MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 443/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 443            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 29 iunie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            652. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

 

            716. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            83. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor - RSVTI


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, denumit în continuare Ministerul, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - Ministerul contribuite la buna functionare a sistemului judiciar si la asigurarea conditiilor înfăptuirii justitiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept si a drepturilor si libertătilor cetătenesti.

Art. 3. - În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul cooperează institutional cu celelalte ministere, cu Administratia Prezidentială si Parlamentul, cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu organizatiile neguvernamentale, cu Ministerul Public (MP) si exercită autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

CAPITOLUL II

Functiile si atributiile principale

 

Art. 4. - În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul are functiile si îndeplineste atributiile principale prevăzute de prezenta hotărâre sau de alte reglementări.

Art. 5. - Ministerul are următoarele functii principale:

a) planifică strategic realizarea programului de guvernare prin elaborarea strategiilor si planurilor de actiune în domeniul justitiei;

b) planifică strategic realizarea reformelor sistemului judiciar, implementarea politicilor publice de modernizare a acestuia si de prevenire si combatere a coruptiei si a criminalitătii organizate;

c) reglementează cadrul normativ si institutional al sistemului judiciar si al înfăptuirii justitiei ca serviciu public;

d) coordonează si controlează aplicarea unitară si respectarea normelor legale privind organizarea si functionarea institutiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;

e) asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constitutia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar si a înfăptuirii justitiei ca serviciu public;

f) veghează la respectarea ordinii de drept si a drepturilor si libertătilor cetătenesti, prin mijloacele si procedurile puse la dispozitie prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;

g) reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate si competentă specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;

h) este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internationale, potrivit tratatelor la care România este parte si instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;

i) coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referintă specifice din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 si integrează informatiile solicitate autoritătilor în virtutea acestei functii; reprezintă statul si guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare si verificare.

Art. 6. - Ministerul are următoarele atributii principale: I. în domeniul planificării strategice si al functionării sistemului judiciar si a justitiei ca serviciu public:

1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competentă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;

2. elaborează, coordonează si evaluează aplicarea strategiilor si programelor si asigură promovarea acestora;

3. negociază, implementează, monitorizează si evaluează programele internationale de asistentă tehnică si financiară pentru sistemul justitiei si pentru prevenirea criminalitătii si a coruptiei, indiferent de institutia beneficiară sau care le implementează;

4. exercită competentele prevăzute de Constitutie si de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar si buna functionare a justitiei ca serviciu public;

5. exercită competentele si procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autoritătii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constitutia României, republicată;

6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competentă si participă la sustinerea acestora în Parlament;

II. în domeniul reglementării cadrului normativ si al îmbunătătirii acestuia:

1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri si alte acte normative complexe ce interesează domeniul justitiei, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze si să publice editiile oficiale ale acestora;

2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la sustinerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare si în plenul celor două Camere;

3. evaluează legislatia, în sfera de competentă, din punctul de vedere al constitutionalitătii, al tehnicii legislative si al compatibilitătii cu acquis-ul comunitar si tratatele si conventiile internationale, ori alte documente juridice cu caracter international la care România este parte si propune Guvernului, altor ministere sau autorităti solutii de îmbunătătire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;

4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;

5. participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredintate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităti publice;


6. analizează si avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constitutionalitătii, legalitătii si tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;

7 participă, de la caz la caz, în conditiile legii, potrivit sarcinilor încredintate de Guvern, la consilierea si asistenta juridică generală a Guvernului, inclusiv în situatiile de conflict constitutional ori de altă natură si la negocieri ale unor acorduri internationale;

8. editează buletine informative, culegeri de acte normative si de practică judiciară, precum si alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze si să publice editiile oficiale ale codurilor si ale altor acte normative complexe;

III. în domeniul international, al drepturilor si libertătilor cetătenesti:

1. exercită competentele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internationale, precum si cele prevăzute de tratatele si acordurile internationale interesând domeniul justitiei;

2. îndeplineste formalitătile pentru negocierea si semnarea tratatelor internationale interesând domeniul justitiei;

3. fundamentează, coordonează si asigură, în domeniile sale de competentă, stabilirea si realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene si îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;

4. sprijină, la solicitarea institutiilor publice implicate, pregătirea reprezentării României în cadrul procedurilor desfăsurate în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene în cauzele care privesc domeniile sale de competentă;

5. participă la Consiliul Justitie si Afaceri Interne si la alte reuniuni internationale în domeniul de competentă;

6. formulează propuneri privind cererile de gratiere;

7. supraveghează respectarea drepturilor si libertătilor cetătenesti si exercită competentele de sesizare privind încălcarea acestora de către alte institutii;

