

Metacrilat de metil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21190

000868-77-9

Monometacrilat de etilenglicol

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21280

002177-70-0

Metacrilat de fenil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21340

002210-28-8

Metacrilat de propil

LMS (T) = 6 mg/kg(37)

21370

010595-80-9

Metacrilat de 2-sulfoetil

CMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

21400

054276-35-6

Metacrilat de sulfopropil

CMA =0,05 mg/6 dm2

21460

000760-93-0

Anhidridă metacrilică

LMS (T)= 6 mg/kg(37)

21490

000126-98-7

Metacrilonitril

LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, analitică inclusă)

toleranta

21520

001561-92-8

Meta-alil-sulfonat de sodiu

LMS = 5 mg/kg

21550

000067-56-1

Metanol

 

21640

000078-79-5

2-Metil-1,3-butadienă

CM = 1 mg/kg în PF sau LMS = ND (LD = incluzând toleranta analitică)

= 0,02 mg/kg

21730

000563-45-1

3-Metil-1-butenă

CMA = 0,006 mg/6 dm2. Pentru utilizare numai în polipropilenă.

21765

106246-33-7

4,4' bismetilen (3 cloro-2,6 dietilealanină

CMA =0,05 mg/6 dm2

21821

000505-65-7

1,4-(metilendioxi) butan

Vezi „1,4 butandiol formol"

21940

000924-42-5

N-Metilolacrilamidă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

21970

000923-02-4

N-Metilolmetacrilamidă

LMS = 0,05 mg/kg

22150

000691-37-2

4-Metil-1-pentenă

LMS = 0,05 mg/kg

22210

000098-83-9

alfa-Metilstiren

LMS = 0,05 mg/kg

22331

025513-64-8

Amestec de 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan (35-45% m/m) si 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan (55-65% m/m)

CMA = 5 mg/6 dm2

22332

028679-16-5

Amestec de 2,2,4-trimetilhexan -1,6 -diizocianat (40% m/m) si 2,4,4 trimetilhexan-1,6 diizocianat (60% m/m)

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

22350

000544-63-8

Acid miristic

 

22360

001141-38-4

Acid 2,6 -Naftalendicarboxilic

LMS = 5 mg/kg

22390

000840-65-3

2,6 -Naftalendicarboxilat de dimetil

LMS = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

Diizocianat de 1,5-naftalină

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

22437

000126-30-7

Neopentilglicol

Vezi „2,2-dimetil-1,3 propandiol"

22450

009004-70-0

Nitroceluloză

 

22480

000143-08-8

1-Nonanol

 

22550

000498-66-8

Norbornenă

Vezi „Biciclo[2.2.1]2-heptenă"

22570

000112-96-9

Izocianat de octadecil

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

22600

000111-87-5

1-Octanol

 

22660

000111-66-0

1-Octenă

LMS = 15 mg/kg

22763

000112-80-1

Acid oleic

 

22775

000144-62-7

Acid oxalic

LMS (T) = 6 mg/kg(29)


(1)

(2)

(3)

(4)

22778

007456-68-0

4,4'-oxibis (benzensulfonil azidă)

CMA= 0,05 mg/6 dm2

22780

000057-10-3

Acid palmitic

 

22840

000115-77-5

Pentaeritritol

 

22870

000071-41-0

1-Pentanol

 

22900

000109-67-1

1-Pentenă

LMS = 5mg/kg

22932

001187-93-5

Eter de perfluorometil perfluorovinil

LMS = 0,05 mg/kg. Se utilizează numai pentru antiaderentă.

22937

001623-05-8

Perfluorpropil perfluorvinil eter

LMS = 0,05 mg/kg

22960

000108-95-2

Fenol

 

23050

000108-45-2

1,3-Fenilendiamină

LMS= ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranta analitică)

23070

000102-39-6

Acid (1,3-fenilendioxi) diacetic

CMA= 0,05 mg/6 dm2

23155

000075-44-5

Fosgen

Vezi „Oxiclorură de carbon"

23170

007664-38-2

Acid fosforic

 

23175

000122-52-1

Fosfit de trietil

CM = ND (LD = 1 mg/kg în PF)

23187

 

Acid ftalic

Vezi „Acid tereftalic"

23200

000088-99-3

Acid o-ftalic

 

23230

000131-17-9

Ftalat de dialil

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

23380

000085-44-9

Anhidridă ftalică

 

23470

000080-56-8

alfa-Pinen

 

23500

000127-91-3

beta-Pinen

 

23547

009016-00-6 063148-62-9

Polidimetilsiloxan (Greutate Moleculară > 6800)

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

23590

025322-68-3

Polietilenglicol

 

23651

025322-69-4

Polipropilenglicol

 

23740

000057-55-6

1,2-Propandiol

 

23770

000504-63-2

1,3-Propandiol

LMS = 0,05 mg/kg

23800

000071-23-8

1-Propanol

 

23830

000067-63-0

2-Propanol

 

23860

000123-38-6

Propionaldehidă

 

23890

000079-09-4

Acid propionic

 

23920

000105-38-4

Propionat de vinii

LMS (T) = 6 mg/kg(2) (exprimat ca acetaldehidă)

23950

000123-62-6

Anhidridă propionică

 

23980

000115-07-1

Propilenă

 

24010

000075-56-9

Oxid de propilenă

CM = 1 mg/kg în PF

24051

000120-80-9

Pirocatehol

Vezi „1,2-Dihidroxibenzen"

24057

000089-32-7

Anhidridă piromelitică

LMS = 0,05 mg/kg (exprimată ca acid piromelitic)

24070

073138-82-6

Acizi rezinici

 

24072

000108-46-3

Rezorcinol

Vezi „1,3-Dihidroxibenzen"

24073

000101-90-6

Rezorcinol-diglicil-eter

CMA = 0,005 mg/6 dm2. Nu se utilizează la polimerii ce vin în contact direct cu produsele alimentare si al căror simulant este simulantul D, asa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare. Se utilizează numai pentru contact indirect cu alimentele (stratul următor PET-ului).

24100

008050-09-7

Colofoniu

 

24130

008050-09-7

Gumă de colofoniu

Vezi „Colofoniu"

24160

008052-10-6

Răsină de ulei de tal

 

24190

008050-09-7

Răsină de lemn

Vezi „Colofoniu"


(1)

(2)

(3)

(4)

24250

009006-04-6

Cauciuc, natural

 

24270

000069-72-7

Acid salicilic

 

24280

000111-20-6

Acid sebacic

 

24430

002561-88-8

Anhidridă sebacică

 

24475

001313-82-2

Sulfura de sodiu

 

24490

000050-70-4

Sorbitol

 

24520

008001-22-7

Ulei de soia

 

24540

009005-25-8

Amidon alimentar

 

24550

000057-11-4

Acid stearic

 

24610

000100-42-5

Stiren

 

24760

026914-43-2

Acid stirensulfonic

LMS = 0,05 mg/kg

24820

000110-15-6

Acid succinic

 

24850

000108-30-5

Anhidridă succinică

 

24880

000057-50-1

Zaharoză

 

