MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 445/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 445            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 29 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

241. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

1.065. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

243. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

1.067. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

244. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

1.068. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

245. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

1.069. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 743 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.626. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Membrii titulari si corespondenti sunt cetăteni români alesi pe viată dintre personalitătile prevăzute la alin. (2). Numărul maxim de membri titulari si corespondenti este de 250, din care 150 sunt membri titulari. Membrii fondatori ai AOSR sunt membri titulari de drept ai Academiei. Numărul de membri de onoare, rezidenti în tară, este de maximum 40.”

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizatie lunară brută de 2.000 lei, iar membrii corespondenti primesc o indemnizatie lunară brută de 1.400 lei, dacă acestia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizatii academice. Membrii de onoare primesc o indemnizatie lunară brută de 1.000 lei.”

3. La articolul 9, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pentru buna desfăsurare a activitătii AOSR, în subordinea acesteia se organizează sectii stiintifice de specialitate si filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.

(4) Filiala este condusă de un presedinte, membru titular al AOSR, remunerat, ales prin vot de adunarea generală a membrilor filialei. Mandatul presedintelui este de 4 ani, putând fi reales. Numărul mandatelor nu este limitat.”

4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Membrii prezidiului AOSR au functia de bază în cadrul AOSR. în perioada mandatului lor nu pot exercita functii de conducere în afara AOSR.”

5. La articolul 20, alineatele (2) si (22) vor avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile proprii ale AOSR provin din: donatii, sponsorizări, taxe, chirii, publicatii, studii, prestatii editoriale, consultatii stiintifice, studii pentru avize, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile si imobile din patrimoniul propriu, precum si din alte activităti realizate.

(22) Activitatea institutelor si a centrelor de cercetare stiintifică din cadrul AOSR se organizează ca activitate finantatăintegral din venituri proprii si este supusă legislatiei privind finantele publice. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activităti finantate integral din veniturile proprii se aprobă odată cu bugetul AOSR.”

6. La articolul 20, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

„(25) Fondurile necesare pentru plata indemnizatiilor si drepturilor salariale se alocă de la bugetul de stat si se plătesc beneficiarilor lunar, prin bugetul AOSR.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 241.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.065.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Începând cu data de 1 iulie 2010, competentele informatice ale R.N.E.P. se organizează pe un singur nivel, nivelul central. Începând cu această dată, serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor vor efectua activitătile de actualizare si verificare direct pe componenta informatică constituită la nivel central.”

2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se întelege si cartea electronică de identitate.”

3. La articolul 18 alineatul (1), litera h) se abrogă.

4. La articolul 18, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia să solicite serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor eliberarea unei noi cărti de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).”

5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.”

6. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Pe actul de identitate se fac mentiuni numai de lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor si în situatiile prevăzute de art. 13 alin. (8), de lucrătorii Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, referitoare la stabilirea resedintei.”

7. La articolul 27 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu

modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenta si eliberarea actelor de stare civilă, a cărtilor de identitate, a cărtilor electronice de identitate si a cărtilor de alegător, cât si desfăsurarea activitătilor de primire a cererilor si de eliberare a pasapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghiseu unic.”

2. La articolul 5, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) actualizează Registrul national de evidentă a persoanelor cu datele de identificare si adresele cetătenilor care au domiciliul în raza de competentă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;”.

3. La articolul 5, litera g) se abrogă.

4. La articolul 7, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) actualizează Registrul national de evidentă a persoanelor;”.

5. La articolul 7, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) coordonează si controlează modul de gestionare si de întocmire a registrelor de stare civilă;”.

6. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.

7. La articolul 231, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 231. - (1) Pentru asigurarea compatibilitătii hardware si software a sistemelor informatice si de comunicatii pentru emiterea cărtilor de identitate si a cărtilor de alegător, echipamentele necesare preluării imaginii cetătenilor care solicită cărti de identitate, precum si cele necesare actualizării Registrului national de evidentă a persoanelor se achizitionează de serviciile publice comunitare, în baza specificatiilor tehnice elaborate de Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.”

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă depune o cerere la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocatială.”

2. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) După înscrierea mentiunii corespunzătoare în actul de nastere, serviciul public transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si directiei generale a finantelor publice judetene sau, după caz, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului.”

Art. IV. - (1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe măsura asigurării comunicatiilor de date dintre serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor si baza de date judeteană de evidentă a persoanelor, componentele informatice ale Registrului national de evidentă a persoanelor prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare, se organizează pe două niveluri: nivelul central si nivelul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, moment de la care serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor efectuează activitătile de actualizare si verificare direct pe componenta informatică constituită la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) De la data asigurării comunicatiilor de date dintre serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor si baza de date judeteană de evidentă a persoanelor, referirea la Registrul local de evidentă a persoanei din cuprinsul art. 5 lit. e) si al art. 231 alin. (1) dinOrdonanta Guvernului nr. 84/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare, se consideră a fi făcută la Registrul judetean de evidentă a persoanei.

Art. V. - Dispozitiile art. II pct. 2, 4 si 7 intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 243.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.067.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea

continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de

permanentă”

2. Articolul unic se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

«1. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Continuitatea asistentei medicale primare este asigurată prin centrele de permanentă de medici de familie, medici de medicină generală si asistenti medicali care îsi exercită profesia în conditiile legii.

(2) Medicii prevăzuti la alin. (1), aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, asigură continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanentă.

(3) Activitatea medicului se desfăsoară, de regulă, la sediul centrului de permanentă.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), medicul se poate deplasa la urgente majore pe raza localitătii unde se găseste situat centrul de permanentă.

(5) Prin centrele de permanentă organizate în conditiile legii se acordă serviciile medicale prevăzute în normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă.

(6) Serviciile medicale prevăzute la alin. (5) se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat al acestora.”