IV. în domeniul supravegherii executării pedepselor:

1. coordonează serviciile de probatiune, inclusiv selectia, recrutarea si pregătirea profesională a personalului;

2. coordonează executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnatilor si a măsurilor educative aplicate minorilor si asigură conditiile pentru respectarea drepturilor acestora;

3. verifică modul de punere în executare a hotărârilor judecătoresti prin care s-au luat măsuri de sigurantă cu caracter medical;

4. întocmeste lucrările pregătitoare si face propuneri în legătură cu cererile de gratiere si comutare a pedepselor;

V. în domeniul organizării, coordonării si controlului unor profesii si servicii juridice conexe:

1. îndeplineste atributiile care îi sunt încredintate prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecătoresti, executorii bancari si executorii organizatiilor cooperatiste de credit, institutiilor financiare nebancare si ai societătilor de microfinantare;

2. autorizează operatorii si agentii Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare si îndeplineste atributiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;

3. autorizează interpretii si traducătorii folositi în activitatea judiciară;

4. coordonează, în conditiile legii, activitatea de autorizare si evidentă a expertilor criminalisti;

5. coordonează din punct de vedere administrativ si metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară;

6. coordonează activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

7. gestionează Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial si îndeplineste atributiile privind verificarea disponibilitătii de denumire, în conditiile legii;

8. exercită atributiile prevăzute de lege în materia acordării ajutorului public judiciar, a asistentei judiciare în materie penală si a asistentei juridice în cauzele privind cooperarea judiciară internatională în materie civilă si penală;

VI. în domeniul cetăteniei:

1. îndeplineste atributiile prevăzute de lege cu privire la acordarea, redobândirea, renuntarea si, după caz, retragerea cetăteniei române;

2. adoptă sau, după caz, propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative si alte măsuri necesare îmbunătătirii activitătii si cadrului de reglementare în aceste domenii;

VII. în domeniul gestionării resurselor:

1. exercită atributiile ce îi revin privind recrutarea, numirea si eliberarea din functie a personalului propriu si a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti, precum si privind gestionarea carierei acestora;

2. exercită atributiile prevăzute de lege în legătură cu functionarii cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP);

3. asigură fondurile necesare, fundamentează si elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie, a institutiilor publice din sistemul justitiei pentru care ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti are calitatea de ordonator principal de credite si a unitătilor subordonate Ministerului; repartizează creditele bugetare ordonatorilor secundari de credite si urmăreste modul de utilizare a acestora;

4. coordonează si îndrumă activitatea economică, de investitii, de achizitii si administrativă a instantelor judecătoresti, a aparatului propriu si a unitătilor subordonate Ministerului, putând emite, în conditiile legii, norme si instructiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;

5. coordonează activitătile de implementare a proiectelor cu finantare externă pentru toate domeniile sale de activitate si administrează fondurile provenind din intrări de credite externe si fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;

6. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar; implementează strategia si programele guvernamentale de informatizare în unitătile sistemului judiciar; coordonează, îndrumă si verifică din punct de vedere tehnic, metodologic si profesional activitatea informatică a instantelor si unitătilor subordonate;

7. organizează si asigură, în conditiile legii, exercitarea activitătilor de audit public intern; coordonează, îndrumă si verifică din punct de vedere tehnic, metodologic si profesional activitatea de audit intern a instantelor judecătoresti si a unitătilor subordonate Ministerului;

8. asigură controlul cu privire la tipărirea si circulatia timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;

9. gestionează, în conditiile legii, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum si din impozitele încasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecătoresti;

10. asigură protectia juridică a patrimoniului propriu si a intereselor sale legitime în fata instantelor de judecată;

11. asigură accesarea si implementarea proiectelor si a programelor cu finantare internatională în domeniul său de competentă;

12. realizează lucrări de statistică judiciară;

VIII. alte atributii:

1. asigură conditiile necesare acordării asistentei medicale personalului din sistemul justitiei, potrivit legii; coordonează metodologic activitatea de asistentă medicală desfăsurată la nivelul ANP atât pentru persoanele private de libertate, cât si pentru personalul acesteia; controlează activitatea de asistentă medicală la locurile de detinere;

2. ia măsuri pentru asigurarea conditiilor de securitate si sănătate în muncă si prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;

3. asigură conditiile de odihnă, tratament si de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul justitiei; asigură, prin ANP, gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unităti hoteliere si alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întretinere si reparatii;

4. îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare, si de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare;

5. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum si însărcinările încredintate de Guvern sau de primul-ministru.

