MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 320/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 320           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 14 mai 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 439 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            442. - Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

            549. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii „Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din cadrul Societătii Comerciale „Termoelectrica” - S.A. – Sucursala Electrocentrale Paroseni

 

            551. - Hotărâre privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            3/24. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            5. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor

 

            Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008;

- Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.18/2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 439

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, în forma initială, exceptie ridicată de Paulina Valentina Brehui în Dosarul nr. 532/3/2001 (1.073/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 19 martie 2009, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când, pentru a da posibilitatea autorului exceptiei de a depune la dosar concluzii scrise, Curtea a amânat pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate la data de 26 martie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 532/3/2001 (1.073/2008), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, în forma initială. Exceptia a fost ridicată de Paulina Valentina Brehui într-o cauză civilă având ca obiect recursul declarat împotriva Deciziei nr. 833 din 5 mai 2007 prin care Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a admis apelul si a schimbat, în parte, încheierile de înscriere în cartea funciară contestate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia face referire la dispozitiile art. 52 din Legea nr. 7/1996, în forma initială, care prevedeau că încheierile de înscriere si de radiere a unui act sau fapt juridic sunt supuse căilor ordinare de atac, respectiv apel si recurs, si precizează că în prezent acestea sunt supuse doar apelului. Arată că principiul egalitătii si dreptul la un proces echitabil presupun beneficiul tuturor mijloacelor procedurale, inclusiv utilizarea tuturor gradelor de jurisdictie, care să ofere posibilitatea administrării complete a probelor necesare aflării adevărului. Consideră că, din acest punct de vedere, textul de lege criticat este neconstitutional.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Totodată, arată că dreptul la un proces echitabil nu are semnificatia accesului la un anumit număr de grade de jurisdictie, fiind suficientă o singură cale de atac, dacă aceasta este efectivă, iar solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil nu este dată de numărul gradelor de jurisdictie, ci de măsurile dispuse de instantă si de conduita participantilor la proces, de complexitatea cauzei si de cursul concret al procesului.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. În acest sens, arată că prevederile art. 52 din forma initială a Legii nr. 7/1996 au fost modificate, în noua reglementare a Legii nr. 7/1996, republicată, prevăzându-se că împotriva încheierii de admitere sau de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară se poate exercita numai calea de atac a apelului, spre deosebire de vechea reglementare care consacra atât posibilitatea exercitării apelului, cât si a recursului. Din această perspectivă, consideră că nu este îndeplinită cerinta retinută în jurisprudenta Curtii Constitutionale ca solutia legislativă din legea modificată să fie aceeasi cu cea dinaintea modificării.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de părti, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheiere, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, în forma initială. Din motivarea sesizării, însă, cuprinsă în notele scrise ale autorului, rezultă că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, având următorul continut: „Hotărârea pronuntată de judecătorie poate fi atacată cu apel.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si ale art. 21 alin. (3) privind dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, reglementează procedura de contestare a încheierii de înscriere sau de respingere a cererii de înscriere sau radiere a unui act sau fapt juridic în cartea funciară. În acest sens, în alin. (1) al art. 50 este reglementată obligativitatea comunicării încheierii, iar prin alineatele următoare se prevede că „încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere”, care se înaintează judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, de asemenea, „hotărârea pronuntată de judecătorie poate fi atacată cu apel”, iar „hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului”.

Cât priveste critica potrivit căreia prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 7/1996 încalcă dispozitiile art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece partea nu are acces la toate căile de atac, se constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, Constitutia nu cuprinde dispozitii care să stabilească căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, stabilind în art. 129 că acestea se exercită „în conditiile legii”. În cauză, încheierile prin care sunt solutionate cererile de înscriere de către registratorul de carte funciară sunt acte administrative provizorii supuse controlului contenciosului administrativ special reglementat prin Legea nr. 7/1996.

De altfel, accesul la justitie nu presupune si accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, deci si reglementarea căilor ordinare sau extraordinare de atac, sunt de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură. Nici reglementările internationale în materie nu impun accesul la totalitatea gradelor de jurisdictie sau la toate căile de atac prevăzute de legislatiile nationale, art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale consacrând numai dreptul persoanei la un recurs efectiv în fata unei instante nationale, deci posibilitatea de a accede la un grad de jurisdictie. De altfel, Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa faptul că accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

De asemenea, se observă că textele de lege criticate sunt norme de procedură care nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare, asa încât nu poate fi retinută nici încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

 

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, exceptie ridicată de Paulina Valentina Brehui în Dosarul nr. 532/3/2001 (1.073/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 168/2008,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Obiectiv si dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, denumit în continuare POP, pe întreaga perioadă de derulare a programului, pe teritoriul României.

(2) Regulile stabilite în prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenta comunitară, precum si din cofinantarea natională a operatiunilor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

(3) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, în calitate de autoritate de management pentru POP, asigură îndeplinirea obligatiilor ce decurg din functiile prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.

Art. 2. - (1) Termenii programare, axă prioritară, măsură, operatiune, monitorizare, evaluare, strategie de dezvoltare locală, comitet de monitorizare, cheltuială publică, au întelesurile din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L223/2006.

(2) În întelesul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) POP - documentul programatic elaborat potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, în baza căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2007-2013;

b) Ghidul solicitantului - o detaliere tehnică si financiară a fiecărei măsuri si cuprinde setul de informatii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea si implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, denumită în continuare ANPA, în calitate de autoritate de management pentru POP; este disponibil la sediul central al ANPA, la filialele regionale ale ANPA, precum si pe site-ul ANPA si al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR;

c) contract de finantare - documentul juridic încheiat între autoritatea de management (ANPA) si solicitantul de finantare, prin care se acordă acestuia din urmă asistenta financiară nerambursabilă aferentă unei operatiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare din POP si care stabileste obiectul sprijinului, drepturile si obligatiile părtilor, durata de executie, valoarea, plata, precum si alte dispozitii si conditii specifice;

d) decizie de finantare - actul unilateral emis de autoritatea de management, care se elaborează în cazul în care beneficiarul este o institutie care participă la implementarea POP si care stabileste obligatiile acesteia;

e) proiect eligibil - proiectul/operatiunea care îndeplineste conditiile minime prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului si care poate fi selectat, conform criteriilor aprobate de Comitetul de monitorizare, pentru a primi asistentă financiară nerambursabilă din FEP;

f) conflict de interese - situatia de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce influentează impartialitatea si obiectivitatea activitătilor sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea si raportarea activitătilor desfăsurate în cadrul Programului operational pentru pescuit; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, sotul/sotia, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru institutia din care face parte;

g) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către beneficiar, aferente proiectelor finantate în cadrul POP, care pot fi finantate atât din FEP, în limita ratei de cofinantare conform reglementărilor comunitare, cât si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare si nationale în vigoare;

h) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finantate din FEP în cadrul POP, care nu pot fi finantate din FEP, conform reglementărilor comunitare si nationale.

