MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 294/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 294           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 6 mai 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

123. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România

 

729. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România

 

126. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

732. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

127. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

 

733. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

 

129. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal

 

735. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal

 

135. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

 

741. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

461. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

501. - Hotărâre privind organizarea Conferintei regionale UNESCO „Acces, valori, calitate si competitivitate", Bucuresti, România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

76. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei Înaltilor functionari publici, pentru anul 2009

 

215. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor

interpreti sau executanti din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. 11.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În sensul prezentei legi:

a) artistii interpreti sau executanti sunt actorii, cântăretii, muzicienii, dansatorii, artistii de circ si alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, dirijează, exprimă ori execută în orice modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel;

b) activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist este activitatea artistilor interpreti sau executanti, realizată în conditiile prevăzute la art. 1 în regim de colaborare cu institutii publice de stat, cu persoane juridice de drept public sau cu persoane juridice de drept privat de profil."

2. La articolul I punctul 6, alineatul (21) al articolului 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(21) La solicitarea petentului, Comisia poate stabili prelungirea termenului prevăzut la alin. (2), pentru completarea de către solicitant a dosarului propriu, fără a se depăsi însă 30 de zile de la depunerea ultimelor documente de către solicitant."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2009.

Nr. 123.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti

din România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 729.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 220 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul

national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2009.

Nr. 126.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1

alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării

si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor

implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 732.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38 din 26 martie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 11 aprilie 2008, cu următoarele completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1, care devine punctul V, se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:

„1. După punctul 6 al articolului 1 se introduc două noi puncte, punctele 7 si 8, cu următorul cuprins:

«7. Numele trăgătorului, respectiv numele si prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitătii care se obligă. în cazul în care numele trăgătorului depăseste spatiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe cec primele caractere din numele si prenumele, respectiv din denumirea trăgătorului, în limita spatiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cecului.

8. Codul trăgătorului, respectiv un număr unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului.»"

2. La articolul I, după alineatul 1 al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Prin exceptie de la prevederile alin. 1, prin semnătura trăgătorului se întelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de trăgător sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului trăgătorului, persoană fizică, persoană juridică ori entitate care utilizează astfel de instrumente."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2009.

Nr. 127.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 733.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul

de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente

bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA

si tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114 din 24 septembrie 2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDAsi tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 29 septembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2009.

Nr. 129.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor

si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDAsi tuberculozei în România,

implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDAsi tuberculozei în România, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 735.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2008

privind statutul functionarului public denumit manager public

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să fie functionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experientă de minimum un an în sectorul public;".

2. La articolul 8, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Obligatia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită si în situatiile în care managerii publici îsi desfăsoară activitatea în cadrul autoritătilor autonome, al structurilor de specialitate ale Parlamentului României, respectiv în cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al Consiliului Legislativ."

3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pe întreaga perioadă de formare si până la data numirii în functia publică specifică de manager public, cursantii si stagiarii au drepturile si obligatiile stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă. Perioada de formare până la numirea în functia publică specifică de manager public constituie vechime în muncă, în functia publică si în specialitatea studiilor absolvite."

4. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 10. - Raporturile de serviciu si contractele de muncă dintre participantii la programele de formare si autoritătile si institutiile publice unde acestia si-au desfăsurat activitatea ca functionari publici sau personal contractual, anterior selectiei, încetează, în conditiile legii, de la data înmatriculării participantilor la programele de formare respective."

5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Pe perioada stagiilor în administratia publică din cadrul programelor de formare, participantii sunt sprijiniti si coordonati de persoane care ocupă, în conditiile legii, o functie publică de conducere, denumiti în continuare mentori, desemnati în conditiile prevăzute prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă."

6. La articolul 15 alineatul (3), înaintea literei a), care devine litera a1), se introduce o nouă literă, litera a), cu următorul cuprins:

,,a) nevoile institutionale si profilurile propuse de autoritătile si institutiile publice;".

7. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 18. - Managerul public îsi desfăsoară activitatea în subordinea directă a unui Înalt functionar public sau, după caz, în subordinea unui functionar public de conducere care ocupă o functie publică cel putin la nivelul functiei de director ori o functie publică specifică asimilată acesteia."

