MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 315/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 315           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 12 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

23. - Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială „Nicolina” - S.A.

 

24. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputatilor si a Regulamentului de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 31/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

443. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

543. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

544. - Hotărâre privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

545. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

403. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

 

594. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a aplicării în plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru România

 

825. - Ordin al ministrului finantelor publice privind evidenta statistică a actiunilor detinute de statul român, în calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, la Compania Natională „Loteria Română” - S.A., Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A., CEC BANK - SA, precum si a altor participatii detinute de stat, prin Ministerul Finantelor Publice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

325. - Decizie privind aprobarea suspendării activitătii Societătii Comerciale „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi

la Societatea Comercială „Nicolina” - S.A.

 

În temeiul dispozitiilor art. 140 alin. (3) din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Camera Deputatilor solicită Curtii de Conturi efectuarea unui control, în limitele competentelor sale, la Societatea Comercială „Nicolina” - S.A.

Art. 2. - Obiectivele controlului vor consta în verificarea modului de administrare a patrimoniului statului român, corespunzător pachetului de actiuni majoritar detinut de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si a influentei asupra bugetului de stat, corespunzător vânzărilor de creante.

Art. 3. - Raportul Curtii de Conturi cu privire la rezultatele controlului solicitat potrivit art. 1 urmează să fie înaintat Camerei Deputatilor în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 12 mai 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 23.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a

serviciilor Camerei Deputatilor si a Regulamentului de organizare si functionare al serviciilor

Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilornr. 31/2006

 

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată, ale art. 31 alin. (1) lit. m) si ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 5 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Articolul 34 din Regulamentul de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 31/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 14 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Fiecare dintre secretarii generali adjuncti coordonează în mod direct si răspunde de activitatea anumitor compartimente, astfel:

a) un secretar general adjunct coordonează:

- Departamentul legislativ;

- Departamentul de studii parlamentare si drept comunitar;

- Directia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

b) un secretar general adjunct coordonează:

- Departamentul administrativ, infrastructură si întretinere;

- Directia pentru transporturi;

- Directia afaceri interne.”

Art. III. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor si a statului de functii, în conformitate cu noua structură organizatorică.

(2) Până la intrarea în vigoare a noului regulament de organizare si functionare al serviciilor camerei deputatilor se aplică dispozitiile din regulamentul de organizare si functionare în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri. Secretarul general va stabili, prin ordin, care dintre compartimentele prevăzute în anexă urmează să exercite atributiile conferite prin acte anterioare ale Camerei Deputatilor pentru compartimentele din vechea structură organizatorică.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 mai 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA AN ASTASE

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 24.

 


ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 23/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a serviciilor Camerei Deputatilor

- 2009 -

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2008

privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Agentia este condusă de un presedinte-director general, functionar public numit în conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În activitatea de conducere a Agentiei, presedintele-director general este ajutat de 2 vicepresedinti-directori generali adjuncti, functionari publici numiti în conditiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care răspund de implementarea Programului operational pentru pescuit, respectiv, de politica comună în domeniul pescuitului.

(3) Presedintele si vicepresedintii sunt numiti prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(4) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite si gestionează fondurile publice aprobate.

(5) Presedintele conduce activitatea Agentiei si o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si în justitie.

(6) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.”

2. La articolului 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi al Agentiei este de 215, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat si în prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.”

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Numărul de posturi suplimentate se asigură prin redistribuire, în conditiile legii, de la alte institutii care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pct. I «Institutii publice finantate integral de la bugetul de stat»“.

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Agentia este responsabilă de gestionarea si implementarea Programului operational pentru pescuit, denumit în continuare POP, conform principiului bunei gestiuni financiare.