Art. 7. - În exercitarea atributiilor sale, Ministerul va adopta o politică de colaborare institutională cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu CSM, MP, Uniunea Natională a Barourilordin România, Uniunea Natională a Notarilor Publici din România, Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, precum si cu alte autorităti publice, cu asociatiile judecătorilor si procurorilor si cu alte asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale, prezervând însă obiectivele si politicile sale în domeniul de competentă.

 

CAPITOLULUI

Conducerea Ministerului

 

SECTIUNEA 1

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti

 

Art. 8. - Conducerea si reprezentarea Ministerului se exercită de către ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti, denumit în continuare ministrul.

Art. 9. - Ministrul îndeplineste, în domeniile de competentă ale Ministerului, atributiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si atributiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă si îl angajează în raporturile cu alte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu alte autorităti, institutii publice si organizatii centrale si locale, cu institutiile Uniunii Europene si cu alte organizatii internationale, precum si cu alte persoane juridice si persoane fizice din tară si din străinătate.

Art. 11. - Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atributiile de conducere, reprezentare si angajare a Ministerului, în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau altor angajati ai Ministerului.

Art. 12. - Ministrul controlează activitatea Ministerului, a tuturor unitătilor subordonate si verifică modul de îndeplinire a atributiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a acestuia si de unitătile aflate în coordonarea acestuia.

Art. 13. - În exercitarea atributiilor sale, ministrul emite ordine si instructiuni scrise.

Art. 14. - Ministrul este ordonator principal de credite, presedintii curtilor de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar presedintii tribunalelor sunt ordonatori tertiari de credite.

Art. 15. - (1) Ministrul poate adresa mesaje publice pe teme generale de justitie, de politică legislativă a statului, constitutionale sau de politică generală, din perspectiva functionării sistemului judiciar ca serviciu public si a asigurării suprematiei legii si bunei functionări a statului de drept.

(2) Ministrul poate acorda diplome, premii si distinctii stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea judiciară, în practicarea unei profesii juridice sau pentru orice altă performantă profesională în domeniul juridic.

 

SECTIUNEA a 2-a

Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general si colegiul de conducere al Ministerului

 

Art. 16. - Ministrul este ajutat în activitatea de conducere si reprezentare a Ministerului de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum si de secretarul general al Ministerului.

Art. 17. - (1) Secretarii de stat si subsecretarul de stat sunt numiti prin decizie a primului-ministru si desfăsoară activitătile stabilite prin ordin sau instructiune de către ministru, realizând operatiunile care decurg implicit din acestea.

(2) Ministrul poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministru si secretarii de stat, va coordona activitatea celorlalti secretari de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor si instructiunilor ministrului si îi va îndruma în realizarea acestora.

Art. 18. - (1) Secretarul general este înalt functionar public, numit în conditiile legii.

(2) Secretarul general coordonează buna functionare a compartimentelor administrative ale Ministerului si a activitătilor cu caracter functional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru si conducătorii compartimentelor administrative din Minister si unitătile subordonate. De asemenea, îndeplineste si celelalte atributii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării functiilor sale, ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.

Art. 19. - Secretarii de stat, subsecretarul de stat si secretarul general emit dispozitii si rezolutii scrise.

Art. 20. - (1) Pe lângă ministru functionează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, consilieri si conducătorii compartimentelor administrative.

(2) Ministrul poate dispune ca la lucrările colegiului să participe si alte persoane, atunci când, în opinia sa, situatia o impune.

(3) Colegiul dezbate activitatea Ministerului si politicile acestuia.

(4) Convocarea si agenda colegiului sunt stabilite de către ministru, lucrările se conduc de către acesta sau de un secretar de stat desemnat în acest scop.

(5) Colegiul are un rol consultativ.

(6) Componenta si regulamentul de desfăsurare a lucrărilor colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 21. - (1) Pe lângă ministru functionează Corpul de control al ministrului, organizat la nivel de serviciu si conclus de un inspector-sef.


(2) Componenta si atributiile Corpului de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea Ministerului

 

SECTIUNEA 1

Aparatul propriu

 

Art. 22. - (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii generale, directii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, si compus din 409 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului si cele ale Directiei de implementare a proiectelor finantate din împrumuturi externe (DIPFIE).

(2) Structura organizatorică a Ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Structura organizatorică la nivel de servicii si birouri, numărul posturilor de conducere, precum si alocarea personalului în directii generale, directii, servicii, birouri si compartimente administrative asimilate sunt stabilite prin ordin al ministrului, emis în temeiul si pentru executarea prezentei hotărâri.

Art. 23. - (1) Compartimentele administrative ale Ministerului sunt directiile generale, directiile, serviciile si birourile.

