MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 324/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 324           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 15 mai 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            125. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

            731. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

479. - Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea cresterii competitivitătii si eficientei în domeniul industriei petrochimice

 

553. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

 

568. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Oficiul Român pentru Imigrări

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

525. - Decizie privind numirea domnului Adrian Radu în functia publică de secretar general al Ministerului Economiei

 

526. - Decizie privind numirea domnului Constantin Adrian în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 

527. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 510/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Fudulaiche Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

528. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 421/2009 privind stabilirea atributiilor doamnei lacob Lili, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            86. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort"

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 20 octombrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României"

2. La articolul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 si 32, cu următorul cuprins:

„31. La articolul 6, litera b) se abrogă.

32. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 10. - (1) în cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră functionează Consiliul Consultativ Superior, constituit din inspectorul general, adjunctii acestuia si personalul cu functii de conducere din cadrul Politiei de Frontieră Române.»"

3. La articolul I, punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4- Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 12. - (1) La nivel teritorial, Politia de Frontieră Română organizează inspectorate judetene, grupuri de nave si sectoare ale politiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează si functionează puncte ale politiei de frontieră.

(2) în judetele care au ca limită frontiera de stat sau Dunărea interioară se organizează si functionează, ca unităti cu personalitate juridică, inspectorate judetene ale politiei de frontieră.

(3) La tărmul Mării Negre se organizează pe grupuri de nave si functionează componenta maritimă a Politiei de Frontieră Române, în cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră Constanta.

(4) în cadrul inspectoratelor judetene se organizează si functionează, la nivel teritorial, sectoare ale politiei de frontieră.

(5) Structurile teritoriale ale politiei de frontieră prevăzute la alin. (2)-(4) sunt conduse de un sef, ajutat de adjuncti.

(6) Sefii inspectoratelor judetene sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră Române, cu avizul consultativ al prefectului.

(7) Adjunctii sefilor inspectoratelor judetene ale politiei de frontieră, sefii grupurilor de nave, sefii de sectoare, precum si adjunctii acestora sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general, la propunerea sefilor inspectoratelor judetene ale politiei de frontieră.

(8) Sefii punctelor politiei de frontieră sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general, la propunerea sefilor inspectoratelor judetene ale politiei de frontieră sau a sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.»"

4. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - Inspectoratele judetene se organizează intern pe servicii, birouri si compartimente, după caz, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.»"

5. Articolul II se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir si a munitiilor corespunzătoare, apartinând unor persoane juridice străine, se face cu aprobarea prealabilă a sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent sau a sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.»

2. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

«Art. 39. - În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent, se pot executa activităti cum sunt: mineritul, exploatările de titei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătătiri funciare si irigatii, îndiguirile, lucrările ori constructiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a conditiilor de navigatie, constructiile si amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.»


3. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

«Art. 45. - (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfăsura numai după obtinerea prealabilă a avizului din partea sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent sau a sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autoritătilor administratiei publice locale si a altor autorităti prevăzute de lege, după caz.

(2) Conditiile de eliberare de către seful inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum si obligatiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. în aviz se mentionează obligatiile persoanelor avizate.»

4. La articolul 75, literele e) si f) vor avea următorul cuprins:

«e) accesul la uscat fără aprobarea sefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor românesti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să stationeze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămasi pe teritoriul României la agentia companiei de navigatie de care apartine nava, pentru a li se rezolva situatia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcati pe navele aflate în porturile românesti care navighează între porturile Constanta, Sulina si Moldova Veche fără pasaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea sefului punctului de trecere; desfăsurarea oricărei activităti în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent, al sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administratiei publice locale sau al altei autorităti prevăzute de lege; nerespectarea obligatiilor prevăzute în avizul eliberat de seful inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);

f) accesul persoanelor în fâsia de protectie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate ori fără aprobarea sefului formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităti dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat, în situatia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum si în insulele si ostroavele apartinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte conditii decât cele stabilite de seful formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele si ostroavele de formatiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenentei acestora; desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 39 fără avizul sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare si în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritătile competente ori fără avizul prealabil al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent; păstrarea bărcilor si ambarcatiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile competente ori neluarea de către cei care le detin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităti ilicite; desfăsurarea activitătilor de agrement si sportive în apele de frontieră, marea interioară si marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administratiei publice locale ori fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră sau, după caz, al sefului grupului de nave al politiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcatiunilor cu excursionisti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păsunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat; păsunatul animalelor în timpul noptii în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile administratiei publice locale sau fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâsia de protectie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăsurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al sefului sectorului politiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau portiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfăsoară diferite activităti în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de persoanele care se deplasează ori desfăsoară activităti în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetătenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.»

