MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 312/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 312           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 12 mai 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 297 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

Decizia nr. 408 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1491 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 409 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 410 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

490. - Hotărâre privind modificarea anexei „Lista cuprinzând autoritătile administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

 

491. - Hotărâre privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

531. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Neamt în proprietatea publică a municipiului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru aprobarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor

 

70. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind anularea titlului de parc industrial acordat Societătii Comerciale „Rompetrol Industrial Parks" - S.A. Constanta

 

587. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - A.F.E.R.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

            575. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati, cu lucrătorii independenti si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 408/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009;

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 297

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 privind accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, exceptie ridicată de Societatea Comercială Fondul Proprietatea - SA. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.684/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin avocatul Ioana Hrisafi, Ministerul Transporturilor, prin consilierul juridic Diana Giurea, si Societatea Comercială Compania Natională Aeroportul International Henry Coandă Bucuresti - S.A. din Otopeni, prin avocatul Loreta lonită, lipsind Ministerul Finantelor Publice, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, arătând că transferul actiunilor Societătii Comerciale Compania Natională Aeroportul International Henry Coandă Bucuresti - S.A. către Societatea Comercială Fondul Proprietatea - S.A. a operat de drept, prin efectul Legii nr. 247/2005, astfel că dreptul la dividende s-a născut în temeiul calitătii de actionar, si nu ca urmare a adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, care are exclusiv caracter confirmativ. În continuare, apreciază că nu se poate admite că art. 6 alin. (1) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 este cel care ar fi constituit dreptul Fondului Proprietatea la dividendele anului 2005, dispozitiile criticate reprezentând, în realitate, norme de interpretare cu privire la care este permisă retroactivitatea.

Pe de altă parte, societatea debitoare datorează dobânda aferentă dividendelor începând cu momentul scadentei obligatiei de plată a acestora din urmă, conform art. 43 din Codul comercial. Or, la momentul intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, Fondul Proprietatea avea deja o creantă împotriva Companiei Nationale Aeroportul International Henry Coandă Bucuresti, astfel că termenul de 60 de zile stabilit prin art. 6 alin. (3) din titlul II al ordonantei de urgentă nu este aplicabil în cauză, întrucât ar însemna că se aplică retroactiv unor situatii juridice născute anterior adoptării sale, ceea ce nu este permis de art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată.

Apărătorul Companiei Nationale Aeroportul International Henry Coandă Bucuresti - S.A. solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că, desi Fondul Proprietatea a luat fiintă prin Legea nr. 247/2005 la data de 28 decembrie 2005, calitatea de actionar al societătii comerciale a dobândit-o ulterior, în cursul anului 2006, când a fost consemnată modificarea structurii actionariatului, astfel că pentru anul 2005 societatea a virat dividendele actionarului de la acea dată, respectiv Ministerului Transporturilor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că textul de lege criticat nu stabileste o cauză de stingere a obligatiilor, ci un termen de plată a dividendelor si a accesoriilor acestora, care nu are caracter retroactiv.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 20 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.684/3/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 privind accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, exceptie ridicată de Societatea Comercială Fondul Proprietatea - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât stabilesc faptul că dobânda legală pentru plata cu întârziere a unei creante ar începe să curgă de la un moment ulterior de la care aceasta a început deja să curgă, în temeiul art. 43 din Codul comercial, reglementând astfel situatii juridice născute anterior adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007.

Mai mult, aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (3) din titlul II al ordonantei de urgentă ar avea ca efect stingerea unei creante deja născute în patrimoniul Fondului Proprietatea, împrejurare ce este de natură a contraveni prevederilor art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie referitoare la garantarea dreptului de proprietate privată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că legiuitorul a înteles să reglementeze prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 situatia dividendelor aferente anilor 2005 si 2006 către Fondul Proprietatea, precum si termenul în care plata acestor dividende trebuie efectuată, în acord cu prevederile art. 1 din Codul civil si art. 15 alin. (2) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II „Alte măsuri pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 privind accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, texte de lege care au următorul continut:

„(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, operatorii economici prevăzuti în anexa la titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, care au virat dividendele aferente anilor 2005 si 2006 către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate, vor vira partea corespunzătoare din acestea către Fondul Proprietatea. [...]

(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuti la alin. (1) nu vor respecta termenul de 60 de zile, acestia vor fi obligati să plătească dobânda legală pe fiecare zi de întârziere."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivitătii legii si în art. 44 alin. (1), (2) si (3) referitor la garantarea dreptului de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în temeiul art. 6 si al art. 12 alin. (1) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, s-a înfiintat Societatea Comercială „Fondul Proprietatea" - S.A. de la data înregistrării în registrul comertului, denumită în continuare si Fondul Proprietatea, organism de plasament colectiv, sub formă de societate de investitii de tip închis, cu personalitate juridică, cu respectarea reglementărilor juridice aplicabile entitătilor definite la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate administrarea si gestionarea portofoliului, în vederea acordării despăgubirilor aferente imobilelor ce nu pot fi restituite în natură, prin transfer cu titlu gratuit al actiunilor din proprietatea statului în proprietatea persoanelor îndreptătite. Astfel, scopul Fondului este realizarea plătii prin echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada de referintă a actelor normative prevăzute la art. 1 alin. (1) din titlul VIII al Legii nr. 247/2005 si a celor aferente pretentiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Conform dispozitiilor art. 6 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, înainte de modificarea acestora prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, Fondul Proprietatea functiona „în conformitate cu prevederile acestei legi, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată".

Prin urmare, Curtea constată că stabilirea momentului de la care a luat fiintă în mod valabil Fondul Proprietatea, precum si a datei de la care diversele active au intrat în capitalul social al Fondului reprezintă probleme de interpretare si aplicare coroborată a legilor nr. 247/2005, nr. 297/2004 si nr. 31/1990. Or, solutionarea acestor aspecte intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti, iar nu a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra problemelor de drept.

Ceea ce apare cu evidentă este împrejurarea că, anterior intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, cadrul legislativ nu a fost suficient de clar si previzibil cu privire la modalitatea în care a operat transferul dreptului de proprietate asupra activelor care au format capitalul social initial al Fondului Proprietatea. Această împrejurare a generat o aplicare diferită a prevederilor legale de către operatorii economici implicati în procedurile reglementate de Legea nr. 247/2005, existând situatii în care acestia au virat dividendele aferente anilor 2005 si 2006 către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate, iar nu către Fondul Proprietatea.

Asa cum rezultă din preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, adoptarea acestui act normativ a răspuns necesitătii unificării cadrului legislativ în materia acordării despăgubirilor, prin instituirea unor prevederi legale care să permită ca Fondul Proprietatea să devină operational, astfel încât actionarii să aibă posibilitatea să îsi valorifice actiunile, precum si necesitătii redefinirii instrumentelor prin intermediul cărora urmează a se acorda despăgubirile. Astfel, în cadrul titlului II, legiuitorul a stabilit expres în art. 1 alin. (2) că transferul dreptului de proprietate asupra activelor prevăzute de ordonantă se realizează de drept, de la data intrării în vigoare a actului normativ, administratorii societătilor comerciale, societătilor nationale si companiilor nationale emitente ale actiunilor transferate având obligatia de a actualiza din oficiu registrele actionarilor si actiunilor. Din textul legal rezultă fără echivoc momentul transferului actiunilor diverselor societăti comerciale sau companii nationale către Fondul Proprietatea, în lipsa unei derogări exprese, împreună cu toate drepturile si obligatiile aferente, inclusiv dreptul la dividendele aferente anului în care operează transferul.

În ceea ce priveste situatiile juridice generate de Legea nr. 247/2005, art. 6 din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 prevede, pe de o parte, obligatia operatorilor economici prevăzuti în anexa la titlul VII din legea mentionată care au virat dividendele aferente anilor 2005 si 2006 către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate de a vira partea corespunzătoare din acestea către Fondul Proprietatea în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei, si, pe de altă parte, dreptul acestora de a recupera contravaloarea respectivelor dividende în termen de 30 de zile, conform metodologiei de restituire/compensare, aprobată printr-o hotărâre a Guvernului. Potrivit alin. (3) al art. 6 din titlul II al ordonantei de urgentă, nerespectarea termenului de virare a dividendelor către Fondul Proprietatea, în conditiile prevăzute de alin. (1) al art. 6, naste obligatia operatorilor economici de a plăti dobânda legală pe fiecare zi de întârziere.

Curtea retine că analiza pe care o impune controlul de constitutionalitate trebuie, în mod necesar, să înceapă prin a califica situatia juridică reglementată prin norma de lege criticată. Astfel, ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă de îndată tuturor situatiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum si tuturor efectelor produse de situatiile juridice formate după abrogarea legii vechi.

Astfel, Curtea constată că art. 6 din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 nu operează nicio modificare sub aspectul nasterii în mod valabil, potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, a obligatiei operatorilor economici de a plăti dividendele aferente anilor 2005 si 2006, situatie juridică ale cărei efecte au fost consumate, asa cum rezultă din însăsi ipoteza textului. Subiectii normei juridice criticate sunt operatorii economici care au virat dividendele aferente anilor mentionati către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate. Legea nouă nu modifică temeiul juridic al obligatiei debitorului, respectiv modalitatea de constituire a situatiei juridice, ci doar prevede relocarea dividendelor către un alt destinatar, al cărui drept de a încasa aceste dividende nu a rezultat cu claritate, asa cum s-a arătat mai sus, din legislatia în vigoare la momentul efectuării viramentelor.

