MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 347/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 347            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 25 mai 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. - Ordonantă de urgentă privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

 

585. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului

 

592. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008

 

Acord-cadru de cooperare între Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.123. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala primară „Sfânta Maria” din Brăila

 

4.124. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti

 

4.125. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Bunul Păstor” din Ghiroda

 

4.126. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara

 

4.127. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila

 

4.128. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu

 

            Rectificări la :

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.038/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008;

            - Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 211/701/2009;

            - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009;

            - Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

 

Luând în considerare situatia economico-financiară actuală în contextul manifestării crizei economice în executia veniturilor bugetului general consolidat, este necesară, în primul rând, îmbunătătirea climatului de parteneriat între stat si contribuabilii viabili si de bună-credintă prin recunoasterea creantelor contribuabililor asupra bugetului la data emiterii certificatului de atestare fiscală si compensarea lor potrivit solicitării contribuabilului în scopul evitării blocajelor financiare, acumulării de arierate artificiale si a situatiilor litigioase nejustificate.

Pe de altă parte, administratia fiscală trebuie să îsi simplifice procedurile si să aplice principii de eficientă în colectarea veniturilor bugetare, să limiteze posibilitătile de evaziune fiscală în segmentul stabilirii obligatiilor si al colectării acestora, prin consolidarea competentelor si cresterea vitezei de reactie a organelor sale operative, prin luarea de măsuri asigurătorii în faza incipientă a investigatiilor si directionarea măsurilor de recuperare spre persoanele beneficiare ale veniturilor nefiscalizate prin atragerea lor în răspundere solidară, urmărindu-se de fapt corelarea tratamentului fiscal al administratiei fiscale cu comportamentul fiscal al contribuabilului fată de stat.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra executiei bugetare a veniturilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Măsuri în domeniul procedurilor fiscale

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în formă scrisă, în original sau copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează fată de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare.”

2. La articolul 47, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Desfiintarea totală sau partială, potrivit legii, a actelor administrative prin care s-au stabilit creante fiscale principale atrage desfiintarea totală sau partială a actelor administrative prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale anulate, chiar dacă acestea au devenit definitive în sistemul căilor administrative de atac.”

3. La articolul 78, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităti fără personalitate juridică sunt declarati inactivi si le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11)si (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, dacă îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

a) nu îsi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat că nu functionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.”

4. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati în stare de insolventă sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.”

5. La articolul 81, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În caz de inactivitate temporară sau în cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, în functie de necesitătile administrării obligatiilor fiscale. Asupra termenelor si conditiilor va decide organul fiscal potrivit competentelor aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

6. La articolul 83, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Declaratia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin postă cu confirmare de primire. Declaratia fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distantă. în cazul impozitelor, taxelor si al contributiilor administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea declaratiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distantă se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(4) Nedepunerea declaratiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înstiintarea contribuabilului privind depăsirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. în cazul contribuabililor care au obligatia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligatiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, înstiintarea pentru nedepunerea declaratiilor si stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situatie.”

7. Articolul 112 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite si din oficiu sau la solicitarea altor autorităti publice, în cazurile si în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenta pe plătitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referintă, si neachitate până la data eliberării acestuia.

(3) În situatia în care se emit certificate de atestare fiscală în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, acestea vor cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold la sfârsitul lunii anterioare lunii de referintă si neachitate până la data eliberării acestora.

(4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. în cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

(5) În certificatul de atestare fiscală vor fi cuprinse orice alte mentiuni cu privire la situatia fiscală a contribuabilului, prevăzute prin ordin al ministrului finantelor publice.”

8. La articolul 115, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Pentru debitorii care se află sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, ordinea de stingere este următoarea:

a) obligatii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolventei, în ordinea vechimii, cu exceptia celor prevăzute în planul de reorganizare confirmat;

b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăti ale obligatiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea si plata acestora;

c) obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolventei, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situatia contribuabililor aflati în stare de faliment;

d) alte obligatii fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c). (4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea datoriilor prevăzută la alin. (1), cu cel putin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligatiilor fiscale.”

9. La articolul 115, alineatul (5) se abrogă.

10. După articolul 1221 se introduce un nou articol, articolul 1222, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1222

Majorări de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotărâre de dizolvare

(1) Pentru creantele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comertului, începând cu această dată nu se mai datorează si nu se calculează majorări de întârziere.