Art. 3. - Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii cu caracter general:

a) să fie efectiv plătită potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, cu conditia ca operatiunea cofinantată să nu fi fost finalizată înainte de data începerii eligibilitătii;

b) să fie dovedită cu facturi sau cu alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, însotite de documentele de plată, potrivit legii, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate si identificate;

c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei de finantare sau ale contractului de finantare;

d) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.

Art. 4. - (1) Contributia în natură poate fi considerată cheltuială eligibilă în conformitate cu prevederile art. 3, dacă îndeplineste si următoarele conditii specifice:

a) contributia constă în terenuri, clădiri, echipamente, materiale, activitate profesională sau prestatii voluntare;

b) obiectul contributiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost achizitionat prin intermediul unor finantări comunitare nerambursabile;

c) în cazul terenului, clădirilor si echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator autorizat;

d) în cazul clădirilor si echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă si inseparabilă din rezultatul operatiunii;

e) în cazul terenurilor si clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdictii si să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de solutionare la instantele judecătoresti;

f) cheltuielile nu au fost realizate prin măsuri de inginerie financiară;

g) în cazul prestatiei voluntare, valoarea muncii este determinată luându-se în considerare timpul destinat si valoarea salariului mediu pe oră sau pe zi pentru munca prestată.

(2) La finantarea unei operatiuni contributia FEP acoperă totalul cheltuielilor eligibile în limita ratei de cofinantare din FEP, cu exceptia contributiei în natură a beneficiarului.

Art. 5. - Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile aplicabile ale art. 3 si îndeplineste următoarele conditii specifice:

a) bunul amortizabil nu a fost achizitionat prin intermediul unor finantări comunitare nerambursabile;

b) amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare si justificată prin orice document contabil;

c) corespunde perioadei de cofinantare a operatiunii.

Art. 6. - Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 3 si dacă sunt alocate proportional operatiunii, potrivit metodei elaborate de autoritatea de management si prevăzute în contractul de finantare/decizia de finantare.

Art. 7. - Costul achizitiei de teren fără constructii este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3 si următoarele conditii specifice:

a) trebuie să existe o legătură directă între achizitionarea de terenuri si obiectivele operatiunii cofinantate;

b) costul de achizitie al terenului este certificat de un evaluator autorizat;

c) partea din suma totală a cheltuielilor legate de operatiune, reprezentată de achizitionarea terenului, să nu depăsească 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente operatiunii.

Art. 8. - Costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află constructia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3, precum si următoarele conditii specifice:

a) operatiunea nu beneficiază de finantare din fonduri publice;

b) imobilul nu a beneficiat de finantări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru constructie sau reabilitare;

c) costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator autorizat, care să confirme că imobilul respectă conditiile tehnice prevăzute în legislatia natională;

d) imobilul este folosit potrivit destinatiei atribuite de autoritatea de management pentru perioada stabilită de aceasta;

e) imobilul este utilizat numai în conformitate cu obiectivele operatiunii.

Art. 9. - Costul achizitionării echipamentului de ocazie este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3, precum si următoarele conditii specifice:

a) vânzătorul echipamentului prezintă o declaratie prin care se atestă originea si confirmă că în ultimii 7 ani echipamentul nu a fost achizitionat printr-un ajutor national sau comunitar;

b) pretul echipamentului de ocazie nu excedează valorii sale de piată si este mai mic decât pretul echipamentului similar nou;

c) echipamentul respectă conditiile tehnice necesare pentru operatiune, precum si pe cele prevăzute în legislatia natională.

Art. 10. - În cazul leasingului financiar, astfel cum este definit în Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 3 si următoarele conditii specifice:

a) obiectul contractului de leasing respectă prevederile din contractul de finantare/decizia de finantare;

b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;

c) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing si sunt justificate cu documente contabile;

d) valoarea maximă eligibilă nu depăseste valoarea de piată a bunului care face obiectul contractului de leasing;

e) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii.

Art. 11. - Cheltuielile referitoare la următoarele contracte de subantrepriză nu sunt eligibile pentru cofinantarea din FEP:

a) contractele de subantrepriză care determină o crestere a costului de executare a operatiunii, fără a aduce o valoare adăugată proportională;

b) contractele de subantrepriză încheiate cu intermediari sau consultanti, în temeiul cărora plata se defineste în procente din costul total al proiectului, cu exceptia cazurilor în care o asemenea plată este justificată de beneficiar, cu referire la valoarea reală a lucrărilor sau a serviciilor furnizate.

Art. 12. - Pentru toate contractele de subantrepriză, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit si de control toate informatiile necesare privind activitătile de subantrepriză.

Art. 13. - (1) Cheltuielile bancare de deschidere si de administrare a conturilor sunt eligibile în situatia în care implementarea unei operatiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerintă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finantare/decizia de finantare.

(2) Dobânda rezultată din operatiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.

Art. 14. - Dobânzile de debit, altele decât subventiile la dobândă care vizează reducerea costului împrumutului pentru întreprinderi din cadrul unui regim autorizat de ajutoare de stat, taxele de schimb si celelalte cheltuieli pur financiare nu sunt eligibile pentru cofinantarea din FEP.

Art. 15. - Cheltuielile cu consultanta juridică, cheltuielile notariale, cheltuielile de expertiză tehnică si financiară sunt eligibile dacă sunt legate si strict necesare de operatiune si cerute obligatoriu printr-o clauză explicită în contractul de finantare/decizia de finantare.

Art. 16. - Cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si stimulentelor efectuate de beneficiar în cadrul implementării proiectului constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real si definitiv suportate de către beneficiar.

Art. 17. - (1) Cheltuielile cu privire la pregătirea, gestionarea, informatizarea, evaluarea, informarea, comunicarea, derularea si controlul POP sunt eligibile.

