MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 344/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 344            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 22 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                        523. - Hotărâre privind metodologia de utilizare de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva a terenurilor forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează pentru înfiintarea si functionarea complexurilor de vânătoare si a crescătoriilor de vânat

 

                        555. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Washington la 3 decembrie 2008, la Acordul dintre Agentia Nucleară din România si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor si tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004

 

                        Amendament la Acordul dintre Agentia Nucleară din România si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor si tehnologiilor nucleare

 

                        556. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 iulie 2008 si 29 octombrie 2008 si la Paris la 11 decembrie 2008 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii", semnat la Bucuresti ia 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005

 

                        564. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

                        573. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

                        610. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui primar si a unui consiliu local

 

                        611. - Hotărâre pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru un primar si un consiliu local din data de 28 iunie 2009

 

                        612. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Ilfov, doamna Popa Caterina, prin acordul părtilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

                        542. - Decizie pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

                        1.059/555/306. - Ordin al ministrului finantelor publice, al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor, al ministrului transporturilor si al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la încheierea contractelor de lucrări

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind metodologia de utilizare de către Regia Natională a Pădurilor- Romsilva a terenurilor forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează pentru înfiintarea si functionarea complexurilor de vânătoare si a crescătoriilor de vânat

 

                        În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 134 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

                        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                        Art. 1. - Utilizarea de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, în scopul înfiintării de crescătorii de vânat sau de complexuri de vânătoare, de terenuri forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează se face în conditiile prezentei hotărâri.


                        Art. 2. -Terenurile prevăzute la art. 1 pe care se înfiintează crescătorii de vânat sau complexuri de vânătoare se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

                        Art. 3. - (1) Dreptul de utilizare a terenurilor potrivit prezentei hotărâri se exercită pe perioada în care acestea sunt în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva.

                        (2) Dovada detinerii în administrare, de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului se face cu amenajamentele silvice aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

                        Art. 4. - Înfiintarea si functionarea crescătoriilor de vânat sau a complexurilor de vânătoare administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva se realizează pe terenurile forestiere proprietate publică a statului care nu sunt solicitate pentru a fi retrocedate.

                        Art. 5. - Responsabilitatea respectării regimului silvic pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului pe care se înfiintează crescătorii de vânat si complexuri de vânătoare apartine Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

                        Art. 6. - Autorizatiile privind complexurile de vânătoare si crescătoriile de vânat înfiintate pe terenurile forestiere proprietate publică a statului, obtinute cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate pe toată durata pentru care au fost emise.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 523.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Washington la 3 decembrie 2008, la Acordul dintre Agentia Nucleară din România si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si  Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor si tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004

 

                        În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

                        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                        Articol unic. - Se aprobă Amendamentul, semnat la Washington la 3 decembrie 2008, la Acordul dintre Agentia Nucleară din România si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor si tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 97/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 1 martie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor

Nucleare,

Vajda Borbâla

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Agentiei Nucleare,

Ion Năstăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 555.

 


AMENDAMENT

la Acordul dintre Agentia Nucleară din România si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din

România si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor si tehnologiilor nucleare

 

                        Agentia Nucleară din România si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii,

                        actionând în conformitate cu art. VIII din Acordul dintre Agentia Nucleară din România si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor si tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004 (denumit în continuare Acord),

                        tinând cont că România este stat membru al Uniunii Europene si este parte la Tratatul Euratom si

                        actionând pentru a permite Guvernului României să se conformeze Tratatului Euratom si cerintelor Comisiei Europene,

                        au convenit următoarele:

 

 

ARTICOLUL I

 

                        La articolul IV alineatul 1, litera c) din Acord se va modifica si se va citi după cum urmează:

                        „c) stocarea în conditii de sigurantă si securitate a materialelor nucleare ale României, inclusiv îmbunătătirea metodelor de protectie si control pentru a reduce riscul de furt sau de posibilă deturnare a materialelor nucleare stocate în locatii de pe teritoriul României.”

 

ARTICOLUL II

 

                        1. Prezentul amendament se va aplica cu titlu provizoriu de la data semnării si va intra în vigoare la data notificării scrise, prin canale diplomatice, de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii că si-a îndeplinit toate procedurile interne aplicabile necesare pentru intrarea sa în vigoare.

                        2. Toate celelalte prevederi ale Acordului rămân neschimbate.

                        Drept care, subsemnatii, fiind pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat prezentul amendament.

                        Semnat la Washington, în duplicat, la 3 decembrie 2008, în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Agentia Nucleară din România,

Valică Gorea

Pentru Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România,

Vajda Borbâla

Pentru Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii,

William H. Tobey

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 iulie 2008 si 29 octombrie 2008 si la Paris la 11 decembrie 2008 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii", semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005

 

                        În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii", semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

                        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                        Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 10 iulie 2008 si 29 octombrie 2008 si la Paris la 11 decembrie 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii", semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 388/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Ileana Savu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 556.

 

*) Continutul scrisorilor reprezintă traducerea autorizată din limba engleză.

 


ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

 

Cabinet secretar de stat

Nr. 435794 Către: Domnul Raphael Alomar,

guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax: 331.47.55.37.52

De la: Domnul Eugen Teodorovici, secretar de stat

Ministerul Economiei si Finantelor Fax: 401.312.67.92

 

Subiect: Acordul de împrumut nr. 1480(2005) - proiectul Copiii Străzii

 

Nr. de pagini (inclusiv pagina de gardă):
                        Data: 10 iulie 2008

 

Stimate domn,

La solicitarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) si pe baza ultimelor date oferite de aceasta în Raportul privind stadiul proiectului, dorim să vă rugăm să luati în considerare prelungirea duratei de utilizare a primei transe trase în cadrul Acordului-cadru de împrumut mentionat mai sus, până în luna martie 2009.

Această prelungire este necesară avându-se în vedere următoarele:

1. Unitatea de management al proiectului (UMP) a fost constituită prin ordin al ministrului în luna martie 2007. în perioada martie 2007-septembrie 2007 au intervenit multe modificări în structura UMP, iar în luna octombrie 2007 a fost angajată o nouă echipă. Reînfiintarea UMP în lunile ce au urmat tragerii a condus la întârzieri.

2. Noua UMP a trebuit să reanalizeze activitătile si calendarul de realizare a acestora pentru a le putea alinia realitătii curente. Pe baza acestei analize au intervenit unele modificări în calendarul de implementare a proiectului.

3. În perioada noiembrie 2007-ianuarie 2008 a fost elaborat Manualul de implementare a proiectului.

4. În februarie 2008 a fost lansat primul concurs de subproiecte si în iunie 2008 a fost aprobată prin ordin al ministrului lista celor 9 subproiecte selectate. Un nou concurs va fi lansat la mijlocul lunii iulie 2008.