(2) În calitate de autoritate de management al POP, Agentia are următoarele atributii principale:

a) asigură primirea cererilor de finantare întocmite de potentialii beneficiari ai operatiunilor/proiectelor finantate din Fondul European pentru Pescuit prin POP;

b) verifică cererile de finantare în raport cu criteriile de eligibilitate în vederea evaluării si selectării operatiunilor/ proiectelor ce urmează a fi finantate din Fondul European pentru Pescuit prin POP;

c) asigură selectarea pentru finantare a operatiunilor/ proiectelor conform criteriilor de selectie aprobate de Comitetul de monitorizare constituit conform art. 63 si 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

d) asigură conformitatea operatiunilor/proiectelor pe întreaga perioadă de implementare a POP;

e) verifică livrarea produselor si serviciilor în cadrul operatiunilor/proiectelor, cu respectarea legislatiei comunitare si nationale;

f) verifică pe teren activitătile din cadrul operatiunii/ proiectului;

g) asigură functionarea unui sistem informatizat de înregistrare si stocare a înregistrărilor contabile, necesare pentru gestiunea financiară, monitorizarea, verificarea, auditarea si evaluarea fiecărei operatiuni/proiect din cadrul POP;

h) se asigură că fiecare beneficiar dispune de un sistem contabil separat pentru toate activitătile din cadrul operatiunii/proiectului, conform legislatiei din domeniu;

i) asigură evaluarea POP conform prevederilor art. 47-50 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

j) elaborează proceduri care să asigure disponibilitatea documentelor referitoare la cheltuieli si audit, în conformitate cu art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;

k) încheie protocoale interinstitutionale cu Autoritatea de certificare si cu Autoritatea de audit, în vederea asigurării si transmiterii informatiilor necesare privind procedurile si verificările efectuate în raport cu cheltuielile;

l) colaborează cu celelalte institutii implicate în implementarea POP;

m) asigură conducerea, organizarea si functionarea Comitetului de monitorizare pentru POP;

n) elaborează si transmite Comisiei Europene rapoartele anuale si finale privind implementarea POP;

o) întreprinde actiuni de promovare, comunicare si informare privind POP;

p) stabileste obligatiile contractuale dintre Agentie si beneficiarii operatiunilor/proiectelor finantate din Fondul European pentru Pescuit prin POP;


q) elaborează si actualizează manualele de proceduri pentru gestionarea Fondului European pentru Pescuit si pentru implementarea POP, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.”

5. La articolul 8, litera D se abrogă.

6. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si

dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Dumitru-Nicu Cornoiu,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 443.

 

ANEXA (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

Total posturi: 215, inclusiv posturile din filialele regionale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 


*) Filiale regionale - structuri fără personalitate juridică.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) la pozitia nr. 116146, coloana a patra „Descrierea tehnică” va avea următorul cuprins: „Suprafata construită = 128 mp”;

b) la pozitia nr. 116151, coloana a patra „Descrierea tehnică” va avea următorul cuprins: „Suprafata construită = 1020 mp”.

Art. II. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bihor, Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitesti si Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cluj, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si valorificării sau, după caz, casării constructiilor din compunerea imobilelor prevăzute la art. II.

Art. IV. - Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. II se fac venit la bugetul statului.

Art. V. - Institutiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului si a documentelor de evidentă cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 543.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care trec din

domeniul public în domeniul privat al statului

 