8. La articolul 21, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atributiile prevăzute la alin. (3) lit. a) si b) în cadrul aceleiasi sesiuni de evaluare, cu privire la aceleasi persoane."

9. La articolul 23, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Conditia de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere, prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se consideră îndeplinită prin absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1)."

10. La articolul 32, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Pe durata derulării proiectelor cu finantare partială sau integrală din alte surse decât bugetul de stat, pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), prin exceptie de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) si art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea si derularea acestor programe si, respectiv, recrutarea si selectia, prin concurs national se fac în conditiile stabilite prin contractele de finantare a acestor proiecte."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2009.

Nr. 135.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul

functionarului public denumit manager public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 741.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie

a fondurilor alocate pentru agricultură

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Având în vedere:

- prevederile art. 28 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori si de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.019/93, (CE) nr. 1.452/2001, (CE) nr. 1.453/2001, (CE) nr. 1.454/2001, (CE) nr. 1.868/94, (CE) nr. 1.251/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE) nr. 1.673/2000, (CEE) nr. 2.358/71 si (CE) nr. 2.529/2001, cu modificările si completările ulterioare, care stabilesc că plătile directe pe suprafată se efectuează o singură dată pe an, în intervalul cuprins între 1 decembrie si 30 iunie ale anului calendaristic următor;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind finantarea politicii agricole comune,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice alocă temporar sume din veniturile obtinute din privatizare Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în vederea prefinantării cheltuielilor aferente schemelor de plăti directe.

Art. 2. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură, în cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt insuficiente, se acordă Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale suma de 1.870.427,34 mii lei din veniturile obtinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, fără dobândă, până la finele anului 2009.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării surselor necesare efectuării prefinantării cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea Fondului European de Garantare Agricolă pentru anul agricol 2008.

(3) Schemele de plată implicate în derularea Fondului European de Garantare Agricolă pentru care se asigură prefinantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) sunt:

a) schema de plată directă unică pe suprafată;

b) schema de plată pentru culturi energetice;

c) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 3. - (1) Ministerul Finantelor Publice virează sumele solicitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale esalonat, până la concurenta sumei prevăzute la art. 2 alin. (1), într-un cont de disponibilităti distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data formulării cererii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.


(2) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) si utilizată conform alin. (1) se va aloca de Ministerul Finantelor Publice numai după utilizarea sumelor prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale cu această destinatie.

Art. 4.- (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct, deschis pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.Â., sumele primite potrivit prevederilor art. 3.

(2) Decontarea plătilor reprezentând prefinantarea cheltuielilor aferente schemelor de plăti directe se efectuează de către A.P.I.A. prin virament în contufbeneficiarului.

(3) Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură sunt persoanele fizice si/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (3) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007.

Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are obligatia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile obtinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la nivelul sumei acordate conform art. 2 alin. (1).

(2) În cazul în care cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obtinute din privatizare sunt considerate cheltuieli neeligibile a fi finantate de către Comisia Europeană, asa cum sunt definite la art. 1 alin. (2) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare, reconstituirea veniturilor obtinute din privatizare până la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 6. - În termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aprobă norme metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 461.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Conferintei regionale UNESCO „Acces, valori, calitate si competitivitate",

Bucuresti, România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării să organizeze la Bucuresti, la Centrul International de Conferinte al Parlamentului României, în perioada 21-24 mai 2009, Conferinta regională UNESCO „Acces, valori, calitate si competitivitate".

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1, în valoare de 492,709,53 lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pentru anul 2009 de la capitolul 65.01 „Învătământ", titlul 20 „Bunuri si servicii".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Augustin Constantin Mitu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 501.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice

corespunzătoare categoriei Înaltilor functionari publici, pentru anul 2009

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, ale art. 26 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei Înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei Înaltilor functionari publici pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

MODALITATEA DE DESFĂSURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei Înaltilor functionari publici, pentru anul 2009

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea modulului

SERIA I

SERIA II

1.