(2) Cheltuielile privind chiria si cele care vizează consolidarea mijloacelor administrative necesare implementării POP, fiind cuprinse aici cheltuielile cu remuneratia functionarilor publici si contractuali care afectează aceste costuri, sunt eligibile.

 

CAPITOLUL II

Reguli privind proiectele care pot fi cofinantate din FEP

 

Art. 18. - (1) Un solicitant poate depune în acelasi timp cel mult două proiecte pentru măsuri diferite din cadrul POP, pentru a fi cofinantate din FEP.

(2) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiasi măsuri cofinantate din FEP, cu conditia ca primul proiect să fie finalizat.

Art. 19. - Pentru beneficiarii măsurilor derulate din POP se aplică următoarele restrictii de finantare:

a) beneficiarii înregistrati în lista Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, denumită în continuare APDRP, a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru FEP, până la achitarea integrală a datoriei fată de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;

b) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantării FEP, care se află în situatii litigioase cu APDRP sau ANPA, până la solutionarea definitivă a litigiului.

Art. 20. - (1) Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile numai în cazul în care nu depăsesc 12% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede constructiimontaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul nu prevede constructii-montaj sau nu necesită certificat de urbanism.

(2) Costurile generale ale proiectului pentru proiectele depuse de beneficiarii publici, ale căror studii de fezabilitate au fost întocmite si finantate din alte fonduri comunitare sau bugetare, înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, costurile reprezentând actualizarea acestor studii nu vor depăsi 3% din valoarea costurilor de proiectare si inginerie, cu mentinerea procentului de maximum 12% din costurile generale ale proiectului.

(3) În cazul proiectelor care necesită acord de mediu si studiu de impact de mediu, selectia proiectelor se va efectua fără obligativitatea prezentării acestora, iar perioada de timp dintre notificarea beneficiarului si încheierea contractului de finantare nu va putea depăsi 6 luni.

(4) Studiul de fezabilitate si, după caz, documentatia de avizare a lucrărilor de interventie, aferente unui proiect integrat, se realizează potrivit prevederilor legale pentru fiecare tip de investitie, integrarea realizându-se printr-un deviz general centralizator, întocmit de proiectantul care elaborează documentatia aferentă investitiei majoritare.

Art. 21. - (1) Cheltuielile generale si specifice necesare pentru realizarea proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt necesare pentru desfăsurarea proiectului si în conformitate cu principiile managementului financiar adecvat, ale economiei si ale eficientei costurilor;

b) sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finantare;

c) sunt înregistrate în evidentele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile si verificabile si sunt sustinute de originalele actelor de plată, precum si de documente justificative, în conditiile legii.

(2) În cazul subcontractării operatiunilor de furnizare de bunuri, lucrări sau servicii, contractorul răspunde în integralitate de respectarea prevederilor contractuale fată de beneficiarii cofinantării prin FEP si este obligat să furnizeze autoritătii de management toate informatiile legate de subcontractori, conform cerintelor acestora. Subcontractarea totală a achizitiei nu este permisă în cazul operatiunilor derulate pentru cofinantarea din FEP.

Art. 22. - (1) În întelesul prezentei hotărâri, pentru cofinantare din FEP sunt eligibile cheltuielile care au ca rezultat următoarele:

A. active corporale:

a) constructii noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru productie, servicii, inclusiv turism, depozitare, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructură internă si utilităti;

b) bransamente si racorduri necesare proiectelor;

c) lucrări de reabilitare si conservare a obiectivelor de patrimoniu;

d) achizitii în leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotări noi, de mijloace de transport specializate, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului si dacă transferul proprietătii bunului către beneficiar se realizează înainte de ultima cerere de plată;

e) achizitii de terenuri si imobile în conditiile prezentei hotărâri;

B. active necorporale:

a) costurile generale legate de realizarea investitiilor prevăzute la lit. A.a) pentru proiectare si asistentă tehnică, asimilate categoriei de active necorporale, după cum urmează: studii de teren, obtinere de avize, acorduri si autorizatii;

b) achizitiile, inclusiv achizitiile în leasing financiar, de knowhow sau de cunostinte tehnice nebrevetate, software, brevete si licente pentru pregătirea si implementarea proiectului, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului si dacă transferul proprietătii bunului către beneficiar se realizează înainte de ultima cerere de plată.

(2) Activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinantate din FEP trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să fie considerate active amortizabile;

b) să fie achizitionate în conditii de piată;

c) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului si să fie utilizate în exclusivitate în locatia în care a beneficiat de finantare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, termen calculat din momentul în care investitia a fost finalizată.

(3) Pentru categoriile de beneficiari ai cofinantării din FEP care, pe perioada derulării proiectului, precum si în perioada de monitorizare, îsi schimbă tipul si dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finantare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finantare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului si în perioada de monitorizare.

Art. 23. - Proiectele depuse de beneficiarii publici pentru finantare prin FEP se încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit si sunt de utilitate publică.

Art. 24. - (1) Durata maximă de executie a investitiei cofinantate din FEP este de 2 ani de la data încheierii contractului de finantare.

(2) Durata maximă de executie prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu acordul prealabil al părtilor contractante si cu aplicarea penalitătilor prevăzute în contractul de finantare, cu exceptia investitiilor care prevăd adaptarea la standardele comunitare, caz în care această prelungire nu poate depăsi termenul de gratie legal impus pentru adaptarea la standarde.

Art. 25. - Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;

b) dobânda la datorie;

c) contravaloarea aferentă bunurilor furate, pierdute, confiscate sau dispărute, care fac obiectul proiectului;

d) impozitele, taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al celor vamale de plătit la importul de mărfuri;

e) comisioanele bancare, costurile garantiilor si cheltuielile similare;

f) costurile de schimb valutar, taxele si pierderile ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP;

g) în cazul contractelor de leasing nu sunt eligibile costurile aferente: taxa de management, dobânzile;

h) cheltuiala legată de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului, fără ca sumele respective să fi fost deduse din costurile eligibile;

i) amenzile, penalitătile si cheltuielile de judecată.

Art. 26. - (1) Contractul de finantare pentru investitiile cofinantate din FEP, în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii.

(2) În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluată, la cerere, de succesorul/succesorii său/săi în drepturi, potrivit prevederilor legale în materie, cu aprobarea expresă si prealabilă a contractantilor.