Nr. MEF

Persoana juridică care administrează imobilul

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea

de inventar

-lei -

26050

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea

Magazie fitosanitară

Comuna Mihăesti, judetul Vâlcea

Parter, suprafata construită = 230 m2; suprafata curti-constructii = 1.100 m2

5

26051

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea

Atelier mecanic

Comuna Mihăesti, judetul Vâlcea

Parter, suprafata construită = 75 m2

5

26077

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea

Magazie fitosanitară

Municipiul Drăgăsani, judetul Vâlcea

Parter, suprafata construită = 200 m2

15

38106

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bihor

Magazie pentru pesticide

Orasul Beius,

Str. 1 Decembrie 1918

nr. 57/b, judetul Bihor

Suprafata construită = 700 m2

8.058

38107

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bihor

Magazie pentru pesticide

Orasul Beius,

Str. 1 Decembrie 1918

nr. 57/b, judetul Bihor

Suprafata construită = 150 m2

1.039

38108

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bihor

Birou, laborator, baie

Orasul Beius,

Str. 1 Decembrie 1918

nr. 57/b, judetul Bihor

Suprafata construită = 102 m2

11.205

38109

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bihor

Garaj, grajd, boxă beci, adăpost meteo

Orasul Beius,

Str. 1 Decembrie 1918

nr. 57/b, judetul Bihor

Suprafata construită = 290 m2

951

116146

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitesti

Laborator de cercetare Dealul Sasului

Comuna Dâmbovicioara, satul Gruiu, judetul Arges

Suprafata construită = 128 m2

1.306

116151

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitesti

Saivan pentru oi Dealul Sasului

Comuna Dâmbovicioara, satul Gruiu, judetul Arges

Suprafata construită = 1.020 m2

16

39731

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cluj

Magazie

Satul Floresti, judetul Cluj

Suprafata construită = 200 m2; tablă

99.370

144929

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cluj

Grup sanitar Floresti

Satul Floresti, judetul Cluj

Suprafata construită = 12 m2; cărămidă

1

144930

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cluj

Copertină parcare Floresti

Satul Floresti, judetul Cluj

Suprafata construită = 30 m2; stâlpi fier, tiglă

1

144931

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cluj

Depozit pentru carburanti Floresti

Satul Floresti, judetul Cluj

Suprafata construită = 12 m2; beton armat

4.259

144932

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cluj

Magazie pentru lemn Floresti

Satul Floresti, judetul Cluj

Suprafata construită = 20 m2; lemn

1

147549

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cluj

Rampă

Satul Floresti, judetul Cluj

Suprafata construită = 24 m2; platformă betonată

0

147555

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Oficiul de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cluj

Fântână

Satul Floresti, judetul Cluj

Tuburi beton suprapuse, împrejmuire lemn

2.652


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului

si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se modifică valoarea de inventar a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

2. Se modifică denumirea si valoarea de inventar ale bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

3. Se modifică descrierea tehnică a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 544.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru care se modifică valoarea de inventar

Nr. MF

Administratorul bunului

Denumirea bunului

Valoarea de inventar actuală

Baza legală a modificării

107494

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale-Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Sibiu

Clădire CTARZ Sibiu administrativ, laboratoare, depozit, poartă din fier, gard din prefabricate

32.821,08 lei

NC nr. 26/2008

40173

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Brăila

Clădire+ acoperis sarpantă

623.050 lei

Proces-verbal de

receptie nr. 27/2006;

NCnr. 187/2006

26028

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea

Laborator judetean pentru protectia plantelor

61.561,48 lei

Proces-verbal de receptie FN/2006; NCnr.31,32/2006


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru care se modifică denumirea si valoarea de inventar

 

Nr. MF

Administratorul bunului

Denumirea actuală a bunului

Valoarea de inventar actuală

Baza legală a modificării

34391

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Clădire-sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

49.630.467,76 lei

N.C. nr. 2, 3 si 8/2008

34397

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Depozit arhivă (2 buc.)

1.055.292,61 lei

N.C. nr. 2, 4, 7 si 9/2008

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. MF

Administratorul bunului

Denumirea bunului

Descrierea tehnică actuală

Baza legală a modificării

40173

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Brăila

Clădire+acoperis sarpantă

Suprafata construită =

260,76 m2; P+1, teren = 1.033 m2

CF 24584/N Brăila

144754

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Brăila

Garaje

Suprafata construită = 79 m2

CF 24584/N Brăila

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii

aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat

pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 /2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 545.

 


ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor

care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Adresa constructiei care se transmite

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

1.

Judetul Călărasi, comuna Dor Mărunt, satul Dâlga

106293

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Dâlga

Magazie seminte Dâlga

Suprafata constructiei: 114 m2

Valoarea de inventar: 5 lei

2.

Judetul Călărasi, comuna Dor Mărunt, satul Dâlga

106294

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Dâlga

Grajd din zid Dâlga

Suprafata constructiei: 144 m2

Valoarea de inventar: 8 lei

3.