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Centrele de permanentă functionează cu un număr de minimum 7 posturi de medic si, după caz, cu minimum 7 posturi de asistent medical. Criteriile de organizare a activitătii centrelor, precum si alte aspecte privind functionarea acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor si a institutiilor cu retea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 244.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.068.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a

Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 martie 2009, cu următoarea modificare:

„ - La articolul unic, punctul 4 se abrogă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 23 iunie 2009. Nr. 245.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2009

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.069.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 743

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b)

din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Chivari în Dosarul nr. 331/296/2008 al Tribunalului Satu Mare - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea nr. 223/Ap din 27 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 331/296/2008, Tribunalul Satu Mare - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Chivari în dosarul cu numărul de mai sus având ca obiect apelurile declarate împotriva unei sentinte penale prin care inculpatul a fost achitat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală încalcă dispozitiile constitutionale referitoare ia folosirea căilor de atac si dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală consacrat de art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si de art. 14 paragraful 5 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, întrucât modificarea Codului de procedură penală prin Legea nr. 356/2006 a eliminat dintre cazurile pentru care instanta de apel poate dispune desfiintarea sentintei primei instante cu trimitere spre rejudecare situatia în care „prin hotărâre nu a fost rezolvat fondul cauzei”. În consecintă, actuala reglementare conferă instantei de apel posibilitatea de a condamna un inculpat care a fost achitat în primă instantă.

Tribunalul Satu Mare - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât dispozitiile art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, într-adevăr, împiedică instanta de apel ca, admitând apelul, să trimită cauza spre rejudecare instantei de fond, desi judecarea s-a făcut fără o cercetare judecătorească temeinică, în conditiile în care motivele de recurs sunt limitativ prevăzute de lege. Consideră că, astfel, textul de lege criticat încalcă dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală, precum si dreptul la apărare al condamnatului, motiv pentru care propune revenirea la forma anterioară modificării aduse prin art. I. pct. 174 din Legea nr. 356/2006.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală sunt constitutionale, întrucât nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei, făcând trimitere si la Decizia Curtii Constitutionale nr. 239/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, modificate prin art. I. pct. 174 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Instanta, judecând apelul, pronuntă una dintre următoarele solutii: [...]

2. admite apelul si: [...] b) desfiintează sentinta primei instante si dispune rejudecarea de către instanta a cărei hotărâre a fost desfiintată, pentru motivul că judecarea cauzei la acea instantă a avut loc în lipsa unei părti nelegal citate sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta si de a înstiinta instanta despre această imposibilitate. Rejudecarea de către instanta a cărei hotărâre a fost desfiintată se dispune si atunci când există vreunul dintre cazurile de nulitate prevăzute în art. 197 alin. 2, cu exceptia cazului de necompetentă, când se dispune rejudecarea de către instanta competentă.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac, precum si ale art. 11 privind raportul dintre dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la preeminenta tratatelor internationale privind drepturile omului raportate la dispozitiile art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 14 paragraful 5 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, dispozitii referitoare la dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că în realitate autorul exceptiei doreste completarea dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, în sensul ca, pe lângă motivele prevăzute de textul de lege criticat pentru care instanta de apel poate dispune desfiintarea sentintei primei instante cu trimiterea cauzei spre rejudecare, să existe încă un motiv, si anume atunci când fondul cauzei nu a fost corect solutionat. O asemenea solicitare excedează însă competentei Curtii Constitutionale, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Chivari în Dosarul nr. 331/296/2008 al Tribunalului Satu Mare - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului

 

Având în vedere dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile Regulamentului (CEE) nr. 648/2005 al Consiliului de modificare si completare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si ale Regulamentului (CEE) nr. 1.875/2006 al Comisiei de modificare si completare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar,

în vederea punerii în aplicare a cerintelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autoritătile vamale, privind mărfurile care ies de pe teritoriul vamal al Comunitătii,

în scopul aplicării controalelor bazate pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce priveste siguranta si securitatea Comunitătii,

tinând seama de necesitatea ca operatorii economici să pună la dispozitia autoritătii vamale informatii înainte de iesirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitătii, cu exceptia acelora care tranzitează, fără întrerupere, acest teritoriu pe calea aerului sau pe cale maritimă,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepresedintelui Autoritătii Nationale de Administrare Fiscală nr. 6.632/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 29 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 1.626.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de utilizare a Sistemului de control al exportului

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de export prin utilizarea Sistemului de control al exportului.

Art. 2. - Sistemul de control al exportului este un sistem bazat pe o aplicatie informatică, denumită în continuare aplicatia ECS-RO, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.

Art. 3. - Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului se aplică tuturor mărfurilor destinate a părăsi teritoriul vamal al Comunitătii, fie pe baza unei declaratii vamale, fie, când iesirea din Comunitate nu este reglementată de o declaratie vamală, pe baza unei declaratii sumare de iesire.

Art. 4. - În sensul prezentelor norme tehnice, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) DEE - Document Electronic de Export: declaratie vamală de export sub formă electronică, întocmită în aplicatia ECS-RO, care contine elementele de securitate si sigurantă prevăzute de anexa nr. 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

b) EAD - Export Accompanying Document - document de însotire al exportului: document tipărit din aplicatia ECS-RO care însoteste mărfurile de la biroul vamal de export la biroul vamal de iesire, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 45g la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, ce contine elementele de securitate si sigurantă prevăzute de anexa nr. 30a la acelasi regulament;

c) ELOI - Export List of Items - listă de articole la export: document tipărit din aplicatia ECS-RO, care însoteste mărfurile de la biroul vamal de export la biroul vamal de iesire, întocmit conform prevederilor art. 796a alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar si modelului prevăzut în anexa nr. 45h la acelasi regulament;