(3) Beneficiarul nu are dreptul să constituie garantii sau ipoteci asupra investitiei ce face obiectul contractului de finantare, care să devină executorii mai devreme de împlinirea a 5 ani de la finalizarea investitiei.

 

CAPITOLUL III

Reguli financiare

 

Art. 27. - (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului si potrivit prevederilor POP, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 6.664 din 14 decembrie 2007, contributia financiară acordată de Comunitatea Europeană din FEP se completează cu contributia natională, asigurată anual de la bugetul de stat.

(2) Alocările financiare totale ale contributiei publice din FEP si de la bugetul de stat, defalcate pe ani, pe axe, aferente perioadei de programare 2007-2013, sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se pot angaja cheltuieli prin decizia/contractul de finantare numai în limita sumelor stabilite pentru fiecare măsură de către autoritatea de management.

(4) Încheierea contractelor de finantare sau emiterea deciziei de finantare se poate face începând cu data aprobării POP prin decizia Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL IV

Reguli pentru monitorizare si evaluare

 

            Art. 28. - (1) Pentru examinarea progresului înregistrat de POP 2007-2013, comparativ cu obiectivele propuse, institutiile implicate în implementare desfăsoară activităti de monitorizare si evaluare, pe baza datelor puse la dispozitia acestora de către beneficiarii de cofinantare din FEP.

            (2) Beneficiarii cofinantării din FEP trebuie să furnizeze toate datele solicitate de institutiile implicate atât în perioada de implementare a proiectelor, cât si ulterior finalizării acestora.

 

CAPITOLUL V

Reguli generale pentru control

 

            Art. 29. - Beneficiarii măsurilor de sprijin cofinantate din FEP asigură accesul la locul de implementare a investitiilor, însotesc echipele de control si pun la dispozitia acestora, în timp util, toate informatiile si documentele relevante, potrivit prevederilor procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei institutii responsabile.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 30. - Beneficiarul trebuie să depună din proprie initiativă toate eforturile pentru a lua cunostintă despre toate informatiile oferite, astfel încât să cunoască înainte de asumarea obligatiilor toate drepturile si obligatiile născute din decizia/contractul de finantare.

Art. 31. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, ANPA stabileste liste cu cheltuielile eligibile, având în vedere continutul POP si prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1.198/2006 si ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) În vederea verificării si confirmării eligibilitătii cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei operatiuni, autoritatea de management stabileste proceduri specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 32. - Hotărârea Guvernului nr. 1.390/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 442.

 

ANEXA Nr. 1

 

Alocarea financiară anuală a contributiei publice (în euro, pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013)

 

 

Contributie publică anuală

TOTAL

An

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FEP

15.127.527

22.157.050

30.156.234

36.391.468

39.257.052

42.262.575

45.362.301

230.714.207

Buget national

5.042.509

7.385.683

10.052.077

12.130.487

13.085.683

14.087.525

15.120.767

76.904.736

 

ANEXA Nr. 2

 

Alocarea financiară a contributiei publice pe axe (în euro, pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013)

 

Axă prioritară

Contributia publică totală

(euro)

Contributie FEP

(euro)

Rată de cofinantare FEP

(%)

Contributie natională

(euro)

Rată de contributie natională

(%)

Axa 1

13.300.000

9.975.000

75%

3.325.000

25 %

Axa 2

140.000.000

105.000.000

75%

35.000.000

25 %

Axa 3

40.000.000

30.000.000

75%

10.000.000

25%

Axa 4

100.000.000

75.000.000

75%

25.000.000

25%

Axa 5

14.318.942,7

10.739.207

75%

3.579.735,7

25%

TOTAL:

307.618.942,7

230.714.207

 

76.904.735,7

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală,

pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După subpunctul B „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză” al punctului P1 „Programul national de boli transmisibile” al sectiunii C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii inclusi în programele nationale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu si spitalicesc” din sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în regim de compensare 100%” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu completările ulterioare, se introduce un nou subpunct, subpunctul C, cu următorul cuprins:

- „C. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare - Prevenirea si tratamentul gripei

 


Nr.

DCI

COD ATC

1

Zanamivirum

J05AH01

2

Oseltamivirum

J05AH02”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 551.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din cadrul Societătii Comerciale „Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Paroseni

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” din cadrul Societătii Comerciale „Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Paroseni, potrivit anexei nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din cadrul Societătii Comerciale „Termoelectrica” - S.A. – Sucursala Electrocentrale Paroseni, potrivit anexei nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 si 2 se va efectua în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 549.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate conform legii.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 3 din 21 aprilie 2009

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 24 din 27 aprilie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

 

Având în vedere dispozitiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) si ale art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, art. 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 6/3/2009

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

 

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Profitul interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii, precum si profitul ultimului exercitiu financiar înregistrat în rezultatul reportat până la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de adunarea generală a actionarilor pot fi incluse în fondurile proprii numai dacă sumele aferente au fost verificate de persoane responsabile de auditarea situatiilor financiare si dacă în raportul întocmit în urma verificării se exprimă opinia că sumele respective au fost evaluate în conformitate cu principiile si regulile de contabilizare si sunt nete de orice obligatie sau dividend previzibilă/previzibil la data determinării sau, după caz, de repartizări efectuate până la această dată.

(2) În sensul prezentului regulament, prin profit interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii se întelege profitul net calculat de institutia de credit la data determinării fondurilor proprii, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Pierderea perioadei curente în sensul art. 5 lit. e) se deduce indiferent dacă a fost sau nu verificată de persoane responsabile de auditarea situatiilor financiare.”

2. La articolul 9, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) elementele prevăzute la art. 4 lit. b) si c) si la art. 6 alin. (1), înregistrate la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit.”

3. La articolul 18, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 18. - (1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 4, art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (2) lit. a) si art. 13 alin. (2) trebuie să fie la dispozitia institutiei de credit pentru a fi utilizate imediat si nerestrictionat, în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de îndată ce acestea apar.”

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 37 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 mai 2009, prin care s-au adoptat Normele privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică pentru asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor, denumită în continuare asigurarea obligatorie a locuintelor.

Art. 2. - (1) În cuprinsul prezentelor norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor, termenii de mai jos au următorul înteles:

1.1. Eveniment asigurat - riscul acoperit prin polita de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD, care apare sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare si care are ca efect producerea de daune pentru care se naste dreptul la despăgubire.