Judetul Vaslui,

orasul Negresti,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 40

106347

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Negresti

Remiză masini agricole Negresti

Suprafata constructiei: 200 m2

 Valoarea de inventar: 0 lei

4.

Judetul Vaslui, orasui Negresti, str. Mihail Kogălniceanu nr. 40

106348

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Negresti

Magazie seminte Negresti

Suprafata constructiei: 424 m2

Valoarea de inventar: 2 lei

5.

Judetul Vaslui,

orasul Negresti,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 40

106352

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Negresti

Atelier mecanic cu laborator Negresti + anexe

Suprafata constructiei: 320 m2

Anexe:

Clădire tip locuintă

Atelier fierărie

Bucătărie - 2 buc.

Magazie pentru îngrăsăminte

Remiză PSI

Sopron pentru cărută

Magazie combustibil

Magazie cu pivnită

Grajd animale

Puturi 2 buc.

Pivnită

Valoarea totală de inventar: 11 lei

6.

Judetul Suceava, municipiul Rădăuti, Str. Volovătului nr. 69

106365

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Rădăuti

Remiză masini agricole Rădăuti

Suprafata constructiei: 90 m2

Valoarea de inventar: 2 lei

7.

Judetul Suceava, municipiul Rădăuti, Str. Volovătului nr. 69

106390

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Rădăuti

Magazie seminte Rădăuti

Suprafata constructiei: 150 m2

Valoarea de inventar: 10 lei

8.

Judetul Suceava, municipiul Rădăuti, Str. Volovătului nr. 69

106391

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Rădăuti

Magazie materiale Rădăuti + anexe

Suprafata constructiei: 48 m2

Anexe:

Adăpost masini

Fântână

Beci din beton armat

Gard împrejmuire

Valoarea totală de inventar: 8 lei

9.

Judetul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, sos. Puiesti nr. 21

106392

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Râmnicu Sărat

Remiză masini agricole Râmnicu Sărat

Suprafata constructiei: 112 m2

Valoarea de inventar: 3 lei

10.

Judetul Galati,

municipiul Galati,

str. 1 Decembrie 1918 nr. 107

106413

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Tecuci

Remiză masini agricole Tecuci

Suprafata constructiei: 135 m2

Valoarea de inventar: 4 lei

11.

Judetul Ilfov, comuna Snagov, satul Tâncăbesti

106423

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Tâncăbesti

Clădire pentru locuit Tâncăbesti Suprafata constructiei: 210 m2

Valoarea de inventar: 11 lei

12.

Judetul Teleorman, comuna Troian Gară

106424

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Troian

Remiză masini agricole Troian

Suprafata constructiei: 160 m2

Valoarea de inventar: 4 lei

13.

Judetul Călărasi, comuna Dor Mărunt, satul Dâlga

153209

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Dâlga

Retea electrică exterioară

L=1.000m

Valoarea de inventar: 2.500 lei


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor si anexelor aferente acestora aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si

înregistrarea Soiurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Adresa constructiei care se transmite

Numărul de

identificare atribuit de

Ministerul Finantelor

Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia

Denumirea si caracteristicile tehnice

ale constructiei care trece în domeniul privat al

statului

Denumirea si caracteristicile tehnice ale constructiei care rămâne în domeniul public al statului

1.

Judetul Arad, municipiul Arad, Sos. Zimandului nr. 6

106272 (partial)

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Arad

Sopron utilaje Arad + anexe

Suprafata constructiei: 240 m2

Anexe:

Depozit carburanti

WC 4 comp.

Valoarea de casare = 2 lei

Anexe CTS

Arad

Retea electrică

Cismea robinet

Valoarea rămasă = 10.815 lei

2.

Judetul Constanta, comuna Cogealac, satul Tariverde

106292 (partial)

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Cogealac

Remiză masini agricole Cogealac +

anexe

Suprafata constructiei: = 460 m2

Anexe:

Depozit carburanti

Depozit insecto-fungicide

Valoarea de casare = 35 lei

Anexe CTS

Cogealac

Sopron

Valoarea rămasă = 3 lei

3.