(2) În cazul în care prin hotărâre judecătorească irevocabilă a fost desfiintat actul care a stat la baza înregistrării dizolvării, se calculează majorări de întârziere între data înregistrării la registrul comertului a actelor de dizolvare si data rămânerii irevocabile a hotărârii de desfiintare.”

11. La articolul 164, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Suma reprezentând diferenta de pret si/sau cheltuielile prevăzute la alin. (1) si (4) se stabilesc de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod. Contestarea procesului-verbal se face potrivit procedurii prevăzute la titlul IX.”

12. La articolul 176, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele în care au fost înregistrati potrivit legii se scad din evidenta analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, în conditiile legii.”

13. La articolul 219, litera b1) a alineatului (1) si litera h) a alineatului (2) se abrogă.

14. La articolul 221, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 219-220 se aplică, după caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în cazul asocierilor si al altor entităti fără personalitate juridică, sanctiunile se aplică reprezentantilor acestora.”

15. La articolul 228, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru aplicarea Codului de procedură fiscală, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate emite ordine.”

 

CAPITOLUL II

Repunerea în termen a înlesnirilor la plată care si-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice

 

Art. II. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligatiilor fiscale restante acordate în baza reglementărilor legale în materie beneficiază de mentinerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, cu toate efectele prevăzute de lege, în situatia în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

a) până la data de 30 septembrie 2008 au respectat termenele de plată si conditiile de mentinere a valabilitătii înlesnirilor la plată acordate în baza prevederilor legale în materie;

b) depun la organul fiscal competent în a cărui administrare fiscală se află, conform legii, până cel târziu 30 iunie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicită mentinerea efectelor înlesnirilor la plată, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice. în certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice, organele fiscale emitente vor mentiona distinct atât sumele rămase de plată din esalonările la plată acordate în baza reglementărilor legale în materie, cât si celelalte obligatii fiscale care nu au făcut obiectul acestor înlesniri la plată, în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea, cu exceptia celor prevăzute la alin. (9);

c) până la data de 31 iulie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor restante cuprinse în rate si neachitate până la această dată, precum si a altor obligatii fiscale decât cele care au făcut obiectul înlesnirilor la plată în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată, cu termene de plată până la data eliberării certificatului de atestare fiscală mentionate în acesta;

d) fac dovada constituirii garantiei prevăzute la alin. (7), după caz;

e) acordarea initială a înlesnirilor la plată s-a realizat cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

(2) Pentru sumele restante si care urmează să fie plătite până la data de 31 iulie 2009, se datorează majorări de întârziere în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Acestea se comunică de către organul fiscal competent până la data de 1 august 2009 si se achită nu mai târziu de data de 1 noiembrie 2009.

(3) Obligatiile fiscale principale si accesorii constatate de către organele de inspectie fiscală competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală se achită în cel mult 90 de zile de la termenul scadent, dar nu mai târziu de data de 25 decembrie a fiecărui an fiscal.

(4) Pentru debitorii care depun cererea prevăzută la alin. (1), măsurile de executare silită se suspendă în perioada cuprinsă între data depunerii si data solutionării cererii debitorului.

(5) Organul fiscal de administrare competent, conform legii, va solutiona cererea de mentinere a valabilitătii înlesnirii la plată prevăzută la alin. (1) în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. în situatia în care este necesară completarea documentatiei în vederea punerii în aplicare a prezentului articol, termenul de 45 de zile se calculează de la data depunerii întregii documentatii.

(6) Organul fiscal de administrare competent conform legii va comunica:

a) graficele de esalonare refăcute pentru sumele rămase de plată, fără a se depăsi termenul de finalizare a înlesnirii la plată aprobată initial;

b) cuantumul sumelor scutite la plată ca urmare a producerii efectelor înlesnirilor la plată acordate initial.

(7) În cazul în care garantia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creantelor fiscale, debitorul are obligatia constituirii unei noi garantii pentru sumele rămase de plată, până la următorul termen de plată din noul grafic de esalonare. Garantiile pot fi constituite prin consemnarea de mijloace bănesti la o unitate a Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau sub forma unei scrisori de garantie bancară.