Se consideră unul si acelasi eveniment asigurat producerea într-un interval de 72 de ore a unuia sau mai multor riscuri acoperite de PAD în perioada de valabilitate a acesteia.

1.2. Suma asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire pe eveniment si în agregat care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate constructiei, în functie de tipul locuintei, în total pe parcursul valabilitătii PAD, indiferent de numărul si cuantumul daunelor produse în această perioadă, ca urmare a producerii unui risc asigurat.

1.3. Daună - prejudiciu material provocat locuintei în urma producerii unui risc acoperit de PAD.

1.3.1. Daună partială - prejudiciu material provocat locuintei asigurate, astfel încât prin refacere, reparare, reconditionare sau restaurare ori înlocuire a unor părti componente poate fi adusă în starea în care se afla înaintea producerii sau aparitiei unui eveniment asigurat, costul aferent acestor operatii fiind mai mic decât suma asigurată obligatoriu prin PAD.

1.3.2. Daună totală - prejudiciu material provocat locuintei asigurate, într-un asemenea grad încât refacerea, repararea, înlocuirea, reconditionarea sau restaurarea părtilor componente nu mai este posibilă ori costul acestora ar fi egal cu sau mai mare decât suma asigurată obligatoriu prin PAD.

1.4. Despăgubire cuvenită - suma pe care Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID, o datorează beneficiarului PAD pentru daunele care au avut loc în urma producerii riscurilor asigurate.

(2) În cuprinsul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

2.1. Asigurător autorizat - asigurător asociat în PAID si autorizat potrivit legii si normelor emise în aplicarea acesteia să practice asigurarea obligatorie a locuintelor.

2.2. Administrator - persoana ori autoritatea desemnată, în conditiile legii, să administreze constructiile cu destinatia de locuinte aflate în proprietatea statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale.

2.3. Contractant/Asigurat - persoană fizică sau juridică cu interes asigurabil asupra locuintei care face obiectul PAD, respectiv: proprietarul, administratorul, locatorul locuintei, împuternicitul ori reprezentantul legal al acestora, după caz, care la încheierea contractului obligatoriu de asigurare a locuintei cu PAID pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 se obligă fată de PAID să plătească prima de asigurare obligatorie.

2.4. Beneficiar PAD - persoană fizică sau juridică, desemnată de proprietar si mentionată în PAD, îndreptătită să primească despăgubirea pentru pagubele provocate locuintei asigurate în urma producerii unui risc acoperit, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008.

 

CAPITOLUL II

Clasificarea locuintelor

 

Art. 3. - (1) Se consideră locuinte constructiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare care fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuintă, având structura si peretii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008. Tipurile de locuinte pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

- tip A - constructia cu structura de rezistentă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatră, cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic;

- tip B - constructia cu pereti exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

(2) În situatia în care o locuintă este compusă din mai multe corpuri de clădire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau în acelasi timp, tipul locuintei se stabileste în functie de materialele din care au fost executate structura de rezistentă si peretii exteriori pentru partea de constructie care are cea mai mare suprafată construită.

Art. 4. - La încheierea contractului de asigurare, tipul de locuintă, prevăzut la art. 2 lit. c) din Legea nr. 260/2008, se stabileste în baza declaratiei contractantului/asiguratului, cu semnătura acestuia la rubrica „tipul locuintei si suma asigurată” din PAD.

 

CAPITOLUL III

Obiectul asigurării obligatorii a locuintelor

 

Art. 5. - Obiectul contractului de asigurare îl reprezintă constructiile cu destinatia de locuintă, în sensul art. 3 alin. (1) din prezentele norme, situate pe teritoriul României.

Art. 6. - Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se încheie pe an calendaristic, respectiv de la 1 ianuarie la 31 decembrie, pentru fiecare constructie cu destinatia de locuintă între PAID si persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2), (3), (4) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 260/2008, prin mijlocirea asigurătorilor autorizati actionari la PAID.

Art. 7. - (1) Proprietarii de locuinte care au încheiate contracte de asigurare facultativă privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008 au obligatia de a încheia contractele de asigurare obligatorie a locuintelor la data expirării contractelor de asigurare facultativă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a primului an de aplicare a legii.

(2) Contractele de asigurare facultativă a locuintelor se vor încheia numai pentru sume asigurate care le depăsesc pe cele asigurate obligatoriu si/sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor.

(3) În cazul existentei pentru aceeasi locuintă a asigurării obligatorii si facultative, despăgubirea se va plăti mai întâi din asigurarea obligatorie, până la concurenta sumei asigurate obligatoriu.

(4) Fiecare asigurător care a încheiat asigurări facultative va fi obligat la plată, pentru restul de sumă, proportional cu suma asigurată din polita facultativă si până la concurenta acesteia, fără ca asiguratul să poată încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciul efectiv, consecinta directă a riscului.

Art. 8. - (1) În cazul constructiilor aflate în coproprietate se încheie câte un contract pentru fiecare locuintă detinută în proprietate/folosintă, care acoperă si cota-parte din coproprietatea indiviză care revine fiecăruia pentru părtile care prin natura lor sunt destinate folosirii în comun de către toti proprietarii constructiei, respectiv dependintele, dotările si utilitătile aferente locuirii.

(2) În acest caz prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuintă în parte. Modul de repartizare la asiguratii/beneficiarii asigurării a sumelor plătite de PAID cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabileste prin Normele privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor.

Art. 9. - (1) Pentru condominiile în care sunt cel putin 4 apartamente se încheie câte un contract pentru fiecare parte a constructiei cu destinatia de locuintă detinută în proprietate exclusivă, care cuprinde si dependintele, dotările si utilitătile detinute în proprietate comună. În acest caz valoarea sumei asigurate obligatoriu, precum si a primelor de asigurare se constituie din totalul sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuintă în parte. În situatia în care o persoană este proprietara unui număr mai mare de locuinte, prima de asigurare va fi reprezentată în raport cu cota-parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate obligatoriu fiind calculată ca mai sus.

(2) Modul de repartizare la beneficiarii coproprietari a sumelor cu titlu de despăgubire, în cazul producerii riscului asigurat, se stabileste prin Normele privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor.

