MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 440/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 440            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 26 iunie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

522. - Hotărâre privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor si a penalitătilor

 

709. - Hotărâre privind clasificarea structurilor de primire turistice

 

728. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.711/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.712/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

2.123. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor si a penalitătilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2008 privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor si a penalitătilor, prin majorarea acestuia cu indicele de inflatie aferent perioadei 1 ianuarie 2008-1 martie 2009, stabilit si comunicat de Institutul National de Statistică.

(2) Cuantumul contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului penalitătilor pentru depăsirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, prevăzute în anexa nr. 6, pct. A, la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2008, prin majorarea acestuia cu indicele de inflatie aferent perioadei 1 ianuarie 2008-1 martie 2009, stabilit si comunicat de Institutul National de Statistică.

(2) Cuantumul penalitătilor pentru depăsirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, reactualizate potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administratia Natională „Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor si autorizatiilor de functionare în sigurantă a barajelor, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2008, prin majorarea cu indicele de inflatie aferent perioadei 1 ianuarie 2008 - 1 martie 2009, stabilit si comunicat de Institutul National de Statistică.

(2) Cuantumul tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administratia Natională „Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor si autorizatiilor de functionare în sigurantă a barajelor, reactualizate potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 522.

 


ANEXA Nr. 1

 

CUANTUMUL

contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă

 

Denumirea contributiei

U.M.

Nivelul

contributiei

(lei/U.M.)

0

1

3

A. Contributii pentru utilizarea resurselor de apă, pe categorii de resurse si utilizatori

 

 

A.1. Râuri, lacuri naturale si lacuri de acumulare amenajate, indiferent de detinător

 

 

1.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnice de tip industrial si altii

mii m3

43,84

1.2. Operatori economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale

mii m3

43,84

1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

mii m3

0,25

1.4. Irigatii

mii m3

3,76

1.5. Acvacultura

mii m3

3,00

A.2. Dunăre

 

 

2.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală, servicii de ecluzare a navelor pe canale navigabile), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnice de tip industrial si altii

mii m3

5,01

2.2. Operatori economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale în regim de circuit deschis

mii m3

0,25

2.3. Operatori economici producători de energie electrică si termică în centrale nucleare în regim de circuit deschis

mii m3

4,38

2.4. Operatori economici producători de energie prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată în regim de uzinare

mii m3

0,25

2.5. Irigatii

mii m3

3,76

2.6. Acvacultura

mii m3

3,00

A.3. Subteran

 

 

3.1. Operatori economici industriali

mii m3

56,36

3.2. Operatori economici de gospodărie comunală, institutii publice, unităti de cult si altii, care folosesc apa în scop potabil

mii m3

56,36

3.3. Irigatii si acvacultura

mii m3

56,36

3.4. Operatori economici agrozootehnici

mii m3

56,36

B. Contributii pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*

 

 

a) Indicatori chimici generali

 

 

- materii totale în suspensie (MTS)

mii kg

11,15

- cloruri (CI), sulfati (S042)

mii kg

45,71

- Sodiu, potasiu, calciu, magneziu

mii kg

45,71

- Azotati

mii kg

45,71

- Clor rezidual liber CI2

mii kg

45,71

- Amoniu, azot, azotiti

mii kg

182,36

- Consum biochimic de oxigen (CBO5)

mii kg

45,60

- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu pergament de potasiu)

mii kg

45,60

- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu)

mii kg

45,60


0

1

3

- Fosfati (P043)

mii kg

9,02

- Fosfor (P)

mii kg

182,36

- Mangan (Mn2+)

mii kg

456,04

- Aluminiu, fier total ionic

mii kg

547,22

- Substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere

mii kg

341,93

- Detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili

mii kg

182,36

- Reziduu filtrabil uscat la 105°C

mii kg

41,58

b) Indicatori chimici specifici

 

 

- Sulfiti, fluoruri, fenoli antrenabili cu vapori de apă

mii kg

182,36

- Nichel, crom

mii kg

11.403,63

- Amoniac

mii kg

11.403,63

- Bariu, zinc, cobalt

mii kg

547,22

- Sulfuri, hidrogen sulfurat

mii kg

570,14

c) Indicatori chimici toxici si foarte toxici

 

 

- Arsen

mii kg

35.469,02

- Cianuri

mii kg

35.469,02

- Mercur, cadmiu

mii kg

45.614,64

- Plumb, argint, crom, cupru, molibden

mii kg

11.403,63

d) Indicatori bacteriologici

 

 

- bacterii coliforme totale

109 bacterii/100 cm3

3,76

- bacterii coliforme fecale

109 bacterii/100 cm3

66,00

- streptococi fecali

5x106 streptococi/100 cm3

169,83

e) Indicatori fizici

 

 

- **temperatura

mii m3x°C

0,51

Pentru evacuările în soluri permeabile si în depresiuni cu scurgere asigurată natural, contributiile mentionate se triplează.

 

 

C. Contributii pentru potentialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române"

 

 

C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW

(Metri cădere/lună) x ore de functionare

225,45

C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW- 8 MW

(Metri cădere/lună) x ore de functionare

288,08

C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW

(Metri cădere/lună) x ore de functionare

363,22

D. Contributii pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile, malurile cursurilor de apă si cuvetele lacurilor de acumulare

m3

4,38

 

Contributiile nu contin TVA.

* Contributia pentru substantele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul propriu al utilizatorului, în limitele autorizate.

** Contributia pentru temperatură se aplică prin diferenta dintre temperatura de la evacuarea apei uzate evacuate si temperatura apei prelevate din sursă, în perioada de iarnă, între 15 noiembrie si 15 martie, temperatura apei receptorului natural - sursei se consideră egală cu 4°C.

 


ANEXA Nr. 2

 

PENALITĂTI

pentru depăsirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate

 

Nr. crt.

Indicatorii monitorizati

U.M.

Nivelul

penalitătilor

lei/U.M.

A.

Indicatori fizici

 

 

 

- temperatura

mii m3x°C

2,51

 

- pH (concentratia ionilor de hidrogen)

mii m3x unităti pH

1,25

B.

Indicatori chimici generali

 

 

 

- Materii totale în suspensie (MTS)

mii kg

25,05

 

- Cloruri (CI), sulfati (S04 2-)

mii kg

87,67

 

- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), Magneziu (Mg2+)

mii kg

87,67

 

- Azotati (N03)

mii kg

100,20

 

- Clor rezidual liber (CI2)

kg

1,25

 

- Amoniu (NH4+), azot (Ntotai), azotiti (N02)

kg

7,51

 

- Amoniac (NH3)

kg

37,58

 

- Consum biochimic de oxigen (CBO5)

mii kg

200,40

 

- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu)

mii kg

450,90

 

- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu)

kg

1,25

 

- Fosfati (P043)

kg

2,00

 

- Fosfor total (P)

kg

7,51

 

- Mangan total* (Mn2+)

kg

2,25

 

- Aluminiu total* (AI3+), fier ionic total* (Fe2+, Fe3+)

kg

2,25

 

- Substante extractibile, produse petroliere

kg

2,51

 

- Reziduu filtrabil uscat la 105°C

mii kg

87,67

C.

Indicatori chimici specifici

 

 

 

- sulfiti (SO32-), fluoruri (P), fenoli (indexfenolic) (C6H5OH)

kg

7,51

 

- Crom trivalent total* (Cr3+)

kg

37,58

 

- Bariu total* (Ba2+), cobalt total* (Co2+)

kg

2,25

 

- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S)

kg

20,04

D.

Indicatori chimici toxici si foarte toxici

 

 

1.

