MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 309/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 309           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 11 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

434. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

497. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a Judetului Olt, îndomeniul public al Municipiului SIatina si fn administrarea Consiliului Local al Municipiului SIatina, judetul Olt

 

516. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cărtii de imobil

 

529. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale de Meteorologie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            79. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

            82. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 299/2007


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. IV din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 434.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Art. 1. - (1) Domeniul de aplicare prevăzut la art. 1 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege, este stabilit pentru realizarea lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 7 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Coridorul de expropriere reprezintă delimitarea generală a terenului ce urmează a fi afectat de lucrarea de constructie a drumului, stabilită pe baza caracteristicilor tehnice. Elementele concrete aferente coridorului de expropriere vor fi stabilite, în conditiile legii, în studiul de fezabilitate.

Art. 2. - (1) Lucrările de constructie de drumuri de interes national, judetean si local declarate de utilitate publică potrivit legii includ toate lucrările prealabile, lucrările executiei propriu-zise, precum si pe cele ce urmează finalizării operatiunii de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare ori extindere a drumurilor de interes national, judetean si local.

(2) În cazul în care nu au fost stabilite prin studiul de fezabilitate, terenurile necesare pentru relocarea utilitătilor, pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, precum si cele necesare gropilor de împrumut se stabilesc de către expropriator si se supun prevederilor din lege.

(3) După finalizarea lucrărilor, în termen de 30 de zile, terenurile expropriate potrivit art. 2 alin. (4) din lege, aflate în domeniul public al statului, se predau unitătilor administrativ-teritoriale, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Documentatia tehnico-economică aferentă lucrărilor de executie de drumuri de interes national, judetean si local aferentă unui coridor de expropriere se elaborează potrivit dispozitiilor referitoare la studiul de fezabilitate din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

(2) În vederea elaborării studiului de fezabilitate, expropriatorul va înstiinta printr-un anunt afisat la sediul consiliului local al unitătii administrativ-teritoriale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ce va cuprinde cel putin amplasamentul lucrării si calendarul referitor la datele în care se va permite accesul pentru activitătile necesare realizării studiului de fezabilitate. Prin amplasament al lucrării se întelege traseul si limitele de dezvoltare a proiectului propuse initial de expropriator.

(3) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, indiferent de data emiterii acestora.

Art. 4. - (1) În situatia în care, din motive obiective, nu este posibilă supunerea spre aprobarea Guvernului/autoritătii publice locale competente a tuturor elementelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, aprobarea declansării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a sumei globale estimate si a termenului în care aceasta se virează expropriatorului va face obiectul unei hotărâri ulterioare a Guvernului/autoritătii publice locale competente.

(2) Expropriatorului i se va vira, din suma globală estimată a despăgubirilor, la cererea acestuia, suma care îi este necesară în vederea acordării despăgubirilor.

(3) Documentatia cadastral-juridică pentru fiecare imobil propus spre expropriere se avizează si se receptionează de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea expropriatorului sau a proprietarului.

(4) În vederea realizării documentatiilor cadastral-juridice, în cazul în care proprietarii nu au putut fi identificati sau refuză predarea actelor necesare acestei operatiuni, oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si consiliile locale ale unitătilor administrativ-teritoriale implicate vor furniza expropriatorului, în termen de 5 zile de la solicitarea acestuia:

a) date complete cu privire la identitatea proprietarilor rezultati în urma aplicării legislatiei în vigoare, respectiv, fără a se limita la, numele si adresa;

b) copii ale înscrisurilor ce fac dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate, incluzând aici, dar fără a se limita la: acte translative de proprietate, titluri de proprietate emise potrivit legilor proprietătii sau, în lipsa acestor titluri, copii ale proceselor-verbale de punere în posesie.

(5) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, prin oficiile teritoriale, receptionează documentatia cadastral-juridică întocmită de expropriator potrivit art. 4 alin. (2) din lege si, la sfârsitul fiecărei luni, transmite unitătii administrativ-teritoriale afectate de traseul lucrării respective lista imobilelor a căror documentatie cadastral-juridică a fost receptionată în luna în curs situate pe coridorul de expropriere. După receptionarea documentatiei cadastral-juridice, oficiile în a căror rază teritorială de activitate sunt situate imobilele ce fac obiectul exproprierii vor proceda la înscrierea în cartea funciară a intentiei de expropriere.

(6) Unitătile administrativ-teritoriale vor afisa la sediul lor lista transmisă, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia. După transmiterea acestei liste unitătilor administrativ-teritoriale afectate de traseul lucrării se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis sau oricărei autorizatii cu privire la imobilele supuse exproprierii.

(7) Unitătile administrativ-teritoriale au obligatia să afiseze si modificările ce intervin în aceste liste, în termen de 24 de ore de la primirea acestora.

(8) Modul de întocmire si receptie a documentatiilor cadastral-juridice de expropriere va fi stabilit prin regulamentul aprobat de ANCPI, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România, cu consultarea structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale.

(9) Orice documentatie tehnică sau de evaluare realizată anterior intrării în vigoare a prezentelor norme sau întocmită în temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică se consideră valabilă.