5. Până acum s-au cheltuit numai 49.085,41 euro din prima transă si alti 60.000 euro vor mai fi utilizati până la sfârsitul anului 2008. Prima transă va fi utilizată integral până în martie 2009.

Pe de altă parte, conform prevederii Acordului-cadru de împrumut, este improbabil ca următoarea transă (în jur de 33.000 euro) să fie trasă până în noiembrie 2008, avându-se în vedere cele de mai sus si faptul că această transă poate fi solicitată numai atunci când s-au cheltuit 90% din transa anterioară.

Asadar, dorim să vă rugăm să fiti de acord cu prelungirea perioadei în care poate fi utilizată prima transă si să ne acordati o amânare pentru perioada în care poate fi solicitată cea de-a doua transă.

Pe baza celor mentionate mai sus se impune si prelungirea datei de finalizare a proiectului, respectiv de la 2008 la 2010, si deci amendarea anexei nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut.

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sustinerea dumneavoastră, asteptăm cât mai curând răspunsul dumneavoastră.

 

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 


ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

 

Cabinet secretar de stat

Nr. 439002 Către: Domnul Raphael Alomar,

guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax: 331.47.55.37.52

De la: Domnul Eugen Teodorovici, secretar de stat

Ministerul Economiei si Finantelor Fax: 401.312.67.92

Subiect: Acordul de împrumut nr. 1480(2005) - proiectul Copiii Străzii

Nr. de pagini (inclusiv pagina de gardă): Data: 29 octombrie 2008

 

Stimate domn,

În completarea scrisorii noastre din 10 iulie 2008, vă rugăm să fiti de acord cu scutirea de comisionul pentru netragere datorat si scadent, aferent celei de-a doua transe ce ar fi trebuit solicitată până la data de 6 noiembrie 2008. A doua transă va fi solicitată în cursul lunii iulie 2009 si va avea un nivel minim de 330.000 euro.

Solicitarea va fi făcută în functie de evolutia proiectului si a aplicării noului mecanism de tragere introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007.

în speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sustinerea dumneavoastră, asteptăm cât mai curând răspunsul dumneavoastră cu privire la aprobarea oficială a scutirii de comisionul de netragere aferent primei si celei de-a doua transe si a prelungirii cu 2 ani a termenului de finalizare a proiectului.

 

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

                        BDCE

                        Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

                        Domnului Eugen Teodorovici, secretar de stat Ministerul Finantelor Publice, Str. Apolodor nr. 17 Sectorul 5, Bucuresti, România

                        Paris, 11 decembrie 2008

 

                        Subiect: F/P 1480(2005) - Initiativa Copiii Străzii

 

Stimate domnule Teodorovici,

Ca urmare a scrisorilor dumneavoastră din 10 iulie 2008 si 29 octombrie 2008 si a comunicărilor dintre serviciile noastre, doresc să vă confirm prin prezenta că BDCE este de acord cu solicitările transmise prin scrisorile mai sus mentionate, după cum urmează:

(i) o prelungire de 2 ani a datei estimate de finalizare a proiectului prevăzute în Acordul-cadru de împrumut. În urma acestei decizii, data estimată de finalizare a proiectului revizuită este acum 2010 în loc de 2008;

(ii) o prelungire de 9 luni a termenului de utilizare a primei transe de 600.000 euro, trasă pe 3 iulie 2007. În urma acestei decizii, termenul-limită revizuit de utilizare a transei este acum 31 martie 2009;

(iii) o scutire de comisionul de netragere aferent celei de-a doua transe conform art. 3.2 din Acordul-cadru de împrumut, avându-se în vedere amânarea cu 18 luni ce a intervenit în aplicarea calendarului din Rezolutia 1447 (plata comisioanelor de netragere) deja aprobat de Consiliul de administratie al BDCE în noiembrie 2007.

În urma acestei decizii se acordă o scutire de 9 luni pentru sumele datorate aferente celei de-a doua transe, până la data de 31 iulie 2009. Până la această dată se va vira o a doua transă în valoare de cel putin 330.000 euro pentru a evita plata comisionului de netragere aferent celei de-a doua transe.

 

Cu stimă,

Theodor Ivanov,

director,

Departamentul proiecte

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare

si pentru siguranta alimentelor

 

                        În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

                        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                        Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

                        1. La articolul 1, după litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) si u), cu următorul cuprins:

                        ,,r) unitate de crestere - orice unitate în care sunt crescute animale în vederea utilizării lor în scopuri experimentale;

                        s) unitate furnizoare - orice unitate care furnizează animale de experientă pentru a fi utilizate în scopuri experimentale;

                        t) unitate utilizatoare - orice unitate unde animalele sunt utilizate în scopuri experimentale;

                        u) animale de experientă - animale folosite sau destinate a fi folosite în scop stiintific ori experimental."

                        2. La articolul 3 litera b), punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

                        „3. efectuarea transporturilor de produse si subproduse de origine animală cu mijloace de transport neautorizate sanitar-veterinarsau neigienizate;".

                        3. La articolul 31, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

                        ,,a) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport animale vii, în călătorii de până la 65 km, precum si nedetinerea certificatului de înregistrare;".

                        4. La articolul 31 litera b), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

                        „1. nedetinerea autorizatiei de transportator sau a celei pentru mijlocul de transport animale vii;".

5. La articolul 31 litera b), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. nedetinerea atestatului de pregătire profesională în domeniul bunăstării si protectiei animalelor pentru personalul din centrele de colectare;".

6. La articolul 31 litera b), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. neefectuarea igienizării si dezinfectiei mijlocului de transport, precum si nedetinerea documentului sanitar-veterinar care să ateste acest lucru;".

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Următoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind protectia, bunăstarea si cresterea animalelor si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:

1. lipsa unui număr suficient de persoane care îngrijesc animalele si/sau îngrijirea animalelor de către persoane care nu au competenta profesională, cunostintele si aptitudinile corespunzătoare;

2. lipsa registrului de consultatii si tratamente;

3. lipsa registrului de evidentă si miscare;

4. lipsa evidentelor sanitare veterinare pentru ultimii 3 ani;

b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:

1. lipsa spatiului pentru izolarea si tratarea animalelor bolnave;

2. întretinerea necorespunzătoare a spatiului pentru izolarea si tratarea animalelor bolnave;

3. nerespectarea spatiului minim necesar stabilit pentru fiecare animal, conform legislatiei sanitare veterinare în vigoare, astfel încât acestuia să nu i se îngrădească libertatea de miscare si comportamentul;

c) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de către persoanele fizice, sau cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:

1. functionarea obiectivelor zootehnice fără autorizare sau înregistrare sanitară veterinară;

2. neaplicarea si nerespectarea normelor de bunăstare a animalelor privind construirea si întretinerea pardoselilor în adăposturile si padocurile de animale;

3. lipsa sau utilizarea unui asternut necorespunzător din punctul de vedere al calitătii si cantitătii acestuia;