d) LRN - Local Reference Number - număr de referintă local: numărul acordat de operatorul economic declaratiei vamale sau sumare în vederea identificării în aplicatia ECS-RO;

e) MRN - Movement Reference Number - număr de referintă al declaratiei vamale sau sumare: număr unic de înregistrare al declaratiei vamale sau sumare alocat de aplicatia ECS-RO;

f) AER - Anticipated Export Record - înregistrare anticipată a exportului: mesaj electronic care contine informatii extrase din DEE, generat automat de aplicatia ECS-RO la acordarea liberului de vamă la export, ce se transmite de la biroul vamal de export la biroul vamal de iesire;

g) SSD - Safety and Security Document - document de securitate si sigurantă: document întocmit conform prevederilor art. 787 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar si modelului prevăzut în anexa nr. 45i la acelasi regulament;

h) SSLOI - Safety and Security List of Items - listă de articole de securitate si sigurantă: document întocmit conform art. 787 alin. (2) lit. a)din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar si modelului prevăzut în anexa nr. 45j la acelasi regulament;

i) EXS - Exit Summary Declaration - declaratie sumară de iesire: document întocmit conform art. 842a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar si anexei nr. 30a la acelasi regulament.

Art. 5. - (1) Următoarele categorii de mărfuri se declară în aplicatia ECS-RO, dar nu fac obiectul prevederilor referitoare la schimbul de date privind exportul, efectuat între autoritătile vamale cu ajutorul tehnologiilor informatiei si retelelor informatice din partea II „Destinatia vamală”, titlul IV „Dispozitii de aplicare referitoare la export”, cap. 3 „Schimbul de date privind exportul, efectuat între autoritătile vamale cu ajutorul tehnologiilor informatiei si a retelelor informatice” din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar:

a) mărfurile preluate într-un contract de transport unic, care asigură iesirea acestora de pe teritoriul vamal comunitar, de către societătile de cale ferată, serviciile postale, companiile aeriene sau maritime, cu respectarea conditiilor stabilite la art. 793 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

b) mărfurile ce fac obiectul politicii agricole comune, a căror expediere implică întocmirea exemplarului de control T5;

c) mărfurile destinate exportului, ce tranzitează teritoriul vamal al Comunitătii pe baza unui document T1, T2 sau a unui carnet TIR/ATA;

d) energia electrică si mărfurile transportate prin conducte;

e) mărfurile a căror valoare nu depăseste 3.000 euro si pentru care declaratia vamală de export se depune la biroul vamal de iesire;

f) produsele accizabile declarate pentru export si expediate pe baza documentului administrativ de însotire.

(2) Mărfurilor mentionate la alin. (1) li se aplică numai formalitătile vamale prevăzute a fi efectuate la biroul vamal de export. Biroul vamal de export competent încheie ulterior operatiunea de export, în procedură manuală, pe baza documentelor justificative care confirmă că mărfurile în cauză au părăsit teritoriul vamal comunitar.

 

TITLUL II

Declararea mărfurilor utilizând declaratia vamală de export sub formă electronică

CAPITOLUL I

Formalităti la biroul vamal de export

 

A. Întocmirea declaratiei vamale de export

Art. 6. - Declararea mărfurilor pentru export se realizează prin completarea de către declarant/reprezentant, în aplicatia ECS-RO, a DEE, potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 212, 213 si 222-224 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. DEE contine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de declarant/reprezentant.

Art. 7. - După completare, DEE se transmite prin intermediul aplicatiei ECS-RO către biroul vamal de export competent. Transmiterea DEE către biroul vamal de export se face în conditiile prevăzute de art. 199, 592b, 592c si 592d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 8. - (1) După transmiterea DEE, declarantul/ reprezentantul depune la biroul vamal de export competent documentele însotitoare, conform art. 221 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însotite de un document tipărit după forma DEE din aplicatia ECS-RO, semnat de către declarant/reprezentant.

B. Acceptarea declaratiei vamale de export

Art. 9. - Lucrătorul vamal identifică DEE în aplicatia ECS-RO pe baza LRN-ului si verifică corectitudinea datelor înscrise în acest document.

Art. 10. - (1) În cazul în care respectă dispozitiile stabilite la art. 62 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, declaratia este acceptată, acesteia atribuindu-i-se MRN-ul în mod automat de către aplicatia ECS-RO.

(2) În situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) si f), MRN-ul se înscrie în documentele respective.

(3) Dacă declaratia nu este acceptată, biroul vamal de export comunică prin intermediul aplicatiei ECS-RO declarantului/ reprezentantului motivele neacceptării.

C. Rectificarea declaratiei vamale de export

Art. 11. - Declarantul/reprezentantul poate solicita rectificarea uneia sau mai multor date din declaratie, după ce aceasta a fost acceptată de biroul vamal de export, în conditiile prevăzute de art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 12. - Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicatiei ECS-RO la biroul vamal de export.

Art. 13. - (1) Dacă biroul vamal de export acceptă cererea de rectificare, declarantul/reprezentantul procedează la modificarea DEE conform datelor solicitate în cerere. Declaratia rectificată păstrează MRN-ul si data acceptării declaratiei initiale.

(2) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător si în cazul DEE rectificate.


Art. 14. - În cazul în care biroul vamal de export respinge cererea, acesta comunică prin intermediul aplicatiei ECS-RO declarantului/reprezentantului motivele respingerii.

D. Invalidarea declaratiei vamale de export

Art. 15. - (1) Declarantul/reprezentantul poate solicita invalidarea declaratiei, după ce aceasta a fost acceptată de biroul vamal, în conditiile prevăzute de art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si de art. 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(2) Cererea de invalidare se transmite prin intermediul aplicatiei ECS-RO la biroul vamal de export.