(10) În sensul art. 4 alin. (5) din lege, indicatorul cadastral va fi reprezentat de numărul cadastral atribuit imobilului supus exproprierii de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară (OCPI), iar numele proprietarului va fi cel indicat de înscrierile efectuate în cartea funciară, pentru imobilele care au cartea funciară deschisă, iar pentru celelalte imobile va fi preluat din documentatia cadastral-juridică si din alte înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate sau ale altui drept real.

(11) La sediul consiliului local al unitătii administrativ-teritoriale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti în raza căreia se află imobilele supuse exproprierii se afisează si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor:

a) lista imobilelor propuse spre expropriere, cuprinzând datele de identificare a acestora, respectiv numărul cadastral si numele persoanei identificate ca fiind proprietar, stabilite pe baza documentatiei cadastral-juridice avizate de OCPI;

b) planul cu amplasamentul lucrării, realizat pe baza datelor din documentatiile cadastral-juridice aferente imobilelor propuse spre expropriere, elaborat la scara 1: 1.000, având obligatoriu anexate coordonate ale punctelor de contur, în sistem de proiectie Stereografică 1970;

c) anuntul conform căruia titularii dreptului de proprietate si ai celorlalte drepturi reale au dreptul ca, în termen de 10 zile de la data afisării tabelelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din lege, să depună cererea prevăzută de art. 5 din lege si documentele ce fac dovada dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale.

(12) Tabelele actualizate conform art. 4 alin. (7) din lege se supun procedurii de publicitate prevăzute la art. 4 alin. (5) si (6) din lege.

(13) Rapoartele de evaluare întocmite conform art. 4 alin. (8) din lege vor determina cuantumul despăgubirii aferente imobilelor supuse exproprierii, pe categorii de folosintă, si, după caz, necesitatea suplimentării sumei globale a despăgubirilor aprobate initial prin hotărâre a Guvernului/autoritătii locale competente.

Art. 5. - (1) Se consideră cerere în întelesul art. 5 alin. (1) din lege manifestarea de vointă făcută în formă scrisă de către titularul/titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau de către persoanele care justifică un interes legitim, denumiti în continuare persoane interesate, ce va fi însotită de documentele doveditoare prevăzute de lege. Cererea va cuprinde următoarele elemente:

a) numele si prenumele persoanei interesate;

b) adresa de domiciliu;

c) documentele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;

d) optiunea privind cuantumul despăgubirii.

(2) În cazul în care comisia va fi constituită la nivelul unei localităti unde nu functionează birouri ale notarilor publici, legalizarea copiilor de pe documentele doveditoare se va realiza de către secretarii unitătilor administrativ-teritoriale ale localitătilor respective, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toti, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atasa cererii.

(4) La nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie, fără personalitate juridică, care va analiza cererile si documentele doveditoare depuse în conditiile art. 5 din lege, va întocmi procesul-verbal, va emite si va comunica hotărârea de acordare a despăgubirilor în vederea efectuării plătilor sau a consemnării sumelor pe numele persoanelor îndreptătite, potrivit legii.

(5) După numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local competent/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care are obligatia de a asigura prin secretarul unitătii administrativ-teritoriale secretariatul comisiei, care va primi, înregistra si arhiva cererile si documentele doveditoare depuse potrivit art. 5 din lege.

(6) Secretariatul comisiei va constitui registre si arhive speciale, în care se vor înregistra cererile si originalele/copiile legalizate ale documentelor anexate acestora. Cererile se arhivează si se păstrează prin grija secretariatelor constituite la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale. Registrele vor cuprinde mentiuni privitoare la:


a) data înregistrării cererii;

b) numele si prenumele titularului/titularilor cererii;

c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită despăgubirea, respectiv numărul cadastral, suprafata, unitatea administrativ-teritorială în care se situează, proprietarul sau titularul altui drept real;

d) documentele doveditoare care însotesc cererea.

(7) Membrii comisiei au acces nelimitat la registre si arhive.

(8) După finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor, registrele si arhivele vor fi transmise expropriatorului pentru a fi păstrate de acesta, conform reglementărilor în vigoare.

(9) Comisia este formată din 5 membri, după cum urmează:

a) primarul unitătii administrativ-teritoriale sau, în lipsa acestuia, viceprimarul;

b) un reprezentant al institutiei prefectului;

c) un reprezentant al oficiului de cadastru si publicitate imobiliară;

d) 2 reprezentanti ai expropriatorului, având calificare juridică.

(10) Comisia îsi începe activitatea în termenul prevăzut de lege la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(11) Sedintele comisiei se vor tine zilnic până la data la care vor fi emise si comunicate, potrivit legii, toate hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii.

(12) Comisia este legal întrunită si îsi poate desfăsura lucrările în prezenta a cel putin 3 membri, prezenta reprezentantilor expropriatorului fiind obligatorie.

(13) În termen de 10 zile de la data începerii activitătii, comisia va analiza cererile si documentele anexate acestora si, după caz:

a) constată că dosarul este complet si convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea semnării procesului-verbal;

b) constată că dosarul nu este complet si convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termenul prevăzut de lege, în vederea completării documentelor si a semnării procesului-verbal.