24886

046728-75-0

Acid 5 -Sulfoizoftalic, sare de monolitiu

LMS = 5 mg/kg si pentru litiu LMS (T) = 0,6 mg/kg (exprimat ca litiu)

24887

006362-79-4

Acid 5-Sulfoizoftalic, sare de monosodiu

LMS = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

5-Sulfoizoftalat de dimetil, sare monosodică

LMS = 0,05 mg/kg

24903

068425-17-2

Sirop hidrogenat din hidroliza amidonului

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

24910

000100-21-0

Acid tereftalic

LMS = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

Diclorură de acid tereftalic

LMS (T) = 7,5 mg/kg (exprimată ca acid tereftalic)

24970

000120-61-6

Tereftalat de dimetil

 

25080

001120-36-1

1 -Tetradecenă

LMS = 0,05 mg/kg

25090

000112-60-7

Tetraetilenglicol

 

25120

000116-14-3

Tetrafluoretilenă

LMS = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9

Tetrahidrofuran

LMS = 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N, N, N', N'-Tetracis (2-hidroxipropil) etilendiamină

 

25210

000584-84-9

2,4-Diizocianat de toluen

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

25240

000091-08-7

2,6-Diizocianat de toluen

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

25270

026747-90-0

2,4-Diizocianat de toluen, dimer

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO)(26)

25360

 

Trialchil (C5-C15) acetat de 2,3-epoxipropil

CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)

25380

 

Trialchil (C7-C 17) acetat de vinii (= versatat de vinii)

CMA= 0,05 mg/6 dm2

25385

000102-70-5

Trialilamină

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 6 la norme

25420

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazină

LMS = 30 mg/kg

25450

026896-48-0

Triciclodecandimetanol

LMS=0,05 mg/kg

25510

000112-27-6

Trietilenglicol

 

25540

000528-44-9

Acid trimelitic

LMS (T) = 5 mg/kg(35)

25550

000552-30-7

Anhidridă trimelitică

LMS (T) = 5 mg/kg(35) (exprimat ca acid trimelitic)

25600

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropan

LMS = 6 mg/kg

25840

003290-92-4

Trimetacrilat de 1,1,1 -trimetilolpropan

LMS = 0,05 mg/kg

25900

000110-88-3

Trioxan

LMS = 5 mg/kg

25910

024800-44-0

Tripropilenglicol

 

25927

027955-94-8

1,1,1 -Tris (4-hidroxifenil) etan

CM = 0,5 mg/kg în PF.

Pentru utilizare numai în policarbonati

25960

000057-13-6

Uree

 

26050

000075-01-4

Clorură de vinii

Vezi art. 22 si 23 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare.

26110

000075-35-4

Clorură de viniliden

CM = 5 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD = 0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

Fluorură de viniliden

LMS = 5 mg/kg

26155

001072-63-5

1-Vinilimidazol

CM = 5 mg/kg în PF

26170

003195-78-6

N-Vinil-N-metilacetamidă

CM = 2 mg/kg în PF

26305

000078-08-0

Viniltrietoxisilan

LMS = 0,05 mg/kg. Ase utiliza numai în calitate de agent de tratare a suprafetelor.

26320

002768-02-7

Viniltrimetoxisilan

CM = 5 mg/kg în PF

26360

007732-18-5

Apă

În conformitate cu Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA B

Lista de monomeri si alte materii prime care pot fi utilizate până la obtinerea deciziei de includere în sectiunea A

 

REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restrictii si/sau specificatii

(1)

(2)

(3)

(4)

13050

000528-44-9

Acid 1,2,4 benzentricarboxilic

Vezi „acid trimetilic"

15730

000077-73-6

Diciclopentadienă

 

18370

000592-45-0

1,4-Hexadienă

 

26230

000088-12-0

Vinilpirolidonă

 

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la norme)

 

LISTA

incompletă de aditivi care pot fi utilizati la producerea materialelor si obiectelor din material plastic

 

Introducere generală

1. Prezenta anexă contine lista:

a) substantelor încorporate în materialele din plastic, în scopul obtinerii unui efect tehnic în produsul finit, incluzând si „aditivii de polimerizare". Ele sunt destinate a fi prezente în produsul finit;

b) substantelor folosite pentru a asigura un mediu favorabil polimerizării.

în sensul prezentei anexe, substantele la care se face referire la lit. a) si b) se numesc în continuare aditivi.

în sensul prezentei anexe, aditiv de polimerizare înseamnă orice polimer si/sau prepolimer si/sau oligomer care poate fi adăugat în plastice în scopul obtinerii unui efect tehnic, dar care nu se pot folosi în absenta altor polimeri ca principal component structural în produsul sau obiectul finit. Sunt incluse si substantele ce se pot adăuga pentru a asigura un mediu favorabil polimerizării.

Lista nu include:

a) substantele cu actiune directă în formarea polimerilor;

b) colorantii;

c) solventii.

2. Lista nu include următoarele substante autorizate chiar si în conditiile în care sunt introduse intentionat în materialele si obiectele din material plastic:

a) sărurile (inclusiv sărurile duble si sărurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu si sodiu ale

acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizati. Totusi, denumiri care contin „...acid (acizi), săruri" apar în listă, dacă nu sunt mentionati acizii liberi corespondenti;

b) sărurile (inclusiv sărurile duble si sărurile acide) de zinc ale acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizati. Pentru grupul acestor săruri se aplică LMS = 25 mg/kg (exprimată ca zinc). Aceeasi restrictie pentru zinc se aplică si:

(i) substantelor ale căror denumiri contin „...acid (acizi), săruri" si care apar în listă, dacă nu sunt mentionati acizii liberi corespondenti; (ii) substantelor la care se face referire în cuprinsul pct. 38

din notele prevăzute în anexa nr. 6 la norme. 3. Lista nu include nici următoarele substante, desi acestea pot fi prezente:

a) substante care pot fi prezente în produsul finit ca: impurităti în substantele folosite, intermediari de reactie sau produse de descompunere;

b) amestecuri ale substantelor autorizate.

Materialele si obiectele care contin substantele indicate la lit. a) si b) vor fi În conformitate cu cerintele stipulate în art. 3 si 4 din'Regulamentul (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare si de abrogare a directivelor 80/590/CEE si 89/109/CEE.'


4. Substantele vor avea o calitate tehnică bună în ceea ce priveste criteriile de puritate.

5. Lista contine următoarele informatii:

- coloana 1 (REF. Nr.): numărul de referintă CEE al substantelor din materialul de ambalare;

- coloana 2 (CAS Nr.): Numărul de registru CAS (Chemical Abstracts Service);

- coloana 3 (Denumirea): denumirea chimică;

- coloana 4 (Restrictii si/sau specificatii). Acestea pot include:

a) limita de migrare specifică (LMS);

b) cantitatea maximă permisă de substantă în materialul sau obiectul finit (CM);

c) cantitatea maximă permisă de substantă în materialul sau obiectul finit exprimată ca mg/6 dm2 din suprafata de contact cu alimentele (CMA);

d) orice alte restrictii mentionate expres;

e) orice tip de specificatie referitoare ia substantă sau la polimer.