Managementul resurselor umane în administratia publică

4-6 mai 2009

7-9 mai 2009

2.

Management strategic

11-13 mai 2009

14-16 mai 2009

3.

Management de proiect

18-20 mai 2009

21-23 mai 2009

4.

Administratie modernă si eficientă

25-27 mai 2009

28-30 mai 2009

5.

Abilităti manageriale

1-3 iunie 2009

4-6 iunie 2009

6.

Implicatiile aderării la Uniunea Europeană

9-11 iunie 2009

12-14 iunie 2009

7.

Fonduri structurale

15-17 iunie 2009

18-20 iunie 2009

8.

Comunicare externă

22-24 iunie 2009

25-27 iunie 2009

9.

Management financiar si bugetar

29 iunie-1 iulie 2009

2-4 iulie 2009

10.

Politici publice

6-8 iulie 2009

9-11 iulie 2009

11.

Evaluarea finală

13-15 iulie 2009

20-22 iulie 2009

12.

Reevaluare

5-6 august 2009


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând procesele-verbaie nr. 87/2008 si nr. 99/2008 cu clasificatorii autorizati pentru speciile bovine si porcine, transmise de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul Directiei politici de piată în zootehnie nr. 126.085/2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 415 se introduc 18 noi pozitii, pozitiile 416-433, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric personal

„416

Blag Simona-Elena

bovine

Municipiul Buzău, str. Spiru Haret bl. 4A, et. 3, ap. 13, judetul Buzău

2770708100032

417

Dobre Claudiu-Petrus

bovine

Municipiul Călărasi, str. Jirlău nr. 7, bl. D17, sc. A, et. 4, ap. 10, judetul Călărasi

1870618510018

418

Dobre Nicoleta-Luminita

bovine

Municipiul Călărasi, str. Crisana nr. 4, bl. D18, sc. 2, et. 3, ap. 7, judetul Călărasi

2710618510049

419

Năstăsoiu Lilica

bovine

Municipiul Călărasi, Str. Luceafărului nr. 17, bl. G3, sc. 1A, et. 4, ap. 14, judetul Călărasi

2680720510071

420

Pavel Mariusică

bovine

Comuna Homocea, satul Homocea, judetul Vrancea

1710401390028

421

Andrei Nineta

porcine

Orasul Budesti, str. General Mânu nr. 18, judetul Călărasi

2741126511689

422

Bal Alin-Gheorghe

porcine

Comuna Jucu, satul Jucu de Sus, judetul Cluj

1770804120644

423

Botea Ion

porcine

Comuna Valea Râmnicului, satul Rubla, judetul Buzău

1700624104977

424

Dumitru loan

porcine

Municipiul Călărasi, Str. Dumbravei nr. 4, bl. P3, sc. C, et. 3, ap. 13, judetul Călărasi

1661005210027

425

Horhat Vasile-Ciprian

porcine

Municipiul Alba Iulia, str. Closca nr. 3, bl. C6, ap. 12, judetul Alba

1780216011107

426

Karacsony Laszlo

porcine

Satul Valea Crisului nr. 379, judetul Covasna

1680326141050

427

Lavu loan

porcine

Municipiul Alba lulia, str. Vasile Goldis nr. 28, bl. 8, sc. B, ap. 27, judetul Alba

1770306014331

428

Nită Elena

porcine

Municipiul Bucuresti, str. Odobesti nr. 4, bl. Z3, sc. 5, et. 4, ap. 75A, sectorul 3

2660603230934

429

Pârjol Viorel

porcine

Municipiul Craiova, str. Popoveni nr. 8, bl. 140, se. 1, et. 3, ap. 8, judetul Dolj

1630113163217

430

Rădulescu Ion-Alin

porcine

Comuna Posta Câlnău, satul Suditi, judetul Buzău

1880824100151

431

Sandorino Marian

porcine

Municipiul Brăila, Str. Celulozei nr. 11, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 9, judetul Brăila

1610402090020

432

Tutuianu Vasilică

porcine

Municipiul Fetesti, prelungirea Carpati nr. 57, judetul Ialomita

1640322211666

433

Patasa Mihai

porcine

Comuna Baia, satul Camena, judetul Tulcea

1690117360026"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 215.