(14) Convocarea va cuprinde data, ora si locul sedintei în cadrul căreia va fi încheiat procesul-verbal ce cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, respectiv număr cadastral si număr de carte funciară, după caz, valoarea despăgubirii, determinată pe baza raportului de evaluare, si, după caz, vor fi analizate documentele doveditoare solicitate în completarea celor anexate cererii.

(15) În situatia în care titularul dreptului de proprietate, al altui drept real care este cunoscut - a fost identificat pe baza datelor de carte funciară, respectiv extrase de carte funciară pentru informare, a documentatiei cadastral-juridice, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere în posesie, a posesiei de fapt, a registrului agricol si a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii - nu întocmeste cererea sau nu depune documentele doveditoare solicitate în completare, după împlinirea termenelor prevăzute de lege pentru îndeplinirea acestor obligatii, comisia va face mentiune despre aceasta într-un proces-verbal, va emite si va comunica hotărârea conform art. 7 din lege. Sumele datorate ca despăgubire vor fi consemnate de expropriator pe numele persoanei/persoanelor astfel identificate.

(16) În cazul în care nicio persoană interesată nu a depus cerere, iar documentatia cadastral-juridică prevăzută de lege a fost întocmită pe baza documentelor puse la dispozitie de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si/sau consiliile locale ale unitătilor administrativ-teritoriale competente, si din aceste documente nu rezultă adresa completă a titularilor drepturilor reale, comisia va face mentiune despre aceasta într-un proces-verbal si va emite hotărârea pentru sumele propuse cu titlu de despăgubire. Notificarea respectivelor sume către acestia se va realiza prin afisare la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti competent, iar consemnarea lor se va face potrivit legii.

(17) În cazurile prevăzute la alin. (15) si (16), persoana îndreptătită se poate adresa expropriatorului ulterior cu o cerere însotită de documentele doveditoare în conditiile prevăzute de lege sau de o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, solicitând eliberarea despăgubirii, potrivit legii.

(18) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, a depus în termen documentele care fac dovada calitătii sale si este de acord cu suma propusă cu titlu de despăgubire, între comisie si aceasta se încheie un proces-verbal în care se mentionează acordul cu privire la valoarea despăgubirii. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei si de către persoana interesată.

(19) În situatia în care persoana îndreptătită nu este de acord cu cuantumul despăgubirii, comisia face mentiune despre această situatie în procesul-verbal, arătând că persoana îndreptătită este în drept să se adreseze instantei de judecată în conditiile prevederilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei si de către persoana îndreptătită sau se mentionează faptul că aceasta nu poate semna ori refuză să semneze.

(20) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, dar nu a depus în termen documentele care fac dovada calitătii sale, comisia va face mentiune despre acesta într-un proces-verbal si va adopta hotărârea prevăzută de art. 7 din lege.

(21) În situatia în care coproprietarii aflati în concurs sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse, între acestia si comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea, urmând ca plata despăgubirilor să se facă în contul indicat de acestia. În cazul în care coproprietarii nu pot indica contul bancar pentru efectuarea plătii, în temeiul hotărârii expropriatorul va consemna sumele datorate ca despăgubire pe numele tuturor.

(22) În situatia în care coproprietarii aflati în concurs nu sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse sau unii dintre acestia nu se prezintă în fata comisiei, între coproprietarii prezenti si comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. În cazul în care coproprietarii prezenti refuză semnarea procesului-verbal, se va face mentiune despre aceasta în cuprinsul acestuia. În temeiul procesului-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna sumele datorate ca despăgubire pe numele tuturor.

(23) În situatia în care aceeasi despăgubire este cerută în contradictoriu de mai multe persoane ce se pretind deopotrivă îndreptătite si între care există un litigiu pe rolul instantelor judecătoresti, comisia va solicita părtilor să prezinte un certificat de grefă din care să rezulte existenta litigiului. Între comisie si persoanele aflate în litigiu se va încheia un proces-verbal care va atesta situatia de fapt. Pe baza acestuia comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părtilor aflate în litigiu.

(24) În situatia în care titularul dreptului de proprietate a înstrăinat imobilul prin simpla traditiune a titlului sau prin traditiunea titlului însotită de acte sub semnătură privată, comisia, împreună cu cel putin una dintre părti, va încheia un proces-verbal în care se va consemna situatia de fapt existentă si se va indica părtilor să procedeze la întocmirea formalitătilor legale de înstrăinare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părtilor.

(25) În toate cazurile procesele-verbale se înregistrează într-un registru unic, numerotat si sigilat. Originalele proceselor-verbale se anexează la hotărârile de acordare a despăgubirilor.

(26) În situatia în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar procedura succesorală nu a fost deschisă sau în cazul în care comisia este sesizată de către o persoană în calitate de succesibil al defunctului, dar care nu detine certificat de mostenitor, comisia consemnează aceasta în procesul-verbal, iar un reprezentant împuternicit al expropriatorului, în calitate de persoană interesată, se va adresa unui notar din circumscriptia în care si-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitându-i deschiderea procedurii succesorale.

(27) Suma reprezentând despăgubirile se va consemna pe numele mostenitorilor aparenti, cu mentiunea că suma face parte din masa succesorală. Această sumă va fi eliberată la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de mostenitor sau pe baza unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(28) În situatia în care procedura succesorală a fost deja deschisă, expropriatorul va consemna suma în conditiile prevăzute la alin. (27).