(2) Directiile generale grupează minimum 25 de angajati si sunt conduse de un director general.

(3) Directiile grupează minimum 15 angajati si sunt conduse de un director.

(4) Serviciile grupează minimum 7 angajati si sunt conduse de un sef de serviciu.

(5) Birourile grupează minimum 5 angajati si sunt conduse de un sef de birou.

(6) Organizarea, atributiile si responsabilitătile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 24. - Prin ordin sau instructiune a ministrului se pot organiza grupuri de lucru temporare si functionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operatiuni în domeniile de competentă ale Ministerului.

Art. 25. - Directia instantelor militare se află în coordonarea metodologică a Ministerului. Numărul de posturi cu care este încadrată aceasta este cuprins în numărul total de posturi al Ministerului Apărării Nationale, iar bugetul necesar functionării sale este cuprins în bugetul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 26. - (1) În structura Ministerului functionează DIPFIE, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate din împrumuturi externe, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale DIPFIE se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 27. - (1) În structura Ministerului functionează Unitatea de implementare a proiectelor (UIP), organizată la nivelul Directiei programe europene (DPE), cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. DPE asigură coordonarea programării, implementării tehnice, raportării si monitorizării asistentei financiare nerambursabile pre- si postaderare acordate de Uniunea Europeană si alte state, având ca beneficiar Ministerul si institutiile din subordinea sau coordonarea acestuia.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal, functiile si atributiile UIP se stabilesc prin ordin al ministrului, potrivit dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfectionarea activitătii unitătilor de implementare a programelor PHARE.

Art. 28. - (1) În structura Ministerului functionează Unitatea de management public si planificare strategică (UMPPS), organizată la nivel de serviciu.

(2) Numărul de posturi, precum si atributiile UMPPS se stabilesc prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.

Art. 29. - Personalul Ministerului are obligatia să urmeze programele de pregătire profesională continuă si este evaluat profesional în conditiile legilor speciale.

Art. 30. - Institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiintează si se organizează potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Unitătile subordonate si cele aflate în coordonarea Ministerului

 

Art. 31. - Unitătile aflate în subordinea Ministerului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 32. - Institutul National de Expertize Criminalistice, institutie publică cu personalitate juridică, functionează în subordinea Ministerului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C, cu modificările ulterioare.

Art. 33. - (1) Administratia Natională a Penitenciarelor, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare, functionează în subordinea Ministerului.

(2) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(3) Repartizarea posturilor prevăzute pentru Administratia Natională a Penitenciarelor si pentru unitătile sale subordonate pe categorii, grade profesionale si coeficienti de ierarhizare se face prin ordin al ministrului.

Art. 34. - (1) Spitalul „Prof. dr. Constantin Angelescu" functionează în subordinea Ministerului ca unitate cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii si din bugetul de stat, în conditiile legii.

(2) Pentru acordarea asistentei medicale ambulatorii si stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice si tratamentului ambulatoriu, în subordinea Ministerului functionează Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii si din bugetul de stat, în conditiile legii.

(3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu" si ale Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu din activitătile ce se desfăsoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum si modul de utilizare pe destinatii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului.

(4) Regulamentele de organizare si functionare a Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu" si a Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului.


Art. 35. - (1) Serviciile de probatiune functionează pe lângă fiecare tribunal, aflându-se în coordonarea Ministerului, în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, si al Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Serviciile de probatiune sunt finantate din bugetul Ministerului, prin ordonatorii tertiari de credite, pe baza propunerilor formulate în acest sens de serviciile de probatiune.

Art. 36. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului functionează în subordinea Ministerului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică si modul de functionare ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, precum si numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri de reorganizare a Ministerului

 

Art. 37. - Structura organizatorică a Ministerului se reduce cu 60 de posturi vacante, care se repartizează sistemului instantelor judecătoresti.

Art. 38. - (1) Structura organizatorică a Ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, intră în vigoare la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3).

(2) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va fi emis în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va stabili noua structură a serviciilor si birourilor Ministerului si realocarea personalului în cadrul noilor directii generale, directii, servicii si birouri sau compartimente asimilate.

(4) Până la data emiterii ordinului prevăzut la art. 22 alin. (3), Ministerul si personalul acestuia vor functiona potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Ministrul poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului potrivit prezentei hotărâri.

Art. 39. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, Ministerul va desfăsura activitatea de statistică judiciară.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul va desfăsura, prin directia de specialitate, formarea profesională a

specialistilor, pregătirea metodologică a componentelor sistemului pentru participarea la activitatea de statistică judiciară si elaborarea instructiunilor si programelor de lucru pentru colectarea si agregarea datelor statistice.

