MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 326/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 326           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 15 mai 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

156. - Lege pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 

774. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apelor termominerale din perimetrul Haieu-Rugu

 

14. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spatii închise sau în aer liber

 

80. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă

 

225. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009

 

275. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea Reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă”, indicativ ST 009-05, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.944/2005

 

286. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

299. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 218/2008

 

544. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară

 

3.765. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfăsurare si a Calendarului admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010

 

3.842. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.164/2008 privind organizarea si desfăsurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a în anul scolar 2008-2009.

 

4.038. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.742/2008


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic - Articolul 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Bibliotecile de drept public din sistemul national de biblioteci pot realiza venituri proprii din obiectul de activitate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 156.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 774.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apelor termominerale din perimetrul Haieu-Rugu

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare Europeană nr. 300.731 din 7 mai 2009;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a apelor termominerale din perimetrul Haieu-Rugu, judetul Bihor, convenită prin Licenta de concesiune nr. 8.787/2007, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială EMPIR TOUR - S.R.L. Băile 1 Mai, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu- Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 11.

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spatii închise sau în aer liber

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Dispozitiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spatii închise sau în aer liber, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informatii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice si al normelor privind serviciile societătii informationale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998, astfel cum a fost modificată de Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L217 din 5 august 1998, si litera F din anexa la Directiva Consiliului 2006/96/CE din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulatii a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei si României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

DISPOZITII GENERALE

de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spatii închise sau în aer liber

 

CAPITOLUL I

Scop si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Dispozitiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spatii închise sau în aer liber, denumite în continuare dispozitii generale, se aplică în scopul reducerii riscurilor de producere a incendiilor la exploatarea unor astfel de obiective, precum si pentru asigurarea conditiilor si măsurilor tehnice si organizatorice pentru protectia utilizatorilor, fortelor de interventie, bunurilor si mediului împotriva efectelor incendiilor.

Art. 2. - (1) Dispozitiile generale se aplică la constructiile si instalatiile aferente amenajărilor temporare în spatii închise sau în aer liber, în functie de tipul activitătilor, indiferent de forma de proprietate/utilizare.

(2) Amenajările temporare în spatii închise se realizează pentru:

a) spectacole;

b) întruniri;

c) concerte;

d) proiectii de filme;

e) târguri;

f) expozitii.

(3) Amenajările temporare în aer liber se realizează pentru:

a) spectacole;

b) întruniri;


c) concerte;

d) proiectii de filme;

e) târguri;

f) expozitii;

g) bâlciuri;

h) jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice;

i) circuri;

j) alimentatie publică;

k) patinoare;

l) parcuri de distractii.

Art. 3. - (1) Prin amenajare temporară în spatii închise se întelege structura sau constructia realizată prin compartimentarea, pe baza unui proiect tehnic, a unor spatii din interiorul constructiilor, având ca destinatie organizarea unora dintre activitătile cuprinse la art. 2 alin. (2), pe o durată limitată în timp.

(2) Prin amenajare temporară în aer liber se întelege structura sau constructia realizată în aer liber, pe baza unui proiect tehnic, având ca destinatie organizarea unora dintre activitătile cuprinse la art. 2 alin. (3), pe o durată limitată de timp.

Art. 4. - Amenajările care se realizează cu ocazia organizării activitătilor cuprinse la art. 2 au în compunere, de regulă, următoarele:

a) standuri;

b) tribune;

c) podiumuri;

d) scene;

e) grădini;

f) corturi;

g) rânduri de scaune; h) copertine;

i) structuri gonflabile;

j) spatii comerciale;

k) spatii de alimentatie publică;

l) custi pentru animale;

m) parcări;

n) spatii de dormit;

0) instalatii si utilaje de agrement.

Art. 5. - (1) Instalatiile care deservesc, de regulă, aceste amenajări sunt:

a) instalatii de gaze naturale;

b) instalatii de gaze petroliere lichefiate;

c) instalatii de ventilatie si evacuare a fumului si gazelor;

d) instalatii de stingere cu diferiti agenti;

e) instalatii electrice de fortă si iluminat;

f) instalatii de semnalizare a incendiilor;

g) instalatii de încălzire, indiferent de metoda folosită: radiatie, convectie etc;

h) instalatii pneumatice si hidraulice;

i) sisteme pentru focuri de artificii sau spectacole pirotehnice;

j) instalatii de climatizare;

k) instalatii pentru jocuri cu laser;

l) ecrane pentru proiectii video;

m) instalatii de sonorizare.

(2) Instalatiile sau sistemele pot avea caracter temporar.

Art. 6. - (1) Prin utilizatori se întelege totalitatea persoanelor, respectiv public, organizator, personal de deservire, personal de ordine, care există la un moment dat pe teritoriul amenajării temporare.

(2) Prin teritoriul amenajării temporare în aer liber se întelege aria delimitată vizibil destinată amplasării spatiilor si echipamentelor.

(3) Teritoriul fiecărei amenajări trebuie delimitat si marcat cu mijloace de observare si indicatoare de securitate, după caz, prin grija organizatorilor.

(4) Prin teritoriul amenajării temporare în spatii închise se întelege aria precizată de proiectantul amenajării prin proiectul tehnic, delimitată vizibil în teren si destinată amplasării echipamentelor si utilizării acestora.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 7. - (1) La punerea la dispozitie, indiferent prin ce formă, a oricăror spatii pentru activitătile enumerate la art. 2, detinătorii de spatii sub orice titlu, denumiti în continuare detinători, trebuie să încheie cu organizatorii contracte în care să prevadă obligatiile si responsabilitătile ce le revin pe linia apărării împotriva incendiilor.

(2) Contractul încheiat între părti trebuie să precizeze inclusiv obligatiile si responsabilitătile personalului cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Personalul cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor mentionat la alin. (2) trebuie să facă dovada că detine atestarea necesară obtinută în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor specifice atributiilor pe care urmează să le îndeplinească; pot îndeplini aceste atributii si persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA) - părti ale întelegerii privind Zona Economică Europeană - care au obtinut recunoasterea calificării pentru exercitarea ocupatiilor respective.

(4) Personalul mentionat la alin. (2) poate fi reprezentat de:

a) cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor angajat al consiliului local/institutiei/operatorului economic care pune la dispozitie spatiul;

b) personal desemnat din cadrul serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgentă;

c) persoană/e care îndeplineste/esc prin cumul atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) persoane fizice sau juridice autorizate în conditiile legii, pe bază de contract.

Art. 8. - (1) Organizatorul activitătilor mentionate la art. 2, denumit în continuare organizator, are obligatia de a asigura instruirea, din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor, pe bază de proces-verbal, a personalului de deservire si de ordine.

(2) Durata instructajului nu trebuie să fie mai mică de două ore si trebuie să cuprindă cel putin aspecte privind descrierea amenajării, exploatarea spatiilor, exploatarea instalatiilor utilitare, exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis, asigurarea sistemului de alarmare, modul de desfăsurare a controlului de prevenire de către personalul propriu, utilizarea stingătoarelor si altor mijloace de interventie, evacuarea persoanelor si altele asemenea.

Art. 9. - Utilizatorii sunt obligati să respecte prevederile normelor generale de apărare împotriva incendiilor si pe cele ale prezentelor dispozitii generale.

Art. 10. - Personalul cu atributii pe linia apărării împotriva incendiilor are următoarele obligatii principale:

a) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul amenajării unde a fost desemnat;

b) participă la controlul desfăsurat pe linia apărării împotriva incendiilor de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti;

c) îl informează pe organizator despre deficientele pe linia apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului si face propuneri de înlăturare a acestora;

d) propune întreruperea activitătii de lucru cu publicul în cazul în care constată un pericol iminent;

e) anuntă, conform procedurilor specifice, orice eveniment care poate produce o situatie de urgentă în cadrul amenajării temporare;

f) instruieste personalul de deservire si pe cel de ordine pe linia apărării împotriva incendiilor, în limita competentelor detinute;

g) participă, în limita atributiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;

h) verifică mentinerea mijloacelor de marcare si semnalizare, precum si a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform modului de amplasare stabilit.

Art. 11. - Organizatorul are următoarele obligatii principale din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor:

a) solicită, după caz, elaborarea documentatiei tehnice si includerea în aceasta a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

b) obtine autorizatiile necesare pentru desfăsurarea activitătilor conform legii;

c) asigură încadrarea personalului cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, pe toată perioada de functionare a amenajării, conform contractului mentionat la art. (7) alin. (1)

si (2);

d) asigură desfăsurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti sau de către personalul prevăzut la art. 10;

e) ia măsuri pentru remedierea deficientelor constatate;

f) asigură informarea, prin orice mijloc, a utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul amenajării;

g) asigură echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentatiile tehnice mentionate la lit. a), după caz, sau prevăzute de prezentele dispozitii generale.

Art. 12. - Personalul de deservire si de pază are următoarele obligatii:

a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor si prevederile prezentei dispozitii generale;

b) să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentatia tehnică;

c) să informeze publicul asupra măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;

d) să participe la evacuarea personalului în conditii de sigurantă;

e) să anunte, conform procedurilor specifice, orice eveniment care poate produce o situatie de urgentă în cadrul amenajării temporare;

f) să asigure prima interventie în caz de incendiu.

Art. 13. - Publicul are următoarele obligatii principale:

a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor si prevederile prezentelor dispozitii generale;

b) să nu introducă sau să nu încerce introducerea pe teritoriul amenajării temporare de făclii, artificii, petarde, torte, recipienti, materiale incendiare ori fumigene, substante toxice ori altele asemenea ce pot favoriza producerea si propagarea incendiilor;

c) să nu aducă în stare de neutilizare, indiferent de mod, semnele, afisele, marcajele sau altele asemenea, destinate apărării împotriva incendiilor aflate pe teritoriul amenajării temporare;

d) să nu aducă în stare de neutilizare, indiferent de mod, mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate pe teritoriul amenajării temporare.