(29) În cazul în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar mostenitorii aparenti nu pot fi cunoscuti sau identificati, suma reprezentând despăgubirea se va consemna pe numele notarului public căruia i s-a solicitat deschiderea procedurii succesorale, cu mentiunea că suma face parte din masa succesorală. Suma va rămâne consemnată până la stabilirea mostenitorilor, când se va proceda potrivit alin. (27) teza a doua, sau, după caz, până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru vacanta succesorală.

Art. 6. - (1) În toate cazurile comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor in termen de două zile de la încheierea procesului-verbal, care va cuprinde mentiuni privitoare la:

a) data emiterii si componenta comisiei;

b) elementele de identificare a imobilului afectat: judetul, localitatea, număr cadastral si număr de carte funciară, după caz, suprafata si numele proprietarului/detinătorului;

c) datele de identificare a titularului cererii, dacă a fost formulată cererea, numele si prenumele persoanelor îndreptătite să primească despăgubiri sau mentiunea conform căreia nu a fost depusă nicio cerere întemeiată pe dispozitiile art. 5 din lege;

d) acordul/dezacordul persoanelor îndreptătite să primească despăgubiri cu privire la cuantumul despăgubirilor, exprimat în cuprinsul procesului-verbal, sau mentiunea referitoare la neprezentarea acestuia în fata comisiei;

e) valoarea despăgubirilor si modul de plată a acestora;

f) documentele avute în vedere la emiterea hotărârii;

g) concluzia comisiei si textul de lege pe care se întemeiază; h) calea de atac împotriva hotărârii si termenul în care poate

fi exercitată.

(2) Hotărârea comisiei se emite în 4 exemplare originale si poartă semnăturile membrilor comisiei prezenti. Hotărârea va avea ca anexă procesul-verbal întocmit în conditiile prezentelor norme metodologice. În cazul pluralitătii persoanelor interesate, hotărârea se emite într-un număr de exemplare originale corespunzător.

(3) Anterior înregistrării cererii expropriatorului de intabulare a dreptului de proprietate în cartea funciară, hotărârea comisiei poate fi revocată pentru motive temeinice. În acest caz titularul cererii va fi notificat.

(4) Hotărârea se comunică în original titularului cererii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poate fi ridicată personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procură specială autentică, cu semnătură de primire.

(5) Hotărârea comisiei se va afla spre consultare la sediul expropriatorului. Hotărârile, cuprinzând si cuantumul despăgubirilor, se vor afisa în extras atât la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti în raza căruia se află situat imobilul expropriat, cât si pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

(6) În cazul în care, potrivit hotărârii comisiei, expropriatorul consemnează despăgubirile într-un cont bancar, un exemplar al hotărârii se va comunica unitătii bancare la care s-a deschis contul pe numele titularului/titularilor de drepturi reale.

Art. 7. - (1) În cazul în care plata se va face în numerar, persoanele îndreptătite se vor prezenta la sediul expropriatorului sau în alt loc indicat de acesta pentru ridicarea despăgubirilor. Eliberarea în numerar a despăgubirilor se face pe baza actului de identitate si a hotărârii comisiei, în original sau în copie legalizată.

(2) În cazul în care există mai multe persoane îndreptătite să primească despăgubiri, eliberarea sumei în numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procură autentică si specială, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar.

(3) Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unităti bancare, după următoarea procedură:

a) În cazul în care există un singur titular de drepturi reale, al cărui drept este recunoscut de comisia constituită de expropriator, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele acestuia;

b) În cazul în care există mai multi titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra despăgubirilor, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanelor care îsi probează dreptul real în fata expropriatorului, în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile sau în temeiul unui alt act autentic prin care se consfinteste învoiala tuturor titularilor de drepturi reale cu privire la cuantumul despăgubirilor ce le revin fiecăruia dintre ei;

c) În cazul în care există mai multe persoane care pretind în contradictoriu un drept real, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor părtilor aflate în litigiu. La cererea expropriatorului, unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanei care îsi probează dreptul real în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile;

d) În cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat si procedura succesorală a fost deschisă, expropriatorul va consemna despăgubirile pe seama succesiunii într-un cont deschis pe numele notarului pe rolul căruia se află procedura succesorală, cu mentiunea că suma reprezintă despăgubire în temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberată de către notar mostenitorilor, pe bază de certificat de mostenitor sau în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile;

e) În cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat si succesiunea nu a fost deschisă, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii. În acest caz, procedura de consemnare si de acordare a despăgubirilor este cea prevăzută la lit. d).

(4) La cererea expropriatorului, unitatea bancară va deschide conturi pe numele persoanelor expropriate pe baza informatiilor furnizate de expropriator cu privire la numele persoanelor si la elementele de identificare a imobilului, respectiv număr cadastral si număr de carte funciară, după caz, ce urmează a fi expropriat. Unitatea bancară va elibera sumele consemnate doar la cererea expropriatorului si numai persoanei indicate de către acesta.

Art. 8. - (1) Cererile adresate instantei judecătoresti potrivit dispozitiilor art. 9 din lege se vor depune la tribunalul în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele ce fac obiectul exproprierii.