Asa fiind, Curtea observă că textul de lege criticat se limitează la a reglementa această unică ipoteză, si anume situatia operatorilor economici care, în temeiul unui cadru legislativ confuz, s-au exonerat de obligatia de a vira dividendele aferente anilor 2005 si 2006 prin plata acestora către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate. Din această perspectivă, Curtea constată că obligatia operatorilor economici de a vira partea corespunzătoare din dividende către Fondul Proprietatea ia nastere în baza dispozitiilor art. 6 alin. (1) din titlul II al ordonantei de urgentă, o atare solutie fiind sustinută de alin. (2) al art. 6, care prevede expres operatiuni de restituire sau compensare, după caz, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei, în vederea recuperării contravalorii dividendelor virate către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice.

Prin urmare, stabilind obligatia operatorilor economici prevăzuti în anexa la titlul VII din legea mentionată care au virat dividendele aferente anilor 2005 si 2006 către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate de a vira partea corespunzătoare din acestea către Fondul Proprietatea în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei, legiuitorul a reglementat o situatie juridică nouă, norma având ca domeniu temporal de aplicare perioada ulterioară adoptării ei. Sub aceste aspecte, referitor la pretinsa încălcare a art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că formula redactională a textului legal dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nicio dispozitie cu caracter retroactiv, textul de lege urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a ordonantei modificatoare.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 6 alin. (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, Curtea retine că, prin instituirea termenului pentru virarea dividendelor către Fondul Proprietatea, obligatia de plată a acestora a devenit scadentă după 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei. La împlinirea acestui termen, operatorii economici sunt pusi de drept în întârziere. Asa fiind, Curtea observă că dispozitiile criticate nu fac altceva decât să dea expresie prevederilor dreptului comun în materie - art. 43 din Codul comercial, stabilind în sarcina debitorului obligatia de plată a dobânzii legale aferente fiecărei zile de întârziere. O atare obligatie legală nu constituie o încălcare a dreptului de proprietate al debitorului, ci reprezintă exclusiv o garantie a asigurării echilibrului între persoane cu interese contrare, prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 privind accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, exceptie ridicată de Societatea Comercială Fondul Proprietatea - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.684/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 408

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1491 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1491 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabi Ciprian Gentimir în Dosarul nr. 3.446/333/2008 al Judecătoriei Vaslui.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, arătând că exceptia de neconstitutionalitate este nemotivată, pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Decizia penală nr. 303/R/24 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.446/333/2008, Tribunalul Vaslui - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1491 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabi Ciprian Gentimir în Dosarul nr. 3.446/333/2008 al Judecătoriei Vaslui.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece formularea „până la expirarea mandatului de arestare preventivă a învinuitului devenit inculpat sau, dacă acesta este retinut, până la expirarea celor 24 de ore de retinere" este în contradictie cu dispozitiile din întreaga Lege fundamentală care consacră libertatea.

Tribunalul Vaslui - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză este neîntemeiată. Dispozitiile criticate stabilesc procedura premergătoare solutionării propunerii de arestare, măsurile ce trebuie luate tocmai pentru a se asigura respectarea drepturilor procesuale ale inculpatului, inclusiv dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si, prin aceasta, nu se aduce nicio atingere dreptului la libertate sau principiului prezumtiei de nevinovătie ci, dimpotrivă, se asigură cadrul procesual pentru respectarea acestora.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale referitoare la libertatea individuală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 1491 alin. 3 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „Cu ocazia prezentării dosarului de către procuror, presedintele instantei sau judecătorul delegat de acesta fixează ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventivă, până la expirarea mandatului de arestare preventivă a învinuitului devenit inculpat sau, dacă acesta este retinut, până la expirarea celor 24 de ore de retinere. Ziua si ora se comunică atât apărătorului ales sau numit din oficiu cât si procurorului, acesta din urmă fiind obligat să asigure prezenta în fata judecătorului a inculpatului arestat sau retinut."

Nu se indică expres textele constitutionale pretins încălcate, autorul exceptiei folosind în acest sens o formulare generică: „dispozitiile din întreaga lege fundamentală care consacră libertatea."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că autorul acesteia nu a formulat nicio critică prin prisma căreia să se poată analiza constitutionalitatea textului de lege ce formează obiect al exceptiei. Întrucât nu s-a făcut nicio mentiune din care să rezulte în ce constă, în viziunea autorului, contrarietatea dintre textele de lege criticate si prevederile constitutionale invocate, sesizarea din prezenta cauză nu îndeplineste exigentele cuprinse în art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate". Simpla indicare, generică, a unor prevederi din Legea fundamentală nu echivalează cu o motivare.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1491 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabi Ciprian Gentimirîn Dosarul nr. 3.446/333/2008 al Judecătoriei Vaslui.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 409

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean –judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Supreme Development -S.R.L. în Dosarul nr. 13.449/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 13 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 13.449/3/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Supreme Development - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece termenul pe care instanta îl acordă potrivit prevederilor criticate este un termen scurt, ce afectează, pe de o parte, dreptul reclamantului de a beneficia de un termen rezonabil pentru a-si dovedi pretentiile, iar pe de altă parte, dreptul pârâtului de a-si realiza apărarea. De asemenea, se arată că acelasi text permite instantei să dea termen doar reclamantului, dezavantajând astfel pârâtul, care nu poate cere un termen de judecată în această fază a procesului. Se ajunge astfel la aplicarea unui tratament discriminatoriu părtilor în proces, ceea ce înfrânge dreptul pârâtului la un proces echitabil.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă, având următorul continut: „La prima zi de înfătisare instanta va putea da reclamantului un termen pentru întregirea sau modificarea cererii, precum si pentru a propune noi dovezi. În acest caz, instanta dispune amânarea pricinii si comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea facerii întâmpinării."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 11 - Dreptul international si dreptul intern, ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, ale art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 - Dreptul la apărare si ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în raport cu aceleasi dispozitii constitutionale si fată de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.087 din 22 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2008, si Decizia nr. 87 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 26 februarie 2007, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia pronuntată anterior de Curte, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Supreme Development - S.R.L. în Dosarul nr. 13.449/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 410

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean –judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Simona Mocian în Dosarul nr. 921/320/2007 al Judecătoriei Târgu Mures si de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 6.217/110/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, minori si familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.176 D/2008 si nr. 2.790 D/2008 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.790 D/2008 la Dosarul nr. 2.176 D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierile din 9 octombrie 2008 si 25 noiembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 921/320/2007 si nr. 6.217/110/2008, Judecătoria Târgu Mures si, respectiv, Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, minori si familie, conflicte de muncă si asigurări sociale au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Simona Mocian si, respectiv, instanta de judecată, din oficiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece cererea de reexaminare a amenzii judiciare este adresată aceluiasi judecător care a dispus măsura de sanctionare. Prin faptul că singura posibilitate oferită de legiuitor în această materie este o cerere de reexaminare, si nicidecum o cale de atac prin care să poată fi valorificate legalitatea si temeinicia hotărârilor judecătoresti, sunt îngrădite dreptul fundamental al oricărui cetătean la un proces echitabil si la un recurs efectiv, precum si dreptul la apărare, în situatia în care este amendat avocatul uneia dintre părtile în proces. Instanta de judecată care a ridicat exceptia din oficiu arată că textul de lege criticat este neconstitutional, în măsura în care prin „instanta de judecată ori presedintele instantei de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea" se întelege acelasi complet de judecată (aceiasi magistrati) care a aplicat sanctiunea. Aceasta întrucât, dacă în cazurile prevăzute de art. 24 din Codul de procedură civilă, judecătorul este incompatibil să judece calea de atac, la fel si în spetă, el nu poate solutiona o cerere de reexaminare asupra unei amenzi pe care a aplicat-o, dezînvestindu-se prin solutia dată cererii deduse judecătii.

Judecătoria Târgu Mures apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat constituie o garantie instituită pentru a asigura efectivitatea completă a autoritătii instantei de judecată în raport cu ceilalti participanti la procesul civil.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege ce face obiectul exceptiei este constitutional, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins: „Cererea se solutionează prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, de către instanta de judecată ori de presedintele instantei de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional în raport cu aceleasi dispozitii constitutionale si fată de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 170 din 15 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005, Decizia nr. 260 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2007, si Decizia nr. 836 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 7 august 2008, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste aspectele referitoare la modul de interpretare a textului ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, acestea nu intră în competenta Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Simona Mocian în Dosarul nr. 921/320/2007 al Judecătoriei Târgu Mures si de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 6.217/110/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, minori si familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei „Lista cuprinzând autoritătile administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa „Lista cuprinzând autoritătile administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora” la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 490.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009)

 

LISTA

cuprinzând autoritătile publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora

 

 

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată pe anul 2009

- mii lei -

1.

JUDETUL ALBA

TOTAL:

1.091

 

Consiliul Judetean Alba

Constructie bază salvamont Arieseni

1.091

2.

JUDETULARGES

TOTAL:

3.096

 

Consiliul Judetean Arges

1. Constructii de refugii de creastă în masivul Făgăras

2. Constructii de baze de salvare în masivele Făgăras si Piatra Craiului

3. Reabilitare de trasee turistice montane în masivele Făgăras si Piatra Craiului

3.096

3.