4. lipsa protectiei fată de sursele de contaminare a echipamentelor de furajare si adăpare;

d) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de către persoanele fizice, sau cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de către persoanele juridice:

1. folosirea la tractiune a cabalinelor si a bovinelor sub vârsta de 2 ani sau în ultima lună de gestatie/prima lună de lactatie;

2. neasigurarea conditiilor minime de bunăstare a animalelor aflate pe păsune, respectiv umbrare si surse de apă;

3. nerespectarea repausului de boală sau a prescriptiilor medicale veterinare stabilite de personalul sanitar-veterinar, pentru recuperarea stării de sănătate, a capacitătii de productie si reproductie a animalelor;

e) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de către persoanele juridice:

1. lipsa aparatelor sau utilizarea aparatelor defecte ori fără etalonarea periodică efectuată si certificată de către o unitate specializată, pentru măsurarea si înregistrarea parametrilor de microclimat;

2. întretinerea animalelor într-un microclimat necores­punzător de temperatură, umiditate, curenti de aer, noxe;

3. întretinerea animalelor în adăposturi fără asigurarea unei luminozităti si a unui volum de aer corespunzător;

4. neefectuarea măsurilor de autocontrol al calitătii furajelor si apei utilizate pentru animale prin recoltarea si examinarea într-un laborator sanitar-veterinar autorizat conform normelor sanitare veterinare privind protectia si bunăstarea animalelor;

f) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de către persoanele juridice:

1. administrarea în hrana animalelor a furajelor alterate, înghetate, mucegăite sau neadmise pentru anumite categorii de vârstă, greutate si stări fiziologice, precum si hrănirea animalelor fără respectarea unui regim nutritiv corespunzător;

2. adăparea animalelor din surse de apă improprii consumului din punctul de vedere al potabilitătii, respectiv încărcătura microbiană, prezenta nitratilor, nitritilor, amoniacului, mirosuri si gusturi străine si cu o turbiditate peste 5°;

3. lipsa sistemelor de alarmă si avertizare în cazul defectării instalatiilor de adăpare, furajare si microclimat;

4. lipsa sau functionarea defectuoasă a echipamentelor alternative care să permită mentinerea parametrilor de microclimat în perioada reparării sistemului esential;

g) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, si cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:

1. sacrificarea animalelor fără asomare;

2. producerea de stimuli, suferinte si dureri evitabile în timpul asomării si sacrificării animalelor pentru consum propriu;

3. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele pentru miscarea si cazarea animalelor înainte de abatorizare;

4. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele pentru animalele care nu sunt livrate în containere sau custi;

5. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele pentru animalele livrate în containere;

6. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele referitoare la contentia animalelor înainte de asomare, sacrificare sau ucidere;

7. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele specifice pentru asomarea cu pistolul cu glonte captiv;

8. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele specifice pentru asomarea prin lovirea urmată de pierderea cunostintei;

9. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele specifice pentru asomarea prin electronarcoză;

10. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele specifice pentru asomarea prin expunerea la dioxid de carbon;

11. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele specifice pentru uciderea cu pistolul cu glonte liber sau puscă, în cazul vânatului mare de fermă si căprioare;

12. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele specifice pentru uciderea prin decapitarea si dislocarea gâtului, numai în cazul păsărilor;

13. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele specifice pentru uciderea prin electrocutare si prin utilizarea dioxidului de carbon;

14. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerintele specifice pentru ucidere în camera de vid pentru vânatul de crescătorie, fazani/prepelite/potârnichi;

15. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind sângerarea animalelor;

h) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:

1. neaplicarea normelor sanitare veterinare si de zooigienă cu referire la protectia si bunăstarea animalelor folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale, privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproductia, exploatarea, asistenta medicală si eutanasia, precum si lipsa spatiilor obligatorii pe flux tehnologic;

2. functionarea unitătilor care cresc, furnizează sau utilizează animale de experientă fără autorizare sanitară veterinară;

3. lipsa persoanei responsabile cu protectia si bunăstarea animalelor de experientă, numită în conditiile legii;

4. lipsa mijloacelor de identificare a câinilor, pisicilor si primatelor neumane crescute si folosite pentru experimente;

5. lipsa evidentelor obligatorii în unitătile de crestere, furnizare si utilizare a animalelor de experientă;

i) cu amendă de la 400 lei la 600 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:

1. neaplicarea si nerespectarea normelor de igienă privind întretinerea adăposturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stânelor, surselor de apă, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi si a sistemelor de evacuare si colectare a dejectiilor;

2. folosirea la reproductie a masculilor neautorizati, neverificati din punctul de vedere al stării de sănătate, suspecti de boli transmisibile prin montă, refuzul castrării reproducătorilor neautorizati, precum si folosirea pentru reproductie a femelelor bolnave sau suspecte de boli transmisibile prin montă;

3. întretinerea necorespunzătoare a reproducătorilor autorizati si nerespectarea regulilor sanitare veterinare de igienă a montei;

4. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare în statiunile de montă, punctele de însământări artificiale si în alte unităti de reproductie si selectie a animalelor;

5. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind functionarea statiilor si a centrelor de incubatie;

6. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protectia si bunăstarea în exploatatiile de porcine;

7. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protectia si bunăstarea în exploatatiile de vitei;

8. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protectia si bunăstarea în exploatatiile de găini ouătoare;

9. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protectia si bunăstarea în exploatatiile de pui de carne;

j) cu amendă de la 400 lei la 800 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:

1. suspendarea nejustificată sau întretinerea defectuoasă a instalatiilor si sistemelor care asigură sau reglează parametrii de microclimat din adăposturile de animale;

2. evacuarea, colectarea, depozitarea si utilizarea dejectiilor provenite din unităti industriale de crestere a animalelor si din exploatatiile zootehnice, prin încălcarea normelor sanitare veterinare, functionarea necorespunzătoare a statiilor de epurare si neutralizare a apelor uzate;

3. neprezentarea de către detinătorii animalelor pentru efectuarea operatiunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data si ora stabilite si comunicate de medicul veterinar oficial, precum si refuzul acestora de a supune animalele actiunilor sanitar-veterinare obligatorii;

4. neacordarea sprijinului necesar de către detinătorii animalelor pentru efectuarea operatiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamentoase animalelor;

5. administrarea produselor medicinale de uz veterinar în alte conditii decât cele prevăzute în prospect sau în specificatiile tehnice ale produsului respectiv;

k) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor legale privind serviciile specializate pentru gestionarea animalelor fără stăpân:

1. neraportarea lunară către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si către institutia prefectului a numărului animalelor înregistrate si a datelor de identificare a acestora;

2. nerespectarea conditiilor minime de cazare a animalelor fără stăpân;

3. nerespectarea măsurilor prevăzute pentru controlul bolilor;


4. nerespectarea conditiilor de îngrijire a animalelor, respectiv hrănire, adăpare si curătenia adăposturilor;

5. neasigurarea mijloacelor de transport si a dotărilor corespunzătoare acestora în functie de specia care urmează a fi transportată, pentru fiecare serviciu specializat;

6. neinstruirea soferilor mijloacelor de transport prevăzute la pct. 5, în vederea acordării ajutorului medical de urgentă animalelor transportate;

7. eutanasierea animalelor în mijloacele de transport;

8. nerespectarea normelor legale privind capturarea si transportul animalelor fără stăpân;

l) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice sau juridice:

1. cresterea câinilor si pisicilor în vederea obtinerii de blănuri sau produse care contin asemenea blănuri în vederea comercializării;

2. utilizarea blănurilor provenite de la câinii si pisicile eutanasiate si a produselor care contin astfel de blănuri, precum si importul sau exportul acestora;

3. sacrificarea câinilor si pisicilor în vederea obtinerii de blănuri si produse care contin asemenea blănuri."