(2) Procesele având ca obiect cererile prevăzute de art. 9 din lege se judecă în contradictoriu cu expropriatorul, reprezentat potrivit legii.

Art. 9. - Metodologia de întocmire, avizare si aprobare a documentatiilor necesare scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrări de constructie de drumuri de interes national, judetean si local din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national, fără plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (3) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, se va întocmi de către expropriator, conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

a) pentru terenurile forestiere cu suprafata mai mică de 1,0 ha, documentatiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier national contin următoarele documente:

(i) solicitarea expropriatorului de scoatere definitivă/ temporară a terenului din fondul forestier national, adresată inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier;

(ii) plan de încadrare în zonă;

(iii) plan de situatie al amplasamentului care urmează a fi ocupat. Din plan va rezulta situatia terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum si după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;

(iv) fisa tehnică de transmitere-defrisare;

(v) avizul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul a fost expropriat fără să mai fie transmis în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, nu este nevoie de aviz;

(vi) actul administrativ al autoritătii de protectie a mediului;

(vii) hotărârea de expropriere si documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) pentru terenurile forestiere cu suprafata mai mare sau egală cu 1,0 ha, documentatiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier national contin următoarele documente:

(i) solicitarea de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier national, adresată autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

(ii) plan de încadrare în zonă;

(iii) plan de situatie al amplasamentului care urmează a fi ocupat. Din plan va rezulta situatia terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum si situatia terenului după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;

(iv) fisa tehnică de transmitere-defrisare a terenului solicitat pentru scoatere din fondul forestier national, întocmită de unităti abilitate. Fisa tehnică va fi vizată de către inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare;

(v) avizul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul forestier a fost expropriat, nu mai este nevoie de acest aviz;

(vi) avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier national;

(vii) acordul de mediu;

(viii) hotărârea de expropriere si documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Serviciile prestate de către ANCPI prin OCPI judetene în vederea întocmirii documentatiilor cadastral-juridice de expropriere sunt scutite de plată. Sunt scutite de plată servicii ca: furnizarea de date privind retelele de referintă si punctele de detaliu; furnizarea de produse cartografice analogice, cum ar fi planuri cadastrale, planuri parcelare, planuri de amplasament si delimitare, hărti si orice alte asemenea produse; furnizarea de date si informatii cartografice digitale; furnizarea de copii ale actelor de proprietate ale detinătorilor imobilelor afectate ori de copii ale documentatiilor cadastrale ale acestor imobile; consultarea documentelor si eliberarea de copii certificate din arhiva cărtilor funciare ori de extrase de carte funciară de informare, precum si orice alte servicii necesare pentru întocmirea documentatiilor cadastral-juridice.

(2) Toate serviciile prestate de către ANCPI prin OCPI judetene cu privire la înregistrarea, receptionarea si avizarea documentatiilor cadastral-juridice privitoare la imobilele afectate de expropriere, precum si notarea începerii procedurilor de expropriere în cartea funciară a imobilelor afectate de expropriere sunt scutite de plată.

(3) Sunt scutite de plată toate operatiunile privind deschiderea de cărti funciare si intabularea dreptului de proprietate al statului roman sau al unitătilor administrativ-teritoriale si notarea dreptului de administrare corespunzător asupra imobilelor expropriate în scopul realizării lucrărilor de construire de drumuri de interes national, judetean si local, precum si orice alte taxe, tarife si obligatii de plată prevăzute de lege si datorate bugetului de stat si bugetelor locale în legătură cu operatiunile efectuate în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Dovada trecerii imobilelor supuse exproprierii din proprietatea privată în proprietatea publică a statului sau a unitătii administrativ-teritoriale si în administrarea expropriatorului se face cu hotărârea comisiei, emisă în conditiile prezentelor norme metodologice, însotită de unul dintre următoarele documente:

a) copia ordinului de transfer al despăgubirilor în contul titularului/titularilor de drepturi reale, în cazul plătii prin transfer bancar;

b) dovada emisă de notarul la biroul căruia a fost înregistrată cererea de deschidere a procedurii succesorale formulată de expropriator si dovada consemnării despăgubirii, conform prevederilor legale;

c) dovada consemnării despăgubirilor la o unitate bancară.

(2) Expropriatorul poate intra în posesia terenurilor în termen de 5 zile calendaristice de la data la care a fost făcută plata sau, după caz, consemnarea despăgubirii.

(3) Expropriatorul poate intra în posesia terenurilor afectate de constructii cu destinatia de locuintă în termen de 10 zile calendaristice de la data la care obligatia de plată a despăgubirilor a fost îndeplinită.

(4) Intabularea dreptului de proprietate publică si notarea dreptului de administrare corespunzător se face în baza cererii expropriatorului, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în registrele speciale deschise la birourile de carte funciară.

Art. 12. - Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii se aprobă procedura de autorizare a executării lucrărilor de constructii aferente infrastructurii de transport rutier de interes national.

Art. 13. - În cazul lucrărilor de constructii aferente infrastructurii de transport rutier aflate în curs de desfăsurare, expropriatorul va opta pentru procedura mai favorabilă.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a Judetului Olt, în domeniul public al Municipiului SIatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului SIatina, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (15) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a Judetului Olt, în domeniul public al Municipiului SIatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului SIatina, judetul Olt.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.