Art. 16. - În cazul în care biroul vamal de export respinge cererea, acesta comunică prin intermediul aplicatiei ECS-RO declarantului/reprezentantului motivele respingerii.

E. Decizia de control

Art. 17. - În situatia în care, în urma efectuării analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de export, biroul vamal de export ia decizia de a nu controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, această decizie este mentionată în DEE prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A2” cu semnificatia „Considerat satisfăcător”, mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Art. 18. - Dacă biroul vamal ia decizia de a controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, declaratia este trecută în starea „Sub control”. în acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. 240 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

F. Efectuarea controlului

Art. 19. - În situatia prevăzută la art. 18 controlul se desfăsoară pe baza informatiilor cuprinse în DEE si a documentelor însotitoare, cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar precum si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 20. - Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepante între datele înscrise în DEE, documentele însotitoare si mărfurile examinate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEE prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „Al” cu semnificatia „Satisfăcător”.

Art. 21. - (1) În situatia în care se constată discrepante minore între datele înscrise în DEE, documentele însotitoare si mărfurile examinate, acestea sunt comunicate prin intermediul aplicatiei ECS-RO declarantului/reprezentantului, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

(2) Biroul vamal poate efectua modificări asupra datelor cuprinse în declaratie numai cu acceptul declarantului/reprezentantului, în acest caz mărfurile urmând să primească liber de vamă.

(3) Dacă modificările nu sunt acceptate de declarant/reprezentant sau la expirarea termenului acordat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă cu respectarea prevederilor art. 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 22. - Când în urma controlului biroul vamal de export constată discrepante majore între datele declarate si cele constatate, acestea sunt transmise informatic declarantului/reprezentatului prin înscrierea în DEE, în câmpul „Rezultatul controlului”, a codului „B1” cu semnificatia „Nesatisfăcător”.

Art. 23. - Biroul vamal de export decide dacă discrepantele constatate între datele înscrise în DEE, documentele anexate si mărfurile examinate se consideră minore sau majore.

Art. 24. - Înainte de acordarea liberului de vamă lucrătorul vamal aplică, dacă este cazul, sigilii.

G. Liberul de vamă

Art. 25. - (1) Liberul de vamă se acordă conform dispozitiilor stabilite la art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si ale art. 248-250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(2) Lucrătorul vamal tipăreste EAD si, după caz, ELOI, pe care le înmânează declarantului/reprezentantului, conform prevederilor art. 796a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 26. - (1) Biroul vamal de export comunică informatic declarantului/reprezentantului că mărfurile au părăsit teritoriul vamal comunitar, după primirea mesajului „Rezultatele iesirii” de la biroul vamal de iesire. Forma comunicării este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

(2) La solicitarea declarantului/reprezentantului, biroul vamal de export certifică comunicarea prevăzută la alin. (1) prin aplicarea stampilei si a semnăturii.

 

CAPITOLUL II

Procedura de vămuire la domiciliu

 

A. Întocmirea si acceptarea declaratiei vamale de export

Art. 27. - Prevederile art. 6 si 7 se aplică în mod corespunzător.

Art. 28. - Acceptarea declaratiei se materializează prin alocarea de către aplicatia ECS-RO a MRN-ului.

Art. 29. - Termenul de interventie prevăzut în autorizatia pentru utilizarea procedurii simplificate de vămuire începe să curgă din momentul obtinerii MRN-ului.

B. Rectificarea declaratiei vamale de export

Art. 30. - Prevederile art. 11-14 se aplică în mod corespunzător.

Art. 31. - În cazul în care cererea de rectificare a declaratiei de export este acceptată, curgerea termenului mentionat la art. 29 se reinitializează.

C. Invalidarea declaratiei vamale de export

Art. 32. - Prevederile art. 15-16 se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control

Art. 33. - În cadrul termenului de interventie mentionat la art. 29, ca urmare a analizei de risc bazate pe informatiile gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de export, biroul vamal de export ia decizia de a controla sau nu documentele si/sau mărfurile. Din momentul comunicării deciziei de control curgerea termenului mentionat la art. 29 se opreste, iar lucrătorul vamal are obligatia să se prezinte la locatia autorizată a mărfurilor în cadrul termenului de interventie.

Art. 34. - Prevederile art. 18 se aplică în mod corespunzător.

E. Efectuarea controlului

Art. 35. - Controlul documentar si/sau fizic se efectuează în locatia autorizată a mărfurilor.

Art. 36. - Prevederile art. 19-24 se aplică în mod corespunzător.


F. Liberul de vamă

Art. 37. - (1) La expirarea termenului prevăzut la art. 29, aplicatia ECS-RO acordă în mod automat liberul de vamă.

(2) Declarantul/reprezentantul tipăreste EAD-ul si, după caz, ELOI.

Art. 38. - În cazul efectuării controlului, dispozitiile art. 25 si 26 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Formalităti la biroul vamal de iesire

 

A. Prezentarea mărfurilor la biroul vamal de iesire si identificarea operatiunii de export

Art. 39. - Sosirea mărfurilor la biroul vamal de iesire este notificată de către persoana care prezintă mărfurile, prin transmiterea EAD-ului si, după caz, ELOI sau prin intermediul aplicatiei ECS-RO.

Art. 40. - Lucrătorul vamal identifică AER aferent operatiunii de export în aplicatia ECS-RO pe baza MRN-ului înscris în EAD sau în notificarea de sosire.

B. Decizia de control

Art. 41. - Dacă, în urma efectuării analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a unor alte elemente privind operatiunea de export, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, această decizie se mentionează în AER prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A2” cu semnificatia „Considerat satisfăcător”.

Art. 42. - În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a efectua controlul mărfurilor prezentate, acesta mentionează în AER tipul de control ce urmează a fi efectuat.