 

CAPITOLUL III

Reguli si măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor

 

SECTIUNEA 1

Prevederi comune tuturor amenajărilor temporare

 

Art. 14. - Organizatorul asigură în permanentă functionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor si a instalatiilor de protectie împotriva incendiilor la parametrii stabiliti în documentatia tehnică mentionată la art. 11 lit. a).

Art. 15. - Pe timpul exploatării spatiilor în care se desfăsoară activitătile pentru care a fost realizată amenajarea temporară trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantitătilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.

Art. 16. - Activitătile de realizare a amenajărilor trebuie să se finalizeze cu cel putin 24 de ore înaintea începerii activitătii pentru care au fost concepute.

Art. 17. - Pe teritoriul amenajărilor temporare nu sunt admise materiale radioactive sau explozive.

Art. 18. - Activitatea se organizează astfel încât să nu îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

Art. 19. - Pe perioada executării amenajărilor se interzice accesul publicului în spatiile de lucru.

Art. 20. - Se interzice introducerea în sălile de spectacol, sedinte si altele asemenea a scaunelor suplimentare fată de numărul prevăzut prin documentatia tehnică stipulată la art. 11 lit. a).

Art. 21. - La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire, ventilare, climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electrică a aparatelor si instalatiilor a căror functionare nu este necesară.

Art. 22. - Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 23. - Pe timpul manifestărilor cu public, usile de pe căile de evacuare se mentin în permanentă descuiate.

Art. 24. - Organizatorul are obligatia de a asigura măsurile necesare pentru accesul si evacuarea persoanelor cu dizabilităti.

Art. 25. - În cadrul oricărui mod de amenajare, indiferent de tipul evenimentului organizat, trebuie să fie asigurate marcarea si semnalizarea:

a) căilor de acces, evacuare si interventie;

b) locurilor pentru fumat;

c) locurilor de adunare;

d) locurilor de parcare;

e) mijloacelor initiale de interventie.

Art. 26. - Se interzice fumatul în clădirile sau spatiile ce adăpostesc amenajări temporare în spatii închise.

Art. 27. - (1) Lucrările cu foc deschis se execută numai după obtinerea permisului de lucru cu foc si după luarea măsurilor de prevenire necesare.

(2) Permisul de lucru cu foc deschis este emis de către organizator în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Lucrările cu foc deschis pe timpul lucrului cu public se realizează numai după ce au fost asigurate toate conditiile privind evacuarea utilizatorilor.

Art. 28. - Se interzice utilizarea de butelii de aragaz improvizate, neomologate conform legii, cu defectiuni sau în stare avansată de uzură.

Art. 29. - (1) În spatiile în care se asigură servirea mesei pentru mai mult de 50 de persoane se impune organizarea evacuării si prin alte căi decât cele pe care s-a realizat accesul.

(2) Culoarele între rândurile de mese si scaune trebuie să asigure evacuarea cel putin a unui flux de persoane.

(3) Căile de evacuare din blocul alimentar trebuie să fie distincte de cele din spatiul de servire.

Art. 30. - Toate corpurile de iluminat din interiorul amenajărilor trebuie să fie prevăzute cu plasă de protectie si să fie amplasate la distante de minim 1 m fată de perdele, decoruri, recuzită.

Art. 31. - (1) Orice modificare a instalatiilor electrice existente se realizează cu acordul detinătorului si de către personal autorizat.

(2) Exploatarea si întretinerea instalatiilor permanente si temporare pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de detinători.

Art. 32. - (1) Instalatia electrică se verifică obligatoriu cu cel putin o zi înaintea începerii activitătii cu public, dacă s-au făcut modificări sau interventii la instalatia electrică fată de proiectul initial; în caz contrar se ia în considerare verificarea periodică, dacă nu au trecut mai mult de 6 luni de la ultima verificare.

(2) Verificarea se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.

(3) După încheierea verificării instalatiei electrice persoana fizică sau juridică autorizată eliberează un document de verificare.

Art. 33. - La exploatarea instalatiilor electrice se interzice:

a) înlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;

b) racordarea unor consumatori care depăsesc puterea nominală a circuitelor;

c) încărcarea instalatiei electrice peste sarcina admisă;

d) nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistentă de trecere comparabilă cu rezistenta ohmică a conductorilor legati, sigure în timp si usor de verificat;

e) neasigurarea aceluiasi nivel de izolatie ca si al conductorilor la legăturile electrice;

f) supunerea legăturilor electrice la eforturi de tractiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;

g) lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării partiale a unei instalatii;

h) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fără stecher, direct în prize;

i) utilizarea prizelor neprevăzute cu dispozitiv de protectie diferentială si de limitare a puterii, amplasate la distantă mai mică de 1 m de materiale combustibile;

j) utilizarea receptorilor de energie electrică, precum radiatoare, resouri, fiare de călcat, ciocane de lipit si altele asemenea, fără luarea măsurilor de izolare fată de materialele si elementele combustibile din spatiul sau încăperea respectivă;

k) utilizarea lămpilor mobile sau portative, alimentate prin cordoane improvizate si/sau uzate;

l) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină sau a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;

m) asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile cum ar fi cârpe, hârtii, folii de materiale plastice, lemne;

n) utilizarea radiatoarelor si a resourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instructiuni sau agremente tehnice;

o) folosirea în stare defectă, uzată si/sau cu improvizatii a instalatiei electrice si/sau a receptorilor electrici;

p) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;

q) agătarea sau introducerea în interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;

r) depozitarea de obiecte si/sau materiale combustibile în posturile de transformare si/sau încăperile tablourilor generale de distributie electrică;

s) efectuarea lucrărilor de întretinere, revizii si reparatii de către personal necalificat si neautorizat;


t) neafisarea schemei electrice de conexiuni în interiorul tablourilor electrice.

Art. 34. - Combustibilul necesar pentru instalatiile de încălzire trebuie să fie depozitat în spatii amenajate corespunzător; cantitatea maximă admisă în centrala termică nu trebuie să depăsească consumul zilnic.

Art. 35. - Instalatiile de încălzire locală trebuie să fie omologate, conform legii, si adecvate spatiului în care sunt utilizate.

Art. 36.- În cazul în care se impune, suplimentarea cu surse de căldură trebuie să se facă cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Art. 37. - Se interzice utilizarea surselor de încălzire cu flacără deschisă în spatiile de lucru cu publicul.

Art. 38. - Instalatiile pentru gaze petroliere lichefiate - G.P.L. se utilizează doar cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

Art. 39. - (1) În cazul în care se constată prezenta gazelor, înainte de a se aprinde focul se aeriseste încăperea respectivă, se depistează si se înlătură, de către personal autorizat, defectele care au provocat scăpările de gaze.

(2) Depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă de apă si săpun sau cu alte metode indicate de producător.

Art. 40. - (1) Aprinderea si stingerea focului în sobe se execută numai de către personal instruit în acest scop.

(2) Pentru aceasta, la fiecare sobă se pune câte o etichetă, pe care se mentionează, pe lângă ora de aprindere si stingere, următorul text: „Pentru aprinderea si stingerea focului răspunde (numele si prenumele persoanei)”.

(3) Înainte de aprinderea arzătorului de gaze robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în functiune usa cenusarului trebuie să fie deschisă.

(4) Atât la aprinderea, cât si la stingerea focului gazele trebuie să fie închise sau, respectiv, deschise mai întâi de la robinetul principal, de sigurantă, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului.

Art. 41. - Materialele sau elementele combustibile din fata focarelor si cenusarelor trebuie să fie asezate la distantă de minimum 1,5 m fată de acestea.

Art. 42. - (1) Depozitarea materialelor combustibile se face la o distantă mai mare de 0,50 metri la mijloacele de încălzire.

(2) Este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra mijloacelor de încălzire.

Art. 43. - Masinile si aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum si rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi pot fi amplasate la distante mai mici decât cele prevăzute mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instructiunile de folosire.

Art. 44. - În fata usitei de alimentare a cazanelor, sobelor si altele asemenea, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m.

Art. 45. - (1) Periodic, înainte de utilizare, mijloacele de încălzire si cosurile de fum se verifică amănuntit, se repară, se curătă în vederea dării în exploatare în perfectă stare de functionare.

(2) Nu se admite utilizarea mijloacelor de încălzire ale căror focare si cenusare sunt defecte sau izolate necorespunzător fată de elementele combustibile ale clădirilor.

(3) În timpul functionării mijloacelor de încălzire usitele focarului si cenusarului se mentin închise.

Art. 46. - Este strict interzisă aprinderea focului prin turnare de benzină, petrol sau alte lichide combustibile.

Art. 47. - Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe părtile fierbinti ale mijloacelor de încălzire sau în imediata apropiere a lor.

Art. 48. - Nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător.

Art. 49. - Se numesc persoane care să răspundă de aprinderea si stingerea focului corespunzător fiecărui spatiu ori constructie la care încălzirea se realizează astfel.

Art. 50. - Cenusa se evacuează periodic într-un loc stabilit si amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, si numai după ce se sting complet resturile de jar.

Art. 51. - Se interzice functionarea mijloacelor de încălzire peste parametrii functionali.

Art. 52. - Se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia.

Art. 53. - Aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de sigurantă etc. se mentin în perfectă stare de functionare.

Art. 54. - (1) Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în fata focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalatii.

(2) Scurgerile accidentale de combustibil se colectează si se înlătură imediat ce se constată.

Art. 55. - (1) Rezervoarele pentru consumul zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel si se întretin corespunzător.

(2) La aceste rezervoare nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă.

Art. 56. - Se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire.

Art. 57. - Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul si se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil.

Art. 58. - Focarele si canalele de fum se ventilează timp de 10 minute, folosindu-se instalatia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.

Art. 59. - Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torte fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizatiile.

Art. 60. - Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător.


Art. 61. - Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în functiune numai după verificarea arzătoarelor si numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme.

Art. 62. - (1) Controlul etanseitătii conductelor/instalatiilor/ echipamentelor cu gaz se face numai cu emulsie de apă si săpun sau conform prescriptiilor tehnice.

(2) La aparitia unei neetanseităti sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se închide robinetul de pe conducta principală si se deschid ferestrele si usile pentru aerisirea intensă a sălii.

Art. 63. - Aprinderea arzătoarelor cu gaze se face pe principiul „gaz pe flacără”.