 


REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 202/2006

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, denumită în continuare Agentia Natională, este institutie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Agentia Natională este organizată si functionează în temeiul principiului tripartitismului.

(3) Agentia Natională are sediul în municipiul Bucuresti. Art. 2. - Agentia Natională asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii unitătilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific de activitate si al realizării atributiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3. - Agentia Natională aplică politicile si strategiile privind ocuparea fortei de muncă si formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, având următoarele obiective principale:

a) stimularea ocupării fortei de muncă si cresterea gradului de ocupare a fortei de muncă;

b) prevenirea somajului;

c) participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională;

d) asigurarea egalitătii de sanse pe piata internă a fortei de muncă si combaterea oricăror forme de discriminare pe piata muncii;

e) cresterea incluziunii sociale;

f) protectia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru somaj;

g) facilitarea liberei circulatii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene si în statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, conventii si întelegeri;

h) sprijinirea cetătenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul fortei de muncă.


*) Republicată în temeiul dispozitiilor art. II din Legea nr. 271/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 202/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2006 si a mai fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 41/2007, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 271/2007.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale

 

Art. 4. - (1) Agentia Natională este organizată si functionează potrivit prevederilor prezentei legi si ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică si numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 5. - (1) Agentia Natională are în subordine următoarele unităti cu personalitate juridică:

a) agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agentii teritoriale;

b) centrele regionale de formare profesională a adultilor, denumite în continuare centre regionale;

c) Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(2) Agentia Natională are în subordine unităti fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.

(3) Organizarea si functionarea unitătilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agentiei Nationale.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unitătile prevăzute la alin. (2) se transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si se finantează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul asigurărilor pentru somaj si suplimentarea numărului de posturi la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Natională are, în principal, următoarele atributii:

a) asigură implementarea politicilor de ocupare a fortei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a fortei de muncă;

b) asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene;

c) asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării fortei de muncă, finantate din alte fonduri;

d) urmăreste si asigură aplicarea unitară a legislatiei din domeniul său de competentă;

e) organizează, furnizează si finantează servicii de prevenire a somajului si de stimulare a ocupării fortei de muncă, în concordantă cu strategiile si politicile de ocupare a fortei de muncă si cu tendintele care se manifestă pe piata internă a fortei de muncă;

f) organizează si prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă si pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;

g) consiliază si orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă si mediază între acestea si angajatori;

h) elaborează, implementează si cofinantează programe de activitate proprii privind ocuparea si formarea profesională a fortei de muncă, precum si actiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor si strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

i) fundamentează si propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale proiectul bugetului asigurărilor pentru somaj;

j) administrează bugetul asigurărilor pentru somaj si prezintă Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale raportul său de executie bugetară;

k) propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

l) organizează si asigură servicii de stabilire, plată si evidentă a drepturilor bănesti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj;

m) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă;

n) elaborează, finantează si/sau coordonează studii, rapoarte si analize, bilantul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forta de muncă si fundamentarea politicilor si programelor în domeniul său de activitate;

o) calculează si face publici indicatorii statistici privind piata fortei de muncă, conform prevederilor legale;

p) administrează încasarea veniturilor si realizează executarea silită a creantelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;

q) editează materiale informative în domeniul său de activitate;

r) promovează, în colaborare cu celelalte institutii competente, măsuri de asigurare si protejare a drepturilor si libertătilor cetătenilor români care lucrează în străinătate;

s) asigură servicii de informare si consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene si în statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, conventii si întelegeri;

t) asigură acordarea prestatiilor de somaj stabilite în statele membre ale Uniunii Europene si în statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European;

u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul retelei Serviciilor Europene de Ocupare a Fortei de Muncă (EURES);

v) colaborează cu celelalte institutii competente, în vederea asigurării posibilitătii cetătenilor străini de a se încadra în muncă în România, în conditiile legii.