Art. 40. - În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul va înainta Guvernului un memorandum cu privire la măsurile de reorganizare si transformare a Directiei cetătenie în considerarea sarcinilor estimate ca urmare a aplicării în timp a noilor reglementări în materie.

Art. 41. - (1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la o evaluare a capacitătii administrative si profesionale a aparatului Ministerului, cu exceptia demnitarilor si consilierilor, potrivit criteriilor si procedurilor stabilite prin ordin al ministrului, cu respectarea legilor speciale care guvernează regimul juridic al angajatilor.

(2) În functie de rezultatele evaluării si de prevederile legale speciale care guvernează regimul juridic al angajatilor Ministerului, se vor înainta Guvernului propunerile ministrului pentru optimizarea activitătii Ministerului, cresterea standardelor si performantelor profesionale ale personalului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 42. - Ministerul dispune de un parc auto propriu, precum si de un parc auto pentru activitătile specifice, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 43. - Datele de la care vor începe să functioneze instantele judecătoresti care vor fi înfiintate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum si localitătile în care acestea îsi vor desfăsura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul conform al CSM.

Art. 44. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 45. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 12 alin. (2) si a anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3), dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mariana Nedelcu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 652.


 

ANEXA Nr. V)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

 


*) Se organizează la nivel de serviciu.

**) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat, 1)

 

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTIILE PUBLICE

din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti are calitatea de ordonator principal de credite

 

            A. Curtile de apel, circumscriptiile acestora si localitătile de resedintă*)

 

Nr. crt.

Curtea de apel

Tribunalele cuprinse în circumscriptia curtii de apel

Localitatea de resedintă

1.

Curtea de Apel Alba Iulia

Alba

Sibiu

Hunedoara

Municipiul Alba Iulia

2.

Curtea de Apel Pitesti

Arges

Vâlcea

Municipiul Pitesti

3.

Curtea de Apel Bacău

Bacău

Neamt

Municipiul Bacău

4.

Curtea de Apel Oradea

Bihor

Satu Mare

Municipiul Oradea

5.

Curtea de Apel Suceava

Suceava

Botosani

Municipiul Suceava

6.

Curtea de Apel Brasov

Brasov

Covasna

Municipiul Brasov

7.

Curtea de Apel Bucuresti

Bucuresti

Călărasi

Giurgiu

Ialomita

Ilfov

Teleorman

Municipiul Bucuresti

8.

Curtea de Apel Cluj-Napoca

Cluj

Bistrita-Năsăud

Maramures

Sălaj

Municipiul Cluj-Napoca

9.

Curtea de Apel Constanta

Constanta

Tulcea

Municipiul Constanta

10.

Curtea de Apel Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Municipiul Craiova

11.

Curtea de Apel Galati

Galati

Brăila

Vrancea

Municipiul Galati

12.

Curtea de Apel Iasi

Iasi

Vaslui

Municipiul Iasi

13.

Curtea de Apel Târgu Mures

Mures

Harghita

Municipiul Târgu Mures

14.

Curtea de Apel Ploiesti

Prahova

Buzău

Dâmbovita

Municipiul Ploiesti

15.

Curtea de Apel Timisoara

Timis

Arad

Caras-Severin

Municipiul Timisoara


            B. Tribunalele si localitătile de resedintă ale acestora**)

 