6. Dacă o substantă care apare în listă ca un compus individual va fi exprimată printr-un termen generic, atunci restrictiile care se aplică acestei substante sunt acelea indicate pentru compusul individual.

7. În cazul în care există vreo neconcordantă între numărul CAS si denumirea chimică, denumirea chimică are prioritate fată de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordantă între numărul CAS raportat în EINECS si registrul CAS, are prioritate numărul CAS din registrul CAS.

 

SECTIUNEA A

Lista incompletă de aditivi integral autorizati

 

REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restrictii si/sau specificatii

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

Acid acetic

 

30045

000123-86-4

Acetat de butii

 

30080

004180-12-5

Acetat de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru)

30140

000141-78-6

Acetat de etil

 

30280

000108-24-7

Anhidridă acetică

 

30295

000067-64-1

Acetonă

 

30370

-

Acid acetilacetic, săruri

 

30401

-

Mono- si digliceride acetilate ale acizilor grasi

 

30610

 

Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici, provenind din uleiuri si grăsimi naturale si mono-, di- si triesterii lor de glicerina (inclusiv acizii grasi ramificati prezenti în cantităti naturale)

 

30612

-

Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici sintetici si mono-, di- si triesterii lor de glicerina

 

30960

-

Esteri ai acizilor alifatici, monocarboxilici (C6-C22) cu poliglicerină

 

31328

-

Acizi grasi obtinuti din uleiuri si grăsimi alimentare animale sau vegetale

 

31530

123968-25-2

Acrilat de 2,4-di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-hidroxifenil)- etil]fenil

LMS = 5 mg/kg

31542

174254-23-0

Acrilat de metil telomer cu ester al 1-dodecanetiol cu C-16-C18 alchil

CM= 0,5% (v/v) în PF

31730

000124-04-9

Acid adipic

 

33120

-

Monoalcooli alifatici, saturati, liniari, primari (C4-C24)

 

33350

009005-32-7

Acid alginic

 

33801

-

Acid n-alchil (C10-C13) benzen-sulfonic

LMS = 30 mg/kg

34281

-

Acizi alchil (C8-C22) sulfurici liniari primari cu un număr par de atomi de carbon

 

34475

-

Fosfit bazic de aluminiu si calciu, hidratat

 

34480

-

Fibre, pilitură si pulbere de aluminiu

 

34560

021645-51-2

Hidroxid de aluminiu

 

34690

011097-59-9

Hidroxicarbonat de aluminiu si magneziu

 

34720

001344-28-1

Oxid de aluminiu

 


(1)

(2)

(3)

(4)

34850

143925-92-2

Amine, bis oxidate (alchil gras-

CM = utilizate numai:

 

 

hidrogenate)

- în poliolefine 0,1% (m/m), dar nu în polietilene de joasă densitate, atunci când intră în contact direct cu alimentele pentru care factorul de reducere este mai mic de 3 (În conformitate cu prevederile normelor);

- în PET 0,25% (m/m) ce intră în contact direct cu alimentele, altele decât cele pentru care simulant este simulantul D, asa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare.

34895

000088-68-6

2-Aminobenzamida

LMS = 0,05 mg/kg

Se utilizează numai în PET pentru apă si băuturi.

35120

013560-49-1

Diesterul acidului 3-aminocrotonic cu eter tiobis (2-hidroxietilic)

 

35160

006642-31-5

6-amino-1,3 -dimtiluracil

LMS = 5 mg/kg

35170

000141-43-5

2-aminoetanol

LMS = 0,05 mg/kg

Nu se utilizează în polimeri care vin în contact direct cu alimentele, pentru care simulant este simulantul D, asa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare. Se utilizează numai pentru contactul indirect după stratul de PET.

35284

000111-41-1

N -(2- aminoetil) etanolamina

LMS = 0,05 mg/kg

Nu se utilizează în polimeri care vin în contact direct cu alimentele, pentru care simulant este simulantul D, asa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare. Se utilizează numai pentru contactul indirect după stratul de PET.

35320

007664-41-7

Amoniac

 

35440

001214-97-9

Bromură de amoniu

 

35600

001336-21-6

Hidroxid de amoniu

 

35840

000506-30-9

Acid arahidic

 

35845

007771-44-0

Acid arahidonic

 

36000

000050-81-7

Acid ascorbic

 

36080

000137-66-6

Palmitat de ascorbil

 

36160

010605-09-1

Stearat de ascorbil

 

36840

012007-55-5

Tetraborat de bariu

LMS (T) = 1 mg/kg exprimat ca bariu si LMS (T) = 6 mg/kg(23) exprimat ca bor. În conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare

36880

008012-89-3

Ceară de albine

 

36960

003061-75-4

Behenamidă

 

37040

000112-85-6

Acid behenic

 

37280

001302-78-9

Bentonită

 

37360

000100-52-7

Benzaldehidă

În conformitate cu nota 9 din anexa nr. 6 la norme

37600

000065-85-0

Acid benzoic

 

37680

000136-60-7

Benzoat de butii

 


(1)

(2)

(3)

(4)

37840

000093-89-0

Benzoat de etil

 

38080

000093-58-3

Benzoat de metil

 

38160

002315-68-6

Benzoat de propil

 

38510

136504-96-6

1,2-Bis (3-aminopropil) etilendiamină, polimer cu N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamină si 2,4,6-triclor-1,3,5-triazină

LMS = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-Bis (2-benzoxazolil) stilbenă

LMS = 0,05 mg/kg(i)

38810

080693-00-1

Difosfitde bis (2,6-di-tert-butil-4-metilfenil) pentaeritritol

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit si fosfat)

38840

154862-43-8

Bis (2,4 -dicumilfenil) pentaeritritol -difosfit

LMS = 5mg/kg (ca sumă a substantelor constituente, a formei oxidate a bis (2,4 -dicumilfenil) pentaeritritol fosfat si a produsului de hidroliză (2,4 -dicumilfenil)

38875

002162-74-5

Bis (2,6-diizopropilfenil) carbodiimidă

LMS= 0,05 mg/kg

Ase utiliza în stratul următor PET-ului.

38879

135861-56-2

Bis (3,4-dimetilbenziliden) sorbitol

 

38885

002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroxi-4-n-octiloxifenil)-1,3,5-triazină

LMS= 0,05 mg/kg

Numai pentru alimente apoase

38950

079072-96-1

Bis (4-etilbenziliden) sorbitol

 

39200

006200-40-4

Clorură de bis (2 - hidroxietil) - 2 -hidroxipropil - 3 -(dodeciloxi) metilamoniu

LMS = 1,8 mg/kg

39680

000080-05-7

2,2 - Bis (4 - hidrofenil) propan

LMS (T)= 0,6 mg/kg(28).