C. Efectuarea controlului si iesirea mărfurilor de pe teritoriul vamal comunitar

Art. 43. - Controlul operatiunii de export se realizează cu respectarea prevederilor art. 793a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. Controlul include verificarea integritătii sigiliilor, dacă acestea au fost aplicate la biroul vamal de export.

Art. 44. - (1) Dacă în urma controlului nu se constată discrepante, lucrătorul vamal mentionează acest rezultat în AER prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A1” cu semnificatia „Satisfăcător”.

(2) Biroul vamal de iesire supraveghează iesirea fizică a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitătii si transmite mesajul ce contine codul rezultatului controlului la biroul vamal de export, în termenul prevăzut la art. 796d alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 45. - (1) În cazul în care, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepante minore între datele declarate si cele constatate, acestea sunt mentionate în AER prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A4” cu semnificatia „Discrepante minore”.

(2) Prin discrepante minore se întelege, în principal, orice eroare materială care nu afectează operatiunea de export în cauză.

(3) Discrepantă minoră este considerat si deficitul de mărfuri, la care face referire art. 793a alin. (5) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(4) Art. 44 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 46. - (1) Când, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepante majore, acestea sunt mentionate în AER prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „B1” cu semnificatia „Nesatisfăcător”. În acest caz biroul vamal interzice iesirea mărfurilor de pe teritoriul comunitar.

(2) Prin discrepante majore se întelege orice eroare care nu poate fi corectată, respectiv neconcordante în ceea ce priveste felul mărfurilor declarate si cele constatate, la care face referire art. 793a alin. (5) al treilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(3) Discrepantă majoră este considerat si excedentul de mărfuri, la care face referire art. 793a alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. Totusi, în situatia în care pentru cantitatea constatată în plus, declarantul/reprezentantul depune o declaratie vamală de export la biroul vamal de iesire, discrepanta în cauză se consideră minoră. Prevederile art. 45 alin. (1) si (4) se aplică în mod corespunzător.

D. Operatiunea de rerutare

Art. 47. - Prin rerutare se întelege redirectionarea AER-ului de la biroul vamal de iesire declarat către biroul vamal de iesire unde mărfurile sunt prezentate efectiv.

Art. 48. - (1) Cererea de rerutare pentru operatiunea identificată prin MRN-ul înscris în EAD se transmite, prin intermediul aplicatiei ECS-RO, de către biroul vamal de iesire unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de export.

(2) După realizarea rerutării, biroul vamal de iesire unde sunt prezentate mărfurile procedează la efectuarea formalitătilor de iesire descrise în prezentul capitol.

(3) În situatia în care biroul vamal de iesire unde sunt prezentate mărfurile nu receptionează prin intermediul aplicatiei ECS-RO un mesaj care cuprinde informatiile referitoare la operatiune, acesta înregistrează operatiunea în evidente si permite iesirea mărfurilor de pe teritoriul comunitar. Formalitătile de iesire descrise în prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise pe copia EAD care se retine de către biroul vamal si, ulterior, când este posibil, în AER.

(4) În cazul în care biroul vamal de iesire are suspiciuni cu privire la concordanta datelor înscrise în EAD-ul prezentat si cele din AER-ul aferent operatiunii de export respective, acesta ia legătura cu structura Help-Desk ECS din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 49. - Prevederile art. 48 se aplică si în situatia în care AER-ul aferent operatiunii de export nu este identificat în aplicatia ECS-RO de către biroul vamal de iesire mentionat în EAD.

Art. 50. - În situatiile prevăzute de art. 793 alin. (2) lit. b), art. 793b alin. (1) si (2), precum si art. 793c alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, biroul vamal unde se initiază operatiunile respective îndeplineste si procedura de rerutare prevăzută la art. 48.


 

TITLUL III

Depozitarea mărfurilor înainte de iesirea de pe teritoriul Comunitătii

 

CAPITOLUL I

Conditii de depozitare

 

Art. 51. - (1) În cazul în care mărfurile pentru care s-a acordat liber de vamă pentru export nu părăsesc imediat teritoriul Comunitătii, acestea sunt depozitate înainte de iesire, sub supraveghere vamală, în depozite înregistrate de autoritatea vamală.

(2) Înregistrarea de către autoritatea vamală a depozitelor prevăzute la alin. (1) se face conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

Art. 52. - Depozitarea înainte de iesire poate avea loc numai în raza de competentă teritorială a biroului vamal de iesire.

 

CAPITOLUL II

Introducerea mărfurilor în depozit

 

Art. 53. - Introducerea mărfurilor în depozit este notificată biroului vamal de iesire de către titularul depozitului prin intermediul aplicatiei ECS-RO sau prin transmiterea EAD-ului si, după caz, ELOI, cu respectarea prevederilor art. 796c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 54. - (1) Lucrătorul vamal identifică AER-ul aferent operatiunii de export în aplicatia ECS-RO, pe baza MRN-ului înscris în notificarea de sosire.

(2) Prevederile art. 43-46 se aplică în mod corespunzător.

(3) În situatia în care AER-ul aferent operatiunii de export nu este identificat în aplicatia ECS-RO, biroul vamal de iesire aplică procedura prevăzută la art. 48.

 

CAPITOLUL III

Iesirea mărfurilor din depozit

 

Art. 55. - Iesirea mărfurilor din depozit este notificată biroului vamal de iesire de către titularul depozitului prin intermediul aplicatiei ECS-RO, prin transmiterea manifestului electronic care contine MRN-urile declaratiilor de export, precum si date referitoare la mărfurile ce fac obiectul acestor declaratii.

Art. 56. - (1) Acceptarea manifestului electronic de către lucrătorul vamal are loc după încărcarea mărfurilor pe mijlocul de transport, pe baza permisului vamal de încărcare. Lucrătorul vamal înscrie în manifestul electronic datele de identificare ale permisului vamal si invers.