 

CAPITOLUL IV

Polita de asigurare împotriva dezastrelor naturale - PAD

 

Art. 10. - (1) PAD cuprinde următoarele:

a) informatii furnizate de contractant/asigurat referitoare la: - identificarea asiguratului, contractantului si a beneficiarului asigurării: numele si prenumele/denumirea, adresa completă a locuintei, CNP/CUI, telefon;

- identificarea obiectului asigurării: tipul locuintei, potrivit clasificării prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentele norme, si semnătura pentru confirmarea datelor furnizate privind tipul locuintei;

b) riscurile acoperite prin contract;

c) suma asigurată obligatoriu pentru tipul de locuintă asigurat;

d) prima de asigurare obligatorie aferentă sumei asigurate;

e) data emiterii politei si perioada de valabilitate a acesteia;

f) datele de identificare ale PAID;

g) denumirea asigurătorului autorizat care a eliberat PAD în numele si contul PAID;

h) semnăturile părtilor contractante;

i) denumirea actelor normative care prevăd drepturile si obligatiile părtilor contractante.

(2) Pe versoul politei se vor înscrie în mod obligatoriu datele de identificare ale asigurătorului autorizat care a emis PAD.

(3) PAD este prevăzută în anexa la prezentele norme.

Art. 11. - (1) În baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuintă care face obiectul asigurării, asigurătorul eliberează contractantului, în numele si contul PAID, o PAD pentru fiecare locuintă aflată în proprietate, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Polita de asigurare împotriva dezastrelor naturale se tipăreste de către PAID, având serie, număr si elemente de sigurantă prestabilite.

(3) Asigurătorul care a eliberat PAD acordă la producerea riscului asigurat, în perioada de valabilitate a asigurării, despăgubiri beneficiarului în numele si în contul PAID.

 

CAPITOLUL V

Prima de asigurare

 

Art. 12. - (1) Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecări de teren ori inundatii pentru fiecare constructie cu destinatia de locuintă se încheie în baza primei de asigurare, pentru fiecare an calendaristic, până la momentul la care constructia îsi pierde destinatia de locuintă, data începerii si data încheierii valabilitătii contractului fiind precizate în PAD.

(2) Prima de asigurare se plăteste integral si anticipat cu cel putin 24 de ore înainte de începerea valabilitătii PAD, astfel:

a) 20 euro pentru constructiile cu destinatia de locuintă de tip A;

b) 10 euro pentru constructiile cu destinatia de locuintă de tip B.

Art. 13. - Prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuintelor se plăteste în lei asigurătorului care eliberează PAD, de către contractantul/asiguratul politei, la cursul Băncii Nationale a României valabil la data efectuării plătii în numerar sau prin virament în contul asigurătorului.

Art. 14. - (1) Asigurătorul care încheie contractul de asigurare obligatorie a locuintelor, în numele si contul PAID, transferă în contul PAID, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării PAD, suma încasată cu titlu de primă de asigurare, din care retine în contul său un comision de 10% din valoarea acesteia.

(2) Cota reprezentând comisionul la care are dreptul asigurătorul care a încheiat contractul de asigurare obligatorie a locuintelor poate fi modificată anual prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 15. - (1) Sumele datorate PAID reprezentând prime de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuintelor vor fi evidentiate în contabilitatea asigurătorului autorizat în contul 4622 „Creditori diversi pentru asigurări generale” analitic distinct.

(2) Asigurătorul autorizat care a încheiat contractul de asigurare obligatorie a locuintelor înregistrează comisionul cuvenit în evidentele contabile ale acestuia, în creditul contului 70528 „Venituri din servicii prestate privind asigurările generale - alte venituri din servicii prestate analitic distinct - asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor”.

 

CAPITOLUL VI

Perioada de valabilitate a PAD

 

Art. 16. - (1) Perioada de valabilitate a PAD, denumită si perioada de asigurare, este intervalul de timp în care PAID preia răspunderea pentru consecintele producerii unui eveniment asigurat.

(2) Perioada de asigurare obligatorie a locuintelor este de un an calendaristic.

Art. 17. - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a PAD pentru locuintă, contractantul/asiguratul are obligatia de a încheia un alt contract de asigurare obligatorie a locuintei, în conditiile prevăzute de prezentele norme.

Art. 18. - (1) Răspunderea PAID începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care s-a plătit prima de asigurare, dar nu mai devreme de data la care produce efecte actul care dă persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosintă.

(2) În cazul schimbării proprietarului/administratorului/ locatorului constructiei cu destinatia de locuintă, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilitătii PAD pentru locuinta care face obiectul contractului.

Art. 19. - Răspunderea PAID încetează la ora 24,00 a zilei de 31 decembrie a fiecărui an de asigurare.

Art. 20. - Valabilitatea PAD poate înceta înainte de expirarea perioadei de asigurare în cazul în care constructia asigurată îsi pierde integral destinatia de locuintă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la rambursarea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

 

CAPITOLUL VII

Riscuri acoperite

 

Art. 21. - (1) Riscurile care sunt preluate în asigurare de PAID pentru locuinta asigurată, inclusiv pentru elementele de constructie si dependintele, dotările si utilitătile constructiei sunt: cutremurele de pământ, alunecările de teren si inundatiile, ca fenomene naturale.

(2) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor acoperă si daunele directe provocate constructiilor cu destinatia de locuinte, consecinta indirectă a producerii evenimentelor mentionate la alin. (1), cum ar fi incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren sau alte asemenea cazuri.

Art. 22. - (1) În cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate constructiei cu destinatia de locuintă, pentru elementele constructiei, precum si pentru dependintele, dotările si utilitătile aferente locuirii, numai dacă acestea fac corp comun cu constructia destinată locuirii, astfel:

1. pentru pagubele efectiv produse prin actiunea miscării seismice asupra locuintei;

2. pentru pagubele efectiv produse prin alunecări de teren;

3. pentru pagubele provocate de precipitatii atmosferice ori topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundatii;

4. pentru pagubele produse constructiilor, în urma pătrunderii si infiltrării apei, provenite în cazul acoperirii pe scurta durată a terenului cu un strat de apă, provenit din:

- revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, suvoaielor sau puhoaielor din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor;

- acumularea apelor provenite din precipitatii atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilităti de scurgere sau cu posibilităti reduse de evacuare a apelor;

5. pentru pagubele produse constructiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevăzute la pct. 3 si 4, precum si de apele subterane care ies la suprafata terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai partial constructia cu destinatia de locuintă si pătrunde si se infiltrează prin pereti sau prin pardoseală în interiorul acesteia;

6. pentru pagubele efectiv produse prin actiunea cutremurelor de pământ ori a inundatiilor asupra constructiei, care provoacă alunecări ale terenului care sustine constructia;

7. pentru pagubele indirecte provocate locuintei, consecinta directă a producerii evenimentului asigurat, dacă daunele sunt confirmate de autoritătile competente.