Art. 64. - Circuitul de alimentare al fiecărui arzător se prevede cu două ventile montate în serie, dintre care unul cu actionare manuală.

Art. 65. - Pozitia ventilelor „închis” sau „deschis” trebuie marcată vizibil.

Art. 66. - Pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei si lucrărilor de reparatii potrivit termenelor prevăzute de prescriptiile tehnice.

Art. 67. - Personalul care deserveste centralele termice trebuie să fie autorizat conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 68. - (1) Înainte de începerea activitătii cu public, instalatiile de ventilare se verifică conform instructiunilor producătorului, urmărindu-se totodată dacă acestea corespund destinatiei amenajării.

(2) La verificarea instalatiilor de ventilare se tine cont de modul de functionare a clapetelor antifoc, a etanseitătilor la trecerea tubulaturii prin elemente de constructie, de modul de asigurare si functionare a motoarelor de rezervă etc.

Art. 69. - Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti trebuie să asigure, în caz de incendiu, evacuarea fumului si gazelor fierbinti din clădire, pentru a permite iesirea utilizatorilor si accesul echipelor de interventie în conditii de sigurantă.

Art. 70. - Sistemele de ventilare natural-organizată si sistemele de ventilare mecanică ale încăperilor în atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întretin si se utilizează astfel încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării acestor substante în cantităti ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie.

Art. 71. - Prizele de ventilare sunt prevăzute cu plase de sârmă sau grătare de protectie în bună stare astfel încât să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare.

Art. 72. - Amplasarea în încăperi a gurilor de absorbtie se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.

Art. 73. - Ventilatoarele montate în încăperile sau zonele cu degajări de substante combustibile cum ar fi gaze, vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substante se mentin în bună stare de functionare si protejate corespunzător mediului.

Art. 74. - Se interzice evacuarea, prin aceeasi instalatie de ventilare, a substantelor combustibile si a celor inflamabile, precum si a substantelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie.

Art. 75. - De asemenea, la exploatarea instalatiilor de ventilare se realizează si măsuri pentru:

a) mentinerea unei exhaustări continue si a unei viteze constante de circulatie a aerului în canale pentru a se înlătura posibilitătile de formare a amestecurilor explozive;

b) interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalatiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

c) întretinerea, verificarea si curătarea periodică a canalelor, tubulaturii si a ventilatoarelor de depunerile combustibile;

d) limitarea posibilitătilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întretinerea în bune conditiuni a clapetelor antifoc prevăzute.

Art. 76. - La instalatiile de ventilare aflate în medii care prezintă pericol de incendiu sau explozie se respectă si următoarele măsuri specifice:

a) tubulatura de aspiratie trebuie să asigure posibilitatea curătării ei fără dificultate;

b) conductele de ventilare trebuie să fie bine întretinute, pentru a nu permite scăpări de particule si de vapori inflamabili;

c) grătarele care se află deasupra canalelor de aspiratie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.

Art. 77. - (1) Instalatiile utilitare nu se montează pe căile de evacuare.

(2) În cazuri de exceptie, dacă acest lucru nu este posibil din motive justificate tehnic, instalatiile trebuie să aibă prevăzute elemente de racordare/trecere astfel încât acestea să nu îngreuneze evacuarea utilizatorilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Amenajări temporare în spatii închise

 

Art. 78. - Realizarea de amenajări pentru activitătile cuprinse la art. 2 alin. (2) la subsolul constructiilor se face numai pe bază de documentatie tehnică, cu asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 79. - Se interzic amenajarea de boxe, depozitarea de materiale si amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea pe holuri, în casele de scări, sub rampele scărilor, în poduri.

Art. 80. - La realizarea amenajărilor pentru activitătile cuprinse la art. 2 alin. (2) trebuie să se tină cont de următoarele:

a) când suprafata utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 m2/loc si numărul acestora nu depăseste 20 de persoane, se admit scaune mobile;

b) când se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafata care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 m2/loc, scaunele si băncile se fixează obligatoriu de pardoseală;


c) când capacitatea depăseste 200 de locuri, scaunele si băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu conditia consolidării lor pe rânduri, în pachete de 5 scaune.

Art. 81. - (1) Pentru amenajările în spatii închise, numărul maxim de persoane este cel precizat în proiectul de amenajare întocmit prin grija organizatorului.

(2) Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor materiale similare, care pot împiedica evacuarea personalului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Amenajări temporare în aer liber

 

Art. 82. - Amenajările în aer liber se realizează în perimetrele delimitate ca spatii stabilite de primării cu acordul inspectoratelor pentru situatii de urgentă si, după caz, al celorlalte autorităti, conform legii.

Art. 83. - Amenajările trebuie să fie realizate astfel încât să fie asigurat permanent accesul mijloacelor de interventie pe cel putin două laturi ale acestora.

Art. 84. - În cadrul tuturor amenajărilor temporare în spatii deschise, la montarea utilitătilor cum ar fi energie electrică, apă, gaze, traseul aerian trebuie realizat la o înăltime de cel putin 3,5 metri, astfel încât accesul mijloacelor de interventie să nu fie incomodat.

Art. 85. - Spatiile cu destinatie de parcare trebuie organizate la o distantă de sigurantă fată de amenajare.

Art. 86. - (1) Se interzice delimitarea spatiilor de-a lungul traseelor căilor de evacuare cu lanturi, sfori etc. la o înăltime mai mică de 1 m.

(2) Pe mijloacele de delimitare a spatiilor se prevăd obiecte de marcare, semnalizare - stegulete, panglici, fanioane etc.

Art. 87. - Zilnic, după terminarea activitătilor se execută o verificare amănuntită a instalatiilor utilitare si se îndepărtează deseurile.

Art. 88. - (1) Furajele necesare pentru hrana animalelor sunt aduse numai în cantitătile consumului pentru o zi.

(2) Depozitul pentru furaje nu se organizează în apropierea căilor de acces pentru public, acesta împrejmuindu-se corespunzător.

Art. 89. - Se interzice realizarea de improvizatii la racordarea consumatorilor de energie electrică sau legarea direct de la stâlp.

Art. 90. - (1) Elementele de structură ale standurilor, tribunelor, podiumurilor etc. se realizează din materiale cu clasele de reactie la foc minim A2 dO sau d1.

(2) Elementele de decor si copertinele trebuie să fie ignifugate conform prevederilor normativelor în vigoare.

(3) Folosirea decoratiunilor florale din materiale sintetice trebuie limitată; în caz contrar, acestea trebuie realizate cel putin din materiale cu clasele de reactie la foc minim CdO sau d1.

Art. 91. - (1) Amplasarea vagoanelor de circ, a menajeriilor si a grajdurilor de animale se face astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor si accesul autospecialelor de incendiu.

(2) Traseele căilor de evacuare pentru utilaje si animale nu trebuie să se intersecteze cu cele pentru public.

Art. 92. - Este obligatorie asigurarea a cel putin două căi de evacuare pentru mijloacele auto si animale si alte două căi pentru public.

 

SECTIUNEA a 4-a

Amenajări temporare în structuri gonflabile

 

Art. 93. - Prezentele dispozitii generale se aplică acelor structuri ale căror pereti sau învelitoare sunt sustinute de aer introdus sub presiune direct sau prin intermediul armăturilor gonflabile si sunt destinate primirii publicului.

Art. 94. - Amenajările temporare în structuri gonflabile, pentru mai mult de 30 de utilizatori, se realizează numai în aer liber.

Art. 95. - În structurile destinate amenajărilor temporare în aer liber nu trebuie să se realizeze spatii si instalatii pentru:

a) scene cu decoruri sau podea din materiale combustibile;

b) biblioteci.

Art. 96. - Structurile trebuie amplasate pe suprafete care nu prezintă risc de incendiu.

Art. 97. - (1) În cazul în care structurile din cadrul amenajărilor temporare adăpostesc peste 300 de persoane, ele trebuie să se găsească în apropierea unei surse de apă care să asigure un debit de cel putin 18 mc/oră si la o distantă de cel mult 200 metri; debitul de apă trebuie asigurat cel putin o oră.

(2) În situatia în care conditiile anterioare nu pot fi îndeplinite, organizatorul are obligatia de a-si asigura o capacitate echivalentă, cu ajutorul unor mijloace de interventie adecvate.

Art. 98. - (1) În jurul structurilor din cadrul amenajărilor temporare se asigură un perimetru de sigurantă cu o lătime de minimum 1 metru, marcat cu cordite, benzi, bariere.

(2) Zona se semnalizează si marchează corespunzător.

(3) Accesul se interzice si în zonele de ancorare a structurilor si în zona ventilatoarelor.

Art. 99. - (1) Se evită pe cât posibil amplasarea în pantă a structurilor din cadrul amenajărilor temporare.

(2) Distanta dintre structurile din cadrul aceleiasi amenajări trebuie să fie de cel putin:

a) 4 metri, dacă cele două structuri prezintă acelasi tip de risc de incendiu;

b) 8 metri, dacă cele două structuri prezintă riscuri diferite de incendiu.

(3) Distantele se măsoară pe orizontală de la piciorul structurilor.

(4) Pentru fiecare structură se asigură două căi de acces, de preferat pe laturi opuse. Stationarea vehiculelor pe aceste căi este interzisă.

Art. 100. - Niciun obiect nu se ancorează de structuri, cu exceptia celor prevăzute de proiectant.

Art. 101. - Pe standuri, estrade, tribune, gradene, plansee suspendate nu este admis un număr mai mare de persoane decât cel stabilit în documentatia tehnică si de reglementările specifice pentru destinatia evenimentului găzduit.

Art. 102. - Următoarele aparate sunt interzise în interiorul structurilor gonflabile:


a) aparate cu flacără deschisă, elemente incandescente sau susceptibile să degaje elemente incandescente;

b) aparate care functionează cu gaze combustibile;

c) generatoare de aer cald în schimb direct.