Judetul Dolj, comuna Giurgita

106362 (partial)

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Portăresti

Magazie seminte cu sopron Portăresti +

anexe

Suprafata constructiei = 32 m2

Anexe:

Locuintă muncitorească

WC

Valoarea de casare = 7 lei

Anexe CTS Portăresti Grajd animale Valoarea rămasă = 2 lei

4.

Judetul Teleorman, comuna Troian Gară

106425 (partial)

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor- Centrul pentru Testarea Soiurilor Troian

Magazie seminte Troian + anexe

Suprafata constructiei = 319 m2

Anexe:

Magazie unelte

Căsută meteo

Valoarea de casare = 25 lei

Anexe CTS Troian Retea electrică Instalatie alimentare energie Valoarea rămasă = 21.113 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea

Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către

medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare

si desfăsurare a acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale pentru politici de sănătate si resurse umane nr. 3.185 din 25 martie 2009, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 81-83, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) La programul de studii complementare pentru obtinerea atestatului în asistentă medicală de urgentă prespitalicească au acces:

a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;

b) medicii confirmati specialisti si, respectiv, în specialitătile: anestezie si terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie.

(2) Medicii prevăzuti la alin. (1), încadrati cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, precum si în structurile de primire a urgentelor, care nu au obtinut certificat de competentă/atestat în urgente prespitalicesti/urgente medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.

Art. 82. - (1) Programul de studii complementare pentru obtinerea atestatului în asistentă medicală din cadrul structurilor de primire a urgentelor poate fi efectuat de către medicii care au obtinut certificat de competentă/atestat în urgente prespitalicesti/urgente medico-chirurgicale/asistentă medicală de urgentă prespitalicească.

(2) Înscrierea la programul prevăzut la alin. (1) se poate face în primii 3 ani de la finalizarea pregătirii în domeniul asistentei medicale de urgentă prespitalicească. După expirarea acestui termen, admiterea la program se face numai după promovarea probei de evaluare a cunostintelor teoretice si practice, organizată în acest sens.

Art. 83. - Absolventii facultătilor de medicină promotia 2005 si promotiile ulterioare, care nu au obtinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare.”

2. În anexa nr. I „Catalogul national de programe de studii complementare - specialităti clinice si paraclinice”, la pozitia nr. 19 se bifează prin „X” simplu atât la grupa de specialităti „Medicale”, cât si la grupa de specialităti „Chirurgicale”.

3. Pozitia nr. 64 din anexa nr. I „Catalogul national de programe de studii complementare - specialităti clinice si paraclinice” si pozitia nr. 14 din anexa nr. IV „Catalogul national de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică” se elimină.

4. În anexa nr. I „Catalogul national de programe de studii complementare - specialităti clinice si paraclinice”, după pozitia 2 se introduc două noi pozitii, pozitiile 21 si 22, cu următorul cuprins:

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil national

Centru de pregătire

Conditii de participare Specialităti

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

„21.

Asistenta medicala de urgentă prespitalicească

Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea

Bucuresti

Cluj-Napoca

Craiova

Iasi

Oradea

Târgu Mures

Timisoara

Arad

X

X

 

X

22.

Asistenta medicală din cadrul

structurilor de primire a urgentelor

Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea

Bucuresti

Cluj-Napoca

Craiova

Iasi

Oradea

Târgu Mures

Timisoara

Arad

X

X

 

X”

 

5. În anexa nr. IV „Catalogul national de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică”, după pozitia 2 se introduc două noi pozitii, pozitiile 21 si 22, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil national

Centru de pregătire

„21.

Asistentă medicală de urgentă prespitalicească

Dr. Cristian Boeriu

Dr. Hadrian Borcea

Bucuresti

Cluj-Napoca

Craiova

Iasi

Oradea

Târgu Mures

Timisoara

Arad

22.