Nesintetici

 

 

 

- Arsen (As)

kg

250,50

 

- Cianuri (Cn-)

mg**

250,50

 

- Detergenti anionactivi

kg

3,76

 

-Argint (Ag+), zinc total* (Zn2+), molibden (Mo2+), crom hexavalent total* (Cr6+), cupru total* (Cu2+)

kg

37,58

 

- Plumb si compusi

mg

1,51

 

- Mercur (Hg2+) si compusi

mg

1,00

 

- Nichel (Ni2+) si compusi

mg

1,00

2.

Sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculosi)**

 

 

 

- Alaclor

mg

1,00

 

- Antracen

mg

1,51

 

- Atrazin

mg

1,51

 

- Benzen (CeH6)

mg

1,01

 

- Difenileteribromurati

mg

1,51


 

- Cadmiu (Cd2+) si compusi

mg

1,00

 

- Cloralcani C-10-C13

mg

1,00

 

- Clorfenvinfos

mg

1,00

 

- Clorpirifos

mg

1,51

 

- 1,2-dicloretan

mg

1,00

 

- Diclormetan

mg

1,00

 

- 2-etilhexil-diftalat

mg

1,51

 

- Diuron

mg

1,00

 

- Endosulfan (alfa)

mg

1,51

 

- Hexaclorbenzen

mg

1,00

 

- Hexaclorbutadiena

mg

1,00

 

- Hexaclorcicloxehan (gama)

mg

1,00

 

- Isoproturon

mg

1,00

 

- Naftalina

mg

1,51

 

- Nonil-fenoli

mg

1,00

 

- Octil-fenoli

mg

1,00

 

- Pentaclorbenzen

mg

1,00

 

- Pentaclorfenol

mg

1,51

 

- Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH)

mg

1,51

 

- Benz-a-piren

mg

1,51

 

- Benz-b-fluorantren

mg

1,51

 

- Benz-g, h, i-perilen

mg

1,51

 

- Fluorantren

mg

1,51

 

- lndeno-1,2,3-cd-piren

mg

1,51

 

- Simazin

mg

1,00

 

- Compusi tributilstanici

mg

1,00

 

- Triclorbenzen

mg

1,51

 

- Triclormetan

mg

1,00

 

- Trifluralin

mg

1,51

 

- Pentaclorbenzen PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

mg

1,00

 

- Drinuri (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin)

mg

1,00

 

- DDT (p, p)

mg

1,00

E.

Indicatori bacteriologici

 

 

 

- Bacterii coliforme totale

109 bacterii/100 cm3

5,01

 

- Bacterii coliforme fecale

107 bacterii/100 cm3

90,81

 

- Streptococi fecali

5x106 streptococi/100 cm3

206,66

 

* Total - se referă la concentratia totală, nu vizează numai fractiunea dizolvată.

** Unitatea de măsură se calculează în (mg), tinându-se cont că în actele de reglementare concentratia este normată în (ug).

 

NOTĂ:

Penalitătile se aplică pentru depăsirea valorilor concentratiilor peste limitele autorizate.

Pentru concentratiile de substante impurificatoare evacuate în resursele de apă ce depăsesc limitele admise, penalitătile se vor aplica diferentiat, în perioada de tranzitie stabilită pentru conformare, în functie de valorile aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.


 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFE

pentru serviciile de emitere de către Administratia Natională „Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor si autorizatiilor de functionare în sigurantă a barajelor

 

 

 

Nr. crt.

Serviciu de avizare/autorizare

Nivelul tarifului

în functie de complexitatea folosintei

(lei)

mică

medie

mare

1

2

3

4

5

1.

Notificare pentru începerea executiei:

 

1.1.

- cu deplasare pe teren

588,67

1.2.

- fără deplasare pe teren

275,55

2.

Notificare pentru punerea în functiune

 

2.1.

- cu deplasare pe teren

588,67

3.

Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competenta Sistemului de gospodărire a apelor

613,72

4.

Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competenta directiilor apelor

1.189,87

5.

Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competenta Administratiei Nationale „Apele Române"

 

 

- zona I

1.778,55

 

- zona II

1.903,80

 

- zona III

1.978,95

 

- zona IV

2.004,00

6.

Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenta revine Sistemului de gospodărire a apelor:

 

 

 

6.1.

- pentru cazul în care se face deplasare pe teren

1.002,00

1.102,20

-

6.2.

- pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior

703,90

804,10

-

7.

Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenta revine directiei apelor:

 

 

 

7.1.

- pentru cazul în care se face deplasarea pe teren

1.590,67

1.690,87

-

7.2.

- pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior

819,13

921,84

-

8.

Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenta revine Administratiei Nationale „Apele Române"

 

 

 

8.1.

- pentru cazul în care se face deplasarea pe teren:

 

 

 

 

- zona I

-

-

2.717,92

 

- zona II

-

-

2.855,70

 

- zona III

-

 

2.930,84

 

- zona IV

 

 

2.968,42

8.2.

- pentru cazul în care nu se face deplasarea pe teren sau s-a efectuat anterior

-

-

1.427,84

9.

Reactualizarea avizului de gospodărire a apelor dat anterior, a cărui valabilitate expiră ca urmare a neînceperii lucrărilor în perioada de 2 ani

713,92

713,92

713,92

10.

Emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor, folosintelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenta revine Sistemului de gospodărire a apelor:

 

 

 

10.1.

- obiective noi si existente, reînnoirea autorizatiei la obiective existente

651,30

701,40

-

10.2.

- obiective existente la care sunt necesare întocmirea si aprobarea programului de etapizare

964,42

1.014,53

-

10.3.

- emiterea autorizatiei modificatoare

651,30

701,40

-


1

2

3

4

5

11.

Emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor folosintelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenta revine directiei apelor:

 

 

 

11.1.

- obiective noi si existente, reînnoirea autorizatiei la obiective existente

1.127,25

1.177,34

 

11.2.

- obiective existente la care sunt necesare întocmirea si aprobarea programului de etapizare

1.440,37

1.490,47

-

11.3.

- emiterea autorizatiei modificatoare

1.127,25

1.177,34

 

12.

Emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor folosintelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenta revine Administratiei Nationale „Apele Române":

 

 

 

12.1.

- obiective noi si existente, reînnoirea autorizatiei la obiective existente:

 

 

 

 

- zona I

-

-

1.590,67

 

- zona II

-

-

2.041,58

 

- zona III

-

-

2.129,25

 

- zona IV

-

-

2.154,30

12.2.

- obiective existente la care sunt necesare întocmirea si aprobarea programului de etapizare:

 

 

 

 

- zona I

-

-

2.216,92

 

- zona II

-

-

2.342,17

 

- zona III

-

-

2.442,37

 

- zona IV

-

-

2.467,42

12.3.

- emiterea autorizatiei modificatoare:

 

 

 

 

- zona I

-

-

1.590,67

 

- zona II

-

-

2.041,58

 

- zona III

 

 

2.129,25

 

- zona IV

 

 

2.154,30

13.

Emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor folosintelor de apă amplasate pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice, când competenta revine Administratiei Nationale „Apele Române"

 

 

 

13.1.

- obiective noi si existente, reînnoirea autoriz. la obiective existente:

 

 

 

 

- zona I

-

-

2.054,09

 

- zona II

-

-

2.179,34

 

- zona III

-

-

2.279,55

 

- zona IV

-

-

2.304,59

13.2.

- obiective existente la care sunt necesare întocmirea si aprobarea programului de etapizare:

 

 

 

 

- zona I

-

-

2.317,12

 

- zona II

-

-

2.442,37

 

- zona III

-

-

2.542,58

 

- zona IV

-

-

2.567,62

13.3.

- emitere autorizatie modificatoare:

 

 

 

 

- zona I

 

 

2.054,09

 

- zona II

 

 

2.179,34

 

- zona III

 

 

2.279,55

 

- zona IV

 

 

2.304,59


1

2

3

4

5

14.

Emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor, folosintelor de apă amplasate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", când competenta revine Administratiei Nationale „Apele Române":

 

 

 

14.1.

- obiective noi si existente, reînnoirea autorizatiei la obiective existente

-

-

1.127,25

14.2.