8. La articolul 6 litera a), după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11,12 si 13, cu următorul cuprins:

„11. neîndeplinirea dispozitiei oficiale stabilite de autoritătile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de a distruge un produs/materie primă care nu sunt sigure sau sunt improprii pentru consumul uman;

12. neinitierea de îndată, de către operatorul din sectorul alimentar care consideră sau are motive să creadă că un produs alimentar pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu satisface cerintele privind siguranta produselor alimentare, a procedurilor pentru retragerea sau rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piată în cazul în care produsul alimentar a iesit de sub controlul imediat al respectivului operator initial;

13. neinformarea de îndată a autoritătilor competente despre procedura de retragere sau rechemare a produsului alimentar prevăzută la pct. 12."

9. La articolul 6 litera b), punctele 8 si 9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„8. retragerea sau rechemarea alimentelor de către operatorii din industria alimentară fără respectarea legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si fără respectarea procedurilor elaborate pentru acestea, în cadrul programului de autocontrol, avizate de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

9. functionarea exploatatiilor de animale, precum si a unitătilor care produc, colectează, prelucrează, depozitează, intermediază sau valorifică alimente, produse si subproduse de origine animală, produse destinate nutritiei animalelor, fără obtinerea înregistrării/autorizării din partea autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente."

10. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Al. 71. - Următoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare, aditivii furajeri, premixurile, furajele medicamentate si hrana pentru animale si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei:

1. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea produselor medicinale veterinare;

2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia furajelor medicamentate;

3. neanuntarea autoritătii competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru al unitătii din domeniul hranei pentru animale sau a denumirii unitătii;

4. neanuntarea autoritătii competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru din domeniul farmaceutic veterinar;

b) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei:

1. nerealizarea testelor de omogenitate si a programelor de autocontrol pentru furajele medicamentate, în unitătile producătoare;

2. nerespectarea cerintelor referitoare la gestionarea păscutului pe anumite păsuni si terenuri cultivate, prevăzute în anexa nr. III la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerintelor privind igiena furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 8 februarie 2005;

3. nedetinerea în depozitele farmaceutice a copiilor autorizatiilor de comercializare ale produselor medicinale de uz veterinar;

4. lipsa spatiului special amenajat pentru depozitarea contraprobelor, în unitătile producătoare de hrană pentru animale;

5. lipsa spatiului special amenajat pentru depozitarea produselor deteriorate, expirate sau retrase de la comercializare, în unitătile producătoare de hrană pentru animale;

c) cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei:

1. lipsa registrelor prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a acestora;

2. absenta documentelor care descriu procedurile elaborate cu privire la principiile privind analiza riscurilor si punctele critice de control, respectiv Hazard Analysis and Criticai Control Point - HACCP, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a acestora si netinerea la zi a evidentelor;

3. depozitarea deseurilor periculoase, îngrăsămintelor, produselor fitofarmaceutice în spatiul destinat hranei pentru animale;

4. neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii si îndepărtării deseurilor de fabricatie de produse medicinale veterinare neconforme si a celor expirate, reziduurilor, solutiilor, pulberilor si apelor reziduale;

5. nerespectarea măsurilor privind contaminarea încrucisată la produsele destinate nutritiei animale;

6. nerespectarea regulilor de bună practică de laborator de către laboratoarele care efectuează teste în vederea întocmirii documentatiei pentru autorizatia de comercializare a produselor medicinale veterinare;

7. practicarea, în cadrul unitătilor de productie sau de distributie a produselor medicinale veterinare, a altor activităti decât a celor pentru care au fost autorizate;

8. distributia produselor medicinale veterinare către persoane juridice sau persoane fizice neautorizate;

9. participarea persoanelor necalificate la operatiuni tehnice care necesită calificare de specialitate în procesul de fabricatie si în cel de distributie;


10. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea, inscriptionarea si publicitatea produselor medicinale veterinare, raportarea schimbărilor survenite în activitatea de productie sau de distributie;

11. nerespectarea regulilor de bună practică în activitatea de farmacovigilentă desfăsurată de detinătorul autorizatiei de comercializare;

12. nerespectarea conditiilor de functionare a unitătii de productie de produse medicinale veterinare pentru care a fost autorizat sau în cazul nerespectării regulilor de bună practică de fabricatie;

13. comercializarea produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescriptie medicală de către altă persoană decât medicul veterinar;

14. neluarea măsurilor corespunzătoare, de către fabricantii din sectorul hranei pentru animale, pentru asigurarea trasabilitătii produselor;

15. lipsa încheierii unui contract, încheiat în conditiile legii, cu o firmă specializată pentru denaturarea produselor medicinale veterinare si a hranei pentru animale, cu termen de valabilitate depăsit;

16. comercializarea prin punctele farmaceutice veterinare a produselor biologice de uz veterinar si a produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescriptie medicală veterinară;

17. neraportarea de către detinătorul autorizatiei de comercializare la Directia coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA si farmacovigilentă din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a reactiilor adverse care i-au fost aduse la cunostintă;

18. comercializarea produselor biologice de uz veterinar prin farmaciile veterinare;

d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei si suspendarea autorizatiei de distributie până la remedierea deficientelor constatate, nerespectarea regulilor de bună practică de distributie de către unitătile de distributie;

e) cu amendă de la 3.000 lei la 3.500 lei:

1. fabricarea si distributia produselor medicinale veterinare fără documente care să ateste provenienta si/sau calitatea acestora;

2. nerespectarea prevederilor privind procedura de retragere a produselor medicinale veterinare de către fabricanti si distribuitori;

3. distribuirea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depăsit sau cu buletin de analiză necorespunzător;

4. detinerea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depăsit în spatii neamenajate special în acest scop;

5. nerespectarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului aprobat anual prin hotărâre a Guvernului;

6. nesigilarea si neetichetarea probelor si contraprobelor pentru a putea fi identificate cu usurintă, precum si antrepozitarea în conditii necorespunzătoare a acestora;