 

CAPITOLUL IV

Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare în caz de incendiu

 

SECTIUNEA 1

Planificarea exercitiilor de evacuare

 

Art. 103. - Organizatorul este obligat ca odată cu finalizarea lucrărilor de realizare a amenajărilor să stabilească si planul de organizare a evacuării utilizatorilor, pe care să îl pună la dispozitia personalului care execută controlul, precum si a personalului de deservire si de pază.

Art. 104. - Înainte de începerea activitătii în amenajările mentionate la art. 2, după caz, personalul responsabil cu apărarea împotriva incendiilor trebuie instruit asupra modalitătilor practice de actiune privind evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

Art. 105. - (1) Organizatorul trebuie să planifice si să execute un exercitiu de evacuare cu personalul de deservire si de pază cel putin odată pe perioada existentei amenajării temporare.

(2) Periodicitatea exercitiilor de evacuare nu trebuie să depăsească două luni.

Art. 106. - Planurile de evacuare trebuie să contină modalităti concrete privind evacuarea persoanelor cu dizabilităti, copiilor si persoanelor în vârstă.

Art. 107. - Alarmarea în caz de incendiu a persoanelor se realizează cu mijloace adecvate fiecărui obiectiv si dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul utilizatorilor.

Art. 108. - (1) În cazul amenajărilor temporare pentru care se estimează prezenta a minimum 200 de persoane, în vederea prevenirii panicii, alarmarea în situatii de urgentă se realizează cu mesaje preînregistrate.

(2) Organizatorii sunt obligatii să asigure functionarea permanentă, pe durata de existentă a amenajării, a mijloacelor necesare executării evacuării.

Art. 109.- În situatia alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, aceasta se realizează cu precizarea clară a succesiunii în evacuare.

Art. 110. - (1) Alarmarea în caz de incendiu trebuie precedată în mod obligatoriu de:

a) oprirea programului desfăsurat;

b) punerea în functiune a iluminatului normal în spatiile în care programul se desfăsoară cu lumină obscură.

(2) Aceste activităti sunt coordonate de persoana responsabilă cu apărarea împotriva incendiilor pe întreaga amenajare, respectiv reprezentantul organizatorului.

Art. 111. - Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situatii de urgentă se afisează în imediata apropiere a oricărui loc prevăzut cu telefon la care prezenta personalului este permanentă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Executarea exercitiilor de evacuare

 

Art. 112. - Executarea exercitiilor de evacuare se realizează sub directa coordonare a persoanei responsabile cu apărarea împotriva incendiilor.

Art. 113. - Pe timpul executării exercitiilor de evacuare se au în vedere următoarele, după caz:

a) situatia aleasă să fie printre cele mai defavorizante;

b) semnalele de alarmare să fie transmise conform procedurilor adoptate în planul de organizare a alarmării;

c) persoanele responsabile să îsi desfăsoare activitatea conform atributiilor;

d) toate activitătile au fost oprite;

e) iluminatul de sigurantă a fost pus în functiune;

f) instalatiile si mijloacele necesare executării evacuării să fie functionale;

g) personalul responsabil cu apărarea împotriva incendiilor să adopte toate metodele si mijloacele necesare prevenirii si instalării panicii;

h) echipele de interventie să actioneze corespunzător situatiei;

i) timpul de evacuare să fie cât mai mic;

j) traseele stabilite să asigure evacuarea în sigurantă si în cel mai scurt timp;

k) evacuarea să se execute în locuri adecvate, marcate si semnalizate corespunzător;

l) personalul care coordonează evacuarea trebuie să poarte echipament de identificare.

 

CAPITOLUL V

Echiparea si dotarea specifică cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 114. - Prima interventie este asigurată cu stingătoare portative adecvate riscului de incendiu local, care se amplasează vizibil, usor accesibil, de regulă în apropierea căilor de acces/evacuare.

Art. 115. - Echiparea si dotarea constructiilor în care functionează amenajări cu instalatii de protectie împotriva incendiilor si alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul amenajării.

Art. 116. - Mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul de pe locurile de muncă si/sau de fortele de interventie se amplasează cu respectarea următoarele cerinte:

a) locurile de amplasare să fie vizibile, usor accesibile, cum sunt căile de evacuare, coridoare, holuri, în zonele iesirilor si alte asemenea spatii, si la distante optime fată de focarele cele mai probabile;

b) înăltimea de montare si greutatea acestora să fie pe măsura capacitătilor fizice ale persoanelor care le utilizează;

c) să fie bine fixate si să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.


Art. 117. - Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

Art. 118. - (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice si ale standardelor specifice.

(2) Pe întreaga durată a exploatării se asigură lizibilitatea marcajelor, precum si protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.

Art. 119. - Dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru amenajări temporare se realizează conform anexei care face parte integrantă din prezentele dispozitii.

Art. 120. - (1) Stingătoarele portative îndeplinesc cerintele stabilite în Directiva nr. 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamente sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L. 181 din 9 iulie 1997, si SR EN 3 cu privire la performantele de stingere, cu următoarele conditii:

a) stingătoarele cu C02 trebuie să aibă performanta de stingere cel putin conformă cu focar 55B;

b) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă performanta de stingere cel putin conformă cu focare 21 A, 113B;

c) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă performanta de stingere cel putin conformă cu focare 21 A, 113B.

(2) Stingătoarele mobile îndeplinesc cerintele stabilite în SREN 1866.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 121. - Controlul pe linia apărării împotriva incendiilor se realizează de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti si personalul cu atributii de apărare împotriva incendiilor prevăzut la art. 7 alin. (4).

Art. 122. - Rezultatele controalelor desfăsurate se trec în registrul de control, care se păstrează la organizator.

 

ANEXĂ

la dispozitii

 

A. Dotarea minimă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru amenajări temporare în spatii închise

 

 

 

 

1. Un stingător portativ la fiecare 200 m2, dar nu mai putin de două pe nivel*

2. Un stingător portativ pentru acoperirea fiecărui pericol localizat (sau grupuri de pericole de aceeasi natură):

a) pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.) - un stingător cu CO2, pentru focar minim 55B;

b) pentru încăperi în care se depozitează lacuri, vopsele, polistiren, grăsimi si uleiuri - un stingător cu pulbere, pentru focar minim 21A, 113B;

c) depozite cu o înăltime mai mare de 3 m sau pentru depozitarea de paleti, cartoane, mase plastice, deseuri, bene cu gunoi - un stingător cu apă pulverizată, pentru focar minim 21 A, 113B.

3. În bucătării se recomandă ca fiecare aparat de gătit să fie echipat cu pătură antifoc.

4. Un stingător mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structură din cadrul amenajărilor temporare, cu suprafata mai mare de 500 m2

 

* Distanta maximă parcursă pentru a ajunge la un stingător trebuie să nu depăsească 15 metri.

 

B. Dotarea minimă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru amenajări temporare în aer liber

 

1. Un stingător portativ cu pulbere la fiecare instalatie sau utilaj de agrement

2. Un stingător portativ pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.) - un stingător cu CO2, pentru focar minim 55B

3. În bucătării se recomandă ca fiecare aparat de gătit să fie echipat cu pătură antifoc.

4. Un stingător mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structură din cadrul amenajărilor temporare, cu suprafata mai mare de 500 m2

5. Două stingătoare portative pentru fiecare scenă amenajată, fiecare pentru focar minim 34A, 144B

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) si ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.814 din 3 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 80.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentatiile tehnice ale lucrărilor de constructii, pentru îndeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si a altor amenajări.

(2) Avizele de protectie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentatiile tehnice ale lucrărilor de constructii pentru realizarea adăposturilor de protectie civilă.

Art. 2. - (1) Autorizatiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren si a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii si alte amenajări.

(2) Autorizatiile de protectie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor si în teren, realizarea adăposturilor de protectie civilă, conform reglementărilor specifice.

Art. 3. - (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situatii:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii si amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinatiei si/sau de modernizare la constructii si amenajări existente, care nu necesită autorizatii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, constructiile si amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea constructiilor în interiorul parcelelor si asigurarea posibilitătilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general si ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerintelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protectie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii si amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu si de protectie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competentă urmează să fie realizate ori sunt amplasate constructiile sau amenajările respective.

(2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), si în anexa nr. 5, pentru autorizatiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Pentru constructiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu si protectia civilă, cererile si documentatiile tehnice se depun simultan.

Art. 5. - (1) Cererile, precum si avizele si autorizatiile, însotite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 17 si 20, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora.

(2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu contin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-sef, cu aplicarea stampilei unitătii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) În situatia în care documentatia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele si prenumele acestuia si semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6 lit. B.

(4) Termenul legal de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentatiei complete.

(5)Termenul legal de emitere a autorizatiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 6. - (1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru solutionare specialistilor desemnati din inspectia de prevenire - structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificării continutului acestora si a conditiilor din teren - numai pentru emiterea autorizatiilor -, întocmesc pentru fiecare situatie un referat cu concluziile rezultate si cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizatiei.

(2) Referatele se verifică de către seful structurii de avizare-autorizare, se vizează de către adjunctul inspectorului-sef si se aprobă de către inspectorul-sef.

(3) Avizele si autorizatiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-sef si se stampilează cu stampila inspectoratului.

Art. 7. - La emiterea avizelor si/sau a autorizatiilor de securitate la incendiu si de protectie civilă solicitantul prezintă copii ale documentelor prin care se atestă efectuarea plătii tarifelor stabilite potrivit Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă.

Art. 8. - (1) Nu se emit avize sau autorizatii de către inspectorate în următoarele situatii:

a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum si în teren neîndeplinirea cerintelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare si de prezentele norme metodologice;

b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administratiei publice centrale.

(2) Respingerea emiterii avizelor sau autorizatiilor se comunică solicitantilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentatiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-sef, cu aplicarea stampilei inspectoratului.