Asistentă medicală din cadrul structurilor de primire a urgentelor

Dr. Cristian Boeriu

Dr. Hadrian Borcea

Bucuresti

Cluj-Napoca

Craiova

Iasi

Oradea

Târgu Mures

Timisoara

Arad”

 

Art. II. - Directia generală pentru politici de sănătate si resurse umane, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 403.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR Sl INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor

si Infrastructurii, a aplicării în plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru România

 

În temeiul art. 17 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a aplicării în plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea asigurării punerii în aplicare, în domeniul lor de competentă, a sanctiunilor internationale privind restrictii de transport, unitătile din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerului vor elabora si aproba norme si proceduri interne care vor prevedea, printre altele, măsurile care se impun a fi luate în fiecare situatie în parte, compartimentele si persoanele responsabile, atributii, sanctiuni.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 594.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a aplicării în plan intern

a sanctiunilor internationale obligatorii pentru România

Art. 1. - (1) În sensul prezentei proceduri, autoritatea competentă în domeniul aplicării sanctiunilor internationale privind restrictii de transport obligatorii pentru România este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, denumit în continuare minister, prin unitătile aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea acestuia, denumite în continuare unităti.

(2) Coordonarea supravegherii, în domeniul de activitate al ministerului, a aplicării sanctiunilor internationale privind restrictii de transport se realizează prin Directia generală afaceri europene si relatii internationale, denumită în continuare DGAERI, în colaborare si cu sprijinul directiilor de transport din cadrul ministerului si, în functie de specificul sanctiunii internationale, cu celelalte directii sau compartimente.

(3) În situatia în care în procesul de coordonare a supravegherii, în domeniul de activitate al ministerului, a aplicării sanctiunilor internationale privind restrictii de transport obligatorii pentru România apar probleme care necesită o analiză si interpretare juridică, DGAERI va solicita punctul de vedere al Directiei generale juridice si resurse umane.

(4) În vederea realizării unei coordonări prompte si eficiente a aplicării sanctiunilor internationale prevăzute la alin. (1), DGAERI va asigura comunicarea, colaborarea si schimbul de informatii cu Ministerul Afacerilor Externe, cu autorităti sau institutii competente din România si din alte state, precum si cu Consiliul Uniunii Europene si/sau alte organisme internationale.

Art. 2. - (1) DGAERI va urmări adoptarea si intrarea în vigoare a actelor prevăzute la art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, prin care se instituie/implementează sanctiuni internationale privind restrictii de transport, obligatorii pentru România, prin consultarea periodică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, a Monitorului Oficial al României, precum si pe orice altă cale oficială de informare.

(2) După identificarea actelor prevăzute la alin. (1), DGAERI va anunta de îndată Directia informare publică si comunicare în legătură cu instituirea sanctiunilor internationale privind restrictii de transport, în vederea asigurării publicitătii acestora pe pagina de internet a ministerului.

(3) Concomitent, în functie de specificul sanctiunii internationale, DGAERI va elabora o notă în care va mentiona actul prin care a fost instituită/implementată sanctiunea internatională, va identifica restrictiile de transport pe care acesta le prevede, precum si ramura de transport în care acestea sunt aplicabile, cu referire la capitolul si articolul unde acestea se regăsesc si va prezenta propunerea privind directia/directiile de transport din cadrul ministerului care trebuie informată/informate în legătură cu instituirea restrictiei/ restrictiilor de transport respective.

(4) Nota va fi însotită de o copie a actului care instituie/implementează sanctiunea internatională si, după caz, de documentul oficial prin care ministerul a fost informat în legătură cu adoptarea sanctiunii sau va contine referiri privind Monitorul/Jurnalul Oficial în care acesta a fost publicat.

(5) Nota va fi înaintată spre aprobare reprezentantului ministerului desemnat ca membru în Consiliul interinstitutional înfiintat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 si apoi va fi transmisă, în copie, directiilor de transport mentionate în aceasta.