39815

182121-12-6

9,9-Bis (metoximetil) fluorenă

LMS = 0,05 mg/6 dm2

39890

087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0

Bis (metilbenziliden) sorbitol

 

39925

129228-21-3

3,3 - bis (metoximetil) - 2,5 - dimetil hexan

LMS = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

Bis (polietilenglicol) hidroximetilfosfonat

LMS = 0,06 mg/kg

40320

010043-35-3

Acid boric

LMS (T)=6 mg/kg(23) (exprimat ca bor) În conformitate cu Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare

40400

010043-11-5

Nitrură de bor

 

40570

000106-97-8

Butan

 

40580

000110-63-4

1,4-butandiol

LMS (T) = 5 mg/kg(24)

41040

005743-36-2

Butirat de calciu

 

41120

010043-52-4

Clorură de calciu

 

41280

001305-62-0

Hidroxid de calciu

 

41520

001305-78-8

Oxid de calciu

 

41600

012004-14-7 037293-22-4

Sulfoaluminat de calciu

 

41680

000076-22-2

Camfor

În conformitate cu nota 9 din anexa nr. 6 la norme

41760

008006-44-8

Ceară de Candelila

 

41840

000105-60-2

Caprolactamă

LMS(T)= 15mg/kg(5)

41960

000124-07-2

Acid caprilic

 

42080

001333-86-4

Negru de fum

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

42160

000124-38-9

Dioxid de carbon

 

42320

007492-68-4

Carbonat de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru)

42500

-

Sărurile acidului carbonic

 

42640

009000-11-7

Carboximetilceluloză

 


(1)

(2)

(3)

(4)

42720

008015-86-9

Ceară de Carnauba

 

42800

009000-71-9

Cazeină

 

42880

008001-79-4

Ulei de ricin

 

42960

064147-40-6

Ulei de ricin deshidratat

 

43200

-

Mono- si digliceride ale uleiului de ricin

 

43280

009004-34-6

Celuloză

 

43300

009004-36-8

Acetobutirat de celuloză

 

43360

068442-85-3

Celuloză regenerată

 

43440

008001-75-0

Cerezină

 

43480

064365-11-3

Cărbune activ

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

43515

-

Esterii acizilor grasi de ulei de cocos cu clorurile de colină

CMA=0,9 mg/6dm2

44160

000077-92-9

Acid citric

 

44640

000077-93-0

Citrat de trietil

 

45195

007787-70-4

Bromură de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru)

45200

001335-23-5

lodură de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru) si LMS = 1 mg/kgCi) (exprimat ca iod)

45280

-

Fibre de bumbac

 

45450

068610-51-5

Copolimerul de p-crezol-diciclopentadienă-izobutilenă

LMS = 5 mg/kg

45560

014464-46-1

Cristobalită

 

45600

003724-65-0

Acid crotonic

CMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33).

45640

005232-99-5

Ester al etilului cu acid 2 - ciano-3,3 -difenilacrilic

LMS = 0,05 mg/kg

45703

491589-22-1

Cis-1,2-acid ciclohexanedicarboxilic, sare de calciu

LMS = 5 mg/kg

45705

166412-78-8

Acid 1,2-ciclohexanedicarboxilic, ester de diisononil

 

45760

000108-91-8

Ciclohexilamină

 

45920

009000-16-2

Dammar

 

45940

000334-48-5

Acid n-decanoic

 

46070

010016-20-3

alfa-Dextrină

 

46080

007585-39-9

beta-Dextrină

 

46375

061790-53-2

Diatomită

 

46380

068855-54-9

Diatomită calcinată în flux cu var

 

46480

032647-67-9

Dibenziliden sorbitol

 

46700

 

5,7, - di - tert-butil - 3 - (3,4, - si 2,3 - di -metilfenil) - 3H - benzofuran - 2 - ona continând: a) 5,7 - di - tert - butii - 3 -(3,4 - dimetilfenil) - 3H - 2 benzofuranona (80-100% m/m) si b) 5,7-di-tert-butii - 3 - (2, 3 -dimetilfenil) - 3H - 2 benzofuranona (80-100% m/m)

LMS = 5 mg/kg

46720

004130-42-1

2,6-Di-tert-butil-4-etilfenol

CMA =4,8 mg/6 dm2

46790

004221-80-1

3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzoat de 2,4-di-tert-butilfenil

 

46800

067845-93-6

3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzoat de hexadecil

 

46870

003135-18-0

3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de dioctadecil

 


(1)

(2)

(3)

(4)

46880

065140-91-2

3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de monoetil, sare de calciu

LMS = 6 mg/kg

47210

026427-07-6

Polimer al acidului dibutiltiostanoic [= ploimer al tiobis (butil-tin sufidă)]

În conformitate cu specificatiile prevăzute anexa nr. 5 la norme

în

47440

000461-58-5

Dicianodiamidă

 

47540

027458-90-8

Di-tert-dodecil disulfidă

LMS = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

Dietilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg(3)

48460

000075-37-6

1,1-Difluoretan

 

 

48620

000123-31-9

1,4 -dihidroxibenzen

LMS = 0,6 mg/kg

 

48720

000611-99-4

4,4' -dihidroxibenzofenonă

LMS (T) = 6 mg/kg(i5)

 

48960

-

9,10 - dihidroxi acid stearic si oligomerii acestuia

LMS = 5 mg/kg

 

49485

134701-20-5

2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol

LMS = 1 mg/kg

 

49540

000067-68-5

Dimetil sulfoxid

 

 

51200

000126-58-9

Dipentaeritritol

 

 

51700

147315-50-2

2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexiloxi) fenol

LMS = 0,05 mg/kg

 

51760

025265-71-8 000110-98-5

Dipropilenglicol

 

 

52640

016389-88-1

Dolomită

 

 

52645

010436-08-5

cis -11 -eicosenamida

 

 

52720

000112-84-5

Erucamidă

 

 

52730

000112-86-7

Acid erucic

 

 

52800

000064-17-5

Etanol

 

 

53270

037205-99-5

Etilcarboximetilceluloză

 

 

53280

009004-57-3

Etilceluloză

 

 

53360

000110-31-6

N, N'-Etilenbisoleamidă

 

 

53440

005518-18-3

N, N'-Etilenbispalmitamidă

 

 

53520

000110-30-5

N, N'-Etilenbisstearamidă

 

 

53600

000060-00-4

Acid etilendiaminotetraacetic

 

 

53610

054453-03-1

Etilendiaminătetraacetat de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg(7) (exprimat ca cupru)

 

53650

000107-21-1

Etilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg(3)

 

54005

005136-44-7

Etilen-N-palmitamidă-N'-stearamidă

 

 

54260

009004-58-4

Etilhidroxietilceluloză

 

 

54270

-

Etilhidroximetilceluloză

 

 

54280

-

Etilhidroxipropilceluloză

 

 

54300

118337-09-0

2,2'-Etilidenbis (4,6-di-tert-butilfenil)

fluorfosfonit

LMS = 6 mg/kg

 

54450

-

Grăsimi si uleiuri alimentare de origine animală sau vegetală

 

 

54480

-

Grăsimi si uleiuri alimentare, hidrogenate de origine animală sau vegetală

 

 

54930

025359-91-5

Copolimerul formaldehidă-1-naftol [= Poli (1-hidroxinaftilmetan)]

LMS = 0,05 mg/kg

 

55040

000064-18-6

Acid formic

 

 