(3) Dacă solicitantii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizatiilor, precum si a documentatiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate si îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu

 

Art. 9. - (1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

c) documentatia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităti în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate - două exemplare;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială „securitate la incendiu” - constructii si instalatii - două exemplare;

e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

f) fisa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu modificările ulterioare, si în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;

g) opisul cu documentele depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 lit. A - două exemplare.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinatie si modernizările la constructiile si amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizatii de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului si/sau constructiilor - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinta esentială „securitate la incendiu” privind schimbarea destinatiei sau avizul proiectantului initial al constructiei - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;

e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

f) documentatia cuprinzând relevee la situatia existentă si planuri cu situatia propusă pentru fiecare nivel, fatadă si sectiune ale constructiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 si, după caz, scheme ale instalatiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si ale instalatiilor de protectie împotriva incendiilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea constructiilor în interiorul parcelelor si asigurarea posibilitătilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;


b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;

c) planul de situatie - amplasare în zonă -, cu precizarea distantelor fată de vecinătăti si a căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 10. - (1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din acestea.

(2) La documentele retinute de către emitentul avizului se anexează si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, emitentul retinând un exemplar.

(4) Avizele de securitate la incendiu emise pe fisă tehnică se redactează în 3 exemplare, emitentul retinând un exemplar.

Art. 11. - (1) Documentele retinute de emitent, prevăzute la art. 10, se păstrează de către acesta până ia emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru avizele emise în conditiile art. 9 alin. (3), documentele retinute de emitent se păstrează si se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. - (1) Autorizatiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a constructiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizatia de construire - două exemplare în copie;

c) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - în copie si original;

d) piesele scrise si desenate din documentatia tehnică, cum sunt: detalii de executie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect etc, în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerintei esentiale „securitate la incendiu” - două exemplare;

e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială „securitate la incendiu” - constructii si instalatii - două exemplare;

f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Pentru schimbările de destinatie la constructii si amenajări care nu necesită autorizatie de construire, autorizatiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a constructiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu -în copie si original, atunci când acesta a fost emis;

c) documentatia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 13. - (1) În situatiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum si la schimbările de destinatie si modernizări la constructii si amenajări care nu necesită autorizatii de construire, desi constructiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

b) autorizatia de construire, dacă a fost emisă, potrivit legii - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinta esentială „securitate la incendiu” - două exemplare;

d) documentatia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate stampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinta esentială „securitate la incendiu”- constructii si instalatii - două exemplare;

e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizatia de construire, potrivit legii;

g) cerere-tip - două exemplare;

h) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Când solicitantii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu si documentatiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a) autorizatia de construire si documentatia specifică ce a stat la baza emiterii acesteia, după caz - două exemplare în copie;

b) raportul de expertiză tehnică pentru cerinta esentială „securitate la incendiu” - două exemplare;

c) documentatia cuprinzând relevee la situatia existentă si planuri cu situatia propusă pentru fiecare nivel, fatadă si sectiune ale constructiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 si, după caz, scheme ale instalatiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si ale instalatiilor de protectie împotriva incendiilor - două exemplare;

d) documentatia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate stampilate de către expertul tehnic pentru cerinta esentială „securitate la incendiu”- constructii si instalatii - două exemplare;

e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

f) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

g) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizatie de construire, potrivit legii;

h) cerere-tip - două exemplare.

(3) La constructiile, amenajările si instalatiile tehnologice noi, precum si la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinatiei celor existente, puse în functiune după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu, fără obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obtină această autorizatie pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul constructiilor ori amenajărilor prevăzute la alin. (3), care fac obiectul unor contracte de efectuare a expertizei încheiate între persoane fizice/juridice si experti tehnici atestati pentru cerinta esentială „securitate la incendiu”, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, autorizatia de securitate la incendiu se obtine după derularea contractelor, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).


(5) In cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinatie comercială, cu suprafata mai mare sau egală cu 2.500 m2, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) pian al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;

f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare.

(6) Pentru punctele de livrare către populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 14. - (1) Autorizatiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, emitentul retinând un exemplar.

(2) La emiterea autorizatiilor de securitate la incendiu pentru situatiile prevăzute la art. 12 si 13 se restituie solicitantilor un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar.

(3) La documentele retinute de către emitentul autorizatiei se anexează si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

Art. 15. - (1) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea constructiilor sau amenajărilor cu conditiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinatie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizatiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligatia reluării procesului de avizare si autorizare, conform prezentelor norme metodologice.

(2) Autorizatiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unitătile emitente, dacă pe durata exploatării constructiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentatii, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce priveste: limitarea propagării incendiilor la vecinătăti si în interiorul compartimentelor de incendiu, protectia si evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranta fortelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situatii de risc, inclusiv asigurarea posibilitătilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu si, după caz, cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie prevăzute.

Art. 16. - Anularea autorizatiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, comunicând despre aceasta altor autorităti competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

 

CAPITOLUL III

Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de protectie civilă

 

Art. 17. - (1) Avizele de protectie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiei de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificat de urbanism - două exemplare în copie;

c) plan de situatie si de încadrare în zonă - două exemplare în copie;

d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al constructiei si schema instalatiilor de filtroventilatie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, si a instalatiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie;

e) planul sectiunii verticale a clădirii cu instalatiile de filtroventilatie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;

f) memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie;

g) fisa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2008, cu modificările ulterioare, si în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;

h) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de protectie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, emitentul retinând un exemplar.

(3) Avizele de protectie civilă emise pe fisă tehnică se redactează în 3 exemplare, emitentul retinând un exemplar.

Art. 18. - Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalatii speciale, utilaje si tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor peretilor si planseelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalatiile de filtroventilatie, electrice, sanitare, de încălzire si altele asemenea;

b) date privind echiparea cu instalatii de filtroventilatie, pentru adăposturile de protectie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

Art. 19. - (1) La emiterea avizelor de protectie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar.

(2) La documentele retinute de către emitentul avizului se anexează si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează până la emiterea autorizatiei de protectie civilă.

Art. 20. - (1) Autorizatiile de protectie civilă se emit după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a constructiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizatia de construire - două exemplare în copie;

c) documentatia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protectie civilă si eventualele modificări realizate prin dispozitii de santier, conform legii - două exemplare;

d) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;

e) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Autorizatiile de protectie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, emitentul retinând un exemplar.

(3) La emiterea autorizatiei de protectie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din documentele depuse.

(4) La documentele retinute de către emitentul autorizatiei se anexează si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).


Art. 21. - (1) Un exemplar în copie al avizelor si autorizatiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre stiintă Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

(2) Un exemplar în copie al avizelor si autorizatiilor emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucuresti pentru adăposturile la obiectivele de investitii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobantilor, calea Floreasca, sos. Bucuresti-Ploiesti, Bd. Poligrafiei, Str. Tipografilor, str. CA. Rosetti, str. N. Bălcescu, str. Ion Câmpineanu si Calea Victoriei se transmite spre stiintă Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Inspectoratele, prin inspectiile de prevenire, pe timpul executiei obiectivului de investitii până la emiterea autorizatiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentatiile avizate privind îndeplinirea cerintei esentiale „securitate la incendiu”, respectiv realizarea adăposturilor de protectie civilă.

Art. 23. - Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îsi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilitătii certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire, intervenită în conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. - Detinătorii avizelor si autorizatiilor au obligatia de a le păstra în bune conditii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, si de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în conditiile legii.

Art. 25. - Inspectoratele trebuie să asigure conditiile si măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii de primire a cererilor si de asigurare a reglementărilor tehnice si standardelor în vigoare necesare verificării documentatiilor anexate acestora si de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă.

Art. 26. - Tarifele aferente activitătilor de emitere a avizelor si/sau autorizatiilor de securitate la incendiu si de protectie civilă sunt stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 27. - (1) Stampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentatiilor depuse de solicitanti se vor confectiona prin grija inspectoratelor.

(2) Modelul stampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Numerele de identificare ale stampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în functie de necesităti.

Art. 28. - Documentatiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanti, persoane fizice sau juridice, în conditiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 130/2007.

Art. 29. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

- model -

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului............./Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr.......din............20....

 

Subsemnatul/Subsemnata,......................................................, cu domiciliul în judetul...................., municipiul/orasul/comuna....................., sectorul/satul ........................, str.........................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal........, telefon..................., fax......................, e-mail......................., în calitate de ................ la .........................., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si ale Hotărârii Guvernului nr..................., solicit:

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentatia anexată;

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru ........................................................., având destinatia.................., amplasat/amplasată în judetul......................., municipiul/orasul/comuna................., sectorul/satul .................., str....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ............., telefon/fax .............., e-mail...................

Date referitoare la constructie/amenajare:

a) destinatia si tipul...........................................................................................................................;

b) categoria si clasa de importantă...................................................................................................;

c) aria construită si desfăsurată........................................................................................................;

d) volumul si regimul de înăltime........................................................................................................;

e) numărul maxim de utilizatori.........................................................................................................;

f) stabilitatea lafoc (gradul de rezistentă la foc)...................................................................................;

g) riscul de incendiu..........................................................................................................................;

h) distantele de sigurantă fată de vecinătăti......................................................................................

Datele referitoare la constructie/amenajare se completează de către proiectant.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data...............

Semnătura................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

- model –

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului................/Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr......din.........20...

 

Subsemnatul/Subsemnata,..................................., cu domiciliul în judetul..........................., municipiul/orasul/comuna..................., sectorul/satul................., str............., nr....., bl....., sc....., et. ..., ap. ..., codul postal..................., telefon................, fax......................, e-mail................., în calitate de ..................... la ................, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei..................si asigurarea posibilitătilor de acces la drumurile publice pentru ....................................., având destinatia ......................., amplasat/amplasată în judetul............................, municipiul/orasul/comuna ......................................., sectorul/satul ................, str...............nr........, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ............, telefon/fax....................., e-mail......................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data...............

Semnătura................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

- model -

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului.............../Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Avizului de protectie civilă

nr......din......20...

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................, cu domiciliul în judetul ............................., municipiul/orasul/comuna........................., sectorul/satul........................, str................................. nr....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ..............., telefon/fax............, e-mail ...................., în calitate de..................................la........................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr........./.............., solicit emiterea avizului de protectie civilă pentru................., amplasat/amplasată în judetul....................., municipiul/orasul/comuna..........................., sectorul/satul.............................., str.................................. nr. ..., codul postal............................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data...............

Semnătura................


 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

- model -

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului.............../Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Autorizatiei de securitate la incendiu

nr........din...........20...