Judetul

Tribunalul

Localitatea de resedintă

Alba

Alba

Municipiul Alba Iulia

Arad

Arad

Municipiul Arad

Arges

Arges

Municipiul Pitesti

Bacău

Bacău

Municipiul Bacău

Bihor

Bihor

Municipiul Oradea

Bistrita-Năsăud

Bistrita-Năsăud

Municipiul Bistrita

Botosani

Botosani

Municipiul Botosani

Brasov

Brasov

Municipiul Brasov

Brăila

Brăila

Municipiul Brăila

Buzău

Buzău

Municipiul Buzău

Caras-Severin

Caras-Severin

Municipiul Resita

Călărasi

Călărasi

Municipiul Călărasi

Cluj

Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Constanta

Constanta

Municipiul Constanta

Covasna

Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe

Dâmbovita

Dâmbovita

Municipiul Târgoviste

Dolj

Dolj

Municipiul Craiova

Galati

Galati

Municipiul Galati

Giurgiu

Giurgiu

Municipiul Giurgiu

Gorj

Gorj

Municipiul Târgu Jiu

Harghita

Harghita

Municipiul Miercurea-Ciuc

Hunedoara

Hunedoara

Municipiul Deva

Ialomita

Ialomita

Municipiul Slobozia

lasi

lasi

Municipiul Iasi

Ilfov

Ilfov

Orasul Buftea

Maramures

Maramures

Municipiul Baia Mare

Mehedinti

Mehedinti

Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Mures

Mures

Municipiul Târgu Mures

Neamt

Neamt

Municipiul Piatra-Neamt

Olt

Olt

Municipiul Slatina

Prahova

Prahova

Municipiul Ploiesti

Satu Mare

Satu Mare

Municipiul Satu Mare

Sălaj

Sălaj

Municipiul Zalău

Sibiu

Sibiu

Municipiul Sibiu

Suceava

Suceava

Municipiul Suceava

Teleorman

Teleorman

Municipiul Alexandria

Timis

Timis

Municipiul Timisoara

Tulcea

Tulcea

Municipiul Tulcea

Vaslui

Vaslui

Municipiul Vaslui

Vâlcea

Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Vrancea

Vrancea

Municipiul Focsani

Bucuresti

Bucuresti

Municipiul Bucuresti


            C. Tribunalele specializate si localitătile de resedintă ale acestora***)

 

Tribunalul specializat

Localitatea de resedintă

1.

Tribunalul Comercial Mures

Municipiul Târgu Mures

2.

Tribunalul Comercial Arges

Municipiul Pitesti

3.

Tribunalul Comercial Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

4.

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov

Municipiul Brasov

 

            D. Judecătoriile si localitătile de resedintă ale acestora***)

 

Judetul

Judecătoria

Localitatea de resedintă

Alba

Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia

 

Câmpeni

Orasul Câmpeni

 

Aiud

Municipiul Aiud

 

Blaj

Municipiul Blaj

 

Sebes

Municipiul Sebes

Arad

Arad

Municipiul Arad

 

Ineu

Orasul Ineu

 

Lipova

Orasul Lipova

 

Gurahont

Comuna Gurahont

 

Chisineu-Cris

Orasul Chisineu-Cris

Arges

Pitesti

Municipiul Pitesti

 

Câmpulung

Municipiul Câmpulung

 

Curtea de Arges

Municipiul Curtea de Arges

 

Costesti

Orasul Costesti

 

Topoloveni

Orasul Topoloveni

Bacău

Bacău

Municipiul Bacău

 

Onesti

Municipiul Onesti

 

Moinesti

Municipiul Moinesti

 

Podu Turcului

Comuna Podu Turcului

 

Buhusi

Orasul Buhusi

Bihor

Oradea

Municipiul Oradea

 

Beius

Municipiul Beius

 

Marghita

Municipiul Marghita

 

Alesd

Orasul Alesd

 

Salonta

Municipiul Salonta

Bistrita-Năsăud

Bistrita

Municipiul Bistrita

 

Năsăud

Orasul Năsăud

 

Beclean

Orasul Beclean

Botosani

Botosani

Municipiul Botosani

 

Dorohoi

Municipiul Dorohoi

 

Săveni

Orasul Săveni

 

Darabani

Orasul Darabani

Brasov

Brasov

Municipiul Brasov

 

Făgăras

Municipiul Făgăras

 

Rupea

Orasul Rupea

 

Zărnesti

Orasul Zărnesti


Judetul

Judecătoria

Localitatea de resedintă

Brăila

Brăila

Municipiul Brăila

 

Făurei

Orasul Făurei

 

Însurătei

Orasul însurătei

Buzău

Buzău

Municipiul Buzău

 

Râmnicu Sărat

Municipiul Râmnicu Sărat

 

Pătârlagele

Orasul Pătârlagele

 

Pogoanele

Orasul Pogoanele

Caras-Severin

Resita

Municipiul Resita

 

Caransebes

Municipiul Caransebes

 

Oravita

Orasul Oravita

 

Moldova Nouă

Orasul Moldova Nouă

 

Bozovici

Comuna Bozovici

 

Bocsa

Orasul Bocsa

Călărasi

Călărasi

Municipiul Călărasi

 

Oltenita

Municipiul Oltenita

 

Lehliu-Gară

Orasul Lehliu-Gară

Cluj

Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

 

Turda

Municipiul Turda

 

Dej

Municipiul Dej

 

Huedin

Orasul Huedin

 

Gherla

Municipiul Gherla

Constanta

Constanta

Municipiul Constanta

 

Medgidia

Municipiul Medgidia

 

Hârsova

Orasul Hârsova

 

Mangalia

Municipiul Mangalia

 

Cernavodă

Orasul Cernavodă

 

Băneasa

Orasul Băneasa

Covasna

Sfântu Gheorghe

Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Târgu Secuiesc

Municipiul Târgu Secuiesc

 