(2) Agentia Natională îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi si calitativi rezultati din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării fortei de muncă, denumiti în continuare indicatori de performantă managerială, între ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Agentiei Nationale se încheie un contract anual de performantă managerială, valabil atât pentru Agentia Natională, cât si pentru agentiile teritoriale.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale exercită controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile si politicile elaborate în domeniul ocupării fortei de muncă, precum si asupra realizării indicatorilor de performantă managerială.

(3) Presedintele Agentiei Nationale prezintă trimestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuti în contractul de performantă managerială.

(4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performantă managerială se prezintă de către presedintele Agentiei Nationale ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pentru aprobare.

Art. 8. - (1) Personalul Agentiei Nationale si al unitătilor din subordine este format din functionari publici si salariati încadrati pe bază de contract individual de muncă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 9. - (1) Patrimoniul Agentiei Nationale este constituit din bunuri mobile si imobile aflate în proprietate publică sau detinute în proprietatea privată a acesteia.

(2) Bunurile mobile si imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agentiei Nationale, pentru îndeplinirea functiilor sale, în conditiile legii.

(3) Bunurile mobile si imobile detinute în proprietatea privată a Agentiei Nationale se constituie din surse proprii, donatii sau din alte surse, potrivit legii.

Art. 10. - Pentru dezvoltarea activitătilor Agentiei Nationale, respectiv ale unitătilor din subordine, autoritătile publice centrale si locale atribuie, în conditiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri si spatii.

Art. 11. - (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale si a unitătilor din subordine se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru somaj, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

(2) Cheltuielile privind organizarea si functionarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Conducerea Agentiei Nationale

 

SECTIUNEA 1

Consiliul de administratie

 

Art. 12. - (1) Agentia Natională este condusă de un consiliu de administratie, format din reprezentanti ai Guvernului, precum si ai confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti prin decizie a primului-ministru;

b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.

(2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile sindicale si patronale care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege.

Art. 13. - (1) în consiliul de administratie poate fi desemnată persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are capacitate deplină de exercitiu;

b) are cetătenie română si domiciliul în România;

c) nu a suferit condamnări penale.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetătenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European.

Art. 14. - (1) Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au numit.

(3) În cazul vacantării locurilor în consiliul de administratie, ca urmare a demisiei, revocării mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucrătoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

Art. 15. - (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar, în sedinte ordinare, la initiativa presedintelui.

(2) Consiliul de administratie se poate întruni ori de câte ori este necesar, în sedinte extraordinare, la initiativa presedintelui sau a cel putin 7 din numărul membrilor săi, cu conditia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(3) Convocarea consiliului de administratie se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei stabilite, aducându-se la cunostintă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

(4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a sedintei consiliului de administratie sunt puse la dispozitia membrilor săi cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăsurarea sedintei.


Art. 16. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea numai în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi, cu conditia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(2) La sedintele consiliului de administratie, presedintele poate invita persoane ce detin functii de conducere în cadrul Agentiei Nationale, precum si specialisti.

(3) În cazul în care nu poate participa la sedintele consiliului de administratie, presedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita functia de presedinte de sedintă.

(4) Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(5) Membrii consiliului de administratie, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administratie, nu pot participa la dezbateri si nici la adoptarea hotărârilor.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui, beneficiază de o indemnizatie de sedintă de 10% din indemnizatia presedintelui Agentiei Nationale.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administratie pentru participarea la sedinte este de maximum 20% din indemnizatia presedintelui Agentiei Nationale.

Art. 18. - (1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administratie al Agentiei Nationale are, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează activitatea Agentiei Nationale;

b) aprobă programele nationale anuale privind ocuparea si formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) aprobă programele anuale de formare profesională a personalului propriu al Agentiei Nationale si al unitătilor din subordine;

d) aprobă propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al asigurărilor pentru somaj;

e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru somaj pe unitătile din subordinea Agentiei Nationale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii;

f) aprobă situatia financiară anuală, contul de executie bugetară si raportul anual de activitate;

g) aprobă programul anual de investitii si urmăreste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

h) stabileste măsuri privind îmbunătătirea activitătii Agentiei Nationale;