 

Subsemnatul/Subsemnata,....................................., cu domiciliul în judetul..................................., nunicipiul/orasul/comuna......................, sectorul/satul....................., str.......................nr...., bl...., sc...., et. ..., ap. ..., codul postal.........., telefon............., fax.........., e-mail.............., în calitate de................... a............................, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea mpotriva incendiilor si ale Hotărârii Guvernului nr........./......., solicit:

1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentatia tehnică anexată, pentru constructia/amenajarea cu destinatia ....................................., amplasat/amplasată în udetul...................., municipiul/orasul/comuna.................., sectorul/satul................., str............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal............, telefon/fax..........., e-mail........................;

2. emiterea autorizatiei de securitate la incendiu pentru constructia/amenajarea specificată la pct. 1. Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea a incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, ir. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data...............

Semnătura................

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

- model -

 

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului............./Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Autorizatiei de protectie civilă

nr.......din..........20...

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., cu domiciliul în judetul ...................., municipiul/orasul/comuna......................, sectorul/satul..................., str....................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal..........., telefon/fax............, în calitate de.....................la...............................,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr......./........, solicit emiterea autorizatiei de protectie civilă pentru........................., amplasat/amplasată în judetul..................., municipiul/orasul/comuna.................., sectorul/satul.........................., str...............................nr................, codul postal......................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data...............

Semnătura................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

- model –

 

            A. Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu/de protectie civilă

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Seria, codul, nr. de înregistrare etc.

Nr. de file Formatul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data...............

Semnătura................


           

            B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Data comunicării

Semnătura solicitantului

Data redepunerii

Semnătura de primire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ..........................

Semnătura personalului nominalizat de inspectorat

.......................................................

Semnătura solicitantului

........................................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

- model –

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „.............................” al Judetului..................../Municipiului Bucuresti

 

AVIZ

de securitate la incendiu

nr........din.........20...

 

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr.............din.................20..., adresată de................................., cu domiciliul/sediul în judetul...................., municipiul/orasul/comuna......................, sectorul/satul............., str........................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal......................, telefon ............................, fax............................, e-mail....................................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si ale Hotărârii Guvernului nr......../..., se avizează din punctul de vedere al securitătii la incendiu ..................................................., amplasat/amplasată în judetul......................, municipiul/orasul/comuna..............., sectorul/satul..............., str..............................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal..................., telefon........................., fax.......................................

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Detinătorul*) avizului are obligatia să solicite autorizatia de securitate la incendiu după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în functiune a constructiilor ori amenajărilor pentru care s-a obtinut prezentul aviz.

 

Inspector-sef,

..........................................

(numele si prenumele, semnătura)

L.S.


*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009.


 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

- model -

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „...................” al Judetului............../Municipiului Bucuresti

 

AVIZ

de protectie civilă

nr........din..........20...

 

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr..........din..................., adresată de........................................., cu domiciliul/sediul în judetul ......................, municipiul/orasul/comuna ...................., sectorul/satul .............., str................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal.............., telefon......................, în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr.........../........, se avizează din punctul de vedere al protectiei civile............................................................................................, amplasat/amplasată în judetul ......................, municipiul/orasul/comuna..............., sectorul/satul ..............., str.........................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal..................., telefon........................., fax......................................

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protectie civilă.

Avizul este valabil numai însotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Detinătorul avizului are obligatia să solicite autorizatia de protectie civilă după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor a constructiei prevăzute cu adăpost de protectie civilă pentru care s-a obtinut prezentul aviz.

 

Inspector-sef,

..........................................

(numele si prenumele, semnătura)

L.S.

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

- model -

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „...................” al Judetului............../Municipiului Bucuresti

 

AUTORIZATIE

de securitate la incendiu

nr........din..........20...

 

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr............ din ......... 20...., adresată de ............., cu domiciliul/sediul în judetul........................, municipiul/orasul/comuna................., sectorul/satul.................., str.........................................nr...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal................., telefon................., fax...................., e-mail.......................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si ale Hotărârii Guvernului nr......../20...., se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la .........................., amplasat/amplasată în judetul ...................., municipiul/orasul/comuna......................, sectorul/satul........................, str........................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal............................, telefon.................................., fax.............................

Prezenta autorizatie îsi pierde valabilitatea în cazul în care constructia/amenajarea nu mai corespunde conditiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor.

Autorizatia este valabilă numai însotită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

 

Inspector-sef,

..........................................

(numele si prenumele, semnătura)

L.S.


 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

- model -

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „...................” al Judetului............../Municipiului Bucuresti

 

AUTORIZATIE

de protectie civilă

nr........din..........20...

 

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr..........din..................., adresată de........................................., cu domiciliul/sediul în judetul ......................................, municipiul/orasul/comuna ............................., sectorul/satul..........................., str......................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal.............., telefon......................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr.........../........, se autorizează din punctul de vedere al protectiei civile ...................., amplasat/amplasată în judetul ........................., municipiul/orasul/comuna............................, sectorul/satul..........................., str...................................... nr. ..., codul postal......................

Prezenta autorizatie îsi pierde valabilitatea în cazul în care constructia/amenajarea nu mai corespunde conditiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizatie de protectie civilă.

Autorizatia este valabilă numai însotită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

 

Inspector-sef,

..........................................

(numele si prenumele, semnătura)

L.S.

 

ANEXA Nr. 11*)

la normele metodologice

 

MODELUL

stampilei cu număr de identificare

 


*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009

 

Văzând Referatul nr. 7.579 din data de 5 mai 2009,

având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,

tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 11/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Doina Micsunica Dretcanu

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 225.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009

 

Art. 1. - Proiectele finantate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritate, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinatie, vor respecta obiectivele Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Sanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005.

Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finantării proiectelor organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, precum si Autoritatea.

(2) Proiectele depuse de organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat.

(3) Bugetul alocat finantării proiectelor va fi repartizat astfel:

a) 80% pentru finantarea proiectelor organizatiilor neguvernamentale;

b) 20% pentru finantarea proiectelor proprii ale Autoritătii.

Art. 3. - Autoritatea finantează proiecte care corespund următoarelor obiective specifice:

A. Participarea activă si accesul la serviciile sociale

Activităti eligibile:

A.1. Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea socială a persoanei cu handicap, de exemplu ateliere protejate.

B. Consolidarea parteneriatului public-privat

Activităti eligibile:

B.1. Organizarea, în colaborare sau parteneriat între autoritătile administratiei publice si organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, de activităti cultural-sportive si de petrecere a timpului liber, pentru persoanele cu handicap si familiile acestora.

C. Asigurarea serviciilor de sprijin familial

Activităti eligibile:

C.1. Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, locuinte protejate, centre de tip respiro/centre de criză, servicii


la domiciliu si altele, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.

Art. 4. - Autoritatea poate avea calitatea de solicitant, în nume propriu, pentru proiecte proprii care corespund următoarelor obiective specifice:

A. Cresterea capacitătii institutionale si administrative

Activităti eligibile:

A.1. Desfăsurarea de campanii de constientizare si/sau sensibilizare a opiniei publice, inclusiv pentru a combate stereotipiile si prejudecătile existente despre persoanele cu handicap si pentru a sustine receptivitatea fată de drepturile acestora.

A.2. Monitorizarea implementării Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 si a Planului de actiune

Art. 5. - (1) Finantarea nerambursabilă a proiectelor se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizată de către Autoritate.

(2) Solicitantii interesati participă la selectia publică de proiecte, care cuprinde următoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantărilor nerambursabile;

b) publicarea anuntului de participare;

c) publicarea pe site-ul propriu, de către Autoritate, a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect;

d) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autoritătii;

e) verificarea conformitătii administrative, a eligibilitătii si îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si financiară;

f) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice si financiare;

g) efectuarea vizitelor de precontractare;

h) comunicarea rezultatelor;

i) încheierea contractelor de finantare nerambursabilă;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă.

Art. 6. - (1) Autoritatea publică anuntul de participare la selectia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian central si pe site-ul propriu, www.anph.ro. În anuntul de participare este mentionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anuntului de participare.

Art. 7. - (1) Numărul de solicitanti la sesiunea de selectie publică de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea va repeta procedura de selectie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabilă acestuia, în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al presedintelui Autoritătii si cuprinde:

a) informatii generale privind Autoritatea;

b) cerintele minime de calificare solicitate de Autoritate si documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerintelor respective;

c) termenii de referintă;

d) instructiuni privind datele-limită care trebuie respectate si formalitătile care trebuie îndeplinite;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 225/2009 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009, Autoritatea publică pe site-ul propriu documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 9. - Autoritatea are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect si este obligată să comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 10. - Propunerile de proiecte se depun la sediul Autoritătii din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, la data-limită prevăzută în anuntul de participare, cu respectarea cerintelor din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 11. - (1) Componenta nominală a comisiei deselectare si finantare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(2) Presedintele Autoritătii poate solicita altor institutii cu competente în domeniul asistentei sociale desemnarea unui reprezentant, ca membru în cadrul comisiei.

(3) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data-limită de depunere prevăzută.

(4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanti.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obtinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă, cuprinse în documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(6) Comisia întocmeste si înaintează presedintelui Autoritătii, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă, precum si cuantumul finantării ce urmează a fi acordat fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

(7) Rezultatul selectiei se comunică în scris solicitantilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării acestora, urmând ca Autoritatea să le solutioneze în cel mult 5 zile de la data primirii.

(9) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea poate initia o nouă selectie publică de proiecte.

Art. 12. - (1) Contractele de finantare nerambursabilă se încheie între Autoritate, în calitate de finantator, si solicitant, în calitate de beneficiar, si se semnează în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea privind selectia propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finantare nerambursabilă se constituie anexă la documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(3) Finantarea se acordă pentru acoperirea partială a proiectului, în baza contractului încheiat între părti.

(4) Contributia minimă a beneficiarului ia realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finantării nerambursabile solicitate de la Autoritate.

(5) Existenta unor surse de finantare, altele decât cele ale Autoritătii si ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la mentionarea explicită a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.


(6) Pentru aceeasi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finantare nerambursabilă de la Autoritate în decursul unui an fiscal.