55120

000110-17-8

Acid fumărie

 

 

55190

029204-02-2

Acid gadoleic

 

 

55440

009000-70-8

Gelatină

 

 

55520

-

Fibre de sticlă

 

 

55600

-

Microsfere de sticlă

 

 


(1)

(2)

(3)

(4)

55680

000110-94-1

Acid glutaric

 

55910

736150-63-3

Gliceride, ulei de ricin mono-, hidrogenat, acetati

 

55920

000056-81-5

Glicerina

 

56020

099880-64-5

Dibehenat de glicerina

 

56360

-

Esteri ai glicerinei cu acidul acetic

 

56486

 

Esteri ai glicerinei cu acizi alifatici saturati liniari cu un număr par de atomi de carbon (C-14-C-18) Si cu acizi alifatici nesaturati liniari cu un număr par de atomi de carbon

(C-|6-C"I8)

 

56487

-

Esteri ai glicerinei cu acid butiric

 

56490

-

Esteri ai glicerinei cu acid erucic

 

56495

-

Esteri ai glicerinei cu acid 12-hidroxistearic

 

56500

-

Esteri ai glicerinei cu acid lauric

 

56510

-

Esteri ai glicerinei cu acid linoleic

 

56520

-

Esteri ai glicerinei cu acid miristic

 

56535

-

Esteri ai glicerinei cu acid nonanoic

 

56540

-

Esteri ai glicerinei cu acid oleic

 

56550

-

Esteri ai glicerinei cu acid palmitic

 

56570

-

Esteri ai glicerinei cu acid propionic

 

56580

-

Esteri ai glicerinei cu acid ricinoleic

 

56585

-

Esteri ai glicerinei cu acid stearic

 

56610

030233-64-8

Monobehenat de glicerina

 

56720

026402-23-3

Monohexanoat de glicerina

 

56800

030899-62-8

Monolaurat diacetat de glicerina

 

56880

026402-26-6

Monooctanoat de glicerina

 

57040

-

Monooleat de glicerina, ester cu acid ascorbic

 

57120

-

Monooleat de glicerina, ester cu acid citric

 

57200

-

Monopalmitat de glicerina, ester cu acid ascorbic

 

57280

-

Monopalmitat de glicerina, ester acid citric

 

57600

-

Monostearat de glicerina, ester cu acid ascorbic

 

57680

-

Monostearat de glicerina, ester cu acid citric

 

57800

018641-57-1

Tribehenat de glicerina

 

57920

000620-67-7

Triheptanoat de glicerina

 

58300

-

Glicină, săruri

 

58320

007782-42-5

Grafit

 

58400

009000-30-0

Gumă de guar

 

58480

009000-01-5

Gumă arabică

 

58720

000111-14-8

Acid heptanoic

 

59280

000100-97-0

Hexametilentetraamină

LMS(T) = 15 mg/kg (22) exprimată ca formaldehidă

59360

000142-62-1

Acid hexanoic

 

59760

019569-21-2

Huntit

 


(1)

(2)

(3)

(4)

59990

007647-01-0

Acid clorhidric

 

60025

-

Homopolimeri hidrogenati si/sau

În conformitate cu specificatiile prevăzute în

 

 

copolimeri hidrogenati compusi din 1-

anexa nr. 5 la norme. A nu se utiliza în obiectele

 

 

decen si/sau 1-dodecen si/sau 1-octen

care vin în contact cu produsele alimentare grase.

60030

012072-90-1

Hidromagnezită

 

60080

012304-65-3

Hidrotalcit

 

60160

000120-47-8

4-Hidroxibenzoat de etil

 

60180

004191-73-5

4-Hidroxibenzoat de izopropil

 

60200

000099-76-3

4-Hidroxibenzoat de metil

 

60240

000094-13-3

4-Hidroxibenzoat de propil

 

60480

003864-99-1

2-(2-Hidroxi-3,5-di-tert-butil-fenil)-5-clorbenzotriazol

LMS(T) = 30 mg/kg(i9)

60560

009004-62-0

Hidroxietilceluloză

 

60880

009032-42-2

Hidroxietilmetilceluloză

 

61120

009005-27-0

Hidroxietilamidon

 

61390

037353-59-6

Hidroximetilceluloză

 

61680

009004-64-2

Hidroxipropilceluloză

 

61800

009049-76-7

Hidroxipropilamidon

 

61840

000106-14-9

Acid 12-hidroxistearic

 

62020

007620-77-1

Acid 12-Hidroxistearic, sare de litiu

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

62140

006303-21-5

Acid hipofosforos

 

62240

001332-37-2

Oxid de fier

 

62245

012751-22-3

Fosfură de fier

Numai pentru polimerii si copolimerii PET

62280

009044-17-1

Copolimerde izobutilenă-butenă

 

62450

000078-78-4

Izopentan

 

62640

008001-39-6

Ceară japoneză

 

62720

001332-58-7

Caolin

 

62800

-

Caolin calcinat

 

62960

000050-21-5

Acid lactic

 

63040

000138-22-7

Lactat de butii

 

63280

000143-07-7

Acid lauric

 

63760

008002-43-5

Lecitină

 

63840

000123-76-2

Acid levulinic

 

63920

000557-59-5

Acid lignoceric

 

64015

000060-33-3

Acid linoleic

 

64150

028290-79-1

Acid linolenic

 

64500

-

Săruri de lizină

 

64640

001309-42-8

Hidroxid de magneziu

 

64720

001309-48-4

Oxid de magneziu

 

64800

00110-16-7

Acid maleic

LMS (T) = 30 mg/kg (4)

64990

025736-61-2

Copolimerul sării de sodiu a anhidridei

În conformitate cu specificatiile prevăzute în

 

 

stiren-maleice

anexa nr. 5 la norme

65020

006915-15-7

Acid malic

 

65040

000141-82-2

Acid malonic

 

65520

000087-78-5

Manitol

 


(1)

(2)

(3)

(4)

65920

066822-60-4

Copolimer al clorurii de N-metacriloiloxietil- N,N - dimetil - N -carboximetilamoniu cu sarea de sodiu -octadecil metacrilat-etil metacrilat-ciclohexil metacrilat -N - vinii - 2 -pirolidina

 

66200

037206-01-2

Metilcarboximetilceluloză

 

66240

009004-67-5

Metilceluloză

 

66560

004066-02-8

2,2'-Metilenbis(4-metil-6-ciclo-hexilfenol)

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'-Metilenbis[4-metil-6-(1-metilciclo-hexil)fenol]

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

Metiletilceluloză

 

66695

-

Metilhidroximetilceluloză

 

66700

009004-65-3

Metilhidroxipropilceluloză

 

66755

002682-20-4

2-Metil-4-izotiazolin-3-onă

LMS = 0,5 mg/kg

Ase utiliza numai în dispersii si emulsii apoase de polimeri si în concentratii care nu provoacă un efect antimicrobian la suprafata polimerului sau pe alimentele propriu-zise.