7. nerealizarea de către operatorii din sectorul hranei pentru animale a Planului de autocontrol;

f) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei:

1. detinerea si comercializarea de produse medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru comercializare;

2. utilizarea în nutritia animalelor a produselor expirate;

3. neimplementarea principiilor HACCP în unitătile din sectorul hranei pentru animale;

4. nepăstrarea probelor sau a contraprobelor din fiecare lot, pe perioada prevăzută de legislatia în vigoare;

5. desfăsurarea în cadrul unitătilor din domeniul farmaceutic si din domeniul hranei pentru animale a altor activităti în afara celor prevăzute în autorizatia de functionare;

6. nerespectarea cerintelor care se aplică întreprinderilor din sectorul hranei pentru animale care nu desfăsoară activităti de productie primară de furaje, prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului;

7. folosirea antibioticelor în furaje, ca promotori de crestere si ca tratament profilactic;

8. netransmiterea notificărilor privind operatiunile de import cu produse din domeniul farmaceutic veterinar si din domeniul hranei pentru animale către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

9. netransmiterea notificărilor privind operatiunile de import sau comert intracomunitar din statele membre ale Uniunii Europene cu produse din domeniul hranei pentru animale către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

g) cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei si suspendarea activitătii pentru o perioadă de la o lună la 6 luni:

1. utilizarea în nutritia animalelor a substantelor interzise;

2. neinitierea imediată a procedurilor pentru retragerea hranei pentru animale de către operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale atunci când hrana pentru animale importată, produsă, prelucrată, fabricată sau distribuită nu satisface cerintele de sigurantă privind hrana pentru animale sau reprezintă un pericol pentru sănătatea animalelor si a oamenilor;

3. introducerea pe piată, prelucrarea sau utilizarea aditivilor pentru furaje, aditivi care nu au fost autorizati în conformitate cu Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului si care nu îndeplinesc conditiile stabilite de acest regulament;

4. netrimiterea de probe din loturi de produs vrac si/sau din produsul medicinal veterinar imunologic pentru control la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar sau la un laborator autorizat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, la solicitarea acesteia, de către detinătorul autorizatiei de comercializare a produselor medicinale veterinare imunologice, înainte ca produsul să fie pus în circulatie;

5. orice modificare adusă produselor medicinale veterinare si seturilor de diagnostic autorizate în România, a instructiunilor de utilizare, de către producători, fără informarea scrisă a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

h) cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei si închiderea unitătii:

1. functionarea unitătilor de productie a produselor medicinale veterinare neautorizate sanitar-veterinar de autoritatea competentă;

2. nerespectarea conditiilor sanitar-veterinare de functionare în unităti de asistentă medical veterinară."

11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Constatarea si aplicarea contraventiilor prevăzute la art. 4 si la art. 6 lit. b) pct. 1, sanctionate potrivit art. 8, precum si a celor prevăzute la art. 9 si 10 se fac de către inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente."


Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 564.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

                        În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si

completările ulterioare,

 

                        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                        Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 si 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

                        1. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berislăvesti", sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică si se completează după cum urmează:

                        a) se modifică următoarele pozitii:

                        - la pozitia nr. 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: suprafata = 3.442 m2; vecini: nord - DJ, sud - Primăria Berislăvesti, vest - Primăria Berislăvesti, est - Pătrascu Dumitru; adresa: comuna Berislăvesti, sat Stoenesti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 10.103 lei";

                        - la pozitia nr. 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: suprafata = 4.201,72 m2; vecini: nord - Popescu Virgil, sud - Alexe Chirilă, vest - DC, teren sport, est - lot scolar Rădăcinesti; adresa: sat Rădăcinesti, comuna Berislăvesti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 15.206 lei";

                        - la pozitia nr. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: suprafata = 5.607,66 m2; vecini: nord - Popescu Virgil, sud - Nate Dan, vest - curte Scoală Rădăcinesti, est - islaz comunal; adresa: sat Rădăcinesti, comuna Berislăvesti";

                        - la pozitia nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: suprafata = 168 m2; vecini: nord - Pârâu Tulburoasa, sud - DC, vest - DC, est - Bădescu Aurelia; adresa: sat Rădăcinesti, comuna Berislăvesti";

                        b) după pozitia nr. 159 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 160-166, prevăzute în anexa nr. 1.

                        2. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Galicea", după pozitia nr. 99 se introduc paisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 100-113, prevăzute în anexa nr. 2.

                        3. La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mitrofani", după pozitia nr. 122 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 123-129, prevăzute în anexa nr. 3.

                        Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 573.

 


ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berislăvesti, judetul Vâlcea

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

sau al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

160

 

Teren „Podul Secii"

Tehnice: suprafata = 905 m2 teren neproductiv

Vecini: nord, est, vest – pârâul Valea Secii, sud - drum judetean Adresa: satul Berislăvesti, comuna Berislăvesti

1969

3.000

Domeniul public al comunei Berislăvesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008

161

 

Teren „Richeru - clădire alimentare cu apă"

Tehnice: suprafata = 897 m2 teren neproductiv

Vecini: nord - Vâlcu Vasile, est, vest, sud - rest proprietate Adresa: satul Stoenesti, comuna Berislăvesti

1969

3.500

Domeniul public al comunei Berislăvesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008

162

 

Teren sport Rădăcinesti

Tehnice: sud = 939,62 m2 teren

Vecini: nord - teren curte scoală Rădăcinesti, sud - Mihai Măria, est- teren curte Scoală Rădăcinesti, vest - drum comunal Adresa: satul Rădăcinesti, comuna Berislăvesti

1969

3.202

Domeniul public al comunei Berislăvesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008

163

 

Teren „Tăreanu"

Tehnice: suprafata = 13.517 m2 teren păsune

Vecini: nord - izlaz comunal, sud - Dragomir Florin, pădure parohia Rădăcinesti - Dângesti, est - pădure parohie Rădăcinesti - Dângesti, vest - drum judetean 703 N

Adresa: satul Brădisor, comuna Berislăvesti

1969

15.000

Domeniul public al comunei Berislăvesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008

164

 

Teren Abator Berislăvesti

Tehnice: suprafata = 2.043 m2 teren neproductiv

Vecini: nord - Măruntelu Ion, sud - zona de protectie Pârâu Coisca, vest - drum, est - drum si zona de protectie Pârâu Coisca

1969

4.000

Domeniul public al comunei Berislăvesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008

165

1.3.7.1

Ulita Măruntelu

Tehnice: lungime = 600 m, lătime = 5 m, intravilan, fără santuri si trotuare, pământ

Vecini: drum judetean, Măruntelu Ion, teren abator Berislăvesti Adresa: satul Berislăvesti

1969

6.000

Domeniul public al comunei Berislăvesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008

166

1.3.7.1

Ulita Constantinescu - Stăneci

Tehnice: lungime = 259 m, lătime = 5 m, intravilan, satul Dângesti, cu santuri, fără trotuare, pământ