JUDETUL BIHOR

TOTAL:

886

 

Consiliul Judetean Bihor

Centre de sisteme de informare turistică si baze salvamont la Stâna de Vale si Băita - Vârtop

886

4.

JUDETUL BRASOV

TOTAL:

29.575

 

Consiliul Judetean Brasov

1. Modernizări de baze de salvare în muntii Bucegi, Făgăras si Piatra Craiului -Valea Mălăiesti, vârful Omu, Zănoaga, Valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmătura

2. Constructii de refugii montane în masivele Bucegi si Făgăras

3. Reabilitare de trasee turistice în masivele Bucegi si Făgăras

6.575

Consiliul Local Brasov

Schi în România

9.500

Consiliul Local Predeal

Schi în România

13.500

5.

JUDETUL CARAS-SEVERIN

TOTAL:

4.657

 

Consiliul Judetean Caras-Severin

1. Constructie cabană salvamont si cabană pentru centrul de informare turistică

2. Constructie refugiu montan

4.657

6.

JUDETUL CLUJ

TOTAL:

8.119

 

Consiliul Judetean Cluj

Constructii centre de salvare în masivul Bihor Vlădeasa - Serviciul public salvamont Mărgău - localitătile Belis, Doda Pilii, Săcuieu

1.819

Consiliul Judetean Cluj

Schi în România - comuna Băisoara

6.300

7.

JUDETUL CONSTANTA

TOTAL:

9.000

 

Consiliul Judetean Constanta

Amenajarea unor centre de preventie si tratament medical primar si a punctelor de salvamar din zona litorală a judetului Constanta

9.000

8.

JUDETUL COVASNA

TOTAL:

756

 

Consiliul Local Covasna

Reabilitarea căilor de acces din parcul central al statiunii si centrul de informare turistică

756

9.

JUDETUL DÂMBOVITA

TOTAL:

9.370

 

Consiliul Judetean Dâmbovita

1. Constructia si reabilitarea de cabane, refugii montane si baze salvamont

2. Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane

9.370

10.

JUDETUL HARGHITA

TOTAL:

19.495

 

Consiliul Local Praid

1. Constructie complex balnear

2. Reabilitare clădire dispensar pentru amenajarea unui centru de informare turistică

9.500

Consiliul Local Băile Tusnad

1. Modernizarea, consolidarea si extinderea clădirii casei de cultură pentru amenajarea unui complex balnear

2. Amenajarea unui traseu pentru cură de teren

4.687

Consiliul Local Borsec

Schi în România

3.770

11.

JUDETUL HUNEDOARA

TOTAL:

28.458

 

Consiliul Judetean Hunedoara

Constructii de baze salvamont si refugii montane în masivul Retezat - Râusor, Poiana Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna de Râu, Baleia

3.048

Consiliul Local Vulcan

Schi în România

10.700

Consiliul Local Petrosani

Schi în România

14.800

12.

JUDETUL MARAMURES

TOTAL:

21.500

 

Consiliul Judetean Maramures

Schi în România

10.500

Consiliul Local Cavnic

Schi în România

11.000

13.

JUDETUL MURES

TOTAL:

4.633

 

Consiliul Local Sovata

Amenajare lac de agrement în zona lacului Tineretului

4.633

14.

JUDETUL NEAMT

TOTAL:

10.992

 

Consiliul Judetean Neamt

1. Constructia si reabilitarea de refugii montane si baze salvamont în masivul Ceahlău

2. Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane în masivul Ceahlău

992

Consiliul Local Piatra-Neamt

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement pe masivele Cozla si Pietricica

10.000

15.

JUDETUL PRAHOVA

TOTAL:

32.637

 

Consiliul Judetean Prahova

1. Constructii de baze salvamontîn masivul Bucegi la Busteni - Babele si Sinaia - cota 1.400

2. Constructia Centrului de Informare Turistică al Parcului Natural Bucegi

1.862

Consiliul Local Azuga

Schi în România

11.500

Consiliul Local Busteni

Schi în România

9.775

Consiliul Local Sinaia

Schi în România

9.500

16.

JUDETUL SIBIU

TOTAL:

9.569

 

Consiliul Judetean Sibiu

1. Constructie bază salvamont Bâlea Lac

2. Refacerea refugiilor montane si a sistemului de semnalizare pentru trasee turistice montane

1.069

Consiliul Local Ocna Sibiului

1. Amenajarea parcului balnear

2. Modernizarea si amenajarea salinelor exterioare

8.500

17.

JUDETUL SUCEAVA

TOTAL:

9.500

 

Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc

Schi în România

9.500

18.

JUDETULTULCEA

TOTAL:

25.500

 

Consiliul Judetean Tulcea

1. Amenajare plajă Sulina

2. Miniporturi în localitătile Sfântu Gheorghe si Murighiol

25.500

19.

JUDETUL VÂLCEA

TOTAL:

8.000

 

Consiliul Local Băile Govora

1. Reabilitarea casei de cultură în vederea amenajării muzeului balnear

2. Constructie centru de informare turistică si bază de kinetoterapie

5.500

Consiliul Local Călimănesti

1. Centre de informare turistică în localitătile Călimănesti si Căciulata

2. Amenajare traseu pentru cură de teren

2.500

 

TOTAL GENERAL:

 

236.964


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actiunile pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finantează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 491.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL DE ACTIUNI PE ANUL 2009

pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

1. Executie lucrări de consolidare

1.1. Clădiri cu lucrări de consolidare în executie la 1 ianuarie 2009 1.1.1. Municipiul Bucuresti -Tc=1,6 s; ag=0,24*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

1

Bd. N. Bălcescu nr. 24 S1

1928

2S+P+12E

119

12.031

2

Str. Stirbei Vodă nr. 17 S1

1936

S+P+8E+M

58

4.619

3

Calea Victoriei nr. 128A S1

1935

S+D+P+8E

50

6.675

4

Bd. M. Kogălniceanu nr. 51 S5

1929

S+D+P+7E

36

7.353

 

            1.1.2. Municipiul Galati -judetul Galati - Tc=1,0 s; ag=0,24g*)

 

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată (m2)

Str. Regimentului 11 Siret nr. 17, Bloc C 20, cartier Tiglina I

1964

P+4E

60

3.794


 

            1.1.3. Municipiul Ploiesti -judetul Prahova - Tc=1,0 s; ag=0,28g*)

 

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

Str. Cibinului nr. 2, BlocA7

1962

P+4E

60

4.000

 

            1.1.4. Municipiul Roman -judetul Neamt - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

 

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

Str. N. Titulescu nr. 3

1963

S+P+4E

45

2.960

 

1.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în conditiile legii, contractarea executiei lucrărilor de consolidare

1.2.1. Municipiul Bucuresti -Tc=1,6 s; ag=0,24*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

1

Calea Victoriei nr. 101A+B S1

1938

S+P+10E

96

7.036

2

Bd. N. Bălcescu nr. 32-34 S1

1935

S+P+9E

45

5.896

3

Str. Măria Rosetti nr. 55 S2

1934

S+P+9E

20

1.433

4

Str. Boteanu nr. 3A-3B S1

1936-1937

S+P+7-8E+M

56

10.593

5

Bd. I. C. Brătianu nr. 5 S3

1936

S+P+8E

26

1.707

6

Str. Victor Eftimiu nr. 9 (Str. Dr. Marcovici nr. 9) S1

1935

S+P+8E

88

7.905

7

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19 S1

1903

S+P+7E

14

3.650

8

Str. Ion Câmpineanu nr. 9 S1

1937

S+P+6E+M

19

3.155

9

Str. Mendeleev nr. 17 - Piata Amzei nr. 15 S1

1935

S+P+6E

47

5.699

10

Str. Brezoianu nr. 38 S1

1935

S+P+5E

9

1.542

11

Str. Dacia nr. 85 S2

1935

S+P+5E

11

1.945

12

Str. Armenească nr. 28 S2

1935

S+P+5E+M

6

1.280

Str. Semilunei nr. 8 S2

1935

S+P+5E

6

1.465

Str. Armenească nr. 28A S2

1935

S+P+4E+M

9

1.200

13

Str. Sf. Vineri nr. 5 S3

1933

P+4E+M

12

2.091

14

Str. Sf. Elefterienr. 11 S5

1936

S+P+4E+M

8

1.295

 

            1.2.2. Orasul Negresti -judetul Vaslui - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

1

Str. N. Bălcescu Bloc nr. 3

1971

P+3E

32

2.133

2

Str. M. Kogălniceanu Bloc nr. 8

1979

P+4E

32

3.080

3

Str. N. Bălcescu Bloc nr. 9

1978

P+4E

36

2.840

 

            1.2.3. Municipiul Tulcea -judetul Tulcea - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

1

Str. Isaccei Bloc I 3

1962

P+4E

30

2.905

2

Str. Isaccei Bloc I 4

1962

P+4E

30

2.905


 

2. Proiectare lucrări de consolidare

2.1. Clădiri cu proiecte de consolidare în curs de elaborare la 1 ianuarie 2009 2.1.1. Municipiul Bucuresti -Tc= 1,6 s; ag=0,24*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