(2) În cazul în care datele din manifestul electronic nu corespund cu cele din permisul vamal de încărcare, biroul vamal de iesire nu acceptă manifestul electronic, comunică titularului depozitului motivul neacceptării si solicită depunerea unui nou manifest care să concorde cu datele din permisul vamal de încărcare.

Art. 57. - Prevederile art. 796d alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar sunt aplicabile si în cazul iesirii mărfurilor din depozit.

 

TITLUL IV

Declararea mărfurilor utilizând declaratia sumară de iesire

 

A. Întocmirea declaratiei sumare de iesire

Art. 58. - (1) Declaratia sumară de iesire se depune la biroul vamal de iesire în conditiile art. 182c alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 ai Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, ale art. 841a, 842a, art. 842b alin. (1) si (2) si art. 842c-842e din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, precum si ale art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 273/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar si de derogare de la unele dispozitii ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Declararea mărfurilor utilizând declaratia sumară de iesire se realizează prin completarea acesteia în aplicatia ECS-RO de către una dintre persoanele prevăzute la art. 182d din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar. EXS contine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de declarant/ reprezentant.

Art. 59. - După completare, EXS se transmite prin intermediul aplicatiei ECS-RO la biroul vamal de iesire. Transmiterea EXS la biroul vamal de iesire se face în conditiile prevăzute de art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 60. - În cazul mărfurilor reexportate aflate în situatia prevăzută la art. 841a lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, depozitarea lor în vederea transbordării pentru o perioadă mai mare de 14 zile de la data la care acestea au fost prezentate biroului vamal determină obligatia depunerii declaratiei sumare de iesire.

B. Acceptarea declaratiei sumare de iesire

Art. 61. - (1) Acceptarea EXS se materializează prin alocarea de către aplicatia ECS-RO a MRN-ului, care este comunicat persoanei interesate.

(2) În cazul în care EXS nu este acceptată, persoana interesată este notificată în mod corespunzător.

C. Rectificarea declaratiei sumare de iesire

Art. 62. - (1) Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicatiei ECS-RO la biroul vamal de iesire.

(2) Cererea de rectificare nu poate avea ca obiect rectificări privind denumirea persoanei care a depus declaratia sumară de iesire sau a biroului vamal de iesire. În aceste situatii este necesară depunerea unei alte declaratii sumare de iesire.

D. Invalidarea declaratiei sumare de iesire

Art. 63. - Invalidarea declaratiei sumare de iesire se poate face în conditiile art. 842f din Regulamentul (CEE)nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

E. Prezentarea mărfurilor la biroul vamal de iesire si identificarea declaratiei sumare de iesire

Art. 64. - (1) Sosirea mărfurilor la biroul vamal de iesire este notificată de către persoana care prezintă mărfurile, prin transmiterea EXS.

(2) În situatia depozitării mărfurilor înainte de iesire se aplică în mod corespunzător prevederile art. 53.


Art. 65. - Lucrătorul vamal identifică EXS în aplicatia ECS-RO pe baza MRN-ului înscris în notificarea de sosire.

F. Decizia de control

Art. 66. - Dacă în urma efectuării analizei de risc, pe baza informatiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a altor elemente privind mărfurile destinate să fie scoase de pe teritoriul vamal al Comunitătii, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, această decizie se mentionează în EXS, prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A2” cu semnificatia „Considerat satisfăcător”. Biroul vamal de iesire supraveghează iesirea fizică a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitătii.

Art. 67. - În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, acesta mentionează în EXS tipul de control ce urmează a fi efectuat.

G. Efectuarea controlului si iesirea mărfurilor de pe teritoriul vamal comunitar

Art. 68. - Controlul documentelor însotitoare si/sau mărfurilor declarate se face pe baza informatiilor cuprinse în EXS si în documentele însotitoare.

Art. 69. - Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepante între datele înscrise în EXS, documentele însotitoare si/sau mărfurile examinate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în EXS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A1” cu semnificatia „Satisfăcător”.

Art. 70. - (1) În cazul în care, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepante minore între datele declarate si cele constatate, acestea sunt mentionate în EXS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A4” cu semnificatia „Discrepante minore”. Biroul vamal de iesire supraveghează iesirea fizică a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitătii.

(2) Prevederile art. 45 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 71. - (1) Când în urma controlului lucrătorul vamal constată discrepante majore între datele declarate si cele constatate, acestea sunt transmise prin intermediul aplicatiei ECS-RO declarantului/reprezentatului prin înscrierea în EXS în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „B1” cu semnificatia „Nesatisfăcător”. În acest caz, biroul vamal interzice iesirea mărfurilor de pe teritoriul vamal comunitar.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 72. - Prevederile art. 51-57, referitoare la depozitarea mărfurilor înainte de iesirea de pe teritoriul Comunitătii, se aplică în mod corespunzător si mărfurilor acoperite de o declaratie sumară de iesire.

 

TITLUL V

Procedura alternativă de declarare a mărfurilor la export utilizând declaratia vamală de export

 

CAPITOLUL I

Procedura alternativă la biroul vamal de export

 

Art. 73. - Procedura alternativă de declarare a mărfurilor la export se aplică în conditiile prevăzute de art. 182b alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, precum si de art. 592b alin. (2) si art. 787 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3), (5) si (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 74. - (1) Utilizarea procedurii alternative se aprobă de biroul vamal de export. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal de export se asigură că orice declaratie de export introdusă în aplicatia ECS-RO, care nu a fost procesată datorită nefunctionării aplicatiei, se anulează.

(2) Declarantul/reprezentantul este obligat să informeze biroul vamal de export în legătură cu orice operatiune de export, înregistrată în aplicatia ECS-RO si care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare s-a trecut la utilizarea procedurii alternative.