Vecini: Filigean Ion, Ileana Teodora, lorgulescu Sâmziana, Mesia Vasile, Stăneci Ion, Ivan Vasile, Patru Ana

1969

3.000

Domeniul public al comunei Berislăvesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008


ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Galicea, judetul Vâlcea

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

sau al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

100

 

Teren statie epurare ape uzate

Tehnice: suprafata = 3.000 m2 Vecini: drum local „Ulita Butuceilor", rest proprietate Consiliul Local al Comunei Galicea Adresa: comuna Galicea, satul Teiu

2006

4.500

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

101

 

Teren bazin colectare apă

Tehnice: suprafata = 3.000 m2 Vecini: DJ 678 H, rest proprietate Consiliul Local al Comunei Galicea Adresa: comuna Galicea, satul Dealul Galicei

2005

4.500

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

102

1.8.1

Fântână publică

Tehnice: suprafata = 4 m2, adâncime 40 m - tubulatură betonată

Vecini: DJ 678 A, Scoala cls. I-IV Galicea

Adresa: satul Galicea, scoala Centru

1980

375.409

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

103

 

Teren Galicea „Centru - Brutărie"

Tehnice: suprafata^ 942 m2 Vecini: DJ 678 A, brutăria Galicea, rest proprietate Consiliul Local al Comunei Galicea Adresa: satul Galicea - Centru

1991

51.127

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

104

 

Teren traseu canalizare

Tehnice: suprafata = 500 m2, lungimea = 500 ml

Vecini: DJ678A Adresa: satul Galicea – Centru

1978

15.500

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

105

1.3.7.2

Drum sătesc „Ulita la Sogor"

Tehnice: drum pământ, lungimea = 225 m, lătimea = 6 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1965

11.500

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

106

1.3.7.2

Drum sătesc „Scoala Teiu"

Tehnice: drum pământ, lungimea = 1000 m, lătimea = 5 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1965

54.300

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

107

1.3.7.2

Drum sătesc „Ulita Siminea"

Tehnice: drum pământ, lungime= 800 m, lătime = 5 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1965

43.000

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

108

1.3.7.2

Drum sătesc „Ulita Udrestilor"

Tehnice: drum pământ, lungime = 250 m, lătime = 5 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1974

13.000

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

109

1.3.7.2

Drum sătesc „Ulita lui Beacu"

Tehnice: drum pământ, lungime= 650 m, lătime = 6 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1962

33.738

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

110

1.3.7.2

Drum sătesc „Ulita La Stefănescu"

Tehnice: drum pământ, lungime = 500 m, lătime = 5 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1965

15.000

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

111

1.3.7.2

Drum sătesc „Ulita Obogenilor"

Tehnice: drum pământ, lungime = 650 m, lătime = 5 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1960

17.800

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

112

1.3.7.2

Drum sătesc „Ulita la Iordan"

Tehnice: drum pământ, lungime = 350 m, lătime = 5 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1960

14.800

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

113

1.3.7.2

Drum sătesc „Ulita la Panait"

Tehnice: drum pământ, lungime = 150 m, lătime = 5 m Descriptive: fără indicatoare, fără zonă sigurantă

1966

8.000

Domeniul public al comunei Galicea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mitrofani, judetul Vâlcea

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

sau al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

123

 

Teren arabil

Tehnice: suprafata = 1.075 m2, tarla 12, parcela 102 Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu Vecini: nord - Popa Virgila, est - rest proprietate, sud - rest proprietate, vest - drum exploatare

2008

565

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008

124

 

Teren neagricol

Tehnice: suprafata = 1.957 m2, tarla 12, parcela 103 Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu Vecini: nord - rest proprietate, est - drum Cetatea, sud, vest - drum exploatare

2008

1027

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008

125

 

Teren neagricol

Tehnice: suprafata = 11.534 m2, tarla 11, parcela 38 Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu Vecini: nord - Popa Virgila, est - Apa Verdea, sud - Nicula Gheorghe, vest - DC

2008

6055

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008

126

 

Teren neagricol

Tehnice: suprafata = 2.600 m2, tarla 13, parcela 10 Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu Vecini: nord - DC, est - DC, sud - Nicolae Gheorghe, vest - drum Cetatea

2008

1384

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008

127

 

Teren neagricol

Tehnice: suprafata = 1.075 m2, tarla 12, parcela 101 Adresa: comuna Mitofani, satul Racu Vecini: nord - Popa Virgila, est - drum Cetatea, sud - rest proprietate, vest - rest proprietate

2008

1969

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008

128

 

Curti constructii

Tehnice: suprafata = 1.521 m2, tarla 226, parcela 107

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: nord - Sandra, est – Apa Verdea, sud - drum sătesc, vest - drum sătesc

2008

5000

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008

129

 

Terenuri

Tehnice: suprafata = 3.468 m2, tarla 223, parcelele 57, 58, 59 Adresa: comuna Mitrofani,satul Mitrofani

Vecini: nord - Hotei Mihai, est - Apa Verdea, sud - Lica Măria, vest - DC

2008

4000

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 30/2008

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui primar si a unui consiliu local

 

                        În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

                        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                        Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 28 iunie 2009, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru primarul comunei Fundeni, judetul Galati, si pentru Consiliul Local al Comunei Călinesti, judetul Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 610.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru un primar si un consiliu local din data de 28 iunie 2009

 

                        Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

                        în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

                        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                        Articol unic. - Se aprobă programele calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru un primar si un consiliu local din data de 28 iunie 2009, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 611.

 


ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru un primar din data de 28 iunie 2009

 

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

republicată, cu modificările si completările ulterioare

(articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Se stabileste cu cel putin 35 de zile înaintea votării

22 mai 2009

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea si aducerea la cunostinta publică a datei desfăsurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

22 mai 2009

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscriptiilor electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

30 mai 2009

Art. 24 alin. (5) si (7)

Întocmirea listelor cu magistrati si alti juristi care participă la tragerea la sorti pentru desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic si au cel putin studii medii

Presedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentantilor partidelor politice

Prefectul, la propunerea primarilor

 

4.

Cu cel putin 24 de ore înainte de data sedintei

30 mai 2009

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Anunt în presă si afisare la usa instantei

 

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

31 mai 2009

Art. 15 Art. 12

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare; aducerea la cunostinta publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a numerotării circumscriptiei electorale

Primarul

Prin dispozitie Prin afisare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu

31 mai 2009

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

31 mai 2009

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale a listei cuprinzând datele necesare ale presedintilor birourilor electorale de circumscriptie si ale loctiitorilor acestora, pentru a fi contactati, precum si adresele si numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscriptie

Presedintele tribunalului împreună cu prefectul

 

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

1 iunie 2009

Art. 27

Aducerea la cunostinta publică a sediului biroului electoral de circumscriptie si a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate

9.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

1 iunie 2009

Art. 34 alin. (2)

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În ordine descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid

10.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, dar nu mai târziu de

1 iunie 2009

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare

Primarul

 

11.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

1 iunie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

 

12.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

2 iunie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Persoanele interesate

 

13.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

2 iunie 2009

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

14.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

3 iunie 2009

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

15.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, dar nu mai târziu de

5 iunie 2009

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale biroului electoral de circumscriptie a semnelor electorale

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

 

16.