Art. 3. - (1) Consiliul Local al Municipiului SIatina este obligat să mentină destinatia imobilului pentru desfăsurarea activitătilor de educatie fizică si sport.

(2) Consiliul Local al Municipiului SIatina are obligatia de a efectua lucrări de modernizare a imobilului, nu mai târziu de 2 ani de la data preluării.

(3) In situatia în care scopul pentru care a fost preluat imobilul de către Consiliul Local al Municipiului SIatina nu va fi realizat, imobilul va fi predat prin protocol de predare-primire în patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului, cu aceeasi destinatie si aceeasi categorie de folosintă cu care a fost preluat.

Art. 4. - Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a Judetului Olt, este împuternicit să verifice respectarea dispozitiilor art. 3 si să îndeplinească formalitătile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Monica Măria lacob-Ridzi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 497.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului, administrat de Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a Judetului Olt, în domeniul public al municipiului SIatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului SIatina

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul din domeniul public al statului

Persoana juridică la care se transmite imobilul în domeniul public al municipiului SIatina

Caracteristicile tehnice ale imobilului

101999 partial

8.29.13

Municipiul SIatina,

str. Centura Basarabilor nr. 6A,

judetul Olt

Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a Judetului Olt

Consiliul Local al Municipiului SIatina

Baza sportivă „Dumitru Dobrescu"

Bazine de înot 50/25m, 25/12 si 25/8m, terenuri tenis de câmp, 3 pe zgură si 3 pe bitum, 2 terenuri de volei si anexe, suprafată totală 17.386 m2


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cărtii de imobil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cărtii de imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) litera g), punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. cetătenia;".

2. Anexa nr. 1 „Forma si continutul cărtii de identitate" se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Cărtile de identitate eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate a acestora.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 516.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006)

 

CARTEA DE IDENTITATE*)

- Fata -

 

1. Formatul cărtii de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură fată, cu dimensiunile:

a) lungimea de 105 mm;

b) lătimea de 74 mm;

c) grosimea de 0,7 mm.

2. Structura cărtii de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

3. Fotografia este color, are dimensiunile de 38 x 30 mm si este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărtii de identitate.

4. Elementele de particularizare a cărtii de identitate sunt:

a) drapelul României, având dimensiunile de 45 x 7 mm si pozitionarea în partea superioară a cărtii de identitate, intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr.1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritătile si institutiile publice;

b) stema tării, având dimensiunile de 30 x 41 mm si pozitionarea în centrul spatiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.102/1992 privind stema tării si sigiliul statului;

c) sigla, reprezentată sub forma unui desen geometric oval, continând abrevierea sintagmei „evidenta persoanelor" - „evp" -, pozitionat sub fotografie si încadrat la stânga de codul structurii emitente si de simbolul judetului sau, după caz, al municipiului Bucuresti, la dreapta;

d) fondul - fonta de sigurantă - cuprinde curbilinii de sigurantă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinatia de culori si procedeul de imprimare, asigură protectia împotriva falsificării.

5. Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

a) este pozitionată în partea inferioară a cărtii de identitate;

b) are lungimea de 102 mm si lătimea de 17 mm;

c) contine: tipul documentului, codul tării emitente, numele si prenumele titularului, seria si numărul documentului, cetătenia, data nasterii, sexul, valabilitatea si codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data nasterii.

6. Textul cărtii de identitate este tipărit la imprimantă laser color, utilizându-se codificarea standardizată a setului de caractere românesti si tastatura standard românească.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie se va face de către Ministerul Mediului, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională de Meteorologie va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 529.

 


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Administratiei Nationale de Meteorologie

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr rd.

2009 PROPUNERI

0

l

2

1

4

I.

VENITURI TOTALE ( rd.2 + 10 + 15)

1

72.180

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

2

72,100

a) productia vândută

3

17.500

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de ataceri nete, din care:

5

48.500

- subventii, cf. preved. legale în vigoare

6

0

- transferuri, cf. legii Bug. de stat nr. 18/2009

7

48.500

d) productia imobilizată

8

2.300

e) alte venituri din exploatare

9

3.800

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

80

a) venituri din interese de narlicinare

11

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

c) venituri din dobânzi

13

45

d) alte venituri financiare

14

35

3.

Venituri extraordinare

15

0

11.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50)

16

65.521

 

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

65.431

a) cheltuieli materiale

18

4.250

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

3.350

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

37.237

- salarii

22

25.558

- contracte de mandat

23

157

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

6.814

- cheltuieli nrivind contributia la asigurari sociale

25

5.349

- cheltuieli nrivind contributia de asigurari pentru somaj

26

129

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

1.336

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

4.708

- cheltuieli sociale prevăzute prin legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

514


0

1

2

3

4

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

31

356

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

336

- tichete de masa

33

2.659

- tichete de vacantă

34

300

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

2.100

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

l 8.494

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

18.494

- cheltuieli de protocol din care:

38

60

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

39

10

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

55

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

41

0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

42

0

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

30

- alte cheltuieli, din care:

44

0

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

0

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

90

- cheltuieli privind dobânzile

48

0

- alte cheltuieli financiare

49

90

 

 

Cheltuieli extraordinare

50

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

6.659

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

1.065

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

5.594

 

1.