(8) Beneficiază de toate efectele juridice ale înlesnirilor la plată debitorii care achită anticipat ratele din graficul de esalonare, dar nu au îndeplinit celelalte conditii de mentinere a valabilitătii înlesnirilor la plată, fără a mai fi necesară constituirea garantiei prevăzute la alin. (7), cu exceptia debitorilor pentru care contractul de vânzare-cumpărare de actiuni a fost desfiintat din vina cumpărătorului.

(9) Debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1) nu datorează obligatii fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale care au făcut obiectul scutirilor la plată, de la data nerespectării conditiilor legale de mentinere a valabilitătii înlesnirilor la plată si până la data solutionării cererii, cu exceptia celor deja stinse de către debitori, care nu se restituie si nu se compensează.

(10) În cazul în care se constată că de la data nerespectării conditiilor de mentinere a valabilitătii înlesnirilor la plată până la data solutionării cererii s-au încasat sume reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatii fiscale accesorii aferente, prin plată, compensare, executare silită si alte modalităti prevăzute de reglementările legale în materie si care sunt cuprinse în suma care face obiectul esalonării la plată, debitorii vor achita ratele esalonate până la concurenta sumelor rămase de plată, iar în cazul în care sunt cuprinse în suma care face obiectul scutirii la plată, acestea nu se restituie si nu se compensează.

(11) Prevederile alin. (1)-(10) se aplică în mod corespunzător si pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligatiilor reprezentând creante proprii ale institutiilor publice implicate în procesul de privatizare, precum si creantele fiscale sau de altă natură preluate în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

(12) În cazul institutiilor publice implicate în procesul de privatizare care au acordat înlesniri la plata obligatiilor restante din cele prevăzute la alin. (11), sumele de plată vor fi stabilite prin notificare a institutiei publice.

 

CAPITOLUL III

Măsuri pentru diminuarea evaziunii fiscale

 

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Garda Financiară se organizează ca institutie publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finantelor Publice, finantată de la bugetul de stat.

(3) Garda Financiară exercită controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscală, precum si alte fapte date prin lege în competenta sa.”

2. La articolul 3, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:


„(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale si speciale de dotare, însemnele distinctive si modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Gărzii Financiare stabileste relatiile de coordonare, colaborare si răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare, competentele si atributiile personalului care ocupă functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual. Regulamentul de organizare si functionare se aprobă de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.”

3. La articolul 4, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispozitiilor si obligatiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operatiunilor verificate, acte procedurale care pot constitui mijloace de probă, potrivit legii.”

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Garda Financiară, în exercitarea atributiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru constatarea împrejurărilor privind săvârsirea unor fapte prevăzute de legea penală, sesizând, după caz, organele de urmărire penală competente.”

5. La articolul 6, alineatele (3) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de către ministrul finantelor publice, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau de către comisarul general.

(7) La constatarea unor împrejurări privind săvârsirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, organele Gărzii Financiare întocmesc procese-verbale în baza cărora sesizează organele de urmărire penală cu privire la faptele constatate.”

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Procedura de aplicare, forma si continutul proceselor-verbale încheiate de Garda Financiară în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

7. La articolul 7, literele f)-h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) să constate acte si fapte care au avut ca efect evaziunea si frauda fiscală, să stabilească implicatiile fiscale ale acestora si să dispună, în conditiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îsi ascundă ori să îsi risipească averea si să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;

g) să legitimeze si să stabilească identitatea administratorilor unitătilor controlate, precum si a oricăror persoane implicate în săvârsirea faptelor constatate si să solicite acestora explicatii scrise, după caz;

h) să retină documente, în conditiile Codului de procedură fiscală, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, esantioane, mostre etc. si să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control. Analiza si examinarea probelor, esantioanelor si mostrelor, precum si expertizele tehnice se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate de depozitarea si manipularea mărfurilor confiscate fiind suportate din fondurile special alocate Gărzii Financiare prin bugetul de venituri si cheltuieli;”.

8. La articolul 7, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) si p), cu următorul cuprins:

,,o) să constituie si să utilizeze baze de date necesare pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte ilicite în domeniul fiscal;

p) să efectueze, în exercitarea controlului operativ si inopinant, monitorizări si verificări necesare prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de fraudă si evaziune fiscală.”

9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comisarii Gărzii Financiare sunt permanent la dispozitia serviciului, poartă uniformă cu însemne specifice si sunt dotati cu armament si mijloace de autoapărare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.”

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au săvârsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiară, denumiti în continuare contribuabili.

(2) În cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se înscriu si:

a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz; b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.