În următoarea zi după expirarea termenului de la art. 56 alin. (1)

6 iunie 2009

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscriptie

 


17.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

8 iunie 2009

Art. 16 alin. (1)

Punerea la dispozitia primarului a listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare

Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor, dar nu mai târziu de

8 iunie 2009

Art. 44 si 45

Depunerea candidaturilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

8 iunie 2009

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune si televiziune publice si private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, candidati independenti si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

 

20.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

9 iunie 2009

Art. 50 alin. (3)

Afisarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie

21.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

9 iunie 2009

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva respingerii candidaturilor

Candidatii, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 iunie 2009

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de cel mult 24 de ore de la afisarea candidaturii, dar nu mai târziu de

10 iunie 2009

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

10 iunie 2009

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul respingerii candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

11 iunie 2009

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

12 iunie 2009

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul admiterii candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

12 iunie 2009

Art. 52 alin. (6)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

12 iunie 2009

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscriptie

 

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

12 iunie 2009

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Primarul

Prin dispozitie

30.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, dar nu mai târziu de

13 iunie 2009

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si a aliantelor electorale, ia cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare

Primarul

La cererea partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

31.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

13 iunie 2009

Art. 52 alin. (6)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

13 iunie 2009

Art. 53

Rămânerea definitivă a candidaturilor

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal


33.

Cu 15 zile înainte de data desfăsurării alegerilor

13 iunie 2009

Art. 61

Începerea campaniei electorale

 

 

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

14 iunie 2009

Art. 55 alin. (8) si (12)

Tragerea la sorti pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot, în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care depun candidaturi

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

35.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

14 iunie 2009

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si comunicarea situatiei centralizate către Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscriptie

 

36.

Cel mai târziu până la

15 iunie 2009

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de ponderea detinută în Parlament

37.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de

15 iunie 2009

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidati si a candidatilor la functia de primar, precum si a ordinii pentru candidatii independenti

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

38.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

15 iunie 2009 Art. 65 alin. (1) si (2)

Calcularea timpilor de antenă acordati partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti, la serviciile de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de situatia listelor complete prezentate

39.

Cel mai târziu la data de

22 iunie 2009

Art. 28 alin. (2) si (4)

Întocmirea listei cu juristi si alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel putin studii medii si nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnati presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

40.

După tipărirea primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, dar nu mai târziu de

22 iunie 2009

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al primului tiraj al fiecărei categorii de buletine de vot membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefect

 

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

23 iunie 2009

Art. 57 alin. (1) si (4)

Tipărirea buletinelor de vot

Biroul electoral de circumscriptie, prin grija prefectului

 


42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

23 iunie 2009

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

43.

În termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, dar nu mai târziu de

24 iunie 2009

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a numărului de candidati propusi de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Comunicare scrisă

44.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia, cel mai târziu la data de

24 iunie 2009

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea reprezentantilor în biroul electoral al sectiei de votare

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au candidati la functia de primar

În scris

45.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui, dar nu mai târziu de

24 iunie 2009

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal în ordine descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid

46.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

24 iunie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

 

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

24 iunie 2009

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prefectul, primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

48.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

25 iunie 2009

Art. 39 alin. (1) Art. 34 alin. (4)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Persoanele interesate

 

49.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

25 iunie 2009

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară

Primarul

În scris

50.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

25 iunie 2009

Art. 59

Afisarea unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscriptie si al biroului electoral al sectiei de votare

Primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

 


51.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

25 iunie 2009

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

52.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

26 iunie 2009

Art. 39 alin. (2) Art. 34 alin. (4)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

26 iunie 2009

Art. 16 alin. (6) Art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al sectiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

 

55.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

26 iunie 2009

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către presedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestatia privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului va face o nouă desemnare

56.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

27 iunie 2009 -ora 7,00

Art. 61

încheierea campaniei electorale

 

 

57.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

27 iunie 2009

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

58.

în ajunul zilei alegerilor

27 iunie 2009 -ora 18,00

Art. 78 alin. (3) si (4)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

59.

În ziua alegerilor

28 iunie 2009 -ora 6,00

Art. 79 alin. (1) si (2)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, stampile, tusiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 


60.

În data de

28 iunie 2009 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

61.

În data de

28 iunie 2009 - ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

62.

După încheierea votării

28 iunie2009 – ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, membri ai biroului

 

63.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării

Cel mai târziu în

29 iunie 2009 - ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază

64.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor Art. 31 alin. (4)

Solutionarea cererii pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă si irevocabilă

65.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

29 iunie 2009 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) si (2)

Predarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscriptie

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Proces-verbal

Transportul se face cu pază militară.

66.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor

proceselor-verbale de la birourile electorale

ale sectiilor de votare

29 iunie 2009 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1)

Art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor si atribuirea mandatelor

înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie.

Biroul electoral de circumscriptie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

începând cu

29 iunie 2009 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunostinta publică prin orice mijloc de publicitate a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscriptie

 


ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru consiliul local din data de 28 iunie 2009

 

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

republicată, cu modificările si completările ulterioare

(articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Se stabileste cu cel putin 35 de zile înaintea votării

22 mai 2009

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea si aducerea la cunostinta publică a datei desfăsurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

23 mai 2009

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscriptiilor electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

30 mai 2009

Art. 24 alin. (5) si (7)

Întocmirea listelor cu magistrati si alti juristi care participă la tragerea la sorti pentru desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic si au cel putin studii medii

Presedintele tribunalului, prefectul, cu participarea

reprezentantilor partidelor politice

Prefectul, la propunerea primarilor

 

4.

Cu cel putin 24 de ore înainte de data sedintei

30 mai 2009

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Anunt în presă si afisare la usa instantei

 

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

31 mai 2009

Art. 15 Art. 12

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare; aducerea la cunostinta publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a numerotării circumscriptiei electorale

Primarul

Prin dispozitie Prin afisare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu

31 mai 2009

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

31 mai 2009

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispozitia partidelor politice, a aliantelor politice sau a aliantelor electorale a listei cuprinzând datele necesare ale presedintilor birourilor electorale de circumscriptie si ale loctiitorilor acestora, pentru a fi contactati, precum si adresele si numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscriptie

Presedintele tribunalului împreună cu prefectul

 


8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

1 iunie 2009

Art. 27

Aducerea la cunostinta publică a sediului biroului electoral de circumscriptie si a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate

 

9.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, dar nu mai târziu de

1 iunie 2009

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare

Primarul

 

10.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

1 iunie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

 

11.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

2 iunie 2009

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

12.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, dar nu mai târziu de

5 iunie 2009

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale biroului electoral de circumscriptie a semnelor electorale

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

 

13.