66905

000872-50-4

N-metilpirolidina

 

66930

068554-70-1

Metilsilsquioxan

Monomerul rezidual în metilsilsquioxan: <1 mg metiltrimetoxisilan/kg al metilsilsquioxanului

67120

012001-26-2

Mică

 

67155

 

Amestec de 4-(2 benzoxazolil)-4'-(5 metil-2-benzoxazolil)stilben, 4,4'-bis(2-benzoxazolil)stilben si 4,4,-bis(5-metil-2-benzoxazolil) stilben)

Nu mai mult de 0,05% m/m (cantitate de substantă utilizată/cantitate de formulare). În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

67180

 

Amestec (50% m/m) din esterul n-decil n-octil al acidului ftalic, esterul di-n-decil al acidului ftalic (25% m/m), esterul di-n-octil al acidului ftalic(25% m/m)

LMS = 5 mg/kg (D

67200

001317-33-5

Disulfură de molibden

 

67840

 

Acizi montanici si/sau esterii lor cu etilenglicol si/sau cu 1,3-butandiol si/sau cu glicerina

 

67850

008002-53-7

Ceară montană

 

67891

000544-63-8

Acid miristic

 

68040

003333-62-8

7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarină

 

68078

027253-31-2

Acid neodecanoic, sare de cobalt

LMS(T)= 0,05 mg/kg (exprimat ca acid neodecanoic) si LMS(T)= 0,05 mg/kg 04) (exprimat ca si cobalt). Nu se utilizează în polimerii care vin în contact cu alimentele si pentru care se foloseste simulantul D, asa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002. cu modificările si completările ulterioare

68125

037244-96-5

Nefelin sienit

 

68145

080410-33-9

2,2',2"-Nitrilo[trietiltris(3,3',5,5,-tetra-tert-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil)fosfit]

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit si fosfat)

68960

000301-02-0

Oleamidă

 


(1)

(2)

(3)

(4)

69040

000112-80-1

Acid oleic

 

69760

000143-28-2

Alcool oleilic

 

69920

000144-62-7

Acid oxalic

LMS(T)= 6 mg/kg (29)

70000

070331-94-1

2,2'-Oxamidobis[etil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)-propionat]

 

70240

012198-93-5

Ozocherită

 

70400

000057-10-3

Acid palmitic

 

70480

000111-06-8

Acid palmitic, ester butilic

 

71020

000373-49-9

Acid palmitoleic

 

71440

009000-69-5

Pectină

 

71600

000115-77-5

Pentaeritritol

 

71635

025151-96-6

Dioleat de pentaeritritol

LMS = 0,05 mg/kg.

Nu se utilizează în polimerii care vin în contact cu alimentele si pentru care se foloseste simulantul D, asa cum este prevăzut în art. 19 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare.

71670

178671-58-4

Pentaeritritol tetracis (2-ciano-3,3-difenilacrilat)

LMS = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

Pentaeritritol tetracis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)-propionat]

 

71720

000109-66-0

Pentan

 

71960

003825-26-1

Acid perfluorooctanoic, sare de amoniu

Se utilizează numai în obiecte cu mai multe utilizări, sintetizate la temperaturi înalte.

72640

007664-38-2

Acid fosforic

 

73160

-

Fosforat de mono- si di-n-alchil (C16 si C18)

LMS = 0,05 mg/kg

73720

000155-96-8

Fosfat de tricloretil

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranta analitică)

74010

145650-60-8

Fosfit de bis(2,4-di-tert-butil-6-metilfenil)etil

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit si fosfat)

74240

031570-04-4

Fosfat de tris(2,4-di-tert-butilfenil)

 

74480

000088-99-3

Acid o-ftalic

 

74560

000085-68-7

Ester benzii butii al acidului ftalic

Ase utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale si obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale si obiecte de unică folosintă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu exceptia formulelor de început si de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor

nr. 387/251/2002 pentru'aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială, cu modificările si completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentratii de până la 0,1% din produsul finit.

LMS = 30 mg/kg de simulant de aliment

74640

000117-81-7

Ester bis(2-etilhexil) al acidului ftalic

Ase utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale si obiecte cu mai multe utilizări care intră în contact cu alimente fără grăsime;

b) agent tehnic de suport în concentratii de până la 0,1% din produsul finit.

LMS = 1,5 mg/kg de simulant de aliment


(1)

(2)

(3)

(4)

74880

000084-74-2

Esterdibutil al acidului ftalic

Ase utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale si obiecte cu mai multe utilizări, care intră în contact cu alimente fără grăsime;

b) agent tehnic de suport în poliolefine, în concentratii de până la 0,05% din produsul finit. LMS = 0,3 mg/kg de simulant de aliment.

75100

068515-48-0 028553-12-0

Diesteri cu alcooli primari saturati cu catene ramificate C8-C10, cu mai mult de 60% Cg ai acidului ftalic.

Ase utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale si obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale si obiecte de unică folosintă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu exceptia formulelor de început si de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor

nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentratii de până la 0,1 % din produsul finit.

LMS(T) = 9 mg/kg de simulant de aliment (42).

75105

068515-49-1 026761-40-0

Diesteri cu alcooli primari saturati cu catene ramificate Cg-C-n, cu mai mult de 90% C-io ai acidului ftalic.

Ase utiliza numai ca:

a) plastifiant în materiale si obiecte cu mai multe utilizări;

b) plastifiant în materiale si obiecte de unică folosintă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu exceptia formulelor de început si de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor

nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) agent tehnic de suport în concentratii de până la 0,1% din produsul finit.

LMS(T) = 9 mg/kg de simulant (42).

76320

000085-44-9

Anhidridă ftalică

 

76415

019455-79-9

Sarea de calciu a acidului pimelic

 

76463

-

Acid poliacrilic, săruri

LMS(T) = 6 mg/kg (36) (pentru acid acrilic)

76721

009016-00-6 063148-62-9

Polidimetilsiloxan (Greutate Moleculară > 6800)

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

76723

167883-16-1

Polidimetilsiloxan, 3-aminopropil saturat, polimer cu diciclohexilmetan-4,4' -diizocianat

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

76725

661476-41-1

Polidimetilsiloxan, 3-aminopropil saturat, polimer cu 1 -izocianato-3-izocianatometil-3,5,5 -trimetilciclohexan

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

76730

-

Polidimetilsiloxan, gama-hidroxipropilat

LMS = 6 mg/kg

76815

 

Poliesterul acidului adipic cu glicerinăul sau pentaeritritolul, cu acizii grasi lineari cu număr par de atomi de carbon (C-12 -C22)

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

76845

031831-53-5

Poliesterul 1,4-butandiolului cu caprolactonă

Restrictiile pentru nr. de referintă 14.260 si 13.720 se aplică În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme.


(1)

(2)

(3)

(4)

76866

 

Poliesteri ai 1,2 propandiolului si/sau 1,3-si/sau 1,4-butandiolului si/sau polipropilenglicol cu acidul adipic, care poate fi acoperit la sfârsit cu acid acetic sau acizi grasi C-12-C18 sau n-octanol si/sau n-decanol.