- obiective existente la care sunt necesare întocmirea si aprobarea programului de etapizare:

-

-

1.390,28

14.3.

- emiterea autorizatiei modificatoare

-

-

1.127,25

15.

Consultantă tehnică acordată de specialisti din cadrul directiei apelor

 

 

 

15.1.

- cu deplasare pe teren

-

889,28

-

15.2.

- fără deplasare pe teren

-

263,03

-

16.

Consultantă tehnică acordată de specialisti din cadrul Administratiei Nationale „Apele Române"

 

 

 

16.1.

- cu deplasare pe teren:

 

 

 

 

- zona I

-

-

901,80

 

- zona II

-

-

1.027,05

 

- zona III

-

-

1.127,25

 

- zona IV

-

-

1.152,30

16.2.

- fără deplasare pe teren

-

-

263,03

17.

Transferul avizului sau al autorizatiei de gospodărire a apelor la un alt beneficiar

713,92

713,92

713,92

18.

Emiterea avizului de functionare în sigurantă a barajelor care se încadrează în categoriile de importantă C si D

 

1.440,37

 

19.

Emiterea acordului/autorizatiei de functionare în sigurantă a barajelor care se încadrează în categoria de importantă C

 

1.002,00

 

20.

Emiterea acordului/autorizatiei de functionare în sigurantă a barajelor care se încadrează în categoria de importantă D

 

501,00

 

 

NOTĂ:

LZona I priveste directiile apelor Arges - Vedea si Buzău - Ialomita.

Zona II priveste directiile apelor Jiu, Olt si Dobrogea - Litoral.

Zona III priveste directiile apelor Prut, Siret si Mures.

Zona IV priveste directiile apelor Banat, Somes - Tisa si Crisuri. 2. Tarifele nu contin TVA.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind clasificarea structurilor de primire turistice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si functionarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifică în functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotărilor si a serviciilor prestate.

(2) În scopul protectiei turistilor serviciile de cazare si alimentatie publică se asigură numai în structuri de primire turistice clasificate.

(3) Prin structuri de primire turistice clasificate, în sensul prezentei hotărâri, se întelege orice constructii si amenajări destinate, prin proiectare si executie, cazării sau servirii mesei pentru turisti, împreună cu serviciile specifice aferente.

(4) Structurile de primire turistice includ:

a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistică: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacantă, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuinte familiale ori în clădiri cu altă destinatie, nave fluviale si maritime, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice si alte unităti cu functiuni de cazare turistică;

b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publică: unităti de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare, unităti de alimentatie publică situate în municipii si în statiuni turistice.

Art. 2. - (1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de către Ministerul Turismului care eliberează certificatul de clasificare.

(2) Operatorul economic, proprietar sau administrator de structuri de primire turistice, solicită Ministerului Turismului clasificarea acestora cu minimum 30 de zile înainte de darea lor în folosintă.

(3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii si a documentatiei complete necesare, Ministerul Turismului efectuează verificările si eliberează certificatul de clasificare. în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimă de clasificare, Ministerul Turismului comunică operatorului economic motivul pentru care structura de primire turistică nu poate fi clasificată.

(4) În situatia în care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordării clasificării, operatorul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză în termen de 30 de zile de la aparitia modificărilor.

Art. 3. - (1) Certificatele de clasificare sunt valabile până la modificarea criteriilor si conditiilor de clasificare pentru care se acordă. Operatorul economic va solicita preschimbarea certificatului de clasificare în situatia în care criteriile de clasificare nu mai corespund categoriei acordate.

(2) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii operatorului economic de preschimbare a certificatului de clasificare, Ministerul Turismului va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauză si va elibera un nou certificat de clasificare, corespunzător criteriilor de clasificare îndeplinite de operatorul economic. Dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimă de clasificare, se procedează la retragerea certificatului de clasificare.

Art. 4. - Este interzisă functionarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spatiilor decât cea stabilită prin anexa la certificatul de clasificare.

Art. 5. - (1) Denumirea, tipul si însemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, în exteriorul clădirii, iar certificatul de clasificare, numărul de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se afisează vizibil si în mod lizibil la receptie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si în spatiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti.

(2) Certificatul de clasificare si anexa la acesta privind structura spatiilor se păstrează în permanentă în structura de primire turistică în cauză, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.

Art. 6. - Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul Turismului prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) În scopul protectiei turistilor si al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor, operatorii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligatia să asigure ca activitatea acestor structuri să se desfăsoare cu respectarea următoarelor reguli de bază:

a) mentinerea grupurilor sanitare în perfectă stare de functionare si curătenie;

b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare si în spatiile de productie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit criteriilor prevăzute la art. 6;

c) asigurarea unei temperaturi minime de 18°C în timpul sezonului rece în spatiile de cazare si de servire a mesei;

d) detinerea autorizatiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor - PSI, în cazul unitătilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obtinerea acestora;

e) organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si în constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea, să respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementările specifice;

f) functionarea structurilor de primire turistice numai în clădiri salubre, cu fatade zugrăvite si bine întretinute;

g) respectarea reglementărilor legale în vigoare ce privesc activitatea desfăsurată prin structura de primire turistică;

h) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitătii si însemnele privind categoria de clasificare.

(2) Operatorii economici care administrează structuri de primire turistică clasificate de pe litoralul românesc au obligatia să asigure functionarea structurilor de primire turistică cu functiuni de cazare si a celor de alimentatie publică pe toată perioada sezonului turistic estival, respectiv în perioada 1 mai- 30 septembrie a fiecărui an.

Art. 8. - (1) Certificatul de clasificare se retrage de către personalul de specialitate al Ministerului Turismului atunci când nu sunt respectate una sau mai multe dintre regulile stabilite la art. 7 alin. (1).

(2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul de specialitate al Ministerului Turismului constată remedierea deficientelor semnalate.

(3) Ministerul Turismului va publica periodic lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare si, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare. Publicarea se va face cel putin într-un cotidian central si cel putin în unul local din judetul în care sunt situate structurile de primire turistice în cauză.

(4) În perioada în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, detinător al structurii de primire turistică, nu are dreptul să desfăsoare activităti turistice si să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.


Art. 9. - Ministerul Turismului va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice în situatia în care constată nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare, altele decât cele prevăzute la art. 7.

Art. 10. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) desfăsurarea activitătii în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spatiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare, după depăsirea termenelor prevăzute la art. 2 alin. (2) si (4);

b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării;

c) neafisarea certificatului de clasificare, a numărului de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

d) Înscrierea unor informatii false privind tipul structurii de primire turistice si nivelul de clasificare în materialele de promovare, pe firme sau pe însemnele prevăzute la art. 5 alin. (1);

e) continuarea desfăsurării activitătii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentării, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare;

f) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e);

g) Împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-si exercita atributiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri;

h) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (2). Art. 11. - Contraventiile prevăzute la art. 10 se sanctionează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

b) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

c) faptele prevăzute la lit. a) si d), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

d) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

e) faptele prevăzute la lit. f) si g), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

f) faptele prevăzute la lit. h), după cum urmează: amendă de 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functionează începând cu data de 15 mai a fiecărui an, 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functionează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functionează la data de 15 iunie a fiecărui an si 50.000 lei si retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu functionează la data de 1 iulie a fiecărui an.

Art. 12. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către:

a) persoanele anume desemnate din cadrul Ministerului Turismului pentru contraventiile prevăzute la art. 10 lit. a)-e, g) sih);

b) ofiterii si agentii de politie pentru contraventiile prevăzute la art. 10 lit. f) si g).

Art. 13. - Dispozitiile art. 10 referitoare la contraventii vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării si se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - (1) Certificatele de clasificare eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioada înscrisă în cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici au obligatia de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare valabile pe perioadă nedeterminată.