Art. 13. - (1) Autoritatea are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunt de atribuire a contractului sau a contractelor de finantare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii.

(2) Finantarea nerambursabilă se efectuează pe bază de decont justificativ. Decontarea se face pe măsura efectuării cheltuielilor de către beneficiar.

(3) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finantării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea si validarea raportului final de activitate, prezentarea si validarea raportului financiar final, dovada folosirii contributiei angajate prin contractul de finantare nerambursabilă si finalizarea de către Autoritate a etapelor de monitorizare.

(4) Fondurile obtinute prin finantarea nerambursabilă se utilizează cu respectarea legislatiei în vigoare în sistemul bugetar.

Art. 14. - (1) Monitorizarea implementării si verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finantării nerambursabile în domeniul protectiei persoanelor cu handicap se asigură de către Autoritate.

(2) Metodologia privind monitorizarea implementării proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - Finantarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă sau se sistează, după caz, în situatia în care Autoritatea constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finantare încheiate.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea Reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă”, indicativ ST 009-05, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.944/2005

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 4 pct. II lit. b) si al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementarea tehnică „Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă”, indicativ ST 009-05, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.944/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.086 si 1.086 bis din 2 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul I.2.2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) producătorii, reprezentantii autorizati ai acestora si importatorii de produse din otel utilizate ca armături;”.

2. La punctul IV.2.1, partea introductivă a literei b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) sarcinile organismelor desemnate:”.

3. În tabelul 4, sintagma „organismul de certificare notificat” se modifică si se înlocuieste cu sintagma „organismul de certificare desemnat”.

4. Punctul IV.2.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„IV.2.2. Detalierea activitătilor producătorului si organismelor desemnate pentru controlul si atestarea conformitătii produselor din otel este prezentată în anexa 4.”

5. Punctul IV.4.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„IV.4.1. Executantul sau prelucrătorul are obligatia de a se aproviziona cu produse din otel pentru armături numai însotite de declaratia de conformitate emisă de producător, precum si de fotocopia certificatului de conformitate aferent.”

6. Punctul IV.4.4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„IV.4.4. Este interzisă utilizarea produselor din otel pentru armături care nu au documente privind atestarea conformitătii.”

7. Punctul IV.5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„IV.5. Desemnarea organismelor de certificare IV.5.1. Organismele de certificare a conformitătii produselor din otel utilizate ca armături se desemnează de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, conform Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare.”

8. La punctul V.11, alineatul al doilea se modifică si va avea următorul cuprins:

„Fiecare livrare de produse trebuie să fie însotită de declaratia de conformitate emisă de producător, care include:

- denumirea si adresa producătorului;

- numărul certificatului de conformitate atasat;

- caracteristicile produsului.”

9. Punctul V.11.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„V.11.1. Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă durabilă (metalică sau din material plastic), bine legată, care va contine cel putin următoarele informatii:

- denumirea sau marca de identificare a producătorului;

- numărul certificatului de conformitate;


- numărul lotului si al colacului sau al legăturii;

- greutatea netă;

- însemnul verificării de calitate, precum si următoarele informatii:

- fie denumirea produsului (în functie de categoriile de rezistentă, ductilitate, aderentă definite în această specificatie tehnică);

- fie descrierea formei produsului, dimensiunile nominale, principalele caracteristici si rezultatele obtinute pentru acestea la încercări (în cazul în care produsul nu poate fi definit în functie de categoriile definite în această specificatie).

Pentru plasele sudate este necesară descrierea formei prin precizarea:

- lungimii si lătimii panoului de plasă sudată;

- diametrelor sârmelor;

- pasului plasei;

- dimensiunilor capetelor.”

10. Punctul VI.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„VI. 1 Toate criteriile de performantă din prezenta specificatie vor face obiectul verificărilor periodice la producători si executanti, conform prevederilor cuprinse în tabelele 4 si 5.”

11. După tabelul 12 se introduce următoarea notă:

„Notă: Standardele prevăzute în tabelul de mai sus pot fi înlocuite cu standarde echivalente.”

12. La punctul VII.8.1, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) Barele pot fi netede sau profilate. Profilele barelor vor respecta prevederile cuprinse la pct. V.8.”

13. La punctul VII.11, alineatul al doilea se modificasi va avea următorul cuprins:

„Fiecare livrare de produse trebuie să fie însotită de declaratia de conformitate emisă de producător, care include:

- denumirea si adresa producătorului;

- numărul certificatului de conformitate atasat;

- caracteristicile produsului.”

14. Punctul VII.11.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„VII.11.1 Fiecare colac sau legătură de bare va purta o etichetă durabilă (metalică sau din material plastic), bine legată, care va contine cel putin următoarele informatii:

- denumirea sau marca de identificare a producătorului;

- numărul certificatului de conformitate;

- tipul armăturii;

- numărul lotului si al colacului sau al legăturii;

- greutatea netă;

- însemnul verificării de calitate.”

15. Punctul VIII.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„VIII.1. Toate criteriile de performantă din prezenta specificatie vor face obiectul verificărilor periodice la producători si executanti, conform prevederilor cuprinse în tabelul 4.”

16. După tabelul 19 se introduce următoarea notă:

„N otă: Standardele prevăzute în tabelul de mai sus pot fi înlocuite cu standarde echivalente.”

17. La anexa 4, partea introductivă a paragrafului al doilea se modifică si va avea următorul cuprins:

„Certificarea conformitătii produselor din otel utilizate ca armături în elemente si structuri din beton armat si beton precomprimat include:”.

18. La anexa 4, titlul punctului A4.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„A4.2. Sarcinile organismului de certificare”.

19. La anexa 4, punctul A4.2.6 se abrogă.

Art. II. - Până la desemnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei a primului organism de certificare a conformitătii produselor din otel utilizate ca armături, activitătile si responsabilitătile organismelor de certificare a conformitătii produselor din otel utilizate ca armături sunt în sarcina organismelor de agrement tehnic atestate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 275.


 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Văzând Procesul-verbal nr. 29/2009 cu clasificatorii autorizati pentru specia porcine, transmis de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul Directiei politici de piată în zootehnie nr. 126.293/2009,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 433 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile 434-441, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Specia

Domiciliul

Cod numeric personal

„434

Aldea George-Mugurel

porcine

Municipiul Deva, aleea Neptun bl. 34, sc. B, et. 3, ap. 20, judetul Hunedoara

1820901033352

435

Ciobanu Remus-Florin

porcine

Orasul Corabia, str. Elena Doamna nr. 1 E, judetul Olt

1861216282206

436

Dascălu Pansela

porcine

Municipiul Botosani, Calea Natională nr. 77, sc. B, et. 2, ap. 9, judetul Botosani

2570113070028

437

Martinescu Gheorghe

porcine

Comuna Horodnic de Jos, sat Horodnic de Jos nr. 781, judetul Suceava

1640514333199

438

Noja Nicolae-Vasile

porcine

Municipiul Alba lulia, Bd. Republicii nr. 22, bl. D1B, ap. 6, judetul Alba

1771230013546

439

Palaloga Andrei-Ioan

porcine

Municipiul Resita, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 35, sc. 1, et. 6, ap. 28, judetul Caras-Severin

1851104115211

440

Pop Vasile

porcine

Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 34, ap. 8, judetul Maramures

1711204240010

441

Tandăra Adrian

porcine

Municipiul Brăila, str. Anton Bacalbasa nr. 13, bl. A21, sc. 1, ap. 7, judetul Brăila

1700113361935”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 286.

 


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 218/2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 253.003/OG din 25 martie 2009,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art. 8, si ale art. 12 alin. (1) si (8) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 218/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 11 aprilie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) oferă o garantie bancară de participare al cărei cuantum reprezintă de 5 ori valoarea tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru fondurile cinegetice care fac obiectul solicitării de atribuire, prin indisponibilizarea acestei sume într-un cont bancar la dispozitia administratorului;”.

2. La articolul 12, alineatul (5) se abrogă.

3. La articolul 12, alineatul (6) devine alineatul (5) si va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care un fond cinegetic nu a putut fi atribuit conform prevederilor alin. (3) si (4), fauna cinegetică de pe acesta se încredintează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitatie până se asigură atribuirea conform prezentului regulament.”

4. Anexa nr. 2 „Scrisoare de garantie bancară de participare” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

llie Sârbu

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 299.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARĂ DE PARTICIPARE

Nr.........../............

pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

 

Banca ...............................

Filiala/Sucursala...................................

Adresa .................................................

Termen de valabilitate *)

.....................................

(ziua, luna, anul)

 

La cererea clientului nostru, denumit..........................................., care a înaintat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale solicitarea sa pentru atribuirea dreptului de gestionare a unor fonduri cinegetice, confirmăm prin prezenta că

garantăm în favoarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru suma de.................lei, reprezentând de 5 ori

valoarea cumulată a tarifelor de atribuire directă în gestiune, respectiv de pornire la licitatie, a fondurilor de vânătoare solicitate, sumă pe care ne angajăm să o achităm corespunzător, la cererea scrisă a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în cazul în care clientul nostru se află în una dintre următoarele situatii:

a) revocă solicitarea initială de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri cinegetice;

b) refuză încheierea contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice pentru care i-a fost atribuit dreptul de gestionare;

c) la data încheierii contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice pentru care a obtinut dreptul de gestionare nu are angajată minimum o persoană pentru exercitarea atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond cinegetic atribuit.

Scrisoarea de garantie bancară devine nulă în cazul în care solicitarea de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice nu a fost admisă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

Valabilitatea prezentei scrisori de garantie bancară se poate prelungi în situatii de exceptie, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu acordul clientului.

 

Director,

......................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

Contabil-sef,

...............................


*) Valabilitatea scrisorii de garantie bancară de participare trebuie să fie de minimum 120 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de atribuire directă, respectiv a dosarului de atribuire prin licitatie publică.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară

 

În temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ale art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căi navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 si 858 bis din 19 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 20 „Continuarea aplicabilitătii Directivei 76/135/CEE” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pentru acele constructii navale care nu fac obiectul art. 2 alin. (1) si (2), dar care se supun prevederilor art. 1 lit. (a) din Directiva Consiliului 76/135/CEE*), trebuie aplicate prevederile acesteia din urmă. Autoritatea Navală Română va emite acestor nave, în urma unei inspectii tehnice, Certificatul tehnic pentru navigatie interioară, care va contine informatiile minime prevăzute în anexa nr. 10.”