(3) În cazul situatiei prevăzute la alin. (2) lit. b), inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât si al reprezentantilor legali ai acesteia.

(4) Oficiul National al Registrului Comertului va comunica, în format electronic, în termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au fost declarate inactive din punct de vedere fiscal.”

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind sanctiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. (1), precum si date din documentele prevăzute la art. 2 alin. (2).”

3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Judecătorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează operatiunile prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală si/sau fapte prevăzute la art. 2 alin. (2).”

Art. VI. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (12) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(12) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritătile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor declarati inactivi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si va fi adusă la cunostinta publică în conformitate cu cerintele prevăzute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

2. La articolul 153, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11, precum si a persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidentă este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dacă încetează situatia care a condus la scoaterea din evidentă.”

3. La articolul 1563, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) În aplicarea prevederilor alin. (5) lit. b), organele fiscale competente în administrarea persoanelor prevăzute la alin. (3), respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, vor elibera, în scopul înmatriculării mijlocului de transport nou, un certificat care să ateste plata taxei, ale cărui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3), efectuate de persoanele prevăzute la alin. (3), în vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care să rezulte că nu se datorează taxa în România. Prin organe fiscale competente se întelege organele fiscale prevăzute la art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii

 

Art. VII. - Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru persoanele juridice aflate în inactivitate fiscală la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si pentru reprezentantii legali ai acestora, se realizează în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia.

Art. VIII. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 46.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 585.

 

ANEXA*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006)

 

STRUCTURA-CADRU DE ORGANIZARE

a institutiei prefectului

 


1) În municipiul Bucuresti, prefectul este ajutat de 3 subprefecti.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul-cadru de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

Constantin Nită

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 592.

 

ACORD-CADRU

de cooperare între Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc

 

Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc,

denumite în continuare părti contractante,

constiente de calitatea relatiilor economice si de cooperare fructuoase si avantajoase existente între cele două tări,

dorind să stabilească un cadru juridic care să favorizeze instituirea unui dialog permanent în vederea dezvoltării relatiilor economice, industriale, tehnice si stiintifice în interesul si avantajul reciproc al celor două tări,

recunoscând că un parteneriat economic activ este de natură să dinamizeze dialogul pe probleme economice, să sustină dezvoltarea economiilor celor două tări, îmbunătătind eficienta economică si bunăstarea popoarelor lor,

convinse că legăturile puternice dintre părtile contractante oferă noi oportunităti si creează un climat stabil, favorabil dezvoltării cooperării economice, industriale, tehnice si stiintifice,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante, având în vedere potentialul lor intern si aspiratiile lor economice nationale pe termen lung, se angajează să promoveze cooperarea bilaterală în toate domeniile de activitate, în special în sectoarele economic, industrial, tehnic si stiintific.

Obiectivele acestei cooperări sunt:

- dezvoltarea si prosperitatea industriilor nationale;

- promovarea cooperării economice, industriale si dezvoltarea stiintei si tehnologiilor;

- protectia mediului înconjurător;

- sprijinirea dezvoltării economiilor proprii si cresterea nivelului de trai din cele două tări.

 

ARTICOLUL 2

 

Cele două părti contractante vor sprijini cooperarea între institutiile cu atributii din domeniile economic, industrial, tehnic si stiintific si vor încuraja parteneriatul si schimbul de experientă si informatii în domenii de cooperare bilaterală identificate de comun acord si care pot face obiectul unor acorduri de cooperare specifice între cele două tări.

Părtile contractante convin să actioneze pentru a facilita dialogul între expertii din sectorul public si cel privat, tehnicieni, investitori si oameni de afaceri, în scopul realizării obiectivelor prezentului acord.


 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante convin să promoveze cooperarea dintre cele două tări în cadrul Comisiei mixte interguvernamentale româno-marocane de cooperare economică, denumită în continuare Comisia mixtă.

Lucrările/Reuniunile Comisiei mixte se vor desfăsura anual sau ori de câte ori se consideră necesar, la nivel ministerial, alternativ la Bucuresti si Rabat, la cererea uneia dintre părtile contractante. Fiecare dintre cele două delegatii va fi condusă de către ministrul afacerilor externe sau, în cazul în care participarea acestuia nu este posibilă, de către un alt membru al Guvernului.