(2) Certificatele de clasificare eliberate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioadă nedeterminată, până la modificarea criteriilor si conditiilor de clasificare pentru care s-au emis.

Art. 15. - Contraventiile prevăzute de prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 709.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A. prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A. prevăzut la art. 1 alin. (1), reprezintă limita maximă, care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională a Imprimeriilor CORESI - S.A. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiare ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 728.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

COMPANIA NATIONALA A IMPRIMERIILOR CORESI - S.A. BUCURESTI

Cod de identificare fiscală: RO 11648971

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

32.292,0

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

32.292,0

 

 

a) productia vândută

3

31.632,0

 

 

b} venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

-

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

-

 

 

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

-

 

 

d) productia imobilizată

8

-

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

660,0

 

2

Venituri financiare -total, din care:

10

-

 

 

a) venituri din interese de participare

11

-

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

-

 

 

d) alte venituri financiare

14

-

 

3

Venituri extraordinare

15

-

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ 47+ 50)

16

31.188,0

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

30.788,0

 

 

a) cheltuieli materiale

18

9.988,0

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

4.500,0

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

12.200,0

 

 

- salarii:

22

8.360,0

 

 

- contracte de mandat

23

280,0

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

2.295,0

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

1.790,0

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

50,0

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

455,0

 


 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.265,0

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

170,0

 

 

- tichete de cresă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

150,0

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

175,0

 

 

- tichete de masă

33

920,0

 

 

- tichete de vacantă

34

-

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

1.800,0

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

2.300,0

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

1.700,0

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

22,0

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

5,0

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

30,0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

10,0

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

10,0

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

10,0

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

600,0

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

-

 

 

redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

-

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

400,0

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

300,0

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

100,0

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

-

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

1.104,0

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

167,8

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

936,2

 

1

Rezerve legale

54

55,2

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

-


 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

-

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

-

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

59

881,0

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

88,1

 

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

440,5

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

62

352,4

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

2,045,0

 

1

Surse proprii

64

2.045,0

 

2

Alocatii de la buget

65

-

 

3

Credite bancare

66

-

 

 

- interne

67

-

 

 

- externe

68

-

 

4

Alte surse

69

-

VI.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

2.045,0

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

2.045,0

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

- interne

73

 

 

 

- externe

74

 

VI.

I.

REZERVE, din care:

75

3.940,3

 

1

Rezerve legale

76

428,1

 

2

Rezerve statutare

77

-

 

3

Alte rezerve

78

3.512,2

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

32.292,0

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

31.188,0

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

550

 

4

Nr.mediu de salariati total

83

550

 

5

Fond de salarii, din care:

84

8.360,0

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

8.318,0

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

42,0

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

1.260,3

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/83 - în preturi curente)

88

 

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/83 - în preturi comparabile)

89

 

 

10

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

90

573.000

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000

91

965,8

 

12

Plăti restante

92

 

 

 

- preturi curente

93

275,0

 

 

- preturi comparabile

94

275,0

 

13

Creante restante

95

 

 

 

- preturi curente

96

1.400,0

 

 

- preturi comparabile

97

1.400,0


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iunie 2009.

Nr. 1.711/C.

 

 


ANEXA

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Albu Bogdan Alexandru, fiul lui Dan-Pavel si Eugenia, născut la data de 14 martie 1980 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 103 Bellevue Ave E # 506, Seattle, Wa 98102. (2.408/2007)

2. Arkin Michaela Iael, fiica lui Stern Jean si Elena, născută la data de 3 septembrie 1955 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion 75426, Hayakinton 2. (2.908/2005)

3. Banei Veronica, fiica lui Banei Mihai si Lacatus Floare, născută la data de 10 octombrie 1966 în localitatea Mesesenii de Jos, judetul Sălaj, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, Bt H3 N.224 Les Champins, 03000 Moulins. (1.894/2008)

4. Bar Adi, fiica lui Zvi si Marti, născută la data de 21 iunie 1987 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Etzel nr. 15/29. (2.927/2005)

5. Bar Haim Dor, fiul lui Moshe si Tamara, născut la data de 10 martie 1990 în localitatea Petach Tiqwa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Habrosh 13, Neve Yarak. (3.697/2005)

6. Bar Haim Moshe, fiul lui Haim Israil si Paulina, născut la data de 9 august 1950 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Habrosh 13, Neve Yarak. (3.697/2005)

7. Bar Marti, fiica lui Hirschhorn Ivan si Camelia, născută la data de 31 august 1959 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Etzel nr. 15/29. (2.927/2005) Copii minori: Bar SegevAran, născut la data de 12 august 1994.

8. Baroth ludita, fiica lui Adalbert si Susana, născută la data de 26 februarie 1948 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, Caspi nr. 7. (3.799/2005)

9. Beck losif, fiul lui Eugen si Aurica, născut la data de 1 ianuarie 1951 în localitatea Hida, judetul Sălaj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Yam A, str. Frishman nr. 9. (2.423/2007)

10. Beck Rivka, fiica lui Caiem Adolf-lgnat si Sura, născută la data de 8 iulie 1951 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Yam A, str. Frishman nr. 9. (2.424/2007)

11. Biran Silvya, fiica lui Grisaru losif si Maieu, născută la data de 22 aprilie 1941 în localitatea Storojinet, Republica Moldova, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv 69050, str. Noah 9B. (45/2007)

12. Bologa Monica Lucia Margareta, fiica lui Sandu-Valeriu si Margareta, născută la data de 17 aprilie 1958 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, 900 Mountpleasant Rd., ap. 1601, Toronto, ON M4P 3J9. (3.738/2005)

13. Budin Alina, fiica lui Itianu Mauritius si Maura-Mandeluta, născută la data de 5 aprilie 1956 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U. A., 150 Country Club Rd. Newton, Ma 02459. (231/2006)

14. Cepleanu Andrei, fiul lui Constantin-Viorel si Mîndra-Steliana, născut la data de 6 februarie 1960 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, cetătean elvetian cu domiciliul actual în Elvetia, 1012 Lausanne, Chemin de Haute-Brise 13. (2.353/2007)

15. Cioacă Mariana Doina, fiica lui Volciuc Maxim si Adelina, născută la data de 1 decembrie 1948 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 20846 Hanford Drive Cupertino, CA 95014. (2.417/2007)

16. Dan Pnina, fiica lui Blum Meer si Minuta, născută la data de 10 mai 1951 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot 76302, str. Hanassi Harishon 38/30. (3.696/2005) Copii minori: Dan Mai, născut la data de 26 ianuarie 1992.

17. David Jonath Janette, fiica lui Ron si Elisabeta, născută la data de 4 septembrie 1973 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Paamoni 4. (1.600/2006)

18. Davidsohn David, fiul lui Pincu si Mina, născut la data de 14 septembrie 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv 66877, Kibutz Galuiot 119/5. (2.938/2005)

19. Dickmann Mordechai Emeric, fiul lui Alexandru si Charlotte, născut la data de 21 mai 1928 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, BeerSheva, Ishaiahu 14/15. (3.085/2005)

20. Dimitrescu Suzana Ruxandra, fiica lui Dan-George si Gabriela-Georgeta, născută la data de 7 iunie 1972 în Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Hakanstorpsvagen 33, 21229 Malmo. (1.546/2008)

21. Dolev Chana, fiica lui Faibis Lazărsi Colomba, născută la data de 13 februarie 1957 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Vradim 25147, Snir 80. (150/2006)

22. DrorAvraham, fiul lui Treitel Isidor si Etelca, născut la data de 8 ianuarie 1932 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beit lanai, str. Haiam nr. 7. (3.762/2005)

23. Elazar Ella, fiica lui Waserman Bercu si Fany, născută la data de 18 decembrie 1930 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Argov nr. 21. (2.158/2007)

24. Elazar Itzhac, fiul lui Lazarovici Moise si Liza, născut la data de 21 noiembrie 1927 în localitatea Husi, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Argov nr. 21. (2.159/2007)