5. La articolul 76, alineatul (21) va avea următorul cuprins:

«(21) Săvârsirea în mod repetat a contraventiei de nerespectare a obligatiilor prevăzute în avizul eliberat de seful inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sanctionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei si cu retragerea avizului.»"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2009.

Nr. 125.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 731.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

Având în vedere că prin Decizia nr. 458 din 31 martie 2009 Curtea Constitutională a constatat, pe de o parte, neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, iar pe de altă parte, că reglementarea anterioară cuprinsă la art. 3731 din acelasi cod - care instituia controlul judecătoresc al începerii executării silite - a constituit o garantie adecvată si eficientă a dreptului la un proces echitabil al tuturor părtilor implicate în procedura de executare silită,

tinând seama de necesitatea limitării de îndată a efectului juridic imediat al deciziei sus-mentionate - suspendarea de drept a dispozitiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă - si evitarea unei perioade de vid legislativ, ce ar putea avea drept consecintă nasterea unei practici (jurisprudentiale si executionale) neunitare,

având în vedere că neadoptarea de urgentă a unor măsuri de ordin legislativ vizând reglementarea conditiilor de începere a procedurii de executare silită constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3731 va avea următorul cuprins:

„Art. 3731. - Cererea de executare silită, însotită de titlul executoriu, se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Acesta, de îndată, va solicita instantei de executare încuviintarea executării silite, înaintându-i în copie cererea de executare si titlul respectiv.

Asupra cererii de încuviintare, presedintele instantei de executare se pronuntă prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor. încheierea de încuviintare a cererii de executare silită nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviintare a executării silite poate fi atacată cu recurs numai de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

După încuviintarea cererii potrivit alin. 2, la instanta de executare se va alcătui un dosar privind executarea, la care executorul judecătoresc este obligat să depună câte un exemplar al fiecărui act de executare, în termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia.

În tot cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală si cu celeritate a obligatiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor părtilor si ale altor persoane interesate.

Dacă socoteste că este în interesul executării, executorul judecătoresc îl va putea invita pe debitor pentru a-i cere, în scris, în conditiile legii, lămuriri în legătură cu veniturile si bunurile sale asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află acestea, precum si pentru a-l determina să execute de bunăvoie obligatia sa, arătându-i consecintele la care s-ar expune în cazul executării silite.

Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lămuririle necesare, precum si darea de informatii incomplete ori eronate atrag răspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea sanctiunii prevăzute de art. 1082 alin. 2, dacă fapta nu întruneste elementele constitutive ale unei fapte prevăzute de legea penală.

În situatia prevăzută de art. 3717 alin. 1, executorul judecătoresc este dator să pună în vedere părtii să îsi îndeplinească de îndată obligatia de avansare a cheltuielilor de executare."

2. La articolul 402, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 402. - Contestatia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instantă, care se aplică în mod corespunzător. Părtile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgentă si cu precădere."

Art. II. - Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru asigurarea cresterii competitivitătii si eficientei în domeniul industriei petrochimice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei să demareze procedura de achizitie a activelor aferente activitătii de petrochimie de la Societatea Comercială „PETROM" - S.A., inclusiv terenul, utilitătile si conductele de transport dintre Pitesti si Râmnicu Vâlcea, aferente acestora, mentionate în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Achizitia activelor aferente activitătii de petrochimie de la Societatea Comercială „PETROM" - S.A. se realizează cu respectarea modalitătilor prevăzute în prezenta hotărâre si a prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei să întocmească documentatia referitoare la achizitia activelor aferente activitătii de petrochimie de la Societatea Comercială „PETROM" - S.A., inclusiv terenul, utilitătile si conductele de transport dintre Pitesti si Râmnicu Vâlcea, aferente acestora, si să negocieze conditiile de preluare. Sursele de finantare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, după finalizarea negocierilor.