întorsura Buzăului

Orasul întorsura Buzăului

Dâmbovita

Târgoviste

Municipiul Târgoviste

 

Găesti

Orasul Găesti

 

Pucioasa

Orasul Pucioasa

 

Răcari

Orasul Răcari

 

Moreni

Municipiul Moreni

Dolj

Craiova

Municipiul Craiova

 

Băilesti

Municipiul Băilesti

 

Filiasi

Orasul Filiasi

 

Segarcea

Orasul Segarcea

 

Calafat

Municipiul Calafat

 

Bechet

Orasul Bechet

Galati

Galati

Municipiul Galati

 

Tecuci

Municipiul Tecuci

 

Târgu Bujor

Orasul Târgu Bujor

 

Liesti

Comuna Liesti

Giurgiu

Giurgiu

Municipiul Giurgiu

 

Bolintin-Vale

Orasul Bolintin-Vale

 

Comana

Comuna Comana


Judetul

Judecătoria

Localitatea de resedintă

Gorj

Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu

 

Târgu Cărbunesti

Orasul Târgu Cărbunesti

 

Novaci

Orasul Novaci

 

Motru

Municipiul Motru

Harghita

Miercurea-Ciuc

Municipiul Miercurea-Ciuc

 

Odorheiu Secuiesc

Municipiul Odorheiu Secuiesc

 

Toplita

Municipiul Toplita

 

Gheorgheni

Municipiul Gheorgheni

Hunedoara

Deva

Municipiul Deva

 

Hunedoara

Municipiul Hunedoara

 

Petrosani

Municipiul Petrosani

 

Orăstie

Municipiul Orăstie

 

Brad

Municipiul Brad

 

Hateg

Orasul Hateg

Ialomita

Slobozia

Municipiul Slobozia

 

Urziceni

Municipiul Urziceni

 

Fetesti

Municipiul Fetesti

lasi

lasi

Municipiul Iasi

 

Pascani

Municipiul Pascani

 

Hârlău

Orasul Hârlău

 

Răducăneni

Comuna Răducăneni

Ilfov

Buftea

Orasul Buftea

 

Cornetu

Comuna Cornetu

Maramures

Baia Mare

Municipiul Baia Mare

 

Sighetu Marmatiei

Municipiul Sighetu Marmatiei

 

Viseu de Sus

Orasul Viseu de Sus

 

Târgu Lăpus

Orasul Târgu Lăpus

 

Dragomiresti

Orasul Dragomiresti

 

Şomcuta Mare

Orasul Şomcuta Mare

Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

Municipiul Drobeta-Turnu Severin

 

Strehaia

Orasul Strehaia

 

Orsova

Municipiul Orsova

 

Vânju Mare

Orasul Vânju Mare

 

Baia de Aramă

Orasul Baia de Aramă

Mures

Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures

 

Sighisoara

Municipiul Sighisoara

 

Reghin

Municipiul Reghin

 

Târnăveni

Municipiul Târnăveni

 

Ludus

Orasul Ludus

 

Sângeorgiu de Pădure

Orasul Sângeorgiu de Pădure

Neamt

Piatra-Neamt

Municipiul Piatra-Neamt

 

Roman

Municipiul Roman

 

Târgu-Neamt

Orasul Târgu-Neamt

 

Bicaz

Orasul Bicaz


Judetul

Judecătoria

Localitatea de resedintă

Olt

Slatina

Municipiul Slatina

 

Caracal

Municipiul Caracal

 

Corabia

Orasul Corabia

 

Bals

Orasul Bals

 

Scornicesti

Orasul Scornicesti

Prahova

Ploiesti

Municipiul Ploiesti

 

Câmpina

Municipiul Câmpina

 

Vălenii de Munte

Orasul Vălenii de Munte

 

Mizil

Orasul Mizil

 

Sinaia

Orasul Sinaia

 

Urlati

Orasul Urlati

Satu Mare

Satu Mare

Municipiul Satu Mare

 

Cărei

Municipiul Cărei

 

Negresti-Oas

Orasul Negresti-Oas

Sălaj

Zalău

Municipiul Zalău

 

Şimleu Silvaniei

Orasul Şimleu Silvaniei

 

Jibou

Orasul Jibou

Sibiu

Sibiu

Municipiul Sibiu

 

Medias

Municipiul Medias

 

Agnita

Orasul Agnita

 

Avrig

Orasul Avrig

 

Săliste

Orasul Săliste

Suceava

Suceava

Municipiul Suceava

 

Câmpulung Moldovenesc

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

Rădăuti

Municipiul Rădăuti

 

Fălticeni

Municipiul Fălticeni

 