LMS = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

Polietilenglicol

 

77370

070142-34-6

Polietilenglicol- 30 dipolihidroxistearat

 

77600

061788-85-0

Esterde polietilenglicol cu ulei de ricin hidrogenat

 

77702

 

Esterde polietilenglicol cu acizi alifatici monocarboxilici (C6-C22) Si sulf atii lor de amoniu si sodiu

 

77732

"

Polietilen glicol (EO = 1-30, de obicei 5) eter de butii 2-ciano 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) acrilat

LMS = 0,05 mg/kg

Ase utiliza numai în PET.

77733

"

Polietilen glicol (EO = 1-30, de obicei 5) eter de butii 2-ciano 3-(4-hidroxifenil) acrilat

LMS = 0,05 mg/kg. Ase utiliza numai în PET.

77895

068439-49-6

Polietilenglicol (EO = 2-6) monoalchil (C16-C18)eter

LMS = 0,05 mg/kg si În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme.

77897

 

Polietilenglicol (EO = 1-50) monoalchil eter (liniar si ramificat C8-C20) sulfat, săruri

LMS = 5 mg/kg

79040

009005-64-5

Monolaurat de polietileneglicol sorbitan

 

79120

009005-65-6

Monooleat de polietilenglicol sorbitan

 

79200

009005-66-7

Monopalmitat de polietilenglicol sorbitan

 

79280

009005-67-8

Monostearat de polietilenglicol sorbitan

 

79360

009005-70-3

Trioleatde polietilenglicol sorbitan

 

79440

009005-71-4

Tristearatde polietilenglicol sorbitan

 

79600

009046-01-9

Eterul tridecilului polietilenglicol cu fosfatul

LMS = 0,05 mg/kg. Numai pentru materialele si obiectele ce vin în contact cu alimentele apoase, În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

79920

009003-11-6 106392-12-5

Poli (etilen propilen) glicol

 

80000

009002-88-4

Polietilenă pastă

 

80240

029894-35-7

Ricinoleatde poliglicerină

 

80640

-

Polioxialchil (C2-C4) dimetilpolisiloxan

 

80720

008017-16-1

Acizi polifosforici

 

80800

025322-69-4

Polipropilenglicol

 

81060

009003-07-0

Polipropilenă, pastă

 

81220

192268-64-7

Poli - [[6- [N-(2,2,6,6 -tetrametil- 4 -

piperidinil)-n-butilamino]-1,3,5-triazina-2,4

-diil][(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-

1,6-hexandiil-[(2,2,6,6-tetrametil-4-

piperidinil) imino]]-alfa- [N,N,N\NT-

tetrabutil-N"-(2,2,6,6-tetrametil

-4-piperidinil)-N"-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-

piperidinilamino)-hexil]-[1,3,5- triazina-

2,4,6-triamina]-omega-

N,N,N\NT-tetrabutil-1,3,5-triazina -2,4-

diamină

LMS = 5 mg/kg

81500

9003-39-8

Polivinilpirolidonă

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

81515

087189-25-1

Poli(glicerinat de zinc)

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimat ca zinc)


(1)

(2)

(3)

(4)

81520

007758-02-3

Bromură de potasiu

 

81600

001310-58-3

Hidroxid de potasiu

 

81760

 

Pudre, solzi si fibre de alamă, bronz, cupru, otel inoxidabil, cositor si aliaje de cupru, cositor si fer

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca cupru) LMS = 48 mg/kg (exprimat ca fer)

81840

000057-55-6

1,2-Propandiol

 

81882

000067-63-0

2-Propanol

 

82000

000079-09-4

Acid propionic

 

82080

009005-37-2

Alginatde 1,2-propilenglicol

 

82240

022788-19-8

Dilauratde 1,2-propilenglicol

 

82400

000105-62-4

Dioleatde 1,2-propilenglicol

 

82560

033587-20-1

Dipalmitatde 1,2-propilenglicol

 

82720

006182-11-2

Distearatde 1,2-propilenglicol

 

82800

027194-74-7

Monolaurat de 1,2-propilenglicol

 

82960

001330-80-9

Monooleat de 1,2-propilenglicol

 

83120

029013-28-3

Monopalmitat de 1,2-propilenglicol

 

83300

001323-39-3

Monostearat de 1,2-propilenglicol

 

83320

-

Propilhidroxietilceluloză

 

83325

-

Propilhidroximetilceluloză

 

83330

-

Propilhidroxipropilceluloză

 

83440

002466-09-3

Acid pirofosforic

 

83455

013445-56-2

Acid pirofosforos

 

83460

012269-78-2

Pirofilită

 

83470

014808-60-7

Cuart

 

83599

068442-12-6

Produsi de reactie ai esterului acidului oleic cu 2-mercaptoetil si dicloridimetilstaniu, sulfidă de sodiu si triclorometilstaniu

LMS (T) = 0,18 mg/kg (16) exprimat ca staniu

83610

073138-82-6

Acizi rezinici

 

83840

008050-09-7

Colofoniu

 

84000

008050-31-5

Esterde colofoniu cu glicerina

 

84080

008050-26-8

Esterde colofoniu cu pentaeritritol

 

84210

065997-06-0

Colofoniu hidrogenat

 

84240

065997-13-9

Ester de colofoniu hidrogenat cu glicerina

 

84320

008050-15-5

Esterde colofoniu hidrogenat cu metanol

 

84400

064365-17-9

Ester de colofoniu hidrogenat cu pentaeritritol

 

84560

009006-04-6

Cauciuc natural

 

84640

000069-72-7

Acid salicilic

 

85360

000109-43-3

Sebacat de dibutil

 

85601

-

Silicati naturali (cu exceptia azbestului)

 

85610

-

Silicati naturali silanatati (cu exceptia azbestului)

 

85680

001343-98-2

Acid silicic

 

85840

053320-86-8

Silicatde litiu, magneziu, sodiu

LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

86000

-

Acid silicic sililat

 

86160

000409-21-2

Carbură de siliciu

 

86240

007631-86-9

Dioxid de siliciu

 

86285

-

Dioxid de siliciu silanatat

 

86560

007647-15-6

Bromură de sodiu

 


(1)

(2)

(3)

(4)

86720

001310-73-2

Hidroxid de sodiu

 

87040

001330-43-4

Tetraborat de sodiu

LMS (T) = 6 mg/kg (23) exprimat ca bor. În conformitate cu Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare

87200

000110-44-1

Acid sorbic

 

87280

029116-98-1

Dioleat de sorbitan

 

87520

062568-11-0

Monobehenat de sorbitan

 

87600

001338-39-2

Monolaurat de sorbitan

 

87680

001338-43-8

Monooleat de sorbitan

 

87760

026266-57-9

Monopalmitat de sorbitan

 

87840

001338-41-6

Monostearat de sorbitan

 

87920

061752-68-9

Tetrastearat de sorbitan

 

88080

026266-58-0

Trioleat de sorbitan

 

88160

054140-20-4

Tripalmitat de sorbitan

 

88240

026658-19-5

Tristearat de sorbitan

 

88320

000050-70-4

Sorbitol

 

88600

026836-47-5

Monostearat de sorbitol

 