(2) Activele achizitionate conform prevederilor alin. (1) vor constitui aportul în natură al statului român, prin Ministerul Economiei, la capitalul social al unei noi societăti comerciale ce se va constitui în vederea operării activitătii de petrochimie.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 479.

 


ANEXĂ

 

ACTIVELE

aferente activitătii de petrochimie de la Societatea Comercială „PETROM" - S.A., inclusiv terenul, utilitătile si conductele de transport dintre Pitesti si Râmnicu Vâlcea, aferente acestora

 

• Instalatii tehnologice - functionale, în conservare

- Instalatia Piroliză I - inclusiv sectiile de hidrogenare a benzinei, separare aromate si instalatia :rudare

- Instalatia Piroliză II

- Instalatia Oxid de etilena (OEG)

- Instalatia Polietilenă de înaltă presiune (PIP)

- Instalatia Polietilenă de joasă presiune (HDPE)

- Instalatia incinerare reziduuri Vichem

- Gospodăriile de apă recirculată - GA 1, GA2

- Statie centrală de frig

- Sistemul de pompe si distributie apă incendiu

- Conductele de etilena si propilenă dintre petrochimia Arpechim si Oltchim

Instalatii tehnologice - nefunctionale

- Instalatia stiren

- Instalatia etil benzen

- Instalatia alcool etilic

- Instalatia copolimeri + ABS

- Instalatia DMT + Unitatea 7

Parcuri rezervoare

- Parc Piroliză I si II

- Parc OE si glicoli

Rampe produse petroliere si derivate

- Rampele 1 si 2

Instalatiile de facle

- Facla Piroliză I

- Facla Piroliză I, inclusiv recuperare gaze faclă

Statii electrice si posturi de transformare

I. Statia de racord adânc - SRA1-110/6 kV - 2x63 MVA

1. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 3x1.600 kVA Piroliză 1

2. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 3x1.600 kVA Polietilenă polimerizare

3. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 6x1.600 kVA Polietilenă omogenizare

4. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 2x1.600 kVA Gospodărie apă recirculată GA1

5. Post de transformare 6/0.4 kV - 2x630 kVA Parc rezervoare 1

6. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 3x1.600 kVA Oxigen azot

7. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 2x1.000 kVA Aer tehnic

II. Statia de racord adânc - SRA 2-110/6 kV - 2x40 MVA

1. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 3x1.600 kVA OEG

2. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 3x1.000 kVA Gospodărie apă răcire GA2

3. Post de transformare 6/0.4 kV - 2x1.000 kVA Parc rezervoare 2

4. Statie 6 kV Gospodărie apă recirculată GA2bis

5. Post de transformare 6/0.4 kV - 2x1.000 kVA Statie centrală de frig

6. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 3x1.600 kVA Piroliză 2

7. Statie 6 kV si PT 6/0.4 kV - 2x1.000 kVA Statie tratare apă

Alte active:

- Drumuri uzinale si de acces

- Retele tehnologice si de utilităti supraterane

- Retele subterane, canalizare

- Căi ferate uzinale

- Clădirile administrative si de servicii aferente activitătii de petrochimie

- Lucrările de investitii realizate în perioada 2008-2009, aferente activitătii de petrochimie

- Terenul aferent activitătii de petrochimie

Stocuri de materiale si produse

- Stocurile de materii prime si de produse finite la data cumpărării activelor din petrochimie

- Stocurile de materiale si piese de schimb la data cumpărării activelor din petrochimie


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

 

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 22 alin. (1) lit. i) si q) si al art. 25 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea asigurării managementului functiilor publice si functionarilor publici de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, autoritătile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici următoarele informatii referitoare la functiile publice si functionarii publici:

a) orice modificare intervenită în situatia functionarilor publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii acesteia;

b) informatiile privind functiile publice si functionarii publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice.

(2) Modificările intervenite în situatia functionarilor publici se comunică prin transmiterea actului administrativ în copie de către persoana responsabilă cu ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentei hotărâri si în format electronic, prin completarea formatului-standard privind modificările intervenite în situatia functionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Pentru actualizarea periodică a bazei de date privind evidenta functiei publice si a functionarilor publici gestionată de Agentia Natională a Functionarilor Publici, informatiile prevăzute la art. 1 lit. b) se transmit numai în format electronic, în lunile mai si noiembrie ale fiecărui an calendaristic, prin completarea formatului-standard al evidentei functiilor publice si functionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Formatele-standard prevăzute la alin. (2) si (3) se găsesc, în format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea „Materiale utile", subsectiunea „Evidenta functiilor si functionarilor publici".