În termen de 3 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de

5 iunie 2009

Art. 24 alin. (13)

Comunicarea către birourile electorale de circumscriptie a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care vor face parte din aceste birouri electorale

Filialele locale ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

În scris

14.

în următoarea zi după expirarea termenului de la art. 56 alin. (1)

6 iunie 2009

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscriptie

 

15.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

8 iunie 2009

Art. 16 alin. (1)

Punerea la dispozitia primarului a listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare

Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal


16.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor, dar nu mai târziu de

8 iunie 2009

Art. 44 si 45

Depunerea candidaturilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare

17.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

8 iunie 2009

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune si televiziune publice si private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, candidatii independenti si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

 

18.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

9 iunie 2009

Art. 50 alin. (3)

Afisarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie

19.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

9 iunie 2009

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva respingerii candidaturilor

Candidatii, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 iunie 2009

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

21.

În termen de cel mult 24 de ore de la afisarea candidaturii, dar nu mai târziu de

10 iunie 2009

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

10 iunie 2009

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul respingerii candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

23.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

11 iunie 2009

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre


24.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

12 iunie 2009

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul admiterii candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

12 iunie 2009

Art. 52 alin. (6)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

26.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

12 iunie 2009

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscriptie

 

27.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

12 iunie 2009

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Primarul

Prin dispozitie

28.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, dar nu mai târziu de

13 iunie 2009

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare

Primarul

La cererea partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

29.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

13 iunie 2009

Art. 52 alin. (6)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

30.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

13 iunie 2009

Art. 53

Rămânerea definitivă a candidaturilor

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

31.

Cu 15 zile înainte de data desfăsurării alegerilor 13 iunie 2009 Art. 61

începerea campaniei electorale

 

 

32.

În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

14 iunie 2009

Art. 24 alin. (14)

Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În functie de numărul candidaturilor si, eventual, prin tragere la sorti


33.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

14 Iunie 2009

Art. 55 alin. (8) si (12)

Tragerea la sorti pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot, în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care depun candidaturi

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

34.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

14 Iunie 2009

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si comunicarea situatiei centralizate către Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscriptie

 

35.

Cel mai târziu până la

15 Iunie 2009

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de ponderea detinută în Parlament

36.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de

15 Iunie 2009

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidati si a candidatilor la functia de primar, precum si a ordinii pentru candidatii independenti

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

37.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

15 Iunie 2009

Art. 65 alin. (1) si (2)

Calcularea timpilor de antenă acordati partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti la serviciile de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de situatia listelor complete prezentate

38.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

15 Iunie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Persoanele interesate

 

39.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

16 Iunie 2009

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

40.

Cel mai târziu în data de

22 Iunie 2009

Art. 28 alin. (2) si (4)

Întocmirea listei cu juristi si alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel putin studii medii si nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnati presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

41.

După tipărirea primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, dar nu mai târziu de 22 Iunie 2009 Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al primului tiraj al fiecărei categorii de buletine de vot membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefect

 


42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

23 iunie 2009

Art. 57 alin. (1) si (4)

Tipărirea buletinelor de vot

Biroul electoral de circumscriptie, prin grija prefectului

 

43.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

23 iunie 2009

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

44.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

24 iunie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

 

45.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

24 iunie 2009

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prefectul, primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

46.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia, cel mai târziu la data de

24 iunie 2009 Art. 28 alin. (8)

Comunicarea reprezentantilor în biroul electoral al sectiei de votare

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati în circumscriptia respectivă

În scris

47.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

25 iunie 2009

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

48.

În termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, dar nu mai târziu de

25 iunie 2009

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a numărului de candidati propusi de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Comunicare scrisă

49.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin.  (8), cel mai târziu la data de

25 iunie 2009

Art. 28 alin. (7), (10) si (12)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal

50.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

25 iunie 2009 Art. 22 alin (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară

Primarul

În scris

51.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

25 iunie 2009

Art. 59

Afisarea unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscriptie si al biroului electoral al sectiei de votare

Primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

 


52.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

26 iunie 2009

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare

Persoanele interesate

 

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

26 iunie 2009

Art. 16 alin. (6) Art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al sectiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

 

55.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

26 iunie 2009

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către presedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestatia privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului va face o nouă desemnare

56.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

27 iunie 2009

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

57.

În ziua de sâmbătă care precede data alegerilor

27 iunie 2009 -ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

58.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

27 iunie 2009

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

59.

în ajunul zilei alegerilor

27 iunie 2009 -ora 18,00

Art. 78 alin. (3) si (4)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

60.

În ziua alegerilor

28 iunie 2009 -ora 6,00

Art. 79 alin. (1) si (2)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, stampile, tusiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 


61.

În data de

28 iunie 2009 -ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

62.

În data de

28 iunie 2009 -ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

63.

După încheierea votării 28 iunie 2009 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, membri ai biroului

 

64.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării

Cel mai târziu la

29 iunie 2009 -ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază

65.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor Art. 31 alin.(4)

Solutionarea cererii pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă si irevocabilă

66.

în cel mult 24 de ore de la încheierea votării 29 iunie 2009 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1) si (2)

Predarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscriptie

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Proces-verbal

Transportul se face cu pază militară.

67.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale sectiilor de votare

29 iunie 2009 -ora 21,00

Art. 94 alin. (1) Art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor si atribuirea mandatelor înaintarea dosarului privind alegerea consilierilor locali către consiliul local

Biroul electoral de circumscriptie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

68.

Începând cu

29 iunie 2009 -ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunostinta publică prin orice mijloc de publicitate a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscriptie

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Ilfov, doamna Popa Caterina, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al subprefectului judetului Ilfov, doamna Popa Caterina, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 612.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

Având în vedere propunerea domnului Dan Nica, viceprim-ministru al Guvernului României, formulată prin Adresa nr. 322/D.N. din 18 mai 2009,

în temeiul art. 3 alin. (5) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Oana Andrea Schmidt-Hăineală se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 mai 2009.

Nr. 542.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.059 din 20 mai 2009

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 555 din 24 aprilie 2009

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 306 din 12 mai 2009


ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor, al ministrului transporturilor si al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la încheierea contractelor de lucrări

 

                        În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare, si al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

                        ministrul finantelor publice, ministrul transporturilor si infrastructurii si ministrul dezvoltării regionale si locuintei

                        emit următorul ordin:

                        Art. 1. - Ordinul ministrului economiei si finantelor, al ministrului transporturilor si al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la încheierea contractelor de lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 si 424 bis din 5 iunie 2008, se abrogă.

                        Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale

si locuintei, Vasile Blaga

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.