25. Elias Natanela, fiica lui Iancu si Sorina, născută la data de 18 august 1983 în localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, Habitarim 19/2. (2.910/2005)


26. Elias Sorina, fiica lui Grimberg Natan si Carolina, născută la data de 29 mai 1946 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, Habitarim 19/2. (2.909/2005)

27. Filipescu Moisa, fiul lui Filip si Măria, născut la data de 14 aprilie 1934 în localitatea Hăpria, judetul Alba, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1417 Ardmore Ave Glendale, CA 91202. (2.414/2007)

28. Fischer David, fiul lui Spitzer Ilie si Fischer Feige, născut la data de 2 februarie 1923 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Hamarha nr. 23. (2.244/2007)

29. Fischler Nussbaun Robert John, fiul lui Fischler Artur si Nussbaun Inge, născut la data de 16 decembrie 1954 în localitatea Carbo, Ecuador, cetătean ecuadorian, cu domiciliul actual în Ecuador, Guayaquil, Urb. El Rio, via Samborondom nr. 72. (693/2008)

30. Gal Anca, fiica lui Moscovici Paul si Surica, născută la data de 22 decembrie 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Benjamin Mintz 10/4. (2.761/2005)

31. Gheorghiu Alexandru, fiul lui loan si Măria, născut la data de 3 martie 1954 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A, 18569 Burbank Blvd #102 Tarzana, CA 91356. (3.734/2005)

32. Giladi Michael, fiul lui Gotesfruct Strul si Sara, născut la data de 30 iulie 1952 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Haerez nr. 11. (210/2006)

33. Habot Espina Orly, fiica lui Dascalu Simon si Rozica, născută la data de 12 iulie 1950 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion 75498, str. Habotzrim nr. 26, ap. 2. (885/2005)

34. Hershco Aurelian, fiul lui Herescu Ionel si Dina, născut la data de 23 noiembrie 1938 în localitatea Borca, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Usiskin 315. (468/2006)

35. Junger Leony, fiica lui Weintraub Aiziq si Liza, născută la data de 27 aprilie 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Rashba nr. 20. (2.760/2005)

36. Koren Jacob, fiul lui Căruceru Avram si Căruceru Fega, născut la data de 3 decembrie 1949 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Israel, Pninat Hayam nr. 25, Rishon Lezion. (2.237/2007)

37. Laszt Aneta, fiica lui Pollak Marcus si Margareta, născută la data de 3 octombrie 1942 în localitatea Ludus, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashkelon.Atniei nr. 12A. (3.752/2005)

38. Lattmann Camelia Ileana, fiica lui Anescu Constantin si Niculina, născută la data de 18 decembrie 1969 în localitatea Tia Mare, judetul Olt, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Sievekingsallee 80, 20535 Hamburg. (2.698/2007)

39. Laufman Zipora, fiica lui Sapira Volf si Toni, născută la data de 23 iulie 1934 în localitatea Moinesti, judetul Bacău, România, cetătean israelian cu domiciliul actual în Israel, Ashkelon, Telofhad Barnea 8. (2.241/2007)

40. Leiba Henic, fiul lui Sin Leiba Avram si Leia, născut la data de 6 august 1951 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yokneam lllit 20692, str. Marganit nr. 19. (3.722/2005)

41. Leiba Liat, fiica lui Henic si Rachel, născută la data de 13 octombrie 1988 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yokneam lllit 20692, str. Marganit nr. 19. (3.722/2005)

42. Leiba Liraz, fiica lui Henic si Rachel, născută la data de 13 octombrie 1988 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yokneam lllit 20692, str. Marganit nr. 19. (3.722/2005)

43. Leibovici Erwin, fiul lui Misu si Marica, născut la data de 29 ianuarie 1959 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rananna, Aharuv 7. (3.782/2005)

44. Leipnik Eva, fiica lui Schwarcz Eugen si Debora, născută la data de 17 februarie 1946 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rosh-Haayn, str. Hador21/3. (2.238/2007)

45. Levenzon Rosita Luiza, fiica lui Lerner Izi si Silvia, născută la data de 30 ianuarie 1966 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Gluskin nr. 36, ap. 7. (2.386/2007) Copii minori: Levenzon Raz, născut la data de 3 ianuarie 1995.

46. Levenzon Yaakov, fiul lui Zeev Eli si Rosita Luiza, născut la data de 5 septembrie 1990 în localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Gluskin nr. 36, ap. 7. (2.386/2007)

47. Levy Zehava, fiica lui Moglescu Aron si Rifca, născută la data de 16 ianuarie 1934 în localitatea Tecuci, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Ghideon nr. 13. (2.243/2007)

48. Meidan Sarah, fiica lui Fuchs Leib si Fany, născută la data de 31 martie 1948 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzlyia, str. Igal Alon nr. 15. (2.363/2007)

49. Mihai Dumitru, fiul lui Marin si Vergilia, născut la data de 17 mai 1946 în localitatea Hagiesti, judetul Ilfov, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Tengvallsgatan nr. 32, 703 47 Orebro. (1/2006)

50. Mihai Liviu Marian, fiul lui Dumitru si Elena, născut la data de 23 februarie 1977 în Bucuresti, România, cetătean sudez, cu domiciliul actual în Suedia, Lertagsgatan 61, 703 47 Orebro. (2/2006)

51. Minas Alice Vartuhi, fiica lui Eghiaian Arachel si Berdjuhi, născută la data de 23 octombrie 1947 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 301 North Lucerne Boulevard, Los Angeles, California 90004. (2.410/2007)

52. Mittelman Yehudi, fiul lui Zoltan si ludita, născut la data de 2 decembrie 1971 în localitatea Beius, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yokneam, str. Hermon nr. 83. (2.236/2007)

53. Molcho Miri, fiica lui Fuhrer Chaim si Sekma, născută la data de 19 septembrie 1970 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hasharon, Hamahteret 39. (463/2006)

54. Muresan Daniela, fiica lui Izbasa Daniel si Măria, născută la data de 26 octombrie 1957 în localitatea Valea Boul, judetul Caras-Severin, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1158 Melville DR., Riverside CA 92506. (2.409/2007)

55. Nacht Adir, fiul lui Nelu si Gina, născut la data de 14 august 1963 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion. (3.284/2006) Copii minori: Nacht Noya, născută la data de 11 iunie 2003, si Nacht Ofek, născut la data de 30 august 2000.

56. Nedivi Pnina, fiica lui Aufleger Feibisch si Margareta, născută la data de 1 iunie 1957 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon 78480, str. Golani 36A. (3.815/2005) Copii minori: Nedivi Sagi Shraga, născut la data de 27 septembrie 1992.