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, prin orice modificare intervenită în situatia functionarilor publici se întelege:

a) numirea într-o functie publică, în urma unui concurs de recrutare;

b) modificarea raporturilor de serviciu în oricare dintre modalitătile prevăzute la art. 87 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) aplicarea oricărei sanctiuni disciplinare dintre cele prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si radierea acesteia;

d) promovarea în functia publică;

e) avansarea în trepte de salarizare;

f) suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 94 si 95 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si încetarea suspendării;

g) încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici în conditiile prevăzute la art. 97 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Actul administrativ se comunică în copie de către compartimentul de resurse umane sau de către persoana cu atributii în acest sens.

Art. 3. - Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice au obligatia de a desemna, din cadrul compartimentelor de resurse umane, persoanele responsabile cu ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Instructiuni privind completarea formatelor-standard se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pentru anul 2009, informatiile prevăzute la art. 1 alin. (3) se transmit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prevăzut la art. 5 si în luna noiembrie.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 553.

 


ANEXA Nr. 1

 

FORMATUL-STANDARD PRIVIND MODIFICĂRILE INTERVENITE ÎN SITUATIA FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

Anexa nr. 1a

 

            Formatul-standard pentru informatiile privind numirea functionarilor publici

 

Numele

Prenumele

CNP

Functia publică

Clasa

Gradul

Treapta

de salarizare

Data numirii în functia

publică

Procent

spor vechime

Procent indemnizatie de conducere

Procent spor

Gestiune fonduri

Procent total alte sporuri

Tipul compartimentului

Denumirea compartimentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1b

 

            Formatul-standard pentru informatiile privind modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici

 

Numele

Prenumele

CNP

Tipul modificării

Data modificării raporturilor de serviciu

Noua functie publică*

Clasa*

Gradul*

Treapta de salarizare*

Noua autoritate/

Institutie publică*

Codul fiscal

al noii autorităti/

institutii

publice*

Tipul compartimentului

Denumirea compartimentului*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1c

 

            Formatul-standard pentru informatiile privind sanctiunile aplicate functionarilor publici

 

Numele

Prenumele

CNP

Functia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Sanctiunea aplicată

Data aplicării

sanctiunii disciplinare

Motivul sanctionării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se completează atunci când este cazul.

 


Numele

Prenumele

CNP

Functia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Sanctiunea aplicată

Data radierii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1d

 

            Formatul-standard pentru informatiile privind promovarea functionarilor publici

 

Numele

Prenumele

CNP

Tipul promovării

Functia publică pe care promovează

Clasa

Gradul

Treapta

Data promovării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1e

 

            Formatul-standard pentru informatiile privind avansarea în treptele de salarizare a functionarilor publici

 

Numele

Prenumele

CNP

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare de pe care avansează

Treapta de salarizare pe care avansează

Data avansării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1f

 

            Formatul-standard pentru informatiile privind suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici

 

Numele

Prenumele

CNP

Functia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Motivul suspendării

Data suspendării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Formatul-standard pentru informatiile privind încetarea suspendării raporturilor de serviciu ale functionarilor publici

 

Numele

Prenumele

CNP

Functia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Data încetării suspendării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1g

 

            Formatul-standard pentru informatiile privind încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici

 

Numele

Prenumele

CNP

Functia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Motivul încetării

Data încetării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

            FORMATUL-STANDARD AL EVIDENTEI FUNCTIILOR PUBLICE SI FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

Cod fiscal

Tipul

autoritătii/institutiei

publice

Judetul

Localitatea

Denumirea

autoritătii/institutiei

publice

Adresa

Nr. telefon

Nr. fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Posturi vacante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP

Numele

Prenumele

Functia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Spor de vechime (procent)

Indemnizatie de conducere (procent)

Spor gestiune fonduri (procent)

Procent total alte sporuri

Data numirii în functie

Modalitatea de ocupare a functiei

Tipul compartimentului

Denumirea compartimentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Oficiul Român pentru Imigrări