i) analizează activitatea unitătilor din subordinea Agentiei Nationale si propune măsuri în vederea îmbunătătirii acesteia;

j) aprobă organizarea compartimentelor functionale ale Agentiei Nationale în cadrul structurii organizatorice aprobate;

k) aprobă statul de functii al Agentiei Nationale;

l) aprobă înfiintarea de centre regionale, în limita numărului de posturi aprobate, precum si judetele arondate acestora;

m) aprobă înfiintarea de agentii locale pentru ocuparea fortei de muncă, de centre proprii de formare profesională, precum si de puncte de lucru, în limita numărului de posturi aprobate;

n) aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale;

o) aprobă structurile organizatorice ale unitătilor aflate în subordine, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare al acestora;

p) aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare;

q) aprobă indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza cărora se încheie contractele de performantă managerială cu unitătile din subordine.

(2) Alte atributii ale consiliului de administratie pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

(3) In exercitarea atributiilor sale, consiliul de administratie adoptă hotărâri.

(4) Membrii consiliului de administratie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în functie de votul exprimat, în conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Presedintele

 

Art. 19. - (1) Presedintele Agentiei Nationale este si presedinte al consiliului de administratie, fiind numit prin decizie a primului-ministru, din rândul reprezentantilor Guvernului în consiliul de administratie, la propunerea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(2) Presedintele exercită o functie asimilată functiilor de demnitate publică.

(3) Presedintele are rang de secretar de stat si beneficiază de drepturile salariale, precum si de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat.

(4) În cadrul aparatului central al Agentiei Nationale se organizează si functionează, în conditiile legii, cabinetul presedintelui Agentiei Nationale.

Art. 20. - (1) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale deleagă atributiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru somaj presedintelui Agentiei Nationale.

(2) În situatiile prevăzute la art. 21 alin. (2) si în situatia în care presedintele Agentiei Nationale se află în imposibilitatea îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleagă de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale secretarului general sau înlocuitorului acestuia.

Art. 21. - (1) Mandatul presedintelui este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) Mandatul presedintelui încetează prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, sau prin deces.

Art. 22. - (1) În exercitarea actului de conducere, presedintele are, în principal, următoarele atributii:

a) conduce activitatea curentă a Agentiei Nationale;

b) reprezintă Agentia Natională în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tară si din străinătate;

c) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie;

d) conduce sedintele consiliului de administratie;

e) aprobă regulamentele de organizare si functionare ale unitătilor aflate în subordinea Agentiei Nationale;

f) dispune controale asupra activitătii compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Nationale si al unitătilor subordonate;

g) dezvoltă relatii de colaborare cu institutii similare din alte tări, în limita competentelor prevăzute de lege;

h) asigură promovarea imaginii Agentiei Nationale;

i) îndeplineste atributiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite;

j) aprobă numirea, promovarea, modificarea si încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în conditiile legii;

k) coordonează activitatea de elaborare a indicatorilor de performantă specifici, pe baza cărora se încheie contractele de performantă managerială cu conducătorii unitătilor din subordine.

(2) Alte atributii ale presedintelui pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.


(3) În exercitarea atributiilor sale, precum si în vederea îndeplinirii hotărârilor consiliului de administratie, presedintele emite ordine.

 

SECTIUNEA a 3-a
Secretarul general

 

Art. 23. - (1) Activitatea executivă a Agentiei Nationale este coordonată de un secretar general.

(2) Secretarul general al Agentiei Nationale face parte din categoria Înaltilor functionari publici si este numit în conditiile legii.

Art. 24. - (1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are în principal următoarele atributii:

a) coordonează activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Nationale, potrivit statutului acesteia;

b) coordonează activitatea unitătilor aflate în subordinea Agentiei Nationale;

c) asigură implementarea de către Agentia Natională si unitătile din subordine a politicilor de ocupare a fortei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

d) urmăreste realizarea programelor de ocupare si de formare profesională la nivel national si teritorial;

e) coordonează elaborarea propunerilor efectuate de Agentia Natională pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru somaj;

f) asigură coordonarea studiilor, rapoartelor, analizelor si bilanturilor de ocupare elaborate de Agentia Natională în vederea evaluării măsurilor privind ocuparea fortei de muncă;

g) coordonează activitatea privind reprezentarea în instantă a Agentiei Nationale si a unitătilor din subordine.