 

ARTICOLUL 4

 

            Comisia mixtă se va preocupa de evaluarea si executia actiunilor de cooperare economică între cele două tări si va constitui principalul instrument de punere în practică a prezentului acord.

În îndeplinirea atributiilor sale, Comisia mixtă poate solicita asistenta functionarilor publici sau guvernamentali si a expertilor apartinând institutiilor părtilor contractante si poate constitui grupuri de lucru sectoriale sau comitete ad-hoc si permanente, însărcinate cu atributii specifice.

 

ARTICOLUL 5

 

În scopul îndeplinirii obiectivelor fixate de prezentul acord, Comisia mixtă va avea următoarele atributii:

- urmărirea aplicării prevederilor prezentului acord;

- evaluarea relatiilor de cooperare bilaterală si perspectivele dezvoltării acestora;

- promovarea cooperării economice în sectoarele de interes reciproc, facilitând întâlnirile dintre companiile din tările respective;

- informarea propriilor comunităti de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii, cadrul legal în materie etc;

- promovarea si dezvoltarea cooperării economice, industriale, tehnice si stiintifice între companiile private si publice, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea regulilor asumate prin angajamentele internationale, inclusiv a celor privind dreptul de proprietate intelectuală, în concordantă cu prioritătile politicii economice si de dezvoltare a părtilor contractante;

- actionează ca organ consultativ pentru părtile contractante în problematica aferentă cooperării economice, industriale, tehnice si stiintifice, propunând părtilor contractante măsuri pentru dezvoltarea relatiilor economice bilaterale, asa cum sunt ele definite în prezentul acord.

 

ARTICOLUL 6

 

            În vederea solutionării pe cale amiabilă a divergentelor care ar putea să apară din aplicarea prezentului acord, părtile contractante pot solicita în scris organizarea în cadrul Comisiei mixte a unei reuniuni de consultări.

            Reuniunea de consultări va avea loc în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării scrise.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări diplomatice prin care părtile contractante îsi comunică reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor juridice interne, necesare în acest scop.

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani, care poate fi reînnoită prin tacită reconductiune pentru perioade similare de 5 ani, dacă niciuna dintre părtile contractante nu notifică celeilalte părti, în scris, pe cale diplomatică, cu 6 luni înainte de expirarea acordului, intentia sa de a-l denunta.

Prezentul acord poate fi modificat prin consimtământul reciproc al părtilor contractante.

Denuntarea prezentului acord nu afectează proiectele sau contractele convenite în timpul perioadei sale de valabilitate. Cele două părti se angajează să mentină în vigoare contractele în curs de executie până la deplina lor realizare conform prevederilor convenite.

 

ARTICOLUL 8

 

            Începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind cooperarea economică si tehnică, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 1999, îsi încetează valabilitatea.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile prezentului acord nu vor afecta îndeplinirea obligatiilor internationale ale părtilor contractante decurgând din tratatele internationale la care ele sunt parte si nu vor prejudicia drepturile si obligatiile ce derivă din aderarea României la Uniunea Europeană.

Prezentul acord nu poate fi invocat sau interpretat pentru a desfiinta sau afecta în vreun fel obligatiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de-o parte, si Regatul Maroc, pe de altă parte.

Semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română, arabă si franceză, toate textele fiind egal autentice. în cazul unor diferente de interpretare, textul în limba franceză prevalează.

 

Pentru Guvernul României,

Lazăr Comănescu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Regatului Maroc,

Taib Fassi Fihri,

ministrul afacerilor externe si al cooperării


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala primară „Sfânta Maria” din Brăila

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala primară „Sfânta Maria”, cu sediul în municipiul Brăila, str. Golesti nr. 49, judetul Brăila, pentru nivelul de învătământ prescolar, limba de predare „română”, cu program normal, respectiv pentru nivelul de învătământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala primară „Sfânta Maria” din Brăila, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala primară „Sfânta Maria” din Brăila dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala primară „Sfânta Maria” din Brăila revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala primară „Sfânta Maria” din Brăila.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala primară „Sfânta Maria” din Brăila este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brăila, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Congregatia Jesu din Golesti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala primară „Sfânta Maria” din Brăila, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Brăila vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.123.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare”, cu sediul în localitatea Ploiesti, Bd. Petrolului nr. 16, judetul Constanta, pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” si „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia pentru Dezvoltare Umană - Filiala Ploiesti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” din Ploiesti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.124.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Crestină „Bunul Păstor” din Ghiroda