Rezerve legale

54

333

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

0

 

3.

Alte rezerve reorezentând facilităti fiscale prevăzutc de lese

56

0

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru eonstiturea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

0

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

58

0

 

6.

Profit contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, 58

59

5.261

 

7.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

526


0

1

2

3

4

 

8.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

2.631

 

9.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

62.

2.104

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

4.810

 

I.

Surse proprii

64

2.100

 

2.

Alocatii de la buget

65

910

 

1.

Credite bancare

66

 

- interne

67

 

- externe

68

 

 

4.

Alte surse

69

1.800

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

4.810

 

1.

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

4.810

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

- interne

73

 

- externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care:

75

6.264

 

1.

Rezerve legale

76

1.157

 

2.

Rezerve statutare

77

 

 

.1.

Alte rezerve

78

5.107

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1.

Venituri totale

80

72.180

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

65.521

 

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

1.395

 

4.

Nr. mediu de salariati total

83

1.395

 

5.

Fond de salarii, din care:

84

25.558

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

25.553

b) alte cheltuieli cu personalul

86

5

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)

87

1.526

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/83 - în preturi curente)

88

51.742

 

9.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/83 - în preturi comparabile)

89

51.742

 

10.

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

 

 

11.

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000] = (rd. 16/rd. 1) x 1.000

91

908

 

12.

Plăti restante - total

92

0

- preturi curente

93

0

- preturi comparabile

94

0

 

13.

Creante restante - total

95

 

- preturi curente

96

175

- preturi comparabile

97

175


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, ale Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare, si, respectiv, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili corespunzător trimestrului I al anului 2009 (transa III - mai 2009), conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 79.

 

ANEXA

 

SUME

calculate pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, în valoare de 40.644.800 lei

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Cantitatea de energie termică

furnizată populatiei

în trim. I 2009

(Gcal)

Cantitatea anuală de energie

termică estimată a fi furnizată

populatiei, conform A.N.R.S.C.

(Gcal)

Compensare combustibil

2009

(conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume mai 2009

- lei -

 

 

unitar lei/Gcal

- lei -

1.

Alba

1-Alba lulia

278

1.280

85,41

109.325

0

2.

Arad

2-Arad

136.417

272.151

51,23

13.942.296

873.000

3-Chisineu-Cris

541

1.100

79,84

87.824

5.500

4-lneu

755

1.450

78,43

113.724

6.000

3.

Arges

5-Pitesti

156.256

324.577

83,97

27.254.731

1.342.000

6-Bascov

1.895

3.978

83,98

334.072

6.000

7-Mărăcineni

865

1.839

69,77

128.307

7.000

8-Stefănesti

446

1.272

82,85

105.385

0

9-Topoloveni

0

3.639

100,05

364.082

0

4.

Bacău

10-Bacău

74.715

234.366

72,79

17.059.501

248.000

11-Onesti

27.067

61.703

81,87

5.051.625

1.010.000

5.

Botosani

12-Botosani

45.789

92.000

79,23

7.289.160

472.000

6.

Bihor

13-Oradea

211.540

483.000

47,88

23.126.040

880.000

14-Sînmartin

3.346

6.693

43,83

293.354

21.000

7.

Brasov

15-Brasov

92.167

233.125

54,00

12.588.750

300.000

16-Făgăras

13.940

31.500

82,47

2.597.805

115.000

8.

Brăila

17-Brăila

74.574

150.335

99,90

15.018.467

283.000

9.

Buzău

18-Buzău

74.456

149.537

101,31

15.149.593

1.385.000

19-Râmnicu Sărat

2.133

3.900

98,98

386.022

17.000

10.

Caras-Severin

20-Resita

13.557

28.020

108,32

3.035.126

110.000

11.

Călărasi

21-Călărasi

2.784

4.836

85,97

415.751

32.000

22-Lehliu-Gară

816

2.148

148,90

319.837

24.000

23-Oltenita

17.107

28.371

88,84

2.520.480

130.000

12.

Cluj

24-Cluj-Napoca

162.412

389.500

96,75

37.684.125

1.565.000

13.

Constanta

25-Constanta

276.136

637.636

70,99

45.265.780

881.000

26-Medgidia

15.221

30.500

85,23

2.599.515

162.000

27-Eforie

1.288

2.600

136,02

353.652

10.000

28-Mangalia

31.867

50.000

177,57

8.878.500

789.000

29-Năvodari

27.331

54.707

59,27

3.242.484

169.000

14.

Dâmbovita

30-Târgoviste

26.736

67.000

97,21

6.513.070

0

15.

Dolj

31-Craiova

218.565

460.000

33,77

15.534.200

352.000

32-Calafat

5.196

15.000

114,60

1.719.000

0

16.

Galati

33-Galati

233.405

447.109

59,61

26.652.167

1.174.000

17.

Giurgiu

34-Giurgiu

51.539

89.406

86,57

7.739.877

480.000

35-Bolintin-Vale

1.685

3.956

81,47

322.295

14.000

18.