(2) În sensul prezentelor norme, dependintele, dotările si utilitătile aferente locuirii au întelesurile prevăzute în Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Riscuri excluse

 

Art. 23. - (1) Asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor de pământ, a alunecărilor de teren ori a inundatiilor nu acoperă daunele provocate:

1.1. de inundatii produse în timpul formării unor lacuri de acumulare sau în timpul schimbării artificiale a cursurilor de apă; prin timpul formării lacului de acumulare se întelege umplerea cu apă a lacului de acumulare până la nivelul deversorului;

1.2. în cazurile de amenintare bruscă de prăbusire sau alunecare de teren, precum si în cazul imposibilitătii folosirii chiar prin repararea sau consolidarea clădirilor, dacă aceste fenomene au fost prilejuite, înlesnite sau agravate de săpături ori lucrări edilitare de orice fel, lucrări de prospectiuni, explorări sau exploatări miniere sau petroliere, la suprafată sau în profunzime, indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor;

1.3. de tasarea (lăsarea) terenului de fundatie fie sub sarcina constructiei, fie datorită altor cauze;

1.4. de formarea de crăpături în terenul de fundatie sau în terenul din preajma clădirii, datorită variatiei de volum a terenului, ca urmare a contractiei/dilatării produse de înghet/dezghet;

1.5. terenului care împrejmuieste locuinta si care nu este asociat notiunii de locuintă si nu face obiectul asigurării;

1.6. la anexele care fac ori nu fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuintă asigurată (garaje, magazii, sopron, grajd, garaj, jardiniere, pergola, împrejmuiri etc.), precum si instalatii si amenajări speciale (piscine, saune, rampe auto etc.);

1.7. la bunurile de orice fel, altele decât constructia cu destinatia de locuintă (bunuri sau obiecte necesare locuirii, hârtii de valoare etc.).

(2) PAID nu acordă despăgubiri pentru:

2.1. locuinte construite în zone în care organele în drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;

2.2. constructii cu destinatia de locuinte produse sau agravate, pentru partea de daună care s-a mărit, datorită nerespectării de către asigurat a prevederilor legale (privitoare la autorizarea, construirea/productia, exploatarea) în legătură cu obiectul asigurat, după data intrării în vigoare a Legii nr. 260/2008;

2.3. prăbusirea clădirilor exclusiv ca urmare a defectelor de constructie, chiar dacă are legătură cu producerea unui risc asigurat;

2.4. cheltuielile de cazare provizorie până la refacerea locuintei care face obiectul asigurării PAD si care a fost avariată în urma producerii unui risc acoperit.

Art. 24. - PAID este îndreptătit să nu acorde despăgubiri dacă:

1. asiguratul/contractantul nu si-a îndeplinit obligatiile decurgând din contract;

2. în declaratiile contractantului/beneficiarului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza încheierii contractului de asigurare sau care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu oricare alt prilej, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerări sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a PAID ori asigurătorului care a eliberat PAD;

3. beneficiarul nu prezintă dovezi suficiente pentru justificarea dreptului său la plata despăgubirii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008;

4. pagubele au fost favorizate sau agravate din culpă, pentru partea de daună care s-a mărit cu intentie de către asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc împreună cu asiguratul/beneficiarul la locuinta asigurată, de prepusii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate să reprezinte beneficiarul pentru obtinerea de despăgubiri ori de contractantul asigurării.

Art. 25. - (1) Se consideră culpă în producerea/mărirea pagubei numai următoarele cazuri:

a) agravarea intentionată a efectelor unui eveniment asigurat în scopul distrugerii clădirii, dacă aceste fapte rezultă din actele încheiate de organele în drept (politia, pompierii, instantele judecătoresti etc);

b) construirea de clădiri în zone periclitate de inundatii, prăbusiri si alunecări de teren, dacă organele în drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat în scris asiguratului (înainte de construire) interdictia de a se construi în acea zonă, iar pagubele au fost produse de inundatie, prăbusire sau alunecare de teren.

(2) Beneficiarii asigurării si asiguratii care, după data intrării în vigoare a Legii nr. 260/2008, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuintelor fără autorizatie de construire, emisă în conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectând structura de rezistentă a locuintelor si favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiti în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

(3) Persoanele fizice sau juridice care nu îsi asigură locuintele aflate în proprietate, în conditiile Legii nr. 260/2008, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.

 

CAPITOLUL IX

Suma asigurată

 

Art. 26. - (1) Suma asigurată reprezintă limita maximă de răspundere asumată de PAID pentru subscrierea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 pentru fiecare tip de locuintă asigurată, indiferent de numărul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitătii contractului si care este precizată în PAD.

(2) După fiecare daună, suma asigurată se micsorează pentru restul perioadei de asigurare, cu începere de la data producerii oricărui eveniment asigurat, cu suma plătită drept despăgubire, asigurarea continuând cu suma asigurată rămasă.

(3) Dacă prin plata despăgubirii pentru unul sau mai multe evenimente asigurate se atinge limita maximă de despăgubire, respectiv suma asigurată pentru locuintele de tip A sau B, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparatiilor care să satisfacă cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

Art. 27. - (1) Suma asigurată pentru locuintele de tip A reprezintă echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei.

(2) Pentru locuintele de tip B, suma asigurată reprezintă echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei.

 

CAPITOLUL X

Despăgubirea

 

Art. 28. - (1) Despăgubirile se acordă pentru pagubele produse constructiilor cu destinatia de locuinte ca urmare a producerii unuia ori a mai multor riscuri asigurate prin PAD.

(2) Stabilirea producerii unui eveniment asigurat, precizat prin PAD ca risc acoperit, se face pe baza actelor emise de institutiile abilitate să constate potrivit legii starea de dezastru natural (cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundatii, ca fenomene naturale), respectiv autoritătile nationale de seismologie, geologie, meteorologie si/sau hidrologie, după caz.