(2) Alte atributii ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale si se prevăd în fisa postului.

(3) În exercitarea atributiilor sale, secretarul general emite decizii cu caracter nenormativ.

(4) Înlocuitorul de drept al secretarului general se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale.

Art. 25. - (1) Secretarul general poate delega o parte din atributiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale, în conditiile legii.

(2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.

 

CAPITOLUL IV

Unitătile din subordinea Agentiei Nationale

 

SECTIUNEA 1

Agentiile teritoriale

 

Art. 26. - (1) Agentiile teritoriale asigură implementarea la nivel judetean si al municipiului Bucuresti a măsurilor de prevenire a somajului, protectia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează si coordonează activitatea de ocupare si de formare profesională a fortei de muncă.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor, agentiile teritoriale cooperează cu autoritătile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum si cu partenerii sociali.

Art. 27. - (1) În vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administratie, în subordinea agentiilor teritoriale se pot înfiinta agentii locale pentru ocuparea fortei de muncă, denumite în continuare agentii locale, centre proprii de formare profesională, precum si puncte de lucru, unităti fără personalitate juridică.

(2) Agentiile locale pentru ocuparea fortei de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor resedintă de judet, la nivelul principalelor localităti din cadrul fiecărui judet, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Centrele proprii de formare profesională se pot constitui la nivelul agentiilor teritoriale si la nivelul agentiilor locale.

(4) Punctele de lucru se organizează si functionează în subordinea agentiilor locale.

Art. 28. - (1) Conducerea agentiilor teritoriale se exercită de directori executivi si directori executivi adjuncti.

(2) Conducerea agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se exercită de directori executivi adjuncti.

Art. 29. - (1) Ocuparea posturilor de directori executivi si directori executivi adjuncti ai agentiilor teritoriale, precum si ai agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se face pe bază de concurs organizat în conditiile legii.

(2) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti au statut de functionari publici si sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, în conditiile legii.

Art. 30. - Atributiile directorilor executivi si ale directorilor executivi adjuncti prevăzuti la art. 28, precum si înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor teritoriale si se prevăd în fisa postului.

Art. 31. - (1) Directorii executivi ai agentiilor teritoriale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

(2) Directorii executivi pot delega această calitate, precum si o parte din atributii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.

Art. 32. - În îndeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agentiilor teritoriale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite.

Art. 33. - Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale sunt alcătuite din câte 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanti ai autoritătilor publice locale si ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale, numiti de prefect, cu consultarea agentiilor teritoriale. Entitătile de mai sus pot desemna câte o singură persoană în componenta consiliului consultativ;

b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.

Art. 34. - Membrii consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale reprezentând sindicatele si patronatele vor fi stabiliti prin negocieri între confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

Art. 35. - Dispozitiile art. 13, 14 si art. 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător si membrilor consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale.

Art. 36. - (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numărul membrilor acestora.

(2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei stabilite, aducându-se la cunostintă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 37. - (1) Pentru participarea la sedintele consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale, membrii acestora beneficiază de o indemnizatie de sedintă de 10% din salariul de bază al directorului executiv al agentiei teritoriale.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocati de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuată si la propunerea agentiilor teritoriale, în situatia înregistrării unui număr de 3 absente succesive la întrunirile desfăsurate.

(3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la sedinte nu poate depăsi 20% din salariul de bază al directorului executiv al agentiei teritoriale.

Art. 38. - (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale au, în principal, următoarele atributii:

A. consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocupării fortei de muncă si indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuti în contractele de performantă managerială;

b) repartizarea între subunităti a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performantă managerială;

B. analizează:

a) executia bugetară lunară si situatia financiară trimestrială;

b) raportul anual de activitate, situatia financiară anuală si executia bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) programele de activitate ale subunitătilor din subordinea agentiilor teritoriale;

b) proiectele programelor de ocupare a fortei de muncă si de formare profesională la nivelul judetului;

c) proiectul de buget;

d) înfiintarea si dezvoltarea punctelor de lucru.