1

Str. Batistei nr. 5 S1

1933

2S+P+10E

26

3.065

2

Calea Mosilor nr. 96 S2

1900

S+P+5E+M

11

2.348

3

Bd. Carol I nr. 63 S2

1937

S+P+5E+M

18

1.769

4

Str. Pictor Luchian nr. 3 S2

1935

S+P+5E+M

9

2.067

5

Str. Nicolae lorga nr. 31 S1

1936

S+P+5E

19

1.720

6

Str. J. L. Calderon nr. 2 S2 (Teatrul „Foarte Mic")

1905

S+P+5E

20

3.745

7

Str. Pictor Luchian nr. 12 (C) S2

1933

S+P+4E+M

8

1.410

8

Str. Schitu Măgureanu nr. 3 S5 (Bloc„Ciresica)

1891

S+P+4E+M

31

3.640

9

Calea Victoriei nr. 2-4 S3

1928

S+P+8E

72

11.782

10

Calea Plevnei nr. 1 S5

1930

S+P+8E

52

6.091

 

            2.1.2. Orasul Cernavodă - judetul Constanta - Tc=1,0s; ag=0,16*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

1

Str. Panait Cerna nr. 17, Bloc E2

1984

P+4E

20

750

2

Str. Panait Cerna nr. 15, Bloc E4

1984

P+4E

20

750

 

            2.1.3. Orasul Hârsova-judetul Constanta - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

 

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

Str. Plantelor nr. 33, Bloc P1

1968

S+P+4E

60

3.390

 

            2.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în conditiile legii, contractarea proiectării lucrărilor de consolidare 2.2.1. Municipiul Bucuresti - Tc= 1,6 s; ag=0,24*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

1

Str. Eforie nr. 8 S5

1940

S+P+8E+M

58

5.312

2

Str. Stirbei Vodă nr. 20 S1

1935

S+P+6E+M

33

4.250

3

Str. Franceză nr. 9 (Teatrul „Casandra") S3

1910

S+P+6E

50

5.600

4

Str. Sperantei nr. 24 S2

1940

S+P+6E

11

1.600

5

Calea Mosilor nr. 131 S2

1938

P+5E+M

29

2.028

6

Str. Biserica Enei nr. 14 S1

1936

S+P+5E

26

4.261

7

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30 corp A+B S5

1922

S+P+4E+M S+P+2E+M

37

4.427

 

            2.2.2. Municipiul Sfântu Gheorghe - judetul Covasna - Tc=0,7 s; ag=0,20*)

 

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.de apartamente

Aria desfăsurată

(m2)

Str. Dealului nr. 11, Bloc 25

1976

P+10E

69

5.952

 

*) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:

Tc = perioada de colt a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleratiei pământului;

ag = acceleratia orizontală a pământului pentru IMR=100 ani (intervalul mediu de recurentă de referintă al actiunii seismice).

**) Proiectarea lucrărilor de consolidare a fost tratată unitar pentru toate cele 3 imobile, pe considerentul inexistentei rosturilor de separatie.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Neamt în proprietatea publică a municipiului

Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Roman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Neamt în proprietatea publică a municipiului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului ce se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Marian Sârbu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 531.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Neamt în proprietatea publică a municipiului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Roman, str. Anton Pann nr. 28A, judetul Neamt

- cod 8.29.06

- nr. MFP: 102501

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Neamt

Consiliul Local al Municipiului Roman

- parter, în suprafată de 644,87 m2

- teren, în suprafată de 300 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI Sl INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

GHIDUL

carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Cariera politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI, cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, potrivit actelor normative în vigoare si optiunilor individuale, în functie de nevoile institutiei, cunostintele, aptitudinile, abilitătile, experienta si motivatiile profesionale si personale.

(2) Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din MAI, denumit în continuare ghid, stabileste modalităti si reguli de evolutie în cariera profesională pentru ofiterii si agentii de politie, precum si pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii din MAI.

Art. 2. - (1) În sensul prezentului ghid, termenii de mai jos se utilizează cu următorul înteles:

a) managementul carierei reprezintă ansamblul activitătilor desfăsurate de către MAI în vederea asigurării planificării si dezvoltării carierei profesionale a politistilor si cadrelor militare;

b) planificarea carierei este activitatea desfăsurată individual de către fiecare politist si cadru militar în vederea dezvoltării propriei cariere profesionale;

c) regulile de evolutie în carieră reprezintă conditiile minime obligatorii stabilite de către MAI prin prezentul ghid pentru intrarea si evolutia în carieră a politistilor si cadrelor militare;

d) specializarea este o modalitate aprofundată de dobândire a cunostintelor si competentelor definitorii pentru un domeniu de studiu - de exemplu, ordine si sigurantă publică;

e) profilul de muncă reprezintă un domeniu de activitate distinct în cadrul specializărilor - de exemplu, politie de frontieră, politie, jandarmerie, pompieri si protectie civilă;

f) specialitatea reprezintă aprofundarea unei specializări sau calificări, pentru care politistul/cadrul militar a dobândit pregătirea necesară exercitării ocupatiilor specifice MAI - de exemplu, investigatii criminale, politie rutieră, servant-pompieri, pirotehnician;

g) ocupatia reprezintă un ansamblu de activităti, sarcini sau obligatii de serviciu stabilite pentru a fi executate de o persoană.

(2) Prin sintagma specialitatea studiilor absolvite se întelege specializarea si, după caz, domeniul de studii sau/si, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obtinute ca efect al absolvirii unor forme de învătământ.

(3) În actele normative interne din domeniul managementului resurselor umane, expresia profil de activitate este utilizată cu întelesul de la alin. (1) lit. f).

Art. 3. - (1) Regulile generale care stau la baza managementului carierei politistilor si cadrelor militare în MAI vizează:

a) numirea în prima functie în structurile MAI;

b) acordarea/avansarea în unele grade profesionale/militare, potrivit legii;

c) schimbarea locului de muncă sau/si a profilului de muncă si a specialitătii;

d) trecerea pe anumite niveluri ierarhice;

e) trecerea într-o altă categorie profesională, precum si în corpul profesional superior;

f) ocuparea unor functii de conducere.

(2) Regulile generale de evolutie în carieră constau, după caz, în:

a) absolvirea unor cursuri de carieră;

b) promovarea examenelor de carieră;

c) îndeplinirea criteriilor de vechime în anumite functii sau/si specialităti;


d) îndeplinirea normelor de performantă profesională si conduită într-o anumită perioadă de timp.

(3) Politistii si cadrele militare încadrati pe functii a căror exercitare este reglementată prin statute profesionale ori alte prevederi de nivel superior se supun si regulilor de evolutie în carieră stabilite de aceste norme.

Art. 4. - (1) Directia generală resurse umane, denumită în continuare DGRU, coordonează sistemul general de management al carierei politistilor si cadrelor militare, prin elaborarea cadrului normativ necesar evolutiei în carieră.

(2) Unitătile MAI asigură aplicarea normelor privind managementul carierei personalului.

Art. 5. - (1) Cursurile de carieră în MAI sunt următoarele:

a) cursuri pentru initierea în carieră;

b) cursuri pentru dezvoltarea carierei.

(2) Examenele de carieră în MAI sunt următoarele:

a) examenul în vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie;

b) examenul în vederea acordării gradului militar de general de brigadă;

c) examenul în vederea acordării gradului militar de plutonier adjutant;

d) examenul în vederea acordării gradului militar de maistru militar clasa I.

 

CAPITOLUL II

Cursuri de carieră

 

SECTIUNEA 1

Cursurile pentru initierea în carieră

 

Art. 6. - (1) Cursurile pentru initierea în carieră sunt programe de formare profesională initială organizate potrivit specificului functiilor/posturilor MAI pentru următoarele categorii de personal:

a) specialisti cu studii corespunzătoare cerintelor posturilor încadrati din sursă externă;

b) personalul încadrat din sursă externă în vederea exercitării ocupatiilor specifice MAI.

(2) Cursurile pentru initierea în carieră se organizează pentru personalul prevăzut la alin. (1), de regulă în perioada de probă/tutelă profesională, fără a depăsi termenul de un an de la dobândirea statutului de ofiter de politie/ofiter/agent de politie/subofiter în MAI.

(3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), cursurile pentru initierea în carieră au o durată de minimum 13 săptămâni la forma de zi.

(4) Examenul de absolvire a cursului pentru initierea în carieră cuprinde următoarele probe:

a) probă practică la pregătirea militară/politienească specifică inspectoratului general/similar sau/si structurii în care au fost încadrati cursantii, din care în mod obligatoriu trageri cu armamentul;

b) test scris la pregătirea de specialitate;

c) test-grilă din legislatia aplicabilă inspectoratului general/ similar sau/si structurii în care au fost încadrati cursantii.

(5) Competenta de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine:

a) Academiei de Politie „Alexandru loan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Directiei formare initială si continuă, pentru personalul unitătilor aparatului central al MAI si cel al institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum si pentru ofiterii care îsi desfăsoară activitatea în specialitătile pe care acestea le coordonează functional;

b) unitătilor aparatului central al MAI si celui al institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum si pentru ofiterii care îsi desfăsoară activitatea în specialitătile pe care acestea le coordonează functional;

c) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care îsi desfăsoară activitatea în specialităti ce nu se regăsesc la nivelul unitătilor aparatului central al MAI;

d) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agentii/subofiterii din subordine, indiferent de specialitate.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) lit. a), unitătile aparatului central al MAI, institutiile si structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Directiei formare initială si continuă.