57. Nedivi Yarden, fiica lui Ovadia si Pnina, născută la data de 8 ianuarie 1991 în localitatea Ashqelon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon 78480, str. Golani 36A. (3.815/2005)

58. Niculae Dan, fiul lui Alexandru si Floarea, născut la data de 12 septembrie 1967 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., San Diego, CA 7614, Palmilla Dr# 57. (3.220/2008)

59. Pal Mordehay, fiul lui Pali Volf Mihail si Ileana, născut la data de 26 iunie 1946 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Bialik, str. Haalonim nr. 5. (74/2006)

60. Paneth Eric, fiul lui Isac-Moisă si Sura-Entel, născut la data de 20 octombrie 1950 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataim, str. Ben-Zvi nr. 39. (2.239/2007)

61. Partan loan, fiul lui Părtan loan si Floare, născut la data de 24 octombrie 1939 în localitatea Foeni, judetul Timis, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 418 Oxford Dr., HuntsvilleAI 35802. (2.415/2007)

62. Partan Măria, fiica lui Ghibaor Lucian si Eva, născută la data de 11 ianuarie 1946 în localitatea Foeni, judetul Timis, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 418 Oxford Dr., HuntsvilleAI 35802. (2.406/2007)

63. Pătrăscanu Miruna Olguta, fiica lui Vasile Sorin si Magdalena, născută la data de 22 iulie 1976 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 3218 AbellAV Băltimore, MD 21218. (2.416/2007)

64. Perl David, fiul lui Strul si Elisabeta, născut la data de 24 februarie 1947 în localitatea lleanda, judetul Sălaj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Einstein nr. 113. (3.789/2005 )

65. Pitaru Judith, fiica lui lacob si Anny, născută la data de 27 mai 1949 în localitatea Petach Tikva, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Arie Ben Eliezer 46/11. (2.102/2008)

66. Pitaru Omri, fiul lui Sandu si Judith, născut la data de 14 mai 1987 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Arie Ben Eliezer 46/11. (2.103/2008)

67. Pongracz Elisabeth, fiica lui Kendeffy Nicolae si Măria, născută la data de 14 ianuarie 1943 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean austriac, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Keilgasse 10/8. (3.797/2005)

68. Ponov Ana-Maria-Magdalena, fiica lui Ion si Marilena, născută la data de 30 iulie 1987 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, In den Bachgarten 17, 65428 Russelsheim. (1.456/2006)

69. Porat Efraim, fiul lui Froimulici Moise si Maica, născut la data de 23 iulie 1947 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzilia, str. Nordau70. (1.556/2006)

70. Pressner Brender Fred Cari, fiul lui Presner losif si Silvia, născut la data de 22 iulie 1947 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cetătean venezuelean, cu domiciliul actual în Venezuela, Caile Paramacay, Qta. Mi Rancho 2, El Marquez, Caracas. (5.668/2004)

71. Priscu Robert, fiul lui Priscu Virgil-Răzvan si Shvarzman Lilia, născut la data de 30 septembrie 1977 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Moskovitz 36/6. (881/2005)

72. Rapp lacob, fiul lui Natan si Fani, născut la data de 13 iulie 1937 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Batya Makov 18/10. (2.765/2005)

73. Rosenfeld Ally, fiica lui Izidor si Zorica, născută la data de 22 august 1955 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, SashaArgov29. (2.370/2007)

74. Rosenthal Devora, fiica lui Goldstein Herman si Rozalia, născută la data de 16 februarie 1950 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Mifratz Shlomo 27/16. (3.081/2005)

75. Rothenbucher Cristina Irinel Măria, fiica lui Mihai Nicolae si Adriana, născută la data de 26 mai 1966 în localitatea SIatina, judetul Olt, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Grandlstr. 68, 81245 Munchen. (941/2008) Copii minori: Rothenbucher Sandra Elisabeth, născută la data de 8 octombrie 1994, Rothenbucher Carina Sophie, născută la data de 1 iunie 1996, Rothenbucher Maximilian Georg, născut la data de 15 mai 1993.

76. Rotshtein Mihaela, fiica lui Herscu Lazăr si Estera, născută la data de 2 ianuarie 1949 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Keren Nagesod nr. 28. (2.422/2007)

77. Rozen Isabela, fiica lui Bernstein Ervin si Ernestina, născută la data de 3 decembrie 1971 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelya, Varburg 6. (3.763/2005) Copii minori: Rozen Gad, născut la data de 18 februarie 2001, Rozen Dor, născut la data de 9 martie 1998, si Rozen Lipaz, născută la data de 11 decembrie 2006.

78. Rozinfeld Morit, fiul lui Leon si Betti, născut la data de 18 noiembrie 1938 în localitatea Moinesti, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Gat, Bulevard Gat 88/2. (133/2005)

79. Rozinfeld Toni, fiica lui David Avram si Ana, născută la data de 23 iulie 1950 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Gat, Bulevard Gat 88/2. (134/2005)

80. Rudei Vera Luminita, fiica lui Wittner Emilian si Ana-Renee, născută la data de 12 februarie 1950 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach-Tikva, str. Orlanski nr. 15. (2.379/2007)

81. Samuel Harieta, fiica lui Catăr Iancu si Ana, născută la data de 26 august 1950 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Irusalaim nr. 4/12. (467/2006)

82. Schmertz Ida, fiica lui Goldemberg Aron si Sofia, născută la data de 22 aprilie 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Anilevici nr. 32/7. (2.384/2007)

83. Schnapp Adi, fiul lui lulius si Helena, născut la data de 27 iulie 1944 în localitatea Cernăuti, Republica Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Hasicma nr. 6. (2.240/2007)

84. Schneider Aviva, fiica lui Bercovici Isidor si Maica, născută la data de 14 martie 1948 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Kadisch Suz 14. (1.903/2006)

85. Schuster Erika, fiica lui - si Bartesch Sara, născută la data de 15 martie 1954 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 85540 Haar, Parkstr. 6. (2.548/2007)

86. Sebbag May Rivka, fiica lui Sebbag Doron si Rosenfeld Ally, născută la data de 6 iunie 1990 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Sasha Argov 29. (2.370/2007)

87. Shachar Izu, fiul lui Iancu losub si Ana, născut la data de 2 septembrie 1948 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa 34995, str. Sviter Albert nr. 36/2. (2.840/2007)

88. Shapira Miron Anca Lucia, fiica lui Miron Miron si Victoria-Rezi, născută la data de 12 mai 1935 în Bucuresti, România, cetătean elvetian, cu domiciliul actual în Elvetia, Geneva 1209, 35 Chemin Moise Duboule. (2.391/2007)

89. Shapira Yeruham, fiul lui Sapira Calmanas si Soni, născut la data de 18 noiembrie 1958 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Gordon nr. 43-A. (2.372/2007)

90. Sharon Reuven, fiul lui luster Avram si Hana-Ruhla, născut la data de 8 decembrie 1951 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharia, str. Ha Zamir 63/28. (2.383/2007)

91. Sherill Yael, fiica lui Michail si Mărie Solange, născută la data de 29 noiembrie 1982 în localitatea Tel Aviv Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Bloch 32/11. (1.602/2006)

92. Shmueli Josef, fiul lui Lotstein Avram-Noeh si Fani, născut la data de 28 martie 1947 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Harofe 48. (5.871/2004)

93. Simon Benito, fiul lui Herscu si Sidonia, născut la data de 28 iulie 1941 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, SNEMoshe 10.(79/2006)

94. Stein Avi, fiul lui Coloman si Matilda, născut la data de 15 martie 1951 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelya, str. Snai Agnon nr. 74. (2.157/2007)

95. Strul Avy, fiul lui User si Lucia, născută la data de 5 iulie 1945 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharya 22227, bd. Eshkol nr. 20/10.(3.521/2005)

96. Szijarto Alexandru, fiul lui Alexandru si Paraschiva, născut la data de 29 mai 1947 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în Australia, 1/95 Hampden Road, Lakemba, 2195 NSW. (40/2006)

97. Szijarto Rozalia, fiica lui Drimbău Gheorghe si Veronica, născută la data de 29 ianuarie 1954 în localitatea Spinus, judetul Bihor, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în Australia, 1/95 Hampden Road, Lakemba, 2195 NSW. (39/2006)

98. Tizan Michaela, fiica lui Gal Edmond-Odon si Ella, născută la data de 15 iulie 1952 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramle, str. Hashihma 3. (1.878/2006)

99. Wechsler Carol Kalman, fiul lui Mărculescu-Wechsler Armând si Măria, născut la data de 4 noiembrie 1971 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, El Nekave 14. (3.703/2005) Copii minori: Wechsler Yehonatan, născut la data de 22 februarie 2001.

100. Weinberg Mirit, fiica lui Grunfeld Eduard si Pieretta-Suzana, născută la data de 5 februarie 1970 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Nurit nr. 8. (1.498/2008) Copii minori: Weinberg Orr, născut la data de 15 septembrie 1995, Weinberg Shir Li, născută la data de 18 februarie 1999, si Weinberg Matan, născut la data de 7 aprilie 2002.