Vatra Dornei

Municipiul Vatra Dornei

 

Gura Humorului

Orasul Gura Humorului

Teleorman

Alexandria

Municipiul Alexandria

 

Rosiori de Vede

Municipiul Rosiori de Vede

 

Turnu Măgurele

Municipiul Turnu Măgurele

 

Videle

Orasul Videle

 

Zimnicea

Orasul Zimnicea

Timis

Timisoara

Municipiul Timisoara

 

Lugoj

Municipiul Lugoj

 

Deta

Orasul Deta

 

Sânnicolau Mare

Orasul Sânnicolau Mare

 

Făget

Orasul Făget

 

Jimbolia

Orasul Jimbolia

Tulcea

Tulcea

Municipiul Tulcea

 

Babadag

Orasul Babadag

 

Macin

Orasul Macin


Judetul

Judecătoria

Localitatea de resedintă

Vaslui

Vaslui

Municipiul Vaslui

 

Bârlad

Municipiul Bârlad

 

Husi

Municipiul Husi

 

Murgeni

Orasul Murgeni

Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

 

Drăgăsani

Municipiul Drăgăsani

 

Horezu

Orasul Horezu

 

Brezoi

Orasul Brezoi

 

Bălcesti

Orasul Bălcesti

Vrancea

Focsani

Municipiul Focsani

 

Panciu

Orasul Panciu

 

Adj ud

Municipiul Adjud

Bucuresti

Judecătoria Sectorului 1

Municipiul Bucuresti

 

Judecătoria Sectorului 2

Municipiul Bucuresti

 

Judecătoria Sectorului 3

Municipiul Bucuresti

 

Judecătoria Sectorului 4

Municipiul Bucuresti

 

Judecătoria Sectorului 5

Municipiul Bucuresti

 

Judecătoria Sectorului 6

Municipiul Bucuresti


*) Ordonator secundar de credite.

**) Ordonator tertiar de credite.

***) Nu sunt ordonatori de credite.

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.910 posturi.

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTILE

subordonate Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

 

 

I. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Numărul maxim de posturi

 

A. Institutul National de Expertize Criminalistice:

a) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti

b) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Cluj

c) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi

d) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Timisoara

64

 

B. Administratia Natională a Penitenciarelor:

a) 32 de penitenciare

b) un penitenciar pentru femei

c) două penitenciare pentru minori si tineri

d) 3 centre de reeducare pentru minori

e) Şcoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

f) Centrul de Formare si Specializare a Ofiterilor din Administratia Penitenciară

g) Baza de Aprovizionare, Gospodărire si Reparatii

h) Subunitatea de Acces, Pază si Escortare Detinuti Transferati

i) 6 penitenciare-spital*)

j) Centrul de Pregătire Sovata

k) Complexul „Flamingo" din Eforie Sud

15.613

 

II. Institutii publice finantate din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii si din bugetul de stat, în conditiile legii

 

 

- Spitalul „Prof. dr. Constantin Angelescu"

219

 

- Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu

III. Unităti finantate integral din venituri proprii

Oficiul National al Registrului Comertului

- 42 de oficii ale registrului comertului de pe lângă tribunale

80


*) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj, situate în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 716.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

Nr. de

înregistrare la MEF

Valoarea de inventar

- lei -

Municipiul Cluj-Napoca,

str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53,

judetul Cluj

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj

1. Corp clădire A- birouri din cărămidă, 9 încăperi, grup social

Suprafata construită - 254 m2

Suprafata desfăsurată - 211,44 m2

Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445

36547

140.000

2. Corp clădire B - birouri de cărămidă 9 încăperi, grup social

Suprafata construită - 248 m2

Suprafata desfăsurată - 200,96 m2

Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445

97125

140.000

3. Corp clădire C - clădire de cărămidă 8 încăperi

Suprafata construită - 267 m2

Suprafata desfăsurată - 229,73 m2

Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445

97126

229,73

4. Cabină portar; constructie din cărămidă

Suprafata construită - 23,72 m2

Suprafata desfăsurată - 17,36 m2

Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445

97127

17,36

5. Gard din prefabricate - din beton la clădirile A, B, C

Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445

97128

37,27

6. Poartă metalică

Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445

97129

0,56


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor- RSVTI

 

Având în vedere prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 28 din Regulamentul privind formarea profesională specifică a formatorilor în domeniul operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor- RSVTI, aprobat prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 266/2007,

în conformitate cu art. 10 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor - RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2007, după pozitia nr. 20 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 21-23, cu următorul cuprins:

„21. Ionescu Dan Cezar - formator expert

22. Zegrean Mircea Vasile - formator expert

23. Savancea Margareta - formator".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 83.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.