Art. 3. - (1) După primirea notei aprobate conform art. 2 alin. (5), directia/directiile de transport o va/vor transmite de îndată, împreună cu toate documentele care o însotesc, unitătilor competente din domeniul de activitate pe care îl coordonează, pentru a lua măsurile necesare asigurării punerii în aplicare a sanctiunii internationale, în conformitate cu atributiile legale care le revin si cu respectarea normelor/procedurilor interne aprobate conform art. 3 din ordin.

(2) Unitătile vor solicita avizul sau aprobarea ministerului în situatiile în care, în vederea punerii în aplicare a unei sanctiuni internationale, este necesară exercitarea anumitor competente pentru care actele normative care le reglementează activitatea sau alte dispozitii legale incidente impun obtinerea avizului/aprobării respectiv/respective.

(3) În cazul în care, pentru facilitarea aplicării sanctiunilor internationale în domeniul propriu de activitate, unitătile consideră necesară promovarea unor acte normative de modificare/completare a legislatiei existente, acestea vor înainta ministerului propuneri în acest sens. Propunerile vor urma procedura de initiere, elaborare, avizare si aprobare a actelor normative, prevăzută de legislatia în vigoare.


Art. 4. - (1) Unitătile vor comunica directiei de transport coordonatoare din cadrul ministerului măsurile dispuse în vederea asigurării punerii în aplicare a sanctiunii internationale respective, precum si informatii privind constatarea unor încălcări ale acestora, cazuri aflate în curs de solutionare si orice alte dificultăti de aplicare.

(2) Pe baza comunicărilor primite de la unităti, directia/directiile de transport informează DGAERI, precum si pe reprezentantul ministerului desemnat ca membru în Consiliul interinstitutional în legătură cu modul în care sunt aplicate, în domeniul lor de competentă, sanctiunile internationale privind restrictii de transport.

Art. 5. - (1) DGAERI centralizează si gestionează informatiile primite de la directiile de transport într-o bază de date privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale privind restrictii de transport din domeniul de activitate al ministerului.

(2) Baza de date va cuprinde mentiuni referitoare cel putin la actul prin care a fost instituită sanctiunea internatională, tipul sanctiunii, directiile către care a fost directionat actul, unitătile care au fost informate, măsurile dispuse de acestea.

Art. 6. - Semestrial sau ori de câte ori este nevoie DGAERI va informa Ministerul Afacerilor Externe despre modul în care sunt aplicate sanctiunile internationale în domeniul de competentă al ministerului, despre încălcări ale acestora si cazuri aflate în curs de solutionare, precum si despre orice alte dificultăti de aplicare, conform informatiilor centralizate de la directiile de transport.

Art. 7. - În procesul de luare a deciziilor privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, în situatiile în care apar dificultăti în interpretarea sau aplicarea actelor care instituie sanctiuni internationale, directiile din cadrul ministerului, precum si unitătile, prin directiile de transport, pot solicita, cu acordul reprezentantului ministerului desemnat ca membru în Consiliul interinstitutional, avizul consultativ al Consiliului interinstitutional.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind evidenta statistică a actiunilor detinute de statul român, în calitate de actionar unic,

reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, la Compania Natională „Loteria Română” - S.A.,

Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A., CEC BANK - S.A., precum si a altor

participatii detinute de stat, prin Ministerul Finantelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Actiunile detinute de statul român, în calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, la Compania Natională „Loteria Română” - S.A., Compania Natională „Imprimeria Natională” —S.A. si la CEC BANK —S.A. se înregistrează în contabilitate de către Compartimentul de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pe baza certificatelor de înscriere de mentiuni eliberate de oficiul registrului comertului.

(2) Actiunile detinute de statul român, în calitate de actionar, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, la unele societăti comerciale, conform prevederilor legale în vigoare, se înregistrează în contabilitate de către Compartimentul de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pe baza certificatelor deînscriere de mentiuni eliberate de oficiul registrului comertului, conform competentei de administrare fiscală.