(7) Planurile cursurilor organizate de unitătile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum si ale celor organizate în conditiile alin. (6) se supun aprobării Directiei formare initială si continuă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cursurile pentru dezvoltarea carierei

 

Art. 7. - (1) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesională continuă care dau dreptul absolventilor acestora de a ocupa unele categorii de functii sau posturi si de a înainta în/de a li se acorda unele grade profesionale/militare, potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:

a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate si cursuri de perfectionare în specialitate pentru obtinerea/ acordarea unor grade profesionale/militare;

b) cursuri pentru schimbarea specialitătii/profilului de muncă;

c) alte cursuri necesare îndeplinirii atributiilor postului sau evolutiei în carieră în cadrul institutiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfectionare, cursurile de management etc.

(3) Cursurile în vederea obtinerii calitătii de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. c).

Art. 8. - (1) Cursurile de capacitate profesională/capacitate si de perfectionare în specialitate pentru obtinerea/acordarea unor grade profesionale/militare, potrivit legii, sunt următoarele:

a) cursul de capacitate profesională în vederea obtinerii gradului profesional de comisar-sef de politie;

b) cursul de capacitate profesională în vederea obtinerii gradului profesional de subcomisar de politie;

c) cursul de capacitate profesională în vederea obtinerii gradului profesional de agent-sef de politie;

d) cursul de capacitate în vederea acordării gradului de colonel/comandor;

e) cursul de perfectionare în specialitate în vederea acordării gradului de maior/locotenent-comandor.

(2) În baza aprobării acordate în conformitate cu prevederile anexei la prezentul ghid, se exceptează de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si d), ofiterii care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzătoare cerintelor postului, precum si cei care au dobândit titlul stiintific de doctor în specializările corespunzătoare cerintelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfectionare în specialitate prevăzute la alin. (1) lit. e), ofiterii cadre militare trebuie să fie absolventi cu diplomă de licentă ai unei institutii de învătământ superior în una dintre specializările corespunzătoare cerintelor postului.

(3) Agentii de politie care au dobândit titlul stiintific de doctor sunt exceptati de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute la alin. (1) lit. c).

(4) La examenele de admitere la cursurile prevăzute la alin. (1) pot participa politistii si cadrele militare care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele conditii:

a) sunt propusi de inspectoratul general/similar sau, după caz, unitatea din care provin;

b) au fost evaluati cu calificative care le permit obtinerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare următoare.

(5) Competenta de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine:

a) Academiei de Politie „Alexandru loan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Directiei formare initială si continuă, pentru personalul unitătilor aparatului central al MAI si cel al institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum si pentru ofiterii care îsi desfăsoară activitatea în specialitătile pe care acestea le coordonează functional;

b) unitătilor aparatului central al MAI si celui al institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum si pentru ofiterii care îsi desfăsoară activitatea în specialitătile pe care acestea le coordonează functional;

c) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care îsi desfăsoară activitatea în specialităti ce nu se regăsesc la nivelul unitătilor aparatului central al ministerului;

d) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agentii/subofiterii din subordine, indiferent de specialitate.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) lit. a), unitătile aparatului central al MAI, institutiile si structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Directiei formare initială si continuă.

(7) Cursurile prevăzute la alin. (1) se desfăsoară la forma de zi, în sistem compact, si au durata de două săptămâni.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), cursurile prevăzute la alin. (1) se pot organiza si în sistem la distantă, pe durata a 3 săptămâni. Ultimele două zile ale activitătii se alocă examenului de absolvire, într-o institutie de învătământ din structura MAI.

(9) Pentru situatia prevăzută la alin. (8), selectia personalului pentru participarea la cursuri se realizează prin analiza de către structurile de management resurse umane ale unitătilor cu competentă în organizarea acestora a îndeplinirii de către candidati a criteriilor si conditiilor legale.

(10) Planurile cursurilor organizate de unitătile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum si ale celor organizate în conditiile alin. (6) se supun aprobării Directiei formare initială si continuă.

Art. 9. - (1) Cursurile pentru schimbarea specialitătii/profilului de muncă se organizează în vederea dobândirii competentelor specifice îndeplinirii atributiilor noului post.

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se pot desfăsura prin programe de pregătire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecventă redusă ori la distantă.

(3) Competenta de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialitătii/profilului de muncă revine:

a) unitătilor aparatului central al MAI sau subordonate acestora, pentru specialitătile si profilurile de muncă pe care le coordonează;

b) unitătilor din subordinea MAI, inspectoratelor generale/similare, pentru specialitătile si profilurile de muncă ce nu se află în coordonarea unitătilor prevăzute la lit. a).

(4) Durata cursurilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mică de două săptămâni la forma de zi, majorată în mod corespunzător prin planul de învătământ pentru celelalte forme de învătământ, respectiv cu frecventă redusă ori la distantă.

(5) Modalitatea de desfăsurare a cursurilor se adoptă prin dispozitia sefilor structurilor prevăzute la alin. (3).

(6) Trimiterea la cursurile pentru schimbarea specialitătii/profilului de muncă se face în termen de cel mult 6 luni de la numirea în noua functie.

(7) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid, structurile prevăzute la alin. (3) propun spre aprobare Directiei formare initială si continuă cursurile de schimbare a specialitătii pe care le organizează.

(8) Fiecare structură organizatoare informează DGRU prin Directia formare initială si continuă, în luna iunie si în cadrul raportului de evaluare anuală a pregătirii continue a personalului, cu privire la cursurile organizate potrivit alin. (1).

Art. 10. - Pentru politistii si cadrele militare din MAI, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul National de Afaceri Interne, Colegiul National de Apărare si Colegiul Superior de Securitate Natională se aprobă exclusiv de ministrul administratiei si internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, după caz, a unitătilor aparatului central al MAI.

Art. 11. - (1) Modalitatea de desfăsurare a cursurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) se stabileste prin dispozitie a sefului/comandantului unitătii organizatoare, cu avizul Directiei formare initială si continuă.

(2) În situatia în care numărul candidatilor pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1) este mai mic sau egal cu numărul locurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizează fără organizarea examenului.

(3) La examenul de admitere organizat în conditiile alin. (1) se pot prezenta politistii si cadrele militare care sunt propusi de inspectoratele generale/similare sau, după caz, unitătile din care provin.

(4) Pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1), care nu pot avea o durată mai mică de două săptămâni, politistii si cadrele militare întocmesc rapoarte personale pe care le înaintează, prin structurile de resurse umane/formare initială si continuă, sefilor/comandantilor de unităti.

(5) Examenele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) pot fi sustinute numai în situatia frecventării a cel putin 80% din orele afectate fiecărei discipline din planul de învătământ.

(6) În situatia în care politistii/cadrele militare declarati/ declarate „ADMIS" nu pot participa la curs sau nu pot sustine examenul de absolvire din motive temeinic justificate, pot fi înmatriculati la începutul uneia dintre seriile următoare cu aprobarea unitătilor organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai târziu de 2 ani de la data începerii cursului initial.


(7) Pentru situatiile prevăzute la alin. (6), numărul de locuri afectate seriei respective se suplimentează în mod corespunzător.

Art. 12. - Fraudele dovedite pe timpul desfăsurării probelor de examen atrag eliminarea din examen a celor în cauză, despre asemenea fapte fiind informati si sefii/comandantii unitătilor din care provin candidatii/cursantii, pentru dispunerea măsurilor disciplinare, potrivit legii.

 

CAPITOLULUI

Examene de carieră

 

Art. 13. - (1) Promovarea examenelor de carieră organizate în MAI permite obtinerea/acordarea, în conditiile legii, a gradului profesional de chestor de politie, a gradului de general de brigadă, respectiv a gradului de plutonier adjutant si a gradului de maistru militar clasa I.

(2) Examenele în vederea acordării gradului de maistru militar clasa I si a gradului de plutonier adjutant, precum si pentru trecerea în corpul maistrilor militari se organizează de către inspectoratele generale/similare pentru personalul propriu, respectiv de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică pentru personalul Comenduirii Garnizoanei.

Art. 14. - (1) Pentru obtinerea gradului profesional de chestor de politie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă, candidatii trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop. Pot participa la examen comisarii-sefi de politie, respectiv coloneii care îndeplinesc criteriile prevăzute de actele normative în vigoare.

(2) Potrivit legislatiei în vigoare, sunt exceptati de la examenul organizat în vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie comisarii-sefi de politie care au dobândit titlul stiintific de doctor în specializările corespunzătoare cerintei postului. Procedura de analiză a corespunderii titlului stiintific de doctor la cerintele postului este prevăzută în anexă.

Art. 15. - (1) Examenul în vederea obtinerii/acordării gradului profesional de chestor de politie, respectiv, gradului de general de brigadă se organizează, de regulă, anual.

(2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea DGRU, cu cel putin 30 de zile înaintea sustinerii examenului.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se compune dintr-un număr impar de persoane, astfel:

a) presedinte - o persoană din conducerea MAI sau, după caz, a inspectoratelor generale/similare;

b) membri - persoane cu experientă în profilurile de muncă ale candidatilor din unitătile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale/similare.

(4) Secretarul comisiei prevăzute la alin. (2) se asigură de DGRU si nu este membru al comisiei.