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Bunul Păstor”, cu sediul în localitatea Ghiroda, str. Sinaia nr. 45, judetul Timis, pentru nivelul de învătământ prescolar, limba de predare „română”, cu program normal si prelungit, respectiv pentru nivelul de învătământ primar, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Bunul Păstor” din Ghiroda, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1 este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Bunul Păstor” din Ghiroda dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Bunul Păstor” din Ghiroda revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Crestină „Bunul Păstor” din Ghiroda.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Crestină „Bunul Păstor” din Ghiroda este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia Crestină Misionară si de Caritate „East European Missions”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Crestină „Bunul Păstor” din Ghiroda, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.125.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Ioan Slavici”, cu sediul în localitatea Timisoara, str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr. 144, judetul Timis, pentru nivelul de învătământ liceal (rută directă), profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităti economice”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi/frecventă redusă/seral”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia pentru cultură si învătământ „Ioan Slavici” din Timisoara, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Ioan Slavici” din Timisoara, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.126.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul economic „Petre Aurelian”, cu sediul în localitatea Brăila, Str. Rubinelor nr. 16, judetul Brăila, pentru nivelul de învătământ liceal (rută directă), profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităti economice”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brăila, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia de învătământ, Stiintă si Cultură din Brăila, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul economic „Petre Aurelian” din Brăila, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Brăila vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.127.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 martie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie”, cu sediul în localitatea Târgu Jiu, str. Lt. Col. D. Petrescu nr. 9, judetul Gorj, pentru nivelul de învătământ prescolar, limba de predare „română”, cu program normal.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia „Congregatia Maestre Pie” din Târgu Jiu, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Maestre Pie” din Târgu Jiu, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.128.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.038/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 23, în loc de: „23. Josu Serghei, fiul lui Ioan si Valentina (fiica lui Tîmbaliuc Ivan, născut la 28.12.1914 în localitatea Căuseni, si Lidia), născut la data de 29 ianuarie 1974 în localitatea Hîncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti. (813/2003) Copii minori: Josu Maria, născută la data de 7.09.2004.” se va citi: „23. Josu Serghei, fiul lui Ivan si Valentina (fiica lui Tîmbaliuc Ivan, născut la 28.12.1914 în localitatea Căuseni, si Lidia), născut la data de 29 ianuarie 1974 în localitatea Hîncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti. (813/2003) Copii minori: Josu Maria, născută la data de 7.09.2004.”

 

- La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 84, în loc de: „84. Ureche Sergiu, fiul lui Anatolie si Valentina (fiica lui Sîrghi Tudor, născut în anul 1922 în localitatea Tighina), născut la data de 5 iulie 1989 în localitatea Turcani, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. Constructorilor nr. 8, ap. 42. (6.054/2004)” se va citi: „84. Ureche Sergiu, fiul lui Anatolie si Valentina (fiica lui Sîrghi Tudor, născut în anul 1922 în localitatea Tighina), născut la data de 5 iulie 1989 în localitatea Purcari, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. Constructorilor nr. 8, ap. 42. (6.054/2004)”.

 

- La Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 211/701/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 6/136/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 6 mai 2009, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la semnătura pentru ministrul dezvoltării regionale si locuintei, în loc de: „secretar de stat”se va citi: „secretar general adjunct”.

 

- La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 41, în loc de: „41. Golovatiuc Constanta, fiica lui Constantin si Sofia (fiica lui Manoli Andrei si Varvara, născută la 4.12.1915 în localitatea Ghetlone), născută la data de 28 august 1978 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 2, ap. 15. (4.927/2003)” se va citi: „41. Golovatiuc Constanta, fiica lui Constantin si Sofia (fiica lui Manoli Andrei si Varvara, născută la 4.12.1915 în localitatea Ghetlova), născută la data de 28 august 1978 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 2, ap. 15. (4.927/2003)”.

 

- La Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură si criteriile aplicabile evaluării prudentiale a achizitiilor si majorărilor participatiilor la o societate de servicii de investitii financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 24 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la art. 6 alin. (4) lit. c) si e), în loc de: „... institutia de credit vizată ...”si „... institutiei de credit vizate...” se va citi: „... S.S.I.R vizată ...”, respectiv „... S.S.I.R vizate ...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.