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Oficiul Român pentru Imigrări.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Odată cu predarea imobilului transmis conform art. 2, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va remite Ministerului Administratiei si Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări toate documentele tehnice referitoare la acesta.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 568.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Oficiul Român pentru Imigrări

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Numărul atribuit în inventarul domeniului public al statului

Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 218,

sectorul 1

Statul român,

din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Statul român,

din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări

1. Subsol:

- suprafata construită: 424,5 m2

- suprafata utilă: 420,3 m2

2. Parter:

• Corp A:

- suprafata construită: 1.050 m2

- suprafata utilă: 919,6 m2

• Corp B:

- suprafata construită: 170 m2

- suprafata utilă: 142,5 m2 3. Etaj 1:

• Corp A:

- suprafata construită: 870,5 m2

- suprafata utilă: 744,3 m2

• Corp B:

- suprafata construită: 256,5 m2

- suprafata utilă: 222,44 m2

154469

 

 

 

4. Etajele 2, 3, 4 si 5:

• Corp A:

- suprafata construită: 870,5 x 4 = 3.482 m2

- suprafata utilă: 781,5x4 = 3.126 m2

• Corp B:

- suprafata construită: 256 x 4 = 1.024 m2

- suprafata utilă: 222 x 4 = 888 m2

5. Etaj 6:

• Corp A:

- suprafata construită: 368,5 m2

- suprafata utilă: 339,5 m2

• Corp B:

- suprafata construită: 43,5 m2

6. Etaj 7:

• Corp A:

- suprafata construită: 315,13 m2

- suprafata utilă: 289,39 m2

7. Etaj 8:

• Corp A:

- suprafata construită: 315,13 m2

- suprafata utilă: 283,52 m2

8. Pod:

• Corp A:

- suprafata construită: 119,26 m2

- suprafata utilă: 100,15 m2

154469

 

 

 

Terenul aferent: conform extrasului de carte funciară: lot 1 parcelele P1/1 si P1/2 = 1.947,26 m2

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Radu în functia publică de secretar general al Ministerului Economiei

 

Având în vedere Adresa Ministerului Economiei nr. 1/1.707 din 6 mai 2009 privind promovarea domnului Adrian Radu în functia publică de secretar general,

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Radu se numeste în functia publică de secretar general al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 mai 2009.

Nr. 525.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Constantin Adrian în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 

Având în vedere Adresa Ministerului Economiei nr. 1/1.407 din 21 aprilie 2009 pentru punerea în executare a Sentintei civile nr. 446/2008, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a contencios administrativ si fiscal, rămasă definitivă si irevocabilă,

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Adrian se numeste în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 mai 2009.

Nr. 526.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 510/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Fudulaiche Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 510/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Fudulaiche Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Fudulaiche Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Tulcea, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 mai 2009.

Nr. 527.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 421/2009 privind stabilirea atributiilor doamnei lacob Lili, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 421/2009 privind stabilirea atributiilor doamnei lacob Lili, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna lacob Lili, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească, la nivelul judetului Buzău, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Mediului. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului mediului. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Mediului la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 mai 2009.

Nr. 528.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort"

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort" si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, ale cap. IV din Regulamentul pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 - căldură si confort", aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 471/2008, ale Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare aprobarea solicitărilor de finantare de către Comisia interministerială de coordonare a Programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort", conform Procesului-verbal nr. 4, încheiat în data de 6 mai 2009,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort", potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat este stabilit în baza solicitărilor de finantare, a proiectelor depuse, precum si a valorii contributiei proprii a autoritătilor administratiei publice locale beneficiare.

Art. 4. - Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort" si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, si ale Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 - căldură si confort".

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Cătălin Vrabie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

Sume alocate pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort"

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr. crt

Judetul

Unitatea administrativ -teritorială

Denumirea obiectivului de investitii

Cofinantare Buget de stat

1.

Arad

1. Arad

Modernizarea retelelor termice - etapa II

2.000

2.