88640

008013-07-8

Ulei de soia epoxidat

LMS = 60 mg/kg. Cu toate acestea, în cazul garniturilor de etansare din PVC folosite pentru borcanele de sticlă care contin formulele de început si de continuare, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau care contin alimente prelucrate pe bază de cereale si alimente pentru sugari si copii mici, LMS = 30 mg/kg. În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

88800

009005-25-8

Amidon alimentar

 

88880

068412-29-3

Amidon hidrolizat

 

88960

000124-26-5

Stearamidă

 

89040

000057-11-4

Acid stearic

 

89120

000123-95-5

Acid stearic, ester butilic

 

89200

007617-31-4

Stearat de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca cupru)

89440

-

Esterii acidului stearic cu etilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg (3)

90720

058446-52-9

Stearoilbenzoilmetan

 

90800

005793-94-2

Stearoil-2-lactilat de calciu

 

90960

000110-15-6

Acid succinic

 

91200

000126-13-6

Acetoizobutirat de zaharoză

 

91360

000126-14-7

Octaacetat de zaharoză

 

91840

007704-34-9

Sulf

 

91920

007664-93-9

Acid sulfuric

 

92030

010124-44-4

Sulfat de cupru

LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca cupru)

92080

014807-96-6

Talc

 

92150

001401-55-4

Acid tanic

În conformitate cu specificatiile JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives).

92160

000087-69-4

Acid tartaric

 

92195

-

Taurină, săruri

 

92205

057569-40-1

Diester al acidului tereftalic cu 2,2'-metilenbis (4-metil-6-tert-butilfenol)

 

92350

000112-60-7

Tetraetilenglicol

 


(1)

(2)

(3)

(4)

92640

000102-60-3

N, N, N', N'-Tetracis (2-hidroxipropil) etilendiamină

 

92700

078301-43-6

Polimerul 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoxipropil)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.1 1.2]-heneicosan-21-onă

LMS = 5 mg/kg

92930

120218-34-0

Tiodietanolbis (5-metoxicarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3-carboxilat)

LMS = 6 mg/kg

93440

013463-67-7

Dioxid de titan

 

93520

000059-02-9 010191-41-0

alfa-tocoferol

 

93680

009000-65-1

Gumă Tragacanth

 

93720

000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg

93760

000077-90-7

Tri-n-butil acetil citrat

 

94320

000112-27-6

Trietilenglicol

 

94960

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropan

LMS = 6 mg/kg

95000

028931-67-1

Trimetilolpropan trimetacrilatmetil metacrilat - copolimer

 

95020

6846-50-0

2,2,4-Trimetil-1,3-pentanediol diisobutirat

LMS = 5 mg/kg aliment. Ase utiliza numai în mănusile de unică folosintă.

95200

001709-70-2

1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris (3,5-di-tert-butil-4-hidroxibenzil) benzen

 

95270

161717-32-4

2,4,6-tris (tert-butil) fenil 2-butil-2-etil-1,3-propandiol fosfit

LMS = 2 mg/kg (ca sumă de fosfit, fosfat si produsi de hidroliză = TTBP)

95420

745070-61-5

1,3,5-tris (2,2-dimetilpropanamido)-benzen

LMS = 0,05 mg/kg aliment.

95725

110638-71-6

Vermiculit, produs de reactie cu citrat de litiu

LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

95855

007732-18-5

Apă

În conformitate cu Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare

95858

 

Ceruri, parafinice, rafinate, derivate din materii prime pe bază de petrol sau hidrocarburi sintetice

LMS = 0,05 mg/kg si În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme. A nu se utiliza în obiectele care vin în contact cu alimentele grase.

95859

-

Ceruri, rafinate, derivate din petrol sau hidrocarburi sintetice

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

95883

-

Uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din hidrocarburi provenind din petrol

În conformitate cu specificatiile prevăzute în anexa nr. 5 la norme

95905

013983-17-0

Wollastonit

 

95920

-

Rumegus si fibre din lemn, netratat

 

95935

011138-66-2

Gumă xantan

 

96190

020427-58-1

Hidroxid de zinc

LMS (T) = 25 mg/kg (38) (exprimat ca zinc)

96240

001314-13-2

Oxid de zinc

LMS (T) = 25 mg/kg (38) (exprimat ca zinc)

96320

001314-98-3

Sulfit de zinc

LMS (T) = 25 mg/kg (38) (exprimat ca zinc)


SECTIUNEA B

 Lista incompletă de aditivi la care se face referire în art. 13 alin. (11) din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact

cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

REF. Nr.

CAS Nr.

Denumirea

Restrictii si/sau specificatii

(1)

(2)

(3)

(4)

30180

002180-18-9

Sare de mangan a acidului acetic

LMS (T) = 0,6 mg/kg (1°) exprimat ca mangan

31500

025134-51-4

Copolimer al acidului acrilic cu acrilat de 2-etilhexil

LMS (T) = 6 mg/kg (36) (exprimat ca acid acrilic) si LMS = 0,05 mg/kg (exprimat ca acrilat de 2-etilhexil)

31520

061167-58-6

Acrilat de 2-tert-butil-6- (3-tert-butil-2-hidroxi-5-metil-benzil)-4- metil - fenil

LMS = 6 mg/kg

31920

000103-23-1

adipat de bis (2- etilhexil)

LMS = 18 mg/kg O)

34130

-

Alchil, dimetilamine liniare cu număr par de atomi de carbon (C12-C20)

LMS = 30 mg/kg

34230

-

acizi alchil (C8-C12) sulfonici

LMS = 6 mg/kg

34650

151841-65-5

Bis hidroxi aluminiu [2,2'-bismetilen (4,6-di-tert butii fenil) fosfat]

LMS = 5 mg/kg

35760

001309-64-4

trioxid de antimoniu

LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimat ca antimoniu)

36720

017194-00-2

hidroxid de bariu

LMS (T) = 1 mg/kg C2) (exprimat ca bariu)

36800

010022-31-8

azotat de bariu

LMS (T) = 1 mg/kg (12) (exprimat ca bariu)

38000

000553-54-8

Sarea de litiu a acidului benzoic

LMS (T)= 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

38240

000119-61-9

benzofenonă

LMS = 0,6 mg/kg

38505

351870-33-2

Sarea disodică a acidului cis-endo-biciclo[2.2.1] heptan-2,3-dicarboxilic

LMS = 5 mg/kg.

Nu se utilizează cu polietilena în contact cu alimentele

acide. Puritate > 96%

38560

007128-64-5

2,5-bis (5- tert-butil-2-benzoxazolil) tiofen

LMS = 0,6 mg/kg

38700

063397-60-4

Bis (2-carbobutoxietil) staniu-bis (izooctil mercaptoacetat)

LMS = 18 mg/kg

38800

032687-78-8

N, N'-bis (3-(3,5-di-tert-butil-4 -huidroxifenil) propionil) hidrazidă

LMS = 15 mg/kg

38820

026741-53-7

Bis (2,4-di tert-butilfenil) pentaeritrol difosfit

LMS = 0,6 mg/kg

38940

110675-26-8

2,4-bis (dodeciltiometil)-6-metilfenol