Art. 75. - În cazul utilizării procedurii alternative, completarea si procesarea declaratiei vamale de export se face cu respectarea prevederilor normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Autoritătii Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 792 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 76. - Utilizarea procedurii alternative se identifică prin aplicarea cu cerneală rosie a stampilei „Procedură alternativă ECS” în caseta A din declaratia vamală de export. Modelul stampilei este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

Art. 77. - (1) La acceptarea declaratiei vamale, lucrătorul vamal înscrie numărul de înregistrare al declaratiei pe SSD si, după caz, SSLOI prevăzute la art. 787 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(2) SSD si, după caz, SSLOI sunt retinute de biroul vamal de export, însotind declaratia vamală la biroul vamal de iesire.

 

CAPITOLUL II

Procedura alternativă la biroul vamal de iesire

 

Art. 78. - (1) În cazul prezentării la un birou vamal de iesire, care lucrează în procedură alternativă, a mărfurilor ce au fost declarate pentru export utilizând Sistemul de control al exportului, biroul vamal de iesire înregistrează operatiunea în evidente pe baza EAD-ului si permite iesirea mărfurilor de pe teritoriul comunitar. Formalitătile de iesire descrise la art. 43-46 se aplică în mod corespunzător, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind trecute pe copia EAD care se retine de către biroul vamal si ulterior, când este posibil, în AER, imediat după încetarea motivelor pentru care se aplică procedura alternativă.

(2) În cazul în care biroul vamal de iesire are suspiciuni cu privire la concordanta datelor înscrise în EAD-ul prezentat si cele din AER-ul aferent operatiunii de export respective, acesta ia legătura cu structura Help-Desk ECS din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 79. - În cazul prezentării la un birou vamal de iesire a mărfurilor ce au fost declarate pentru export utilizând procedura alternativă, biroul vamal de iesire înregistrează operatiunea în evidente si permite iesirea mărfurilor de pe teritoriul comunitar. Formalitătile de iesire prevăzute la art. 793, 793a, 793b si 793c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar se aplică în mod corespunzător.

 


TITLUL VI

Procedura de cercetare pentru controlul încheierii regimului de export

 

Art. 80. - Procedura de cercetare se initiază de către biroul de export competent, în conformitate cu prevederile art. 796da alin. (1) si (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, când acesta nu a primit de la biroul de iesire mesajul informatic ce contine codul rezultatului controlului, respectiv, în aplicatia ECS-RO, operatiunile de export nu se regăsesc în starea „Exportate” sau „Oprite”.

Art. 81. - (1) Pentru operatiunile de export care au biroul vamal de iesire situat într-un alt stat membru si care se regăsesc în aplicatia ECS-RO în starea „Mărfuri eliberate pentru export”, biroul de export verifică, pe baza MRN-ului alocat, existenta si starea în care se află operatiunea de export, pe site-ul Comisiei Europene http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ecshome?l_ang=RO

(2) În cazul operatiunilor de export aflate în starea „Eliberate pentru export”, biroul vamal de export comunică prin intermediul aplicatiei ECS-RO declarantului/reprezentantului că nu a primit mesajul „Rezultatele iesirii” si îi solicită să prezinte dovada încheierii regimului, conform art. 796da alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

(3) În cazul operatiunilor de export aflate în starea „Exportate/Oprite” sau „Rerutate”, biroul vamal de export comunică structurii Help-Desk ECS din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor MRN-urile operatiunilor pentru care nu a primit mesajul „Rezultatele iesirii”. În termen de 10 zile de la comunicarea MRN-urilor, structura Help-Desk ECS verifică cele semnalate de biroul de export, corectează mesajul ce contine codul rezultatului controlului la iesire si schimbă starea declaratiei în aplicatia ECS-RO, respectiv solicită autoritătii vamale care a efectuat rerutarea informatii cu privire la rezultatul controlului operatiunii de export. Biroul de export încheie procedura de cercetare la momentul la care respectiva operatiune de export figurează în aplicatia ECS-RO în starea „Exportate” sau „Oprite”.

Art. 82. - În cazul operatiunilor de export care au biroul vamal de iesire situat într-un alt stat membru si care nu pot fi identificate pe site-ul Comisiei Europene, respectiv starea operatiunilor de export este „MRN nerecunoscut de Europa”, biroul vamal de export comunică structurii Help-Desk ECS din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor MRN-urile operatiunilor pentru care nu a primit mesajul „Rezultatele iesirii” si îi solicită declarantului/reprezentantului, prin intermediul aplicatiei ECS-RO, să prezinte dovada încheierii regimului, conform art. 796da alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. În termen de 10 zile de la comunicarea MRN-urilor, structura Help-Desk ECS verifică cele semnalate de biroul de export, corectează si retransmite AER-ul la biroul vamal de iesire.

Art. 83. - În cazul operatiunilor de export având biroul vamal de iesire situat în România si care se regăsesc în aplicatia ECS-RO în starea „Mărfuri eliberate pentru export”, biroul vamal de export comunică, prin intermediul aplicatiei ECS-RO, declarantului/reprezentantului că nu a primit mesajul „Rezultatele iesirii” si îi solicită să prezinte dovada încheierii regimului, conform art. 796da alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 84. - În termen de 150 de zile de la data acordării liberului de vamă mărfurilor pentru export, biroul vamal de export:

a) verifică documentele prezentate de declarant/reprezentant si procedează la încheierea informatică a operatiunii de export, dacă s-a prezentat ca dovadă a încheierii regimului unul sau o combinatie a documentelor la care face referire art. 796da alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

b) invalidează declaratia vamală de export, în cazul neprezentării vreunei dovezi sau când dovezile prezentate în vederea încheierii regimului nu sunt conforme.

Art. 85. - Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal......................................

Data.................................................