Gorj

36-Motru

28.306

55.045

19,00

1.045.855

41.000

19.

Harghita

37-Cristuru Secuiesc

2.056

4.400

61,52

270.688

4.000

38-Gheorgheni

13.199

29.000

61,80

1.792.200

0

39-Miercurea-Ciuc

31.230

70.000

101,29

7.090.300

277.000

40-Odorheiu Secuiesc

10.068

28.244

93,53

2.641.661

19.000

20.

Hunedoara

41-Deva

37.627

110.000

37,04

4.074.400

114.000

42-Brad

9.651

19.205

117,59

2.258.316

0

43-Petrila

1.500

3.000

52,97

158.910

33.000

44-Aninoasa

0

300

26,95

8.085

0

45-Vulcan

14.500

21.200

27,86

590.632

67.000

46-Petrosani

10.331

21.000

27,86

585.060

11.000

47-Lupeni

13.066

21.500

29,10

625.650

43.000

48-Criscior

469

785

117,59

92.308

13.000

21.

Ialomita

49-Fetesti

925

2.300

152,60

350.980

11.000


22.

Iasi

50-Iasi

185.010

406.707

60,01

24.406.487

5.289.000

51-Pascani

20.110

41.693

90,65

3.779.470

603.000

23.

Ilfov

52-Chitila

335

3.672

58,11

213.380

5.000

24.

Maramures

53-Baia Mare

2.634

5.000

86,66

433.300

37.000

25.

Mehedinti

54-Drobeta-Turnu Severin

117.000

209.000

27,16

5.676.440

555.000

26.

Mures

55-Târgu Mures

90.053

192.047

101,49

19.490.850

649.000

56-Reghin

820

3.000

57,80

173.400

0

57-Sighisoara

546

1.250

51,60

64.500

3.000

27.

Neamt

58-Piatra-Neamt

37.936

100.000

103,33

10.333.000

271.000

59-Târgu Neamt

174

800

62,60

50.080

3.000

60-Roman

0

1.000

75,84

75.840

0

28.

Olt

61-Bals

116

1.200

81,68

98.016

1.800

62-Drăgănesti-Olt

95

650

64,57

41.971

1.500

63-Caracal

18.813

43.000

91,26

3.924.180

68.000

64-Corabia

180

550

131,09

72.100

3.500

29.

Prahova

65-Ploiesti

203.007

392.434

56,78

22.282.403

1.439.000

66-Mizil

3.800

7.500

101,17

758.775

0

30.

Sălaj

67-Zalău

2.176

5.400

94,16

508.464

14.000

31.

Sibiu

68-Copsa Mică

235

480

39,36

18.893

2.000

69-Sibiu

4.756

11.662

23,91

278.838

6.000

32.

Suceava

70-Suceava

86.420

210.000

64,65

13.576.500

314.000

71-Rădăuti

20.801

58.000

68,01

3.944.580

191.000

72-Siret

3.157

6.000

82,30

493.800

32.000

33.

Teleorman

73-Turnu Măgurele

18.296

36.000

78,57

2.828.520

504.000

74-Alexandria

37.351

97.093

61,22

5.944.033

0

75-Rosiori de Vede

8.727

20.000

84,51

1.690.200

47.000

34.

Timis

76-Timisoara

368.252

735.235

71,87

52.841.339

3.732.000

77-Lovrin

210

350

68,15

23.853

1.500

78-Sânnicolau Mare

3.818

8.380

78,76

660.009

31.000

35.

Tulcea

79-Tulcea

65.125

109.850

94,91

10.425.864

637.000

80-Măcin

668

1.220

68,40

83.448

4.000

36.

Vâlcea

81-Râmnicu Vâlcea

115.785

250.000

34,99

8.747.500

585.000

82-Horezu

984

1.560

150,14

234.218

24.000

83-Călimănesti

2.605

5.680

5,61

31.865

0

84-Băile Olănesti

631

1.800

133,72

240.696

7.000

37.

Vaslui

85-Bârlad

656

2.200

80,25

176.550

6.000

86-Husi

4.022

6.450

84,19

543.026

65.000

87-Vaslui

8.098

22.203

127,65

2.834.213

0

88-Negresti

120

500

89,45

44.725

4.000

38.

Vrancea

89-Focsani

68.837

146.697

70,24

10.303.997

432.000

39.

Bucuresti

90-Bucuresti

1.978.303

4.343.336

75,57

328.225.901

11.582.000

TOTAL:

5.656.415

12.243.812

 

861.956.191

40.644.800


MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 299/2007

 

În temeiul art. 7 alin. (4) si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite prezentul ordin.

Art. I. -Articolul 2 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 299/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - La sedintele Colegiului participă:

a) presedintele: ministrul administratiei si internelor;

b) membrii: secretarii de stat; secretarul general; seful Departamentului Schengen; directori generali si directori ai unor directii generale sau directii din aparatul central;

c) invitati permanent: directori generali si directori ai unor directii generale sau directii; inspectori generali ai inspectoratelor generale; presedintele Corpului National al Politistilor; presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

d) secretarul Colegiului: directorul Secretariatului general;

e) invitati: alte persoane cu functii de conducere în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în functie de problematica analizată."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 82.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.