(2) Alte atributii ale consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Centrele regionale

 

Art. 39. - Centrele regionale organizează si realizează, la nivelul judetelor arondate prin hotărâri ale consiliului de administratie, activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Art. 40. - Conducerea centrelor regionale se exercită de directori si directori adjuncti.

Art. 41. - (1) Ocuparea posturilor de directori si directori adjuncti ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în conditiile legii.

(2) Directorii si directorii adjuncti sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, în conditiile legii.

Art. 42. - Atributiile directorilor centrelor regionale, precum si înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale centrelor regionale si se prevăd în fisa postului.

Art. 43. - (1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

(2) Directorii pot delega această calitate, precum si o parte din atributii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.

Art. 44. - În îndeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite.

Art. 45. - Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcătuite după cum urmează:

a) câte un membru, reprezentant al fiecărei agentii teritoriale, numit de directorul executiv al agentiei, agentie care este arondată centrului regional;

b) un membru reprezentant al agentiei pentru dezvoltare regională din regiunea aferentă localitătii în care îsi are sediul centrul regional, numit de conducătorul acesteia;

c) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederatiile patronale reprezentative la nivel national.

Art. 46. - (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se întrunesc trimestrial sau, în mod exceptional, la cererea directorilor.

(2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei stabilite, aducându-se la cunostintă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 47. - Dispozitiile art. 13, 14 si art. 16 alin. (1), precum si ale art. 37 se aplică în mod corespunzător si membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale.

Art. 48. - (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal, următoarele atributii:

A. consiliază directorii în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) elaborarea strategiei regionale de formare profesională a adultilor, corelată cu cerintele pietei muncii din regiunea pe care o deservesc;

b) adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesională si indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuti în contractele de performantă;

B. analizează:

a) executia bugetară lunară si situatia financiară trimestrială;

b) raportul anual de activitate, situatia financiară anuală si executia bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) proiectul planului anual de formare profesională;

b) fundamentarea bugetului;

D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(2) Alte atributii ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu

 

Art. 49. - Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor si programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administratie, formarea si perfectionarea personalului Agentiei Nationale, precum si ale personalului din unitătile aflate în subordine.

Art. 50. - (1) Conducerea Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu se exercită de un director executiv.

(2) Conducerea activitătii financiar-contabile este asigurată de un director executiv adjunct.

Art. 51. - Dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător si directorului executiv si, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu.

Art. 52. - Atributiile directorului executiv si, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu, precum si înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu si se prevăd în fisa postului.

Art. 53. - (1) Directorul executiv al Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(2) Directorul executiv poate delega o parte din atributii înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.

 


CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 54. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

(2) Agentia Natională va elabora statutul propriu**) si îl va supune spre aprobare Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 55. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 1 alin. (1);

b) orice alte dispozitii contrare.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/2006 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:

- art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă:

„Art. II. - Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, modificările ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă în structura bugetului asigurărilor pentru somaj aprobat pe anul 2006, precum si în anexele la acesta, cu încadrarea în cheltuielile de personal si în numărul maxim de posturi.";

- art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională:

„Art. II. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, personalul încadrat la Directia protectia drepturilor cetătenilor români care lucrează în străinătate si la Directia evidentă si monitorizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse***) se preia de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, institutie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse***), trece în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă si cele două directii preluate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse***) se reorganizează.

(4) Până la reorganizarea structurilor preluate, personalul prevăzut la alin. (1) si (2) îsi mentine drepturile salariale.

(5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va modifica în mod corespunzător statutul propriu si îl va supune spre aprobare Guvernului.

Art. III. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor***) să introducă, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările care se impun în volumul si în structura bugetului de stat, a bugetului asigurărilor pentru somaj, a bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse***), precum si în anexele la acesta."


*) Legea nr. 202/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

***) Conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, denumirea „Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse" s-a înlocuit cu denumirea „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale", iar denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor" cu denumirea „Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, si cu denumirea „Ministerul Finantelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finante.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.