101. Weiss losef, fiul lui Hună si Eti, născut la data de 24 aprilie 1939 în localitatea Stefănesti, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach Tikva 49590, Harav Moliver Shmuel 16. (69/2006)

102. Wirzberger Fraide, fiica lui SilberAndorsi Enta, născută la data de 9 aprilie 1966 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim 79853, Smuel Hanavi 72. (2.582/2007)

103. Yosef Miri, fiica lui Aron Naftule si Minuta, născută la data de 28 iunie 1962 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mosav Zipori, str. Zip 17910, P.B.157. (1.501/2008) Copii minori: Yosef Lior, născută la data de 28 august 1997, Yosef Dor, născut la data de 28 august 1997, Yosef Tomer, născut la data de 28 august 1997.

104. Yosef Nitsan, fiica lui Dan si Miri, născută la data de 6 august 1990 în localitatea Afula, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mosav Zipori, str. Zip 17910, P.B.157. (1.501/2008)


 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iunie 2009.

Nr. 1.712/C.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Ben Tsvi Yaron, fiul lui Moshe si Hana, născut la data de 11 iunie 1980 în localitatea KfarSaba, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Ehad Haam nr. 2. (2.092/2008)

2. Berenshtein Matan, fiul lui Tzvi Herman si Miriam, născut la data de 31 iulie 1986 în localitatea KfarSaba, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hertzlia, str. Kibush Havoda nr. 12. (2.099/2008)

3. Bessler Aviad, fiul lui David si Esther, născut la data de 14 iulie 1972 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataym, str. Weizman nr. 46. (2.114/2008) Copii minori: Bessler Shaine Rene, născută la data de 12.06.2003, Bessler Sammanta Adella, născută la data de 28.06.1999, Bessler Nathan Israel, născut la data de 22.11.2005.

4. Binder Han, fiul lui Sigmund si Miriam, născut la data de 6 mai 1965 în localitatea Tel Aviv-Jaffo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Dafna nr. 12. (2.112/2008) Copii minori: Binder Ron, născut la data de 11.07.1995, Binder Gily, născut la data de 8.02.1999.

5. Gottlieb Jehudit, fiica lui Sussmann Poldi si Gisela, născută la data de 30 septembrie 1925 în localitatea Cernăuti, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Gnesin nr. 25. (2.110/2008)

6. Lazarovich Ami Sason, fiul lui Lazarovici Marcel si Toni, născut la data de 6 decembrie 1971 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelia, str. Ros Pina nr. 1. (2.117/2008) Copii minori: Lazarovich Lihi, născută la data de 14.06.2007.

7. Lazarovitch Yedida, fiica lui Lazarovici Marcel si Toni, născută la data de 28 aprilie 1965 în localitatea Kfar Saba, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelia, str. Bosalnr. 12.(2.116/2008)

8. Miller Roy Alexander, fiul lui Moshe si Noemi Sofia, născut la data de 2 februarie 1971 în localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Dov Karmi nr. 7. (2.109/2008) Copii minori: Miller Itai, născut la data de 8.08.2001, Miller Noa, născută la data de 11.07.2005, Miller Ohad, născut la data 7.06.2007.

9. Pitaru Amit, fiul lui Sandu si Judith, născut la data de 1 aprilie 1974 în localitatea Jerusalem, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Ben Eliezer nr. 46, ap. 11.(2.115/2008)

10. Pitaru Shahar, fiul lui Sandu si Judith, născut la data de 29 mai 1976 în localitatea Tel Aviv-Jaffa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Ha Chula nr. 16.(2.104/2008)

11. Shachar Shaul Gilad, fiul lui Leon si Shalva Frida, născut la data de 25 noiembrie 1975 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod-Hasharon, str. Chankin nr. 15. (2.108/2008)

12. Shapira Tamar, fiica lui Segal Yacov si Rozalia, născută la data de 15 februarie 1970 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Dereh Hatarfat nr. 54/A. (2.100/2008)

13. Skinezes Ana, fiica lui Sonnreich Leopold si Golda, născută la data de 29 noiembrie 1945 în localitatea Cernăuti, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Matan, str. Vered nr. 33. (2.106/2008)


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societătile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2009 în formatul si la termenele prevăzute în reglementările emise de Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iulie 2008.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 2.123.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL

de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

 

CAPITOLUL I

 

A. Norme metodologice privind întocmirea si verificarea raportărilor contabile ale operatorilor economici la 30 iunie 2009

1. Generalităti

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia să întocmească si să depună raportări contabile la 30 iunie 2009 la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Operatorii economici pot depune raportările contabile la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

2. Prezentarea si modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2009

Persoanele juridice vor întocmi si vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit si pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale. în căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea operatorului economic.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării unitătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, unitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare.

În cazul în care unitatea desfăsoară mai multe activităti, se va trece codul activitătii preponderente, care defineste profilul unitătii (respectiv codul clasei CAEN al activitătii preponderente).

Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2009, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Formularul „Contul de profit si pierdere" cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse în balanta de verificare la 30 iunie 2009.

Datele care se raportează în formularul „Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare. Rândul 63 se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

Persoanele juridice înscriu în formularul „Contul de profit si pierdere", la rândul 16 „Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelasi rând se va cuprinde si contravaloarea tichetelorde masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 30 din formularul „Date informative" (cod 30).

În formularul „Date informative", la rândurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare, care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, care au în subordine sucursale sau alte subunităti fără personalitate juridică, vor verifica si vor centraliza balantele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2009.

Societătile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunităti fără personalitate juridică, care desfăsoară activitate si au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele si soldurile exprimate în valută, din balantele de verificare transmise de acestea, la cursul de schimb valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare întocmită pentru operatiunile economico-financiare desfăsurate în tară.

În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii în străinătate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în valută, cât si în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la 30 iunie 2009 ale persoanei juridice din tară vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate în lei.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2009, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistentă este pus la dispozitia operatorilor economici gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro

Operatorii economici vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2009, însotită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistentă, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2009 se vor completa în lei (RON).

Persoanele juridice care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2009 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2009, urmând să depună o declaratie pe propria răspundere a persoanei care are obligatia gestionării entitătii, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entitătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

O declaratie similară vor depune si persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2009

Raportările contabile la 30 iunie 2009, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfăsurat activitate sau se află în curs de lichidare se vor depune până cel mai târziu la 14 august 2009.

Nedepunerea dischetelor si a raportărilor contabile listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor mentionate mai sus, după caz, pentru data de 30 iunie 2009 se sanctionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2009 de către operatorii economici se efectuează folosind planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările si completările ulterioare.


B. Nomenclator - forme de proprietate

 

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăti comerciale cu capital integral de stat

13

Alte unităti economice de stat netransformate în societăti comerciale sau regii autonome

14

Companii si societăti nationale

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin, societăti agricole)

31

Societăti comerciale în nume colectiv

32

Societăti comerciale în comandită simplă

33

Societăti comerciale în comandită pe actiuni

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată

36

Societăti agricole

37

Societăti comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2009

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative mestesugăresti

43

Cooperative si asociatii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBSTEASCĂ (societăti comerciale apartinând organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)


CAPITOLUL II

Continutul de informatii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2009

 

Judetul.........................................|_|_|

Forma de proprietate..........................|_|_|

Entitate..............................................

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea........., sectorul .....

(denumire clasă CAEN)......................

str............................nr......., bl.........,

 

sc........................, ap.......................

Cod clasă CAEN.................................|_|_|_|_|

Telefon.............., fax.........................

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Număr din registrul comertului...........

 

 

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2009

 

10

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

 

 

Sold la:

1.01.2009

30.06.2009

A

 

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

01

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

02

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

03

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. STOCURI

05

II. CREANTE

06

 

 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

07

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI

08

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS

10

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

11

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10-11-18)

12

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)

13

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

14

 

 

H.