Botosani

2. Botosani

1. Reabilitare retea transport agent primar din municipiul Botosani

2. Reabilitarea punctelor termice si modernizarea retelelor termice secundare pentru încălzire si apă caldă de consum în ansamblurile de locuinte Grivita 2, Victoria 1, Teilor 3, Parcul Tineretului 1+2, Grivita 3, Grivita 4

3. Reabilitarea si modernizarea punctelor termice si a retelelor termice secundare din ansamblul de locuinte Bucovina, Eminescu 2, Grivita 6, Teilor 1, Grivita 5, Castel, Savenilor, Pacea 2, O. Băncilă 3, Pacea 3

2.800

3.

Brăila

3. Brăila

Eficientizarea sistemului de productie si distributie a energiei termice din municipiul Brăila; reteaua de transport al agentului termic primar, puncte termice si reteaua de distributie

2.200

4.

Cluj

4. Cluj-Napoca

Modernizarea/Automatizarea centralelor termice - înlocuirea cazanelor în centralele termice

2.200

5.

Galati

5. Galati

1. Reabilitarea si modernizarea PT - etapa III - 16 puncte termice: PT Albatros si SC 113 Sector Piată, PT P2 Port, PT G1 - Regiment 11 Siret, SC 12 Tiglina II, SC 59 Tiglina II B, SC 7 Micro 39, SC 32 si SC 33 Micro 19, SC 58 Siderurgistilor Vest, SC 21, SC 22, SC 24 si SC 54 Micro 17, SC 64 si SC 69 Micro 14

2. Reabilitarea si modernizarea retelelor termice (încălzire, apă caldă de consum si recirculatie) din municipiul Galati - etapa III Asi etapa III B - 8 puncte termice, PT P2 Port, SC69 Micro 14, SC 7 Micro 39, SC 58 Siderurgistilor Vest, SC 32 Micro 19, SC 21 si SC 22 Micro 17, PT 4 Tiglina I Saturn

1.500

6.

Iasi

6. Iasi

Modernizarea sistemului de termoficare - reabilitarea si modernizarea retelelor de termoficare din municipiul lasi

1.550

7.

Neamt

7. Piatra-Neamt

1. Modernizarea retelelor termice din municipiul Piatra-Neamt - etapa I

2. Refacerea racordului termic aferent centralei termice PTM 17 si container 17-01 Mărătei

3. Modernizarea cosului de fum aferent centralei termice nr. 24 din municipiul Piatra-Neamt

4. Modernizarea sistemului de producere si distributie a căldurii - etapa II

2.700

8.

Mures

8. Târgu Mures

1. Alimentarea cu energie termică pentru încălzire si prepararea apei calde de consum în cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Târgu Mures - etapa I CT 3, 4, 5, 6 si 7

2. Modernizarea productiei si distributiei de energie termică în ansamblul de locuinte Dâmbul Pietros

3. Modernizarea alimentării cu energie termică pentru încălzire si prepararea apei calde de consum din zona 7 Noiembrie a municipiului Târgu Mures

4. Recuperarea si utilizarea biogazului generat în depozitul de deseuri al municipiului Târgu Mures

2.800

9.

Suceava

9. Rădăuti

Reabilitarea sistemelor de termoficare (surse si retele) din localitatea Rădăuti

2.500

10. Suceava

Modernizarea sistemului de transport si distributie a energiei termice pentru 40 de puncte termice si retele termice aferente în municipiul Suceava

3.500

10.

Teleorman

11. Alexandria

Modernizarea punctelor termice PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 în municipiul Alexandria

1.250

11.

Vaslui

 

 

12. Husi

1. Modernizarea centralelor termice CT1 si CT3, retelelor termice de distributie aferente din municipiul Husi, judetul Vaslui

2. Modernizarea centralelor termice CT2, retelelor termice de distributie aferente din municipiul Husi, judetul Vaslui

3. Modernizarea centralelor termice CT4, retelelor termice de distributie aferente din municipiul Husi, judetul Vaslui

900

 

 

13. Vaslui

Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiului Vaslui:

1. implementarea unor unităti de cogenerare - zona 13 Decembrie II;

2. obiect 05. CT Confectii

950

12.

Vrancea

 

 

14. Odobesti

Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în orasul Odobesti, judetul Vrancea - Racordarea centralelor containerizate la reteaua de gaze

5.650

15. Panciu

1. Racordarea centralelor termice containerizate la reteaua de gaze naturale pentru producerea energiei termice în orasul Panciu 2. Retele termice de la C.T.T. la blocuri

4.500

 

TOTAL:

37.000

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.