(3) Actiunile prevăzute la alin. (1) si (2) se raportează la Directia generală de legislatie si reglementare în domeniul activelor statului, în vederea întocmirii situatiei statistice a participatiilor detinute de stat prin Ministerul Finantelor Publice.

(4) Raportarea statistică a actiunilor detinute de statul român la societăti comerciale, societăti sau companii nationale prin Ministerul Finantelor Publice si a altor participatii detinute de statul român prin Ministerul Finantelor Publice se face de către institutiile publice prevăzute la alin. (1)si (2) la Directia generală de legislatie si reglementare în domeniul activelor statului, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, astfel:

- în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru actiunile deja dobândite de stat prin Ministerul Finantelor Publice, conform prevederilor alin. (1)si (2);

- în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înscrierii la oficiul registrului comertului, pentru actiunile pe care statul, prin Ministerul Finantelor Publice, urmează să le dobândească la unele societăti comerciale.

Art. 2. - Înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice a actiunilor si a altor participatii prevăzute în prezentul ordin se efectuează potrivit Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Directia generală de legislatie si reglementare în domeniul activelor statului va întocmi situatia statistică centralizată a actiunilor si a altor participatii detinute de stat prin Ministerul Finantelor Publice, care va fi transmisă trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, Directiei de buget si contabilitate internă, în scopul înregistrării si verificării concordantei cu evidenta contabilă a acestor participatii.

Art. 4. - Directia generală de legislatie si reglementare în domeniul activelor statului, Directia de buget si contabilitate internă, Directia generală de metodologie contabilă institutii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice teritoriale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2009.

Nr. 825.

 


ANEXA

 

SITUATIA

statistică a actiunilor detinute de statul român la societăti comerciale, societăti sau companii nationale,

prin Ministerul Finantelor Publice, si a altor participatii detinute de statul român prin Ministerul Finantelor Publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale, societătii sau companiei nationale

Cod unic de înregistrare

Cod CAEN

Capital social (mii lei)

Nr. actiuni

Participatii detinute de M.F.P., din care:

Ponderea actiunilor detinute de M.F.P în capitalul social

Baza legală

pentru

înregistrarea

actiunilor

Capital social (mii lei)

Nr. actiuni

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8/6*100

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea suspendării activitătii Societătii Comerciale „Marins International

Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 31 martie 2009, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. IX.164 din 24 martie 2009 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L., cu sediul în judetul Ilfov, sos. Bucuresti—Ploiesti km 16.5, et. 1, camera 11, reprezentată legal prin domnul Donchev Ivan, persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 3.853 din 6 februarie 2009, Societatea Comercială „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. a solicitat suspendarea activitătii.

2. Prin Nota nr. IX.164 din 24 martie 2009 s-a retinut faptul că societatea are un singur angajat în functia de contabil-sef, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, celelalte contracte fiind reziliate.

Societatea Comercială „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. nu are înregistrate pe rolul instantelor de judecată litigii cu fosti salariati, asigurati sau cu societăti de asigurare; nu are înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sesizări si reclamatii cu privire la clienti sau societăti de asigurare.

Intermediarul în asigurări a reziliat contractele de intermediere cu societătile de asigurare, nu are datorii către acestea si nu are în gestiune documente cu regim special.

Societatea nu înregistrează datorii în contul taxei de functionare către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Fată de motivele arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 31 martie 2009, suspendarea activitătii Societătii Comerciale „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L., conform art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data primirii deciziei si până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a solicitării societătii de reîncepere a activitătii,

drept care decide:

Articol unic. - Se aprobă suspendarea activitătii Societătii Comerciale „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L., cu sediul în judetul Ilfov, sos. Bucuresti- Ploiesti km 16.5, et. 1, camera 11, număr de înregistrare în registrul comertului J23/1586/21.05.2008, CUI 23916660, număr în Registrul brokerilor de asigurare 501 din 15 august 2008, reprezentată legal prin domnul Donchev Ivan, persoană semnificativă, începând cu data primirii deciziei si până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a solicitării societătii de reîncepere a activitătii, conform art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2009.

Nr. 325.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.