PROVIZIOANE

15

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care:

16

 

 

 

- subventii pentru investitii

17

 

 

 

- venituri înregistrate în avans

18

 

 

J.

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

19

- capital subscris vărsat

20

 

 

- capital subscris nevărsat

21

 

 

- patrimoniul regiei

22

 

 

II. PRIME DE CAPITAL

23

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE

24

 

 

IV. REZERVE

25

 

 

ACTIUNI PROPRII

26

 

 

Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

27

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

28

 

 

V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

SOLDC

29

 

 

SOLDD

30

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLDC

31

 

 

SOLDD

32

 

 

Repartizarea profitului

33

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

34

 

 

Patrimoniul public

35

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)

36

 

 

 

Administrator,

Întocmit

Numele si prenumele.................................

Numele si prenumele.....................................................

 

Calitatea.........................................................................

Semnătura..................................................

Semnătura.....................................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul

Stampila unitătii

profesional.....................................................................

 

Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2009 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30 iunie 2009

 

20

 

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

Precedentă

Curentă

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)

01

 

 

 

Productia vândută

02

 

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor

03

 

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entitătile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul

04

 

 

 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

05

 

 

2.

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie

SoldC

06

 

 

SoldD

07

 

 

3.

Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată

08

 

 

4.

Alte venituri din exploatare

09

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)

10

 

 


A

B

1

2

5.

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

11

 

 

 

Alte cheltuieli materiale

12

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

13

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile

14

 

 

6.

Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

 

 

 

a) Salarii si indemnizatii

16

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială

17

 

 

7.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

 

 

 

a.1) Cheltuieli

19

 

 

a.2) Venituri

20

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)

21

 

 

b.1) Cheltuieli

22

 

 

b.2) Venituri

23

 

 

8.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)

24

 

 

 

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

25

 

 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

26

 

 

 

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate

27

 

 

 

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitătile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul

28

 

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)

29

 

 

- Cheltuieli

30

 

 

- Venituri

31

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)

32

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

33

 

 

 

 

 

- Profit (rd. 10-32)

- Pierdere (rd. 32-10)

34

 

 

9.

Venituri din interese de participare

35

 

 

 

- din care veniturile obtinute de la entitătile afiliate

36

 

 

10.

Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

37

 

 

 

- din care veniturile obtinute de la entitătile afiliate

38

 

 

11.

Venituri din dobânzi

39

 

 

 

- din care veniturile obtinute de la entitătile afiliate

40

 

 

 

Alte venituri financiare

41

 

 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)

42

 

 

12.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)

43

 

 

 

- Cheltuieli

44

 

 

 

- Venituri

45

 

 

13.

Cheltuieli privind dobânzile

46

 

 

 

- din care cheltuielile în relatia cu entitătile afiliate

47

 

 


A

B

1

2

 

Alte cheltuieli financiare

48

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)

49

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

50

 

 

 

 

 

 

 

- Profit (rd. 42-49)

 

- Pierdere (rd. 49-42)

51

 

 

14.

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

52

 

 

 

- Profit (rd. 10+42-32-49)

 

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)

53

 

 

15.

Venituri extraordinare

54

 

 

16.

Cheltuieli extraordinare

55

 

 

17.

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

56

 

 

 

- Profit (rd. 54-55)

 

- Pierdere (rd. 55-54)

57

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)

59

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

60

 

 

 

- Profit (rd. 58-59)

 

- Pierdere (rd. 59-58)

61

 

 

18.

Impozitul pe profit

62

 

 

19.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

63

 

 

20.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

64

 

 

 

- Profit (rd. 60-62-63)

 

 

- Pierdere (rd. 61+62+63); (rd. 62+63-60)

 

65

 

 

 

Administrator,

Întocmit,

Numele si prenumele..............................

Numele si prenumele........................................................

Semnătura.............................................

Calitatea............................................................................

Stampila unitătii

Semnătura.........................................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2009 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.


 

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie 2009

 

30

 

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

1

2

Unităti care au înregistrat profit

01

 

 

Unităti care au înregistrat pierdere

02

 

 

 

II. Date privind plătile restante

 

 

Nr. rd.

 

 

Total Col.2+3

 

 

Din care:

Pentru activitate curentă

Pentru activitate de investitii

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:

03

 

 

 

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:

04

 

 

 

- peste 30 de zile

05

 

 

 

- peste 90 de zile

06

 

 

 

- peste 1 an

07

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

 

 

 

- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

 

 

 

- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

 

 

 

- contributia pentru pensia suplimentară

11

 

 

 

- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj

12

 

 

 

- alte datorii sociale

13

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

 

 

 

Obligatii restante fată de alti creditori

15

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21), din care:

18

 

 

 

- restante după 30 de zile

19

 

 

 

- restante după 90 de zile

20

 

 

 

- restante după 1 an

21

 

 

 

Dobânzi restante

22

 

 

 

 

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

30 iunie 2008

30 iunie 2009

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

 

 

 

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 


A

B

1

2

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

A

B

1

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

Contravaloarea tichetelorde masă acordate salariatilor

30

 

A

B

1

2

 

 

Nr. rd.

30 iunie 2008

30 iunie 2009

VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:

31

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

32

 

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

33

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

34

 

 

 

VII. Alte informatii

Nr. rd.

30 iunie 2008

30 iunie 2009

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:

35

 

 

Actiuni detinute la entitătile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:

36

 

 

- actiuni cotate

37

 

 

- actiuni necotate

38

 

 

- părti sociale

39

 

 

- obligatiuni

40

 

 

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

41

 

 

Creante imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:

42

 

 

- creante imobilizate în lei (din ct. 267)

43

 

 

- creante imobilizate în valută (din ct. 267)

44

 

 

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411+413 + 418)

45

 

 

Creante în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

46

 

 

Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

47

 

 

Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

48

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

49

 

 

Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:

50

 

 

- actiuni cotate

51

 

 

- actiuni necotate

52

 

 

- părti sociale

53

 

 

- obligatiuni

54

 

 

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

55

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

56

 

 


A

B

1

2

Casa în lei si în valută (rd. 58 + 59), din care:

57

 

 

- în lei (ct. 5311)

58

 

 

- în valută (ct. 5314)

59

 

 

Conturi curente la bănci în lei si în valută (rd. 61 + 62), din care:

60

 

 

- în lei (ct. 5121)

61

 

 

- în valută (ct. 5124)

62

 

 

Alte conturi curente la bănci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:

63

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive si alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

64

 

 

- sume în curs de decontare si acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

65

 

 

Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:

66

 

 

- împrumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:

67

 

 

- în lei

68

 

 

- în valută

69

 

 

- Credite bancare interne pe termen scurt si dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd.Vl + 72), din care:

70

 

 

- în lei

71

 

 

- în valută

72

 

 

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:

73

 

 

- în lei

74

 

 

- în valută

75

 

 

- Credite bancare pe termen lung si dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622+ 1627 +din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:

76

 

 

- în lei

77

 

 

- în valută

78

 

 

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care: "

79

 

 

- în lei

80

 

 

- în valută

81

 

 

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

82

 

 

-Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:

83

 

 

- în lei

84

 

 

- în valută

85

 

 

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

86

 

 

- Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

87

 

 


A

B

1

2

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

88

 

 

-Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)

89

 

 

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

90

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:

91

 

 

- actiuni cotate

92

 

 

- actiuni necotate

93

 

 

- părti sociale

94

 

 

 

VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2008

30 iunie 2009

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

95

 

 

 

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267 din 14 august 2004.

 

Administrator,

Întocmit

Numele si prenumele.............................

Numele si prenumele.......................................

 

Calitatea...........................................................

Semnătura..............................................

Semnătura.........................................................

Stampila unitătii

Nr. de înregistrare în organismul profesional........

 

Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2009 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-seî sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.