(5) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din persoane care au cel putin gradul profesional/militar de chestor de politie/general de brigadă.

(6) Locul si termenele în care se desfăsoară diferitele activităti în cadrul examenului se stabilesc de presedintele comisiei si se comunică în scris tuturor candidatilor.

Art. 16. - (1) Probele din cadrul examenelor pentru obtinerea gradului profesional de chestor de politie si pentru acordarea gradului militar de general de brigadă sunt următoarele:

a) interviu structurat pe probleme din domeniul securitătii nationale si ordinii publice;

b) lucrare scrisă în specialitatea postului.

(2) Tematicile interviului structurat prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmesc de către Directia formare initială si continuă, se aprobă de directorul general al DGRU si se difuzează în unităti până la data de 1 august a anului în curs, pentru anul următor.

(3) Tema lucrării scrise prevăzute la alin. (1) lit. b), precum si îndrumătorul stiintific al acesteia se propun de candidat si se aprobă de presedintele comisiei.

(4) Lucrarea scrisă prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune de candidati la secretariatul comisiei de examen cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea desfăsurării examenului.

Art. 17. - (1) Evaluarea candidatilor la examenul desfăsurat în vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie si pentru acordarea gradului militar de general de brigadă se face cu note de la 10 - maxim - la 1 - minim, astfel:

a) nota finală a fiecărei probe de examen se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire;

b) media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor finale obtinute la fiecare probă de examen, cu două zecimale, fără rotunjire.

(2) În cazul în care, după verificarea lucrării scrise, diferenta dintre notele acordate este mai mare de un punct, lucrarea se reverifică în prezenta tuturor membrilor comisiei de către presedintele comisiei, care hotărăste nota finală definitivă.

(3) Pentru a fi declarat „REUSIT" la examen, candidatul trebuie să obtină la fiecare probă minimum nota 7,00 si media generală de minimum 8,00.

(4) Candidatii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Rezultatele obtinute la interviul structurat pe probleme din domeniul securitătii nationale si ordinii publice nu pot fi contestate.

(5) Contestatiile se depun în scris la secretarul comisiei, în termen de cel mult 24 de ore de la anuntarea rezultatelor, si se solutionează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.

(6) Contestatiile se solutionează în plenul comisiei de examen, iar hotărârea acesteia este definitivă.

 

CAPITOLUL IV

Reguli de evolutie în cariera politistilor si cadrelor militare

 

Art. 18. - (1) La absolvirea institutiilor de formare profesională initială ale MAI, absolventii nu pot fi repartizati si/sau încadrati în unităti ale aparatului central al MAI sau în unităti ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare.

(2) Pentru a ocupa o functie în unităti ale aparatului central al MAI sau în unităti ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare, ofiterii de politie trebuie să aibă gradul profesional minim de inspector de politie, iar ofiterii cadre militare, gradul militar minim de locotenent, agentii de politie, gradul profesional minim de agent principal de politie, iar subofiterii, gradul militar minim de plutonier.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) absolventii institutiilor de învătământ din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, altele de cât cele prevăzute la alin. (1), care au fost formati la solicitarea expresă a unitătilor aparatului central al MAI sau a unitătilor aparatului central al inspectoratelor generale/similare.

Art. 19. - (1) Posturile de conducere vacante se ocupă prin examen sau concurs, în functie de situatie, de către politistii si cadrele militare care îndeplinesc conditiile stabilite la art. 20-23, după caz.

(2) Politistii si cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberati din functia de conducere pot ocupa, cu acordul lor, o functie de conducere vacantă prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei detinute anterior, numai dacă îndeplinesc conditiile stabilite la art. 20-23, după caz, si nu au fost între timp numiti într-o altă functie.

Art. 20. - (1) Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării functiilor de inspector general si inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general si director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al MAI, al inspectoratului general/similare sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, director si director adjunct/similare din cadrul unitătilor aparatului central al MAI si subordonate/aflate în coordonarea MAI sunt următoarele:

a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei sau în domeniul management;

b) să îndeplinească cerintele specifice din fisa postului;

c) să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei;

d) să nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si să nu fie pusi la dispozitie în conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare;

e) să nu se afle în curs de urmărire penală;

f) să fi obtinut în ultimii 3 ani calificativul de cel putin „Foarte bun" la evaluarea profesională individuală/aprecierea de serviciu;

g) să aibă 5 ani vechime în functii de conducere în unităti ale MAI.

(2) În fisa postului nu pot fi stabilite conditii de vechime în functii de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g).

Art. 21. - (1) Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării functiilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct/similare din inspectoratele judetene de politie, politie de frontieră, jandarmi, pentru situatii de urgentă si al municipiului Bucuresti, precum si de sef politie si adjunct sef politie municipiu, director/similare si director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, sef unitate si loctiitor sef unitate, comandant unitate si loctiitor comandant unitate/similare sunt următoarele:

a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei sau în domeniul management;

b) să îndeplinească cerintele specifice din fisa postului;

c) să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei;

d) să nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si să nu fie pusi la dispozitie în conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare;

e) să nu se afle în curs de urmărire penală;

f) să fi obtinut în ultimii 3 ani calificativul de cel putin „Foarte bun" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală;

g) să aibă 3 ani vechime în functii de conducere în unităti ale MAI.

(2) În fisa postului nu pot fi stabilite conditii de vechime în functii de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g).

Art. 22. - Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării functiilor de sef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum si a celor de sef politie oras si adjunct sef politie oras sunt următoarele:

a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei sau în domeniul management;

b) să îndeplinească cerintele specifice din fisa postului;

c) să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

d) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei;

e) să nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si să nu fie pusi la dispozitie în conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare;

f) să nu se afle în curs de urmărire penală;

g) să fi obtinut în ultimii 2 ani calificativul de cel putin „Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesională individuală.

Art. 23. - (1) Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării functiilor de sef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum si pentru ocuparea tuturor functiilor pentru care agentii de politie beneficiază de indemnizatie de conducere sunt următoarele:

a) să îndeplinească cerintele specifice din fisa postului;

b) să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

c) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei;

d) să nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si să nu fie pusi la dispozitie în conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare;

e) să nu se afle în curs de urmărire penală;

f) să fi obtinut în ultimii 2 ani calificativul de cel putin „Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesională individuală.

(2) Exceptiile de la conditiile stabilite la alin. (1) lit. b) si c) sunt reprezentate de functiile de sef birou, dacă unitatea nu are prevăzută o functie de ofiter de executie în domeniu.

Art. 24. - Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea agentilor de politie la concursul pentru trecerea în corpul ofiterilor de politie, precum si a subofiterilor si maistrilor militari la concursul pentru trecerea în corpul ofiterilor sunt:

a) să îndeplinească cerintele de acces în corpul ofiterilor de politie/ofiterilor stabilite de actele normative în vigoare;

b) agentii de politie, subofiterii si maistrii militari să aibă vechime în corpul din care provin de minimum 5 ani;

c) să nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si să nu fie pusi la dispozitie în conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare;

d) să nu se afle în curs de urmărire penală;

e) să fi obtinut la ultimele două evaluări anuale/aprecieri de serviciu calificativul de cel putin „Foarte bun".

Art. 25. - (1) Pentru a participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării unei functii de conducere vacante, politistii si cadrele militare trebuie să fie declarati/declarate „apt medical" si „apt" la testarea psihologică organizată în acest scop.

(2) Nu pot participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării functiilor de conducere vacante sau, după caz, nu pot fi împuterniciti să asigure îndeplinirea atributiilor functiilor prevăzute cu indemnizatie de conducere/comandă politistii si cadrele militare aflate în perioada de tutelă profesională.


Art. 26. - Functiile similare la care se face referire în prezentul ghid se stabilesc de către inspectoratele generale/similare si unitătile aparatului central al MAI, în raport cu nivelul de salarizare si ierarhic al posturilor, si se comunică DGRU în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ghid.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 27. - (1) Prin dispozitie a directorului Directiei formare initială si continuă, avizată de directorul general al DGRU, cu consultarea inspectoratelor generale/similare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid se stabilesc lista specialitătilor MAI, precum si cursurile necesare pentru exercitarea acestora.

(2) Până la intrarea în vigoare a prezentului ghid, prin dispozitii ale directorului Directiei formare initială si continuă se stabilesc, în conditiile legii:

a) Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea comisiilor de examen, respectiv a comisiilor de solutionare a contestatiilor;

b) structura cursurilor de carieră.

Art. 28. - Unitătile în beneficiul cărora se organizează cursurile pentru initiere în carieră, de capacitate profesională/capacitate si de perfectionare în specialitate pentru obtinerea/acordarea unor grade profesionale/militare au obligatia, la cererea unitătilor organizatoare, de a nominaliza specialisti care să participe la activitătile de formare si în componenta comisiilor la examenele de admitere/absolvire.

Art. 29. - (1) Personalul detasat în afara MAI sau suspendat din functie pentru un interval mai mare de un an, la încetarea detasării/suspendării, în functie de situatia concretă:

a) participă la un curs de schimbare a specialitătii/profilului de muncă, organizat în conditiile prezentului ghid, dacă este numit într-o functie care solicită o nouă specialitate/profil de muncă;

b) intră într-o perioadă de readaptare profesională, dacă revine pe o functie de aceeasi specialitate cu cea detinută anterior detasării/suspendării.