Art. 29. - În cazul existentei mai multor PAD încheiate pentru aceeasi locuintă prin intermediul asigurătorilor autorizati si valabile la data producerii dezastrului natural, beneficiarul PAD nu poate încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciul efectiv, consecintă directă a riscului; în această situatie, va fi valabilă cea dintâi PAD încheiată, celelalte PAD anulându-se, cu restituirea primelor de asigurare de către PAID.

Art. 30. - (1) În urma producerii unor daune totale ori partiale la locuinta asigurată, beneficiarul ori împuternicitul acestuia vor formula, în scris, cererea de despăgubire către asigurătorul care a eliberat PAD în numele si în contul PAID.

(2) În cazul persoanelor care beneficiază de subventionarea primei de asigurare, cererea de despăgubire se adresează direct PAID.

(3) Formularea în scris a cererii de despăgubire si stabilirea producerii unui eveniment asigurat prin PAD, rezultată din actele emise de institutiile abilitate să constate, potrivit legii, starea de dezastru natural pentru o zonă delimitată, reprezintă avizare de daună si obligă asigurătorul care a eliberat PAD să deschidă dosarul de daună si să initieze procedura de regularizare a pagubelor.

Art. 31. - Orice notificare, comunicare, avizare sau înstiintare în legătură cu PAD se consideră efectuată dacă va fi transmisă în scris, prin unul dintre următoarele mijloace: suport hârtie, formă electronică, fax etc. sau prin înmânare directă, sub semnătură.

 

CAPITOLUL XI

Obligatiile proprietarului unei constructii cu destinatie de locuintă

 

Art. 32. - (1) Proprietarul/Administratorul/Locatorul unei constructii cu destinatia de locuintă are obligatia să încheie câte un contract de asigurare obligatorie a locuintelor pentru fiecare locuintă detinută în proprietate/administrare/locatiune si să mentină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.

(2) Persoana fizică sau juridică ce devine proprietar/ administrator/locator al unei locuinte neasigurate pentru riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie a locuintelor este obligată să contracteze o PAD pentru acea locuintă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care dobândeste această calitate în mod legal, respectiv de la data autentificării titlului de proprietate ori de la data desemnării ca administrator.

(3) În cazul schimbării proprietarului/administratorului/ locatorului locuintei, persoana care înstrăinează o locuintă asigurată este obligată, odată cu autentificarea actului de înstrăinare, să înmâneze PAD persoanei care devine proprietară a acesteia, această operatiune fiind consemnată obligatoriu în actul de înstrăinare. Noul proprietar are obligatia de a înstiinta în scris despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare asigurătorul care a eliberat PAD pentru locuinta respectivă si de a prezenta o copie a documentului doveditor.

(4) PAD emisă pe numele asiguratului initial rămâne valabilă până la expirarea acesteia, asigurătorul eliberând suplimentar un act aditional la PAD cu numele noului proprietar al locuintei care face obiectul contractului. Actul aditional face parte integrantă din PAD, fapt ce trebuie mentionat în scris pe polită, sub semnătura si stampila asigurătorului autorizat care a eliberat polita.

Art. 33. - (1) Înaintea intrării în vigoare si în timpul derulării asigurării obligatorii a locuintei asiguratul are următoarele obligatii:

1.1. să întretină locuinta asigurată în bune conditii si în conformitate cu dispozitiile legale în materie si cu recomandările autoritătilor, constructorului sau, după caz, producătorului, în scopul prevenirii producerii ori aparitiei oricărui eveniment asigurat;

1.2. să răspundă în scris la solicitările PAID, prin intermediul asigurătorului care a eliberat PAD, cu privire la împrejurările referitoare la risc pe care le cunoaste si să se conformeze recomandărilor făcute de PAID, prin intermediul asigurătorului care a eliberat PAD privind măsurile de prevenire a daunelor;

1.3. să comunice de îndată către PAID ori asigurătorului care a eliberat PAD disparitia interesului asigurabil în cazul încetării destinatiei de locuintă asupra obiectului asigurat etc.

(2) În cazul producerii oricărui eveniment asigurat, asiguratul are următoarele obligatii:

2.1. să înstiinteze de îndată producerea evenimentului asigurat, după caz, la unitătile de pompieri, politie, primăria localitătii sau la alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii acestuia, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele si împrejurările producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea vinovatilor de eventuala mărire a pagubei;

2.2. să înstiinteze în scris PAID ori asigurătorul care a eliberat PAD, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la momentul în care s-a produs riscul asigurat, precizând seria, numărul si data emiterii politei, despre producerea evenimentului, daunele suferite si mărimea probabilă a daunei;

2.3. să pună de îndată la dispozitia PAID ori a asigurătorului care a eliberat PAD toate actele încheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare, precum si orice alte detalii, probe si dovezi de care dispune, referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevantă pentru stabilirea dreptului la despăgubire si a despăgubirii cuvenite sau care sunt solicitate de PAID ori de asigurătorul care a eliberat PAD;

2.4. să facă dovada dreptului de proprietate/administrare asupra locuintei, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale

 

            Art. 34. - Persoanele care obtin sau încearcă prin orice mijloace să obtină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întruneste elementele unei infractiuni, iar despăgubirile necuvenit obtinute se recuperează de la acestea.

 

ANEXĂ1)

la norme

 

POLITA DE ASIGURARE

împotriva dezastrelor naturale

 

 

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 59, în loc de: „59. Timofti Svetlana, fiica lui Iacob Gheorghe si Iacob Elena (fiica lui Gaidarlî Dumitru, născut la 23.02.1920 în localitatea Tartaul de Salcie, raionul Cahul), născută la data de 4 iunie 1972 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (2.706/2006) Copii minori: Timoftii Sorin, născut la data de 1 iunie 1993, si Timoftii Mirela, născută la data de 9 septembrie 2004.” se va citi:

„59.  Timofti Svetlana, fiica lui Iacob Gheorghe si Iacob Elena (fiica lui Gaidarlî Dumitru, născut la 23.02.1920 în localitatea Tartaul de Salcie, raionul Cahul), născută la data de 4 iunie 1972 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (2.706/2006) Copii minori: Timofti Sorin, născut la data de 1 iunie 1993, si Timofti Mirela, născută la data de 9 septembrie 2004.”

 

La Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.18/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 3 martie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului si Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la art. 27 alin. (1), în loc de: „_ si se aprobă de către seful statului major al categoriei de forte a armatei” se va citi: „_ aprobată/aprobat de către seful statului major al categoriei de forte ale armatei.”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.