 

NOTIFICARE DE EXPORT

 

Către

S.C.....................

 

Prin prezenta vă informăm că mărfurile aferente operatiunii/operatiunilor de export identificate prin MRN-urile nr. ................................................au părăsit teritoriul Comunitătii.

 

Seful biroului vamal,

........................................

Stampila biroului vamal


 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

INSTRUCTIUNI

de înregistrare a depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor înainte de iesirea acestora de pe teritoriul Comunitătii

 

Art. 1. - Înregistrarea depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor înainte de iesirea acestora de pe teritoriul Comunitătii se face de către biroul vamal de iesire în a cărui rază de competentă teritorială se află situat spatiul de depozitare.

Art. 2. - Birourile vamale de iesire înregistrează depozitele prevăzute la art. 1, apartinând operatorilor economici care îndeplinesc următoarele cerinte:

a) nu înregistrează debite fată de autoritatea vamală;

b) au organizate evidente care permit autoritătii vamale verificarea eficientă a operatiunilor vamale;

c) dispun de infrastructura informatică adecvată;

d) au incluse în obiectul de activitate operatiuni de depozitare;

e) detin echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării si prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum si personal specializat pentru efectuarea acestor operatiuni;

f) dispun de personal care urmează să exercite activităti legate de îndeplinirea formalitătilor vamale;

g) spatiul de depozitare detinut îndeplineste conditiile necesare păstrării mărfurilor aflate sub supraveghere vamala;

h) nu au săvârsit o încălcare gravă sau încălcări repetate ale reglementărilor vamale.

Art. 3. - (1) Înregistrarea depozitelor mentionată la art. 1 se efectuează pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.

(2) Cererea se depune, semnată si stampilată de către solicitant, la biroul vamal de iesire competent împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a societătii comerciale, în copie;

b) copia actului constitutiv al societătii comerciale, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal societatea comercială;

d) o declaratie-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instructiuni;

e) certificatul de atestare fiscală si certificatul de cazier fiscal, eliberate de autoritatea fiscală competentă;

f) documente care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 2 lit. e)-g).

Art. 4. - (1) Titularii autorizatiilor de comisionar în vamă care solicită înregistrarea depozitelor destinate depozitării mărfurilor înainte de iesirea acestora de pe teritoriul Comunitătii completează cererea de înregistrare prevăzută la art. 3 alin. (1) si depun numai documentul care atestă îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 2 lit. g).

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dacă solicitantul detine autorizatie de comisionar în vamă pentru spatiul de depozitare pentru care cere înregistrarea, se depune numai cererea de înregistrare prevăzută la art. 3 alin. (1).

Art. 5. - (1) În cazul în care conditiile legale sunt îndeplinite, biroul vamal înregistrează depozitul utilizând aplicatia informatică ECS-RO. Numărul de înregistrare al depozitului este de forma XXXXXXXXYY, unde:

a) XXXXXXXX reprezintă codul biroului vamal de iesire, format din 8 caractere alfanumerice; si

b) YY reprezintă codul locatiei depozitului, format din două caractere numerice.

(2) Codul de înregistrare atribuit depozitului de biroul vamal de iesire se comunică în scris solicitantului.

Art. 6. - Titularii depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor înainte de iesirea acestora de pe teritoriul Comunitătii au obligatia de a tineevidenta mărfurilor intrate/iesite în/din depozit.

Art. 7. - (1) Biroul vamal de iesire revocă înregistrarea depozitului în una dintre următoarele situatii:

a) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza înregistrării nu mai sunt îndeplinite;

b) înregistrarea s-a făcut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostintă sau trebuia să aibă cunostintă de acest fapt;

c) titularul solicită;

d) titularul depozitului a săvârsit o încălcare gravă sau încălcări repetate ale reglementărilor vamale.

(2) Revocarea înregistrării se realizează în baza deciziei sefului biroului vamal emitent si contine data de la care măsura intervine, precum si motivul emiterii acesteia.

(3) Decizia de revocare este comunicată de biroul vamal de iesire titularului.

 

ANEXA Nr. 1
la instructiuni

 

Nr......................din........................

Către

Biroul vamal...........................

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE

a depozitului/depozitelor utilizat/utilizate la depozitarea mărfurilor înainte de iesirea acestora de pe teritoriul Comunitătii

 

Societatea Comercială....................................., CUI ................., cu sediul în localitatea.........................., str............., judetul ..............., tara ................., codul postal............, e-mail ............................., telefon ...................................., fax ............................, solicităm autorizare pentru depozitarea temporară a mărfurilor la adresa/adresele spatiului/spatiilor de lucru de mai jos:

 

Numele locatiei

Adresă

E-mail

Telefon

Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidentele privind mărfurile depozitate sunt tinute la adresa...............................................................................................

Anexăm la prezenta următoarele documente:.....................................................................................................................

 

Numele si prenumele reprezentantului legal

............................................................

Semnătura si stampila

 


ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

DECLARATIE-ANGAJAMENT

Nr.............../data...............

 

Societatea Comercială................................., CUI........................, reprezentată legal prin......................................., având functia de.........................................., se angajează:

a) să respecte reglementările vamale si conditiile privind depozitarea mărfurilor înainte de iesirea acestora de pe teritoriul Comunitătii;

b) să tină o evidentă a operatiunilor de depozitare, care să permită verificarea acestora de către autoritatea vamală;

c) să păstreze si să pună la dispozitia autoritătii vamale toate documentele vizând mărfurile depozitate, precum si evidenta operatiunilor de depozitare;

d) să permită autoritătii vamale accesul neconditionat, în orice moment, la mărfurile ce fac obiectul depozitării.

 

Numele, prenumele si functia

..........................................

Semnătura si stampila

 

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

STAMPILA PENTRU PROCEDURA ALTERNATIVĂ

- model -


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.