2. Apendicele II „Instructiuni administrative” al anexei nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Titlul anexei nr. 10 „Model de certificat tehnic pentru navigatie interioară” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Informatii minime înscrise în certificatul tehnic pentru navigatie interioară”

Art. II. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin transpune Directiva 2008/126/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 32 din 31 ianuarie 2009.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anton Marin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 544.


*) Directiva Consiliului 76/135/CEE din 20 ianuarie 1976 privind recunoasterea reciprocă a certificatelor de navigatie pentru navele de navigatie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 21 din 29 ianuarie 1976, astfel cum a fost modificată.

**) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfăsurare si a Calendarului admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfăsurare si a Calendarului admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 1 octombrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. I, la articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în functie de optiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învătământ si inspectoratul scolar au obligatia de a afisa, până la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea oferta de scolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii si calificări profesionale.”

2. În anexa nr. I, la articolul 56, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Candidatii cu cerinte educative speciale, care nu au sustinut tezele cu subiect unic, pot fi repartizati numai pe locurile alocate pentru învătământul special. Repartitia se face, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de admitere, în perioada 21-23 iulie 2009. În repartizarea acestor candidati se va tine cont de certificatele de expertiză si orientare scolară si profesională eliberate de comisia pentru protectia drepturilor copilului.”

3. În anexa nr. 1, la articolul 60, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru absolventii clasei a VIII-a care au repetat ultima clasă de gimnaziu, ca si pentru cei care au studiat în străinătate si, din această cauză, nu au participat la toate tezele cu subiect unic din clasele a VII-a si a VIII-a, media generală obtinută la tezele cu subiect unic se calculează din notele obtinute la tezele cu subiect unic la care absolventul a participat.

(5) Absolventii clasei a VIII-a care au studiat în străinătate si care, din această cauză, nu au participat la nicio teză cu subiect unic vor fi înscrisi în clasa a IX-a, după recunoasterea studiilor, peste numărul de locuri aprobat. Procedura si criteriile de înscriere si repartizare vor fi stabilite de comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti si vor fi anuntate public prin afisare la sediul inspectoratului scolar, până la data de 1 iulie 2009. Repartizarea se va desfăsura, în sedintă publică, în perioada de rezolvare a situatiilor speciale. Procedura si criteriile de înscriere si repartizare, precum si rezultatele repartizării vor fi transmise Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, până la data de 27 iulie 2009.”

4. Anexa nr. III se completează cu Probele de aptitudini cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare judetene si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2009.

Nr. 3.765.


 

ANEXA

 

PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în liceele vocationale, profil teologic

 

Specializarea muzică bisericească

 

Probele de aptitudini pentru liceele vocationale, profil teologic, specializarea muzică bisericească sunt: Muzică - probă practică eliminatorie si Religie - probă scrisă.

A. Muzică - probă practică eliminatorie

Se vor evalua: auzul muzical, simtul ritmic, acuratetea intonatiei si muzicalitatea.

a) Repertoriu de lucrări cu caracter bisericesc si laic

1. intonarea unei lucrări bisericesti, la alegerea candidatului, dintre următoarele: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al Puterilor; Troparul învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat esti Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;

2. intonarea unui cântec patriotic: Desteaptă-te române, după muzica lui Anton Pann si versurile lui Andrei Muresanu; Limba noastră - Al. Cristea; Tara Mea - D.G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu.

b) Testarea aptitudinilor muzicale

Auz muzical:

(i) verificarea auzului muzical prin reproducerea de către candidat a unor sunete emise de un instrument muzical; (ii) intonarea gamei Do major, a relativei acesteia si a arpegiului acestora, după tonul dat de profesorul examinator.

Memorie muzicală:

- reproducerea unui fragment ritmico-melodic, dat de profesorul examinator.

Calităti vocale:

- verificarea ambitusului vocal (întinderea vocii) prin intonarea unei melodii din repertoriul dat, la alegerea candidatului, transpusă pe diferite trepte din gamă.

Simt ritmic:

(i) reproducerea de către candidat (prin bătăi din palme sau cu un creion) a unui fragment ritmic, dat de către comisie; (ii) reproducerea de către candidat a unui fragment ritmico-melodic prin intonarea unei melodii din repertoriul dat, la alegerea candidatului, în tempouri diferite, la indicatia comisiei. notă: La proba de muzică nu se vor verifica notiuni teoretice sau de solfegiu muzical.

La proba de muzică, evaluarea candidatilor se face prin calificativ admis/respins si nu se admit contestatii.

Candidatii care au absentat la cel putin una dintre probele de aptitudini se consideră neprezentati.

B. Religie - probă scrisă

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa scolară de religie, clasele a Vll-a - a VIII-a si se apreciază cu note de la 1 la 10. Proba se desfăsoară si se evaluează conform metodologiei corespunzătoare profilului teologic, seminarii teologice liceale ortodoxe.

 

PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea în liceele vocationale, profil pedagogic

 

Specializarea învătători-educatoare

1. Proba de aptitudini muzicale

Va consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de 5 cântece învătate în clasele I-VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice

Va consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) reproducerea după model a 2-3 exercitii de influentare selectivă a aparatului locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a Vl-a, executate izolat;

c) alergare 600 m - fără cerintă de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

• memorie motrică si coordonare;

• starea functională a coloanei vertebrale;

• functie normală a sistemului cardio-respirator.

3. Proba de aptitudini artistice

Va consta în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

• receptarea culorilor, a proportiilor dintre obiecte;

• încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spatiu.

4. Interviu

Va consta în:

a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) lectură la prima vedere;

c) participare la o conversatie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relatia cu partenerul de discutie).

Aptitudini investigate:

• capacitatea de a comunica;

• dictia.

 

notă:

1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.

2. Respingerea la o probă atrage obtinerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.

3. Nu se admit contestatii la probele de aptitudini.

4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din 2 profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu si unul de liceu.

5. Presedintele comisiei este directorul unitătii scolare.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.164/2008 privind organizarea si desfăsurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a în anul scolar 2008-2009

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.164/2008 privind organizarea si desfăsurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a în anul scolar 2008-2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 16 octombrie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare judetene si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 3.842.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.164/2008)

 

CALENDARUL

de desfăsurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a în anul scolar 2008-2009

 

SEMESTRUL I

Perioada de teze

 

• 25 noiembrie 2008 - Limba si literatura maternă

• 3 decembrie 2008 - Limba si literatura română

• 11 decembrie 2008 - Matematică

• 16 decembrie 2008 - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)

Perioada specială de teze

• 10 februarie 2009 - Limba si literatura maternă

• 12 februarie 2009 - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)

• 17 februarie 2009 - Limba si literatura română

• 19 februarie 2009 - Matematică

 

SEMESTRUL AL ll-LEA

Perioada de teze

 

• 29 aprilie 2009 - Limba si literatura maternă

• 7 mai 2009 - Limba si literatura română

• 13 mai 2009 - Matematică

• 21 mai 2009 - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)

Perioada specială de teze

• 26 mai 2009 - Limba si literatura maternă

• 28 mai 2009 - Limba si literatura română

• 2 iunie 2009 - Matematică

• 4 iunie 2009 - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)

 

NOTĂ:

1. Perioada specială de teze este perioada în care se desfăsoară teze la care participă elevii amânati, conform art. 65 din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr. 4.925/2005.

2. Perioadele pentru contestatii sunt cele prevăzute de anexa nr. 2.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.742/2008

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în baza prevederilor art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) si (3) si ale art. 11 alin. (4) si (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.742/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul II subpunctul 4, litera h) va avea următorul cuprins:

,,h) efectuarea, în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare pe nivel gimnazial/scoala de arte si meserii în unităti de învătământ liceal, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1) lit. b1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeasi unitate de învătământ, apoi a transferărilor pentru restrângere de activitate si a pretransferărilor în aceeasi sedintă publică.

Termen: 19-20 mai 2009”

2. Subpunctul 6 al punctului II si litera k) a subpunctului 7 se abrogă.

3. La punctul II subpunctul 7 litera d), sintagma „Perioada: 8-12 iunie 2009” se înlocuieste cu sintagma „Perioada: 8-19 iunie 2009”.

4. La punctul II subpunctul 7 litera e), sintagma „Perioada: 15-17 iunie 2009” se înlocuieste cu sintagma „Perioada: 22-26 iunie 2009”.

5. La punctul II subpunctul 7 literat), sintagma „Termen: 18 iunie 2009” se înlocuieste cu sintagma „Termen: 26 iunie 2009”.

6. La punctul II subpunctul 7 litera g), sintagma „Perioada: 18-19 iunie 2009” se înlocuieste cu sintagma „Perioada: 26-29 iunie 2009”.

7. La punctul II subpunctul 7 litera h), sintagma „Termen:

22 iunie 2009” se înlocuieste cu sintagma „Termen: 30 iunie 2009”.

8. La punctul II subpunctul 7 litera i), sintagma „Termen:

23 iunie 2009” se înlocuieste cu sintagma „Termen: 1 iulie 2009”.

9. La punctul II subpunctul 7 litera j), sintagma „Perioada: 22-24 iunie 2009” se înlocuieste cu sintagma „Perioada: 29 iunie - 3 iulie 2009”.

10. La punctul II subpunctul 7, după litera k) se introduc trei noi litere, literele k1), k2) si k3), cu următorul cuprins:

,,k1) organizarea probelor practice/orale în profilul postului;

Zilele: 10 iulie si 13 iulie 2009

k2) desfăsurarea probelor scrise;

Termen: 15 iulie 2009

k3) afisarea rezultatelor definitive.

Termen: 21 iulie 2009”

11. La punctul II subpunctul 7 litera l), sintagma „Perioada: 18-28 iulie 2009” se înlocuieste cu sintagma „Perioada: 22-29 iulie 2009”.

Art. II. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 4.038.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.