(2) Perioada de readaptare profesională are o durată de 2-4 săptămâni si se organizează la locul de muncă în baza unui program de readaptare profesională, în scopul actualizării cunostintelor de specialitate.

Art. 30. - (1) Personalul încadrat din sursă externă în intervalul 24 august 2002-31 decembrie 2004 si care nu a absolvit cursul pentru initierea în carieră parcurge, pe baza planificării unitătilor cu competentă în domeniu, potrivit art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6), până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2011, cursul pentru initierea în carieră în sistem modular.

(2) Personalul încadrat din sursă externă începând cu data de 1 ianuarie 2005, care nu a absolvit cursul pentru initierea în carieră, parcurge acest curs la forma de zi, conform dispozitiilor art. 6 alin. (3), potrivit planificării structurilor prevăzute la art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6).

(3) Face exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) personalul care, desi nu a absolvit cursul de initiere în carieră, a absolvit un curs de capacitate profesională/capacitate.

Art. 31. - Politistilor si cadrelor militare din MAI care au fost numiti/numite pe functii de conducere anterior intrării în vigoare a prezentului ghid nu le sunt aplicabile regulile de evolutie în carieră prevăzute la art. 18-25 pentru functiile pe care le detin.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

de aprobare a exceptării prevăzute de lege de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate si de perfectionare în specialitate prevăzute în ghid

 

A.

Art. 1. - (1) Aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) si d) se acordă, în conformitate cu actele normative în vigoare, politistilor si cadrelor militare care au dobândit titlul de doctor în specializările corespunzătoare cerintei postului.

(2) Agentii de politie care au dobândit titlul stiintific de doctor sunt exceptati de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. c).

(3) Exceptarea prevăzută la alin. (1) si (2) se aprobă în baza următoarelor documente:

a) cererea de exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate;

b) copia fisei postului politistului/cadrului militar care solicită exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate, cu precizarea obligatorie la rubrica referitoare la pregătirea de bază ori la pregătirea de specialitate a specializării universitare sau a specializării studiilor de masterat ori a specializării studiilor doctorale;

c) copia legalizată a diplomei de acordare a titlului stiintific de doctor sau a documentului oficial care atestă acordarea titlului stiintific de doctor.

Art. 2. - (1) Aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) si d) se acordă, în conformitate cu actele normative în vigoare, ofiterilor care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzătoare cerintelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfectionare în specialitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. e), ofiterii cadre militare trebuie să fie absolventi cu diplomă de licentă ai unei institutii de învătământ superior, în una dintre specializările corespunzătoare cerintelor postului.


(2) Exceptarea prevăzută la alin. (1) se aprobă în baza următoarelor documente:

a) raportul motivat pentru exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfectionare în specialitate, în conformitate cu structura prevăzută la lit. B;

b) copia fisei postului politistului/cadrului militar care solicită exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfectionare în specialitate, cu precizarea obligatorie a rubricilor referitoare la pregătirea de bază si la pregătirea de specialitate;

c) copia diplomei de absolvire a studiilor masterale/cursului postuniversitar/cursurilor universitare;

d) alte documente necesare pentru fundamentarea raportului motivat, dacă este cazul.

Art. 3. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) sau, după caz, cele prevăzute la art. 2 alin. (2) se înaintează până la data de 15 decembrie a fiecărui an structurii de resurse umane/formare continuă care deserveste unitatea si, după obtinerea avizului din partea acesteia, persoanei care are competenta legală de numire în functie a solicitantilor, în vederea obtinerii aprobării de exceptare de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate si de perfectionare în specialitate prevăzute.

(2) Pentru personalul serviciilor publice comunitare pentru evidenta persoanelor, al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si pentru cel al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate se acordă, după caz, de către directorul general al Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, directorul general al Directiei generale de pasapoarte, respectiv directorul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

 

B.

 

Aprob*

 

STRUCTURA

raportului motivat pentru aprobarea exceptării de la absolvirea cursului de capacitate profesională/capacitate

 

1. Gradul, numele si prenumele ofiterului propus de la exceptarea absolvirii cursului de capacitate profesională/ capacitate

2. Functia detinută

3. Pregătirea de bază si pregătirea de specialitate necesară ocupantului postului, conform fisei postului pe care îl ocupă, stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităti de management resurse umane în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările ulterioare.

4. Date privind atributiile postului:

- enumerarea succintă a sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitătilor postului care presupun exercitarea cunostintelor, abilitătilor si atitudinilor dobândite ca urmare a absolvirii cursului postuniversitar (pentru care se solicită exceptarea de la participarea la cursul de capacitate profesională/capacitate);

- frecventa desfăsurării activitătilor (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual sau ocazional), precum si importanta lor în ansamblul activitătii postului.

5. Date privind cursul postuniversitar/cursul de masterat:

- denumirea cursului postuniversitar/cursului de masterat;

- formatorul (institutia de învătământ organizatoare);

- forma de învătământ;

- modalitatea de finalizare a cursului;

- durata totală a cursului în număr de ore;

- data finalizării cursului postuniversitar;

- dacă este acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

6. Disciplinele sau temele cursului postuniversitar cu aplicabilitate directă în îndeplinirea sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitătilor postului, precum si numărul de ore.

7. Propunerea pentru aprobarea/neaprobarea exceptării de la absolvirea cursului de capacitate profesională/capacitate.

 

Seful nemijlocit,

........................

Avizat

Seful structurii de resurse umane/formare,

...........................................................


* După caz:

- persoana care are competenta legală de numire în functie a solicitantilor;

- directorul general al Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor;

- directorul general al Directiei generale de pasapoarte;

- respectiv directorul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.


 

MINISTERULADMINISTRATIEI Sl INTERNELOR

 

ORDIN

privind anularea titlului de parc industrial acordat Societătii Comerciale „Rompetrol Industrial Parks" - S.A. Constanta

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 8 din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Articol unic. - (1) Se anulează titlul de parc industrial acordat Societătii Comerciale „Rompetrol Industrial Parks" - S.A. Constanta prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 652/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 16 ianuarie 2006.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2009.

Nr. 70.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Sl INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - A.F.E.R

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - A.F.E.R., cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - A.F.E.R., care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române - A.F.E.R. se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române - A.F.E.R. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - A.F.E.R. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 587.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Sl INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI

pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - A.F.E.R.

 

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2009

 

 

 

A

1

 

 

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

50.761,00

 

 

 

I.VENITURI CURENTE

44.153,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

44.153.00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

45,00

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

45,00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

45,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI Sl SERVICII

44.108,00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

43.978.00

 

 

08

Venituri din prestări de servicii

43.413,00

 

 

16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din productia proprie

125,00

 

 

20

Venituri din cercetare

250,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

190,00

 

35.10

 

AMENZI, PENALITĂTI Sl CONFISCĂRI

130.00

 

 

50

Alte amenzi, penalităti si confiscări

130,00

 

39.10

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

450,00

 

 

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

450,00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

6.158,00

 

 

 

Transferuri interne

6.158.00

 

 

 

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabiiă

6.158,00

 

 

 

CHELTUIELI -TOTAL

50.761,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

35.833.00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

29.930.00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate in hani

22.792.00

 

 

01

Salarii de bază

15.950,00

 

 

04

Spor de vechime

3.352,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

1.157,00

 

 

06

Alte sporuri

39,00

 

 

07

Ore suplimentare

96.00

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

09

Prima de vacantă

1.014,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

52.00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

238.00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

894,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

929.00

 

 

01

Tichete de masă

929,00

 

10.03

 

Contributii

6.209.00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

4.691.00

 

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

113.00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.173,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

40,00

 

 

06

Contributii pt.concedii si indemnizatii

192,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

 

20

 

 

Titlul II. BUNURI Sl SERVICII

5.253.00

 

20.01

 

Bunuri si sen/icii

2.525.00

 

 

01

Furnituri de birou

30.00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

25,00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

650.00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

60,00

 

 

05

Carburanti si lubrifanti

250.00

 

 

06

Piese de schimb

120.00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

600,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

300.00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

490.00

 

20.02

 

Reparatii curente

200,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

10,00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

290,00

 

 

01

Uniforme si echipament

120,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

150,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

800,00

 

 

01

Deplasări interne

350,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

450,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

175,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

100,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

225,00

 

20.14

 

Protectia muncii

100,00

 

20 30

 

Alte cheltuieli

828,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

50,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

100,00

 

 

04

Chirii

300,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

378,00

 

57.02

 

Asistentă socială

650

 

 

01

Ajutoare sociale

650

 

 

04

Tichete cadou pnetru cheltuieli sociale

650

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

6.158,00

 

 

 

Transferuri interne

6.158,00

 

 

 

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabilă

6.158,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.770,00

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANICIARE

8.770,00

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

8.770,00

 

 

01

Constructii

6.497,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

964,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

1.309,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009:

1. Numărul mediu de personal: 549 persoane.

2. Câstigul mediu brut lunar: 3.376 lei/salariat.

3. În câstigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu este cuprinsă si suma destinată plătii directorului general, directorilor de organisme (suma de 344 mii lei).

4. În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere si ale membrilor comitetelor directoare ale organismelor (suma de 52 mii lei).

5. În câstigul mediu brut lunar nu este cuprinsă suma de 120 mii lei, reprezentând diferente salariale ce se vor achita conform sentintelor judecătoresti definitive si irevocabile

 


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati, cu lucrătorii independenti si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71


Având în vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati, cu lucrătorii independenti si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul de aprobare al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale nr. JA1340 din 24 aprilie 2009,

în temeiul dispozitiilor art. 236, art. 266 alin. (2), art. 270 alin. (1) lit. s), art. 271 lit. k) si ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) pct. 19 si 40, art. 17 alin. (5) si ale art. 18 pct. 9 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati, cu lucrătorii independenti si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 44, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Raportul medical se întocmeste de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, după caz, judetean aflat în relatii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România."

2. La articolul 45, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Raportul medical se întocmeste de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, după caz, judetean aflat în relatii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România."

3. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) La întocmirea referatului prevăzut la alin. (3) se vor detalia împrejurările de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibile si inevitabile, inclusiv împrejurări de natură medicală, care au condus la situatia de fortă majoră."

4. Anexa nr. 10A la Normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. Formularul prevăzut în anexa nr. 11A la Normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2009.

Nr. 575.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 10A la Normele metodologice)

 

            Număr de înregistrare în unitatea sanitară.............

 

AVIZAT*)

Casa de Asigurări de Sănătate

Medic-sef

(data, semnătura, stampila)

 

RAPORT

medical al pacientului care solicită Formularul E 112 - Atestat privind mentinerea prestatiilor în curs pentru asigurarea de boală - maternitate

 

1. Medicul ..............................................(nume, prenume) , medic specialist în specialitatea ............................, cu gradul profesional universitar..........., sectia................., din Spitalul clinic universitar/judetean...........................

2. Pacientul......................................(nume, prenume), CNP......................................, cu domiciliul..........................................

3. Pacientul se află în supravegherea clinicii din data de................

4. Afost internat cu ultima Foaie de observatie nr.......................

5. A fost diagnosticat cu..........................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

6. Prezentarea unui scurt istoric al afectiunilor si al tratamentelor efectuate:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

7. Serviciile medicale recomandate a fi realizate.........................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

În contextul prezentat consider că pacientul poate beneficia de formularul E 112 - Atestat privind mentinerea prestatiilor în curs, aferente asigurării de boală si maternitate, care va permite persoanei interesate să beneficieze de prestatiile în natură de boală si maternitate în noul său stat de resedintă, deoarece:

a) îngrijirile solicitate figurează printre prestatiile din România (pentru persoanele asigurate în vederea autorizării deplasării pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene pentru a primi tratamentul adecvat stării de sănătate, serviciul medical face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguratii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România);

b) îngrijirile solicitate nu pot fi acordate în niciuna dintre unitătile sanitare din România într-un termen rezonabil în raport cu starea bolnavului si evolutia probabilă a bolii, deoarece (se explicitează si se argumentează motivele pentru care serviciul solicitat nu se poate realiza într-un interval de timp util).........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................


c) deplasarea NU este de natură să compromită starea de sănătate a bolnavului sau aplicarea tratamentului medical (se explicitează si argumentează)

..............................................................................................

..............................................................................................

d) perioada maximă în care este indicată acordarea serviciului medical (argumentare)

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

La prezentul raport medical se atasează următoarele înscrisuri medicale din care rezultă diagnosticul pentru care se solicită formularul E 112:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Prezentul raport se întocmeste de către un medic dintr-un spital clinic universitar aflat în relatii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.

 

8. Întocmit de - MEDIC

Nume.........................................................

 

 

Semnătură si parafă..................................................

 

9. Pentru conformitate - SEF SECTIE

Nume.........................................................

 

 

Semnătură si parafă...................................................

10. Pentru avizare - MANAGER SPITAL

Nume........................................................

 

Semnătură si stampila spitalului.................................

 

notă:

Necompletarea tuturor rubricilor invalidează prezentul raport.

 

OBSERVATII (se motivează refuzul avizării de către medicul-sef al casei de asigurări de sănătate):


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Avizul medicului-sef al casei de asigurări de sănătate certifică faptul că serviciul medical recomandat a fi efectuat se regăseste în pachetul de servicii de bază acordat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

FORMULAR CU REGIM SPECIAL

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 16, în loc de: „16. Bîtca Irina, fiica lui Babanuta Vasile si Sirotchin Ala (fiica lui Sirotchin Petru, născut la 3.01.1932 în localitatea Copanca, si Eugenia), născută la data de 19 iulie 1980 în localitatea Copanca, raionul Slobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Copanca, str. Comarova nr. 24, raionul Căuseni. (763/2006) Copii minori: Bîtca Sergiu, născut la data de 26 octombrie 2006." se va citi: „16. Bîtca Irina, fiica lui Babanuta Vasile si Babanuta Alia (fiica lui Sirotchin Petru, născut la 3.01.1932 în localitatea Copanca, si Eugenia), născută la data de 19 iulie 1980 în localitatea Copanca, raionul Slobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Copanca, str. Comarova nr. 24, raionul Căuseni. (763/2006) Copii minori: Bîtca Sergiu, născut la data de 26 octombrie 2006."

 

- La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 408/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 11 februarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 95, în loc de: „95. Niculita Aliona, fiica lui Afanasi si Eugenia, născută la data de 20.12.1985 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Ion Vodă cel Cumplit. (8.959/2003)" se va citi: „95. Niculita Aliona, fiica luiAfanasie si Eugenia, născută la data de 20 decembrie 1985 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Ion Vodă cel Cumplit. (8.959/2003)".

 

- La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 108, în loc de: „708. Cucer Valentina, fiica lui Ceban Gheorghe (născut la 15.02.1929 în localitatea Camenca) si Harina, născută la data de 19 februarie 1966 în localitatea Vertiujeni, judetul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. A. Mateevici nr. 14, ap. 15. (5.832/2003)" se va citi: „708. Cucer Valentina, fiica lui Ceban Gheorghe (născut la 15.02.1929 în localitatea Camenca) si Haritina, născută la data de 19 februarie 1966 în localitatea Vertiujeni, judetul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. A. Mateevici nr. 14, ap. 15. (5.832/2003)".

 

- La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 196, în loc de: „796. Curchi Stepan, fiul lui Vasile (născut la 8.11.1929 în localitatea Suhuluceni) si Nadejda, născut la data de 9 iulie 1969 în localitatea Corobceni, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 42, ap. 46. (5.156/2003) Copii minori: Curchi Doina, născută la data de 27.12.1992, si Curchi Daniel, născut la data de 19.01.1999. "seva citi: „796. Curchi Stepan, fiul lui Vasile (născut la 8.11.1929 în localitatea Suhuluceni) si Nadejda, născut la data de 9 iulie 1969 în localitatea Coropceni, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 42, ap. 46. (5.156/2003) Copii minori: Curchi Doina, născută la data de 27.12.1992, si Curchi Daniel, născut la data de 19.01.1999.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 267, în loc de: „267. Gîscă lurie, fiul lui Ion si Lucia (născută la 30.07.1935 în localitatea Baraboi), născut la data de 12 aprilie 1965 în localitatea Tîpletesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 13, bl. 4, ap. 37. (9.042/2003)" se va citi: „267. Gîscă lurie, fiul lui Ion si Lucia (născută la 30.07.1935 în localitatea Baraboi), născut la data de 12 aprilie 1966 în localitatea Tipletesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 13, bl. 4, ap. 37. (9.042/2003)".

 

- La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 223, în loc de: „223. Vizitiu Sveatoslav, fiul lui A/e/// (fiica lui Vasile, născut la 6.07.1934 în localitatea Rădulenii Vechi), născut la data de 6 mai 1985 în localitatea Vladivostok, judetul Primorsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Alexandru cel Bun nr. 6, ap. 30. (1.361/2008)"se va citi: „223. Vizitiu Sveatoslav, fiul Veaceslav (fiul lui Vasile, născut la 6.07.1934 în localitatea Rădulenii Vechi), născut la data de 6 mai 1985 în localitatea Vladivostok, judetul Primorsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Alexandru cel Bun nr. 6, ap. 30. (1.361/2008)";


- în anexa nr. 2, la pozitia 82, în loc de: „82. Niculită Diana, fiica lui Vladimir (fiul lui Anton, născut la 15.09.1930 în localitatea Zîrnesti, raionul Cahul) si Tamara, născută la data de 3 decembrie 1983 în localitatea Tatarbunari, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Matei Basarab nr. 28, ap. 76. (1.030/2004)"se va citi: „82. Niculită Diana, fiica lui Vladimir (fiul lui Anton, născut la 15.09.1930 în localitatea Zîrnesti, raionul Cahul) si Tamara, născută la data de 3 decembrie 1983 în localitatea Tatarbunari, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, or. Cahul, str. Matei Basarab nr. 28, ap. 76. (1.030/2004)".

 

- La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 10, în loc de: „10. Al Najjar LuAy Hashem Khalil, fiul lui Hashem Khalil si Shokrieh Hussein, cetătean iordanian, născut la data de 10 decembrie 1975 în localitatea Amman, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, Aleea Crizantemelor nr. 4, bl. H2, se. D, et. 4, ap. 80. (1.629/2008)" se va citi: „10. Al Najjar LuAy, fiul lui Hashem Khalil si Shokrieh Hussein, cetătean iordanian, născut la data de 10 decembrie 1975 în localitatea Amman, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, Aleea Crizantemelor nr. 4, bl. H2, se. D, et. 4, ap. 80. (1.629/2008)".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.